Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 14 2009 Side 2173 2441 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr Utgitt 28. januar 2010

2 Dette er siste hefte i 2009-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Des. 18. Delvis ikrafts. av lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover (Nr. 1603) Des. 18. Ikrafts. av lov 18. desember 2009 nr. 139 om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel) (Nr. 1604) Des. 18. Deleg. av myndighet til Kystverket etter lov 17. april 2009 nr (Nr. 1710) Kunngjøring av stortingsvedtak 2009 Des. 9. Vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2010 (Nr. 1682) Des. 9. Vedtak om avgift av kol som blir utført frå Svalbard for budsjetterminen 2010 (Nr. 1683) Forskrifter 2009 Des. 17. Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2010 (Nr. 1587) Des. 17. Forskrift om regulering av fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i 2010 (Nr. 1588) Des. 17. Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2010 (Nr. 1589) Des. 17. Forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i fiskevernsonen ved Svalbard i 2010 (Nr. 1590) Des. 17. Forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2010 (Nr. 1591) Des. 17. Forskrift om regulering av fisket etter uer i fiskevernsonen ved Svalbard (Nr. 1592) Des. 17. Forskrift om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann (Nr. 1593) Des. 17. Forskrift om forbud mot å fiske lodde i fiskevernsonen ved Svalbard i 2010 (Nr. 1594) Des. 17. Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2010 (Nr. 1595) Des. 17. Forskrift om regulering fisket etter norsk vårgytende sild 2010 (Nr. 1596) Des. 17. Forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2010 (Nr. 1597) Des. 17. Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2010 (Nr. 1598) Des. 17. Forskrift om renter ved forsinket betaling (Nr. 1599) Des. 18. Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) (Nr. 1600) Des. 14. Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010 (Nr. 1629) Des. 17. Forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank (Nr. 1630) Des. 17. Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 (Nr. 1631) Des. 17. Forskrift om norsk farmakopé (Nr. 1632) Des. 17. Forskrift om krav til melding for fartøy over 300 bruttotonn og fartøy som transporterer farlig eller forurensende last (Nr. 1633) Des. 17. Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES' statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2010 (Nr. 1635) Des. 18. Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2010 (Nr. 1636) Des. 18. Forskrift om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2010 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister (Nr. 1637) Des. 18. Forskrift om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften) (Nr. 1639) Des. 18. Forskrift om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportregisterforskriften) (Nr. 1640) Des. 18. Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften) (Nr. 1641) Des. 18. Forskrift om overgangsregler ved overgang fra personlige til upersonlige varamedlemmer i Norges Banks hovedstyre (Nr. 1643)

3 Des. 18. Forskrift om tjenestevirksomhet og administrativt samarbeid mellom myndigheter (tjenesteforskriften) (Nr. 1644) Des. 17. Forskrift om rapportering i prøvefiske etter kystbrisling og sild øst for Lindesnes i 2010 (Nr. 1657) Des. 17. Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2010 (Nr. 1660) Des. 18. Forskrift om studieforbund og nettskoler (Nr. 1661) Des. 18. Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften) (Nr. 1665) Des. 15. Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (Nr. 1684) Des. 15. Forskrift om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2010 etter 2336 Des. lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Nr. 1686) Forskrift om utlevering av frikort og refusjon av betalte egenandeler uten at det er satt fram krav (Nr. 1690) Des. 18. Forskrift om fangstsertifikat mv. (Nr. 1693) Des. 18. Forskrift om måling av skip (Nr. 1694) Des. 18. Forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62 N i 2010 (Nr. 1695) Des. 18. Forskrift om regulering av fisket etter breiflabb i 2010 (Nr. 1696) Des. 18. Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2010 (Nr. 1697) Des. 18. Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 (Nr. 1698) Des. 18. Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. (Nr. 1709) Des. 17. Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2010 (Nr. 1723) Des. 17. Forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken (Nr. 1724) Des. 17. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2010 (Nr. 1725) Des. 21. Forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff) (Nr. 1738) Des. 21. Forskrift om gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell (Nr. 1739) Des. 21. Forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2010 (Nr. 1742) Des. 21. Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (Nr. 1743) Des. 22. Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 (Nr. 1744) Des. 22. Forskrift om regulering av sel på norskekysten (Nr. 1745) Endringsforskrifter 2009 Des. 14. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (unntak fra visumplikten) (Nr. 1585) Des. 18. Endr. i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) (Nr. 1601) Des. 18. Endr. i forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften) (Nr. 1638) Des. 18. Endr. i forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) (Nr. 1642) Des. 18. Endr. i forskrift til åndsverkloven (lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.) (Nr. 1645) Nov. 20. Endr. i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet (Nr. 1646) Des. 14. Endr. i forskrift om registrering av skip i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) (Nr. 1647) Des. 14. Endr. i forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister (Nr. 1648) Des. 14. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 1649) Des. 15. Endr. i forskrift om avgifter for tilsyn med elektromedisinsk utstyr (Nr. 1650) Des. 15. Endr. i forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg (Nr. 1651) Des. 16. Endr. i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) (Nr. 1653) Des. 16. Endr. i forskrift om tinglysing (Nr. 1654)

4 Des. 17. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1655) Des. 17. Endr. i forskrift om farleder (Nr. 1656) Des. 17. Endr. i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Nr. 1658) Des. 17. Endr. i forskrift til stiftelsesloven mv. endring av satser for gebyr og avgift (Nr. 1659) Des. 18. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 1662) Des. 18. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 1663) Des. 18. Endr. i forskrift om inkassosatsen (Nr. 1664) Des. 18. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (kontroll med utlendinger som kommer fra Svalbard og enkelte andre endringer) (Nr. 1666) Des. 18. Endr. i forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) (Nr. 1667) Des. 18. Endr. i forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. og forskrift om eiendomsmegling Des. (Nr. 1687) Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (Nr. 1688) Des. 18. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak (Nr. 1689) Des. 18. Endr. i forskrift om bruk av legemidler til dyr (Nr. 1691) Des. 18. Endr. i forskrift om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven (Nr. 1692) Des. 14. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1699) Des. 15. Endr. i forskrift om avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Nr. 1700) Des. 17. Endr. i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (Nr. 1701) Des. 17. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (Nr. 1702) Des. 18. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1703) Des. 18. Endr. i forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet (Nr. 1704) Des. 18. Endr. i forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) (Nr. 1705) Des. 18. Endr. i forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) (Nr. 1706) Des. 18. Endr. i forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd (havbeiteforskrifta) (Nr. 1707) Des. 18. Endr. i forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder (Nr. 1708) Des. 18. Endr. i forskrift om Akvakulturregisteret (A-registerforskriften) (Nr. 1711) Des. 18. Endr. i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) (Nr. 1712) Des. 18. Endr. i forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften) (Nr. 1713) Des. 7. Endr. i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Nr. 1714) Des. 10. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler (Nr. 1715) Des. 16. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 1716) Des. Des. 16. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 1717) Endr. i forskrift om overgangsregler for personer som ved innføringen av arbeidsavklaringspenger mottar rehabiliteringspenger, attføringspenger, attføringsstønader eller tidsbegrenset uførestønad (Nr. 1718) Des. 17. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) (Nr. 1719) Des. 17. Endr. i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (Nr. 1720) Des. 17. Endr. i forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (Nr. 1721) Des. 17. Endr. i forskrift om skadedyrbekjempelse (Nr. 1722) Des. 18. Endr. i diverse forskrifter som inneholder navnet «Kredittilsynet» (Nr. 1726) Des. 18. Endr. i forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (Nr. 1727)

5 Des. 18. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 1728) Des. 18. Endr. i forskrift om egenandelstak 1 (Nr. 1729) Des. 18. Endr. i forskrift om egenandelstak 2 (Nr. 1730) Des. 18. Endr. i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet (Nr. 1731) Des. 21. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter (Nr. 1732) Des. 21. Endr. i forskrifter om hold av storfe og om velferd for småfe og hest (oppheving av utdanningskrav) (Nr. 1733) Des. 21. Endr. i forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak (Nr. 1734) Des. 21. Endr. i forskrift om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (Nr. 1735) Des. 21. Endr. i forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften). (Nr. 1736) Des. 21. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES' statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon i 2010 (Nr. 1740) Des. 21. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2010 (Nr. 1741) Diverse 2009 Des. 16. Deleg. av myndighet til Utlendingsdirektoratet etter utlendingsforskriften (Nr. 1586) Des. 18. Opph. av forskrift 23. desember 1983 nr om særskilt oppgaveplikt for lønn til barn fra foreldres bedrift m.v. (Nr. 1602) Des. 17. Opph. av forskrifter om omsetningsforbud som følge av utgått virkningstid (Nr. 1634) Des. 16. Meddelelse om tilføyelse av EØS-henvisning i forskrift om medisinsk utstyr (Nr. 1652) Des. 15. Opph. av forskrifter gitt med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann (Nr. 1685) Des. 21. Opph. av forskrifter til delingsloven (Nr. 1737) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 17. des. Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 28. januar 2010 Nr des. Nr Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (unntak fra visumplikten) Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 14. desember 2009 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 25, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr Kunngjort 21. desember 2009 kl I I forskrift 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endring: 105 ny bokstav m skal lyde: m) utlending som er borger av et land som er unntatt fra visumplikt i henhold til rådsforordning (EF) nr. 539/2001 med vedlegg og til enhver tid gjeldende endringsforordninger. Endringen trer i kraft 19. desember II 16. des. Nr Delegering av myndighet til Utlendingsdirektoratet etter utlendingsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 16. desember 2009 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr Kunngjort 21. desember 2009 kl I Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) ble ved kongelig resolusjon (delegeringsvedtak) 9. oktober 2009 nr delegert til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Departementet delegerer herved myndighet til å foreta endringer i vedlegg 14, 15 og 18 til forskrift 15. oktober 2009 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) til Utlendingsdirektoratet. Departementet delegerer samtidig myndighet til å oppdatere samtlige vedlegg til utlendingsforskriften til Utlendingsdirektoratet. Delegeringsvedtak 28. april 2005 nr. 398, delegeringsvedtak 15. august 2006 nr. 979 og delegeringsvedtak 30. august 2007 nr oppheves med virkning 1. januar Vedtaket trer i kraft straks. II 17. des. Nr Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, 12, 16 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99. Kunngjort 21. desember 2009 kl

7 17. des. Nr Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande blåkveite nord for 62 N i Unntatt fra forbudet i første ledd er fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen. 2. Totalkvote og periodekvoter Uten hinder av forbudet i 1 første ledd kan norske fartøy med adgang til å fiske blåkveite fiske og lande inntil 7650 tonn blåkveite. Av kvantumet i første ledd avsettes 750 tonn blåkveite til forskningsformål. Av kvantumet i første ledd kan fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap, og som har adgang til å delta i direkte fiske etter blåkveite jf. forskrift 27. november 2009 nr om deltakelse i kystfartøygruppens fiske, fiske og lande til sammen inntil 1800 tonn fra mandag 31. mai kl til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket og inntil 1800 tonn fra mandag 2. august kl til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket. 3. Påmelding For å kunne delta i fisket etter 2 tredje ledd må fartøyet være påmeldt skriftlig til Norges Råfisklag eller Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. 4. Maksimalkvoter for fartøy under 28 meter største lengde Fartøy som kan delta i fisket etter 2 tredje ledd, kan maksimalt fiske og lande følgende kvanta blåkveite rund vekt: Fartøylengde Maksimalkvote 0 13,99 meter største lengde 12,5 tonn 14 19,99 meter største lengde 15,0 tonn 20 27,99 meter største lengde 17,5 tonn 5. Daglig fangstrapportering Fartøy som deltar i fisket etter 2 tredje ledd skal sende daglig rapport om fangstkvantum blåkveite til Norges Råfisklag eller Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. 6. Bifangst for fartøy under 28 meter største lengde For fartøy under 28 meter største lengde som ikke har adgang til å delta i fisket i henhold til 2 tredje ledd, eller når dette fisket ikke er tillatt, er det ved fiske etter andre fiskeslag nord for 62 N tillatt å ha blåkveite som bifangst. Mengden blåkveite om bord til enhver tid, ved avslutning av fisket og av landet fangst kan ikke overskride 7 %. For fartøy som leverer flere ganger pr. uke, avregnes innblandingsprosenten på 7 % blåkveite etter første ledd første punktum pr. uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 0000 til søndag klokken Blåkveite tatt som bifangst før fartøyet deltar i det direkte fisket går til fradrag i det enkelte fartøys maksimalkvote i det direkte fisket. 7. Kvote for konvensjonelle havfiskefartøy på eller over 28 meter og trålere Uten hinder av forbudet i 1 første ledd kan konvensjonelle havfiskefartøy på eller over 28 meter største lengde og trålere fiske og lande en kvote på 40 tonn blåkveite rund vekt. Denne kvoten må også dekke eventuell bifangst av blåkveite i andre fiskerier. 8. Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote. Ved salg og utskifting av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter bestemmelsene i tredje til femte ledd. Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskifting av et annet fartøy. Ved utskifting av fartøy kan erstatningsfartøyet ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra. 9. Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket av annet fartøy. 10. Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det er beregnet at totalkvote eller periodekvoter, herunder tatt hensyn til bifangst, blir oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

8 17. des. Nr Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 60, 61, 62 og 64 eller lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 12. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om regulering av fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11 og 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard 3. Kunngjort 21. desember 2009 kl Virkeområde Norske og russiske fartøy kan fiske norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard innenfor rammen av de kvoter som er fastsatt for fartøy fra disse land. 2. Kvoter Kun fartøy fra stater som tradisjonelt har fisket i norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard kan fiske innenfor fastsatt kvantum. Dette er fartøy fra EU og Færøyene. For fartøy fra EU fastsettes en andel av fastsatt største fangstmengde for norsk-arktisk torsk for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard i 2010 til tonn. For fartøy fra Færøyene fastsettes en andel av fastsatt største fangstmengde for norsk-arktisk torsk for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard i 2010 til 1228 tonn. 3. Bifangst Fartøy med adgang til å fiske norsk-arktisk torsk i Norges økonomiske sone er unntatt fra begrensningene i 2. Fiske i fiskevernsonen kan etter dette unntaket kun finne sted innenfor rammen av de fastsatte kvoter av norskarktisk torsk, og skal komme til fradrag i disse. Innblanding av norsk-arktisk torsk i andre fiskearter på inntil 10 % er unntatt fra begrensningene i Bemyndigelse Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i henhold til denne forskrift når de kvoter som er oppstilt etter forskriften er beregnet å ville bli oppfisket. 5. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes etter lov 17. desember 1976 nr og 9 og lov 6. juni 2008 nr , 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. 6. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard 3. Kunngjort 21. desember 2009 kl Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy. 2. Generelt forbud Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard. 3. Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, er gjenstand for straff og inndragning etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 8 og 9 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. 4. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember 2010.

9 17. des. Nr des. Nr Forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i fiskevernsonen ved Svalbard i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard. Kunngjort 21. desember 2009 kl Virkeområde Norske og russiske fartøy kan fiske blåkveite i fiskevernsonen ved Svalbard innenfor rammen av de kvoter av blåkveite som er fastsatt for fartøy fra disse land, og dette fisket skal komme til fradrag i disse kvotene. 2. Generelt forbud Det er forbudt å fiske blåkveite med unntak av fiske nevnt i Bifangst Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster. 4. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 8 og 9 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. 5. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar des. Nr Forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann 1 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 16, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone 5. Kunngjort 21. desember 2009 kl Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy. 2. Generelt forbud Det er forbudt å fiske blåkveite. 3. Bifangst Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster. 4. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. 5. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om regulering av fisket etter uer i fiskevernsonen ved Svalbard Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard 3. Kunngjort 21. desember 2009 kl Generelt forbud Det er forbudt å fiske uer i fiskevernsonen ved Svalbard for norske og utenlandske fartøyer av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy. 2. Bifangst Ved fiske etter andre fiskeslag i fiskevernsonen ved Svalbard er det tillatt å ha inntil 15 % uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

10 17. des. Nr Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 8 og 9 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. 4. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. desember 1999 nr om regulering av fisket etter uer i fiskevernsonen ved Svalbard. 17. des. Nr Forskrift om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann 1 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 16, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone 5. Kunngjort 21. desember 2009 kl Generelt forbud Det er forbudt å fiske uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann for norske og utenlandske fartøyer av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy. 2. Bifangst Ved fiske etter andre fiskeslag i Svalbards territorialfarvann og indre farvann er det tillatt å ha inntil 15 % uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing. 3. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. 4. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. desember 1999 nr om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann. 17. des. Nr Forskrift om forbud mot å fiske lodde i fiskevernsonen ved Svalbard i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard 3. Kunngjort 21. desember 2009 kl Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy. 2. Generelt forbud Det er forbudt å fiske lodde. 3. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 8 og 9 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. 4. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann 1 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 16, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone 5. Kunngjort 21. desember 2009 kl Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

11 17. des. Nr Generelt forbud Det er forbudt å fiske lodde. 3. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. 4. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om regulering fisket etter norsk vårgytende sild 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, 12, 13, 16, 22, 27, 36 og 42 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99. Kunngjort 21. desember 2009 kl Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter 1. Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande norsk vårgytende sild. 2. Totalkvote Uten hinder av forbudet i 1 kan norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild, fiske og lande inntil tonn norsk vårgytende sild i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62 N, i fiskerisonen ved Jan Mayen, i EU-sonen, Færøyenes fiskerisone, Islands økonomiske sone og i internasjonalt farvann på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift. Av dette kvantum avsettes 3090 tonn til forsknings og undervisningskvoter, samt 1000 tonn til agn. Av totalkvoten kan inntil tonn fiskes i EU-sonen. Av totalkvoten kan inntil tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone. Av totalkvoten kan inntil tonn fiskes i Islands økonomiske sone. 3. Gruppekvote for ringnotfartøy Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil tonn norsk vårgytende sild. 4. Gruppekvote for trålfartøy Fartøy med adgang til å fiske med trål kan fiske og lande inntil tonn norsk vårgytende sild. 5. Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen kan fiske og lande inntil tonn norsk vårgytende sild. Av dette kvantum avsettes 2000 tonn til fartøy som har adgang til å delta med landnot eller garn i medhold av 29 i forskrift 27. november 2009 nr om deltakelse i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften). 6. Kvotefleksibilitet over årsskiftet Ved overfiske eller underfiske i 2010 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene. Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % av kystfartøygruppens kvote i 2009 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvoten fastsatt i 5 med et tilsvarende kvantum i Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen 7. Fartøykvoter Fartøy med ringnottillatelse iht. 4 1 i forskrift 13. oktober 2006 nr om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 1500 hl + 40 % av konsesjonskapasiteten fra hl 30 % av konsesjonskapasiteten fra hl 20 % av konsesjonskapasiteten fra hl 10 % av konsesjonskapasiteten over hl Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

12 17. des. Nr Fartøy med ringnottillatelse som er tildelt kvote etter denne bestemmelsen kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret Fartøy som benytter slumpfiskeordningen i tråd med strukturkvoteforskriftens 15 i 2010 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå. 8. Partråling Uten hinder av forbudet i 23 kan ringnotfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjonsforskriftens 2 25 som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten: a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til. b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling. c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten. d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Kapittel 3. Fiske i trålgruppen 9. Fartøykvoter Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål iht. konsesjonsforskriftens 2 20, tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 50 tonn + 50 % av bruttotonnasje fra % av bruttotonnasje fra % av bruttotonnasje fra % av bruttotonnasje fra % av bruttotonnasje fra Kvotene til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere. Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål som er tildelt kvote etter denne bestemmelsen kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret Fartøy som benytter slumpfiskeordningen i tråd med strukturkvoteforskriftens 15 i 2010 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå. 10. Partråling Uten hinder av forbudet i 23 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten: a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til. b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling. c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten. d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

13 17. des. Nr Kapittel 4. Fiske i kystfartøygruppen 11. Fartøykvoter Fartøy med adgang til å delta iht. 28 i forskrift 27. november 2009 nr om deltakelse i kystfartøygruppenes fiske for 2010 (deltakelsesforskriften), kan fiske og lande følgende kvanta norsk vårgytende sild: Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten er satt til 66 tonn. Den garanterte kvoteenheten er satt til 50 tonn. Hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimalkvote (tonn) Herav garantert kvote (tonn) Fartøy under 7,00 m 1,25 82,50 62,50 Fartøy 7,0 7,99 m 1,88 124,08 94,00 Fartøy 8,0 8,99 m 2,50 165,00 125,00 Fartøy 9,0 9,99 m 3,75 247,50 187,50 Fartøy 10,0 10,99 m 4,38 289,08 219,00 Fartøy 11,0 11,99 m 5,00 330,00 250,00 Fartøy 12,0 12,99 m 5,63 371,58 281,50 Fartøy 13,0 13,99 m 6,25 412,50 312,50 Fartøy 14,0 14,99 m 7,50 495,00 375,00 Fartøy 15,0 15,99 m 8,05 531,30 402,50 Fartøy 16,0 16,99 m 8,48 559,68 424,00 Fartøy 17,0 17,99 m 9,00 594,00 450,00 Fartøy 18,0 18,99 m 10,0 660,00 500,00 Fartøy 19,0 19,99 m 11,0 726,00 550,00 Fartøy 20,0 20,99 m 12,0 792,00 600,00 Fartøy 21,0 21,99 m 13,5 891,00 675,00 Fartøy 22,0 22,99 m 15,0 990,00 750,00 Fartøy 23,0 23,99 m 16, ,00 825,00 Fartøy 24,0 24,99 m 18, ,00 900,00 Fartøy 25,0 25,99 m 19, ,00 975,00 Fartøy 26,0 m og over 21, , ,00 Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe iht. deltakelsesforskriftens 29, kan ikke ha en høyere kvote enn tilsvarende 7,5 kvotefaktorer. Faktoren beregnes etter fartøyets faktiske lengde. Fartøy med adgang til å delta iht. 28 i deltakerforskriften kan overfiske den garanterte kvoten av norsk vårgytende sild med inntil 10 % i Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret Særskilt turkvoteordning Fartøy som fører egen fangst er begrenset av en kvote på 250 tonn losset kvantum per tur. Leveringer over 250 tonn losset kvantum per tur vil bli inndratt og belastet fartøyets eventuelt gjenstående kvote. 13. Partråling Uten hinder av forbudet i 23 kan kystfartøy med flytetråltillatelse etter konsesjonsforskriftens 2 25 som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten: a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til. b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling. c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten. d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Retten til å drive partråling gjelder som en prøveordning til 1. mai Fiskeridirektoratet kan avvikle prøveordningen på kort varsel. 14. Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

14 17. des. Nr Endring av hjemmelslengde for fartøy med største lengde på eller over 11 meter og hjemmelslengde mellom 10 og 10,99 meter Fartøy som 15. mars 2007 var registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister med største lengde på eller over 11 meter og kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter, kan få hjemmelslengden endret til 11 meter. Det er et vilkår at eieren av fartøyet samtykker. Dersom fartøyet er skiftet ut, kan endringen i stedet fastsettes for erstatningsfartøyet. Tilsvarende gjelder for erstatningsfartøy med største lengde på eller over 11 meter som erstatter fartøy som før 15. mars 2007 hadde kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter. Det er et vilkår at erstatningsfartøyet ble kjøpt eller kontrahert før 16. mars Det er videre et vilkår at Fiskeridirektoratet mottok søknad om ervervstillatelse for dette fartøyet før samme dato. Det kan gjøres unntak for sist nevnte vilkår dersom det er åpenbart at øvrige vilkår er oppfylt. Dersom deltakeradgangen til fartøy som ellers kunne fått endret hjemmelslengde etter denne paragrafen er oppgitt som følge av tildeling av strukturkvote, kan det eller de fartøy som er tildelt strukturkvote få endret kvotefaktoren forholdsmessig. Det er et vilkår at eieren av mottakende fartøy samtykker. Vedtak om endring av hjemmelslengde og kvotefaktor treffes av Fiskeridirektoratet. 16. Samfiske i forbindelse med låssetting To notfartøy i kystfartøygruppen som er utrustet og bemannet for samfiske kan gå sammen om kast og fiske for låssetting inntil en kvote tilsvarende summen av 2x12 kvotefaktorer. Kvantum utover dette må det enkelte fartøy fiske og lande alene. For øvrig gjelder følgende vilkår: a) Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag for samfiske til låssetting. Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende. Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget. b) Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. c) Fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote. d) Låssettingen skal skje innenfor grunnlinjen, og samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker. e) Landing av fangst som er låssatt kan bare skje ved opptak fra lås/pose i sjøen til godkjent førings-/kjøperfarøy. Låset/posen skal være oppankret/fortøyd til land før overføring til førings-/kjøperfartøy finner sted. Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvordan samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratet er klageinstans. 17. Landing til førings- eller kjøperfartøy Kystfartøy som selv fører fangsten, kan lande den til førings- eller kjøperfartøy. Slik landing kan bare skje ved kai i havner med fiskemottak som tar i mot norsk vårgytende sild. Fiskeridirektoratets regionkontor kan tillate landing andre steder enn det som følger av første ledd. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Kapittel 5. Stengte områder 18. Stengte områder i Nordland Det er forbudt å fiske med trål, samt forbudt for fartøy på eller over 21,35 meter største lengde som fisker med not å fiske i Vestfjorden og innenforliggende fjordsystemer, innenfor en linje trukket mellom punktene 68 18' N 15 39' Ø og 68 11' N 15 36' Ø (Offersøya Tranøy). I nord er området avgrenset av en rett linje lands 68 40' N tvers av Tjeldsundet. Det er forbudt å fiske med not (unntatt landnot) i Hellemofjorden sør for en linje trukket mellom punktene 68 01,12' N 16 11,62' Ø til 68 00,95' N 16 10,20' Ø (Hestneset sør til Hellandsberg). 19. Områdefastsettelser Uten hensyn til bestemmelsene i 18, kan fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor fiske norsk vårgytende sild innenfor områdene nevnt i denne bestemmelsen etter puljevis innseiling. Det kan settes vilkår om inspektør om bord. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor. 20. Fiske sør for 62 N Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62 N i statistikkområde IV og i statistikkområde IIIa. I området mellom 62 00' N og 60 30' N er det hele året forbudt å fiske sild fra grunnlinjene og ut til 12 nautiske mil. I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske sild i området mellom 62 N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene.

15 17. des. Nr Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 1. januar til og med 30. april likevel tillatt for alle fartøygrupper å fiske norsk vårgytende sild innenfor en linje regnet fra 12 nautiske mil av grunnlinjene i området fra 62 N til 61 N. Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 16. februar til og med 30. april tillatt for fartøy i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61 N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Fangstene belastes det enkelte fartøys kvote av norsk vårgytende sild. Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve bestemmelsene i denne paragrafen, herunder begrense deltakelsen eller sperre områder. 21. Stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m. Uten hensyn til bestemmelsene i kan Fiskeridirektoratets regionkontor ved fare for neddreping, innblanding av norsk vårgytende sild under minstemål eller innblanding av torsk, hyse, sei og uer, i alle områder hvor det fiskes etter norsk vårgytende sild, stenge og gjenåpne områder for fiske i bestemte områder og til bestemte tider, og kan sette nærmere vilkår, herunder forby omsetning direkte fra notkast og anvise til fiske i andre områder. Tilsvarende kan Fiskeridirektoratets regionkontor forby fiske med fartøy over 28 meter største lengde i nærmere avgrensede områder dersom det oppstår fare for redskapskollisjoner. Fiskeridirektoratets regionkontor kan påby bruk av rist ved eventuell adgang til å fiske i stengte områder. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor. Kapittel 6. Fellesbestemmelser 22. Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i dette ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. Når det ved utskifting gjøres fradrag etter andre ledd eller tredje ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra. 23. Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til overføring av fangst som ikke er tatt om bord dersom fartøyet befinner seg på feltet på opptakstidspunktet og er utrustet og bemannet for fiske. Utenfor sperrede områder kan fartøy i ringnotgruppen og trålgruppen overføre fangst som ikke er tatt om bord fra notkast/slep seg i mellom. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak truffet av Fiskeridirektoratets regionkontor. 24. Bifangst Fiskeridirektoratet kan fastsette hvilken bifangst av sild som kan tas i andre fiskerier og gi tillatelse på nærmere vilkår for omsetning av sild tatt som bifangst. Uten hinder av forbudet i 1 kan det i forbindelse med brislingfisket tas inntil 50 % sild som bifangst regnet etter rommål. Ved fiske etter sild med trål, snurrevad eller not er det forbudt å ha bifangst av torsk, hyse, sei og uer. 25. Avkortning av kvote ved dumping og neddreping Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. 26. Meldeplikt ved sprenging av not Fartøy med ringnottillatelse og kystnotfartøy med deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild skal melde fra til Fiskeridirektoratet ved notsprenging. Ved hendelser fra og med Nordland fylke og nordover sendes meldingen til Fiskeridirektoratet region Troms. Ved hendelser fra og med Nord-Trøndelag fylke og sørover sendes meldingen til Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal.

16 17. des. Nr Bruk av føringsfartøy Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til at fartøy nyttes som føringsfartøy i fisket etter norsk vårgytende sild. Fartøy som nyttes som føringsfartøy kan ikke samtidig drive fiske på egen kvote. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr skal være plombert av Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratets regionkontor. 28. Omregningsfaktorer for ombordprodusert sild Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir avregnet med 2 tonn rund sild på fartøykvoten. Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik av 1 tonn silderogn blir avregnet med 9 tonn rund sild på fartøykvoten. Ved produksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1,0 slik at 1 tonn hel, saltet sild blir avregnet med 1 tonn rund sild på fartøykvoten. Ved produksjon av hodekappet, saltet sild er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn hodekappet, saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn rund sild på fartøykvoten. Summen av alle leverte produkter, inklusive avfall/avskjær og hel sild som er utsortert fra ombordproduksjon av silderogn (biprodukter), må ikke overstige fartøykvoten. Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor, og føres særskilt på sluttseddelen. 29. Agnfisket Innenfor grunnlinjene nord for 62 N er det tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn. Slikt fiske kan bare drives av fiskere som er ført i fiskermanntallet og bare med ett merkeregistrert fartøy. Omsetning av fangsten er forbudt. Fra og med 1. januar til og med 30. april er det også tillatt å fiske norsk vårgytende sild til eget forbruk av agn innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61 N og 62 N. 30. Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene eller gruppekvotene er beregnet oppfisket, samt innføre konsumpåbud. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. Kapittel 7. Straff og ikrafttredelse 31. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 60, 61, 62, 63 og 64 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 32. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, 12, 16, 36, 37, 42 og 47 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99. Kunngjort 21. desember 2009 kl Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter 1. Forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere lodde i Forbudet nevnt i første ledd gjelder norske fartøy i det nordøstlige Atlanterhav og i Barentshavet (ICES statistikkområder I og II). 2. Totalkvote og virkeområde Uten hensyn til forbudet i 1 kan norske fartøy i perioden fra fisket åpnes og frem til og med 30. april fiske totalt tonn i området sør for 74 N, med unntak av fiskevernsonen rundt Svalbard. Av dette kvantumet avsettes tonn til forsknings- og undervisningskvoter, og tonn til kartleggings- og prøvefiske. 3. Gruppekvote for ringnotfartøy Fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift 13. oktober 2006 nr om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) 4 1, kan fiske og lande inntil tonn.

17 17. des. Nr Gruppekvote for trålfartøy Fartøy med loddetråltillatelse, jf. forskrift 13. oktober 2006 nr om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) 2 22, kan fiske og lande inntil tonn. 5. Gruppekvote for kystfartøy Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, jf. forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2009 (deltakerforskriften) 37a, kan fiske og lande inntil tonn. Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen 6. Fartøykvote Fartøy med ringnottillatelse tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: hl +40 % av konsesjonskapasiteten fra hl +30 % av konsesjonskapasiteten fra hl +20 % av konsesjonskapasiteten fra hl +10 % av konsesjonskapasiteten over hl Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. Basiskvoten blir omregnet slik at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilogram). Kapittel 3. Fiske i trålgruppen 7. Maksimalkvote Fartøy med loddetråltillatelse tildeles maksimalkvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 50 tonn +50 % av bruttotonnasje fra 0 99 tonn +40 % av bruttotonnasje fra tonn +30 % av bruttotonnasje fra tonn +20 % av bruttotonnasje fra tonn +10 % av bruttotonnasje fra tonn Maksimalkvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene. Ved beregning av basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember Øket bruttotonnasje som følge av ombygging eller utskifting etter denne dato skal ikke legges til grunn som beregningsgrunnlag. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. Kapittel 4. Fiske i kystfartøygruppen 8. Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen tildeles like maksimalkvoter uavhengig av fartøystørrelse. Maksimalkvote vil bli fastsatt etter at fristen for påmelding er gått ut. 9. Særskilt turkvoteordning Fartøy i kystfartøygruppen som fører egen fangst til konsumanvendelse er begrenset av en kvote på 250 tonn losset kvantum per tur. Levering over 250 tonn losset kvantum lodde til konsumanvendelse per tur vil bli inndratt og belastet fartøyets eventuelt gjenstående kvote. Kapittel 5. Fellesbestemmelser 10. Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i dette ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. Ved utskifting av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. Når det ved utskifting gjøres fradrag etter andre ledd eller tredje ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

18 17. des. Nr Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Forbudet i første ledd gjelder ikke overføring av fangst mellom notfartøy på feltet for å unngå neddreping. Overføring av fangst som er tatt om bord er likevel ikke tillatt. 12. Åpningsdato Fiskeridirektoratet kan fastsette åpningsdato for fisket etter lodde i Barentshavet. 13. Påmelding Fartøy i trål- og kystgruppen som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag, innen 11. januar Ingen fartøy kan være påmeldt eller delta i mer enn én gruppe. 14. Leiefartøy Det er forbudt å benytte leiefartøy. 15. Føringsfartøy Etter godkjenning fra Fiskeridirektoratets regionkontor kan fiskefartøy nyttes som føringsfartøy. Fartøyets kvote skal være fisket og landet. Det kan settes vilkår ved bruk av fartøy som føringsfartøy. Fiskeridirektoratet er klageinstans. 16. Siste utseilingsdato Fiskeridirektoratet kan fastsette siste utseilingsdato for trål- og kystgruppen. Melding om utseiling skal sendes Norges Sildesalgslag. Fartøy som siste utseilingsdato ikke allerede har fisket og levert lodde, må ha avsluttet annet fiske, eventuelt levert annen fangst og være på feltet eller ha kurs mot feltet siste utseilingsdato. Det er dessuten en forutsetning at fartøyet har nødvendig redskap for loddefiske om bord. Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra kravet om siste startdato. Fiskeridirektoratet er klageinstans. 17. Omregningsfaktorer Ved loddeproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn rognlodde blir avregnet med 2 tonn fersk lodde på kvoten. Ved lodderognproduksjon er omregningsfaktoren 7,58 slik at 1 tonn lodderogn avregnes med 7,58 tonn fersk lodde på kvoten. Summen av alle leverte produkter, inklusive kapp og faks, skal ikke overstige den fastsatte kvote for det enkelte fartøy. 18. Inspektør om bord Fiskeridirektoratet kan plassere inspektører om bord i det enkelte fartøy for inspeksjonsoppdrag og observatører kan plasseres om bord for observasjon og registrering av fisket. 19. Stengte områder Ved fare for neddreping eller dersom fangst ikke tilfredsstiller krav om mindre enn 35 kg torsk over minstemål per 100 tonn lodde eller innblanding av fisk under minstemål overskrider det som fremgår av 46 nr. (13) og (14) i forskrift 22. desember 2004 nr om utøvelse av fiske i sjøen kan Fiskeridirektoratets regionkontor i Troms stenge og gjenåpne områder i fisket etter lodde i Barentshavet i 2010, herunder sette forbud mot å fiske lodde innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene. 20. Avkortning av kvote ved dumping og neddreping Er lodde forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor treffer vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. 21. Meldeplikt ved sprenging av not Fartøy med ringnottillatelse og kystnotfartøy med deltakeradgang i fisket lodde skal melde fra ved notsprenging til Fiskeridirektoratet region Troms eller 22. Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket, samt innføre konsumpåbud. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. Kapittel 6. Straff og ikrafttredelse 23. Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 60, 61, 62, 64 og

19 18. des. Nr , samt lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 24. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann 1 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 16, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone 5. Kunngjort 21. desember 2009 kl Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy. 2. Generelt forbud Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild. 3. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. 4. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om renter ved forsinket betaling Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 3 første ledd og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr Kunngjort 21. desember 2009 kl I Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8,75 prosent p.a. II Forskriften trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. juni 2009 nr. 862 om renter ved forsinket betaling. 18. des. Nr Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. 18. desember 2009 med hjemmel i lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 2 fjerde ledd bokstav e, 36, 38 annet ledd bokstav d, 39, 58 og 65. Fremmet av Olje- og energidepartementet. Kunngjort 21. desember 2009 kl Kapittel 1. Formål og virkeområde 1 1. Formål Forskriften skal fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg og forebygge skade på mennesker, miljø og eiendom Myndighet Forskriften forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Definisjoner I denne forskriften forstås med: Avløpsflom: resulterende flom ut av et magasin. Dimensjonerende avløpsflom: den vannføring som avledes ved dimensjonerende flomvannstand.

20 18. des. Nr Dimensjonerende flomvannstand: den høyeste vannstand som opptrer i magasinet ved dimensjonerende tilløpsflom. Dimensjonerende last: karakteristisk verdi av last multiplisert med lastkoeffisient. Dimensjonerende levetid: tidsrommet et anlegg eller en anleggsdel er tiltenkt å tilfredsstille de fastsatte krav til sikkerhet, miljø og økonomi. Dimensjonerende tilløpsflom: den tilløpsflom, med gjentaksintervall som er spesifisert for dammens konsekvensklasse, som fører til høyest vannstand i magasinet ved gitte forutsetninger om flomløpenes manøvrering og magasinets initialtilstand. Klassifisering: plassering av et vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 til 4, basert på en vurdering av hvilke konsekvenser brudd, svikt eller feilfunksjon vil ha for mennesker, miljø og eiendom. Last: enhver påvirkning som medfører bevegelser, deformasjoner, spenninger eller tøyninger i en konstruksjon. Maksimal flomvannstand: den høyeste vannstand som opptrer i magasinet ved påregnelig maksimal tilløpsflom. Midlere tilsig: gjennomsnittlig vannføring fra et nedbørfelt i en 30-års periode. Påregnelig maksimal avløpsflom: den vannføring som avledes ved maksimal flomvannstand. Påregnelig maksimal tilløpsflom: den største tilløpsflom som beregnes å kunne opptre, og som fører til høyest vannstand i magasinet ved gitte forutsetninger vedrørende flomløpenes manøvrering og magasinets initialtilstand. Tilløpsflom: flom til magasinet fra uregulert felt, tillagt avløpsflom fra eventuelle oppstrøms magasiner og overføringer. Vannvei: flomløp, kanal og sluseanlegg med tilhørende konstruksjoner samt tunnel, sjakt, rør, ledning og øvrige systemer med tilhørende konstruksjoner som leder vann i tilknytning til kraftproduksjon. Vassdragsanlegg: dammer og vannveier med tilhørende konstruksjoner Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse på vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 til 4, jf. kapittel 4. For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 gjelder kapittel 1, 2 2 første ledd første punktum og andre ledd bokstav a), kapittel 4, 7 6, 7 11, kapittel 8, kapittel 9 og kapittel 10. Forskriften gjelder selv om vassdragsanlegget ikke er i bruk og inntil anlegget er nedlagt etter vannressursloven 41. Forskriften gjøres gjeldende for ledninger og tunneler i tilknytning til kraftproduksjon som fører vann under trykk, jf. vannressursloven 2 fjerde ledd bokstav e. Forskriften omfatter alle komponenter som har betydning for vassdragsanleggets konstruksjon og funksjon, herunder alle stenge-/tappeorgan. Forskriften gjelder ikke stenge-/tappeorgan mot turbin, pumpe eller pumpeturbin dersom det er andre stenge-/tappeorgan mot magasin eller vannvei. Kapittel 2. Organisatoriske krav 2 1. Krav til organisasjon Vassdragsanlegg skal ha en ansvarlig, jf Personellet ved vassdragsanlegg skal omfatte: a) leder b) vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA c) tilsynspersonell. Personell må senest være på plass fra det tidspunkt de har en funksjon etter denne forskriften. En person kan ivareta flere av disse funksjonene dersom kvalifikasjonskravene i kapittel 3 er oppfylt og dette er sikkerhetsmessig forsvarlig Den ansvarlige Den ansvarlige for et vassdragsanlegg er eieren. NVE kan godkjenne en annen som den ansvarlige, jf Den ansvarlige for vassdragsanlegget har ansvar for: a) at de krav som gjelder for anlegg i den enkelte konsekvensklasse og som følger av forskriften her og enkeltvedtak med hjemmel i denne, blir overholdt, b) at det foreligger hensiktsmessige rapporteringsrutiner, c) å ha tilstrekkelig med kvalifisert personell for å oppfylle kravene i denne forskriften, og sørge for at disse er organisert slik at de er tilgjengelig ved behov. NVE kan i særlige tilfelle kreve at den ansvarlige øker antallet eller endrer organiseringen av kvalifisert personell.

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N.

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5213-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-7-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2007 (J-222-2007 UTGÅR) Bergen, 28.11.2007 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 av 18. desember 2008 nr 1434

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 av 18. desember 2008 nr 1434 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-50-2009 (J-19-2009 UTGÅR) Bergen, 4.3.2009 POS/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-65-2009 (J-50-2009 UTGÅR) Bergen, 27.3.2009 POS/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-51-2011 Forskrift om endring av forskrift om reguleringg av fisket etter

Detaljer

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016.

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/671 15/5215-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-3-2009 (J-280-2008 UTGÅR) Bergen, 12.1.2009 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-2007 (J-196-2007 UTGÅR) Bergen, 27.09.2007 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av norsk vårgytende sild i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av norsk vårgytende sild i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-225-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av norsk vårgytende sild i 2010 Erstatter: J-145-2010 Gyldig fra: 10. 11. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen,

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J 289-2015: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Gyldig fra: 01.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 18.12.2015 Forskrift om regulering av fisket etter sild

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-287-2008 (J-256-2008 UTGÅR) Bergen, 18.12.2008 TM/EW Forskrift om regulering av fisket

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2013

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2013 Melding fra fiskeridirektøren J-99-2013 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2013 Erstatter: J-20-2013 Gyldig fra: 24. 04. 2013 Gyldig til: 31. 12. 2013 Bergen, 25.

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR-2014-12-18-1775 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 Melding fra fiskeridirektøren J-68-2015 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 Erstatter: J-285-2014 Gyldig fra: 26. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 26.

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 J-111-2016: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Erstatter: J-98-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 10.06.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 13.06.2016 Forskrift om

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-39-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-26-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 04.03.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 08.03.2016 Forskrift om endring

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-26-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-25-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.02.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.02.2016 Forskrift om endring

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J-232-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Erstatter: J-220-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 14.12.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.12.2016

Detaljer

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-9-2016: forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-267-2015 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 19.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 19.01.2016 Forskrift om endring

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J-104-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Erstatter: J-57-2016 Gyldig fra: 07.06.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 07.06.2016 Forskrift om endring av

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015 Dato FOR Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015 Dato FOR Departement Nærings- og fiskeridepartementet Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015 Dato FOR-2014-12-19-1849 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

I forskrift 11. desember 2013 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 gjøres følgende endringer:

I forskrift 11. desember 2013 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 gjøres følgende endringer: Melding fra fiskeridirektøren J-236-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 Erstatter: J-217-2014 Gyldig fra: 25. 11. 2014 Gyldig til:

Detaljer

J Melding fra fiskeridirektøren. Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i Erstatter: J

J Melding fra fiskeridirektøren. Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i Erstatter: J Melding fra fiskeridirektøren J-131-2013 Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2013 Erstatter: J-125-2013 Gyldig fra: 25. 06. 2013 Gyldig til: 31. 12. 2013 Bergen, 26. 06. 2013

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 J-230-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 Gyldig fra: 01.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 14.12.2016 Forskrift om regulering av fisket etter sild

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-164-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014 Erstatter: J-111-2014 Gyldig fra: 04. 07. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 15.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-194-2007 (J-188-2007 UTGÅR) Bergen, 17.9.2007 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

i FISKERIDIREKTORATET

i FISKERIDIREKTORATET i FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-56-2003 (J-26-2002 UTGÅR) Bergen, 5.03.2003 TO/EW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 "'I Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-081-2000 (J-053-2000 UTGÅR) Bergen, 05.04.2000 AFJ/TL

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2008.

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2008. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-210-2008 (J-106-2008 UTGÅR) Bergen, 07.10.2008 KK/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-83-2009 (J-60-2009 UTGÅR) Bergen, 28.04.2009 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2012

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2012 Melding fra fiskeridirektøren J-272-2011 Forskrift o regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2012 Erstatter: J-194-2011 Gyldig fra: 20. 12. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2012 Bergen, 20. 12. 2011

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 Bl Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-53-2000 (J-025-2000 UTGÅR) Bergen, 8.3.2000 TM/IMS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf Telex 42 15 1 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 - r MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-79-2003 (J-56-2003 UTGÅR) 333 3 Bergen, 28.03.2003 TO/EW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET

Detaljer

~ ~~~~,';~B~~1 1 s~~~m~~~~r ET

~ ~~~~,';~B~~1 1 s~~~m~~~~r ET ~ ~~~~,';~B~~1 1 s~~~m~~~~r ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-48-2003 (J-305-2002 UTGÅR) Dok. r. Bergen, 3.3.2003 TO/EW FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 2002.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 2002. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-146-2002 (J-81-2002 UTGÅR) Bergen, 10.07.2002 RLØ/KHU FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 2002. Fiskeridepartementet har den 9. juli

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-203-2002 (J-188-2002 UTGÅR) 8 Bergen, 27.09 2002

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2003 (J-91-2003 UTGÅR) 333 Bergen, 30.04.2003 TH/EW

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2008 (J-49-2008 UTGÅR) Bergen, 06.05.2008 TM/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 2003

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 2003 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-305-2002 (J-226-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 27.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 2003 Fiskeridepartementet har den 21. desember 2002 med hjemmel

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET ««««««»»»»»» MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J-6-99 UTGÅR) Bergen, TMÆB

FISKERIDIREKTORATET ««««««»»»»»» MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J-6-99 UTGÅR) Bergen, TMÆB i Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-51-99 (J-6-99 UTGÅR) Bergen, 17.3. 1999 TMÆB FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING AV VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING FORSKRIFT AV 20. DESEMBER 2001 OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING FORSKRIFT AV 20. DESEMBER 2001 OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-226-2002 (J-209-2002UTGÅR) I f Bergen, 4.11.2002 TO/EW FORSKRIFT OM ENDRING FORSKRIFT AV 20. DESEMBER 2001 OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 2002 Fiskeridepartementet

Detaljer

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-29-96 (J-175-95 UTGÅR) Bergen, 11.3.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJEN PÅ KYSTSTREKNINGEN

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK V ÅR GYTENDE SILD I 2002

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK V ÅR GYTENDE SILD I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-261-2002 (J-224-2002 UTGÅR),. r '' Bergen, 11.12.2002 AF/EW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK V ÅR GYTENDE SILD I 2002 Fiskeridepartementet

Detaljer

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Melding fra fiskeridirektøren J-52-2012 Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Erstatter: J-232-2011 Gyldig fra: 23. 02. 2012 Gyldig til: 31. 12. 2012 Bergen, 23.

Detaljer

FISKERI DI RE KTO RATET

FISKERI DI RE KTO RATET FISKERI DI RE KTO RATET Strandgaten 229, Pb. 209, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90' Tlf. 55 23 80 00 5 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-235-2004 (J-231-2004 UTGÅR) Bergen, 2004 MK/EW Forskri.tt om

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VfNTERLODDE I BARENTSHAVET I 2001.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VfNTERLODDE I BARENTSHAVET I 2001. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-21-2001 (.J-240-2000 UTGÅR) Bergen, 23. l.200 I AF/SIR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VfNTERLODDE I BARENTSHAVET I 2001. Fiskeridirektøren

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I REFERAT FRA REGULERINGSMØTET

REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I REFERAT FRA REGULERINGSMØTET NOTAT Saksnummer: 2015016414 Fra: Trond Ottemo Dato: 04.02.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 16 Telefon: 46803973 E-post: trond.ottemo@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen REGULERING AV FISKET

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-174-2002 (J-170-2002 UTGÅR) Bergen, 22.08.2002 FSU/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

00 * FISKERIDIREKTORATET

00 * FISKERIDIREKTORATET 00 * FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax (05123 80 90 Tlf.(05123 8000 Bergen, 18.06.1990 ES/VJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET

Detaljer

~ ~~~~=~!.~~~:~.~D~~~E:

~ ~~~~=~!.~~~:~.~D~~~E: ~ ~~~~=~!.~~~:~.~D~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-221-98 (J-23-98 UTGÅR) Bergen,23.12. 1998 JTSTÆB FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD

Detaljer

'[i] FISKERIDIREKTORATET

'[i] FISKERIDIREKTORATET '[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-167-201 (J-154-2001 UTGÅR) Bergen, 24.8.2001 RLO/EWI

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-258-2001 (J-253-2001 UTGÅR) Bergen, 13.12.2001 HØ/EW

Detaljer

FORSKRIFf OM ENDRING AV FORSKRIFf OM REGULERING AV FISKET ETIER NORSK V ÅRGYIENDE SIID I 1992.

FORSKRIFf OM ENDRING AV FORSKRIFf OM REGULERING AV FISKET ETIER NORSK V ÅRGYIENDE SIID I 1992. MEIDING "FRA TISKERIDlREKTØREN J-190-92 (J-173-92 urgår) Bergen, 4.12.1992 ES/BJ FORSKRIFf OM ENDRING AV FORSKRIFf OM REGULERING AV FISKET ETIER NORSK V ÅRGYIENDE SIID I 1992. Fiskeridepartementet har

Detaljer

I forskrift fastsatt 24. desember 1990 nr gjøres følgende endringer:

I forskrift fastsatt 24. desember 1990 nr gjøres følgende endringer: MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-165-91 {J- 103-91 UTGÅR) Bergen, 13. 11.1991 TH/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN INNENFOR GRUNNLINJENE PÅ KYSTSTREKNINGEN

Detaljer

Følgende fremstilling og forslag til forskrift legger denne fordelingen til grunn.

Følgende fremstilling og forslag til forskrift legger denne fordelingen til grunn. Nærings- og fiskeridepartementet Adm.enhet: Reguleringsseksjonen Postboks 8090 Dep Saksbehandler: Eivind Helland Marienborg Telefon: 48090328 0032 OSLO Vår referanse: 17/767 Deres referanse: Dato: 06.12.2017

Detaljer

i "~::.1 It I i Bergen, FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET E'ITER NORSK VÅRGITENDE SILD I 1992.

i ~::.1 It I i Bergen, FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET E'ITER NORSK VÅRGITENDE SILD I 1992. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-160-92 (J-129-92 UI'GÅR). 35:2!j CZL ',",/!'(!V 7 '32. 3 '( i "~::.1 It I - - - i Bergen, 22.10.1992 ES/TAa FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET E'ITER

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-103-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Erstatter: J-245-2013 Gyldig fra: 11. 04. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 11.

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/17731 16/6822-3 10.03.17 Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fastsatt

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 15 I Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-2001 (J-196-2001 UTGÅR) Bergen, 23.10.2001

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E:

~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ :,~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-195-96 (J-166-96 UTGÅR) HFF: Bergen, 19.11.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM

Detaljer

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-196-2001 (J-195-2001 UTGÅR) Bergen, 4.10.2001 TH/EWI FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-115-2003 (J-53-2003 UTGÅR) Saks nr. Arkiv - Dok nr.

Detaljer

~ Telex Telefax SS

~ Telex Telefax SS ~ ~~~~=~~~~:~.~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 111. SS 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-172-97 (J-166-97 UTGÅR) Bergen, 2.9.1997 TMÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V

Detaljer

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring:

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. juli 1996 om regulering av fisket etter makrell i 1996 gjøres følgende endring: FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-166-96 (J-157-96 UTGÅR) Bergen, 4.10.1996 AFJ/BS FORSKRIFT

Detaljer

~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E:

~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E: ~ =~~~=~!.~~~:~.~O~~~;E: ~ Telex 42 151 T~efax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-121-98 (J-61-98 UTGÅR) Bergen, 15. 7. 1998 KL/IMS FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL

Detaljer

~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~

~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~ ~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~ ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tii. 55 23 80 DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-92-96 (J-86-96 UTGÅR) Bergen, 24.6.1996 AFJ/IS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Trond Ottemo Postboks 8090 Dep Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/16719 Deres referanse: Vår dato: 02.12.2016 Deres

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/18186 15/5097-7 4.3.16 Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015018312 Fra: Rune Mjørlund Dato: 16.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 95259448 E-post: rune.mjorlund@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-253-2001 (J-226-2001 UTGÅR) q Bergen, 12.12.2001 THA/SIR

Detaljer

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001.

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-236-2000 (J-195-2000 UTGÅR) L/C/So.~oo /J.5 3 s~ Bergen,.22.12.2000 TH/SIR FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR 62 N I 2001. Fiskeridepartementet har den.20.

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-254-2004 (J-179-2004 UTGÅR) Bergen, 22.12. 2004 TO/EW Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005 Fiskeri- og kystdepartementet har den 22. desember

Detaljer

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN.

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-147-97 (J-123-97 UTGÅR) Bergen, 15. juli 1997 AFJ/IMS FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 1997 Fiskeridepartementethar den 14.juli 1997 med hjemmel i lov av

Detaljer

L.:!J Telex Telefax Tif.( O

L.:!J Telex Telefax Tif.( O ~ ~~,~~,:~!~L~b:~~~~~~J L.:!J Telex 42 151 Telefax 105120006 1 Tif.(0512000 O Bergen, 18.5.1988 BHS/ MN FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1988. Fiskeridi

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2016

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Kathrine Kannelønning Postboks 8090 Dep Telefon: 48075441 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/13126 Deres referanse: Vår dato: 02.12.2015

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tif

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tif FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-85-2004 (J-69-2004 UTGÅR) Bergen, 19.4.2004 EHB/EW FORSKRIFT

Detaljer

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42!Sl Telem 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-47-2002 (J-273-2001 UTGÅR) EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 Bergen,.11.3.2002

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015013889 Fra: Hanne Østgård Dato: 17.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 8 Telefon: 46805205 E-post: hanne.ostgard@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen Kopi til: Aksel Eikemo

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-226-2001 (J-204-2001 UTGÅR) Bergen, 21.11.2001 HØ/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 NI 2001. Fiskeridirektøren har den 19.

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n I* I ~.!~.D~~O!A:~~.J\{7 Tlf.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-157-94 (J-153-94 UTGÅR).tksnr. Dok.nr. Bergen. 18.11.1994 AFj/B.J FORSKRIFT OM ENDRING AV

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2016

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Trond Ottemo Postboks 8090 Dep Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/16415 Deres referanse: Vår dato: 30.11.2015 Deres

Detaljer

I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~":~

I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~:~ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-153-94 (J- 148-94 UTGÅR) I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~":~ ~{, Tlf.: 55 23 80 00 Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 Bergen. 11.11. 1994 AFj/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-205-2003 (J-180-2003 UTGÅR) Bergen, 28.10.2003 TO/EW

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, ES/EB

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, ES/EB MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-196-99 (J-182-99 UTGÅR) Bergen, 2.12.1999 ES/EB FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 21. DESEMBER 1998 NR. 1424 OM REGULERINGA V FISKET EITER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-146-2003 (J-38-2003 UTGÅR) G Bergen, 10.7.2003 TH/HØ

Detaljer

* I I ~~~~.:~~~!:~~~~;.!

* I I ~~~~.:~~~!:~~~~;.! MSLDI G l'd risdjudiuk'l'ørd J-66-gl (J-54-91 1JTGb) * I I ~~~~.:~~~!:~~~~;.! Tetex 42151 Telefax (05)23 80 90 Tl.(05)238000 Bergen, 16. april 1991 HR/ TAa FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJENE PA

ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJENE PA MBLDIHG FRA FI SDRIDIRBKTØRBH J-103-91 (J-66-91 utgir) Bergen, 01.07.1991 HRa/ TBR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJENE PA KYSTSTREKNINGEN

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmnn, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-163-2002 (J-135-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 23.07.2002 FSU/KH FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer