Eidsiva Anlegg AS Innkjøp og Forsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsiva Anlegg AS Innkjøp og Forsyning"

Transkript

1 Side : 1 av 10 INNHOLD 1 ALMINNELIGE BETINGELSER Avtalen Kommunikasjon Benchmarking Entreprenørens plikter - generelt FREMDRIFT OG LEVERING OVERTAKELSE HMS OG KVALITETSSIKRING STIKKPRØVER / UTBEDRINGSPLIKT REVISJONSADGANG ENDRINGER, UTSETTELSE OG AVBESTILLING FAKTURERING OG BETALING Fremdriftsbetaling KONTRAKTSBRUDD FORSINKELSE Virkninger av forsinkelse MANGLER Virkning av mangler GARANTITID ANSVAR OG FORSIKRING Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret Ansvarsforsikring TAUSHETSPLIKT TVISTER... 10

2 Side : 2 av 10 DEFINISJONER Avtale betyr avtaledokumentet med alle tillegg med vedlegg som beskrevet i Avtaledokumentet. Oppdragsgiver betyr kontraktspart som har påtatt seg utførelsen av det bygg- eller anleggsarbeidet som kontrakten omfatter Dag betyr alltid kalender dag Entreprenør betyr kontraktspart som har påtatt seg utførelsen av det bygg- eller anleggsarbeidet som kontrakten omfatter Kontraktarbeidet betyr bygg, arbeid eller anlegg som omfattes av kontrakten mellom Oppdragsgiver og Entreprenøren Overtakelse betyr at Kontraktarbeidet overtas av Oppdragsgiver ved overtakelsesforretning Underentreprenør betyr entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av entreørnørens kontrakt med Oppdragsgiver Nøkkelperson er en person som innehar en spesiell kompetanse/erfaring som er kritisk for optimal gjennomføring av Kontraktarbeidet. 1 ALMINNELIGE BETINGELSER 1.1 Avtalen Avtalens leveranser fremgår av Tillegg A med vedlegg. 1.2 Kommunikasjon Meldinger, varsler, krav osv som Avtalen krever avgitt skriftlig, skal avgis ved brev, eller elektronisk post til den andre parts utpekte kontaktperson. 1.3 Benchmarking Benchmarking vil blant annet gjennomføres ved at Oppdragsgiver sender forespørsel til leverandører som ikke har rammeavtale med Oppdragsgiver på enkeltprosjekter, og plasserer ordre hos beste tilbyder i slike tilfeller. Kjøper plikter å gi Entreprenør samme mulighet som andre leverandører til å gi tilbud. 2 Entreprenørens plikter - generelt Entreprenør skal utføre Kontraktarbeidet med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av anerkjente leverandører innenfor tilsvarende eller lignende bransje. Kontraktarbeidet skal være i samsvar med kravene i Avtalen, og i tillegg være av god kvalitet og egnet for Kontraktarbeidets tiltenkte formål. Entreprenør skal kunne utføre ethvert Kontraktarbeid som omfattes denne Avtalen så selvstendig som mulig uten omfattende og frekvent rådførsel med Oppdragsgiver.

3 Side : 3 av 10 Kontraktarbeidet skal være i samsvar med og utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for de oppdrag som utføres, og Entreprenør har plikt til å selv holde seg oppdatert hva gjelder endringer i disse. Dette omfatter blant annet: REN Kommunale retningslinjer Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg med veiledning Entreprenør skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser for oppfyllelse av Avtalen, og skal på Oppdragsgivers anmodning fremlegge dokumentasjon på at nødvendig tillatelser foreligger. Entreprenør skal ikke overlate hele eller deler av Kontraktarbeidet til Underentreprenører uten å informere Oppdragsgiver. Oppdragsgiver har rett til å nekte bruk av Underentreprenør uten videre begrunnelse. Entreprenør skal til enhver tid ha personell med tilstrekkelig kompetanse til å oppfylle Kontraktarbeider som omfatter denne Avtalen. Entreprenør skal varsle Oppdragsgiver umiddelbart om han finner eller mistenker feil eller mangler i Oppdragsgivers dokumentasjon eller kravspesifikasjon. Entreprenør skal varsle via endringsordre (Vedlegg D-1 Endringsordre). Entreprenør er ansvarlig for nødvendig sikkerhetsopplæring for Avtalens Nøkkelpersonell. Slik opplæring skjer for Entreprenørs regning. Med nødvendig sikkerhetsopplæring menes blant annet, og minimum, årlig kurs i Forskrift om sikkerhet i elektriske anlegg (FSE) samt årlig livreddende førstehjelpkurs. Entreprenør forplikter seg til å delta på relevant opplæring med Avtalens Nøkkelpersonell som gjennomføres i Oppdragsgivers regi, herunder blant annet Oppdragsgivers instrukser og retningslinjer. Entreprenør kan bli innkalt til fellessamlinger i Oppdragsgivers regi, og Entreprenør plikter å delta med Avtalens Nøkkelpersonell for egen regning. Det vil bli ført møteprotokoll med deltakerliste, og gjentatte unnlatelser fra møteplikten uten skriftlig varsel kan velges å sidestilles med kontraktsbrudd. På anmodning må Oppdragsgiver kunne fremlegge relevant dokumentasjon på opplæring og kompetanse hos sitt personell. Oppdragsgiver skal ikke anses som arbeidsgiver for Entreprenørens personell, selv om slikt personell utfører Kontraktarbeidet eller deler av dette i samarbeid med Oppdragsgiver. Entreprenør skal på egen bekostning sørge for snarest mulig utskiftning av personell som etter Oppdragsgivers oppfatning opptrer på en klanderverdig måte eller som er uegnet til å utføre Kontraktarbeidet.

4 Side : 4 av 10 Ved utføring av Kontraktarbeidet på Oppdragsgivers virksomhetssted skal Entreprenør overholde gjeldende regler for sikkerhet og arbeidsforhold. Oppdragsgiveren skal, på Entreprenørs anmodning, informere om egne regler. 3 FREMDRIFT OG LEVERING Dersom Entreprenør har grunn til å tro at avtalt leveringstid ikke kan overholdes, skal han straks skriftlig varsle Oppdragsgiver om hindringen, og dens betydning for muligheten til å oppfylle avtalen. Ved påberopelse av force majeure må skriftlig erklæring fremlegges. Unnlater Entreprenør dette, kan han ikke senere påberope seg force majeure som grunn for forsinkelsen. Entreprenør skal dekke egne kostnader som påløper for å begrense forsinkelsen, med mindre denne skyldes Oppdragsgiverens forhold. Entreprenør er ansvarlig for tap i form av kostnader som Oppdragsgiver lider som kunne ha vært unngått dersom Entreprenør hadde gitt Oppdragsgiver varsel i rett tid. 4 OVERTAKELSE Kontraktarbeidet overtas av Oppdragsgiver ved overtakelsesforretning. Det påhviler entreprenøren ansvar for å skriftlig innkalle Oppdragsgiver til overtakelsesforretning i rimelig tid før før kontraktarbeidet er ferdig.. Partene har plikt til å møte på overtakelsesforretning. Det skal føres protokoll over overtakelsesforretningen, som skal angi: Hvem som er til stede Mangler som måtte påvises Frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring Hvorvidt kontraktarbeidet overtas eller nektes overtas og begrunnelse for dette Protokollen skal signeres av de partene som har vært til stede og hver av partene skal ha hvert sitt eksemplar av signert protokoll. Ved Overtakelse inntrer følgende virkninger: Eventuell dagmulkt slutter å løpe Risikoen for kontraktarbeidet går over fra Entreprenøren til Oppdragsgiveren Er ikke annet avtalt, opphører entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret Garantitid begynner å løpe

5 Side : 5 av 10 5 HMS OG KVALITETSSIKRING Entreprenør skal i sin virksomhet ha etablert et tilfredsstillende HMS- og kvalitetssikringssystem tilpasset Kontraktarbeidene. Oppdragsgiver har rett til å foreta, og Entreprenør skal være behjelpelig med å gjennomføre, revisjoner hos Entreprenør og eventuelle Underentreprenører. Verken revisjoner, kontroller eller godkjenning av Entreprenørs dokumentasjon utført av Oppdragsgiver fritar Entreprenør fra Entreprenørs forpliktelser i henhold til Avtalen, offentlige lover og forskrifter eller Oppdragsgivers egne rutiner og prosedyrer. 6 STIKKPRØVER / UTBEDRINGSPLIKT Oppdragsgiver har rett til å foreta stikkprøvekontroller av leveransen. Gjennom slike kontroller gis Oppdragsgiver anledning til å vurdere hvorvidt Kontraktarbeidet utføres i henhold til Avtalens krav. Entreprenør plikter å medvirke, uten kostnad for Oppdragsgiver, i den grad det er behov for det. Dersom det ved stikkprøver avdekkes feil eller mangler skal Entreprenør utbedre disse i henhold til pkt 9 nedenfor. 7 REVISJONSADGANG Oppdragsgiver har rett til å revidere Entreprenør. Hvis Oppdragsgiver finner forbedringsområder og/eller feil hos Entreprenør, plikter Entreprenør å iverksette korrektive tiltak og/eller korrigere feilen. Relevante forhold for revisjon, men ikke begrenset til, er: Forretningsmessige / regnskapsmessige forhold Gjennomgang av Entreprenørs HMS- og kvalitetssikringsdokumentasjon, prosedyrer og instrukser, og hvordan disse praktiseres Kompetanse 8 ENDRINGER, UTSETTELSE OG AVBESTILLING Innenfor det partene med rimelighet kunne forvente da Avtalen ble inngått, kan Oppdragsgiver kreve kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige endringer av Leveransen samt endret leveringstidspunkt. Oppdager Entreprenøren behov for endringer, skal Oppdragsgiver varsles skriftlig om dette så snart som mulig. Endringer skal være godkjent av Oppdragsgiver ved skriftlig endringsordre (Vedlegg D-1 Endringsordre) før de iverksettes.

6 Side : 6 av 10 Krever Oppdragsgiver endring, skal Entreprenør uten ugrunnet opphold utarbeide en bekreftelse som beskriver endringen samt i et overslag opplyse om eventuelle virkninger på pris og leveringstidspunkt. Hvis Oppdragsgiver krever å få utført en endring eller et spesielt Kontraktarbeid som i følge Entreprenør ikke er en del av Avtalens og/eller oppdragets forpliktelser skal Entreprenør utstede en bekreftelse som beskriver endringen samt opplyse om eventuelle virkninger på pris og leveringstidspunkt. Er partene uenige om det beløp som skal tillegges eller fratrekkes den avtalte prisen for oppdraget eller andre konsekvenser som følge av en endring, skal Entreprenør likevel iverksette endringen uten å avvente endelig løsning av uenigheten. Oppdragsgiver kan ved skriftlig varsel til Entreprenør avbestille Leveransen helt eller delvis med umiddelbar virkning. Etter slik avbestilling skal Oppdragsgiver, i tillegg til betaling for utført arbeid, kun dekke dokumenterte og nødvendige utgifter som er oppstått som en direkte følge av avbestillingen. 9 FAKTURERING OG BETALING Oppdrag med varighet under 1 måned faktureres i sin helhet etter ferdigstillelse. Oppdrag med varighet over 1 måned skal faktureres månedlig (jf pkt 9.1) i henhold til utført arbeid. Faktura for utført arbeid skal sendes senest 10 dager etter månedslutt, såfremt det ikke foreligger saklig grunn for utsettelse. Unnlater Entreprenør å overholde denne tidsfristen har Oppdragsgiver rett til en kompensasjon på kr 2500,- for ekstraordinære kostnader knyttet til arbeid i forbindelse med regnskapsmessige avsetninger, etc. Faktura skal være spesifisert og vedlegges nødvendig dokumentasjon for verifisering av det enkelte beløp. Faktura skal som minimum inneholde: Henvisning til bestillingsnummer Henvisning til prosjektnummer-/navn Navn på prosjektleder Timelister Kopi av avregnet mengder i henhold til bestilling/målinger Fakturaunderlag på det som er tilført byggeplassen av materialer og varer for å innebygges Evt. endringsordre Oppdragsgiver har rett til å returnere ufullstendige fakturaer ubehandlet.

7 Side : 7 av 10 Arbeid som er utført på grunnlag av godkjente endringer skal faktureres som egne fakturaer når de er ferdigstilt. Oppdragsgiver kan gjøre fradrag i mottatt faktura for evt. forskuddsbetalinger, påløpt dagmulkt, omtvistet eller utilstrekkelig dokumentert beløp. I den utstrekning det senere avklares at fradraget var uberettiget, svarer Oppdragsgiver forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrentelovens 3 fra forfall og til betaling skjer. Innen 3 måneder etter Overtakelse (jf pkt 4) skal Entreprenøren sende Oppdragsgiver sluttfaktura Etter utløp av denne fristen mister Entreprenøren muligheten til å fakturere dette arbeidet, så fremt det ikke foreligger saklig grunn for utsettelse av fakturering og dette på forhånd er akseptert av Oppdragsgiver. Betalingsbetingelse: fri måned + 30 dager fra fakturadato, etter mottak av korrekt faktura. Ved års-slutt skal alle fakturaer på utført arbeid være Oppdragsgiver i hende innen 5 dager ut i nytt år. 9.1 Fremdriftsbetaling Er ikke annet avtalt, kan Entreprenøren, på oppdrag med varighet over 1 måned, etter hvert som utførelsen skjer, fakturere avdrag av kontraktssummen. Avdrag kan kun kreves på grunnlag av det arbeid som er utført, og det som er tilført byggeplassen av materialer og varer for å innebygges. Avdrag skal faktureres i henhold til retningslinjer gitt i pkt. 9 Betaling av avdrag innebærer ingen godkjennelse av grunnlaget for vedkommende faktura. 10 KONTRAKTSBRUDD Hvor annet ikke fremgår, gjelder Kjøpsloven av 13. mai 1988 som en del av avtalebetingelsene. 11 FORSINKELSE Forsinkelse foreligger når Entreprenør ikke oppfyller Kontraktarbeidet i henhold til de frister/delfrister som er skriftlig avtalt, eventuelt justert for godkjente fristforlengelser, med mindre forsinkelsen skyldes forhold på Oppdragsgivers side. Dersom Entreprenørs utførelse av Kontraktarbeidet har slike mangler at Oppdragsgivers formål med Kontraktarbeidet blir vesentlig forfeilet, kan Oppdragsgiver velge å likestille dette med forsinkelse. Oppdragsgiver må varsle skriftlig på forhånd før dagbøter kommer til anvendelse.

8 Side : 8 av Virkninger av forsinkelse Med mindre forsinkelsen skyldes force majeure, kan Oppdragsgiver uten å dokumentere tap, kreve dagmulkt av Entreprenør. Dette gjelder selv om det bare er en del av Kontraktarbeidet (delfrister) som er forsinket med mindre det som er forsinket er uvesentlig. Dersom det ikke er avtalt en sluttfrist, skal denne fastsettes basert på at Entreprenøren påbegynner utførelsen i henhold til bestillingens oppstartstidspunkt og gjennomfører arbeidet rasjonelt og uten unødvendig opphold. Boten fastlegges til kr. 1500,- per (påløpt) hverdag i henhold til avtalte frister/delfrister. Dagmulkten skal ikke overstige 10 % av kontraktssum. Begrensningen gjelder ikke dersom forsinkelsen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos Entreprenøren. Dersom bøter tilflyter Oppdragsgiver på grunn av forhold Entreprenør er skyld i, tiltransporteres disse kostnadene uavkortet Entreprenør. Oppdragsgiver kan heve kjøpet dersom maksimal dagbot er påløpt, når forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd eller har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos Entreprenøren. Dagmulkten skal ikke redusere Entreprenørs eventuelle erstatningsansvar som følge av mislighold. 12 MANGLER Det foreligger mangel dersom kontraktsarbeidet ikke er i den stand Oppdragsgiver har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold Entreprenøren svarer for. Som mangel regnes også skade på kontraktsarbeidet som oppstår etter overtakelsen, og som er en nærliggende og påregnelig følge av den opprinnelige mangelen Virkning av mangler Dersom det leverte Kontraktarbeidet er beheftet med feil eller mangler er Entreprenør forpliktet til omgående å rette opp forholdet uten kostnad for Oppdragsgiver. Dersom Entreprenør ikke innen rimelig tid har utbedret mangelen, er Oppdragsgiver berettiget til selv eller ved andre å foreta utbedring for Entreprenørs regning og risiko, eller kreve prisavslag. Det samme gjelder dersom det vil medføre vesentlig ulempe for Oppdragsgiver å avvente Entreprenørs utbedring. I slike tilfeller skal Entreprenør underrettes skriftlig før utbedring iverksettes. Oppdragsgiver kan heve avtalen dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd. I slike tilfeller kan Oppdragsgiver motsette seg Entreprenørs tilbud om å gjenopprette tilstrekkelig kvalitet.

9 Side : 9 av GARANTITID Garantitiden er 5 år fra Overtakelse. Oppdragsgiver kan kreve erstatning utover 5 år hvis han lider tap som følge av mangel som har sin årsak i grovt utvist uaktsomhet eller forsett. 14 ANSVAR OG FORSIKRING 14.1 Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret Inntil overtakelse har funnet sted, bærer Entreprenøren ansvaret for å holde forsikret det som til enhver tid er utført av Kontraktarbeidet, materialer Oppdragsgiver har betalt forskudd for, samt materialer Oppdragsgiver har overgitt i Entreprenørens besittelse. Entreprenøren bærer ikke risikoen for skade dersom Kontraktarbeidet eller materialer blir skadet på grunn av ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter. Entreprenør skal i sine avtaler med Underentreprenører besørge at disse har tilstrekkelig forsikringer for dekning av tilsvarende ansvar. Ved skade på Entreprenørens Kontraktarbeid som dekkes av forsikringen, skal Entreprenøren benytte forsikringen fullt ut. Entreprenør skal på Oppdragsgivers anmodning utlevere originale forsikringssertifikater og betingelser for de forsikringer han eventuelt plikter å tegne etter Avtalen. Slik anmodning fratar ikke Entreprenøren risikoen for at forsikringen er dekkende. Forsikringen skal tegnes på slike vilkår som er vanlig for den type arbeid Entreprenøren eller hans Underentreprenører skal utføre, og skal omfatte skade, så som brannskade, vannskade og hærverk, samt annen skade på Kontraktarbeidet. Forsikringen skal dessuten dekke tyveri forøvd ved innbrudd. Den skal gjelde inntil hele Kontraktarbeidet er overtatt av Oppdragsgiver. Entreprenøren skal sørge for å tegne forsikring for et beløp som gir dekning for det som det vil koste å bringe kontraktarbeidet i samme stand som før skaden. Forsikringen skal tegnes som en førsterisikoforsikring Ansvarsforsikring

10 Side : 10 av 10 Er ikke annet avtalt, skal Entreprenøren ha ansvarsforsikring på slike vilkår som er vanlige for den type arbeid Entreprenøren eller hans Underentreprenører skal utføre. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade han og hans Underentreprenører kan påføre Oppdragsgivers eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utførelsen av Kontraktarbeidet. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150 G. Dersom det foretas utbetaling fra Entreprenørens ansvarsforsikring i løpet av kontraktsperioden, er Entreprenøren forpliktet til å tenge tilleggsforsikring slik at forsikringssummen til enhver tid ikke blir mindre enn 150 G. Forsikringsavtalen skal ikke inneholde bestemmelser som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av FALs ordinære bestemmelser. 15 TAUSHETSPLIKT All informasjon som partene måtte motta i forbindelse med leveransen skal holdes hemmelig og ikke benyttes til andre formål enn det som er nødvendig for gjennomføring av Kontraktarbeidet. Dette gjelder også etter at Kontraktarbeidet er avsluttet. Entreprenør forplikter seg til ikke å mangfoldiggjøre mottatte tegninger, produktbeskrivelser, analyser, prototyper, modeller og lignende uten etter Oppdragsgivers skriftlige forhåndssamtykke. På forlangende skal Entreprenør omgående levere tilbake til Oppdragsgiver slikt mottatt materiale. Entreprenør må innhente forhåndsgodkjennelse fra Oppdragsgiver dersom Entreprenør til reklameformål, eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om Avtalen. 16 TVISTER Dersom det oppstår tvist om forståelsen av avtalen, skal denne søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem innen 30 dager skal saken avgjøres ved de ordinære domstoler, med Hedmarken tingrett som verneting. Saken skal avgjøres etter norsk rett. Partene kan alternativt avtale voldgiftsbehandling av tvisten.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Eventuelle andre dokumenter av betydning for kontrakten.

Eventuelle andre dokumenter av betydning for kontrakten. OFFENTLIG FELLESINNKJØP PÅ AGDER 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Sarpsborg kommunes alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Vedtatt av bystyret 7.9.2000, sak 00/52. Disse alminnelige betingelser gjelder for

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Verditransport og kontanthåndtering mellom Vestre Viken HF (senere kalt Oppdragsgiver) og.. (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den.. For Leverandør. den. 1. Kontraktens

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Kristiansand kommune 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. IKM-I-K-01N Standard innkjøpsbetingelser IKM Gruppen Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre

Detaljer

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og..

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. Vedlegg 3 Untatt i henhold til Off.lovens 23 Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. AS Org nr (senere

Detaljer

Standardkontrakt for tjenestekjøp

Standardkontrakt for tjenestekjøp Fet kommune Standardkontrakt for tjenestekjøp Tjenester for innsamling av septikslam i Fet kommune Innhold 1. Formål... 2 2. Kontraktens dokumenter... 2 3. Partenes representanter... 2 4. Levering... 2

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd

Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd Sak 13/00623 er inngått mellom: (heretter kalt Kunde) og (heretter kalt Leverandør) Rammeavtale på møbler og inventar for Norsk kulturråd GENERELLE

Detaljer

Bilag 1- Standard innkjøpsvilkår for kjøp av Håndverkertjenester til Risør Kommune

Bilag 1- Standard innkjøpsvilkår for kjøp av Håndverkertjenester til Risør Kommune Bilag 1- Standard innkjøpsvilkår for kjøp av Håndverkertjenester til Risør Kommune 1. Alminnelige bestemmelser Denne standard innkjøpsvilkår for kjøp av tjenester skal gjelde for alle tjenestekjøp foretatt

Detaljer

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER Side 1 av 5 VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 Definisjoner Avtalen betyr avtaledokument signert av Partene, disse Generelle vilkår for kjøp av tjenester,

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

VBalsfjord kommune. -forframtida. Standard kontrakt: for kjøpav. StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes FOR LEVERING TIL BALSFJORD KOMMUNE

VBalsfjord kommune. -forframtida. Standard kontrakt: for kjøpav. StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes FOR LEVERING TIL BALSFJORD KOMMUNE Balsfjord kommune KONTRAKT: Stedsutvikling Nordkjosbotn og Storsteinnes for frawfda Side 1 av 10 -forframtida VBalsfjord kommune Standard kontrakt: for kjøpav StedsutviklingNordkjosbotnog Storsteinnes

Detaljer

Avtaledokument. Stølsheimen verneområdestyre Olav Turvoll

Avtaledokument. Stølsheimen verneområdestyre Olav Turvoll Avtaledokument. Det er inngått avtale om kjøp av tenester for skjøtsel i Stølsheimen landskapsvernområde for perioden 2017 2019 mellom Stølsheimen landskapsvernområde og Leverandør. Innhald i avtale om

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår. for kjøp av tjenester

Alminnelige innkjøpsvilkår. for kjøp av tjenester Alminnelige innkjøpsvilkår for kjøp av tjenester 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 DOKUMENTRANG... 2 3 DEFINISJONER... 2 4 LEVERANDØRENS ANSVAR... 2 5 PRISENDRINGER... 2 6 BESTILLING... 3 7

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 1 av 12 DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 2 av 12 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

Detaljer

Vedlegg. til. Anskaffelse 15/4226. Om kjøp av: Brøyte-, strø- og feietjenester. Avtalevilkår, Kjøp av tjenester på kommunens eiendommer

Vedlegg. til. Anskaffelse 15/4226. Om kjøp av: Brøyte-, strø- og feietjenester. Avtalevilkår, Kjøp av tjenester på kommunens eiendommer Vedlegg 1 til Anskaffelse 15/4226 Om kjøp av: Brøyte-, strø- og feietjenester Avtalevilkår, Kjøp av tjenester på kommunens eiendommer Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004)

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004) Alminnelige vilkår ved anskaffelser Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Bl 5002 (revidert des 2004) 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Helse Stavanger HFs alminnelige

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: Knutepunkt Sørlandet innkjøp 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 7 INNHOLD GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Kontraktbestemmelser varer Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

Kontraktbestemmelser varer Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Kontraktbestemmelser varer Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Vedlegg 2 1. INNLEDNING 1.1. Nedenstående kontraktbestemmelser gjelder for kjøp av varer til kommunene på Øvre Romerike og kommunalt eide selskap

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV RENHOLDSTJENESTER

KONTRAKT FOR KJØP AV RENHOLDSTJENESTER KONTRAKT FOR KJØP AV RENHOLDSTJENESTER Kontraktsreferanse: [Sett inn korrekt kontraktsnr./-referanse] Parafer Oppdragsgiver Side 1 av 9 Parafer Leverandør Kontrakt for kjøp av renholdstjenester Kontrakt

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR.

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR. AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER mellom Folketrygdfondet Org nr 971 525 061 og [Revisors navn] Org nr [NR.] Dato: [DATO] Utkast til kontrakt med bilag.docgas-71496 1 AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER

Detaljer

Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester

Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester Vedlegg 3 RENNESØY KOMMUNE Standard kontraktsvilkår for Rennesøy kommunes kjøp av tjenester 1 Innhold Anvendelse... 3 Definisjoner... 3 1.1 Total kontraktssum... 3 1.2 Hverdager... 3 Partenes samarbeid

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem.

Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem. 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom NDLA (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dok.ID/ Doc.ID: 001818 Opprettet/Created: 2008.0.24 2013.09.0 Rev.nr/Revision: 005 Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Kontrakten... 4 2 Partenes

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 8 INNHOLD GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER RAMMEAVTALE 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

<<Leietaker hos Entra Eiendom>>

<<Leietaker hos Entra Eiendom>> Innhold Avtaledokument Blankett 8431 Renhold m/vedlegg Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: Professor Olav Hanssens vei 10, Stavanger Renholdstjenester Parafer Oppdragsgiver

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

RAMMEAVTALE GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

RAMMEAVTALE GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg c) Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 RAMMEAVTALE GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt...

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Kontrakt. mellom. Departementenes servicesenter (DSS) xxxxxxxxxxx. om publisering av stillingsannonser

Kontrakt. mellom. Departementenes servicesenter (DSS) xxxxxxxxxxx. om publisering av stillingsannonser Kontrakt mellom Departementenes servicesenter (DSS) og xxxxxxxxxxx om publisering av stillingsannonser Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende "spesielle kontraktsvilkår". Kontraktsvilkårene

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER RAMMEAVTALE OM LEVERING AV DESIGN- OG TRYKKERITJENESTER Avtalen er inngått mellom: Leverandøren (heretter kalt Leverandøren) adresse Org.nr: Og Nasjonalbiblioteket (heretter kalt Kjøper) Henrik Ibsens

Detaljer

Rammeavtale kjøp av konsulenttjenester

Rammeavtale kjøp av konsulenttjenester Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 1 av 13 Rammeavtale kjøp av konsulenttjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om konsulenttjenester Generelle vilkår for kjøp av tjenester Side 2 av 13

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer