HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE Pr

2 INNHOLD Halvårsrapport Talent Norge AS pr Bedre kunstnerisk utvikling... 4 Økonomisk oversikt... 4 Kort om de enkelte satsingene pr 1. juli Større internasjonale muligheter for kammerorkesteret 1B Nasjonalballetten får eget ungdomskompani Talentsatsing på Henie Onstad Kunstsenter Musikkselskapet Harmonien får eget ungdomssymfoniorkester Talentprogrammet Crescendo sikres og kan forlenges til 6 år Talent Norge støtter Senter for Talentutvikling Barratt Due... 14

3 Halvårsrapport Talent Norge AS pr Talent Norge AS ble etablert 21. januar 2015 og har mottatt 30 mill. kroner i statstilskudd for 2015 fra kap. 320 Allmenne kulturformål, post 86 talentutvikling. Av dette ble det avsatt 5 mill. kroner til ekstraordinære etableringskostnader og administrasjon i oppstartsåret. Av den opprinnelige bevilgningen var til sammen 21,4 mill. kroner disponert til talentutvikling per 1. juli. Prosjektene TN har bidratt med midler til strekker seg i tid fom 2015 og til Virksomheten slik den har vært drevet Selskapet har vært i kontinuerlig drift siden lanseringen, opprinnelig på loftet i den midlertidige Sentralen hos Sparebankstiftelsen DNB. Fra februar har selskapet leid kontor hos Insicta AS i Arbins gate 2, med tilgang til hensiktsmessige møtelokaler og IKT-tjenester. Virksomheten har vært drevet av 1,5 årsverk utlånt fra og finansiert av Kulturdepartementet: Stein Slyngstad i 50 prosent stilling og Janne Gro Rygg 100 prosent. Styret er svært fornøyd med og takknemlig for deres innsats. Det første halve året har virksomheten vært fokusert på å gjøre selskapet kjent i feltet og med ulike gruppers utfordringer i forhold til talentutvikling, hovedsakelig gjennom en lang rekke innspillsmøter. Ant Sted Tema 10 Oslo Musikk (x3), teater, dans, film, tekst, visuell kunst, utland (x2) 4 Trondheim Musikk og folkedans, scenekunst og film, visuell kunst, ung kultur 1 Stavanger Samlemøte musikk, scenekunst, film, visuell kunst 1 Bergen Samlemøte musikk, scenekunst, film, visuell kunst 4 Tromsø Musikk, film og visuell kunst, scenekunst, ung kultur I tillegg er det holdt supplerende møter med enkeltaktører, administrasjonen i Sametinget og med ulike stiftelser. Dette har generert en rekke prosjektforslag som dels vil bli realisert de nærmeste par årene, og dels vil bli jobbet videre med på prosjekt- og/eller finansieringssiden. Den aller første Talent Norge-satsingen, kammerorksetret1b1, ble lansert 27. april under en kulturnæringskonferanse på Kilden i Kristiansand. Og i begynnelsen av juni ble Nasjonalballetten UNG lansert på et eget arrangement i regi av Den norske Opera og Ballett. I tillegg til å vedta konkrete satsinger har styrets hovedoppgave bestått i å utforme strategi og ansette daglig leder. Etter en utførlig prosess i regi av et utvalg av styrets medlemmer, støttet av firmaet Hodejegerne, ble Maria Mediaas Jørstad ansatt som daglig leder med tiltredelse 1. september 2015.

4 Bedre kunstnerisk utvikling Talent Norge har som strategisk visjon å la fremragende, kunstneriske talenter realisere sitt maksimale potensial. Overordnet mål for Talent Norge er å bidra til bedre utvikling av kunstnerisk talent,, og et enda rikere kulturliv. Selskapet ønsker å oppnå varige, vellykkede forbindelser både kunstnerisk og økonomisk: talentsatsing som fører til høy kunstnerisk anerkjennelse, og offentlig investering som utløser betydelig privat investering. Talent Norge skal samarbeide med toneangivende organisasjoner og institusjoner om å tilføre unge kunstneriske talenter spesialisert kompetanse, utvikle, støtte og muliggjøre deres utfoldelsesmuligheter, og utløse like mye privat kapital som offentlig i prosjektporteføljen. Satsinger på særskilt lovende talenter forut for høyere kunstfaglig utdanning, og på nyutdannede kunstnere med et unikt, dokumentert potensial, vil bli prioritert. Målgruppen er både utøvende og skapende innenfor alle kunstformer og -uttrykk. Alle tiltak skal skje i samarbeid med anerkjente institusjoner og virksomheter i kulturlivet som kan initiere, utforme og gjennomføre prosjektene, og/eller allmennyttige stiftelser, sponsorer og meséner som vil være med på å investere i prosjektene. Talent Norge vil fortsette sitt arbeidet med å innhenter innspill fra hele landet om videre utforming av målrettete satsinger på talentutvikling i kunstfeltene. Økonomisk oversikt Pr 1. juli 2015 hadde Talent Norge inngått skriftlige avtaler om utdeling av til sammen 9,0 mill. kroner til hhv kammerorkesteret 1B1 og Nasjonalballetten UNG, fordelt over tre år. Tilskuddene utløste privat medfinansiering fra Kavlifondet, Sparebankstiftelsen SR-bank og Stiftelsen Cultiva (til 1B1), og fra Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse, Statkraft og Sparebankstiftelsen DNB (til Nasjonalballetten UNG), på tilsammen 9,9 mill. kroner. I tillegg hadde styret pr 1. juli vedtatt ytterligere fire satsinger på til sammen 12,4 mill. kroner over 1-4 år. Skriftlige avtaler om disse er inngått i løpet av tredje kvartal: kroner over 1 år (2016) til Henie Onstad Kunstsenter, konseptutredningen Unge Talenter på Henie Onstad Kunstsenter - 2,5 mill. kroner over 2,5 år til BFUng, ungdomsorkester ved Harmonien/Grieg-Akademiet i Bergen - 3,0 mill. kroner over 3 år (fra 2016) til det 6-årige talentprogrammet Crescendo ved Barratt Dues Musikkinstitutt (i samarbeid med Festspillene i Bergen og Oslo-Filharmonien) - 6,75 mill. kroner over 4 år til Senter for Talentutvikling Barratt Due i flere byer utenfor Oslo Disse fire satsingene er knyttet til privat medfinansiering på til sammen 35,75 mill. kroner, hvorav 25 mill. kroner til Crescendo alene: kroner fra Bergesenstiftelsen til Henie Onstad Kunstsenter - 1,1 mill. kroner fra GC Rieber-fondene til BFUng - 0,5 mill. kroner fra Trond Mohn til BFUng - 1,1 mill. kroner fra Kavlifondet til BFUng - 0,3 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen til BFUng - 10,0 mill. kroner fra Bettina og Hans Peter Jebsen til Crescendo

5 - 10,0 mill. kroner fra Trond Mohn til Crescendo - 5,0 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til Crescendo - 1,0 mill. kroner fra Kavlifondet til Senter for Talentutvikling Barratt Due - 0,5 mill. kroner fra Dextra Musica til Senter for Talentutvikling Barratt Due - 2,1 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til Senter for Talentutvikling Barratt Due - 4,0 mill. kroner fra øvrige til Senter for Talentutvikling Barratt Due (2017 og 2018) I den grad bidrag fra Talent Norge har vært utslagsgivende for gavene, slik aktørene selv gir uttrykk for, har en krone fra staten til Talent Norge gitt tre kroner til feltet. Kort om de enkelte satsingene pr 1. juli ,5 mill. kroner til treårig satsing på kammerorkesteret 1B1 I tillegg mottar 1B1 følgende bidrag: 1,5 mill. kroner fra Kavlifondet, over tre år. 1,5 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen SR-bank, over tre år. 1,5 mill. kroner fra Stiftelsen Cultiva, over tre år. Til sammen gir dette 9,0 mill. kroner til 1B1 over tre år. 1B1 er et kammerorkester med base i Stavanger og med deltagere fra Rogaland, Hordaland og Agder. Ensemblet tjener som en struktur for mentor-talent-samarbeid mellom etablerte musikere og yngre, basert på forpliktende samarbeidsavtaler med universitetene i Stavanger, Bergen og Agder samt Lørdagsskolen og flere av de videregående skolenes musikklinjer. Virksomheten har siden oppstarten vært finansiert gjennom direkte og indirekte bidrag fra universitetene, konserthus, Kavlifondet og andre samarbeidspartnere. 1B1 har kontrakt med to av Skandinavias ledende plateselskaper SIMAX og BIS, og vant i år Spellemannsprisen for beste klassiske utgivelse med Holberg-variasjonene (2014) sammen med pianistene Christian Ihle Hadland og Erlend Skomsvoll. Takket være den nye støtten fra Kavlifondet, Sparebankstiftelsen SR-bank, Stiftelsen Cultiva og Talent Norge kan 1B1 utvide satsingen til flere deltagere, flere mestermøter og faste konsertserier. Utvalgte talenter vil få individuell eksponering i forbindelse med konserter i Norge og i utlandet. Gjennom turneer i Europa og gjentakende residensopplegg i New York får 1B1 anledning til å utvikle og utforske relasjoner til ledende komponister og musikere fra hele verden. 4,5 mill. kroner til treårig satsing på Nasjonalballetten UNG I tillegg mottar Nasjonalballetten UNG følgende bidrag: 3,0 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, over tre år. 1,5 mill. kroner fra Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse, over tre år. I tillegg bistår Statkraft med oppstartkapital på 0,9 mill. kroner over to år. Til sammen gir dette 9,9 mill. kroner til Nasjonalballetten UNG, hvorav 9,0 mill. kroner over tre år, og 0,9 over to år. Ungdomskompaniet til Nasjonalballetten vil bestå av ti dansere mellom 17 og 23 år, både norske og utenlandske, og ledes av en egen ballettmester. Med Nasjonalballetten UNG får de utvalgte danserne

6 et internasjonalt miljø i Norge, og nødvendig «mengdetrening» i den sårbare overgangen mellom skole og arbeidsliv. Kompaniet får egne forestillinger og turnévirksomhet, men vil også medvirke i Nasjonalballettens store, klassiske balletter/produksjoner. Ønsket er å utvikle morgendagens dansere med sterkt fokus på kunstnerisk integritet og en gjennomarbeidet teknikk. Kompaniet vil få jobbe med både Nasjonalballettens huskoreografer, etablerte koreografer og neste generasjons koreografer. Satsingen bidrar dermed også til flere oppdrag og kan på den måten være et incitament for utvikling av ny koreografi. Satsingen vil forsterke samarbeidet med Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) der Nasjonalballetten UNG vil bidra til et større miljø for de norske ballettalentene og gi større utbytte av å ta ballettutdanning i Norge. Hver danser engasjeres for ett år (om gangen). Det er ballettsjef Ingrid Lorentzen, sammen med ballettmester Kaloyan Boyadjiev, som velger ut danserne, blant annet basert på prøvedans kroner til talent-utredning på Henie Onstad Kunstsenter I tillegg mottar talentutredningen følgende bidrag: kroner fra Bergesenstiftelsen. Til sammen gir dette kroner til konseptutredningen Unge talenter på Henie Onstad Kunstsenter Henie Onstad Kunstsenter (HOK) tår til sammen ,- fra Talent Norge og Bergesenstiftelsen til konseptutredningen Unge talenter på HOK. For pengestøtten vil HOK utrede, og på sikt etablere, et langsiktig talentutviklingsprogram rettet mot ungdommer i Norge. Gjennom et utadrettet undervisningsprogram, som er relevant for samtidskunstfeltet og attraktivt for ungdommer, vil HOK skape morgendagens kunstnere. Konseptutredningen vil analysere eksisterende programmer i Europa og USA, kartlegge ulike undervisningsmetoder, samt gjøre vurdering av målgrupper og måloppnåelse. Med utgangspunkt i dette arbeidet, skal det utarbeides en helt ny modell for kreativ undervisning. Modellen vil presenteres i en egen rapport som vil være førende for videre utvikling av programmet på HOK, samt være relevant for andre museer med tilsvarende ambisjoner i Norge. Satsingen styrker ikke bare de kunstneriske uttrykkene isolert sett, men også evnen til å forholde seg til den visuelle kulturen vi lever i. Samfunnet er blitt så gjennomvisualisert at vi har behov for å øke vår forståelse av og kunnskaper om visuell retorikk, hvordan bilder kommuniserer, brukes og fortolkes. 2,5 mill. kroner til treårig satsing på ungdomssymfoniorkesteret BFUng I tillegg mottar BFUng følgende bidrag: 1,1 mill. kroner fra Kavlifondet. 1,1 mill. kroner fra GC Rieber Fondene, over tre år kroner fra Trond Mohn, over tre år kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, over tre år. Til sammen gir dette 5,5 mill. kroner til BFUng over tre år. Bergen Filharmoniske Orkester får støtte fra Talent Norge til å etablere et eget ungdomssymfoniorkester BFUng for aldersgruppen år, i samarbeid med universitetsmiljøene i Bergen og Stavanger og med Barratt Dues talentprogram i Bergen. Satsingen skjer over tre år og med private bidrag fra Kavlifondet, GC Rieber Fondene, Trond Mohn og

7 Sparebankstiftelsen DNB. Musikkselskapet Harmonien/Bergen Filharmoniske Orkester ønsker å påta seg en sterkere og tydeligere rolle i talentutviklingen og for utdanningen av fremtidens orkestermusikere i Norge. Dette er et talentprosjekt på tvers av kunnskapssektoren og kultursektoren, som retter seg mot de beste musikkelevene og -studentene i flere fylker. Satsingen på BFUng vil forsterke og intensivere de andre talentsatsingene i regionen. BFUng etableres på basis av nåværende Ung Symfoni og skal gi utøvertalenter og musikkstudenter verdifull orkestererfaring og kontakt med et profesjonelt orkestermiljø. 3,0 mill. kroner over 3 år til det seksårige talentprogrammet Crescendo I tillegg mottar Crescendo følgende bidrag: 10,0 mill. kroner fra Bettina og Hans Peter Jebsen. 10,0 mill. kroner fra Trond Mohn. 5,0 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Til sammen gir dette 28 mill. kroner til Crescendo over seks år. Crescendo er et nasjonalt mentor/talentprogram innen klassisk musikk, med betydelig privat finansiering. Formålet med prosjektet er å skape en unik og nær relasjon mellom spesielt begavede musikere ved starten av sine karrierer og deres mentorer gjennom samspill, coaching og personlig kontakt. Prosjektets hovedaktører er Barratt Due musikkinstitutt (BDM), Festspillene i Bergen (FiB) og Oslo Filharmoniske Orkester (OFO). Crescendo skal ha et internasjonalt perspektiv og på denne måten bidra til å heve nivået på norske talenter og dermed gi norsk musikkliv et løft. Prosjektet omfatter tre delprogram, som representerer ulike karrièreområder innenfor det profesjonelle klassiske musikklivet i dag; mentorprogram for unge solister mentorprogram for unge kammergrupper Ung Filharmoni Talenter tatt opp ved programmet for unge solister engasjeres som utøvere under FiB, der internasjonale artister medvirker som deltakernes egne mentorer, både i samspill og ved personlig coaching. I tillegg vil deltakerne på programmet engasjeres utfra individuelt behov og ståsted av Oslo- Filharmonien med formål om langsiktig å bidra til å fremme deres solistiske karrierer gjennom ulike aktiviteter hos Oslo Filharmonien. Deltakere ved programmet for unge kammergrupper vil, i likhet med solistprogrammet, involveres som utøvere under FiB i samspill med mentorer fra internasjonalt etablerte kammergrupper. Ung Filharmoni er Crescendos program for morgendagens orkestermusikere og gjennomføres over to perioder årlig; en "forberedelsesfase" som gjennomføres i samarbeid med Valdres Sommersymfoni og med veiledning fra OFOs instruktører, og en endelig orkesteruke i Oslo, der deltakere i Ung Filharmoni fremfører et orkesterverk side om side med OFOs egne musikere. 6,75 mill. kroner over tre år til satsing på Senter for Talentutvikling Barratt Due

8 I tillegg mottar satsingen innledningsvis følgende bidrag: 1,0 mill. kroner fra Kavlifondet. 0,5 mill. kroner fra Dextra Musica. 2,1 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. 4,0 mill. kroner ytterligere privat medfinansiering forutsettes for gjennomføring over fire år. Barratt Due musikkinstitutt tildeles kroner i 2015 til etableringen av Senter for Talentutvikling Barratt Due og deretter inntil 2 mill. kroner pr år i tre år, under forutsetning av tilsvarende privat medfinansiering pr år, innledningsvis fra henholdsvis Kavlifondet i Bergen, Dextra Musica og Sparebankstiftelsen DNB. Ambisjonen med senteret er å bidra til å heve nivået på norske kandidater til høyere utøvende musikkutdanning, blant annet ved å bygge regionale fagmiljøer av høy kvalitet nærmere der talentene bor. Senteret har satt seg som mål å bygge opp et nettverk av regionale talentplasser, og har i den anledning søkt Kunnskapsdepartementet om tilskudd til 225 nye plasser. Unge talenter Bergen, som ble etablert som pilot i 2011, skal styrkes og videreføres som modell for lignende samarbeid med kulturskoler og de statlige høyere utøvende musikkutdanningene i andre byer. En bred kartlegging av talentutviklingsfeltet skal resultere i et register med relevant informasjon om alle elever under 19 år innen utøvende klassisk musikkopplæring i Norge. Registeret skal blant annet muliggjøre langsiktig planlegging og samarbeid mellom aktører både innen opplæring og høyere utdanning innen utøvende klassisk musikk. Dataene vil bli gjort tilgjengelig for talentutviklingsaktører i Norge gjennom talentportalen.no. Planen er at senteret skal arrangere nasjonale konferanser og kurs for både talenter og pedagoger, samt regionale kurs og mesterklasser i Tromsø, Trondheim, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Oslo.

9 Større internasjonale muligheter for kammerorkesteret 1B1 - Talent Norge AS satser 1,5 mill. kroner på kammerorkester 1B1 pr år i tre år. - I tillegg får prosjektorkesteret 1B1 like mye i gaver fra Kavlifondet, Sparebankstiftelsen SR-bank og Stiftelsen Cultiva. - Til sammen gir dette 9,0 mill. kroner til 1B1 over tre år. Satsingen omfatter flere sjangre innenfor kunstmusikk, både klassisk og nyskapende, og åpner også for talentutvikling innen improvisasjon og komposisjon. Midlene fra Talent Norge har sikret privat medfinansiering slik at regionale og internasjonale planer kan gjennomføres. Som begrunnelse anføres at satsingen : - bidrar til langsiktig og målrettet utvikling av kunstnerisk eksellens - tar sikte på å kunne etablere levedyktige, fremragende kunstnerskap - vil medføre økt internasjonal profesjonalisering og anerkjennelse - skjer på tvers av kunnskapssektoren og kultursektoren, og i samarbeid med både private og offentlige aktører. 1B1 er en transregional ensemblestruktur bestående av strykere i Rogaland, Hordaland og Agder, som opprinnelig ble etablert i forbindelse med at Stavanger var europeisk kulturhovedstad i Ensemblet tjener som en struktur for mentor-talent-samarbeid mellom etablerte musikere og yngre, basert på forpliktende samarbeidsavtaler med universitetene i Stavanger, Bergen og Agder samt Lørdagsskolen og flere av de videregående skolenes musikklinjer. Fra å være et rent prosjektensemble er 1B1 nå organisert som et ideelt aksjeselskap drevet av prosjektleder Erling Johansen og kunstnerisk leder Jan Bjøranger, med årlig budsjett på om lag 5 mill. kroner. Virksomheten har siden oppstarten vært finansiert gjennom direkte og indirekte bidrag fra universitetene, konserthus, Kavlifondet og andre samarbeidspartnere. 1B1 har kontrakt med to av Skandinavias ledende plateselskaper SIMAX og BIS, og vant i år Spellemannsprisen for beste klassiske utgivelse med Holberg-variasjonene (2014) sammen med pianistene Christian Ihle Hadland og Erlend Skomsvoll. 1B1 har fått godt gjennomslag i Tyskland med konkrete samarbeidsprosjekter (konserter) i Berlin, Leipzig og Dresden våren Videre er 1B1 engasjert til å spille inn og fremføre et eget verk av samtidskomponistene Paola Pristini og Julian Wachner, the Hubble Cantata som skal markere NASAs avvikling av Hubble-teleskopet. Innspillingen skal skje sammen med blant andre The Choir of Trinity Wall Street i Brooklyn, i forbindelse med en residens primo november B1 skal fremføre Hubble-kantaten i New York 15. mai 2016 før de legger ut på Europa-turné. 1B1 har i løpet av sommeren innledet et samarbeid med den tyske orkesterkonsulenten Andreas Richter for planlegging og gjennomføring av konserter og turneer i Europa. Richter har tidligere vært blant annet daglig leder for Mahler Chamber Orchestra og direktør for Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.

10 Nasjonalballetten får eget ungdomskompani - Talent Norge AS satser 1,5 mill. kroner pr år i tre år til etablering av et eget ungdomskompani ved Nasjonalballetten. Kompaniet skal bestå av både norske og utenlandske unge dansere. - Satsingen finansieres sammen med Sparebankstiftelsen DNB og Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse som gir henholdsvis 3,0 mill. kroner og 1,5 mill. kroner fordelt over tre år. - I tillegg bistår Statkraft med oppstartkapital på 0,9 mill. kroner over to år. Med Nasjonalballetten UNG får de utvalgte deltagerne nødvendig «mengdetrening» i den sårbare overgangen mellom skole og arbeidsliv, og et internasjonalt miljø i Norge. Kompaniet får egne forestillinger og turnévirksomhet, men vil også medvirke i Nasjonalballettens store, klassiske balletter/produksjoner. Satsingen vil ventelig resultere i stor nivåheving blant unge dansere og studenter som søker seg til Nasjonalballetten, og få betydning og ringvirkninger for unge danseres overgang fra utdanning til en profesjonell karriere. Ønsket er å utvikle morgendagens dansere med et sterkt fokus på kunstnerisk integritet og en gjennomarbeidet teknikk. Kompaniet vil få jobbe med både med Nasjonalballettens huskoreografer, etablerte koreografer og neste generasjons koreografer. Satsingen bidrar dermed også til flere oppdrag og kan på den måten være et incitament for utvikling av ny koreografi. Satsingen vil forsterke samarbeidet med Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) der ungdomskompaniet vil bidra til et større miljø for de aller beste ballettelevene og gi større utbytte av å ta ballettutdanning i Norge. Ungdomskompaniet vil bestå av ti unge dansere mellom 17 og 23 år og ledes av en egen ballettmester/daglig leder. Ungdomskompaniet vil få to egne produksjoner per sesong med premiere på Operaens scene 2 og som kan turnere nasjonalt. Den første sesongen vil ungdomskompaniet medvirke i Nasjonalballettens produksjoner som Manon, Nøtteknekkeren og Anna Karenina, og Kylian: Black & White med 6 balletter av Jiri Kylian. I tillegg vil de våren 2016 ha sin første egne premiere på Scene 2 med egen signatur, internasjonalt repertoar og ny norsk koreografi. Gjennom Nasjonalballetten UNG får de beste nyutdannede ballettdanserne et unikt tilbud som ikke eksisterer i Norge i dag. I stedet for å måtte konkurrere om plassene ved anerkjente ungdomskompanier i utlandet, vil de aller beste danserne få mulighet til å utvikle seg som ballettdanser i et større og mer fokusert miljø enn Nasjonalballetten kan tilby sine aspiranter i dag. Mens Nasjonalballetten turnerer i utlandet, kan Ungdomskompaniet turnere i Norge og bidra til å skape økt oppmerksomhet og mer interesse for kunstformen blant små og store publikummere. Satsingen kan inspirere og eventuelt ses i sammenheng med arbeidet som foregår ved de regionale dansesentrene rundt om i landet.

11 Talentsatsing på Henie Onstad Kunstsenter Henie Onstad Kunstsenter (HOK) får tildelt til sammen kroner fra Talent Norge og Bergesenstiftelsen til konseptutredningen Unge talenter på HOK. Gjennom et utadrettet undervisningsprogram som er relevant for samtidskunstfeltet og attraktivt for ungdom vil HOK skape morgendagens kunstnere. Konseptutredningen vil analysere eksisterende programmer i Europa og USA, kartlegge ulike undervisningsmetoder og vurdere målgrupper og måloppnåelse. Med utgangspunkt i dette skal det utarbeides en helt ny modell for kreativ undervisning. Modellen vil presenteres i en egen rapport som vil være førende for videre utvikling av programmet på HOK. Hvordan gjenkjennes og utvikles talent i billedkunstfeltet i dag? Og hva vil det si å være en talentfull kunstner? Det er mange mekanismer som skal virke for at en ung kunstner skal lykkes nasjonalt og internasjonalt, og suksess kan måles på mange nivåer. Tradisjonell billedkunstutdanning og ikke minst undervisning i institusjoner som HOK er verkstedbasert og basert på tradisjonelle virkemidler. Det innebærer at det legges vekt på stor grad av tekniske ferdigheter i vurderingen av fremgang og talent. Men i kunstfeltet bedømmes en kunstner i liten grad ut ifra ferdigheter, men etter innhold, kommunikasjon og refleksjon. I en moderne billedkunstutdanning skal man disiplinere, men også forberede for en stor frihet, der de valgene som tas vil ha store konsekvenser for den enkelte. Billedkunsten som kunstform går i dialog med verden rundt seg og skaper fortellinger om et mangfoldig liv som publikum kan ta del i. Det er en overgang fra ferdigheter i atelieret, til hva som skjer når et verk henger i et galleri, eller en performance møter sitt publikum. Konseptutredning vil blant annet foreslå modeller for samarbeid med profesjonelle, aktive kunstnere enten som del av det kunstneriske programmet ved HOK, eller som egne prosjekter. Utredningen vil utføres i første halvdel av 2016, med tanke på mulig iverksetting av nye kurs og formidlingsstrategier medio Om Bergesenstiftelsen Bergesenstiftelsen er en allmennyttig stiftelse som støtter tiltak innen det humanitære og kunst- og kulturfaglige området. I 2014 delte stiftelsen ut 35 mill. kroner til ulike formål, og gjerne på områder med begrensede offentlige ressurser og hvor stiftelsens midler kan være et supplement eller alternativ til offentlig finansiering. Å stimulere interesse, forståelse og kunnskap om visuell kunst blant barn og unge er et særdeles viktig, men fortsatt underprioritert område i norsk kulturliv. Denne satsingen styrker ikke bare de kunstneriske uttrykkene isolert sett, men også evnen til å forholde seg til den visuelle kulturen vi lever i. Samfunnet er blitt så gjennomvisualisert at vi har behov for å øke vår forståelse av og kunnskaper om visuell retorikk, hvordan bilder kommuniserer, brukes og fortolkes, sier daglig leder Ole Jacob Bull i Bergesenstiftelsen.

12 Musikkselskapet Harmonien får eget ungdomssymfoniorkester Talent Norge AS gir Bergen Filharmoniske Orkester 2,5 mill. kroner til etablering av et eget ungdomssymfoniorkester BFUng. Satsingen skjer over tre år og med private bidrag fra Kavlifondet, GC Rieber Fondene, Trond Mohn og Sparebankstiftelsen DNB. Målsettingen for prosjektperioden er å utvikle et ungdomssymfoniorkester med orkesterakademi for aldersgruppen år, i samarbeid med universitetsmiljøene i Bergen og Stavanger og med Barratt Dues talentprogram i Bergen. Med denne satsingen ønsker Musikkselskapet Harmonien/Bergen Filharmoniske Orkester blant annet å påta seg en sterkere og tydeligere rolle i talentutviklingen og for utdanningen av fremtidens orkestermusikere i Norge. Dette er et talentprosjekt på tvers av kunnskapssektoren og kultursektoren, som retter seg mot de beste musikkelevene og -studentene i flere fylker. Satsingen på BFUng vil forsterke og intensivere de andre talentsatsingene i regionen. Etableringen av Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester inngår som ledd i Bergen Filharmoniske Orkesters 250-års feiring i 2015 og starter opp allerede i høst. BFUng etableres på basis av nåværende Ung Symfoni og skal gi utøvertalenter og musikkstudenter verdifull orkestererfaring og kontakt med et profesjonelt orkestermiljø. Kjell Seim blir fast dirigent for BFUng under helgesamlinger og prosjektuker, supplert av gjestedirigenter som BFOs nye sjefdirigent Edward Gardner og Kristian Järvi (som også har erfaring fra Baltic Youth Symphonic Orchestra). I tillegg engasjeres BFOs musikere til coaching/gruppeinstruksjon. Det planlegges 1-2 årlige konserter i Bergen med konsertgjentakelse i Stavanger Konserthuseller tilsvarende arena, og et årlig prosjekt innenfor rammen av BFOs formidlingsprogram, familiekonserter og lignende. I tillegg legges det opp til turné i utlandet annet hvert år. Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien har det overordnede og endelige ansvar for BFUng, økonomisk, organisatorisk og faglig. Talent Norge AS gir 2,5 mill. kroner fordelt over tre år fra høsten Kavlifondet gir 1,1 mill. kroner fordelt over 3 år GC Rieberfondene gir 1,1 mill. kroner fordelt over 3 år Trond Mohn gir 0,5 mill. kroner fordelt over 2 år Sparebankstiftelsen gir et engangsbeløp på 0,3 mill. kroner Bergen kommune yter p.t. et årlig tilskudd på 0,25 mill. kroner Talentsatsingene på klassisk musikk i Bergen og omegn på ulike nivåer, og mellom ulike typer offentlige og private institusjoner og givere kan være pilot for og inspirere til lignende samarbeid også innenfor andre kunstfelt. Og vokse fram på lignende måte i andre regioner.

13 Talentprogrammet Crescendo sikres og kan forlenges til 6 år Talent Norge AS støtter talentprogrammet Crescendo med 3,0 mill. kroner fordelt over tre år fra 2016, og med mulighet for tilsvarende støtte fra Satsingen bidrar til å sikre de private gavene til programmet, fra Sparebankstiftelsen DNB og tre private givere på til sammen 25 mill. kroner. Crescendo er et norsk-internasjonalt mentorprogram for unge talenter innen klassisk musikk. Formålet er å gi spesielt begavede unge talenter et løft inn i sine internasjonale karrierer ved å legge til rette for unike møter med mentorer/internasjonalt etablerte solister og utøvere gjennom samspill, veiledning og personlig kontakt. Hovedaktørene bak prosjektet er Barratt Due musikkinstitutt, Festspillene i Bergen og Oslo Filharmoniske Orkester. Crescendo er muliggjort ved støtte fra Talent Norge AS, sammen med generøse bidrag fra Bettina Ford Jebsen og Hans Peter Jebsen, Trond Mohn og Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet har to offentlige hovedplattformer: Festspillene i Bergen om våren (31. mai-5. juni) og Oslo konserthus med Oslo-Filharmonien på høsten (1.-7. oktober). Crescendo bygger på to begreper 1) Excellence: Nærhet og kontakt med fremragende utøvere gir talentet noe å strekke seg mot, og 2) Kalibrering: Gjennom samspill og utøving i en profesjonell setting justerer talentet sitt eget nivå og atferd opp mot en profesjonell standard. Crescendo er satt sammen av tre delprogrammer: Mentorprogram for unge solister Hvert år velges mellom en og tre unge solister til et program der de får møte, arbeide med og motta personlige råd og veiledning fra etablerte toppsolister. Programmet omfatter samspill med mentorer og andre unge solister, individuell veiledning og konsert- og solistoppdrag. Ledende konsertarrangører legger til rette for forberedelser og konsertarenaer som skaper optimale treningsforhold for talentet. De unge solistene som velges ut årlig skal være mellom 17 og 23 år, klassiske musikere med påbegynte aktive solistkarrierer og ha engasjementer som solister med profesjonelle aktører prisvinnere i større internasjonale konkurranser. Hver unge solist mottar et honorar. Mentorprogram for unge kammergrupper Gjennomføres parallelt med topptalentprogrammet og bygger på samme prinsipp. Kammermusikkprogrammet involverer 8-10 deltakere årlig som gjennom samspill og veiledning med mentorer får unike muligheter til erfaringsutveksling og kunstnerisk utvikling ved nærhet og personlig kontakt. Programmet kulminerer i høyt profilerte offentlige konserter. Ung Filharmoni Et eksklusivt orkestersamarbeid med Oslo-Filharmonien ledet av noen av orkesterets internasjonale toppdirigenter. Opptil 80 unge talenter under 20 år tas ut årlig ved prøvespill i regi av Oslo-Filharmonien. De får intensivkurs gjennom Valdres Sommersymfoni med veiledning av instruktører fra Filharmonien, og deretter øve og fremføre et større symfonisk verk side om side med Oslo-Filharmonien på en av deres ordinære konserter. Hver og en av de unge vil dermed få sin egen «mentor» i orkesteret.

14 Talent Norge støtter Senter for Talentutvikling Barratt Due Talent Norge AS tildeler Barratt Due musikkinstitutt (BDM) kroner i 2015 og deretter inntil 2 mill. kroner pr år i tre år, som andel av en felles satsing på mer landsdekkende utvikling av unge musikktalenter gjennom et eget senter for talentutvikling. Satsingen skal matche private bidrag fra blant andre Kavlifondet i Bergen, Dextra Musica og Sparebankstiftelsen DNB. Formålet med Senter for Talentutvikling Barratt Due er å bidra til å heve nivået på kandidater til høyere norsk musikkutdanning, slik at flere musikere som utdannes i Norge blir internasjonalt konkurransedyktige. Markedet for profesjonelle musikere er globalt og krever svært høye kvalifikasjoner. Senteret skal bygge og styrke miljøer rundt unge talenter med spesielle forutsetninger og motivasjon for å arbeide med musikk, fra grunnskolealder og opp til 19 år. Senteret skal bidra til mer målrettet og bedre samordning av ressursbruk, samt nødvendig koordinering mellom eksisterende aktiviteter og programmer. Senterets virksomhet skal bidra til kalibrering av talentmiljøene nasjonalt og aktivt søke kontakt og samarbeid med aktuelle internasjonale talentmiljøer. Unge talenter Bergen, som ble etablert som pilot i 2011, skal styrkes og videreføres som modell for lignende samarbeid i andre byer. Kunnskapsdepartementet behandler en søknad om tilskudd til 225 nye talentutviklingsplasser. Målet er å bygge opp et nettverk av regionale talentplasser nærmere der talentene bor, i samarbeid med Kulturskoler og de statlige høyere utdanningsinstitusjonene i Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand. Senteret skal også samarbeide med talentutviklingsprosjektet Crescendo om etablering av orkestersatsningen Ung Filharmoni. Her vil opptil 80 unge talenter under 20 år tas ut årlig ved prøvespill i regi av Oslo-Filharmonien, få intensivkurs gjennom Valdres Sommersymfoni og delta side om side med Oslo-Filharmonien på en av deres ordinære konserter. Hver og en av de unge vil dermed få sin egen «mentor» i orkesteret. Senterets virksomhet bygger på Barratt Dues filosofi om at musikk ikke kjenner aldersgrenser, bare grader av kvalitet. «Learning by doing» og det utøvende skal være i fokus. Mest mulig samspill på tvers av aldersgrenser skal tilstrebes. Senter for talentutvikling Barratt Due skal blant annet arbeide for: o et høyere antall spesialiserte talentutviklingsplasser innen klassisk musikk i Norge i fremtiden o at flere norske talenter får et regionalt tilbud av høy nok kvalitet nærmere der de bor o flere møter, kurs og andre kompetansehevende aktiviteter for lærere og pedagoger o en koordinering av feltet slik at færre aktiviteter kolliderer. Senter for talentutvikling Barratt Due skal bidra til: o at programmene på talentfeltet får best mulig oppslutning o at ressursene på feltet samordnes og gir størst mulig effekt o å gi norske talenter vekstvilkår på linje med hva de fremste har/får internasjonalt o at norske talenter kan utvikle seg opp til et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien.

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien. UNG FILHARMONI Vil du spille i symfoniorkester med landets fremste unge musikere? Er du villig til å jobbe hardt for å bli god? Vi ser etter deg! Spill sammen med Oslo-Filharmonien. Få den oppfølgingen

Detaljer

Årsrapport Talent Norge AS

Årsrapport Talent Norge AS Årsrapport Talent Norge AS 2015 Årsrapport for Talent Norge AS 2015 Talent Norge AS ble etablert 21. januar 2015 og har mottatt 30 mill. kroner i statstilskudd for 2015 fra kap. 320 Allmenne kulturformål,

Detaljer

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta De Unges Orkesterforbund Nordland Nordland Ung Symfonietta UNOF Nordland - en aktiv krets 9 medlemsorkestre over 150 aktive orkestermusikere i alderen 6-20 år 5-6 helgeseminarer / prosjekter med avsluttningskonsert,

Detaljer

Talentutvikling - Rogaland

Talentutvikling - Rogaland Talentutvikling - Rogaland Talentutvikling i Rogaland Regionalt samarbeidsråd Institutt for musikk og dans UiS Kulturskolerådet, avdeling Rogaland MDD ( ved Skeisvang vgs, Haugesund) talentprogrammene

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Mål kunstnerisk virksomhet Kvalitet Punkt 1 og 4 Ansettelse: Alle musikere i TSO blir ansatt etter prøvespill som sikrer høy kvalitet på utøveren.

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING 7. juni 2007 revidert versjon ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING BAKGRUNN Operavirksomheten i Norge står foran en viktig milepæl ved åpningen av landets nye operahus våren 2008. Det er fastsatt ambisiøse

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING 28. februar 2007 ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING BAKGRUNN Operavirksomheten i Norge står foran en viktig milepæl ved åpningen av landets nye operahus våren 2008. Det er fastsatt ambisiøse kunstneriske

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole

Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole Talentprogram for unge musikere ved Drammen kulturskole: Kulturskolens eget fordypningstilbud innen musikk og sang. For deg som ønsker fordypning

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Kunstnerisk virksomhet

Kunstnerisk virksomhet Visjon Trondheim Symfoniorkester (TSO) skal utvikle en tydelig og særegen profil og være en moderne orkesterinstitusjon. TSO skal produsere og presentere orkestermusikk og musikkteater innenfor et bredt

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60 Dato: 23. august 2010 Fullmaktssak /10 Talentutvikling 2010 TIRU SARK-33-200803209-60 Hva saken gjelder: I vedtatt budsjett for 2010 er det i Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett - Seksjon for kunst

Detaljer

Ledelseskommentarer til innsendt Resultatrapport for 2015 for Høyskolen Barratt Due

Ledelseskommentarer til innsendt Resultatrapport for 2015 for Høyskolen Barratt Due Til: Universitets- og høyskoleavdelingen, KD Fra: Barratt Due musikkinstitutt Dato: 15. februar, 2016 Ledelseskommentarer til innsendt Resultatrapport for 2015 for Høyskolen Barratt Due Institusjonens

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Bergen Nasjonale Opera

Scenestatistikk.no 2014: Bergen Nasjonale Opera Scenestatistikk.no 4: Bergen Nasjonale Opera Status: Sendt inn per: 6.7.6 9:5 Utfylt av Navn Olaf Mackenzie E-post olaf@bno.no Telefon 9767 Egne produksjoner i 4 Med Egne produksjoner menes: (klikk her)

Detaljer

DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE OG PRINSESSE ASTRIDS MUSIKKPRIS

DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE OG PRINSESSE ASTRIDS MUSIKKPRIS DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE OG PRINSESSE ASTRIDS MUSIKKPRIS Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Historiene 3 Målsettinger

Detaljer

En Bergensk stolthet!

En Bergensk stolthet! En Bergensk stolthet! 250 år: 1765-2015 Bergen og Vestlandets nasjonale symfoniorkester Internasjonalt toneangivende hjemme og ute Samfunnsoppdrag Bergen Filharmoniske Orkester skal fremføre kunstmusikk

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

Velkommen til Operaen!

Velkommen til Operaen! DEN NORSKE OPERA & BALLETT FOR SKOLER & BARNEHAGER 2012/2013 DEN NORSKE OPERA & BALLETT TILBYR FORMIDLINGS- AKTIVITETER KNYTTET TIL DET SOM SKJER PÅ SCENENE VÅRE. ALT FRA DAGLIGE OMVISNINGER OG MØTER MED

Detaljer

TALENTUTVIKLING VED BALLETTSKOLEN, DEN NORSKE OPERA OG BALLETT. Alle foto: Jörg Wiesner

TALENTUTVIKLING VED BALLETTSKOLEN, DEN NORSKE OPERA OG BALLETT. Alle foto: Jörg Wiesner TALENTUTVIKLING VED BALLETTSKOLEN, DEN NORSKE OPERA OG BALLETT Alle foto: Jörg Wiesner Herfra DEN NORSKE OPERA & BALLETT 2 til hit. DEN NORSKE OPERA & BALLETT 3 DAGENS STRUKTUR PÅ NORSK UTDANNING FOR KLASSISK

Detaljer

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER STRATEGI MOT 2020 Trond Wika «Sorg og jammer på Lillehammer» eller «Nye toner fra NASOL» 2 UTFORDRINGER! Rekruttering - hvordan fange opp de unge musikerne?!

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12 2003 Sør-Trøndelag Orkesterforening tmh-12 Sør-Trøndelag Orkesterforening under ledelse av Tormod Knapp inviterer til konsert med Unge solister PROGRAM G. F. Händel Fra Water Music, suite II i D-dur, sats

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin)

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Fredag 4. desember kl. 19.30 Lindemansalen Kort om jubilantene

Detaljer

Musikkpedagogikk. Musikkpedagogiske videreutdanninger. på Barratt Due musikkinstitutt

Musikkpedagogikk. Musikkpedagogiske videreutdanninger. på Barratt Due musikkinstitutt Musikkpedagogikk Musikkpedagogiske videreutdanninger på Barratt Due musikkinstitutt Søknadsfrist: 15. april 2014 Velkommen som søker til Barratt Due! Barratt Due musikkinstitutt har siden 1927 vært en

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplanen - generell del Generell del er todelt, med 14 underkapitler: Kapittel 1 - rolle, mål og noe innhold/ organisering Kapittel 2 - rammer

Detaljer

UIB REGION OG REGIONALISERING. Seminar 21. februar KULTUR VEST AS et regionalt nyskapingsprosjekt

UIB REGION OG REGIONALISERING. Seminar 21. februar KULTUR VEST AS et regionalt nyskapingsprosjekt UIB REGION OG REGIONALISERING Seminar 21. februar 2011 februar 201nar 21. februar 2011 KULTUR VEST AS et regionalt nyskapingsprosjekt 1 Innledning 1.1 Kultur Vest AS profesjonelle institusjoner som aksjonærer:

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014 Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Tlf: 37 00 55 47 E-post: post@sornorskjazzsenter.no Hjemmeside: www.sornorskjazzsenter.no Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto:

Detaljer

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen.

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Rammeplanen for kulturskolen ble i vår sendt på høring og det er kommet inn en rekke høringsuttalelser. I brevet

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Innledning......2 1. Innhold... 2 2. Mål.3 a. Dansetekniske hovedfag....3 b. Andre fag....4 c. Scenisk arbeid-kreativt arbeid....4

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Innledning oversikt over fakultetets oppgaver Fakultet for scenekunst bygger videre på grunnlaget lagt ved Operahøgskolen, Teaterhøgskolen

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Søndag 8. februar fremføres Händels Messias i Horten kirke med solister i toppsjiktet og profesjonelt orkester.

Detaljer

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. AD UNDAS Solaris korrigert, Den Norske Opera & Ballett 10. -13 oktober 2013, Operahøgskolen

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia»)

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») og kulturskoleelever «Asi es Bolivia» er en trio som spiller boliviansk folkemusikk Edgar Albitres Edgar Albitres («Asi es Bolivia») Peruansk musiker. Hans hovedinstrument

Detaljer

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014 1 NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013 NTO 6. juni 2014 Hovedtall 2013 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor- og

Detaljer

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013 Årsberetning 2012 Bergen, 29. mars 2013 AVGARDEs formål og målsetting Foreningen AVGARDE som ble stiftet høsten 2006 har som sitt formål å opprettholde en kontinuerlig arena for ny musikk i Bergen og omegn.

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Dans GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen Leder Eirik Birkeland Sissel Andsnes, Magne Espeland, Ann Evy Duun, Ole Hamre, Berit

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022

KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 1 Fra utstillingen «Dynamo Glass». Foto: Stina Glømmi BAKGRUNN Kunst og kultur er nedfelt i FNs menneskerettserklæring som

Detaljer

BAKGRUNN FØRSTE GANG GJENNOMFØRT SOM ET EU-PROSJEKT I 2010 INITIERT AV DET BELGISKE SCENEKUNST KOMPANIET ZONZO COMPAGNIE.

BAKGRUNN FØRSTE GANG GJENNOMFØRT SOM ET EU-PROSJEKT I 2010 INITIERT AV DET BELGISKE SCENEKUNST KOMPANIET ZONZO COMPAGNIE. BAKGRUNN FØRSTE GANG GJENNOMFØRT SOM ET EU-PROSJEKT I 2010 INITIERT AV DET BELGISKE SCENEKUNST KOMPANIET ZONZO COMPAGNIE. SAMARBEID MED LEDENDE KULTURINSTITUSJONER I EUROPA Bozar Centre for fine Arts,

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Statsbudsjettene 2006 2012

Statsbudsjettene 2006 2012 Kulturutredning 2014 - Vedlegg til innspill fra NTO Statsbudsjettene 2006 2012 1. Statsbudsjettene 2006 2012 Prosentvise årlige økninger i lønns- og priskompensasjon og Bevilgede tilskudd som volumøkninger

Detaljer

Drammen kulturskole 40 år Drammen by 200 år

Drammen kulturskole 40 år Drammen by 200 år Drammen kulturskole 40 år Drammen by 200 år Drammen kulturskole i samarbeid med Drammen Symfoniorkester feirer med festforestillinger i Drammens Teater torsdag 27. oktober 2011 kl. 20.00 fredag 28. oktober

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

SONGBIRD. En tribute til Eva Cassidy. Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen.

SONGBIRD. En tribute til Eva Cassidy. Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen. SONGBIRD En tribute til Eva Cassidy Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen. Om programmet: I dag blir Eva Cassidy beskrevet som en

Detaljer

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø deler årlig ut tre sentrale priser. Disse er: Formidlingsprisen ved Universitetet i Tromsø Forsknings- og utviklingsprisen ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGG-12/12640-12 6839/14 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 12.02.2014

Detaljer

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Av Marit Bakken, Midtnorsk Filmsenter Rundt 200 ungdommer lager hvert år film med Filmbussen Trøndelag etter at Midtnorsk filmsenter etablerte det omreisende

Detaljer

Intro til INTRO. Andreas Wefring Charlotte Engelmark Arne-Wilhelm Theodorsen

Intro til INTRO. Andreas Wefring Charlotte Engelmark Arne-Wilhelm Theodorsen Intro til INTRO Andreas Wefring Charlotte Engelmark Arne-Wilhelm Theodorsen Bakgrunn Kulturvirksomheter kan være en viktig faktor for sosioøkonomisk og bedriftsøkonomisk utvikling; både på nasjonalt,

Detaljer

DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE 2017

DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE 2017 DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE 2017 OSLO, 8. 18. AUGUST H. M. Dronning Sonja Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff H.M. Dronning Sonja med prisvinnerne 2015. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Detaljer

Sarpsborg Janitsjarkorps

Sarpsborg Janitsjarkorps Sarpsborg Janitsjarkorps kreativitet konserter nyskaping profilering idealisme opplæring ambisjoner utvikling konkurranser representasjon lederskap kontakt samspill forbilder rekruttering kreativitet konserter

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Stryk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo De beste virksomheter i verden har tydelige svar på livets store spørsmål. De fleste andre har rikelig med svar på livets små spørsmål, men ikke på de

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.02.2011 8141/2011 2011/1394 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Formannskapet 23.02.2011 Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

de unges orkesterforbund SOMMERKURS 2013 Hvert år arrangeres det 17 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund (UNOF).

de unges orkesterforbund SOMMERKURS 2013 Hvert år arrangeres det 17 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund (UNOF). de unges orkesterforbund SOMMERKURS 2013 Hvert år arrangeres det 17 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund (UNOF). Her finner du strykerkurs, blåserkurs og symfoniorkesterkurs

Detaljer

STUDIEARK. Klassisk eleganse. - mestermøte i konserthuset. Torsdag 26. september 2013 kl. 10:00

STUDIEARK. Klassisk eleganse. - mestermøte i konserthuset. Torsdag 26. september 2013 kl. 10:00 STUDIEARK Klassisk eleganse - mestermøte i konserthuset Torsdag 26. september 2013 kl. 10:00 Oslo-Filharmonien Andrew Manze, dirigent Tine Thing Helseth, trompet For vgs. i Oslo - i samarbeid med Kort

Detaljer