Årsrapport 2011 Nordic Secondary AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Nordic Secondary AS"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Nordic Secondary AS 1 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS

2 Aksjonærbrev Nordic Secondary AS Til aksjonærene i Nordic Secondary AS, Nordic Secondary AS ( NS AS eller Selskapet ) inviterer herved til ordinær generalforsamling den 14. mai 2012 klokken 15:00. Generalforsamlingen avholdes i Munkedamsveien 45 i Oslo, på Thon Hotel Vika Atrium. Vedlagt i dette brevet finner du innkallelsen til den ordinære generalforsamlingen, årsregnskap for Nordic Secondary AS og revisjonsberetning for regnskapsåret 2011 samt årsrapport. Årsrapporten gir en oppdatering på selskapet og på private equity ( PE ) markedet generelt. Styret vil utarbeide to slike oppdateringer årlig. NS AS har i løpet av 2011 kommittert 1 kapital til Cubera VI ( Fondet ), som er et private equity secondary-fond. Fondet investerte gjennom året i flere underliggende PE-fond som omfatter EQT V, IK 2000, FSN Capital II og III. Totalt hentet Selskapet inn totalt 557,8 millioner kroner gjennom egenkapitalemisjoner i mars og juni Gjennom sin kommitering til Cubera VI har NS AS oppnådd en god diversifisering mot antall underliggende fond og porteføljeselskaper. Rundt 34 % av den kommiterte kapitalen er trukket til nå, og porteføljen har derfor en god investeringskapasitet som gjør at man er godt posisjonert for å ta del i de attraktive investeringsmuligheter som forventes å oppstå i løpet av Styret i Nordic Secondary AS Oslo, april En kommitering er en forpliktelse til å investere kapital i fremtiden

3 Innhold 1. Hovedpunkter Markedsoppdatering Selskapsstatus Et par investeringseksempler fra porteføljen Hva er private equity? Secondary-markedet Årsregnskap Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS 3

4 1. Hovedpunkter Markedsoppdatering Høsten 2008 brøt deler av det internasjonale finansmarkedet sammen, også kjent som finanskrisen, og dette representerte starten på en alvorlig lavkonjunktur for de fleste industrialiserte land globalt. I etterkant av denne krisen har man fått et nytt begrep på agendaen, nemlig eurokrisen/statskrisen. Sistnevnte ble for alvor brakt i søkelyset i 2011 med de fem gjeldstyngede PIIGS-landene (Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania). Gitt den pågående krisen synes likevel verdensøkonomien å utvikle seg i riktig retning, og i kombinasjon med bedrede lånemarkeder kan dette føre til en god periode for PE-industrien, både når det gjelder aktivitet og verdiutvikling i porteføljene. Porteføljeoppdatering NS AS har gjennom sin kommitering til Cubera VI oppnådd en god diversifisering i antall underliggende fond og selskaper. Geografisk fokus vil være Norden, men det vil også forekomme investeringer i andre deler av Europa. Rundt 34 % av den kommiterte kapitalen er trukket til nå og porteføljen har derfor investeringskapasitet som gjør Selskapet godt posisjonert til å ta del i de investeringsmuligheter som er ventet å oppstå under de rådende markedsforholdene. Cubera VI solgte gjennom sine underfond et knippe porteføljeselskaper i slutten av 2011 og i begynnelsen av Disse realisasjonene bidrar til at det vil bli foreslått utbyttebetaling på 30 øre per aksje til aksjonærene i NS AS allerede ved den ordinære generalforsamlingen 14. mai. Siste verdivurderingen av aksjen i Selskapet ble gjort den 15. mars 2012 og verdien per aksje ble da satt til 10,06 kroner. 4 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS

5 2. Markedsoppdatering Usikkerhet og stress i finansmarkedene fortsatte å prege den globale økonomien i 2011, og den globale veksten fortsatte å miste momentum inn i fjerde kvartal. De seneste indikatorer viser en viss stabilisering, men den globale veksten forventes fortsatt å være svak på kort sikt. Ledende indikatorer antyder en økonomisk nedgang i de 30 OECD-medlemslandene og andre store økonomier, men med noe variasjon i styrken av nedgangen på tvers av land. Data for global handel anslår også svak vekst i de kommende månedene. På mellomlang sikt er den pågående tilpasningsprosessen i enkelte avanserte økonomier ventet å legge en demper på den globale veksten. Belastningen på private og offentlige balanser kombinert med svake arbeids- og boligmarkeder kan i tillegg bidra til at vekstutsiktene forverres ytterligere. 2 Grafen over til venstre 3 viser hvordan volatilitets-indeksen 4 har fortsatt det positive fallet fra september/oktober 2011 og inn i Toppen i fryktindeksen i 2011 kan sees i sammenheng med de økonomiske urolighetene i Europa, og særlig med tanke på konkursfrykten i Hellas. Denne frykten har vært overhengende i store deler av 2011, men har den senere tiden blitt nedtonet som en følge av massive støttetiltak fra ECB/IMF gjennom historisk store redningspakker. Grafen til høyre 3 viser innkjøpssjefenes indeks (PMI) 5, som regnes for å være en ledende indikator på hvilken retning den økonomiske veksten skal, og koblingen mot endring i faktisk global industriproduksjon. Etter bunnivåer i begynnelsen av 2009 har bedriftenes økonomi bedret seg betydelig, men som oftest etter en kraftig opptur følger en nedtur. Global PMI og industriproduksjonen har nok en gang falt ned mot 50-grensen, men ettersom den fortsatt holder seg over indikerer dette en fortsatt vekst i den globale økonomien. 2 Kilde: EQT Annual Report 2011 Macro Overview 3 Kilde: Swedbank First Securities, EcoWin 4 CBOE Volatility Index viser markedets forventning av 30-dagers volatilitet, og er ment å være fremtidsrettet. Den er mye brukt til å måle markedsrisikoen og er ofte referert til som investorfrykt måleren 5 Purchasing Managers Index en undersøkelse blant innkjøpssjefer globalt som gir en indikasjon på aktiviteten i økonomien Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS 5

6 Den europeiske krisen og eskalerende økonomisk nedgang var begge faktorer som bidro til et svakt private equity-marked i 2011, og antallet europeiske transaksjoner var på sitt laveste nivå på 15 år i det siste kvartalet. Lav likviditet og press på flere europeiske banker i forbindelse med nye reguleringer, og risikoen for mislighold av statsgjeld bidro til å holde mange investorer på sidelinjen. Grafen over 6 illustrerer bankenes utlånsvillighet, og man ser tydelig at denne gikk ned i årene etter finanskrisen. Ifølge den kvartalsvise barometermålingen fra publikasjonen Unquote var det 79 buyout-transaksjoner som ble gjennomført i løpet av de tre siste månedene i 2011, en nedgang på 31 % sammenlignet med tredje kvartal. Den totale verdien var 9,4 milliarder euro, ned 39 % fra forrige kvartal og den laveste registrerte verdien siden andre kvartal Selv om første halvår 2011 startet sterkt, endte likevel hele året sett under ett omtrent på samme nivå som 2010 med antallet buyout-transaksjoner på 450 sammenlignet med 426 året før. Den aggregerte verdien i 2011 var 66,6 milliarder euro, ned 1 % fra Fundraisingen avtok ytterligere i fjerde kvartal, og i Europa hadde totalt 19 PE-fond final close på tilsammen 18,3 milliarder dollar. 7 En kort oppsummering av 2011 vil si at det var en klar bedring i etableringen av nye fond, antall transaksjoner og salg (exits) samt verdiutvikling i porteføljeselskaper i første halvår, men vi ble vitne til en fornyet finansiell omveltning med bekymringer rundt gjeldskrisen i eurosonen og andre bredere økonomiske problemer som sammen bidro til å prege aktivaklassen i andre halvår. Som grafen til venstre på neste side illustrerer startet 2011 godt med en rekke transaksjoner globalt, for så å falle tilbake under andre halvår, spesielt gjaldt dette i Europa og Nord-Amerika. Sistnevnte illustreres nærmere i grafen til høyre på neste side. 8 Avkastningen fra PE-fond har over de seneste årene blitt stadig bedre, noe som innebærer at man har lyktes med å gjenoppbygge mye av de verdiene som ble nedskrevet i forbindelse med finanskrisen og dens etterdønninger. Siden porteføljeselskapene i stor grad har gjenvunnet stabiliteten, har PE-forvalterne skiftet fra et defensivt fokus på kostnadsbesparelser og likviditetshåndtering til et mer offensivt fokus på organisk vekst og oppkjøp. Det nåværende investeringsklimaet innen PE fremstår som attraktivt. 6 Kilde: Swedbank First Securities, EcoWin 7 Kilde: EQT Annual Report 2011 Private Equity Overview 8 Kilde: Preqin Private Equity Spotlight January Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS

7 Antall transaksjoner Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Antall transaksjoner Aggregert verdi av transaksjonene (mrd dollar) Aggregert verdi av trans. (mrd dollar) Aggregert verdi av trans. (mrd dollar) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Nord-Amerika Europa Asia og resten av verden Markedsutsiktene for det nordiske secondary-markedet 2011 var et begivenhetsrikt år med en rekke større transaksjoner i annenhåndsmarkedet for private equity. Den nest største transaksjonen globalt var salget av det svenske selskapet Securitas Direct fra EQT V til Bain Capital Hellman & Friedman, for en samlet prislapp på 21 milliarder svenske kroner. I tillegg til dette salget, solgte dessuten EQT V det tyske selskapet Kabel Baden-Württemberg i mars til det amerikanske mediaselskapet Liberty Global Inc. Utsiktene for 2012 ser enn så lenge gode ut, og det kan nevnes at det norske selskapet Europris ble solgt i mars av IK 2000, som sammen med EQT V begge er underfond i Cubera VIs portefølje. Hva mener så Cuberas grunnlegger og administrerende partner, Jørgen Kjærnes, om året som er lagt bak oss og utsiktene for Vi har ofte hevdet at å investere i nordiske private equity-fond er å investere med de beste eierne i de beste bedriftene. De senere års finanskriser har vist at dette ikke er grepet ut av luften. Gjennomgående har de bedrifter som ligger i private equity-fondene vi har investert i klart seg svært godt. Få har hatt problemer og en stor del av dem har benyttet anledningen til å bedre sine posisjoner. De står derfor solid og godt rustet for å høste frukter av en ny oppgang. Som en av få aktører er Cubera spesialisert på å kjøpe andeler i nordiske buyout-fond i annenhåndsmarkedet det såkalte secondary-markedet. Dette markedet i Norden er i sterk utvikling. Cubera hadde en tredobling i antall avgitte bud fra 2010 til 2011 og opplever en sterk vekst i antall gjennomførte transaksjoner. Inngangen til 2012 har vist en fortsatt rekordstor tilflyt av nye selgere. De høye inngangsbarrierene gjør imidlertid at det er få nye aktører på kjøpersiden og prisnivåene er fortsatt attraktive. Gjennom den siste fireårsperioden har vi hatt store svingninger i finansmarkedene og noterte aksjer har gjennomgående vist negativ avkastning. Cuberas strategi for kjøp av andeler i nordiske buyout-fond har imidlertid gjennom denne perioden vist stabil og god avkastning. Det er ingen tegn som tyder på at den trenden skal snu. Kombinasjonen av den sterke veksten i kapital under forvaltning og pågående endringer i regelverk for europeiske og amerikanske finansinstitusjoner forventes å fortsatt gi en attraktiv dealflow og bidra til fortsatt god avkastning i Cubera sine fond.... Selv om det fortsatt råder økonomisk usikkerhet, er det fortsatt oppside for investorer innen PE-segmentet, og de fond eller porteføljer som nå har kapital tilgjengelig for nye investeringer er dermed godt posisjonert til å kunne dra nytte av de muligheter som rådende markedsforhold gir. Ikke minst gjelder dette Nordic Secondary AS som fortsatt har en god investeringskapasitet. Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS 7

8 % % NOKm % 20 % E 2013E 2014E 2015E % 0 0 % 1Q Q Q Q Q 2012 Investert NOK I % av kommitert I % av emittert Drawdowns Distributions 3. Selskapsstatus Porteføljen er organisert slik at NS AS eier porteføljen av private equity-investeringer. Investeringsmandatet til Selskapet er å bygge opp en portefølje av private equity-investeringer, hovedsakelig investeringer i fondsstrukturer, med spesielt fokus på secondary-fond ( Porteføljen ). Porteføljen vil også i begrenset omfang kunne inneholde direkteinvesteringer i porteføljeselskaper, investeringer i fond som ikke utelukkende investerer i private equity (hybrid-fond), samt i noen grad fond som investerer i andre alternative aktivaklasser. Selskapets geografiske hovedfokus er Norden, men det vil også kunne forekomme investeringer utenfor denne regionen. NS AS vil ha fokus på investeringer i modne private equity-fond, det vil si fond der underliggende investeringer er foretatt for minst 2-4 år siden. Den innbetalte egenkapitalen i Selskapet (+ eventuell lånefinansiering) planlegges å være ferdig investert i løpet av de første 2-3 årene av selskapets levetid. Porteføljen er tenkt realisert så raskt som mulig deretter. NS AS har per 1. april 2012 kommitert investeringer for omlag 554,7 millioner kroner basert på valutakursen ved kommiteringstidspunktet. Av det kommiterte beløpet er 186,7 millioner kroner investert. Tabellen under viser en oversikt over fondet som NS AS har kommitert kapital til og andelen av kommiteringen som fondet har investert per 1. april Det ble investert rundt 92,3 millioner kroner i løpet av Fra 31. desember 2011 og frem til 1. april 2012 er det investert cirka 94,4 millioner kroner. NS AS har gjennom sin kommitering oppnådd en god diversifisering i antall underliggende fond og selskaper. Cubera VI har totalt en eksponering mot 4 fond og derigjennom 33 underliggende porteføljeselskaper. De underliggende fondenes geografiske fokus er hovedsaklig Skandinavia, men det er også foretatt investeringer i andre deler av Europa. Siste verdivurderingen av aksjen i NS AS ble gjort den 15. mars 2012 og verdien per aksje ble da satt til 10,06 kroner. Grafen over til venstre viser den kvartalsvise investeringstakten til NS AS. Som grafen illustrerer har majoriteten av investeringene blitt foretatt i andre kvartal 2011 og i første kvartal Grafen over til høyre illustrerer den faktiske kontantstrømmen til Selskapet i 2011 samt estimert kontantstrøm de neste fire årene. Det anslås at kapitalen i NS AS vil være ferdig investert i løpet av (Alle beløp i millioner) Fond Valuta Kommitert kapital Trukket kapital* Andel trukket Cubera VI Euro 71,1 24,0 34 % * Brutto per 1. april Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS

9 Kommiteringsfordeling i Cubera VI: Verdisammensetning i NS AS: 10,9 % 4,0 % 5,0 % 72,5 % EQT V 33,0 % Ikke avskrevne emisjonshonorar 11,7 % IK 2000 FSN Capital III FSN Capital II Fondsinvesteringer Netto arbeidskapital, inkl. kontanter 63,0 % Porteføljeoversikt Private equity secondary-fond Cubera V Underliggende PE-fond EQT V IK 2000 FSN Capital II FSN Capital III Porteføljeselskap Geografi Bransje CBR Tyskland Klærgrossist Scandic Sverige Nordisk hotell-operatør Dako Danmark Utstyr for kerftdiag-nostikk SAG Tyskland Infrastruktur-tjenester KMD Danmark Leverandør av IT tjenester til offentlig sektor Blizoo Bulgaria Kabel-TV, internett og telefoni-leverandør HTL-Strefa Polen Produsent av sikkerhets lansetter for medisinsk bruk Springer Luxembourg Utgiver og distributør av akademiske og spesialmedier Acade Media Sverige Privat leverandør av undervisning; sekundær og yrkesopplæring XXL Norge Sports-butikker InFiber Norge Eier av fiber infrastruktur (B2B) Dometic Sverige Produsent av kjøleskap og frysere for bobiler og båter Europris Norge Detaljhandel (lavpris varer) Sport Group Tyskland Produsent av kunstgress/idrettslige underlag Idex Frankrike Leverandør av infrastruktur tjenester Dynea Finland Produsent av limtyper for kryssfinér Kwintet Sverige Produsent av arbeidsklær og uniformer Wehkamp Nederland Internett detaljist SLK Finland Dagligvare-butikker Actic Sverige Treningssentre samlokalisert med kommunale svømmehaller Agito Norge Rekruttering til helsevesenet Alignment Systems Sverige Chassis justerings- systemer til personbiler Aura Sverige Miljøvennlige lysløsninger Nordlandia Norge Sykehus hoteller Teres Norge Private medisinske klinikker Via Travel Norge Norges største reisebyrå Lagkage-huset Danmark Høykvalitets bakerier Vizrt Norge Produksjons-verktøy for den digitale medieindustrien Green Sverige Landskaps-arkitektur Norman Norge Security programvare-selskap Tactel Sverige Program-utvikler for mobiltelefoner Baggium Sverige Privatdrevne offentlige skoler Hus-Compagniet Danmark Produsent av eneboliger Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS 9

10 4. Et par investeringseksempler fra porteføljen Kabel Baden-Württemberg - Innovativ leverandør av rask internett, telefoni og TV (Triple-Play) Eksponering gjennom: EQT V Type investering: Videreutvikling Investeringstidspunkt: Desember 2006 Realisasjonsmulighet: Strategisk salg I desember 2006 kjøpte private equity-fondet EQT V cirka 40 % av det tyske selskapet Kabel BW ( KBW ) fra private equity gruppen Blackstone. KBW er Tysklands tredje største leverandør av kabel- og nettverkssystemer, og en av europas største aktører med 2,4 millioner kunder, hovedsakling i Baden-Württemberg regionen hvor de dekker totalt 3,4 millioner husstander. KBW var den første stor-skala operatøren som introduserte kabel TV, bredbånd- og telefontjenester (Triple-Play) på en enkelt plattform. I 2010 utvidet selskapet sin produktportefølje til også å omfatte mobile tjenester og video on demand (VOD), noe som ytterligere har styrket attraktiviteten av selskapets produktportefølje. I dag har KBW en av de mest avanserte kabel- og bredbåndsnettverk i Tyskland som er fullt ut oppgradert for interaktivitet, og de er den eneste aktøren som tilbyr 100 MB internett forbindelse gjennom 100 % av sitt nettverk. Siden 2007 har KBW, med finansiering fra EQT V, investert mer enn 600 millioner euro i capex 9 og etablert en av de mest moderne nettverkene i Europa. Dette har ikke bare gjort det mulig for selskapet å tilby internett overføringshastighet på opp til 100 Mbit/s, men også å introdusere nye attraktive produkter. Antallet bredbånds- og telefonkunder CleverKabel har dermed økt med 177 % siden utgangen av Ytterligere satsning til KBW s fremtidige vekst inkluderer et økende antall leide HD-mottakere og opptakere, selskapets egen betal-tv løsning MeinTV, samt et partnerskap med Sky og video on demand tjenester som gir rundt storfilmer, blockbuster og filmklassikere, delvis i HD. Kundene har i dag tilgang til mer enn 400 TV-kanaler, samt HDTV, og 150 radiokanaler i analog eller digital. Siden 2010 har KBW også tilbudt mobile taletjenester i tillegg til mobil dataoverføring. KBW er en av de mest suksessfulle bedriftene i det europeiske kabel markedet, med tanke på salgvekst, fortjeneste, teknologi og tjenester. KBW har fra starten av hatt en fremgangsrik vekst og selskapet fremstår i dag som en målestokk (benchmark) for hele sektoren. Den 21. mars 2011 valgte EQT V å selge hele sin andel i KBW til det amerikanske mediaselskapet Liberty Global Inc. Salget medførte en multippel på over 5x, det vil si mer enn fem ganger investert beløp tilbake til EQT V. 9 Midler som brukes av et selskap til å erverve eller oppgradere fysiske aktiva som f.eks eiendom, industribygg eller utstyr, for å øke omfanget av sin virksomhet 10 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS

11 Securitas Direct - Ledende i Europa innen høykvalitets alarmløsninger for privatkunder og småbedrifter Eksponering gjennom: EQT V Type investering: Ekspansjonskapital Investeringstidspunkt: April 2008 Realisasjonsmulighet: Salg til finansiell kjøper I april 2008 tok EQT V det svenske selskapet Securitas Direct ( Securitas ) av Stockholmsbørsen (Public-to-private) og implementerte umiddelbart en aggressiv vekststrategi, samt aksellerte internasjonal ekspansjon. Under EQT s eierskap har kundebasen til Securitas økt med mer enn 45 %, det årlige salget og driftsresultatet med henholdsvis 13 % og 20 %, godt hjulpet av sterke resultater i viktige markeder som Spania, Sverige og Norge samt en betydelig vekst og akselerasjon i Frankrike. I Frankrike har salget steget mer enn 20x, og kundeporteføljen er mer enn fordoblet fra 2007 og til i dag. Securitas Direct ble etablert i 1988 som en egen divisjon i Securitas Gruppen, men ble i 2006 fisjonert ut til å bli en egen selvstendig enhet. Selskapet tilbyr sikkerhetstjenester som beskytter mennesker og eiendom, herunder tyverialarmer, overfall og panikk-alarmer, optiske røykvarslere, sikkerhet og innbruddsalarmer, vedlikeholdsalarm og eiendomsbeskyttelse. Securitas er markedsleder i Europa innenfor segmentet av høykvalitetsovervåkning og alarmsystemer for privatkunder og små bedriftskunder. Selskapet har mer enn ansatte, betjener bortimot 1,5 millioner kunder i ti land og er inndelt i to forretningsområder; Nord (Sverige, Norge, Finland, Danmark, Belgia og Nederland) og Sør (Spania, Portugal, Frankrike og Chile). Hovedkontoret ligger i Malmö, Sverige. En etterspurt og effektiv del av våre alarmer er Securitas Direct-klistremerket som du får på dør og vindu. Det er naturligvis en grunn til det. Alarmen er kjent for ledende teknologi og svært sikker alarmoverføring. I mer enn 20 år har alarmen satt stopper for uvelkomne besøkende. 10 Under EQT s eierskap, og på tross av den globale finanskrisen som inntraff høsten 2008 og påfølgende resesjon de siste årene, har Securitas lykkes i å gjennomføre en ambisiøs vekst og utviklingsplan som både har styrket størrelsen på kundeporteføljen og salget. Fokus på kundebehandling og videre internasjonal ekspansjon har vært sentrale elementer i denne prosessen. Betydelige investeringer i kontinuerlig produktutvikling og en fleksibel teknologiplattform har også betalt seg i løpet av perioden. Produktforbedringer som Mine sider og SMS-oppdateringer har blitt lansert som en del av den nye produktgenerasjonen Verisure. Viktige oppfølgingsinvesteringer som oppkjøpet av det norske selskapet Hafslund Sikkerhet i andre halvdel av 2008 og det nederlandske selskapet HomeSafety i mars 2011, sammen med en vellykket markedsekspansjon i Chile har bidratt til å øke konsernets geografiske rekkevidde. 10 Sitat: Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS 11

12 Markedet for alarmløsninger kan deles inn i to segmenter: tradisjonelle alarmer som ikke er tilkoblet noen alarmsentral, og de som er tilkoblet en alarmsentral som varsler vektere og politiet. I Europa finnes det rundt millioner husstander som har boligalarm, hvorav 5-6 millioner av disse er tilkoblet en alarmsentral. Det er en økende trend for huseiere å velge overvåkede alarmer, og nåværende estimater tyder på at rundt 40 % av overvåkede alarmer i Europa tilhører privatboliger. I juni 2011 valgte EQT V å selge Securitas Direct til et private equity-fond forvaltet av Bain Capital and Hellman & Friedman. Salget medførte en multippel på 3,3x investeringskost, og en IRR på 40 %. 12 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS

13 Private Equity Såkornkapital Ekspansjonskapital Restruktureringskapital Tidlig fase Entreprenør vekst Etablert vekst Moden syklus Produkt risiko Markedsrisiko Nøkkelpersonell og finansiell risiko Finansiell risiko 5. Hva er private equity? Kilde: Auda Advisory Partners Private equity kan beskrives som aktiv eierkapital det vil si at eiere i et private equity-selskap involverer seg direkte inn i en bedrifts virksomhet. Private equityforvaltere styrer virksomheten sammen med ledelsen i bedriften. Investeringen er langsiktig, typisk 3-6 år eller mer. De siste årene har private equity vokst betydelig fram som investeringsmulighet i forhold til tradisjonelle investeringsmuligheter som aksjer (børsnoterte eller unoterte) og rentepapirer (obligasjoner og banklån). Vi kan dele inn private equity-investeringer i ulike kategorier etter hva slags type investeringer det dreier seg om. 1. Såkornkapital er investeringer i de første fasene av et selskaps levetid i perioden hvor selskapet er nyetablert. 2. Ekspansjonskapital dreier seg om selskaper som har nådd positiv inntjening og betydelig omsetningsstørrelse, og som trenger å foreta investeringer for å oppnå ytterligere vekst og økt lønnsomhet. 3. Restruktureringskapital benyttes gjerne til å finansiere oppkjøp, fusjoner, forbedringsprosesser i selskapets virksomhet, eller salg av divisjoner eller datterselskaper. Hovedaktivitetene til private equity-fondene kan deles opp i tre faser. Punktene under er basert på figuren vist over. 1. Utvelgelse/investering Private equity-forvaltere ser først på hvilket selskap de skal involvere seg i. Her kan aktuelle momenter være forvalterens kompetanse og kapasitet, antakelser om framtidige markedsutsikter innen ulike bransjer og hvor i konjunktursyklusen man befinner seg. 2. Utvikling/eie Etter at investeringen er gjennomført, vil forvalteren vanligvis fokusere på å gjøre tiltak som kan øke verdien av det oppkjøpte selskapet. Dette kan typisk være; Økt omsetning gjennom vekst i eksisterende virksomhet, eller ved å foreta oppkjøp og internasjonalisering Marginforbedring fra effektivisering av produksjon Fokusere selskapets aktiviteter mot produkter og tjenester som kan forventes å ha sterkere vekst i framtiden Endre kapitalstruktur/finansiering 3. Salg Etter at forvalteren i private equity-selskapet har gjennomført tiltak og sett resultater av dette, vil det i de fleste tilfeller være mest aktuelt med et salg. Salget skjer ofte til konkurrenter eller industrielle aktører, gjennom børsnotering, eller til andre investorer eller PE-fond som har interesse. Investering i PE må sees på som en langsiktig investering. Perioden mellom investeringstidspunktet og utbetalinger fra investeringen kan være flere år, og typisk vil dette skje etter 3-7 år. I løpet av denne tiden vil det ofte ha skjedd betydelig verdiøkning i det underliggende selskapet. Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS 13

14 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 3 30 % 2 20 % 1 10 % 0 Nord-Amerika Europa Asia og resten av verden Ant. fond som er reist Aggregerte Kommiteringer (milliarder dollar) 0 % Fondsstørrelse (millioner dollar) Andel nye fond Andel av aggregerte kommiteringer 6. Secondary-markedet Secondary-markedet for Private Equity omfatter annenhåndsandeler i allerede etablerte fond, for eksempel ved at investorer som investerte i PE-fond på et tidligere tidspunkt selger sine andeler til andre investorer. Slike investorer kan være spesialiserte Secondary-forvaltere, som for eksempel Cubera. Disse henter igjen sine midler fra investorer, som for eksempel Nordic Secondary. Fordelen ved å investere i private equity secondaryandeler er mange, blant annet reduserer man J-kurve effekten, får en umiddelbar diversifisering ved at kapitalen sysselsettes raskt, reduserer risiko for dårlige investeringer da investor vet hvilke selskaper som ligger i porteføljen, reduserer lengden på investeringssyklusen innen PE da investeringsfasen allerede er gjort (fokus ligger heller på realisasjoner og utbytter), og sist men ikke minst kjøper man investeringer til rabatt som gir et godt potensiale for meravkastning. Kapitalinnhentingen til secondary-markedet for private equity økte globalt i perioden , sammenlignet med 2008 og årene før. Finanskrisen bidro til denne økningen da flere private equityinvestorer så seg nødt til å reallokere sin kapital mellom ulike aktivaklasser. Interessen for å investere i secondary-markedet kan også ha sammenheng med at fondene gjennom slike kjøp har kunnet forbedre sin kontantstrøm raskere og derigjennom redusert effekten av J-kurven. En rekke fond i det europeiske private equity-markedet nærmer seg slutten av sine investeringsperioder, noe som sannsynligvis vil bidra til vekst innen secondarymarkedet. I de mer modne private equity-regionene som USA og Storbritannia, har markedet for secondary-andeler økt på grunn av strukturendringer i primærmarkedet. I disse regionene er secondaryandeler etablert som en egen aktivaklasse innen private equity-universet. Stolpediagrammet over til venstre 11 illustrerer at kapitalinnhentingen til PE secondary-fond i 2011 var desidert størst i Nord-Amerika, med syv fond og nærmere 8,2 milliarder dollar i innhentet kapital. Til sammenligning hentet i samme periode åtte europeiske fond omlag 1,2 milliarder euro. Av diagrammet over til høyre 11 ser man at majoriteten av de nye fondene som hentet kapital i 2011 var relativt små (0-100 millioner dollar), likevel hentet de store fondene (større enn 500 millioner dollar) mest kapital, mye på grunn av closingen av PE-fondet Lexington Capital Partners VII i juni 2011 med rekordsummen på hele 7 milliarder dollar. 11 Kilde: Preqin Private Equity Spotlight January Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS

15 7. Årsregnskap 2011 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS 15

16 16 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS

17 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS 17

18 18 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS

19 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS 19

20 20 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS

21 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS 21

22 22 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS

23 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS 23

24 24 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS

25 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS 25

26

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

1 Årsrapport 2008, Global Private Equity II AS

1 Årsrapport 2008, Global Private Equity II AS Årsrapport 2008 Global Private Equity II AS 1 Årsrapport 2008, Global Private Equity II AS Aksjonærbrev Global Private Equity II AS Til aksjonærene i Global Private Equity II AS I forbindelse med innbydelse

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT JUNI

Detaljer

Årsrapport 2012. Nordic Secondary AS

Årsrapport 2012. Nordic Secondary AS Årsrapport 2012 Nordic Secondary AS Aksjonærbrev Nordic Secondary AS Til aksjonærene i Nordic Secondary AS, Nordic Secondary AS ( NS AS eller Selskapet ) inviterer herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Private Equity I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT JUNI

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Nordic Secondary I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport september 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport september 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS Ordinær generalforsamling Oslo, kl. 15:00 Ordinær generalforsamling 2015 Agenda 1) Porteføljeoppdatering 2) Eksempler fra investeringsporteføljen 3) Nærmere om VEK 4) Formell del ordinær generalforsamling

Detaljer

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport mars 2014

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport mars 2014 Global Private Equity I AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT MARS

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 6 Generelt

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS Ordinær generalforsamling Oslo, kl. 11:00 Ordinær generalforsamling 2015 Agenda 1) Porteføljeoppdatering 2) Eksempler fra den nordiske investeringsporteføljen 3) Nærmere om VEK 4) Formell del ordinær generalforsamling

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport september 2014

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport september 2014 Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009 5/3/21 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 29 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2013

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2013 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 9 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordic Secondary AS. Ordinær generalforsamling. Oslo, 26. mai 2015 kl. 14:00

Nordic Secondary AS. Ordinær generalforsamling. Oslo, 26. mai 2015 kl. 14:00 Ordinær generalforsamling Oslo, kl. 14:00 Ordinær generalforsamling 2015 Agenda 1) Porteføljeoppdatering 2) Eksempler fra investeringsporteføljen 3) Nærmere om VEK 4) Formell del ordinær generalforsamling

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro NFF, Oslo, 2. juni 2010 Harald Magnus Andreassen Etter de syv fete år Vi har levd over evne, særlig Europa Statsgjelden for stor, noen vil gå konkurs Statene

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

1 Årsrapport 2008, Global Private Equity I AS

1 Årsrapport 2008, Global Private Equity I AS Årsrapport 2008 Global Private Equity I AS 1 Årsrapport 2008, Global Private Equity I AS Aksjonærbrev Global Private Equity I AS Til aksjonærene i Global Private Equity I AS I forbindelse med innbydelse

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT MARS

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS

Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL Tall i mrd kr. 1. HALVÅR 2015 2014 2013 2012 2011 Verdijustert egenkapital 26,3 24,9 24,3

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer