HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE Pr

2 INNHOLD Halvårsrapport Talent Norge AS pr Bedre kunstnerisk utvikling... 4 Økonomisk oversikt... 4 Kort om de enkelte satsingene pr 1. juli Større internasjonale muligheter for kammerorkesteret 1B Nasjonalballetten får eget ungdomskompani Talentsatsing på Henie Onstad Kunstsenter Musikkselskapet Harmonien får eget ungdomssymfoniorkester Talentprogrammet Crescendo sikres og kan forlenges til 6 år Talent Norge støtter Senter for Talentutvikling Barratt Due... 14

3 Halvårsrapport Talent Norge AS pr Talent Norge AS ble etablert 21. januar 2015 og har mottatt 30 mill. kroner i statstilskudd for 2015 fra kap. 320 Allmenne kulturformål, post 86 talentutvikling. Av dette ble det avsatt 5 mill. kroner til ekstraordinære etableringskostnader og administrasjon i oppstartsåret. Av den opprinnelige bevilgningen var til sammen 21,4 mill. kroner disponert til talentutvikling per 1. juli. Prosjektene TN har bidratt med midler til strekker seg i tid fom 2015 og til Virksomheten slik den har vært drevet Selskapet har vært i kontinuerlig drift siden lanseringen, opprinnelig på loftet i den midlertidige Sentralen hos Sparebankstiftelsen DNB. Fra februar har selskapet leid kontor hos Insicta AS i Arbins gate 2, med tilgang til hensiktsmessige møtelokaler og IKT-tjenester. Virksomheten har vært drevet av 1,5 årsverk utlånt fra og finansiert av Kulturdepartementet: Stein Slyngstad i 50 prosent stilling og Janne Gro Rygg 100 prosent. Styret er svært fornøyd med og takknemlig for deres innsats. Det første halve året har virksomheten vært fokusert på å gjøre selskapet kjent i feltet og med ulike gruppers utfordringer i forhold til talentutvikling, hovedsakelig gjennom en lang rekke innspillsmøter. Ant Sted Tema 10 Oslo Musikk (x3), teater, dans, film, tekst, visuell kunst, utland (x2) 4 Trondheim Musikk og folkedans, scenekunst og film, visuell kunst, ung kultur 1 Stavanger Samlemøte musikk, scenekunst, film, visuell kunst 1 Bergen Samlemøte musikk, scenekunst, film, visuell kunst 4 Tromsø Musikk, film og visuell kunst, scenekunst, ung kultur I tillegg er det holdt supplerende møter med enkeltaktører, administrasjonen i Sametinget og med ulike stiftelser. Dette har generert en rekke prosjektforslag som dels vil bli realisert de nærmeste par årene, og dels vil bli jobbet videre med på prosjekt- og/eller finansieringssiden. Den aller første Talent Norge-satsingen, kammerorksetret1b1, ble lansert 27. april under en kulturnæringskonferanse på Kilden i Kristiansand. Og i begynnelsen av juni ble Nasjonalballetten UNG lansert på et eget arrangement i regi av Den norske Opera og Ballett. I tillegg til å vedta konkrete satsinger har styrets hovedoppgave bestått i å utforme strategi og ansette daglig leder. Etter en utførlig prosess i regi av et utvalg av styrets medlemmer, støttet av firmaet Hodejegerne, ble Maria Mediaas Jørstad ansatt som daglig leder med tiltredelse 1. september 2015.

4 Bedre kunstnerisk utvikling Talent Norge har som strategisk visjon å la fremragende, kunstneriske talenter realisere sitt maksimale potensial. Overordnet mål for Talent Norge er å bidra til bedre utvikling av kunstnerisk talent,, og et enda rikere kulturliv. Selskapet ønsker å oppnå varige, vellykkede forbindelser både kunstnerisk og økonomisk: talentsatsing som fører til høy kunstnerisk anerkjennelse, og offentlig investering som utløser betydelig privat investering. Talent Norge skal samarbeide med toneangivende organisasjoner og institusjoner om å tilføre unge kunstneriske talenter spesialisert kompetanse, utvikle, støtte og muliggjøre deres utfoldelsesmuligheter, og utløse like mye privat kapital som offentlig i prosjektporteføljen. Satsinger på særskilt lovende talenter forut for høyere kunstfaglig utdanning, og på nyutdannede kunstnere med et unikt, dokumentert potensial, vil bli prioritert. Målgruppen er både utøvende og skapende innenfor alle kunstformer og -uttrykk. Alle tiltak skal skje i samarbeid med anerkjente institusjoner og virksomheter i kulturlivet som kan initiere, utforme og gjennomføre prosjektene, og/eller allmennyttige stiftelser, sponsorer og meséner som vil være med på å investere i prosjektene. Talent Norge vil fortsette sitt arbeidet med å innhenter innspill fra hele landet om videre utforming av målrettete satsinger på talentutvikling i kunstfeltene. Økonomisk oversikt Pr 1. juli 2015 hadde Talent Norge inngått skriftlige avtaler om utdeling av til sammen 9,0 mill. kroner til hhv kammerorkesteret 1B1 og Nasjonalballetten UNG, fordelt over tre år. Tilskuddene utløste privat medfinansiering fra Kavlifondet, Sparebankstiftelsen SR-bank og Stiftelsen Cultiva (til 1B1), og fra Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse, Statkraft og Sparebankstiftelsen DNB (til Nasjonalballetten UNG), på tilsammen 9,9 mill. kroner. I tillegg hadde styret pr 1. juli vedtatt ytterligere fire satsinger på til sammen 12,4 mill. kroner over 1-4 år. Skriftlige avtaler om disse er inngått i løpet av tredje kvartal: kroner over 1 år (2016) til Henie Onstad Kunstsenter, konseptutredningen Unge Talenter på Henie Onstad Kunstsenter - 2,5 mill. kroner over 2,5 år til BFUng, ungdomsorkester ved Harmonien/Grieg-Akademiet i Bergen - 3,0 mill. kroner over 3 år (fra 2016) til det 6-årige talentprogrammet Crescendo ved Barratt Dues Musikkinstitutt (i samarbeid med Festspillene i Bergen og Oslo-Filharmonien) - 6,75 mill. kroner over 4 år til Senter for Talentutvikling Barratt Due i flere byer utenfor Oslo Disse fire satsingene er knyttet til privat medfinansiering på til sammen 35,75 mill. kroner, hvorav 25 mill. kroner til Crescendo alene: kroner fra Bergesenstiftelsen til Henie Onstad Kunstsenter - 1,1 mill. kroner fra GC Rieber-fondene til BFUng - 0,5 mill. kroner fra Trond Mohn til BFUng - 1,1 mill. kroner fra Kavlifondet til BFUng - 0,3 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen til BFUng - 10,0 mill. kroner fra Bettina og Hans Peter Jebsen til Crescendo

5 - 10,0 mill. kroner fra Trond Mohn til Crescendo - 5,0 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til Crescendo - 1,0 mill. kroner fra Kavlifondet til Senter for Talentutvikling Barratt Due - 0,5 mill. kroner fra Dextra Musica til Senter for Talentutvikling Barratt Due - 2,1 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til Senter for Talentutvikling Barratt Due - 4,0 mill. kroner fra øvrige til Senter for Talentutvikling Barratt Due (2017 og 2018) I den grad bidrag fra Talent Norge har vært utslagsgivende for gavene, slik aktørene selv gir uttrykk for, har en krone fra staten til Talent Norge gitt tre kroner til feltet. Kort om de enkelte satsingene pr 1. juli ,5 mill. kroner til treårig satsing på kammerorkesteret 1B1 I tillegg mottar 1B1 følgende bidrag: 1,5 mill. kroner fra Kavlifondet, over tre år. 1,5 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen SR-bank, over tre år. 1,5 mill. kroner fra Stiftelsen Cultiva, over tre år. Til sammen gir dette 9,0 mill. kroner til 1B1 over tre år. 1B1 er et kammerorkester med base i Stavanger og med deltagere fra Rogaland, Hordaland og Agder. Ensemblet tjener som en struktur for mentor-talent-samarbeid mellom etablerte musikere og yngre, basert på forpliktende samarbeidsavtaler med universitetene i Stavanger, Bergen og Agder samt Lørdagsskolen og flere av de videregående skolenes musikklinjer. Virksomheten har siden oppstarten vært finansiert gjennom direkte og indirekte bidrag fra universitetene, konserthus, Kavlifondet og andre samarbeidspartnere. 1B1 har kontrakt med to av Skandinavias ledende plateselskaper SIMAX og BIS, og vant i år Spellemannsprisen for beste klassiske utgivelse med Holberg-variasjonene (2014) sammen med pianistene Christian Ihle Hadland og Erlend Skomsvoll. Takket være den nye støtten fra Kavlifondet, Sparebankstiftelsen SR-bank, Stiftelsen Cultiva og Talent Norge kan 1B1 utvide satsingen til flere deltagere, flere mestermøter og faste konsertserier. Utvalgte talenter vil få individuell eksponering i forbindelse med konserter i Norge og i utlandet. Gjennom turneer i Europa og gjentakende residensopplegg i New York får 1B1 anledning til å utvikle og utforske relasjoner til ledende komponister og musikere fra hele verden. 4,5 mill. kroner til treårig satsing på Nasjonalballetten UNG I tillegg mottar Nasjonalballetten UNG følgende bidrag: 3,0 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, over tre år. 1,5 mill. kroner fra Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse, over tre år. I tillegg bistår Statkraft med oppstartkapital på 0,9 mill. kroner over to år. Til sammen gir dette 9,9 mill. kroner til Nasjonalballetten UNG, hvorav 9,0 mill. kroner over tre år, og 0,9 over to år. Ungdomskompaniet til Nasjonalballetten vil bestå av ti dansere mellom 17 og 23 år, både norske og utenlandske, og ledes av en egen ballettmester. Med Nasjonalballetten UNG får de utvalgte danserne

6 et internasjonalt miljø i Norge, og nødvendig «mengdetrening» i den sårbare overgangen mellom skole og arbeidsliv. Kompaniet får egne forestillinger og turnévirksomhet, men vil også medvirke i Nasjonalballettens store, klassiske balletter/produksjoner. Ønsket er å utvikle morgendagens dansere med sterkt fokus på kunstnerisk integritet og en gjennomarbeidet teknikk. Kompaniet vil få jobbe med både Nasjonalballettens huskoreografer, etablerte koreografer og neste generasjons koreografer. Satsingen bidrar dermed også til flere oppdrag og kan på den måten være et incitament for utvikling av ny koreografi. Satsingen vil forsterke samarbeidet med Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) der Nasjonalballetten UNG vil bidra til et større miljø for de norske ballettalentene og gi større utbytte av å ta ballettutdanning i Norge. Hver danser engasjeres for ett år (om gangen). Det er ballettsjef Ingrid Lorentzen, sammen med ballettmester Kaloyan Boyadjiev, som velger ut danserne, blant annet basert på prøvedans kroner til talent-utredning på Henie Onstad Kunstsenter I tillegg mottar talentutredningen følgende bidrag: kroner fra Bergesenstiftelsen. Til sammen gir dette kroner til konseptutredningen Unge talenter på Henie Onstad Kunstsenter Henie Onstad Kunstsenter (HOK) tår til sammen ,- fra Talent Norge og Bergesenstiftelsen til konseptutredningen Unge talenter på HOK. For pengestøtten vil HOK utrede, og på sikt etablere, et langsiktig talentutviklingsprogram rettet mot ungdommer i Norge. Gjennom et utadrettet undervisningsprogram, som er relevant for samtidskunstfeltet og attraktivt for ungdommer, vil HOK skape morgendagens kunstnere. Konseptutredningen vil analysere eksisterende programmer i Europa og USA, kartlegge ulike undervisningsmetoder, samt gjøre vurdering av målgrupper og måloppnåelse. Med utgangspunkt i dette arbeidet, skal det utarbeides en helt ny modell for kreativ undervisning. Modellen vil presenteres i en egen rapport som vil være førende for videre utvikling av programmet på HOK, samt være relevant for andre museer med tilsvarende ambisjoner i Norge. Satsingen styrker ikke bare de kunstneriske uttrykkene isolert sett, men også evnen til å forholde seg til den visuelle kulturen vi lever i. Samfunnet er blitt så gjennomvisualisert at vi har behov for å øke vår forståelse av og kunnskaper om visuell retorikk, hvordan bilder kommuniserer, brukes og fortolkes. 2,5 mill. kroner til treårig satsing på ungdomssymfoniorkesteret BFUng I tillegg mottar BFUng følgende bidrag: 1,1 mill. kroner fra Kavlifondet. 1,1 mill. kroner fra GC Rieber Fondene, over tre år kroner fra Trond Mohn, over tre år kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, over tre år. Til sammen gir dette 5,5 mill. kroner til BFUng over tre år. Bergen Filharmoniske Orkester får støtte fra Talent Norge til å etablere et eget ungdomssymfoniorkester BFUng for aldersgruppen år, i samarbeid med universitetsmiljøene i Bergen og Stavanger og med Barratt Dues talentprogram i Bergen. Satsingen skjer over tre år og med private bidrag fra Kavlifondet, GC Rieber Fondene, Trond Mohn og

7 Sparebankstiftelsen DNB. Musikkselskapet Harmonien/Bergen Filharmoniske Orkester ønsker å påta seg en sterkere og tydeligere rolle i talentutviklingen og for utdanningen av fremtidens orkestermusikere i Norge. Dette er et talentprosjekt på tvers av kunnskapssektoren og kultursektoren, som retter seg mot de beste musikkelevene og -studentene i flere fylker. Satsingen på BFUng vil forsterke og intensivere de andre talentsatsingene i regionen. BFUng etableres på basis av nåværende Ung Symfoni og skal gi utøvertalenter og musikkstudenter verdifull orkestererfaring og kontakt med et profesjonelt orkestermiljø. 3,0 mill. kroner over 3 år til det seksårige talentprogrammet Crescendo I tillegg mottar Crescendo følgende bidrag: 10,0 mill. kroner fra Bettina og Hans Peter Jebsen. 10,0 mill. kroner fra Trond Mohn. 5,0 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Til sammen gir dette 28 mill. kroner til Crescendo over seks år. Crescendo er et nasjonalt mentor/talentprogram innen klassisk musikk, med betydelig privat finansiering. Formålet med prosjektet er å skape en unik og nær relasjon mellom spesielt begavede musikere ved starten av sine karrierer og deres mentorer gjennom samspill, coaching og personlig kontakt. Prosjektets hovedaktører er Barratt Due musikkinstitutt (BDM), Festspillene i Bergen (FiB) og Oslo Filharmoniske Orkester (OFO). Crescendo skal ha et internasjonalt perspektiv og på denne måten bidra til å heve nivået på norske talenter og dermed gi norsk musikkliv et løft. Prosjektet omfatter tre delprogram, som representerer ulike karrièreområder innenfor det profesjonelle klassiske musikklivet i dag; mentorprogram for unge solister mentorprogram for unge kammergrupper Ung Filharmoni Talenter tatt opp ved programmet for unge solister engasjeres som utøvere under FiB, der internasjonale artister medvirker som deltakernes egne mentorer, både i samspill og ved personlig coaching. I tillegg vil deltakerne på programmet engasjeres utfra individuelt behov og ståsted av Oslo- Filharmonien med formål om langsiktig å bidra til å fremme deres solistiske karrierer gjennom ulike aktiviteter hos Oslo Filharmonien. Deltakere ved programmet for unge kammergrupper vil, i likhet med solistprogrammet, involveres som utøvere under FiB i samspill med mentorer fra internasjonalt etablerte kammergrupper. Ung Filharmoni er Crescendos program for morgendagens orkestermusikere og gjennomføres over to perioder årlig; en "forberedelsesfase" som gjennomføres i samarbeid med Valdres Sommersymfoni og med veiledning fra OFOs instruktører, og en endelig orkesteruke i Oslo, der deltakere i Ung Filharmoni fremfører et orkesterverk side om side med OFOs egne musikere. 6,75 mill. kroner over tre år til satsing på Senter for Talentutvikling Barratt Due

8 I tillegg mottar satsingen innledningsvis følgende bidrag: 1,0 mill. kroner fra Kavlifondet. 0,5 mill. kroner fra Dextra Musica. 2,1 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. 4,0 mill. kroner ytterligere privat medfinansiering forutsettes for gjennomføring over fire år. Barratt Due musikkinstitutt tildeles kroner i 2015 til etableringen av Senter for Talentutvikling Barratt Due og deretter inntil 2 mill. kroner pr år i tre år, under forutsetning av tilsvarende privat medfinansiering pr år, innledningsvis fra henholdsvis Kavlifondet i Bergen, Dextra Musica og Sparebankstiftelsen DNB. Ambisjonen med senteret er å bidra til å heve nivået på norske kandidater til høyere utøvende musikkutdanning, blant annet ved å bygge regionale fagmiljøer av høy kvalitet nærmere der talentene bor. Senteret har satt seg som mål å bygge opp et nettverk av regionale talentplasser, og har i den anledning søkt Kunnskapsdepartementet om tilskudd til 225 nye plasser. Unge talenter Bergen, som ble etablert som pilot i 2011, skal styrkes og videreføres som modell for lignende samarbeid med kulturskoler og de statlige høyere utøvende musikkutdanningene i andre byer. En bred kartlegging av talentutviklingsfeltet skal resultere i et register med relevant informasjon om alle elever under 19 år innen utøvende klassisk musikkopplæring i Norge. Registeret skal blant annet muliggjøre langsiktig planlegging og samarbeid mellom aktører både innen opplæring og høyere utdanning innen utøvende klassisk musikk. Dataene vil bli gjort tilgjengelig for talentutviklingsaktører i Norge gjennom talentportalen.no. Planen er at senteret skal arrangere nasjonale konferanser og kurs for både talenter og pedagoger, samt regionale kurs og mesterklasser i Tromsø, Trondheim, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Oslo.

9 Større internasjonale muligheter for kammerorkesteret 1B1 - Talent Norge AS satser 1,5 mill. kroner på kammerorkester 1B1 pr år i tre år. - I tillegg får prosjektorkesteret 1B1 like mye i gaver fra Kavlifondet, Sparebankstiftelsen SR-bank og Stiftelsen Cultiva. - Til sammen gir dette 9,0 mill. kroner til 1B1 over tre år. Satsingen omfatter flere sjangre innenfor kunstmusikk, både klassisk og nyskapende, og åpner også for talentutvikling innen improvisasjon og komposisjon. Midlene fra Talent Norge har sikret privat medfinansiering slik at regionale og internasjonale planer kan gjennomføres. Som begrunnelse anføres at satsingen : - bidrar til langsiktig og målrettet utvikling av kunstnerisk eksellens - tar sikte på å kunne etablere levedyktige, fremragende kunstnerskap - vil medføre økt internasjonal profesjonalisering og anerkjennelse - skjer på tvers av kunnskapssektoren og kultursektoren, og i samarbeid med både private og offentlige aktører. 1B1 er en transregional ensemblestruktur bestående av strykere i Rogaland, Hordaland og Agder, som opprinnelig ble etablert i forbindelse med at Stavanger var europeisk kulturhovedstad i Ensemblet tjener som en struktur for mentor-talent-samarbeid mellom etablerte musikere og yngre, basert på forpliktende samarbeidsavtaler med universitetene i Stavanger, Bergen og Agder samt Lørdagsskolen og flere av de videregående skolenes musikklinjer. Fra å være et rent prosjektensemble er 1B1 nå organisert som et ideelt aksjeselskap drevet av prosjektleder Erling Johansen og kunstnerisk leder Jan Bjøranger, med årlig budsjett på om lag 5 mill. kroner. Virksomheten har siden oppstarten vært finansiert gjennom direkte og indirekte bidrag fra universitetene, konserthus, Kavlifondet og andre samarbeidspartnere. 1B1 har kontrakt med to av Skandinavias ledende plateselskaper SIMAX og BIS, og vant i år Spellemannsprisen for beste klassiske utgivelse med Holberg-variasjonene (2014) sammen med pianistene Christian Ihle Hadland og Erlend Skomsvoll. 1B1 har fått godt gjennomslag i Tyskland med konkrete samarbeidsprosjekter (konserter) i Berlin, Leipzig og Dresden våren Videre er 1B1 engasjert til å spille inn og fremføre et eget verk av samtidskomponistene Paola Pristini og Julian Wachner, the Hubble Cantata som skal markere NASAs avvikling av Hubble-teleskopet. Innspillingen skal skje sammen med blant andre The Choir of Trinity Wall Street i Brooklyn, i forbindelse med en residens primo november B1 skal fremføre Hubble-kantaten i New York 15. mai 2016 før de legger ut på Europa-turné. 1B1 har i løpet av sommeren innledet et samarbeid med den tyske orkesterkonsulenten Andreas Richter for planlegging og gjennomføring av konserter og turneer i Europa. Richter har tidligere vært blant annet daglig leder for Mahler Chamber Orchestra og direktør for Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.

10 Nasjonalballetten får eget ungdomskompani - Talent Norge AS satser 1,5 mill. kroner pr år i tre år til etablering av et eget ungdomskompani ved Nasjonalballetten. Kompaniet skal bestå av både norske og utenlandske unge dansere. - Satsingen finansieres sammen med Sparebankstiftelsen DNB og Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse som gir henholdsvis 3,0 mill. kroner og 1,5 mill. kroner fordelt over tre år. - I tillegg bistår Statkraft med oppstartkapital på 0,9 mill. kroner over to år. Med Nasjonalballetten UNG får de utvalgte deltagerne nødvendig «mengdetrening» i den sårbare overgangen mellom skole og arbeidsliv, og et internasjonalt miljø i Norge. Kompaniet får egne forestillinger og turnévirksomhet, men vil også medvirke i Nasjonalballettens store, klassiske balletter/produksjoner. Satsingen vil ventelig resultere i stor nivåheving blant unge dansere og studenter som søker seg til Nasjonalballetten, og få betydning og ringvirkninger for unge danseres overgang fra utdanning til en profesjonell karriere. Ønsket er å utvikle morgendagens dansere med et sterkt fokus på kunstnerisk integritet og en gjennomarbeidet teknikk. Kompaniet vil få jobbe med både med Nasjonalballettens huskoreografer, etablerte koreografer og neste generasjons koreografer. Satsingen bidrar dermed også til flere oppdrag og kan på den måten være et incitament for utvikling av ny koreografi. Satsingen vil forsterke samarbeidet med Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) der ungdomskompaniet vil bidra til et større miljø for de aller beste ballettelevene og gi større utbytte av å ta ballettutdanning i Norge. Ungdomskompaniet vil bestå av ti unge dansere mellom 17 og 23 år og ledes av en egen ballettmester/daglig leder. Ungdomskompaniet vil få to egne produksjoner per sesong med premiere på Operaens scene 2 og som kan turnere nasjonalt. Den første sesongen vil ungdomskompaniet medvirke i Nasjonalballettens produksjoner som Manon, Nøtteknekkeren og Anna Karenina, og Kylian: Black & White med 6 balletter av Jiri Kylian. I tillegg vil de våren 2016 ha sin første egne premiere på Scene 2 med egen signatur, internasjonalt repertoar og ny norsk koreografi. Gjennom Nasjonalballetten UNG får de beste nyutdannede ballettdanserne et unikt tilbud som ikke eksisterer i Norge i dag. I stedet for å måtte konkurrere om plassene ved anerkjente ungdomskompanier i utlandet, vil de aller beste danserne få mulighet til å utvikle seg som ballettdanser i et større og mer fokusert miljø enn Nasjonalballetten kan tilby sine aspiranter i dag. Mens Nasjonalballetten turnerer i utlandet, kan Ungdomskompaniet turnere i Norge og bidra til å skape økt oppmerksomhet og mer interesse for kunstformen blant små og store publikummere. Satsingen kan inspirere og eventuelt ses i sammenheng med arbeidet som foregår ved de regionale dansesentrene rundt om i landet.

11 Talentsatsing på Henie Onstad Kunstsenter Henie Onstad Kunstsenter (HOK) får tildelt til sammen kroner fra Talent Norge og Bergesenstiftelsen til konseptutredningen Unge talenter på HOK. Gjennom et utadrettet undervisningsprogram som er relevant for samtidskunstfeltet og attraktivt for ungdom vil HOK skape morgendagens kunstnere. Konseptutredningen vil analysere eksisterende programmer i Europa og USA, kartlegge ulike undervisningsmetoder og vurdere målgrupper og måloppnåelse. Med utgangspunkt i dette skal det utarbeides en helt ny modell for kreativ undervisning. Modellen vil presenteres i en egen rapport som vil være førende for videre utvikling av programmet på HOK. Hvordan gjenkjennes og utvikles talent i billedkunstfeltet i dag? Og hva vil det si å være en talentfull kunstner? Det er mange mekanismer som skal virke for at en ung kunstner skal lykkes nasjonalt og internasjonalt, og suksess kan måles på mange nivåer. Tradisjonell billedkunstutdanning og ikke minst undervisning i institusjoner som HOK er verkstedbasert og basert på tradisjonelle virkemidler. Det innebærer at det legges vekt på stor grad av tekniske ferdigheter i vurderingen av fremgang og talent. Men i kunstfeltet bedømmes en kunstner i liten grad ut ifra ferdigheter, men etter innhold, kommunikasjon og refleksjon. I en moderne billedkunstutdanning skal man disiplinere, men også forberede for en stor frihet, der de valgene som tas vil ha store konsekvenser for den enkelte. Billedkunsten som kunstform går i dialog med verden rundt seg og skaper fortellinger om et mangfoldig liv som publikum kan ta del i. Det er en overgang fra ferdigheter i atelieret, til hva som skjer når et verk henger i et galleri, eller en performance møter sitt publikum. Konseptutredning vil blant annet foreslå modeller for samarbeid med profesjonelle, aktive kunstnere enten som del av det kunstneriske programmet ved HOK, eller som egne prosjekter. Utredningen vil utføres i første halvdel av 2016, med tanke på mulig iverksetting av nye kurs og formidlingsstrategier medio Om Bergesenstiftelsen Bergesenstiftelsen er en allmennyttig stiftelse som støtter tiltak innen det humanitære og kunst- og kulturfaglige området. I 2014 delte stiftelsen ut 35 mill. kroner til ulike formål, og gjerne på områder med begrensede offentlige ressurser og hvor stiftelsens midler kan være et supplement eller alternativ til offentlig finansiering. Å stimulere interesse, forståelse og kunnskap om visuell kunst blant barn og unge er et særdeles viktig, men fortsatt underprioritert område i norsk kulturliv. Denne satsingen styrker ikke bare de kunstneriske uttrykkene isolert sett, men også evnen til å forholde seg til den visuelle kulturen vi lever i. Samfunnet er blitt så gjennomvisualisert at vi har behov for å øke vår forståelse av og kunnskaper om visuell retorikk, hvordan bilder kommuniserer, brukes og fortolkes, sier daglig leder Ole Jacob Bull i Bergesenstiftelsen.

12 Musikkselskapet Harmonien får eget ungdomssymfoniorkester Talent Norge AS gir Bergen Filharmoniske Orkester 2,5 mill. kroner til etablering av et eget ungdomssymfoniorkester BFUng. Satsingen skjer over tre år og med private bidrag fra Kavlifondet, GC Rieber Fondene, Trond Mohn og Sparebankstiftelsen DNB. Målsettingen for prosjektperioden er å utvikle et ungdomssymfoniorkester med orkesterakademi for aldersgruppen år, i samarbeid med universitetsmiljøene i Bergen og Stavanger og med Barratt Dues talentprogram i Bergen. Med denne satsingen ønsker Musikkselskapet Harmonien/Bergen Filharmoniske Orkester blant annet å påta seg en sterkere og tydeligere rolle i talentutviklingen og for utdanningen av fremtidens orkestermusikere i Norge. Dette er et talentprosjekt på tvers av kunnskapssektoren og kultursektoren, som retter seg mot de beste musikkelevene og -studentene i flere fylker. Satsingen på BFUng vil forsterke og intensivere de andre talentsatsingene i regionen. Etableringen av Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester inngår som ledd i Bergen Filharmoniske Orkesters 250-års feiring i 2015 og starter opp allerede i høst. BFUng etableres på basis av nåværende Ung Symfoni og skal gi utøvertalenter og musikkstudenter verdifull orkestererfaring og kontakt med et profesjonelt orkestermiljø. Kjell Seim blir fast dirigent for BFUng under helgesamlinger og prosjektuker, supplert av gjestedirigenter som BFOs nye sjefdirigent Edward Gardner og Kristian Järvi (som også har erfaring fra Baltic Youth Symphonic Orchestra). I tillegg engasjeres BFOs musikere til coaching/gruppeinstruksjon. Det planlegges 1-2 årlige konserter i Bergen med konsertgjentakelse i Stavanger Konserthuseller tilsvarende arena, og et årlig prosjekt innenfor rammen av BFOs formidlingsprogram, familiekonserter og lignende. I tillegg legges det opp til turné i utlandet annet hvert år. Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien har det overordnede og endelige ansvar for BFUng, økonomisk, organisatorisk og faglig. Talent Norge AS gir 2,5 mill. kroner fordelt over tre år fra høsten Kavlifondet gir 1,1 mill. kroner fordelt over 3 år GC Rieberfondene gir 1,1 mill. kroner fordelt over 3 år Trond Mohn gir 0,5 mill. kroner fordelt over 2 år Sparebankstiftelsen gir et engangsbeløp på 0,3 mill. kroner Bergen kommune yter p.t. et årlig tilskudd på 0,25 mill. kroner Talentsatsingene på klassisk musikk i Bergen og omegn på ulike nivåer, og mellom ulike typer offentlige og private institusjoner og givere kan være pilot for og inspirere til lignende samarbeid også innenfor andre kunstfelt. Og vokse fram på lignende måte i andre regioner.

13 Talentprogrammet Crescendo sikres og kan forlenges til 6 år Talent Norge AS støtter talentprogrammet Crescendo med 3,0 mill. kroner fordelt over tre år fra 2016, og med mulighet for tilsvarende støtte fra Satsingen bidrar til å sikre de private gavene til programmet, fra Sparebankstiftelsen DNB og tre private givere på til sammen 25 mill. kroner. Crescendo er et norsk-internasjonalt mentorprogram for unge talenter innen klassisk musikk. Formålet er å gi spesielt begavede unge talenter et løft inn i sine internasjonale karrierer ved å legge til rette for unike møter med mentorer/internasjonalt etablerte solister og utøvere gjennom samspill, veiledning og personlig kontakt. Hovedaktørene bak prosjektet er Barratt Due musikkinstitutt, Festspillene i Bergen og Oslo Filharmoniske Orkester. Crescendo er muliggjort ved støtte fra Talent Norge AS, sammen med generøse bidrag fra Bettina Ford Jebsen og Hans Peter Jebsen, Trond Mohn og Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet har to offentlige hovedplattformer: Festspillene i Bergen om våren (31. mai-5. juni) og Oslo konserthus med Oslo-Filharmonien på høsten (1.-7. oktober). Crescendo bygger på to begreper 1) Excellence: Nærhet og kontakt med fremragende utøvere gir talentet noe å strekke seg mot, og 2) Kalibrering: Gjennom samspill og utøving i en profesjonell setting justerer talentet sitt eget nivå og atferd opp mot en profesjonell standard. Crescendo er satt sammen av tre delprogrammer: Mentorprogram for unge solister Hvert år velges mellom en og tre unge solister til et program der de får møte, arbeide med og motta personlige råd og veiledning fra etablerte toppsolister. Programmet omfatter samspill med mentorer og andre unge solister, individuell veiledning og konsert- og solistoppdrag. Ledende konsertarrangører legger til rette for forberedelser og konsertarenaer som skaper optimale treningsforhold for talentet. De unge solistene som velges ut årlig skal være mellom 17 og 23 år, klassiske musikere med påbegynte aktive solistkarrierer og ha engasjementer som solister med profesjonelle aktører prisvinnere i større internasjonale konkurranser. Hver unge solist mottar et honorar. Mentorprogram for unge kammergrupper Gjennomføres parallelt med topptalentprogrammet og bygger på samme prinsipp. Kammermusikkprogrammet involverer 8-10 deltakere årlig som gjennom samspill og veiledning med mentorer får unike muligheter til erfaringsutveksling og kunstnerisk utvikling ved nærhet og personlig kontakt. Programmet kulminerer i høyt profilerte offentlige konserter. Ung Filharmoni Et eksklusivt orkestersamarbeid med Oslo-Filharmonien ledet av noen av orkesterets internasjonale toppdirigenter. Opptil 80 unge talenter under 20 år tas ut årlig ved prøvespill i regi av Oslo-Filharmonien. De får intensivkurs gjennom Valdres Sommersymfoni med veiledning av instruktører fra Filharmonien, og deretter øve og fremføre et større symfonisk verk side om side med Oslo-Filharmonien på en av deres ordinære konserter. Hver og en av de unge vil dermed få sin egen «mentor» i orkesteret.

14 Talent Norge støtter Senter for Talentutvikling Barratt Due Talent Norge AS tildeler Barratt Due musikkinstitutt (BDM) kroner i 2015 og deretter inntil 2 mill. kroner pr år i tre år, som andel av en felles satsing på mer landsdekkende utvikling av unge musikktalenter gjennom et eget senter for talentutvikling. Satsingen skal matche private bidrag fra blant andre Kavlifondet i Bergen, Dextra Musica og Sparebankstiftelsen DNB. Formålet med Senter for Talentutvikling Barratt Due er å bidra til å heve nivået på kandidater til høyere norsk musikkutdanning, slik at flere musikere som utdannes i Norge blir internasjonalt konkurransedyktige. Markedet for profesjonelle musikere er globalt og krever svært høye kvalifikasjoner. Senteret skal bygge og styrke miljøer rundt unge talenter med spesielle forutsetninger og motivasjon for å arbeide med musikk, fra grunnskolealder og opp til 19 år. Senteret skal bidra til mer målrettet og bedre samordning av ressursbruk, samt nødvendig koordinering mellom eksisterende aktiviteter og programmer. Senterets virksomhet skal bidra til kalibrering av talentmiljøene nasjonalt og aktivt søke kontakt og samarbeid med aktuelle internasjonale talentmiljøer. Unge talenter Bergen, som ble etablert som pilot i 2011, skal styrkes og videreføres som modell for lignende samarbeid i andre byer. Kunnskapsdepartementet behandler en søknad om tilskudd til 225 nye talentutviklingsplasser. Målet er å bygge opp et nettverk av regionale talentplasser nærmere der talentene bor, i samarbeid med Kulturskoler og de statlige høyere utdanningsinstitusjonene i Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand. Senteret skal også samarbeide med talentutviklingsprosjektet Crescendo om etablering av orkestersatsningen Ung Filharmoni. Her vil opptil 80 unge talenter under 20 år tas ut årlig ved prøvespill i regi av Oslo-Filharmonien, få intensivkurs gjennom Valdres Sommersymfoni og delta side om side med Oslo-Filharmonien på en av deres ordinære konserter. Hver og en av de unge vil dermed få sin egen «mentor» i orkesteret. Senterets virksomhet bygger på Barratt Dues filosofi om at musikk ikke kjenner aldersgrenser, bare grader av kvalitet. «Learning by doing» og det utøvende skal være i fokus. Mest mulig samspill på tvers av aldersgrenser skal tilstrebes. Senter for talentutvikling Barratt Due skal blant annet arbeide for: o et høyere antall spesialiserte talentutviklingsplasser innen klassisk musikk i Norge i fremtiden o at flere norske talenter får et regionalt tilbud av høy nok kvalitet nærmere der de bor o flere møter, kurs og andre kompetansehevende aktiviteter for lærere og pedagoger o en koordinering av feltet slik at færre aktiviteter kolliderer. Senter for talentutvikling Barratt Due skal bidra til: o at programmene på talentfeltet får best mulig oppslutning o at ressursene på feltet samordnes og gir størst mulig effekt o å gi norske talenter vekstvilkår på linje med hva de fremste har/får internasjonalt o at norske talenter kan utvikle seg opp til et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Sammendrag...6 3. Planens avgrensning og mål-...7 3.1. Planområde 3.2. Mål 4. Utøvere/artister/forhold for artistene øvingslokaler,

Detaljer

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn Evaluering Trondheim Symfoniorkester Hvordan vil dere kort beskrive orkestret? Hva er orkestrets viktigste kjennetegn, orkestrets profil? Og hva er det viktig å fortelle om orkestrets situasjon akkurat

Detaljer

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent.

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent. MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008 2010 Landsmøtet 2010 For første gang i Norsk kulturskoleråds historie er landsmøtet lagt til Østfold, nærmere bestemt Quality Hotel Fredrikstad. Det er denne gangen ikke en

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig En evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester Bilde på forsiden:

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Innhold 1. Film og interaktive produksjoner 2. Offentlig virkemiddelapparat og nasjonal filmpolitikk 3. Regional filmpolitikk 4. Regionale filminstitusjoner

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Stortingsmelding om kultur, deltakelse og inkludering innspill fra NTO

Stortingsmelding om kultur, deltakelse og inkludering innspill fra NTO 1 Stortingsmelding om kultur, deltakelse og inkludering innspill fra NTO Norsk teater- og orkesterforening 15. februar 2011 INNLEDNING... 2 STATUSBESKRIVELSE... 3 INSTITUSJONENES SAMFUNNSROLLE... 3 PUBLIKUM...

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen.

Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Høringsuttalelse og innspill fra Barratt Due musikkinstitutt til Rammeplan for kulturskolen. Rammeplanen for kulturskolen ble i vår sendt på høring og det er kommet inn en rekke høringsuttalelser. I brevet

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer