Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede."

Transkript

1 6091 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Kjelsåshaugen Boligsameie ble avholdt torsdag 18. april 2002 kl på Kjelsås skole. Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Elisabeth Valen Møtet ble åpnet av Signe-M. Skovly Den oppsatte saksliste ble godkjent. TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder. Som møteleder ble foreslått Signe-M. Skovly B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende seksjonseier var tilstede. C. Valg av sekretær og 1 eller 2 personer til å underskrive protokollen Som sekretær ble foreslått Elisabeth Valen og til å underskrive protokollen Rolf Horgen og Helge Pettersen D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på og erklære dette for lovlig satt.

2 2. ÅRSBERETNING FOR 2001 Styrets årsberetning for 2001 ble referert og foreslått tatt til etterretning. 3. ÅRSREGNSKAPET 2001 Revisors beretning ble lest. Regnskapet ble referert og foreslått godkjent. Det foreslås at årsresultatet overføres balansen til konto for egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR. GJENVALG AV REVISOR. Godtgjørelse til styret for perioden 2001/2002 ble foreslått satt til kr ,- Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2001 ble foreslått satt til kr 3.333,- 5. SAKER TIL BEHANDLING Sak 1: Vakthold: Styret foreslår at avtalen med vaktselskapet sies opp. Kjelsåshaugen boligsameie har i flere år hatt vaktselskapet Falken til å patruljere boligområdet to ganger i døgnet. Dette har bidratt til å registrere en del uregelmessigheter i f.m. boligmassen. Hvorvidt vaktselskapets patruljering har hatt kriminalitetsforebyggende effekt er ikke dokumentert. De to siste årene har det imidlertid vært minimalt å rapportere. Vaktholdet koster sameiet ca. kr ,- pr. år. Etter opplysninger innhentet fra Oslo politikammer og Servicebedriftenes landsforening er det ikke dokumentert at denne form for vakthold har kriminalitetsforebyggende effekt. Boligalarmer er det eneste tiltaket der en slik effekt er registrert. Når det gjelder sameiernes trygghetsfølelse, er det grunn til å tro at denne øker ved at et vaktselskap er tilknyttet eiendommen. Det er imidlertid grunn til å tro at tryggheten i all hovedsak er teoretisk, og at en slik falsk trygghet ikke er til sameiernes beste. Styret foreslår at sameiermøtet vedtar følgende: Avtalen med vaktselskapet Falken sies opp, og det engasjeres ikke nytt vaktselskap. Budsjetterte midler til vakthold omdisponeres til rehabilitering av bygningsmassen. Styrets innstilling: Styrets forslag vedtas. 19 stemmer for at avtalen sies opp, 10 i mot.

3 Sak 2: Bygslingssaken Jordeiendommen der bygningsmassen står er festet fra Walstad gård. Grunneier har i lengre tid ytret ønske om å selge til sameiet. Forhandlinger har vært ført ved flere anledninger, uten at det oppnådd enighet om overtakelsessum. I forbindelse med utarbeidelse av en helhetlig plan for rehabilitering og evt. overtakelse av eiendommen med økonomiske konsekvenser, har styret fått utarbeidet ny takst samt forelagt grunneier et tilbud om innløsing av eiendommen. Den anslåtte kjøpesum var kr kr millioner, og sameiets tilbud var tilsvarende. Grunneier har avvist tilbudet. Grunneiers siste tilbud var i størrelsesorden 9 millioner. Sameiet har regnet ut at med en økning av festeavgiften til det, etter ny lov, maksimale årsbeløpet, vil dette utgjøre ca. kr ,- pr. år, dvs. ca. kr. 2150,- pr. sameier, noe som tilsier en økning i fellesutgiftene på kr. 157,- pr. mnd (til kr. 179,-), dersom utgiftene fordeles jevnt på sameierne. Dette beløpet tilsvarer omtrentlig utgiftsøkningen ved evt. kjøp av eiendommen innenfor den prisrammen styret har tilbudt grunneier. Festeavgiften vil så indeksreguleres hvert 10. år i hht. prisstigningen. I dag betaler sameiet ca. kr ,- i årlig festeavgift, og grunneier har varslet at denne blir økt. Det er imidlertid noe uenighet om når økning skal/kan foretas. Eventuelt salg av eiendommen til andre enn sameiet, vil ikke innvirke på festekontrakten. Ved evt. tvangsinnløsning vil det bli foretatt egen skjønnsmessig prisfastsettelse. Styret anser at det p.t. er en mer gunstig løsning for sameiet å beholde festekontrakten, og foreslår at sameiermøtet vedtar følgende: Forhandlinger om innløsing av eiendommen stanses og festekontrakten videreføres. Styrets innstilling: Styrets forslag vedtas. Enstemmig vedtatt Sak 3: Nye best. i vedtektene/husordensreglene Tillegg til 6 i vedtektene: "Det er et overordnet mål å sikre enhetlige fasader. Ved spørsmål om godkjenning av fasadeendringer må styret foreta en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det må i vurderingen legges vekt på at endringene man ønsker å foreta ikke skal bryte med dette målet." Enstemmig vedtatt

4 Tillegg til 16 i vedtektene og pkt. 5 i husordensreglene "Den enkelte beboer har ikke anledning til å bygge private, faste installasjoner (som terrasser, plattinger etc.) på fellesarealene. Områdene umiddelbart utenfor rekkehusene er ikke å anse som fellesareale Styrets innstilling: Styrets forslag vedtas Benkeforslag: Forslag til omskriving av teksten: Faste installasjoner (som terrasser, plattinger etc.) som bygges på fellesarealene er ikke å anse som private. Enstemmig vedtatt Sak 4: Maling av fellesarealer Forslag til vedtektsendring 8 Vedlikehold. 3. ledd. Følgende foreslås tilføyd: Tilsvarende gjelder at den enkelte sameier har ansvar for maling av sin ideelle andel, når styret anser det nødvendig. Tilføying på sameiermøtet: Dette gjelder fasader rehabilitert f.o.m. år Tilføying slutt. Dersom sameier ikke får utført det nødvendige arbeid, vil styret sørge for at arbeidet utføres for sameiers kostnad. Begrunnelse: I rehabiliteringsfasen vi nå er inne i har seksjonseierne malt seksjonene etter hvert som de har blitt fornyet. Dette har fungert veldig bra. De aller fleste kan selv utføre denne type arbeid. Dette alternativet sparer den enkelte seksjonseier for atskillige utgifter. Dersom sameiet fortsatt skal ha ansvaret må man leie profesjonell hjelp fra et malerfirma. De seksjonseiere som selv ikke kan gjøre jobben, kan leie hjelp via familie, venner eller naboer, til en pris som er mye lavere enn det et malerfirma vil operere med. Våre budsjetterte midler for maling vil dermed kunne omdisponeres til annet vedlikeholdsarbeid. På denne måten kan vi alle i fellesskap bidra til en raskere rehabilitering og et rimeligere vedlikehold av sameiet. Signe-M. Skovly /s/ (eier av seksjon nr. 105) Forslaget falt 19 stemmer i mot. Det nødvendige 2/3 flertall ble ikke oppnådd.

5 Sak 5: Begrensning av økning fellesutgifter. Styret skal i forbindelse med vurdering av behovet for og tidsaspektet på rehabilitering av sameiets bygningsmasse, søke å holde økningen i fellesutgiften på så lavt nivå som mulig. Begrunnelse: Vi må rehabilitere planmessig i tiden fremover, og samtidig akseptere at ting tar tid, og at vi alle i den tiden skal trives og føle oss økonomisk komfortable med situasjonen. Ved et ekstraordinært årsmøte i 1994, ble det vedtatt å belåne vaktmesterleieligheten maksimalt. Maksimalt låneopptak forutsettes videreført slik at vi kan foreta rehabiliteringen i takt med vedlikeholdsplanen uten å øke kostnadene for beboerne. Planen har hele tiden vært å skynde seg sakte slik at man etter hvert kan få gjennomført den nødvendige rehabiliteringen. Rehabiliteringsfasen vil på denne måten ta lenger tid enn om man gjorde alt i løpet av en kort periode, men det vil forhindre større økning i kostnadene for den enkelte seksjonseier. Jeg synes ikke det er riktig at beboerne som tilfeldigvis bor her i den perioden vi nå er i skal straffes med en meget høy husleie, fordi vedlikeholdet tidligere har vært utilstrekkelig. Vi ønsker alle at sameiet vårt skal være et trivelig område å bo i. Det skal være mennesker fra alle epoker i livet. De som har levd en stund og som kjøpte sin bolig tidlig, men etter datidens pengeverdi også kostbar. Disse menneskene er i dag pensjonister og kanskje en med økonomi som ikke tillater høyere boutgifter, samtidig som de er ukomfortable med store lån. En annen kategori er nyetablerte familier/barnefamilier med store lån. Nok en kategori er de som er i mellomfasen, som kanskje ønsker å bruke sine penger på aktiviteter de selv har sett frem til. Det er viktig å skynde seg sakte slik at alle kan trives her. Dersom man skal gjennom føre vedlikeholdsplanen på kort tid vil dette bli kostbart for mange. Styrene har gått i gjennom området, og prioritert de mest utsatte/dårligste områdene først. Etter fagpersoners utsagn er det ikke noe som haster prekært å få utført. Det vil ikke være noen fare i å gjennomføre planen over en lengere periode enn først antatt. Det viktigste er at man holder struktur i arbeidet, og sørger for at det som allerede er rehabilitert ikke får sjansen til å forfalle igjen. Signe-M. Skovly /s/ Eier av seksjon nr.105 Vedtatt mot 9 stemmer

6 6. VALG A. Som leder for 1 år ble foreslått: Kjelsåshaugen Boligsameie Karsten Gerdrup B. Som styremedlemmer for 1 år ble foreslått: Morten Johansson Elizabeth Berg Signe-M. Skovly Knut Erik Nilsen C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: Mari Løvdal Jardar Solbakken D. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: Kristian Fjelltun Øystein Rønning Sameiermøtet hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Signe-M. Skovly /s/ møteleder Rolf Horgen /s/ protokollvitne Elisabeth Valen /s/ sekretær H. Pettersen /s/ protokollvitne

7 VED VALGENE PÅ SAMEIERMØTET HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Karsen Gerdrup Styremedlem : Morten Johansson Styremedlem : Elizabeth Berg Styremedlem : Signe-M. Skovly Styremedlem : Knut Erik Nilsen Varamedlem : Mari Løvdal Varamedlem : Jardar Solbakken Oslo OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika.

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. 5227 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50.

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. 5181 ÅRSMøteProtokoll 5181 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold til innleverte

Detaljer

Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 18 med fullmakt, til sammen 61 stemmeberettigede.

Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 18 med fullmakt, til sammen 61 stemmeberettigede. Ordinær sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie ble avholdt onsdag 24. mars 2004, kl 1800 i Samlingssalen på Lilleaker Skole, Lilleakerveien 49 Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie Avholdt: Røde Kors Sted: Asker Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2010 Tid: Onsdag 17. mars 2010, kl 18.00 Sted: Vesterskauen skole www.boligsameiet lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2010 i Boligsameiet Lunderåsen

Detaljer

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Generalforsamling i Tolia borettslag 29. ap ril 20 13 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Sak 4. Sak 5.

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole.

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Generallunden Boligsameie P R O T O K O L L År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Tilstede:60 sameiere og 30 med fullmakt, til sammen var 90 stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Innkalling Styrets årsberetning 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Frydendal Søndre Boligsameie Til sameierne Det innkalles til ordinært

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Ordinær sameiermøte i Sameiet Thonbygget ble avholdt torsdag 25.mars.2004, kl 19.00 på Høyskolen i Oslo.

Ordinær sameiermøte i Sameiet Thonbygget ble avholdt torsdag 25.mars.2004, kl 19.00 på Høyskolen i Oslo. Ordinær sameiermøte i Sameiet Thonbygget ble avholdt torsdag 25.mars.2004, kl 19.00 på Høyskolen i Oslo. Tilstede var 35 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Fra styret

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer