Årsmelding Kommunen som vil at du skal lykkes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 - Kommunen som vil at du skal lykkes"

Transkript

1

2 Årsmelding Kommunen som vil at du skal lykkes Innhold Nøkkeltall 2. Nøkkeltall 3. Rådmannens kommentar 4. Politisk ledelse Konsernoversikt Karmøy kommune 6. Årets tema: Vea sykehjem Økonomisk utvikling og resultat 8. Hovedtrekk i Nøkkeltallsanalyse 10. Årsregnskap 11. Balanse 12. Finansforvaltning 13. Fondsmidler Samfunn 14. Utvikling i folketall 16. Kommunalt planarbeid 17. Samferdselsutvikling 18. Næringsutvikling 20. Miljø og etikk 22. Likestilling og arbeidsmiljø 24. Omdømmeprosjekt 25. Folkehelse Tjenestene 26. Administrasjon 28. Oppvekst 32. Helse, pleie og omsorg 36. Sosialtjeneste og barnevern 40. Vann, avløp og renovasjon 42. Nærmiljø og naturvern 44. Kultur og kirke 46. Bolig, næring, samferdsel og brann 48. Utvidet organisasjonskart Vedlegg 50. Investeringer Betalingssatser 2012 Alle foto er ved Karmøy kommune, der ikke annet er angitt. Forsidefoto er fra Stavaveien, mot Ferkingstad. Antall innbyggere per 31. desember Befolkningsvekst Omsetning (sum anskaffelse av midler) Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Overskudd 2012 Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd fra staten Andre driftsinntekter Investeringsutgifter Lånegjeld Pensjonsforpliktelse Finansiell beholdning Skatt på formue og inntekt per innbygger Driftsutgifter per innbygger Lånegjeld per innbygger 2 788,4 mill. kr. 50,3 mill. kr. 2,1 prosent 18,8 mill. kr. 856,1 mill. kroner 879,0 mill. kroner 614,8 mill. kroner 264,0 mill. kroner 1 552,9 mill. kroner 2 539,2 mill. kroner 566,5 mill. kroner kroner kroner kroner Antall ansatte Antall avtalte årsverk (eksl. lange fravær) Sykefravær 6,9 prosent Arbeidsmarkedsstatistikk Arbeidsledige per desember 2012 På tiltak per desember 2012 Utvikling i arbeidsledigheten 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % Arbeidsledige helt ledige i % av arbeidsstyrken 2,1 prosent 0,5 prosent Årsmeldingen er inndelt i samsvar med inndelingen i Kostra. 0,5 % 0,0 % Karmøy Rogaland Norge Hva skjedde i Karmøy i 2012? Januar 2012 Året begynte med et smell, da spesialister fra forsvaret noen dager etter nyttår sprengte en mine som ble funnet på Sandvesanden. Vedavågen ble et eget sokn, det åttende i Karmøy prosti. Kommunestyret vedtok at Karmøy deltar i Haugalandsløftet, et regionalt kompetansehevingsprosjekt med fokus på barn og unge sin rett til tilpasset opplæring. Kommunestyret godkjente en rekke samarbeidsavtaler med Helse Fonna knyttet til samhandlingsreformen. Februar 2012 Solstad Offshore ASA fikk fylkeskommunens pris for årets lærebedrift i Nord-Rogaland, en pris Karmøy kommune vant i Bedriften fikk prisen for å være en stabil og forutsigbar lærebedrift. Karmøy kommune har jobbet aktivt med beredskapsplanlegging, noe som førte til at Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) ønsket å bruke Karmøy som et eksempel på beste praksis

3 Årsmelding Kommunen som vil at du skal lykkes Rådmannens kommentar Arnt Mogstad Rådmann april 2013 I denne årsmeldingen ønsker vi å vise frem et utvalg av saker som har preget kommunen på ulike områder i 2012, hvilke utviklingstrekk som er sentrale og hvordan den økonomiske situasjonen er. Kommunene driver et vidt spekter av tjenester av stor betydning for innbyggerne i kommunen. Dette er komplekse systemer som er i stadig endring. Som kommune er det derfor stadig nye utfordringer som skal håndteres til det beste for kommunens innbyggerne innenfor gitte rammer. Ikke minst er kommunen helt avhengig av mange dyktige og engasjerte medarbeidere var et spesielt hektisk år for helse- og omsorgssekoren. Dette skyldes blant annet innføring av samhandlingsreform, økt oppmerksomhet på folkehelse, ferdigstillelse av Vea sykehjem og også økte utfordringer som gjorde den økonomiske situasjonen vanskelig. Det pågår nå et betydelig arbeid for å ruste sektoren for de utfordringene som kommer fremover. Kommunen har lagt en strategi for utforming av kommunens omsorgstjenester frem mot Helsefremmende og forebyggende innsats er viktige elementer, som også går igjen på nasjonalt nivå. Vea sykehjem nådde dessverre ikke oppstart høsten 2012, men vil nå gi både økt kapasitet og nye fasiliteter. Dette gjelder ikke minst for en del ressurskrevende demente brukere. Dette er en brukergruppe som har økt i antall, og som skapte en vanskelig driftssituasjon gjennom hele I 2013-budsjettet er det lagt inn mer midler og nye grep. Økte brukerbehov, nye oppgaver og pasienter som skrives raskere ut fra sykehuset enn før, må håndteres samtidig som sektoren må tenke langsiktig på hvordan den skal organiseres og driftes. Strategisk utvikling har vært sentralt innenfor flere sektorer., Blant annet har oppvekst- og kulturetaten innført vedibasert målstyring som verktøy for å identifisere behov, peke ut retning og finne tiltak som virker. Haugalandsløftet er et viktig prosjekt som ble satt i gang i Dette et et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i regionen for å stimulere til forskningsbasert kompetanseutvikling i skole, barnehage og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten). Målet er å bli enda flinkere til å legge til rette for og tilpasse lærings- og utviklingsmiljøet til det enkelte barns behov. Mars 2012 John Rullestad ble tildelt Kulturprisen for Mangeårig bonde og politiker i Karmøy, Lars Magne Skeie, ble den første vinner av Ardprisen, en ny pris i regi av Karmøy bondelag og Karmøy kommune som skal honorere dyktighet, engasjement og innsats i landbruket. Karmøy kommune samarbeidet også med Karmøy Bondelag om to nye prosjekter, Farmer Invest og Farmer Trainee, som ble vist frem første gang i mars. Kommunestyret vedtok å gå over til papirløse møter ble det første året siden 2008 at kommunen fikk et positivt regnskapsresultat (netto mindreforbruk), og første gang siden 2007 at netto driftsresultat var over null. Et netto driftsresultat på 2,1 prosent av driftsinntektene er en klar forbedring, men fortsatt under 3-prosentmålet som brukes som mål på balanse i kommuneøkonomien. De forbedrede resultatene smaker likevel noe bittersøtt. Årsaken til at kommunen fikk et netto mindreforbruk skyldes økt skatteinngang, mens vår egen drift gikk med underskudd særlig knyttet til pleie- og omsorg. Og det er heller ikke skatteinngangen lokalt som var høyere enn budsjettert, men vi reddes av svært god skatteinngang nasjonalt, og som vi fikk del i gjennom inntektsutjevning mellom kommunene. Karmøy kommunes skatteinntekter hadde for andre år på rad en klart svakere utvikling enn nasjonalt. En annen utfordring er raskt stigende pensjonspremier som ikke fullt ut synes i regnskapet for 2012, men som vil legge beslag på handlingsrom fremover. Disse forholdene gjør at regnskapet gjerne gir et mer positivt bilde enn hva som er realitetene. Jobben for å gjenopprette kommunens økonomi er ikke ferdig. En mulighet er eiendomsskatt, hvor et nytt takseringsgrunnlag kan tas i bruk fra For kommunen er det viktig å legge til rette for boligutbygging. Særlig vil området som dekkes av kommunedelplanen for Eike, Kolnes og Skre være av betydning. Det er der lagt opp til å kunne etablere inntil 1700 nye boenheter. Det skjer mye på samferdselsområdet for tiden, og T-forbindelsen åpner i Senere kommer Rogfast og Hordfast, to prosjektet som vil kunne åpne nye muligheter for næringslivet. Særlig vil T-forbindelsen og Rogfast knytte Karmøy tettere sammen med Stavangerregionen. Kommunen legger vekt på et positivt samarbeid med næringslivet, og vi ønsker å utvikle oss ytterligere som en næringsvennlig organisasjon. Fremover blir det mye arbeid med utviklingen av kommunen gjennom revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Grunnlaget for planarbeidet er lagt i 2012 gjennom planstrategi og planprogram. Ambisjonen er å knytte kommuneplanen tettere sammen med kommunens øvrige planer og utviklingsarbeid, og med de årlige budsjett- og økonomiplanene. For å få dette til må prioriteringene være tydelige og gi retning. Ambisjonsnivået må også tilpasses de økonomiske realitetene, og ta utgangspunkt i hvordan ressursene vi allerede har kan brukes for å få mest mulig måloppnåelse. April 2012 Karmøy formannskap vedtok en planstrategi. En slik plan skal lages i hver valgperiode. Ved å se på utviklingstrekk og planbehov i kommunen, skal planstrategien skape rammer for hvordan kommuneplanen skal kunne komme til å se ut. Planen så på områder som befolkningsutvikling, levekår, næringsliv, boligbygging, miljø og klima, transport, arealbruk og kommunens tjenesteyting og forvaltning. Planen ble senere vedtatt i kommunestyret. Les mer om planarbeidet på side

4 Årsmelding Kommunen som vil at du skal lykkes Politisk ledelse KOMMUNESTYRET 45 representanter ordfører Aase Simonsen (H) FORMANNSKAP 11 representanter ordfører Aase Simonsen (H) Kontrollutvalg 7 representanter Eivind Djønne (Ap) Hovedutvalg oppvekst og kultur 9 representanter John K. Holvik (Ap) Hovedutvalg helse og omsorg 9 representanter Leif M. Knutsen (KrF) Hovedutvalg teknisk 9 representanter Dag I. Aarhus (H) Hovedutvalg administrasjon 9 representanter Einar Endresen (FrP) Eldreråd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 7 representanter 7 representanter Gunnar Mosbron (Ap) Kåre Bakkevold (KrF) Utvalg for samfunnsplanlegging 4 representanter Helge Thorheim (FrP) HØYRE (12) ARBEIDERPARTIET (11) FREMSKRITTSPARTIET (11) Aase Simonsen Ole Henrik Nesheim Jarle Nilsen Siv J. Storesund Helge Thorheim Bente Thorsen Tor Kristian Gaard Simon Næsse Susan Elin Borg Dag Inge Aarhus Magne Jarl Broshaug Inge Jacob Ekornsæter Kåre Hatløy John K. Holvik Anne Ferkingstad Dagny Eikemo Trond Aksnes Pål Andre Døsen Einar R. Endresen Vegar L. Pedersen Randi Wisnæs Turid Aune Harald G. Skorpe Didrik S. Ferkingstad Eivind Djønne Nina Ve Sæbø Kai Warholm Bjørn Seljestad Svanhild I. L. Andersen Marit Helen Mannes Heine Birkeland Heidi Kjærland Grant G. Hinderaker Ernst Morgan Endresen KRISTELIG FOLKEPARTI (7) VENSTRE (1) PENSJONISTPARTIET (1) Leif Malvin Knutsen Asbjørn Eik-Nes Nils Grutle Roald Alsaker Geir S. Toskedal SENTERPARTIET (1) Dag Magne Sandslett Lars Magne Skeie Rolf Jarl Sjøen Medlemmer av formannskapet Yngve Eriksen SOSIALISTISK VENSTREPARTI (1) er markert med Johnny Stangeland Odd Magne Hansen rød uthevet skrift. Hva skjedde i Karmøy i 2012? Mai 2012 Kommunestyret vedtok rusmiddelpolitisk handlingsplan , og alkoholpolitiske retningslinjer i Karmøy kommune I revisjon av kommunedelplanen for trafikksikkerhet blestrekningene Aksnes-Kolnes, Sundvegen og Salvøyvegen vedtatt omklassifisert fra fare klasse 2 til fareklasse 1, noe som gir rett til fri skoleskyss hele året for alle elever. 10 ansatte fra Karmøy kommune gjennomførte en helt ny videreutdanning for arbeid med mennesker med utviklingshemming, tidligere hadde nærmere 140 ansatte gjennomført et e-læringsopplegg med dette temaet. Juni 2012 Vikingfestivalen ble arrangert, med ca besøkende. Den nye veien mellom Norheim og Raglamyr ble åpnet. Skuten Alma ble døpt, en noe uvanlig hendelse i Karmøyskolen. Båten er bygget av båtbygger Harald Søresnen og elever på Holmen skole gjennom en periode på 12 år. Skudefestivalen ble arrangert fra 28. juni til 1. juli. Rundkjøringen på Bø ble åpnet. Prosjektet er finansiert gjennom Hauglandspakken, kostet ca 65 mill. kroner og har en trafikk på biler per døgn. I tillegg til selve rundkjøringen, inneholdt prosjektet også andre tiltak som 1 km med gang- og sykkelvei

5 Årsmelding Kommunen som vil at du skal lykkes RÅDMANN Arnt Mogstad Konsernoversikt (per ) KOMMUNESTYRE konsern Karmøy kommune KONTROLLUTVALG FORMANNSKAP Økonomisjef Morten Sørensen Oppvekst- og kultursjef Ørjan Røed Teknisk sjef Ove Røys Personalsjef Wenche Håvik Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund Hovedutvalg oppvekst/kultur Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg helse/omsorg Hovedutvalg administrasjon Eldreråd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for samfunnsplanlegging Interkommunalt samarbeid (KL 27) Friluftsrådet Vest 28,80 % Haugaland Arbeidsgiverkontroll 25,62 % I tillegg kommer andeler i KLP, Biblioteksentralen AL og borettslag. Aksjeselskaper (AS) Solstein AS 100 % Karmøy Kulturopplevelser AS 100 % Karmøy Rådhus AS 100 % Karmøy kommunale Kino AS 100 % Karmøy Lyngsenter AS 100 % ASKI AS 55 % Haugaland Kraft AS 44,84 % Haugaland Bompengeselskap AS 33,33 % Musikkselskapet Nordvegen AS 23,67 % Karmøy Omstillingsselskap AS 24 % Haugalandsmuseene AS 20 % Destinasjon Haugesund & Haugalandet Haugalandspakken AS 17,44 % 12,5 % Marin Energi Testsenter AS 10 % Haugaland Industri AS 8,29 % Sørvest Varme AS 5,3 % HIL-Hallen AS 5 % Haukelivegen AS 2,86 % Rogaland Ressurssenter AS 1,74 % Rekom AS 0,96 % Norsk Bane AS 0,95 % Sunnhordland Bru og tunnellselskap AS 0,81 % Skog A/S 0,27 % Fjord Norge AS 0,20 % AS Torvastad 0,02 % Interkommunale selskaper (IKS) Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Krisesenter Vest IKS 23,52 % Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS 38,46 % 36,10 % 10,19 % Juli 2012 Utgravningene på Avaldsnes pågikk for fullt, og det ble holdt ukentlige omvisninger i utgravningsfeltene, og det var flere medieoppslag om funnene som ble gjort. Huseiernes landsforbund kåret Karmøy til den kommunen i nordfylket med lavest kommunale gebyrer. Det var vått på Haugalandet i månedsskiftet juli/august. Det var kloakkinntrengning og oversvømmelser. Brannvesen, og kommunens vann- og avløpsfolk var blant dem som hadde travle dager. August 2012 Karmøy kommune kom på 2. plass i en konsulentfirmaet NyAnalyses ByråkratiBarometer, en kåring av hvilke kommuner som har lavest administrasjonsbyrde, altså som bruker minst på administrasjon og styring. Nybygg ved Mykje skole og Skudeneshavn skole stod som planlagt klare til skolestart. Karmøy Kommunale Kino hadde 4227 besøkende på gratis sommerkino for barn i løpet av sommermånedene. Fiskeridagene ble arrangert i Åkrehamn. Karmøy kommune innførte en ettårig prøveperiode med kommunal kontantstøtte for toåringer

6 Årsmelding Kommunen som vil at du skal lykkes Vea sykehjem Fra ide til ferdig bygg Hva skjedde i Karmøy i 2012? Byggingen av Vea sykehjem er blant de største investeringene i bygg som er gjennomført i Karmøy kommune. Realisering kommunens planer Plandokumentet Framtidens omsorgstjenester peker på store utfordringer med tanke på å dekke framtidige behov for institusjonsplasser og sanering av eldre institusjoner med tanke på å heve bokvaliteten og tilrettelegge for mer effektiv drift. Ved bygging av Vea sykehjem blir en viktig del av planen realisert ved at 46 plasser blir utbygd i første byggetrinn. Det er planlagt en utvidelse med 55 nye plasser i et byggetrinn 2. Kreativt samspill For å ivareta ulike brukerbehov og driftsmessige forhold er utformingen av sykehjemmet blitt til i tett samarbeid mellom helse- og omsorgsetaten, teknisk etat og arkitekt. De arkitekturiske valgene bestemmer hvordan dette vil bli ivaretatt, og det er derfor viktig at arkitekten får innspill fra alle aktuelle parter. I dette prosjektet har det derfor blitt lagt vekt på at faglige krav, teknisk forståelse og arkitektur blitt tett vevd sammen gjennom studiereiser og tette prosesser. September 2012 Kranselag for renovering av deler av Vormedal ungdomsskole. Prosjektet omfatter blant annet inneklimatiltak og brannsikringstiltak, og har en prislapp på 9,5 mill. kroner. Kommunens facebookside passerte 2000 tilhengere. Friluftsrådet Vest var med å arrangere friluftslivets uke, for 18. gang i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Stangelandskorpsene arrangerte Karmøy Brass Festival for 24. gang. Spesifikasjonskrav til bygget Utforming av en funksjonell sykehjemsløsning er krevende. Mange brukergrupper med ulikt funksjonsnvå skal ivaretas. Sosiale og helsemessige behov hos brukerne skal dekkes samtidig som helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas for ansatte. Det ble fra helse og omsorgsetatens side gjort et omfattende arbeid med beskrivelse av spesifikasjonskrav. Beskrivelsen omhandlet rehabilitering, beboerrom, personalrom, fellesareal, teknologi og uteområder. Vea sykehjem er planlagt med en felles del, hvor administrasjon og felles helse- og omsorgsfunksjoner er plassert. Med felles helse og omsorgsfunksjoner menes, fotterapi, frisør, fysioterapi, ergoterapi, legetjeneste og dagsenter. I første byggetrinn er det bygget tre beboeravdelinger, med ytterligere tre avdelinger planlagt i et neste byggetrinn. Sykehjemmet skal ha et levende sosialt miljø som inkluderer pårørende og lokalsamfunnet. Fellesareal med kantine, internett, frisør og fotterapeut skal være viktige servicetilbud og treffsted. Moderne tekonologi er tatt i bruk for å løse logistikkutfordringene som oppstår i sykehjem. Det er lagt ned rør i grunnen som transporterer søppel og skittentøy til transportsentralen. Med denne løsningen slipper personalet å benytte tid til vandring i korridorer. Søppel og tøy transporteres gjennom rørene i 70 km/t og beboerne får mer kvalitetstid. Det er lagt fram rør også for byggetrinn 2. Det vil ved full drift være omtrent 75 traller med skittentøy, Oktober 2012 Damelaget til Avaldsnes IL rykket opp i Toppserien i fotball, og blir det første laget fra Karmøy til å delta på høyeste nivå i Norge uansett lagidrett. Miljøverndepartement sa nei til reguleringsplanen for omkjøringsveien fv. 47 Åkrehamn. Barnas kommunestyre fordelte kroner til formål som elevrådene på skolene hadde foreslått eller søkt om. Professor Dagfinn Skre møtte formannskapet for presentere resultater fra utgravningsprosjektet på Avaldsnes. Det ble åpnet en ny gang- og sykkelvei ved Åsebøen i Koppervik. Prosjektet hadde en prislapp på 14 mill. kroner

7 Årsmelding Kommunen som vil at du skal lykkes søppel og mat som daglig skal fraktes til og fra bygget. Ved studiebesøk på andre sykehjem har det vist seg at det ofte er for lite lagerplass på avdelingene, og at traller med søppel og skittentøy har blitt stående i gangarealer. Dette førte til en rotete og forstyrrende opplevelse for beboerne. Det er derfor lagt vekt på at det må være godt med lagerplass i avdelingene for å unngå dette ved Vea sykehjem. Sykehjemmet oppvarmes av vannbåren varme. Varmeleveransen skjer fra kommunens første varmesentral basert på biobrensel, i form av flis. Bruk av flis er gunstig for miljøet, og anlegg som dette defineres som grønn energi. Flisen blir fremstilt av skogvirke, og forutsatt at skogen blir fornyet blir flis en del av CO2-kretsløpet, og anlegget representerer da ikke noen netto tilførsel av klimagasser til atmosfæren. Varmesentralen driftes av Norsk Bioenergi A/S, og er dimensjonert også for å kunne håndtere 2. byggetrinn. Det er lagt vekt på utearealene da en må ha bakkenærhet for at beboerne enkelt skal kunne ta seg en tur i hagen. Bad med fokus på egen mestring For personer med funksjonshemming er det viktig å vedlikeholde og trene opp restfunksjoner. Vea sykehjem er den første institusjon på Karmøy som benytter konseptutviklet badromsløsning der hver minste detalj er gjennomgått med tanke på egenmestring og bruk av egen muskulatur til forflytining. Dette medfører vedlikehold av selvhjelpsevnen til beboer og medfører mindre slitasje på rygg og skuldre for ansatte. Dette er gjennomført ved at all baderomsinnredning kan justeres i høyde, slik at den kan tilpasses den enkelte beboer. Beboerrommene er har også en litt utradisjonell utforming, da toalettdørene vender inn mot selve beboerarealet og ikke mot inngangen. Tanken med dette er at demente personer ofte glemmer at de må på toalettet, men dersom badet er mer synlig, vil de huske å bruke dette. Fokus på rehabilitering Det er utformet egen rehabliteringsenhet som skal benyttes av personer i alle aldersgrupperinger med ulike funksjonshemninger. Fokus på læring og mestring av daglige aktiviteter og boevne skal sikre brukerene optimalt funksjonsnivå. Bevegelse og sansehage Demente beboere har ofte behov for å gå, og avdelingene på Vea sykehjem er utformet slik at det skal være mest mulig opplevelse å gå tur inne på avdelingen. Sanseopplevelse er viktig for personer i alle aldersgrupper som har behov for rehabilitering. For personer med demens kan muligheten til å gå ut dempe uro, minske stress, virke beroligende og øke konsentrasjonen. En hage kan stimulere til alle sansene; syn, lukt, smak, hørsel og følelse ved berøring. Sansehagene ved Vea sykehjem skal bidra til økt livskvalitet. I hagen kan beboerne på sykehjemmet være med å spa, plante, luke og beskjære og kjenne igjen planter. De skal kunne glede seg over vakre farger, deilig lukt og smak. I hagene er det mykt gras, hard stein, bløte blader, god duft, vannhull, grillsted, fugler og sommerfugler, sol som varmer, stillhet og trygghet. Dette er et parkanlegg som alle beboere og pårørende er velkommen til å bruke. Det er plassert ut sittegrupper og det er god plass til å rusle rundt. Sansehagene har vært førende for utformingen av sykehjemmet, November 2012 RTS (Rental & Technology Services) ble den første vinneren av Vekst- og nyskaperprisen i Karmøy, en pris sponset av Skudenes & Aakra sparebank, Sparebanken Vest, Frende forsikring og Medieselskapet Karmøynytt. White Vertigo ble årets Karmøymester i Pop og rock. Hærverk på Åkra ungdomsskole gjorde skader for rundt 1 mill. kroner, etter at deler av nybygget ble oversvømt. ca 3000 mennesker var med å åpne julegaten i Kopervik. Takheiser/personløftere Helse-, miljø- og sikkerhetsperspektivet har vært viktig for utforming av bygget. Arbeidet ved sykehjemmet er givende men også preget av høyt tempo og tunge tak med fare for slitasjeskader og sykemeldinger. Tekniske innretninger i form skinnegående takheiser og mobile personløftere er anskaffet for å redusere belastningslidelser. Dette kan sammen med gode arbeidsmiljøtiltak bidra til et lavt sykefravær. Stille vaktrom Lange muntlige rapportgjennomganger er ikke en del av driftskonseptet på Vea sykehjem. På vaktrommet er veggene dekket med hev- og senkbare dataterminaler der ansatte leser viktig informasjon som har betydning for behandling og pleie. Rapportene skrives fortløpende uten at det er ventetid på grunn av manglende tilgang på terminaler. Stort økonomisk løft Bygging og oppstart av Vea sykehjem er et betydelig økonomisk løft for kommunen. Sykehjemmet hadde et byggebudsjett på 161 mill. kroner, og medfører betydelige kapitalkostnader for kommunen selv om også Husbanken bidrar med støtte. Imidlertid er det driftskostnadene som er den store utfordringen for kommunen.driftsbudsjettet for 2013 er på om lag 43 mill. kroner, inklusiv renhold og teknisk. Desember 2012 Det ble holdt informasjonsmøte om ny gang- og sykkelvei fra Bygnes til Søylebotn. Forskningsstiftelsen Polytec fikk på vegne av kommunene på Haugalandet kroner fra regionalt forskningsfond Vestlandet til å forske på mulighetene for innsats fra frivillige organisasjoner i fremtides omsorgstjenester. Åkra ungdomsskole tildeles arbeidsmiljøprisen for Rogaland fylkeskommune vedtok å frede området Holmen i Skudeneshavn. 130 bygninger i Gamle Skudeneshavn er allerede vernet, men fredning går et steg lengre og kan omfatte faste verneverdige interiører

8 Årsmelding Økonomisk utvikling og resultat Hovedtrekk 2012 Karmøy kommune er fortsatt inne i økonomisk omstillingsperiode. Resultatene for 2012 viser en forbedring fra de siste årene, i hovedsak drevet av god skatteinngang til kommunesektoren. For kommunens ordinære drift var det i 2012 et netto merforbruk, noe som i særlig grad var knyttet til økte utfordringer innen pleie- og omsorg. Også skolsesektoren hadde et merforbruk. Øvrig drift var i pluss, men ikke nok til å nå balanse samlet sett. Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser kommunens resultat etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Et netto driftsresultat på 3 prosent av brutto driftsintekter er hovedindikatoren på økonomisk balanse i kommunesektoren. Karmøy kommune hadde et netto driftsresultat på 2,1 prosent av brutto driftsinntekter (50,3 mill. kroner), det første positive netto driftsresultatet siden 2007, men fortsatt lavere enn målet på økonomisk balanse i kommunesektoren. 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % Videre kan netto driftsresultat korrigeres for merverdikompensasjon fra investeringer. Dette er inntekter som kommer av at kommunen betaler mva på investeringene, men får dette refundert. Refusjonen blir inntektsført i driftsregnskapet. I praksis har dette medført at kommunene har kunnet lånefinansiere investeringer inklusiv mva, og så kunne finansiere deler av driften med slik refusjon. En uheldig praksis som også Karmøy kommune i stadig større grad har benyttet seg av. Ordningen fases nå ut, og vil være borte fra Slik refusjon utgjorde 33 mill. kroner, eller 1,4 prosent av driftsinntektene. Korrigeres netto driftsresultat for dette også, blir det korrigerte netto driftsresultat -1,1 prosent. Men det kan da argumenteres for at balansemålet må justeres tilsvarende ned, slik at dette ikke kan sammenlignes med 3 prosentmålet. Figuren under visser utviklingen i et netto driftsresultat som er korrigert for (1) premieavvik, (2) mva-refusjon investeringer og (3) særskilte forhold knyttet til T-forbindelsen i ,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % -4,0 % -2 % -5,0 % % tallene er preget av at kommunen betalte ut 39 mill. kroner til t-forbindelsen av midler som var avsatt til fond. Bruk av fond trekker netto driftsresultat ned. Men siden dette var en forpliktelse som lenge hadde vært kjent, og hvor det var avsatt midler i tidligere år, gir dette ikke et riktig bilde av den økonomiske situasjonen. Netto driftsresultat i 2012 bestod av følgende elementer: - Overføringer til investeringer (20,5 mill. kroner) - Netto avsetning til fond (11,1 mill. kroner) - Regnskapsmessig mindreforbruk (18,8 mill. kroner). Korrigert netto driftsresultat Ved tolkning av netto driftsresultat bør man være oppmerksom på et par særskilte forhold: Kommunen bokførte et premieavvik på 42,7 mill. kroner. Premieavviket er differansen mellom påløpte og betalte pensjonspremier og de kostnadene kommunen etter gjeldende regler skal bokføre. I praksis er dette en utsettelse av påløpte kostnader, og premieavviket skal belastes regnskapet de påfølgende 10 årene, og gir da et redusert handlingsrom. Det kan derfor argumenteres at det gir et mer riktig bilde av kommunens økonomi dersom dette trekkes fra netto driftsresultat. Et korrigert netto driftsresultat blir da ca 0,3 prosent. Regnskapsmessig netto mindreforbruk Mens netto driftsresultat sier noe om den langsiktige balansen i kommuneøkonomien, sider det regnskapsmessige resultatet noe om kommunen samlet sett har hatt et netto over- eller underforbruk i forhold til budsjett. Karmøy kommune hadde i 2012 et netto regnskapsmessig mindreforbruk på 18,8 mill. kroner. Det var første gang siden 2008 at Karmøy hadde et netto mindreforbruk. I 2011 var utfordringene først og fremst svake tall på finanspostene, mens øvrig drift gikk i pluss. Situasjonen var annerledes i Store utfordringer på pleie- og omsorgssektoren har gitt minus i regnskapet, mens god avkastning i finansmarkedene og ikke minst særlig god skatteinngang til kommunesektoren har gjort at kommunen likevel fikk et positiv regnskapsresultat. En negativ tendens er at skatteinngangene de siste to årene har vært svakere i Karmøy enn i landet for øvrig, og var i 2012 på 88,1 prosent av landsgjennomsnittet. Karmøy hadde ikke høyere skatteinntekter enn budsjettert i 2012, men den gode skatteinngangen nasjonalt gjorde at kommunen fikk mer rammetilskudd siden skatteinntektene jevnes ut mellom kommunen, og særlig til kommuner med skatteinngang under 90 prosent av landsgjennomsnittet

9 Årsmelding Økonomisk utvikling og resultat Nøkkeltall Renter, utbytte og avdrag Tabellen under viser utviklingen i kommunens finansposter. Utgiftene til avdrag på lån fortsetter å øke i takt med stadig økende lånegjeld. Samtidig holdes renteutgiftene nede. Dette skyldes fortsatt lavt rentenivå, og at det de siste årene har en del eldre lån løpt ut og er refinansiert til et lavere gjeldsnivå. Renteog utbytteinntekter består av renter og utbytte fra Haugaland kraft, renter på bankinnskudd og avkastning på midler plassert i obligasjoner og aksjer (se side 12 om finansforvaltning). Fortsatt lavt rentenivå og bedre avkastning i finansmarkedet enn i 2011 gjorde at sum netto finansutgifter ble redusert fra 52,1 mill. kroner i 2011 til 33,1 mill. kroner i Rentekostnader (mill. kr) Avdragskostnader (mill. kr) Rente-/utbytteinntekter (mill.kr)* Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter. 0,7 % 1,4 % 2,4 % 1,4 % * Inkuderer gevinst og tap på finansielle instrumenter. Investeringer Det ble investert for 264 mill. kroner i Tre sektorer står for det vesentligste av dette. Det er investert for 78,7 mill. kroner innen vann og avløp. 75,4 mill. kroner er brukt på skolelokaler, med Åkra ungdomsskole som det største prosjektet (31,1 mill. kroner). Det største enkeltprosjektet var Vea sykehjem, med 63,8 mill. kroner utgiftsført i De store investeringsinntektene gjelder i hovedsak tilskudd fra Husbanken, salg av boligog næringstomter, samt at forsikringsbeløpet for Kopervik kirke er overført til kommunen. Investeringsregnskap (1000 kr) (A) Investeringsinntekter (B) Investeringsutgifter (C) Sum finansieringstransaksjoner (B+C-A) Finansieringsbehov hvorav dekket av lån hvorav dekket av disposisjonsfond hvorav dekket av investeringsfond hvorav overført fra driftsmidler Mottatte avdrag på utlån dekket av andre kilder Udekket/udisponert Gjeld og soliditet Lånegjelden har økt betydelig de siste årene, og utgjør nå 1,54 mrd. kroner, eller kroner per innbygger. En del av dette knytter seg til VAR-sektoren (vann, avløp og renovasjon), hvor kapitalkostnader skal dekkes inn gjennom de kommunale avgiftene. Målt i prosent av driftsinntektene gikk imidlertid netto lånegjeld noe ned i Rentedekningsgrad = (renteutgifter + netto driftsresultat) / renteutgifter. L1 = (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) Bør være over 2 L2 = (mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld) Bør være over 1 L3 = (betalingsmidler/kortsiktig gjeld) Bør være over 0, Lånegjeld (mill. kr) Gjeldsgrad 2,9 3,2 5,8 6,1 Brutto lånegjeld per innbygger Netto lånegjeld, i % av driftsinnt. 36,6 % 39,1 % 42,1 % 40,9 % Rentedekningsgrad 0,8 0,7 0,0 1,9 Likviditet og arbeidskapital Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dette gir uttrykk for kommunens likvide situasjon, det vil si evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapital per (mill. kr) En annen måte å uttrykke dette på er å se på hvor mye omløpsmidlene utgjør i forhold til kortsiktig gjeld, noe som vises av likviditetsgrad 1. Tilsvarende viser likviditetsgrad 2 og 3 hvor mye de mest likvide omløpsmidlene og kontantbeholdning/ bankinnskudd utgjør. Alle målene viser en tilstrekkelig likviditetssituasjon per Likviditetsgrad 1 (L1) 2,7 2,4 1,8 2,0 Likviditetsgrad 2 (L2) 2,1 1,8 1,3 1,4 Likviditetsgrad 3 (L3) 0,7 0,5 0,3 0,5 Figuren under viser banklikviditeten i Likviditetssituasjonen stort sett var betryggende gjennom hele året. Kommunens kredittavtale ble benyttet en dag. Det ble tatt ut midler plassert i markedet for å styrke banklikviditeten i løpet av Banklikviditet 2012 (i mill. kroner) Mest likvide omløpsmidler = bank, kasse og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler. Ikke inkl. ubenyttet kreditt. Betalingsmidler = kontantbeholdning og bankinnskudd - 9 -

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3 Årsmelding 2013 Forsidebildet Bildet på forsiden er fra Binabben. Lokalitetsanviseren som er avbildet, er en gave til Selskapet for Grimstad bys vel fra Den norske Creditbank (DnC) i 1997, i forbindelse

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

Årsberetning 2011. Side 1

Årsberetning 2011. Side 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1. POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET... 5 1.1. Politisk virksomhet... 5 1.2. Bystyrets sammensetning 2007-2011... 6 1.3. Bystyrets sammensetning 2011-2015... 7 1.4. Kommunestyrevalget

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 Innledning s. 3 Årsberetning 2014 Økonomiske analyser s. 6 Økonomiske perspektiver s. 15 Rapportering iht. finansreglement s. 17 Redegjørelse om likestilling og mangfold i kommunen

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

Rådmannens kommentarer til året 2009

Rådmannens kommentarer til året 2009 Rådmannens kommentarer til året 2009 Innholdsoversikt Innledning 1 Den økonomiske utviklingen 3 Ansatte og organisasjonen 20 Samfunnsutvikling 25 Rådhustorget 32 Barnehagene 35 Skolene 39 Levekår 46 Oppvekst

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Årsrapport 2013. Innhold. Sammen for en levende by. Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Årsrapport 2013. Innhold. Sammen for en levende by. Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Årsrapport 2013 Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Innhold Glimt fra 2013 1 Innledning 2 Økonomisk resultat 3 Samfunn og miljø 4 Brukermedvirkning og innbyggerdeltakelse

Detaljer

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2011 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Forside: Frostrøyk ved Udenes kirke Foto: Thor Albertsen 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord...

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 20. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 20. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 07.06.2012 Møtested: Møterom 1, Rådhus 1B Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 20. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2010

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2010 Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2010 Innholdsfortegnelse 1 ÅRET 2009 FORORD... 4 2 BEFOLKNING OG SYSSELSETTING... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 6 2.2 ARBEIDSLEDIGHET... 7 3 ORGANISERING OG ANSATTE...

Detaljer

Nedre Eiker. Se flere bilder av Torbjørn: www.ttfoto.no. Innhold. Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs! Om fotografen. Fagernes.

Nedre Eiker. Se flere bilder av Torbjørn: www.ttfoto.no. Innhold. Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs! Om fotografen. Fagernes. Årsrapport2013 1 Fagernes Bergen Hallingdal Hokksund Notodden Hønefoss Kongsberg Innhold 3 Ordførerens kommentar 4 Politisk sektor 5 Rådmannens kommentar 6 Organisasjonskart 8 Året som gikk 9 Årsberetning

Detaljer