VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt."

Transkript

1 . 1/849. januar 1984 VEST-AGDER INN H O L D ge- LIPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE B Nye distriktstall. Innhold Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Nov Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1983 og hittil i januar TilfØyelsen (K) viser at tabellen inneholder kommunetall. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt

2 ND Vest-Agder NYE DISTRIKTSTALL. INNHOLD VEST-AGDER BEFOLKNING Folketallet i kommuene 1. januar Familiestatistikk 1. juli Statistikk over folkemengde etter kjønn og alder i valgkretser og skolekretser 4 Folketallet i kommunene 1. april Flyttinger mellom kommunene, og flyttinger fra og til kommunene etter flytternes kjønn og alder Folkemengden etter kjønn og alder. 31. desember Folketallet i kommunene 1. juli Folketallet i kommunene 1. oktober Nytt bosettingskart over Vest-Agder 12 NR. ARBEIDSMARKED Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet 4. kvartal Regional sysselsettingsstatistikk for oljeutvinning og bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 1. kvartal Sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket og Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn og Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse 1981 og Regional sysselsettingsstatistikk for oljeutvinning og bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 2. kvartal JORDBRUK. SKOGBRUK. JAKT Villreinjakta Elgjakta Avlingene i hagebruket Foreløpige tall 4 Jordbruksavling Kjøttkontrollen Talet på husdyr pr. 1. august 1982 etter oppgåver gitt i samband med tilskottsordningane 5 Rådyrjakta Skog- og utmarksbranner Investeringstiltak i jordbruket med statstilskott 8 Landbruksvikarvirksomhet Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Skoggreting Tallet på husdyr pr. 1. januar etter oppgaver gitt i samband med tilskottsordningene 10 Skogsveier for motorkjøretøyer Jakt og fangst av bever FISKE OG FANGST Fiskeflåten og utbytte av fiskeriene i 1981 Lakse- og sjoaurefiske Foreløpige tall 3 OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT. INDUSTRI Industristatistikk KRAFTFORSYNING. ENERGI Produksjonen av elektrisk kraft

3 ND Vest-Agder BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET NR. Bygge- og anleggsstatistikk Byggearealstatistikk Foreløpige tall 9 UTENRIKSHANDEL Statistikk over utenrikshandelen ANNEN SAMFERDSEL Eie og bruk av personbil Snarstatistikk for lastebil 5 Registrerte kjøretøyer ved utgangen av 1981 og Veitrafikkulykker med personskade i OFFENTLIGE FINANSER Kommuneregnskaper 1981 Kommunebudsjetter 1983 PENGER OG KREDITT Norges Postsparebank, forretnings- og sparebanker. Disponerte utlån til og bankinnskott fra foretak, kommuner og privatpersoner. 31. desember 1981 og INNTEKT OG FORMUE Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. November Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Desember Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Januar Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Februar Skattestatistikk Gjennomsnittstall for personlige skattytere 4 Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Mars Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. April Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Mai Skattestatistikk Personlige skattytere etter inntektstrinn 8 Skattestatistikk Oversikt over skattelikningen 9 Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Juli Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. August Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. September SOSIALE FORHOLD Barnehager pr. 15. desember Sosialhjelp i Barnehager pr. 15 desember Hjelpeordninger for hjemmene Sosialhjelp i RETTSFORHOLD Midler forvaltet av overformynderiene pr. 31. desember Reaksjoner for forbrytelser i Sivilrettsstatistikk Reaksjoner for forseelser i Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet i

4 ND Vest-Agder 1.3x 3 UTDANNING OG FORSKNING NR. Grunnskoler 1. oktober Nynorsk som hovudmål i grunnskolen i Studenter ved universiteter og høgskoler 1. oktober Videregående skoler 1. oktober Vaksenopplæring 1981/82 7 DIVERSE Dataservice for regional planlegging 11

5 ND Vest-Agder OVERFORMYNDERIENE. MIDLER FORVALTET PR. 31. DESEMBER 1982 Overformynderiene i Vest-Agder forvaltet vel 36 mill.kr pr. 31. desember I alt 86 prosent av de forvaltede midler tilhørte umyndige, 11 prosent tilhørte andre personer og 3 prosent offentlige legat og fond. Av forvaltningskapitalen var 38 prosent plassert i fordringer sikret i pant, 51 prosent i bankinnskott og 2 prosent i aksjer. Overformynderiene forvaltet midler for 758 umyndige ved årsskiftet Tall for hele landet er publisert i Statistisk ukehefte. Tabell 1. Forvaltede midler og tallet på umyndige. Vest-Agder Kommune For ofent- Umyndige med midler For For andre I alt lige legat umyndige personer Under 18 år og fond I alt 18 år og over kr kr kr kr HELE FYLKET Bykommuner Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Herredskommuner Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Aseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal

6 ND Vest-Agder 2.2x Tabell 2. Forvaltede midler etter plassering. 31. desember kr. Vest-Agder Fast Ford- Ihendeeiendom ringer haver- Andre Kommune I alt (etter Aksjer Bank sikret obliga- aktiva fradra g i pant sjoner av gjel d) HELE FYLKET Bykommuner Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Herredskommuner Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Aseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal

7 ND Vest-Agder SKATTEREGNSKAP. MÅNEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. OKTOBER 1983 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogdene en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger på månedsoppgjørsskjemaet over innbetalte og fordelte skatter og avgifter fra kommunekassererne. Tabellene viser både månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylke. Videre blir det vist endringstall i forhold til samme periode året før. Tall for hele landet blir gitt i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsført hos kommunekassererne, og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter som faller utenfor, kan nevnes sjømannsskatt og indirekte skatter. Oljeskattene som blir inntektsført ved oljeskattkontoret i Sandnes, er med i statistikken f.o.m. januar Byrået håper A få med alle de direkte oljeskattene og sjømannsskatten i løpet av For oktober viser tabellen for Vest-Agder fylke at skatteinngangen var på 32,8 mill.kr, det vil sd en nedgang på 16 prosent i forhold til oktober i fjor. Sumtabellen viser for Vest-Agder et tall på 1 977,3 mill.kr, en stigning 0.7 prosent i forhold til samme periode året for.

8 ND VEST-AGDER 3.2X 7 TABELL 1. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT F.O.M. JANUAR T.O.M. OKTOBER MANED MILL.KR ENDRING I PROSENT I OLJE FORHOLD TIL SAMME SKAT To PERIODE ARET FOR ORD INAR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINAR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINKR ORDINAR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIkAR- KOM- SJO- MANNS- FOLKE- TRYGDEN TIL FOLKE- FYLKES- KOM- STA T, FELLES I ALT TIL TIL PRIMER FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 10 VEST-AGDER , ,9 261,4 258, KRISTIANSAND , ,7 342, , MANDAL ,9-33,5 37,7 19,4 19, FARSUND , ,1 30,8 16,0 15, FLEKKEFJORD 125, ,1 31,7 17,4 17,2 9' VENNESLA ,8-31,7 38,4 18,3 18, SONGDALEN 47,4 14,2-12,4 7,2 6,9 6, SOGNE ,9 12,3 10,9 10, MARNARDAL ,4-5,4 4,6 3,1 3, RSERAL ,2 1, , AUDNEDAL 15,0 4,5-3,6 3,4 1,7 1, LINDESNES ,1-9,2 7,0 4,9 4, LYNGDAL ,9-16,6 15,4 9,4 9, HAGEBOSTAD 15,7 5,1 3,8 2,8 2,1 2, KVINESDAL 59,5 19,5-13,4 10,1 8, SIRDAL 28, ,5 4,5 3,7.3, TABELL 2. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL OKTOBER MANED MILL.KR SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT FOR ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORDINÆR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEK TS- SKATTE.- ORDINAR ORDINAR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIPAR- KOM- SJØ- MANNS - FOLKE- TRYGDEN TIL FOLKE- FYLKES- KOM- STAT, FELLES- I ALT TIL PRIMAR TIL FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 10 VEST-AGDER 32,8 8,7 6,5 7,9 4,7 4, KRISTIANSAND.. 29, ,7 1,5 5,3 5, MANDAL -0,1-0o1-0,4-0,2-0, FARSUND ,6 1,5 0,4 0, FLEKKEFJORD ,7 0,3 0,4 0, VENNESLA -2,8-1,3 - -1,8 1,6-0,7-0, SONGDALEN 1, ,4 0,1 0,3 0, SOGNE ,6 0,1-0, MARNARDAL ,6 - -0,5 0,1-0,3 0r RSERAL - 0,7-0, ,1-0, AUDNEDAL -0, , LINDESNES ,4 0,1 0,2 0, LYNGDAL 1,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0, HOG EBOSTAD 003 0,1 0, KVINESDAL ,1-0,9 1,1-0, SIRDAL 107 0,6 0,4 0,1 0,3 0,

9 ND Vest-Agder SKATTEREGNSKAP. MANEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. NOVEMBER 1983 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med Skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogdene en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger på månedsoppgjørsskjemaet over innbetalte og fordelte skatter og avgifter fra kommunekassererne. Tabellene viser bade månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylke. Videre blir det vist endringstall i forhold til samme periode året for. Tall for hele landet blir gitt i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsfort hos kommunekassererne, og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter som faller utenfor, kan nevnes sjømannsskatt og indirekte skatter. Oljeskattene som blir inntektsført ved oljeskattkontoret i Sandnes, er med i statistikken f.o.m. januar Byrået håper a få med alle de direkte oljeskattene og sjømannsskatten i løpet av For november viser tabellen for Vest-Agder fylke at skattinngangen var på 436,0 mill.kr, det vil si en nedgang på 1 prosent i forhold til november i fjor. Sumtabellen viser for Vest-Agder et tall på 2413,3 mill.kr, ep stigning på 5 prosent i forhold til samme periode året for. Tallene for november er foreløpige.

10 ND VEST-AGDER 4.2X 9 TABELL 1. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL JANUAR T.O.M. NOVEMBER MÅNED SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT F.O.M. MILL.KR ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORDINÆR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMÆR- SJØ- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL. TIL KOM- MANNS- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- PRIMÆR FYLKES - MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 10 VEST-AGDER , ,3 322, KRISTIANSAND 299, MANDAL , FARSUND FLEKKEFJORD 144, VENNESLA SONGDALEN SOGNE MARNARDAL ASERAL 177,7 47, , ,7 9, , , , ,7 18,5 19, ,4 13,5 4, , ,6 19, ,4 13,6 4, AUDNEDAL... 18,1 5,6-4,4 3,8 2,1 2, LINDESNES ,7-11,4 8,9 5, LYNGDAL 23,5-19,6 18, HÆGEBOSTAD 17, , KVINESDAL ,1 10, SIRDAL ,7.4, TABELL 2. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL NOVEMBER MÅNED MILL.KR SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT FOR, ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORDINÆR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN S... SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMÆR- KOM- SJØ- MANNS- FOLKE- TRYGDEN TIL FOLKE- FYLKES- KOM- STAT, FELLES- I ALT TIL TIL PRIMÆR FYLKES... NR. KOMMUNE MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- MV. MUNEN MUNEN 10 VEST-AGDER , ,9 64, KRISTIANSAND , ,5 37, MANDAL , , FARSUND 20, , ,6 2, FLEKKEFJORD " , , VENNESLA , SONGDALEN ,4 3,0 1, SOGNE , MARNARDAL 7, ,9 1, RSERAL 7, AUDNEDAL , LINDESNES , LYNGDAL ,9 1, HÆGEBOSTAD , ,2 0, KVINESDAL 12,9 4,0 3, ,8 1, SIRDAL

11 1 0 PUBLIKASJONER UNDER UTSENDING FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ I DESEMBER 1983 OG HITTIL I JANUAR 1984 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Utenrikshandel 1982 Hefte II Sidetall 339 Pris kr 24,00 Alkohol og andre rusmiddel 1982 Sidetall 44 Pris kr 12,00 Flyttestatistikk 1982 Sidetall 84 Pris kr 18,00 Jaktstatistikk 1982 Sidetall 60 Pris kr 18,00 Laks- og sjoaurefiske 1982 Sidetall 97 Pris kr 18,00 Oljevirksomheten 1982 Sidetall 79 Pris kr 18,00 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1983 Sidetall 28 Pris kr 12,00 Utdanningsstatistikk Oversikt 1. oktober 1981 Sidetall 115 Pris kr 18,00 Boforholdsundersøkelsen 1981 Sidetall 153 Pris kr 18,00 Nasjonalregnskap Sidetall 233 Pris kr 24,00 Statistisk fylkeshefte Oppland 1983 Sidetall 249 Pris kr 24,00 I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP): Fylkenes bruk av helseinstitusjoner Oversikt 1980 og forsøk på framskrivning Sidetall 91 Pris kr 18,00 (RAPP nr. 83/18) MODIS IV Dokumentasjonsnotat nr. 17 Endringer i utgave 80-1, 81-1 og 82-1 Sidetall 62 Pris kr 18,00 (RAPP nr. 83/19) Planrekneskap for Sør-Trøndelag Hovudresultat Sidetall 43 Pris kr 12,00 (RAPP nr. 83/23) Aktuelle skattetall Sidetall 46 Pris kr 12,00 (RAPP nr. 83/25) FASTE PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ Statistisk månedshefte Månedsstatistikk over utenrikshandelen Statistisk ukehefte Pris: Pris: Pris: Årsabonnement kr 60,00 Pr. hefte " 6,00 Årsabonnement kr 72,00 Pr. hefte " 6,00 Årsabonnement kr 96,00 Pr. hefte " 4,00

12 SYSTEMATISK OVERSIKT. EMNEBETEGNELSE NR EMNEGRUPPE 01 Miljø. Geografiske forhold 02 Befolkning 03 Helseforhold 04 Arbeidsmarked. Sysselsetting 05 Nasjonalregnskap og utenriksregnskap 06 Jordbruk. Skogbruk. Jakt 07 Fiske og fangst 08 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 09 Kraftforsyning. Energi 10 Bygge- og anleggsvirksomhet 11 Utenrikshandel 12 Innenlandsk handel. Offentlig og privat tjenesteyting 13 Sjøtransport. Sjøulykker 14 Annen samferdsel. Veitrafikkulykker. Reiseliv. Post. Telekommunikasjoner 15 Offentlige finanser 16 Penger og kreditt. Bankvesen, forsikring 17 Priser. Prisindekser 18 Lønninger 19 Inntekt og formue. Skattelikningen 20 Forbruk. Forbruksutgifter 21 Boliger og boforhold 22 Sosiale forhold 23 Rettsforhold. Kriminalitet 24 Utdanning og forskning 25 Kultur 26 Ferie og friluftsliv 27 Valg 28 Diverse

13 Nr. 2/84 6. februar 1984 VEST-AGDER INNHOLD EMNE- GRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 06 Elgjakta (K) Villreinjakta (K) Hagebruksavlinger Nynorsk som hovedmål i grunnskolen (K) Grunnskoler (K) 1. okt Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Des Kommunestyrevalget. Partifordeling av stemmer og representanter (K) Jernbanetransport Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i januar og hittil i februar Tilføyelsen (K) viser at tabellen inneholder kommunetall. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt

14 ND Vest-Agder lx ELGJAKTA 1983 Statistisk Sentralbyrås sammendrag av oppgavene over den ordinære elgjakta viser at det i Vest-Agder ble tillatt felt elger i 1983, mot i I 1983 ble det felt dyr, eller 91 prosent av det tillatte. Det ble felt 953 dyr i 1982, eller 88 prosent av det tillatte. I alt 63 prosent av de felte dyrene i 1983 var hanndyr, mot 61 prosent i I 1983 ble det felt 223 årskalver, mot 180 året for. Detaljerte opplysninger om elgjakta i 1983 blir gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 1983, som vil foreligge høsten Elgjakta Vest-Agder Kommune Felte dyr 1982 Felte dyr i prosent Tillatt av felt I alt tillatt felt 1983 Felte dyr Hann- Hunndyr dyr Felte dyr i prosent av tillatt felt HELE FYLKET Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen SOnge Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal

15 ND Vest-Agder 2x 2 VILLREINJAKTA 1983 Statistisk Sentralbyrås sammendrag av oppgavene over den ordinære villreinjakta i Vest-Agder viser at det ble tillatt felt 206 dyr i 1983, mot 181 i I 1983 ble det felt 36 dyr, eller 17 prosent av det tillatte. Det ble felt 24 dyr i 1982, eller 13 prosent av det tillatte. Detaljerte opplysninger om villreinjakta i 1983 blirs gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 1983, som vil foreligge hosten Villreinjakta Vest-Agder Kommune Felte dyr _ Felte ±2.1Le_aIr Felte dyr i dyr i prosent Tillatt prosent Hann- Nunnav felt I alt av dyr dyr tillatt tillatt felt felt HELE FYLKET Aseral Hægebostad Kvinesdal - _ Sirdal

16 ND Vest-Agder 3x 3 HAGEBRUKSAVLINGENE I 1983 Etter Statistisk Sentralbyrås avlingsstatistikk for hagebruket er fruktavlinga i Vest-Agder beregnet til tonn, eller 57 prosent av et middelsår. I 1982 var avlinga av frukt tonn. Avlinga av hagebær er beregnet til tonn, eller 89 prosent av et middelsår, mot tonn i Avlingsoppgavene for grønnsaker på friland omfatter blomkål, hvitkål, rosenkål, kinakål, "annen kål", gulrot, bønner, purre, stilk- og knollselleri, rødbeter, matløk og salat. For rosenkål, kinakål, "annen kål", bønner, stilk- og knollselleri, rødbeter og salat er avlingsoppgavene avgrenset til bruk som i alt dyrker minst 2 dekar grønnsaker på friland. Videre er avlinga fra små kjøkkenhager ikke med i oppgavene. Grønnsakareal en manglet oppgaver for, utgjorde om lag 500 dekar, mens areal med avlingsoppgaver var dekar. Samlet avling av grønnsaker på friland er for 1983 beregnet til tonn, eller 96 prosent av et middelsår. Tilsvarende avling i 1982 var tonn. Salat, agurk og tomat dyrket under glass/plast gav 310 tonn i Disse tallene gjelder bare enheter med minst 300 m 2 under glass/plast. Avlinga av grønnsaker under glass/plast i 1983 var om lag den samme som i Tall for hele landet er gitt i Statistisk ukehefte nr. 51/52, Avlingene i hagebruket Vest-Agderl) Avling Prosent Avling Antall enheter i kg pr. av et i tonn enhet middelsår FRUKT I ALT Sommereple Vintereple Pære Plomme SOtkirsebær Surkirsebær tre 15,0 16,3 2,5 18,8 5,0 5, HAGEB1ER I ALT Rips Stikkelsbær Solbær Jordbær 850 Bringebær 160 busker t, It dekar 5,4 3,5 2, GRØNNSAKER I ALT GRØNNSAKER PA FRILAND Kål 470 It Gulrot Andre grønnsaker på friland GRØNNSAKER UNDER GLASS/ PLAST 15, Salat 2) 4, Agurk 5, Tomat 6, ) For avgrensing av statistikken, se teksten ovenfor. 2) Det er regnet 100 gram pr. salathode.

17 ND Vest-Agder 4x 4 NYNORSK SOM HOVEDMAL I GRUNNSKOLEN I Oppgaver til Statistisk Sentralbyrås utdanningsstatistikk viser at 5,6 prosent av grunnskoleelevene i Vest-Agder hadde nynorsk som opplæringsmål i Dette var samme prosenten som i De 10 siste årene har nynorsk som opplæringsmål i grunnskolen gått tilbake fra 7,3 prosent av elevene til 5,6 prosent. Hele nedgangen var i perioden Det var elever med nynorsk som opplæringsmål i 7 av de 15 kommunene i fylket i 1983, og i 4 av disse hadde flertallet av elevene opplæring på nynorsk. Tall for hele landet er publisert i Statistisk ukehefte nr. 3, Elever i grunnskolen med nynorsk som hovedmål i prosent av elever i alt Vest-Agder Kommuner med elever som brukte nynorsk som hovedmål * A HELE FYLKET 7,3 5,6 5,8 5,5 5,5 5,6 5,6-1,7-1, Endrin Farsund - - 0, Flekkefjord , Vennesla 8, ,2-8,2 - Songdalen 10,5 15,3 16,2 16,7 15,2 16,5 16,6 6,1 4,8 1,3 Marnardal 72,5 19,3 22,6 18,1 18,7 15,7 18,0-54,5-53,2-1,3 Aseral 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9-1,1 - -1,1 Audnedal 70,6 61,9 62,2 56,6 52,5 53,8 53,2-17,4-8,7-8,7 Hægebostad 100,0 99,4 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 - -0,6 0,6 Kvinesdal 39,6 35,4 36,7 34,9 35,5 34,2 33,5-6,1-4,2-1,9 Sirdal 96,5 92,1 95,4 92,2 93,0 94,4 97,3 0,8-4,4 5,2

18 ND Vest-Agder 5x GRUNNSKOLER 1. OKTOBER 1983 Statistisk Sentralbyrås statistikk over grunnskoler 1. oktober 1983 viser at det på dette tidspunkt var 105 grunnskoler i Vest-Agder fylke. Av disse var 72 barneskoler, 15 kombinerte barneog ungdomsskoler og 18 ungdomsskoler. Av elevene ved disse skolene fikk grunnskoleutdanning på klassetrinn og 45 på 10. klassetrinn. Sammenliknet med året for var det 229 færre elever på klassetrinn, som gir en nedgang på 1,1 prosent, mens det var 7 flere elever i det 10. frivillige skoleår, eller en økning på 18,4 prosent. Størst økning i elevtallet var det i Audnedal med 6,1 prosent. Kommunene Sirdal, Marnardal og Aseral hadde størst nedgang med henholdsvis 5,6 prosent, 4,4 prosent og 4,2 prosent. Av fylkets 15 kommuner var det bare Kristiansand som hadde elever på 10. klassetrinn. En oversikt over skoleskyssen i fylket viser at 23 prosent av elevene hadde skyss hele året. Dette var samme tall som for hele landet. HOyest andel med skyss var det i Marnardal kommune med 65 prosent, og lavest i Kristiansand med 12 prosent. Det var 242 fremmedspråklige elever i Vest-Agder fylke, fordelt på 8 kommuner. Flest elever hadde Kristiansand med 211, deretter kom Mandal med 13 fremmedspråklige elever. Flere opplysninger vil bli gitt i publikasjonen Grunnskoler 1983, som vil komme ut i 2. kvartal Grunnskoler 1. oktober Skoler etter skoleslag og elever etter klassetrinn/skyss/fremmedspråklig bakgrunn. Vest-Agder Skoler _ Elever Prosent elever Fremnerte med med- Kommune Barne- barne- skyss språk- I Ungdomsalt I alt klasse- klasseskoler og ung- skoler hele lige trinn trinn doms- skole- elever skoler aret HELE FYLKET 105 Kristiansand 34 Mandal 6 Farsund 8 Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal... Sirdal

19 ND Vest-Agder 6.1 SKATTEREGNSKAP. MANEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. DESEMBER 1983 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med Skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogdene en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger på månedsoppgjorsskjemaet over innbetalte og fordelte skatter og avgifter fra kommunekassererne. Tabellene viser både månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylke. Videre blir det vist endringstall i forhold til snub periode året for. Tall for hele landet blir gitt i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsfort hos kommunekassererne, og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter som faller utenfor, kan nevnes sjomannsskatt og indirekte skatter. Oljeskattene som blir inntektsført ved oljeskattkontoret i Sandnes, er med i statistikken f.o.m. januar Byrået håper A få med alle de direkte oljeskattene og sjømannsskatten i løpet av For desember viser tabellen for Vest-Agder fylke at skatteinngangen var på 67,9 mill.kr, det vil si en nedgang på 9 prosent i forhold til desember i fjor. Sumtabellen viser for Vest-Agder et tall på 2 481,2 mill.kr, en stigning på 5 prosent i forhold til samme periode året for. Tallene for desember er foreløpige.

20 ND VEST-AGDER 6.2X 7 TABELL 1. TABELL OVER DESEMBER MANED KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL MILL.KR SKATTEINNGANG F.O.M. JANUAR T.O.M. ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT PERIODE ARET FOR ORDINAR HERAV MEDLEMS'. ARBEIDS." ORDINAR INN- SKATTE.. SKATT INNGANG TIL KOM- MUNAL AVGIFT TIL GIVER". AVGIFT SKATT TIL TEKTS-, SKATT SKATTE - INNGANG ORDINAR SKATT ORDINAR SKATT I ALT PRIMAR- KOM- SJO- AA,NNS- FOLKE - TRYGDEN TIL FOLKE.. FYLKES- X0M". STAT, FELLES- I ALT TIL PRIMAR TIL FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN T 10 VEST-AGDER ,2 649, , KRISTIANSAND ,1 1 76, MANDAL , FARSUND 145, o FLEKKEFJORD ,6 39,3-30, , VENNESLA 1804,Z 48, SONGDALEN ,7 15,8 8, SOGNE ,4 26, MARNARDAL 31,2 10,3 7,2 5, ASERAL 18,1 9, AUDNEDAL , ,1 2,2 2, LINDESNES 46,9 14, ,1 4 4 i 1032 LYNGDAL 66,1 24, HAGEBOSTAD 18,3 5, , KVINESDAL 83,2 29, , SIRDAL , TABELL 2. TABELL OVER MILL.KR KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINNGANG FOR DESEMBER MANED ENDRING I PROSENT I OWE". FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORDINAR HERAV MEDLEMS." ARBEIDS. CRDINAR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER- SKATT TEKTS... SKATTE - ORDINAR ORDINAR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMÆR- KOM- SJO- MANNS- FOLKE- TRYGDEN TIL FOLKE- FYLKES KOM." STAT, FELLES" I ALT TIL TIL PRIMAR FYLKES'' MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 10 VEST-AGDER KRISTIANSAND ,1 3,0 3, MANDAL r , FARSUND ,8 1, FLEKKEFJORD 3.9 1, VENNESLA , SONGDALEN SOGNE 1,0 0,4 0, , MARNARDAL 0,4 0, , ASERAL... 0,4 0, AUDNEDAL 0.9 0, OA LINDESNES 1,1 0, LYNGDAL 2,7 0, , HAGEBOSTAD 0, , KVINESDAL 10, , SIRDAL 8, ,

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD ir. 1/87 5. januar 1987 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Emne Side 21 Folkemengde etter kjønn og alder, 1. januar 1986 (K) 1 21 Folketallet i kommunene, 1. oktober 1986 (K) 6 21 Utenlandske statsborgere, 1. januar

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

VESTFOLD REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. . 1/84 9. januar 1984 INNHOLD NE- LIPPE

VESTFOLD REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. . 1/84 9. januar 1984 INNHOLD NE- LIPPE . 1/84 9. januar 1984 VESTFOLD INNHOLD NE- LIPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE 8 Nye distriktstall. Innhold 1983 1 3 Overformynderiene. Midler forvaltet (K) r 31. des. 1982 4 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 1/84 2. januar 1984 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 8 Nye distriktstall. Innhold; 1983 1 6 Banker. Norges Postsparebank, forretningsog sparebanker. Disponerte utlån til og

Detaljer

Nr. 1/ januar 1988

Nr. 1/ januar 1988 Nr. 1/88 18. januar 1988 AUST-AGDER INNHOLD Emne Side 23 Grunnskoler, 1. oktober 1987 (K) 1 23 Nynorsk som hovedmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 2 26 Overformynderiene. Midler forvaltet, 31. desember 1986

Detaljer

INNHOLD. innbetalt og fordelt skatt (K) Nov Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1983 og hittil i januar

INNHOLD. innbetalt og fordelt skatt (K) Nov Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1983 og hittil i januar Nr. 1/84 9. januar 1984 BUSKERUD INNHOLD EMNEREGISTRERINGS SIDE GRUPPE PERIODE 28 Nye distriktstall. Innhold 1983 1 23 Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des. 1982 4 19 Skatteregnskap. Månedsstatistikk

Detaljer

OPPLAND REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE- TUPPE

OPPLAND REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE- TUPPE 1/84 2. januar 1984 OPPLAND INNHOLD NE- TUPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE?8 Nye distriktstall. Innhold 1983 1 _6 Banker. Norges Postsparebank, forretnings - og sparebanker. Disponerte utlån til og bankinnskott

Detaljer

Nr. 1/88 18. januar 1988 VEST-AGDER. Side. Emne

Nr. 1/88 18. januar 1988 VEST-AGDER. Side. Emne Nr. 1/88 18. januar 1988 VEST-AGDER INNHOLD Emne Side 23 Grunnskoler, 1. oktober 1987 (K) 1 23 Nynorsk som hovedmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 2 26 Overformynderiene. Midler forvaltet, 31. desember 1986

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

REGIONALSTATISTIKK. Statistisk. sentralbyrå. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt. Del D OPPLAND

REGIONALSTATISTIKK. Statistisk. sentralbyrå. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt. Del D OPPLAND Del D REGIONALSTATISTIKK Oslo: Postboks 83 Dep., 0033 Oslo Tlf.(0) *4 38 0 Kongsvinger: Postittak 0 Kongsvinger Tlf.(066) *85 MO Nr. /89 August 989 OPPLAND INNHOLD Emne 40 3 3 4 46 5 5 5 6 6 4 6 Flyttinger,

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt.

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt. INNHOLD SYSTEMATISK INNHOLDSOVERSIKT 2 12 ENERGI 2 20 GENERELLE SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 2 21 BEFOLKNING 2 22 HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE 3 23 UTDANNING OG SKOLEVESEN 3 24 KULTURELLE FORHOLD, GENERELL

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Analyse av skatteinngang

Analyse av skatteinngang kartlegging av årsaker til svikt i 2011 og 2012 Kristiansand kommune Prosjektteam: Kjetil Lie/Audun Thorstensen (TF), Gunleik Vøllestad (E&Y) 1 Innhold Hovedfunn Oppsummering Om oppdraget Bakgrunn Mandat

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3.

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. Nr. 1/82 11. januar 1982 TELEMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1981 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. kvartal Folke- og bustadteljing 1980. Hovudtal for kommunar

Detaljer

VESTFOLD OLD. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976

VESTFOLD OLD. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 r. 1/77 10. januar 1977 VESTFOLD INN H OLD Nye distriktstall. Innhold 1976 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 Kjøtkontrollen

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

SØR-TRØNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1980. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Sør-Trøndelag

SØR-TRØNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1980. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Sør-Trøndelag Nr. 1/61 19. januar 1981 SØR-TRØNDELAG INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1980 Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Sør-Trøndelag Avlingane i hagebruket 1980. Førebels tal Talet på husdyr

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid 2012 2013 Landsgj.snitt 1001 Kristiansand Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 91,5 89,1 90 Kvinneandel blant

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

ØSTFOLD INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal. Framskriving av folkemengden 1977-2000

ØSTFOLD INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal. Framskriving av folkemengden 1977-2000 Nr. 1/78 2. januar 1977 ØSTFOLD INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional

Detaljer

VEST-AGDER INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VEST-AGDER INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Nr. 1/78 9. januar 1978 VEST-AGDER INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall -

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

TELEMARK INNHALD. 21 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1986 (K) 1 25 Sosialhjelp, 1985 (K) 4 41 Skogsvegar for motorkøyrety, 1985 (K) 6

TELEMARK INNHALD. 21 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1986 (K) 1 25 Sosialhjelp, 1985 (K) 4 41 Skogsvegar for motorkøyrety, 1985 (K) 6 Nr. 1/87 12. januar 1987 TELEMARK INNHALD Emne Side 21 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1986 (K) 1 25 Sosialhjelp, 1985 (K) 4 41 Skogsvegar for motorkøyrety, 1985 (K) 6 51 Kommuneregnskaper, 1985 (K)

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Nye distrikstall. Innhold Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Nye distrikstall. Innhold Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, . 1/81 5. januar 1981 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Nye distrikstall. Innhold 1980 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1980 Talet på bruk,

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

r. 1/ januar 1981 SOGN OG FJORDANE INNHOLD Nye distrikstall. Innhold 1980 Avlingane i hagebruket FOrebels tal

r. 1/ januar 1981 SOGN OG FJORDANE INNHOLD Nye distrikstall. Innhold 1980 Avlingane i hagebruket FOrebels tal r. 1/81 19. januar 1981 SOGN OG FJORDANE INNHOLD Nye distrikstall. Innhold 1980 Avlingane i hagebruket 1980. FOrebels tal Talet på husdyr frå kraftfôrrabattordninga Skattestatistikk 1979. Gjennomsnittstall

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Østfold... 136 5,2 5,6 Akershus... 274 10,4 11,3 Oslo... 531 20,2 12,4 Hedmark...

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Ikke for innsending. Hagebruksundersøkelsen Produksjon på friland og i veksthus. RA-0571 Bokmål. Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt

Ikke for innsending. Hagebruksundersøkelsen Produksjon på friland og i veksthus. RA-0571 Bokmål. Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt 2225 Kongsvinger Hagebruksundersøkelsen 2016 Produksjon på friland og i veksthus Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt Skjema skal besvares i Altinn (www.altinn.no). For de som er trukket ut til å være

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer