AP221 Use Case TUL Utvikle tjenesteinnhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AP221 Use Case TUL Utvikle tjenesteinnhold"

Transkript

1 AP221 Use Case TUL Utvikle tjenesteinnhold

2 Utvikle tjenesteinnhold Use caset omhandler utvikling av innhold for en tjeneste. Resultatet av use caset er den faktiske presentasjonen sluttbrukeren ser i Sluttbrukerløsningen, hovedsaklig skjemautvikling i InfoPath. Det innebærer layout, grafikk, kalkyler, kontroller, mappinger mellom filformat og skjema, presentasjon, navigasjon osv. Herunder vil også tilpasninger ift Elmer 2-standarden utføres. Ikke alle aktivitetene foregår i InfoPath, noen gjøres andre steder i Tjenesteutviklingsløsningen. Dette er nevnt i aktivitetsbeskrivelsen. Tjenesten kan defineres på flere språk. Tjenesteutvikler lager kun én InfoPath-fil, på hovedspråket. Denne oversettes i oversettelsesmodulen. Definering av språk for andre deler av tjenesten gjøres også i oversettelsesmodulen. Se use case Oversett tjeneste. Ved migrering til sluttbrukermiljø, genereres InfoPath-filer for de andre språkene som er definert i oversettelsesmodulen. InfoPath er et Microsoft Office-produkt, og alle standard funksjoner som klipp, lim, søk, hjelp osv er tilgjengelige. Dette gjør det mulig å gjenbruke for eksempel felter, kalkyler, tekster og lenker fra en annen tjeneste. Verktøyet kan brukes av ikke-tekniske personer etter en initiell opplæring. InfoPathdokumentet lagres som et vanlig SharePoint-dokument, og arkivering, versjonshåndtering og tilbakerullingsmulighetene dekkes her. En tjeneste består av flere ulike informasjonselementer. I tillegg til det som beskrives i dette use caset er det også egne sider for registrering av metadata på tjenesten (se use case Definer tjeneste ) og egne sider/dokumenter for oversettelse (se use case Oversett tjeneste ). Det er lagt opp til at flere tjenesteutviklere kan jobbe samtidig på de ulike deler av en tjeneste. Innenfor hvert dokument eller side er det bare mulig for én tjenesteutvikler å oppdatere. Dette kommer av dokumenthåndteringen i SharePoint med låsing av dokument for eksklusiv oppdatering og versjonskontrollering. Utvikling av formidlingstjenester vil foregå ved bruk av Microsoft BizTalk som vil være tilgjengelig på Citrix arbeidsflaten for tjenesteutviklingsløsningen. Følgende aktiviteter kan utføres: Importere meldingsspesifikasjon Transformasjon i grafisk verktøy Transformasjon fra ML til ML, fra flatfil til ML og fra ML til flatfil Enhetstesting av transformasjonen Formidlingstjenester vil ikke beskrives ytterligere i use caset. Dokumentet er organisert i to use case, og de tilhørende aktivitetsdiagrammene kommer før beskrivelsen av de respektive use case. Utvikle tjenesteinnhold Viser utviklingen av innhold for alle tjenestetyper. Dette inkluderer import og eksport av meldingsbeskrivelse, bruk av mal, utvikling av layout etc. Utvikle tjenesteinnhold Innsendingstjeneste Viser aktivitetene for utvikling av tjenesteinnhold som er spesifikt for innsendingstjeneste. For innsendingstjeneste vil det også være mulig å lage transformasjon av data til mottaksformat (annet enn generisk ML) ved hjelp av Biztalk Mapper, som en del av Visual Studio. Tabell 1 viser sammenhengen mellom de forskjellige tjenestene og hvilke elementer som kan inngå i de forskjellige tjenestene. Tabell 1 - Aktiviteter som kan utføres i utvikling av tjenesteinnhold 2

3 Aktivitet Felles Innsendingstjeneste Meldingstjeneste Importer meldingsbeskrivelse Eksporter meldingsbeskrivelse Utvikle layout (dynamisk layout, grafikk...) Utvikle utskriftsversjon Utvikle kontrollere og valideringer Utvikle kalkyler Angi preutfylling Angi oppslag i støtteregistre Angi sporvalg Angi betalingsinfo Angi kodelistekobling Formidlingstjeneste Opprettelse og utvikling av meldings- og innsendingstjeneste foregår i InfoPath. Typiske steg for utvikling av en tjeneste i InfoPath, som tjenesteutvikler må igjennom er: 1. Laste opp meldingsformat (xsd) 2. Lage view(s) 3. Trekke grupper/felter fra meldingsformat over på det enkelte view 4. Definere layout 5. Endre/legge til tekster 6. Lage regler/valideringer/kalkuleringer 7. Enhetsteste 3

4 Utvikle tjenesteinnhold Velg utgangspunkt Lag nytt Endre eksisterende Velg tomt dokument Velg fra mal Åpne Lagre Velg funksjon Importer meldingsbeskrivelse Utvikle layout Hvis innsendingstjeneste? Eksporter meldingsbeskrivelse Utvikle utskriftsversjon Utvikle tj.innhold - Innsendingstjeneste Figur 1 - Utvikle tjenesteinnhold Referanse til krav Aktør(er) Trigger Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Utvikle tjenesteinnhold Se Tabell 2 Krav Fagperson, Teknisk Bruker velger å utvikle tjenesteinnhold Test avdekket feil i tjenesteinnhold Bruker er logget inn (use case Logg inn) Tjeneste opprettet (use case Opprett tjeneste og tjenesteutgave) Tjeneste som skal utvikles er valgt (use case Finn tjeneste og utgave) Bruker har navigert til tjenestearbeidsflat og tjenestetype er valgt Tjenesteinnhold for tjenesten er utviklet Utvikling av tjenesteinnhold skjer i all hovedsak i InfoPath, og kan bestå av aktivitetene angitt i Tabell 1 - Aktiviteter som kan utføres i utvikling av tjenesteinnhold for den gitte tjenestetype. Tabellen viser et sett med aktiviteter som er felles for alle tjenestetyper, samt aktiviteter som er spesifikke for den gitte tjeneste. Meldingstjeneste vil i stor grad ikke inneha noen egne, spesifikke aktiviteter, men bli utviklet ved hjelp av fellesaktiviteter. 1. Velg utgangspunkt: Bruker velger utgangspunkt (TUL) a. Velger å lage et nytt skjema/presentasjon i. Velger en tjenestemal som finnes 4

5 ii. Velger å begynne med et nytt, tomt skjema/presentasjon. b. Velger å endre eksisterende skjema/presentasjon 2. Åpne: Bruker åpner skjema/presentasjon (InfoPath) 3. Velg funksjon: Bruker står overfor flere aktiviteter som er frivillige og kan gjøres i vilkårlig rekkefølge. Alle aktivitetene kan også gjentas flere ganger: Importer meldingsbeskrivelse (InfoPath) Bruker importerer en eksisterende ML schema meldingsspesifikasjon inn i InfoPath. Dersom bruker ønsker å rulle tilbake til en tidligere versjon av meldingsbeskrivelsen gjøres det ved å importere ønsket versjon. Eksporter meldingsbeskrivelse (InfoPath) Bruker eksporterer ML schema meldingsspesifikasjon fra InfoPath. Utvikle layout (InfoPath) Bruker angir brukergrensesnittelementer, farger, dynamisk layout, tekstfelter og andre brukergrensesnittrelaterte elementer. Dynamisk layout innebærer at layout endres dynamisk på bakgrunn av valg, feltverdier eller kalkyler i skjemaet. Innebærer også å definere hvordan en side i et skjema/presentasjon skal, eller kan, oppføre seg på bakgrunn av brukervalg i skjemaet. Et eksempel vil være at elementer skjules eller vises avhengig av valg på siden eller feltverdier. Må ikke forveksles med sporvalg. Utvikle utskriftsversjon (InfoPath) Innebærer å definere en egen presentasjon av tjenesten som kun brukes ved utskrift. Dette gir muligheten til å presentere dataene på en mer utskriftsvennlig måte enn skjermvisningen. Innsendingstjeneste (InfoPath) Innebærer alle aktivitetene vist i Tabell 1 - Aktiviteter som kan utføres i utvikling av for innsendingstjeneste. Se use case Utvikle tjenesteinnhold Innsendingstjeneste Alternativ utføring Hvis ønsket mal for tjenestetype ikke finnes, vil denne måtte lages av en IKT / Teknisk person. Feilhåndtering Import av meldingsbeskrivelse kan feile. En informativ feilmelding skal da vises. Forretningsregler Tjenesteutvikler skal kunne utvikle og endre alle relevante aspekter ved brukergrensesnittet til tjenesten (skjema) Utviklingen trenger ikke gjøres ferdig i én omgang, men tjenesteutvikler skal kunne gå til andre deler av tjenesteutviklingen og returnere til utviklingen på et hvilket som helst tidspunkt. Referanse til Opprettet tjeneste og tjenesteutgave eksterne use case (s) o AP221 Use Case - TUL Opprett tjeneste og tjenesteutgave.doc Logge inn o AP221 Use Case - TUL Logg inn.doc Finn tjeneste o AP221 Use Case - TUL Finn tjeneste.doc Krav dekket i design Se Feil! Fant ikke referansekilden. 5

6 Utvikle tjenesteinnhold Innsendingstjeneste Velg funksjon Angi sporvalg Angi betalingsinfo Utvikle kalkyler Utvikle kontrollere og valideringer Angi preutfylling Angi kodelistekobling Angi oppslag i støtteregistre Tilpass til Elmer2 Figur 2 Innsendingstjeneste elementer Referanse til krav Aktør(er) Trigger: Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Utvikle tjenesteinnhold Innsendingstjeneste Se Tabell 2 Krav Fagperson, Teknisk Bruker velger å utvikle tjenesteinnhold Test avdekket feil i tjenesteinnhold Bruker er logget inn (use case Logg inn) Tjeneste opprettet (use case Opprett tjeneste og tjenesteutgave) Tjeneste som skal utvikles er valgt (use case Finn tjeneste og utgave) Tjenestetype innsendingstjeneste er valgt Tjenesteinnhold for tjenesten er utviklet Dette use caset utvider use caset Utvikle tjenesteinnhold. Use caset utdyper enkeltstegene i prosessen for utvikling av tjenesteinnhold for innsendingstjeneste. Det er mulig for skjemautvikler å velge i hvilken rekkefølge og hvordan tjenesten utvikles. Det er også mulig å iterere over de forskjellige funksjonene mange ganger. Det er ikke mulig for flere tjenesteutviklere å jobbe med samme skjema i en InfoPath-fil samtidig. Dette kan omgås ved å kopiere et view fra et InfoPathdokument til et annet. Dermed kan flere tjenesteutviklere jobbe på samme skjemaet samtidig. På ønsket tidspunkt (evt. ved ferdigstillelse) kopierer tjenesteutvikler viewet tilbake til originalfilen. En innsendingstjeneste består av ett eller flere skjema. Dersom tjenesten består av flere skjema, danner disse til sammen et skjemasett. Felt i alle skjemaene i skjemasettet er tilgjengelige for oppslag og beregninger ved å 6

7 importere skjemasett-xsd en på samme måte som meldingsbeskrivelsen importeres og benyttes. Se use case Spesifiser skjemasett. Beskrivelse av normalutføring for de enkelte elementene: Utvikle kontrollere og valideringer (InfoPath/Visual Studio) Innebærer å definere og utvikle feltvalideringer. Her angir man f.eks. at inndata i et bestemt felt skal være på et gitt format eller at inndata i et tallfelt må være over/under en bestemt verdi. Det kan legges til én eller flere utslagstekster til en kontroll. Disse vises avhengig av hva resultatet av kontrollen er. Kontroller og valideringer som er lagt til radene i en tabell vil kopieres til nyopprettede rader i tabellen. Utvikle kalkyler (InfoPath/Visual Studio) Innebærer å lage kalkulasjoner for et eller flere felt. Her kan man angi summeringer og transformasjon av talldata. Her vil det kunne være naturlig å kombinere kalkyler og valideringer. Feltinformasjon kan tas med fra en side til en annen uten bruk av hjelpefelter. Kalkyler som er lagt til radene i en tabell vil kopieres til nyopprettede rader i tabellen. Angi preutfylling (TUL) Innebærer å angi hvilke felt som automatisk skal fylles ut av sluttbrukerløsningen før utfylling av skjema. Typiske valg kan være brukerens navn, adresse etc. Hvilke felter det gjelder vil angis i Tjenesteutviklingsløsningen. Angi oppslag i støtteregistre (InfoPath) Innebærer å ha muligheten til å angi oppslag fra støtteregistre. Angi sporvalg (TUL) Innbærer å angi valg som fører til at navigasjonen for sluttbrukeren endres. Et eksempel kan være et valg på side 1 hvor hva sluttbruker velger definerer som han/hun skal kunne navigere til side 2 (svaravhengige spørsmål). Dette defineres i Tjenesteutviklingsløsningen, enten basert på feltene i meldingsspesifikasjonen eller på egne felt. Angi betalingsinfo (TUL) Gir muligheten til å angi felter som vise betalingsinformasjon i en skjema-/presentasjonsside. Dette defineres i Tjenesteutviklingsløsningen. Angi kodelistekobling (InfoPath) Innebærer å koble en kodeliste til en nedtrekksliste i tjenesten. Se use case AP221 Use Case - TUL Vedlikehold kodeliste for forklaring på hvordan man oppretter og vedlikeholder kodelister. Det vil også være mulig å hente data inn i nedtrekkslister fra andre kilder enn via kodeliste i TUL. Dette kan være en ekstern webservice, et xml-dokument, en database eller en generell Sharepoint liste. Det anbefales dog å bruke kodeliste fra TUL grunnet fleksibilitet og vedlikehold. Tilpass til Elmer 2: Spesifisering av Utvikle Layout fra hoved-use 7

8 case. Her vil brukergrensesnittet tilpasses Elmer 2-standard. Dersom Elmer 2 velges bort må navigering legges inn manuelt/spesifikt i InfoPath. Bortvelging av Elmer 2 gjøres i definering av tjenesten (se use case Definer Tjeneste ) Alternativ utføring Feilhåndtering Forretningsregler Referanse til eksterne Use Case(s) Flere av operasjonene kan feile. En fornuftig feilmelding vil da vises. Tjenesteutvikler skal kunne utvikle og endre alle relevante aspekter ved brukergrensesnittet til tjenesten (skjema) Utviklingen trenger ikke gjøres ferdig i én omgang, men tjenesteutvikler skal kunne gå til andre deler av tjenesteutviklingen og returnere til utviklingen på et hvilket som helst tidspunkt. Vedlikehold kodeliste o AP221 Use Case - TUL Vedlikehold kodeliste.doc Opprettet tjeneste og tjenesteutgave o AP221 Use Case - TUL Opprett tjeneste og tjenesteutgave.doc Logge inn o AP221 Use Case - TUL Logg inn.doc Finn tjeneste o AP221 Use Case - TUL Finn tjeneste.doc Definer tjeneste o AP221 Use Case - TUL Definer tjeneste.doc Spesifiser skjemasett o AP221 Use Case - TUL Definer tjeneste.doc Krav dekket i design Se Tabell 3 - Krav dekket i design 8

9 Tabell 2 Krav Referanse til krav Req. Id. Generelt TUL_ SBLE_ INT_ INT_ Innsendingstjeneste TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ Utvikle tjenesteinnhold Beskrivelse Det er mulig å gjenbruke direkte, ved for eksempel å klippe og lime, deler av en tjeneste (for eksempel felter, kalkyler, tekster og lenker) til en annen tjeneste. Det skal angis i Tjenesteutviklingsløsningen om et felt skal preutfylles ved instansiering eller ikke Tjenesteutviklingsløsningen kan hente inn ML Schema-meldingsspesifikasjoner fra ulike metadatakilder for bruk i utvikling av sluttbrukertjenester og som grunnlag for felles datamodell. Det er mulig å kalle egenutviklede komponenter på en tjenesteorientert måte fra både arbeidsflyt, skjema og regler. All registrering av tekst kan utføres av fagpersonell uten IKT-kompetanse. Registrering av tekst bør kunne utføres i en sentralisert del av tjenesteutviklingsløsningen. Tjenesteutviklingen kan i sin helhet gjøres av tjenesteeier selv. Leverandøren har utdypet hvilke deler av løsningen som krever at applikasjonsforvalter må involveres under tjenesteutviklingen. Tjenesteutviklingsmiljøene inneholder en oversikt over tjenestetypene som kan utvikles. Det er mulig å rulle tilbake utgaven til et tidligere versjonsnummer. Det er enkelt å endre/tilpasse blant annet tekster/layout underveis for en innsendingstjeneste uten at det får konsekvenser verken for sluttbrukersystemer eller systemer hos tjenesteeiere. Det er viktig at det som legges inn første gang man definerer en innsendingstjeneste enkelt kan endres i etterkant. I dette ligger det også at det er enkelt å produksjonssette endringer i definisjonen. Leverandøren har utdypet hvordan alle tre alternative prosessmodeller for utvikling av innsendingstjenester kan støttes. TUL_ TUL_ TUL_ Tjenesteutviklingsløsningen skal ha støtte for å kunne generere ut meldingsbeskrivelse basert på utviklede innsendingstjenester. Meldingsspesifikasjonen kan importeres inn i tjenesteutviklingsløsningen for den aktuelle utgaven av innsendingstjenesten. Leverandøren har overordnet beskrevet alle prosessstegene utvikler typisk må gjennom ved etablering/revidering av en skjematjeneste (innsendingstjeneste). Der det finnes knytninger eller avhengigheter mellom prosess-stegene (for eksempel dersom behov for spesiell rekkefølge på steg) er dette spesielt beskrevet. Besvarelsen av dette kravet bør ta 9

10 Utvikle tjenesteinnhold utgangspunkt i notatet Visualisering av prosessforløpet ved tjenesteutvikling som ble gjennomgått i dialogfasen. TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ Tjenesteutviklingsløsningen skal ha støtte for å kunne generere ut meldingsbeskrivelse basert på utviklede innsendingstjenester. Dersom det oppstår en feilsituasjon ved import av en ML Schema meldingsspesifikasjon gir tjenesteutviklingsløsningen en informativ og teknisk utdypende tilbakemelding. Meldingsspesifikasjonen kan importeres inn i tjenesteutviklingsløsningen for den aktuelle utgaven av innsendingstjenesten. Tjenesteutviklingsløsningen håndterer alle mulige endringer i ML Schema meldings-spesifikasjonen, og tjenesten blir automatisk oppdatert som en følge av importert spesifikasjon. Det er mulig å rulle tilbake en import av en ML Schema meldingsspesifikasjon. Eventuelle forutsetninger og begrensninger i en foreslått løsning må utdypes. Import av ML Schema meldingsspesifikasjon fra OR fører til automatisk generering av innhold som støtter opp om de påfølgende prosesstegene for utvikling. Noen tjenesteeiere har behov for å kunne definere layout og utvikling av kalkyler, kontroller, navigasjon og sporvalg før import av ML Schema meldingsspesifikasjon fra OR. Leverandøren må beskrive hvordan dette kan støttes. For innsendingstjenester som har sekvensiell navigering mellom sidene kan tjenesteutvikler angi rekkefølgen for sideutsnittene. Det er mulig å angi logikken som styrer om de aktuelle feltene skal være tilgjengelige eller utilgjengelige. Sporvalg skal kunne benytte web-services oppslag for å styre sluttbrukerens navigering gjennom innsendingstjenester. Tjenesteutvikler kan definere kalkyler i et utviklingsverktøy eller velge å importere kalkyler. Løsningen er slik utformet at en person uten IKTkompetanse kan skrive enkle kalkyler og at kobling mot de aktuelle feltene kan gjøres ved å peke og klikke på felter i stedet for å skrive kode i et programmeringsspråk. Leverandøren har utdypet hvordan skriving av kalkyler kan støttes og presisere eventuelle forutsetninger og begrensinger knyttet til en slik støtte. Det er mulig å angi hvilke kalkyler som er begrenset til enkeltsider. Disse kan man så generere ut som klientsidescript, som utføres ved bestemte hendelser som kan oppstå under utfylling. 10

11 Utvikle tjenesteinnhold TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ Meldingstjeneste Det er mulig å validere alle typer felter, dvs. beløpsfelter, tekstfelter, radioknapper, nedtrekklister, avkrysningsbokser. Det er mulig å knytte én eller flere utslagstekster til en kontroll. For skjemasett som beskrives i kapittel er det særdeles viktig å ha tilgang til alle felt i innsendingstjenesten, både for kalkuleringer, kontroller og presentasjon av verdier og utregninger på tvers av skjemasettet. Leverandøren må utdype hvordan dette kan håndteres. Alle kalkyler og kontroller følger med i nyopprettede rader dersom det legges slike egenskaper på felter i en tabell i et skjema. Valideringer og kontroller vedlikeholdes/utvikles i samme verktøy uavhengig om valideringen skal kjøres på klient eller på server Leverandøren har utdypet om det er noen operasjoner som må gjøres for at tjenesteutvikler skal kunne enhetsteste tjenesten. Leverandøren har utdypet i hvilken grad eksport støttes, eventuelt hvilke formater som støttes, samt hvilke muligheter som generelt finnes for å konfigurere resultatet som genereres. Det understrekes at de aktuelle feltene både kan komme både fra ML Schema meldingsspesifikasjonen fra OR, SERES eller annen metadatakilde, og være egendefinerte hjelpefelter. Tjenesteutviklingsløsningen kan tilby kodelister fra et bibliotek for kodelister som brukes av flere forskjellige innsendingstjenester. Tjenesteutvikler kan enkelt konfigurere hvilke felter som er avhengige av kodelistene. Det finnes ingen krav som spesifikt gjelder utvikling av meldingstjeneste. 11

12 Tabell 3 - Krav dekket i design Krav dekket i design Req Id. TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ Utvikle tjenesteinnhold Krav dekket i design For all registrering av tekst og informasjon er det foruten bokmål og nynorsk mulig å registrere minimum alle samiske, nordiske og europeiske språk. Det er mulig å registrere tekst på andre internasjonale språk, såfremt teksten skrives normalt fra venstre mot høyre Det finnes støtte for registrering av tekst basert på Unicodetegnsett. Det er hjelpemiddel for å finne riktig Unicode-tegn på de angitte språkene. ML Schema meldingsspesifikasjoner fra både OR, SERES og andre kilder støttes. Der det i kravene i resten av dokumentet nevnes meldingsspesifikasjon fra OR eller SERES, gjelder også kravet meldingsspesifikasjoner fra andre kilder. En innsendingstjeneste kan ha flere utgaver produksjonssatt i parallell og for hver utgave kan det eksistere en tilhørende utgave i OR og i tjenesteutviklingsløsningen, slik at de forskjellige utgavene kan vedlikeholdes i parallell. Tjenesteutviklingsløsningen har for hver innsendingstjeneste to sett identifikatorer. En identifikator må være spesifikk for Altinn slik at en innsendingstjeneste kan opprettes og skilles fra andre innsendingstjenester uavhengig om det er knyttet en ML Schema meldingsspesifikasjon til den, mens det i tillegg må kunne knyttes til et sett med identifikatorer som er identiske med de OR bruker. Ved import av meldingsspesifikasjonen fra OR genereres det automatisk nødvendige og standard kontroller for hvert felt basert på formatspesifikasjonen. Tjenesteutviklingsløsningen må støtte at én ML Schema meldingsspesifikasjon kan dekke flere resulterende Altinn innsendingstjenester. Når rekkefølgen skal prioriteres ved flere kilder, må også preutfylling på meldingsnivå kunne inkluderes i prioritetslisten. Tjenesteutviklingsløsningen støtter en rekke ulike typer kalkyler. Leverandøren må beskrive hvilke typer kalkyler som støttes. Leverandøren må utdype. Det er ikke nødvendig å overføre en verdi fra en variabel på en side i en innsendingstjeneste til en duplikatvariabel på en annen for å få tilgang til den. Alle variabler som er definert for en innsendingstjeneste kan være tilgjengelige for kalkuleringer og kontroller fra en hvilken som helst presentasjonsside i tjenesten. Det er mulig å angi hvilke felter som skal inngå i kontrollen i tjenesteutviklingsløsningen. Formatspesifikasjoner som følger med en ML Schema meldingsspesifikasjon fra OR, SERES eller annen metadatakilde håndheves automatisk som kontroller for feltene det gjelder. Tjenesteutvikler må ikke behøve å gjøre noe for å aktivere dette. Kontrollene som skal beskrives kan alltid ha tilgang til alle felt i innsendingstjenesten. Dette gjelder både de felt som følger av meldingsbeskrivelsen og de hjelpefelt som er opprettet for visning i sluttbrukerløsningen. Kalkyler og valideringer skal implementeres kun én gang, men 12

13 Utvikle tjenesteinnhold Krav dekket i design skal kunne kjøres både i web-skjema i portalen og på data innsendt fra sluttbrukersystem. Leverandøren må utdype eventuelle avvik fra dette prinsippet. TUL_ Som ett minimum kan kontrollene og kalkylene eksporteres på et format som kan leses og forståes av mennesker. TUL_ Tjenesteutviklingsløsningen støtter alle de beskrevne formene for sideutsnitt. TUL_ Tjenesteutvikler kan angi rekkefølge og gruppering av sideutsnittene. TUL_ Defineringen av layout i de ulike sideutsnittene kan utføres av personer uten IKT-kompetanse. TUL_ Den layout tjenesteutvikler ser i tjenesteutviklingsløsningen er tilnærmet lik det bruker blir presentert for i portalen. TUL_ Det er mulig å angi felter fra OR sin ML Schema meldingsspesifikasjon og i tillegg opprette egendefinerte hjelpefelter på et sideutsnitt. TUL_ Alle slags type felter kan legges til - eksempelvis beløp, tekst, nedtrekkslister, radioknapper og avkrysningsbokser. Alle disse feltene kan være i en tabell. TUL_ Det er mulig å angi samme felt fra meldingsspesifikasjonen på ulike sider i skjema i portalen. TUL_ Om et felt tilhører en tabell eller ikke utledes direkte av ML Schema meldingsspesifikasjonen fra OR. Alle felter i en tabell i et sideutsnitt kommer fra samme klasse i meldingsspesifikasjonen fra OR. I tillegg kan man føye til egendefinert hjelpefelter, inkl. egendefinerte tabeller. TUL_ I portalen er tabeller dynamiske. Det er ikke nødvendig for tjenesteutvikler å foreta seg noe for at nye rader i tabeller skal fremkomme i sluttbrukerløsningen. TUL_ En rad i en tabell i enkelte innsendingstjenester kan utgjøre en hel side i portalen der feltene er presentert som et vanlig sideutsnitt i stedet for en rad i vanlig forstand. Leverandøren må beskrive hvordan slike repeterende felter, både i form av tabeller og repeterbare sideutsnitt, skal presenteres og oppføre seg i portalen. TUL_ Alle felt i en innsendingstjeneste kan ha ledetekster, fremskutte ledetekster og hjelpetekster på nivå 1 og 2. TUL_ Tekstene kan legges inn for alle typer felt, uavhengig av om det er definert i OR eller i tjenesteutviklingsløsningen, og de kan legges inn på alle språk som løsningen støtter. TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ Løsningen må også ha tegnsett støtte for UNICODE. Ord eller setninger i hjelpetekst på nivå 1 kan kobles til hjelpetekster på nivå 2 eller eksterne URLer (websider, PDFer, osv). Hjelpetekstene på nivå 2 kan kobles til eksterne URLer (websider, PDFer, osv). Ut over de faste tekstelementene som er knyttet til hvert enkelt felt kan det legges til ekstra tekstelementer. Det er også mulig å bruke eksisterende tekst som grunnlag og så gjøre egne endringer og tilpasninger. Den endrede teksten legges da til som ett nytt alternativ for senere bruk. Til alle felter som benyttes i et sideutsnitt (fra OR eller egendefinerte hjelpefelt) kan det settes ulike egenskaper knyttet til presentasjon. Feltegenskapene kan lagres i kontekst av visning i sideutsnittet. Det betyr at man kan legge ulike egenskaper på samme felt i ulike sideutsnitt, eller ulike egenskaper på samme felt innenfor samme sideutsnitt. 13

14 Utvikle tjenesteinnhold Krav dekket i design TUL_ Det er et krav til tjenesteutviklingsløsningen at man kan definere sideutsnitt, lage tabeller, registrere egenskaper til felter pr side, definere sporvalg og legge til kalkyler/kontroller før layout for innsendingstjenesten defineres. TUL_ Det gjøres oppmerksom på at kalkyler/kontroller ikke skal ha noen avhengigheter til utformingen av webskjema. Det vil si at man skal ikke implementere kalkyler og kontroller i selve presentasjonslaget. TUL_ I tjenesteutviklingsløsningen er det mulig å angi en samling med felter som skal brukes til presentasjon av instanser for en innsendingstjeneste på hovedsiden i sluttbrukerløsningen. TUL_ Det er mulig å angi at en gruppe felter skal trekkes ut og vises som sammendragsside(r). TUL_ Gruppen felter kan velges fritt fra meldingsbeskrivelsen og de hjelpefelter som er opprettet. Feltene som benyttes i sammendragssiden kan være andre enn de som benyttes i presentasjonen av skjema i sluttbrukerløsningen under utfylling av skjema. TUL_ Tjenesteutviklingsløsningen for innsendingstjenester er fleksibel nok til at man kan realisere skjemaordninger som går ut over ELMER 2. TUL_ Presentasjonsmodeller som er benyttet i forbindelse med innsending av selvangivelse støttes. TUL_ Det er mulig å definere egen layout for utskrift av utfylte data. TUL_ Layout på utskrift kan være svært ulik layout i webskjema. Layout på utskrift kan i mange tilfeller være svært likt layout på papirskjema. TUL_ Løsningen for utskrift layout støtter utskrift av dynamiske tabeller. TUL_ Det er mulig å tilpasse kvitteringssiden for en innsendingstjeneste etter innsendingstjenestens behov. TUL_ Standard tekst som benyttes kan byttes ut, og et sammendrag av innrapporterte data kan presenteres i kvitteringen. Dette kan styres av tjenesteutvikler fra tjenesteutviklingsløsningen. TUL_ Tjenesteutvikler kan definere innholdet på signeringssider, herunder prosess og signeringstekster, hva som skal listes for signering og om det er mulig å angi delvis signering. TUL_ Det er mulig å gjenbruke direkte, ved for eksempel å klippe og lime, deler av en tjeneste (for eksempel felter, kalkyler, tekster og lenker) til en annen tjeneste. TUL_ Endringer som gjøres på en utgave av en tjeneste kan aldri påvirke andre utgaver av tjenesten eller andre tjenester, unntatt i de tilfeller der tjenesteeier av en annen tjeneste aktivt gjør inngrep for å gjenbruke fra andre tjenester. TUL_ Endringer som gjøres på en utgave av en tjeneste kan aldri påvirke andre utgaver av tjenesten eller andre tjenester, unntatt i de tilfeller der tjenesteeier av en annen tjeneste aktivt gjør inngrep for å gjenbruke fra andre tjenester. TUL_ Tjenesteutvikler kan utvikle transformasjon av ML-dataene og layout for presentasjonen i form av ()HTML. TUL_ Det er mulig å angi at betalingsinformasjon/prislister skal hentes gjennom en web-service mot tjenesteeier i sanntid dersom betalingsinformasjonen ikke er tilgjengelig i Altinn; for eksempel størrelse på priset tjeneste, en beregnet avgift m.m. SBL_ Både ledetekster og svarfelter for svaravhengige spørsmål skal være utgrået på sidene og åpnes bare for utfylling hvis det framgår av forutgående svar at de er aktuelle. (2.1.3) SBLE_ Presentasjonsfelter benyttes i forbindelse med en 14

15 Utvikle tjenesteinnhold Krav dekket i design innsendingstjeneste og vises som en del av tjenesteinstansnavnet i lister for å kunne skille ulike instanser av samme tjeneste. Presentasjonsfelter skal kunne benyttes for alle tjenester som har instansdata presentasjonsfeltene kan populeres fra. Med instansdata menes data som er dynamiske, eksempelvis skjemainnhold fra bruker og data fra innsynstjeneste. For statiske tjenester, eksempelvis meldinger, defineres titler o.a. i de statiske dataene, og presentasjonsfelter benyttes derfor ikke for disse. SBLE_ I ny løsning skal presentasjonsfelter kunne benyttes for alle tjenester INT_ Det er mulig å kalle regler fra et skjema for å få utført kontroller og kalkyler. INT_ Det er mulig å kalle eksterne tjenester/komponenter fra både arbeidsflyt, skjema og regler. Relatert dokumentasjon Dokument Type Kommentar AP353 Component Definition - TUL - Service Development Komponentdesign Beskriver hvordan alle komponentene i TUL henger sammen og beskriver kort de forskjellige komponentene AP347 Page Specification High Level - TUL - Prefill Sidedesign Beskriver siden der man registrerer prefill i TUL AP347 Page Specification High Level - TUL - Formtracks Sidedesign Beskriver siden der man registrerer sporvalg i TUL AP347 Page Specification High Level - TUL - Payment Info Sidedesign Beskriver siden der man registrerer betalingsinfo i TUL AP347 Page Specification High Level - TUL - Sidedesign Beskriver siden der man registrerer og Codelist AP311 Service Definition High Level - TUL - Form AP311 Service Definition - High Level - TUL - Service AP311 Service Definition - High Level - TUL - Service Edition AP311 Service Definition High Level - TUL - Code List Service-design Service-design Service-design Service-design vedlikeholder kodelister i TUL Beskriver den servicen som håndtere all logikk knyttet til håndtering av SNfilene Beskriver den servicen som håndterer tjenester Beskriver den servicen som håndterer utgaver av tjenester Beskriver den servicen som håndterer kodelister 15

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - TUL

AP226 Use Case Diagram - TUL AP226 Use Case Diagram - TUL Use Case Diagram Dette dokumentet inneholder det komplette use case-diagrammet for Tjenesteutviklingsløsningen. Figur 1 har en grafisk oversikt over alle aktører og use case.

Detaljer

AP221 Use Case TUL Oversett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Oversett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL En utgave av en tjeneste skal kunne oversettes til valgte språk. Dette gjøres av oversetter når utgaven er utviklet nok til at det er hensiktsmessig å oversette. Det er definert et hovedspråk

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark 1 Utfordringer i dagens løsning Tjenesteeier har kun mulighet til å oppdatere skjema Mye må gjøres av leverandøren Tungvint å gjøre små

Detaljer

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste Benytt innsendingstjeneste Bruker kan fylle ut/signere/sende inn innsendingstjeneste og funksjonaliteten knyttet til disse operasjonene er beskrevet detaljert

Detaljer

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL Migrer og tjenesteutgave Migrer og tjenesteutgave Ved migrering av tjeneste overføres en utgave av tjenesten til et sluttbrukermiljø. For test kan migrering gjøres fullt og helt av tjenesteutvikler

Detaljer

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse AP221 Use Case TUL Use caset viser prosessen rundt utvikling, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av en kjøretidskomponent. En kjøretidskomponent er en kjørbar komponent som er publisert til Sluttbrukerløsningen.

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter Utarbeid design Tjenesten designes. Dette er en samling av tre use case: Endre designdokument, Lag nytt designdokument, Last opp designdokument. Designet kan

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste Send inn innsendingstjeneste Portalbruker kan sende inn innsendingstjeneste, sette tilbake innsendingstjeneste til forrige steg og signere innsendingstjeneste.

Detaljer

AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata

AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata Registrer preutfyllingsdata Etatssystem kan sende inn preutfyllingsdata som automatisk vil bli lagt inn i innsendingstjenester når de instansieres. Dette

Detaljer

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement AP221 Use Case SBL Registrer abonnement Registrer abonnement Etatssystem kan sende inn liste over innsendingstjenester som skal instansieres og dukke opp i en persons/organisasjons liste over aktive elementer.

Detaljer

Altinn II. Leseguide for brukerveiledningen til TUL

Altinn II. Leseguide for brukerveiledningen til TUL Altinn II Leseguide for brukerveiledningen til TUL Versjon 1.0 Dato: 10.05.2010 Innhold 1 Leserguide... 3 1.1 Felles kapitler... 4 1.2 Fagperson... 4 1.3 IKT-medarbeider... 5 1.4 Teknisk utvikler... 6

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt portalhjelp

AP221 Use Case SBL Benytt portalhjelp AP221 Use Case SBL Benytt portalhjelp Benytt portalhjelp Portalbruker kan fra flere steder i tjenesteportalen (Altinnportalen) velge å se på hjelp (e-læring). E-Læringen vil presenteres til bruker på informasjonsportalen.

Detaljer

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter Administrer rettigheter En løsningsadministrator kan tildele andre brukere forskjellige rettigheter i Tjenesteutviklingsløsningen. Den grunnleggende

Detaljer

Tjenesteutviklingsløsningen Kurs - presentasjon

Tjenesteutviklingsløsningen Kurs - presentasjon Tjenesteutviklingsløsningen Kurs - presentasjon V1.0 11.10.2009 1 Innhold Oversikt og struktur Aktører og prosess Tilgang og innlogging Lage tjeneste og utgave Avansert skjemautvikling Migrer utgave Slette

Detaljer

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

AP221 Use Case - SBL - Start tjeneste

AP221 Use Case - SBL - Start tjeneste tjeneste Når bruker starter en tjeneste av typen innsendingstjeneste, innsynstjeneste eller lenketjeneste i portalen, vil forskjellige kontroller bli gjennomført. Bruker vil potensielt bli presentert for

Detaljer

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen Løsningsarkitektur i og rundt Altinn 31. august 2009 Wilfred Østgulen 1 Formål Formålet med presentasjonen er å gi dere et innblikk i hvordan vi har tenkt og jobbet med arkitektur i den nye Altinn-løsningen

Detaljer

TR435 Brukerveiledning for TUL

TR435 Brukerveiledning for TUL Altinn TR435 Brukerveiledning for TUL Document template ID TR435 Document Type Opplæringsmateriale Activity Utvikling Application in Altinn TUL Document Version 1.3 Informasjon om dokumentet Dette dokumentet

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 SERES og Tjenesteutvikling i Altinn Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 Brønnøysundregistrene En etat under Nærings- og handelsdepartementet Brønnøysundregistrene hadde 562 ansatte i 2010 Behandlet

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 1 ALTINN II Nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker AP221 Use Case SBL bruker bruker Det er behov for tilgangsstyring av tjenester og websider som tilbys gjennom Altinn. Alle brukere må først autentisere seg for å benytte visse websider i Altinn. Se SiteMap

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Altinn II. Overordnet spesifikasjon

Altinn II. Overordnet spesifikasjon Altinn II Overordnet spesifikasjon Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål for løsningen... 5 3 Målbilde for Altinn II versjon 1... 7 4 Bruk av løsningen... 10 4.1 Brukerprosesser... 10 4.1.1 Etablere og vedlikeholde

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Trondheim kommune) Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Brukerveiledning Altinn Statens vegvesen sin løsning for innrapportering av PKK fra 8. juni 2015 Versjon 1.0 03.06.2015 Brukerveiledning for PKK-skjema i Altinn, versjon 1.0 Brukerveiledning for innrapportering

Detaljer

Altinn Utviklingsplan 2017

Altinn Utviklingsplan 2017 Altinn Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon 20.01.2017. Kontaktperson: Andreas Rafaelsen Essensen («Hva er Altinn pr 2017?») Altinn er felleskomponent for tjenesteutvikling, autorisasjon og integrasjonstjenester.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune. Poengsum: 73 poeng av moglege 105 poeng - 70 %

Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune. Poengsum: 73 poeng av moglege 105 poeng - 70 % Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune Poengsum: 73 poeng av moglege 05 poeng - 70 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Hasvik kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Kurs i felleskomponenter

Kurs i felleskomponenter Kurs i felleskomponenter NOKIOS 27.10.15 Frank Fardal, DIFI og Jan Åge Berg, Altinn jab@brreg.no Bakgrunn «Digitale, nettbaserte tjenester skal derfor være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 1.10.2016 Versjon 1.2 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse Endringslogg...

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Access 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det enklere for deg å bli kjent med Access. Endre skjermstørrelsen,

Detaljer

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 %

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 % Vurdering for Studiestøtte Lånekassen Poengsum: 8 poeng av moglege 105 poeng - 79 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Studiestøtte - Lånekassen) 1.1 Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon [

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Vurdering for Opptak og utmelding Musikk- og kulturskole - Siljan kommune. Poengsum: 62 poeng av moglege 105 poeng - 59 %

Vurdering for Opptak og utmelding Musikk- og kulturskole - Siljan kommune. Poengsum: 62 poeng av moglege 105 poeng - 59 % Vurdering for Opptak og utmelding Musikk- og kulturskole - Siljan kommune Poengsum: 6 poeng av moglege 5 poeng - 59 % . Tjenesten er enkel å finne (Opptak og utmelding Musikk- og kulturskole - Siljan kommune).

Detaljer

Les mer om delegering av roller og rettigheter her

Les mer om delegering av roller og rettigheter her 1 Innholdsfortegnelse Skjema... 3 Innlogging Altinn... 4 Innloggingsmetoder... 5 Andre innloggingsmetoder... 6 Innlogget som deg selv... 7 Velge å representere støttegiver... 8 Finne skjemaet «Støttetildeling

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Vurdering for Søknad om førerkort - Statens Vegvesen. Poengsum: 84 poeng av moglege 105 poeng - 80 %

Vurdering for Søknad om førerkort - Statens Vegvesen. Poengsum: 84 poeng av moglege 105 poeng - 80 % Vurdering for Søknad om førerkort - Statens Vegvesen Poengsum: 84 poeng av moglege 105 poeng - 80 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Søknad om førerkort - Statens Vegvesen) 1.1 Tjenesten er enkel å finne

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4 Kostnadsfordeling VERSJON 2.5 15.12.2015 Side 1 av 6 1 Finansiering og kostnadsfordeling Det er fra departementsnivå gitt føringer knyttet til hvordan kostnadsfordelingen i Altinn

Detaljer

Vurdering for Flyttemelding Skatteetaten. Poengsum: 69 poeng av moglege 105 poeng - 66 %

Vurdering for Flyttemelding Skatteetaten. Poengsum: 69 poeng av moglege 105 poeng - 66 % Vurdering for Flyttemelding Skatteetaten Poengsum: 69 poeng av moglege 05 poeng - 66 % . Tjenesten er enkel å finne (Flyttemelding - Skatteetaten). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Utvikler-eksempel: Krav om refusjon for offentlige tjenestepensjonsordninger. Altinndagen Øystein Rafoss

Utvikler-eksempel: Krav om refusjon for offentlige tjenestepensjonsordninger. Altinndagen Øystein Rafoss Utvikler-eksempel: Krav om refusjon for offentlige tjenestepensjonsordninger 1 Altinndagen 29.08.2012 Øystein Rafoss Krav om refusjon for offentlige tjenestepensjonsordninger Agenda: Forretningsbehovet:

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4 Kostnadsfordeling VERSJON 2.2 04.12.2014 Side 1 av 6 1 Finansiering og kostnadsfordeling Det er fra departementsnivå gitt føringer knyttet til hvordan kostnadsfordelingen i Altinn

Detaljer

Vurdering for Registrering som arbeidssøker NAV. Poengsum: 62 poeng av moglege 105 poeng - 59 %

Vurdering for Registrering som arbeidssøker NAV. Poengsum: 62 poeng av moglege 105 poeng - 59 % Vurdering for Registrering som arbeidssøker NAV Poengsum: 6 poeng av moglege 5 poeng - 59 % . Tjenesten er enkel å finne (Registrering som arbeidssøker - NAV). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og

Detaljer

Nyheter i eway 5 Contents

Nyheter i eway 5 Contents Nyheter i eway 5 Contents Sidekart... 3 Kort URLer... 4 Ny editor... 5 Listebilder... 7 Les mer URL er... 8 Sosiale lenker... 9 Nytt redaktør verktøy... 10 Meny og malredigering... 11 Sidenavigasjon á

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Bruk av egendefinert kode i SAS Data Integration Studio

Bruk av egendefinert kode i SAS Data Integration Studio Bruk av egendefinert kode i SAS Data Integration Studio D a g H å k o n S o l b e r g C e n t r i c i n n o v a t i o n S A S F A N S 2 6. 1 1. 1 5 Etablert i 2011, men med røtter tilbake til slutten av

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 27. juni 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Elektronisk innlevering via Altinn 4 1.2 Kort om

Detaljer

Partifinansiering 2015, RA-0604 Veiledning: Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2015, RA-0604 Veiledning: Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2015, 04.04.2016, s. 1 Partifinansiering 2015, RA-0604 Veiledning: Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold Informasjon om rapportering av partifinansiering...

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Vurdering for Meld inn opplysninger for beregning av likningsverdi på boligeiendommer Skatteetaten. Poengsum: 76 poeng av moglege 105 poeng - 72 %

Vurdering for Meld inn opplysninger for beregning av likningsverdi på boligeiendommer Skatteetaten. Poengsum: 76 poeng av moglege 105 poeng - 72 % Vurdering for Meld inn opplysninger for beregning av likningsverdi på boligeiendommer Skatteetaten Poengsum: 76 poeng av moglege 05 poeng - 7 % . Tjenesten er enkel å finne (Meld inn opplysninger for beregning

Detaljer

Vurdering for Bestille time for oppkjøring - Statens vegvesen. Poengsum: 96 poeng av moglege 105 poeng - 91 %

Vurdering for Bestille time for oppkjøring - Statens vegvesen. Poengsum: 96 poeng av moglege 105 poeng - 91 % Vurdering for Bestille time for oppkjøring - Statens vegvesen Poengsum: 96 poeng av moglege 105 poeng - 91 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Bestille time for oppkjøring - Statens vegvesen) 1.1 Tjenesten

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Innovit AS. Prosjektskjønn - Brukerdokumentasjon Versjon /06/2015

Innovit AS. Prosjektskjønn - Brukerdokumentasjon Versjon /06/2015 Prosjektskjønn - Brukerdokumentasjon Versjon 0.1 29/06/2015 Innhold Innhold... 2 1 Introduksjon... 3 2 Brukerroller... 3 3 Grensesnitt Kommune/Søker... 3 3.1 Startside... 3 3.2 Opprette og redigere ny

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 16.11.2017 Versjon 2.0 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse Endringslogg...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Metadatakomponent: Kodebibliotek. Dato: 2011-06-07. Hjørdis Hoff

Metadatakomponent: Kodebibliotek. Dato: 2011-06-07. Hjørdis Hoff Metadatakomponent: Kodebibliotek Dato: 2011-06-07. Hjørdis Hoff Kodebiblioteksprosjektet Initiativtaker SSB Fagområde finansielle rapporteringer fra næringsliv og banker Behov Forvaltning av kodeverk med

Detaljer