VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt."

Transkript

1 . 1/849. januar 1984 VEST-AGDER INN H O L D ge- LIPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE B Nye distriktstall. Innhold Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Nov Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1983 og hittil i januar TilfØyelsen (K) viser at tabellen inneholder kommunetall. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt

2 ND Vest-Agder NYE DISTRIKTSTALL. INNHOLD VEST-AGDER BEFOLKNING Folketallet i kommuene 1. januar Familiestatistikk 1. juli Statistikk over folkemengde etter kjønn og alder i valgkretser og skolekretser 4 Folketallet i kommunene 1. april Flyttinger mellom kommunene, og flyttinger fra og til kommunene etter flytternes kjønn og alder Folkemengden etter kjønn og alder. 31. desember Folketallet i kommunene 1. juli Folketallet i kommunene 1. oktober Nytt bosettingskart over Vest-Agder 12 NR. ARBEIDSMARKED Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet 4. kvartal Regional sysselsettingsstatistikk for oljeutvinning og bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 1. kvartal Sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket og Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn og Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse 1981 og Regional sysselsettingsstatistikk for oljeutvinning og bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 2. kvartal JORDBRUK. SKOGBRUK. JAKT Villreinjakta Elgjakta Avlingene i hagebruket Foreløpige tall 4 Jordbruksavling Kjøttkontrollen Talet på husdyr pr. 1. august 1982 etter oppgåver gitt i samband med tilskottsordningane 5 Rådyrjakta Skog- og utmarksbranner Investeringstiltak i jordbruket med statstilskott 8 Landbruksvikarvirksomhet Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Skoggreting Tallet på husdyr pr. 1. januar etter oppgaver gitt i samband med tilskottsordningene 10 Skogsveier for motorkjøretøyer Jakt og fangst av bever FISKE OG FANGST Fiskeflåten og utbytte av fiskeriene i 1981 Lakse- og sjoaurefiske Foreløpige tall 3 OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT. INDUSTRI Industristatistikk KRAFTFORSYNING. ENERGI Produksjonen av elektrisk kraft

3 ND Vest-Agder BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET NR. Bygge- og anleggsstatistikk Byggearealstatistikk Foreløpige tall 9 UTENRIKSHANDEL Statistikk over utenrikshandelen ANNEN SAMFERDSEL Eie og bruk av personbil Snarstatistikk for lastebil 5 Registrerte kjøretøyer ved utgangen av 1981 og Veitrafikkulykker med personskade i OFFENTLIGE FINANSER Kommuneregnskaper 1981 Kommunebudsjetter 1983 PENGER OG KREDITT Norges Postsparebank, forretnings- og sparebanker. Disponerte utlån til og bankinnskott fra foretak, kommuner og privatpersoner. 31. desember 1981 og INNTEKT OG FORMUE Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. November Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Desember Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Januar Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Februar Skattestatistikk Gjennomsnittstall for personlige skattytere 4 Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Mars Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. April Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Mai Skattestatistikk Personlige skattytere etter inntektstrinn 8 Skattestatistikk Oversikt over skattelikningen 9 Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Juli Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. August Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. September SOSIALE FORHOLD Barnehager pr. 15. desember Sosialhjelp i Barnehager pr. 15 desember Hjelpeordninger for hjemmene Sosialhjelp i RETTSFORHOLD Midler forvaltet av overformynderiene pr. 31. desember Reaksjoner for forbrytelser i Sivilrettsstatistikk Reaksjoner for forseelser i Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet i

4 ND Vest-Agder 1.3x 3 UTDANNING OG FORSKNING NR. Grunnskoler 1. oktober Nynorsk som hovudmål i grunnskolen i Studenter ved universiteter og høgskoler 1. oktober Videregående skoler 1. oktober Vaksenopplæring 1981/82 7 DIVERSE Dataservice for regional planlegging 11

5 ND Vest-Agder OVERFORMYNDERIENE. MIDLER FORVALTET PR. 31. DESEMBER 1982 Overformynderiene i Vest-Agder forvaltet vel 36 mill.kr pr. 31. desember I alt 86 prosent av de forvaltede midler tilhørte umyndige, 11 prosent tilhørte andre personer og 3 prosent offentlige legat og fond. Av forvaltningskapitalen var 38 prosent plassert i fordringer sikret i pant, 51 prosent i bankinnskott og 2 prosent i aksjer. Overformynderiene forvaltet midler for 758 umyndige ved årsskiftet Tall for hele landet er publisert i Statistisk ukehefte. Tabell 1. Forvaltede midler og tallet på umyndige. Vest-Agder Kommune For ofent- Umyndige med midler For For andre I alt lige legat umyndige personer Under 18 år og fond I alt 18 år og over kr kr kr kr HELE FYLKET Bykommuner Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Herredskommuner Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Aseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal

6 ND Vest-Agder 2.2x Tabell 2. Forvaltede midler etter plassering. 31. desember kr. Vest-Agder Fast Ford- Ihendeeiendom ringer haver- Andre Kommune I alt (etter Aksjer Bank sikret obliga- aktiva fradra g i pant sjoner av gjel d) HELE FYLKET Bykommuner Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Herredskommuner Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Aseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal

7 ND Vest-Agder SKATTEREGNSKAP. MÅNEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. OKTOBER 1983 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogdene en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger på månedsoppgjørsskjemaet over innbetalte og fordelte skatter og avgifter fra kommunekassererne. Tabellene viser både månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylke. Videre blir det vist endringstall i forhold til samme periode året før. Tall for hele landet blir gitt i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsført hos kommunekassererne, og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter som faller utenfor, kan nevnes sjømannsskatt og indirekte skatter. Oljeskattene som blir inntektsført ved oljeskattkontoret i Sandnes, er med i statistikken f.o.m. januar Byrået håper A få med alle de direkte oljeskattene og sjømannsskatten i løpet av For oktober viser tabellen for Vest-Agder fylke at skatteinngangen var på 32,8 mill.kr, det vil sd en nedgang på 16 prosent i forhold til oktober i fjor. Sumtabellen viser for Vest-Agder et tall på 1 977,3 mill.kr, en stigning 0.7 prosent i forhold til samme periode året for.

8 ND VEST-AGDER 3.2X 7 TABELL 1. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT F.O.M. JANUAR T.O.M. OKTOBER MANED MILL.KR ENDRING I PROSENT I OLJE FORHOLD TIL SAMME SKAT To PERIODE ARET FOR ORD INAR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINAR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINKR ORDINAR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIkAR- KOM- SJO- MANNS- FOLKE- TRYGDEN TIL FOLKE- FYLKES- KOM- STA T, FELLES I ALT TIL TIL PRIMER FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 10 VEST-AGDER , ,9 261,4 258, KRISTIANSAND , ,7 342, , MANDAL ,9-33,5 37,7 19,4 19, FARSUND , ,1 30,8 16,0 15, FLEKKEFJORD 125, ,1 31,7 17,4 17,2 9' VENNESLA ,8-31,7 38,4 18,3 18, SONGDALEN 47,4 14,2-12,4 7,2 6,9 6, SOGNE ,9 12,3 10,9 10, MARNARDAL ,4-5,4 4,6 3,1 3, RSERAL ,2 1, , AUDNEDAL 15,0 4,5-3,6 3,4 1,7 1, LINDESNES ,1-9,2 7,0 4,9 4, LYNGDAL ,9-16,6 15,4 9,4 9, HAGEBOSTAD 15,7 5,1 3,8 2,8 2,1 2, KVINESDAL 59,5 19,5-13,4 10,1 8, SIRDAL 28, ,5 4,5 3,7.3, TABELL 2. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL OKTOBER MANED MILL.KR SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT FOR ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORDINÆR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEK TS- SKATTE.- ORDINAR ORDINAR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIPAR- KOM- SJØ- MANNS - FOLKE- TRYGDEN TIL FOLKE- FYLKES- KOM- STAT, FELLES- I ALT TIL PRIMAR TIL FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 10 VEST-AGDER 32,8 8,7 6,5 7,9 4,7 4, KRISTIANSAND.. 29, ,7 1,5 5,3 5, MANDAL -0,1-0o1-0,4-0,2-0, FARSUND ,6 1,5 0,4 0, FLEKKEFJORD ,7 0,3 0,4 0, VENNESLA -2,8-1,3 - -1,8 1,6-0,7-0, SONGDALEN 1, ,4 0,1 0,3 0, SOGNE ,6 0,1-0, MARNARDAL ,6 - -0,5 0,1-0,3 0r RSERAL - 0,7-0, ,1-0, AUDNEDAL -0, , LINDESNES ,4 0,1 0,2 0, LYNGDAL 1,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0, HOG EBOSTAD 003 0,1 0, KVINESDAL ,1-0,9 1,1-0, SIRDAL 107 0,6 0,4 0,1 0,3 0,

9 ND Vest-Agder SKATTEREGNSKAP. MANEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. NOVEMBER 1983 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med Skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogdene en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger på månedsoppgjørsskjemaet over innbetalte og fordelte skatter og avgifter fra kommunekassererne. Tabellene viser bade månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylke. Videre blir det vist endringstall i forhold til samme periode året for. Tall for hele landet blir gitt i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsfort hos kommunekassererne, og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter som faller utenfor, kan nevnes sjømannsskatt og indirekte skatter. Oljeskattene som blir inntektsført ved oljeskattkontoret i Sandnes, er med i statistikken f.o.m. januar Byrået håper a få med alle de direkte oljeskattene og sjømannsskatten i løpet av For november viser tabellen for Vest-Agder fylke at skattinngangen var på 436,0 mill.kr, det vil si en nedgang på 1 prosent i forhold til november i fjor. Sumtabellen viser for Vest-Agder et tall på 2413,3 mill.kr, ep stigning på 5 prosent i forhold til samme periode året for. Tallene for november er foreløpige.

10 ND VEST-AGDER 4.2X 9 TABELL 1. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL JANUAR T.O.M. NOVEMBER MÅNED SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT F.O.M. MILL.KR ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORDINÆR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMÆR- SJØ- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL. TIL KOM- MANNS- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- PRIMÆR FYLKES - MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 10 VEST-AGDER , ,3 322, KRISTIANSAND 299, MANDAL , FARSUND FLEKKEFJORD 144, VENNESLA SONGDALEN SOGNE MARNARDAL ASERAL 177,7 47, , ,7 9, , , , ,7 18,5 19, ,4 13,5 4, , ,6 19, ,4 13,6 4, AUDNEDAL... 18,1 5,6-4,4 3,8 2,1 2, LINDESNES ,7-11,4 8,9 5, LYNGDAL 23,5-19,6 18, HÆGEBOSTAD 17, , KVINESDAL ,1 10, SIRDAL ,7.4, TABELL 2. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL NOVEMBER MÅNED MILL.KR SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT FOR, ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORDINÆR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN S... SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMÆR- KOM- SJØ- MANNS- FOLKE- TRYGDEN TIL FOLKE- FYLKES- KOM- STAT, FELLES- I ALT TIL TIL PRIMÆR FYLKES... NR. KOMMUNE MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- MV. MUNEN MUNEN 10 VEST-AGDER , ,9 64, KRISTIANSAND , ,5 37, MANDAL , , FARSUND 20, , ,6 2, FLEKKEFJORD " , , VENNESLA , SONGDALEN ,4 3,0 1, SOGNE , MARNARDAL 7, ,9 1, RSERAL 7, AUDNEDAL , LINDESNES , LYNGDAL ,9 1, HÆGEBOSTAD , ,2 0, KVINESDAL 12,9 4,0 3, ,8 1, SIRDAL

11 1 0 PUBLIKASJONER UNDER UTSENDING FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ I DESEMBER 1983 OG HITTIL I JANUAR 1984 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Utenrikshandel 1982 Hefte II Sidetall 339 Pris kr 24,00 Alkohol og andre rusmiddel 1982 Sidetall 44 Pris kr 12,00 Flyttestatistikk 1982 Sidetall 84 Pris kr 18,00 Jaktstatistikk 1982 Sidetall 60 Pris kr 18,00 Laks- og sjoaurefiske 1982 Sidetall 97 Pris kr 18,00 Oljevirksomheten 1982 Sidetall 79 Pris kr 18,00 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1983 Sidetall 28 Pris kr 12,00 Utdanningsstatistikk Oversikt 1. oktober 1981 Sidetall 115 Pris kr 18,00 Boforholdsundersøkelsen 1981 Sidetall 153 Pris kr 18,00 Nasjonalregnskap Sidetall 233 Pris kr 24,00 Statistisk fylkeshefte Oppland 1983 Sidetall 249 Pris kr 24,00 I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP): Fylkenes bruk av helseinstitusjoner Oversikt 1980 og forsøk på framskrivning Sidetall 91 Pris kr 18,00 (RAPP nr. 83/18) MODIS IV Dokumentasjonsnotat nr. 17 Endringer i utgave 80-1, 81-1 og 82-1 Sidetall 62 Pris kr 18,00 (RAPP nr. 83/19) Planrekneskap for Sør-Trøndelag Hovudresultat Sidetall 43 Pris kr 12,00 (RAPP nr. 83/23) Aktuelle skattetall Sidetall 46 Pris kr 12,00 (RAPP nr. 83/25) FASTE PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ Statistisk månedshefte Månedsstatistikk over utenrikshandelen Statistisk ukehefte Pris: Pris: Pris: Årsabonnement kr 60,00 Pr. hefte " 6,00 Årsabonnement kr 72,00 Pr. hefte " 6,00 Årsabonnement kr 96,00 Pr. hefte " 4,00

12 SYSTEMATISK OVERSIKT. EMNEBETEGNELSE NR EMNEGRUPPE 01 Miljø. Geografiske forhold 02 Befolkning 03 Helseforhold 04 Arbeidsmarked. Sysselsetting 05 Nasjonalregnskap og utenriksregnskap 06 Jordbruk. Skogbruk. Jakt 07 Fiske og fangst 08 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 09 Kraftforsyning. Energi 10 Bygge- og anleggsvirksomhet 11 Utenrikshandel 12 Innenlandsk handel. Offentlig og privat tjenesteyting 13 Sjøtransport. Sjøulykker 14 Annen samferdsel. Veitrafikkulykker. Reiseliv. Post. Telekommunikasjoner 15 Offentlige finanser 16 Penger og kreditt. Bankvesen, forsikring 17 Priser. Prisindekser 18 Lønninger 19 Inntekt og formue. Skattelikningen 20 Forbruk. Forbruksutgifter 21 Boliger og boforhold 22 Sosiale forhold 23 Rettsforhold. Kriminalitet 24 Utdanning og forskning 25 Kultur 26 Ferie og friluftsliv 27 Valg 28 Diverse

13 Nr. 2/84 6. februar 1984 VEST-AGDER INNHOLD EMNE- GRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 06 Elgjakta (K) Villreinjakta (K) Hagebruksavlinger Nynorsk som hovedmål i grunnskolen (K) Grunnskoler (K) 1. okt Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Des Kommunestyrevalget. Partifordeling av stemmer og representanter (K) Jernbanetransport Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i januar og hittil i februar Tilføyelsen (K) viser at tabellen inneholder kommunetall. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt

14 ND Vest-Agder lx ELGJAKTA 1983 Statistisk Sentralbyrås sammendrag av oppgavene over den ordinære elgjakta viser at det i Vest-Agder ble tillatt felt elger i 1983, mot i I 1983 ble det felt dyr, eller 91 prosent av det tillatte. Det ble felt 953 dyr i 1982, eller 88 prosent av det tillatte. I alt 63 prosent av de felte dyrene i 1983 var hanndyr, mot 61 prosent i I 1983 ble det felt 223 årskalver, mot 180 året for. Detaljerte opplysninger om elgjakta i 1983 blir gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 1983, som vil foreligge høsten Elgjakta Vest-Agder Kommune Felte dyr 1982 Felte dyr i prosent Tillatt av felt I alt tillatt felt 1983 Felte dyr Hann- Hunndyr dyr Felte dyr i prosent av tillatt felt HELE FYLKET Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen SOnge Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal

15 ND Vest-Agder 2x 2 VILLREINJAKTA 1983 Statistisk Sentralbyrås sammendrag av oppgavene over den ordinære villreinjakta i Vest-Agder viser at det ble tillatt felt 206 dyr i 1983, mot 181 i I 1983 ble det felt 36 dyr, eller 17 prosent av det tillatte. Det ble felt 24 dyr i 1982, eller 13 prosent av det tillatte. Detaljerte opplysninger om villreinjakta i 1983 blirs gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 1983, som vil foreligge hosten Villreinjakta Vest-Agder Kommune Felte dyr _ Felte ±2.1Le_aIr Felte dyr i dyr i prosent Tillatt prosent Hann- Nunnav felt I alt av dyr dyr tillatt tillatt felt felt HELE FYLKET Aseral Hægebostad Kvinesdal - _ Sirdal

16 ND Vest-Agder 3x 3 HAGEBRUKSAVLINGENE I 1983 Etter Statistisk Sentralbyrås avlingsstatistikk for hagebruket er fruktavlinga i Vest-Agder beregnet til tonn, eller 57 prosent av et middelsår. I 1982 var avlinga av frukt tonn. Avlinga av hagebær er beregnet til tonn, eller 89 prosent av et middelsår, mot tonn i Avlingsoppgavene for grønnsaker på friland omfatter blomkål, hvitkål, rosenkål, kinakål, "annen kål", gulrot, bønner, purre, stilk- og knollselleri, rødbeter, matløk og salat. For rosenkål, kinakål, "annen kål", bønner, stilk- og knollselleri, rødbeter og salat er avlingsoppgavene avgrenset til bruk som i alt dyrker minst 2 dekar grønnsaker på friland. Videre er avlinga fra små kjøkkenhager ikke med i oppgavene. Grønnsakareal en manglet oppgaver for, utgjorde om lag 500 dekar, mens areal med avlingsoppgaver var dekar. Samlet avling av grønnsaker på friland er for 1983 beregnet til tonn, eller 96 prosent av et middelsår. Tilsvarende avling i 1982 var tonn. Salat, agurk og tomat dyrket under glass/plast gav 310 tonn i Disse tallene gjelder bare enheter med minst 300 m 2 under glass/plast. Avlinga av grønnsaker under glass/plast i 1983 var om lag den samme som i Tall for hele landet er gitt i Statistisk ukehefte nr. 51/52, Avlingene i hagebruket Vest-Agderl) Avling Prosent Avling Antall enheter i kg pr. av et i tonn enhet middelsår FRUKT I ALT Sommereple Vintereple Pære Plomme SOtkirsebær Surkirsebær tre 15,0 16,3 2,5 18,8 5,0 5, HAGEB1ER I ALT Rips Stikkelsbær Solbær Jordbær 850 Bringebær 160 busker t, It dekar 5,4 3,5 2, GRØNNSAKER I ALT GRØNNSAKER PA FRILAND Kål 470 It Gulrot Andre grønnsaker på friland GRØNNSAKER UNDER GLASS/ PLAST 15, Salat 2) 4, Agurk 5, Tomat 6, ) For avgrensing av statistikken, se teksten ovenfor. 2) Det er regnet 100 gram pr. salathode.

17 ND Vest-Agder 4x 4 NYNORSK SOM HOVEDMAL I GRUNNSKOLEN I Oppgaver til Statistisk Sentralbyrås utdanningsstatistikk viser at 5,6 prosent av grunnskoleelevene i Vest-Agder hadde nynorsk som opplæringsmål i Dette var samme prosenten som i De 10 siste årene har nynorsk som opplæringsmål i grunnskolen gått tilbake fra 7,3 prosent av elevene til 5,6 prosent. Hele nedgangen var i perioden Det var elever med nynorsk som opplæringsmål i 7 av de 15 kommunene i fylket i 1983, og i 4 av disse hadde flertallet av elevene opplæring på nynorsk. Tall for hele landet er publisert i Statistisk ukehefte nr. 3, Elever i grunnskolen med nynorsk som hovedmål i prosent av elever i alt Vest-Agder Kommuner med elever som brukte nynorsk som hovedmål * A HELE FYLKET 7,3 5,6 5,8 5,5 5,5 5,6 5,6-1,7-1, Endrin Farsund - - 0, Flekkefjord , Vennesla 8, ,2-8,2 - Songdalen 10,5 15,3 16,2 16,7 15,2 16,5 16,6 6,1 4,8 1,3 Marnardal 72,5 19,3 22,6 18,1 18,7 15,7 18,0-54,5-53,2-1,3 Aseral 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9-1,1 - -1,1 Audnedal 70,6 61,9 62,2 56,6 52,5 53,8 53,2-17,4-8,7-8,7 Hægebostad 100,0 99,4 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 - -0,6 0,6 Kvinesdal 39,6 35,4 36,7 34,9 35,5 34,2 33,5-6,1-4,2-1,9 Sirdal 96,5 92,1 95,4 92,2 93,0 94,4 97,3 0,8-4,4 5,2

18 ND Vest-Agder 5x GRUNNSKOLER 1. OKTOBER 1983 Statistisk Sentralbyrås statistikk over grunnskoler 1. oktober 1983 viser at det på dette tidspunkt var 105 grunnskoler i Vest-Agder fylke. Av disse var 72 barneskoler, 15 kombinerte barneog ungdomsskoler og 18 ungdomsskoler. Av elevene ved disse skolene fikk grunnskoleutdanning på klassetrinn og 45 på 10. klassetrinn. Sammenliknet med året for var det 229 færre elever på klassetrinn, som gir en nedgang på 1,1 prosent, mens det var 7 flere elever i det 10. frivillige skoleår, eller en økning på 18,4 prosent. Størst økning i elevtallet var det i Audnedal med 6,1 prosent. Kommunene Sirdal, Marnardal og Aseral hadde størst nedgang med henholdsvis 5,6 prosent, 4,4 prosent og 4,2 prosent. Av fylkets 15 kommuner var det bare Kristiansand som hadde elever på 10. klassetrinn. En oversikt over skoleskyssen i fylket viser at 23 prosent av elevene hadde skyss hele året. Dette var samme tall som for hele landet. HOyest andel med skyss var det i Marnardal kommune med 65 prosent, og lavest i Kristiansand med 12 prosent. Det var 242 fremmedspråklige elever i Vest-Agder fylke, fordelt på 8 kommuner. Flest elever hadde Kristiansand med 211, deretter kom Mandal med 13 fremmedspråklige elever. Flere opplysninger vil bli gitt i publikasjonen Grunnskoler 1983, som vil komme ut i 2. kvartal Grunnskoler 1. oktober Skoler etter skoleslag og elever etter klassetrinn/skyss/fremmedspråklig bakgrunn. Vest-Agder Skoler _ Elever Prosent elever Fremnerte med med- Kommune Barne- barne- skyss språk- I Ungdomsalt I alt klasse- klasseskoler og ung- skoler hele lige trinn trinn doms- skole- elever skoler aret HELE FYLKET 105 Kristiansand 34 Mandal 6 Farsund 8 Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal... Sirdal

19 ND Vest-Agder 6.1 SKATTEREGNSKAP. MANEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. DESEMBER 1983 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med Skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogdene en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger på månedsoppgjorsskjemaet over innbetalte og fordelte skatter og avgifter fra kommunekassererne. Tabellene viser både månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylke. Videre blir det vist endringstall i forhold til snub periode året for. Tall for hele landet blir gitt i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsfort hos kommunekassererne, og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter som faller utenfor, kan nevnes sjomannsskatt og indirekte skatter. Oljeskattene som blir inntektsført ved oljeskattkontoret i Sandnes, er med i statistikken f.o.m. januar Byrået håper A få med alle de direkte oljeskattene og sjømannsskatten i løpet av For desember viser tabellen for Vest-Agder fylke at skatteinngangen var på 67,9 mill.kr, det vil si en nedgang på 9 prosent i forhold til desember i fjor. Sumtabellen viser for Vest-Agder et tall på 2 481,2 mill.kr, en stigning på 5 prosent i forhold til samme periode året for. Tallene for desember er foreløpige.

20 ND VEST-AGDER 6.2X 7 TABELL 1. TABELL OVER DESEMBER MANED KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL MILL.KR SKATTEINNGANG F.O.M. JANUAR T.O.M. ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT PERIODE ARET FOR ORDINAR HERAV MEDLEMS'. ARBEIDS." ORDINAR INN- SKATTE.. SKATT INNGANG TIL KOM- MUNAL AVGIFT TIL GIVER". AVGIFT SKATT TIL TEKTS-, SKATT SKATTE - INNGANG ORDINAR SKATT ORDINAR SKATT I ALT PRIMAR- KOM- SJO- AA,NNS- FOLKE - TRYGDEN TIL FOLKE.. FYLKES- X0M". STAT, FELLES- I ALT TIL PRIMAR TIL FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN T 10 VEST-AGDER ,2 649, , KRISTIANSAND ,1 1 76, MANDAL , FARSUND 145, o FLEKKEFJORD ,6 39,3-30, , VENNESLA 1804,Z 48, SONGDALEN ,7 15,8 8, SOGNE ,4 26, MARNARDAL 31,2 10,3 7,2 5, ASERAL 18,1 9, AUDNEDAL , ,1 2,2 2, LINDESNES 46,9 14, ,1 4 4 i 1032 LYNGDAL 66,1 24, HAGEBOSTAD 18,3 5, , KVINESDAL 83,2 29, , SIRDAL , TABELL 2. TABELL OVER MILL.KR KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINNGANG FOR DESEMBER MANED ENDRING I PROSENT I OWE". FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORDINAR HERAV MEDLEMS." ARBEIDS. CRDINAR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER- SKATT TEKTS... SKATTE - ORDINAR ORDINAR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMÆR- KOM- SJO- MANNS- FOLKE- TRYGDEN TIL FOLKE- FYLKES KOM." STAT, FELLES" I ALT TIL TIL PRIMAR FYLKES'' MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 10 VEST-AGDER KRISTIANSAND ,1 3,0 3, MANDAL r , FARSUND ,8 1, FLEKKEFJORD 3.9 1, VENNESLA , SONGDALEN SOGNE 1,0 0,4 0, , MARNARDAL 0,4 0, , ASERAL... 0,4 0, AUDNEDAL 0.9 0, OA LINDESNES 1,1 0, LYNGDAL 2,7 0, , HAGEBOSTAD 0, , KVINESDAL 10, , SIRDAL 8, ,

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3.

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. Nr. 1/82 11. januar 1982 TELEMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1981 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. kvartal Folke- og bustadteljing 1980. Hovudtal for kommunar

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K)

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K) Januar 996 Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk /96 Sei hald mark.inne 00.00 Oversiktstabell A og B. Utvalde tal for fylker og Kommunar, 994 (K) 'Emne 03.03 Barnevern, 994 (K) Emne 05.0 Skattestatistikk.

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 r. 13/79 28. mars 1979 INNHOLD Byggevirksomheten i februar 1979 Salg av petroleumsprodukter i februar 1979 Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 599 STATISTISK FYLKESHEFTE 1973 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN 82-537-0312-0 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 642 STATISTISK FYLKESHEFTE 73 Troms STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 74 ISBN 8253703716 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk.

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt.

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt. INNHOLD SYSTEMATISK INNHOLDSOVERSIKT 2 12 ENERGI 2 20 GENERELLE SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 2 21 BEFOLKNING 2 22 HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE 3 23 UTDANNING OG SKOLEVESEN 3 24 KULTURELLE FORHOLD, GENERELL

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå MELDING OM VIRKSOMHETEN 1976

Statistisk Sentralbyrå MELDING OM VIRKSOMHETEN 1976 Statistisk Sentralbyrå MELDING OM VIRKSOMHETEN 1976 MELDING OM VIRKSOMHETEN 1976 Statistisk Sentralbyrå Oslo 1977 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger med dette fram en - melding om virksomheten for året

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

AVISENES BRUK AV STATISTISK SENTRALBYRÅS PRESSEMELDINGER OG PUBLIKASJONER

AVISENES BRUK AV STATISTISK SENTRALBYRÅS PRESSEMELDINGER OG PUBLIKASJONER 83 /5 23..:februar 1983 AVISENES BRUK AV STATISTISK SENTRALBYRÅS PRESSEMELDINGER OG PUBLIKASJONER Resultater fra en registrering av et utvalg avisklipp fra 1980, 1981 og 1982 Av Liv Argel lb 0 INNHOLD

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 21 Jon Epland og Mads Ivar Kirkeberg 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapittelet er å gi en oversikt over personers og husholdningers

Detaljer

Interne no der. STATIST IKKBRUKERUNDERSØKELSEN 198o/1981

Interne no der. STATIST IKKBRUKERUNDERSØKELSEN 198o/1981 Interne no der STATISTISK SENTRALBYRÅ 9. oktober 1981 STATIST IKKBRUKERUNDERSØKELSEN 198o/1981 Resultater fra en postundersøkelse om bruk og vurdering av Byråets statistikk i departementer, statsadministrasjonen

Detaljer