Fra bygass til fjernvarme, fortidens og dagens energimiks med Bergen som case

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra bygass til fjernvarme, fortidens og dagens energimiks med Bergen som case"

Transkript

1 Fra bygass til fjernvarme, fortidens og dagens energimiks med Bergen som case

2 Bygass : 17 bygassverk i Norge Det siste bygassverket som ble lagt ned var gassverket i Bergen...

3 BERGEN GASVÆRK Norges lengst-eksisterende gassanlegg - driftsperiode 128 år 1856 avtale med gassverkgründer Oluf Andreas Løvvold Pihl om privat konsesjonsdrift i 30 år Pihl overdro avtalen til et privat aksjeselskap - Bergens Gaskompagnie, som skulle bygge og eie gassverket, men kommunen skulle legge ned gassrørene i gatene og senere få refundert utgiftene 1886: Kommunen overtok gassverket, som gikk godt økonomisk... Sviktende råstoffleveranser etter 2.verdenskrig - produksjonen etter hvert basert på olje...

4

5 Framtidens byer program Byene står for 80% av alle utslipp av drivhusgasser i verden I Norge bor 80% i byene Framtidens byer 13 deltakerbyer Satser på fire hovedområder Vegtransport. Utgjør over halvparten av alle utslipp i byene og er økende Energi. 40 prosent av energibruken er knyttet til bygningsmassen! Redusere energibruk i nye og eksisterende bygg. Utbygging av fjernvarme Avfall. Bidrar til store klimagassutslipp. Det er behov for grunnleggende endringer i holdninger og vaner Klimatilpasning. Styrke beredskapen og treffe tiltak for å forebygge skader

6

7 Stasjonær energi

8 Fjernvarme Utvidelse av fjernvarme i sentrum Lokale fjernvarmenett Åsane, Loddefjord

9 Fakta om fjernvarme : Fjernvarmenett fra BIRs avfallsforbrenningsanlegg i Rådalen til Kokstad og til Bergen sentrum Fjernvarmeanlegget ble satt i drift i august 2003, og i 2006 startet arbeidet med å forlenge ledningsanlegget inne i Bergen sentrum Vinteren 2007 ble den vestre ledningen inn i sentrum, fra Aasegården til Nøstet, satt i drift Den østlige ledningen er en forlengelse fra eksisterende endepunkt ved Jernbanestasjonen. Deler av traseen er bygget i samarbeid med Bybanen (i Kaigaten) og går nå til Kløverhuset. I forbindelse med oppgradering av gatedekket på Strandkaien og Muralmenningen skal ledningen føres videre til Nordnes

10 I dag er det tilknyttet ca 170 større bygg til fjernvarmenettet, inkludert Rådhuset, og i løpet av 2009 vil det være tilknyttet bygg med et årlig varmebehov på omlag 170 GWh Tilsvarer oppvarming av boliger Rådhuset er det 28. kommunale bygget som tilknyttes fjernvarmenettet (kun tappevann) De fleste av disse byggene har benyttet olje og/eller elektrisitet til oppvarming Bergen kommune har erstattet bruk av olje og elektrisitet til varmeformål med et volum på 18 GWh/år, noe som utgjør 10% av den totale fjernvarmebruken i Bergen Bergen kommune har som policy for egne bygg at det skal benyttes fjernvarme der tilknytning er mulig

11 Produksjon av biogass Avløpsslam og storkjøkkenavfall er basis for produksjon av biogass Kan brukes i gassbusser og fjernvarme Antatt energimengde som kan produseres: MWh/år

12 Bakgrunn Oppgradering av fem av de største avløpsrenseanleggene til sekundærrensing medfører en betydelig økning i slammengden Økning fra ca til tonn avløpsslam Samarbeid med BIR

13 Fremdrift og status Skisseprosjekt Byrådet behandlet skisseprosjekt for biogass i Bergen og fattet følgende vedtak: 1. Fremtidig behandling av slam fra avløpsrenseanleggene i Bergen skal baseres på utråtning av slammet og produksjon av biogass i tråd med det fremlagte skisseprosjektet 2. Bruken av biogass utredes nærmere som beskrevet i fagnotatet, supplert med de forhold som fremgår av denne sak. Det fremmes ny sak for byrådet når utredninger en gjennomført Forprosjekt Ny sak til byrådet/bystyret er under utarbeidelse Biogassanlegget ferdig når renseanleggene er oppgradert i 2012

14 Produkt fra biogassanlegget Biogass Oppgraderes til biometan og brukes til gassdrevne kjøretøy, f eks buss Produksjon av strøm Fjernvarme Biorest Kompostere Tørke Videreforedling til gjødselvareprodukt Deponere dersom tungmetallinnholdet er for høyt til å kunne brukes på annen måte

15 Utvidelsesmuligheter Har ledig kapasitet ved oppstart av anlegget Kan utvide med en linje til dersom BIR starter innsamling av matavfall fra husholdninger

16 Bergen Kommune velger energibesparende og miljøvennlig LED belysning til LED har unike egenskaper som: Lang levetid på belysning, min timer Energibesparende Ca % reduksjon i energiforbruk Minimale drifts og vedlikeholdskostna der stort vei & parkområde! Cobra LED armatur langs vei ved Slåtthaug.

17 Energibruk etter energitype, ,0 3545,4 Energibruk i GWh 3000,0 2000,0 1000,0 1969,7 502,9 164,9 292,6 0,0 Elektrisitet Fossilt brensel til stasjonær bruk Avfall og deponigass Fossilt brensel til transport Biobrensel

18

19

20 Status 2009 Klima Klimagassutslipp betydelig høyere enn de verste scenariene Naturens eget opptak av CO2 blir mindre Verden må inn på en reduserende trend (Kilde: Bjerknes senteret) Globalt energiforbruk Klimanøytral energiforbruk Klimatruende energiforbruk Globalt energiforbruk fordeling på kilder Olje 37% Kull 25% Gass 23% Atom 6% Bio 4% Hydro 3% Sol og vind 1% Geoterm 0,2% Biofuel 0,2% Ståsted 2009 Bærekraftig framtid Kunnskaps- og teknologiutfordringen Det internasjonale samfunn har et akutt behov for grunnleggende ny kunnskap, faktisk tilgang til nye store energikilder, ny teknologi, nye effektive produksjons-, transmisjons- og bruksmessige løsninger Verden ventes å øke energiforbruket med 50% fram mot 2030

21 Rullering av klima- og energihandlingplan - status pt Forventet befolkningsvekst ca 20% innen 2030 (SSB) gir utfordringer i forhold til reduksjon av energiforbruk. Befolkningsveksttallene er omdiskutert... Stasjonær energi: Forventninger om å redusere 80% av oljeforbruket og 30% av gassforbruket innen Forventet at el.forbruket vil øke grunnet befolkningsvekst Mobil energi: Reduksjon på 30-40%. Effekten avhengig av 1) befolkningsvekst 2) bilpark 3) hvor mye co2 hver bil slipper ut. Innbyggerne i Bergen disponerer færre biler per person enn andre byer i landet. Dvs at vi har fortsatt noe å ta igjen og det vil bli flere biler.. Virkemidler: Avgifter, kombinert med utvidet kollektiv. Vi kan gjøre noe med arbeidsreiser, men lite med fritidsreiser. Virkemidlene må være regionale

22 Storbyprosjektet Energi og miljø Bergen, Stavanger, Kristiansand Et stort program om energi og miljø basert på at storbyene er Infrastrukturutviklere for energiløsninger Store forbrukere av energi Pådrivere innen næringsutvikling og FoU - katalysatorrolle Ideen er at de tre byene skal samarbeide og lære av hverandre mht innovative løsninger

23 Energi-/kraftselskaper - satsinger Vind/ hav Bio Enøk og annen fornyba r energi Solstrøm Vannkraft Kull CCS BKK X X X X X X Haugaland Kraft X X X X X Lyse X X X X X Statkraft X X X X X Vestavind X Forus X Energigjennvinni Elkem ng X X X

24 Olje-/gass - satsinger Vind/ hav Bio Enøk og annen fornyba r energi Kull Olje/ gass CCS BP Norge X X X X X X Conoco Philips Solstrøm Statoil- Hydro X X X X X X X X X X X Total X X X X X Dong Energy Norske Shell Gasnor X X X X X X X X X

25 Klima- og energihandlingsplanen og Storbysamarbeidet energi Storbyprosjektet skal ende opp med foresight - analyser - og klima- og energihandlingsplanen skal inneholde scenarier Begge prosjektene inkluderer analyser av forsyningssikkerhet, overføringskapasitet/forbindelser mot markedet mm Begge prosjektene er opptatt av energieffektivisering og dreining mot fornybare energikilder

26 Bio, vann, vind, bølger Bærekraftige energiløsninger Den norske olje og gass epoken Marin og maritim kompetanse offshoreteknologi og kompetanse Marin og maritim kompetanse, offshoreteknologi, driftskompetanse og et velutbygd vannkraftsystem utgjør en varig plattform for videre utvikling av mer effektive energiløsninger, renere energi og mer fornybar energi til havs, langs kysten og på fastlandet

27

28 Mulige tiltak for å kutte klimagassutslipp Fjerne alle oljefyrer Elektrifisere personbilparken Øke satsingen på energieffektivisering av bygg og anlegg Økt bruk av IKT Grønn IKT handler om å fokusere på omlegging av verdikjeder og arbeidsprosesser

29

30 Men hvordan få dette til å skje? Representanter for naturvitenskap, teknologer og samfunnsforskere må utnytte hverandres innsikt og jobbe sammen om komplekse problemstillinger Bedre samordning, langsiktighet, tverrfaglighet og flerfaglighet

31

32

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo Oslo kommune Klima- og energiprogrammet Det grønne skiftet Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo 14.01.2015 Forsidefoto: Nicki Twang 2 FORORD Oslo kommune har ambisiøse klimamålsetninger: Vi skal

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA

KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA Mandal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PLANDOKUMENT Vedtatt i Mandal bystyre 03.09.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 1. Innledning...4 2. Kort om Mandal...6 2.1 Geografi og befolkning...6

Detaljer

Biogass som drivstoff for busser

Biogass som drivstoff for busser Biogass som drivstoff for busser Desember 2010 Med støtte fra: 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK Energi & Klimaplan Karlsøy kommune ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK VEDLEGG 3 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon Innhold VEDLEGG 3... 1 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon... 1 1 Status

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms Kortversjon: Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 Foto: Nina Figenschau. 1 Forord Kommunene i Nord-Troms gikk vinteren 2008 sammen om å utarbeide en Energi- og klimaplan for hele regionen.

Detaljer

ergi- og klimaplan 2013 2030

ergi- og klimaplan 2013 2030 Energiog klimaplan 2013 2030 1 Forord Innbyggerne i Asker er glade i naturen og mange er opptatte av at kommunen tar miljøspørsmål på alvor og legger til rette for et bærekraftig samfunn. I mangel på internasjonal

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune RE KOMMUNE ny og varm Klima- og energiplan for Re kommune Vedtatt av kommunestyret, sak 009/08, 5. februar 2008 1 INNHOLD HOVEDMÅLSETTING: 4 INNLEDNING 5 FØRINGER FOR KOMMUNENS ENERGIPOLITIKK 7 STRATEGI

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OSLO KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OSLO KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OSLO KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig. Dette

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer