Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg"

Transkript

1 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Utgivere: Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Trygg Trafikk og Sosial- og helsedirektoratet Sekretariat: Vegdirektoratet ved: Richard Muskaug Illustrasjoner: Trond Bredesen, Illustratørene Layout: ABD / Ashley Booth Design AS Teknisk produksjon: Flisa Trykkeri Opplag: 3500

2 Nasj.intro-del :30 Side 1 Forord Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg foreligger nå. Planen er basert på tilsvarende trafikksikkerhetsplan for Planen er delt i to deler: Del 1: Visjon, mål og strategi for trafikksikkerhet på veg Del 2: Handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Planen er utarbeidet av Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Sosial- og helsedirektoratet og Trygg Trafikk på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Vegdirektoratet har vært sekretariat for utarbeidelse av planen. Planen bygger på Nasjonal transportplan (NTP) og Statens vegvesens handlingsprogram , Politiets trafikktjenestes Strategiplan og Trygg Trafikks Strategi- og handlingsplan Formålet med planen er dels å vise hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikkerhetsarbeidet og hvilke tiltak som er aktuelle. Midler til å gjennomføre planen vil bli innarbeidet i etatenes og Trygg Trafikks årlige budsjett. Antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikken er redusert med over 50 % siden Risikoen i vegtrafikken i Norge er blant de laveste i verden. En fortsatt reduksjon krever styrket innsats fra alle aktører og villighet til å ta nye tiltak i bruk. Handlingsplanen skal også være en spore til økt innsats. Olav Søfteland vegdirektør Leif Agnar Ellevset direktør i Trygg Trafikk Ingelin Killengreen politidirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe konstituert sosial- og helsedirektør Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

3 Nasj.intro-del :30 Side 2 Innhold Del 1: Visjon, mål og strategi for trafikksikkerhet på veg Hensikt og bakgrunn 10 Nullvisjonen 10 Ulykkesutviklingen 11 Måleindikatorer 12 Hovedgrep i trafikksikkerhetsarbeidet 13 Trafikanttiltak 14 Tiltak innen veg- og trafikksystemet 14 Tiltak på kjøretøysiden 14 Tiltak rettet mot snøscooter 14 Tiltak innen arealplanlegging 15 Tiltak for å fremme bruk av de sikreste transportformene 15 Tiltak innen ITS/ IKT 15 Andre tiltak for å sikre skadebehandling/ redning 15 Forskning og utvikling 15 Internasjonalt samarbeid 15 Utfordringer i tiårsperioden 15 2 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

4 Nasj.intro-del :30 Side 3 Del 2: Handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Ulykkesutviklingen Historikk Sammenligning med andre aktiviteter Hovedtrekk i ulykkesbildet De alvorlige ulykkene: Møte-, utforkjørings- og fotgjenger-/sykkelulykker Trafikantgrupper Veg- og bebyggelsestype Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker 21 2 Grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet Nullvisjonen System for sikkerhetsstyring Ulykkesforståelse Kilder til ulykkesdata 23 3 Organisering av det offentlige trafikksikkerhetsarbeidet Fire nivåer Nasjonalt nivå Regionsnivået Fylkesnivået Kommunenivået Fire hovedaktører Statens vegvesen Politiet Sosial- og helsedirektoratet Trygg Trafikk 27 4 Mål Overholdelse av fartsgrensene Reduksjon i omfanget av kjøring i ruspåvirket tilstand Økt bruk av sikringsutstyr Bilbelte og sikring av barn Sykkelhjelm Lys og refleks på sykkel Refleks på fotgjengere Sikrere tungtransport Ulykkesreduserende tiltak på ulykkesbelastede riksveger Færre drepte og hardt skadde ungdommer Reduksjon i antall alvorlige overtredelser av trafikkreglene 31 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

5 Nasj.intro-del :30 Side 4 5 Areal- og transportplanlegging Prinsipper for planlegging Transport i by Lokalisering av virksomheter og fortetting Tiltak for å bedre trafikksikkerheten Noen resultater så langt 34 6 Tiltak rettet mot trafikantene Trafikantenes rolle og ansvar Trafikkopplæring Barn 0 5 år Barn 6 14 år Ungdom år Føreropplæring Oppfølging av omleggingen av føreropplæringen Førerprøven Kompetansebygging Trafikksikkerhetstiltak etter at førerkortet er ervervet Yrkesopplæringsdirektivet Trafikksikkerhet for eldre trafikanter (65+) Helsekrav for førerkort betydning for trafikksikkerheten Informasjon om trafikksikkerhet Trøtthet Bilbelte og sikringsutstyr for barn i bil Fart Kontroll og overvåking Felles kontrollområder Politiets trafikkontroller Straff og sanksjoner Øvrige tiltak rettet mot trafikantene Informasjon om nullvisjonen Refleks og synlighet Sikkerhet på sykkel Sikker transport Faktainformasjon om motorsykkel og bilkjøring Rus og medikamenter Samspillet mellom motorsyklister og bilførere 47 4 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

6 Nasj.intro-del :30 Side 5 7 Tiltak på vegnettet Nye anlegg Flere firefelts motorveger Vegnormaler, veiledere og håndbøker Trafikksikkerhetsrevisjon av vegplaner Anlegg for fotgjengere og syklister Forbedring av eksisterende veger Drift og vedlikehold Drift Tiltak i forbindelse med vegarbeid Skilt og oppmerking Fartsgrenser 52 8 Tiltak rettet mot kjøretøy Kjøretøykontroll Utekontroll Hallkontroll Forskrifter og tekniske krav Tiltak rettet mot førere av tunge kjøretøy Ny teknologi Automatisk fartstilpasning Alkolås Beltepåminner/beltesperre Trafikktilpasset cruisekontroll ACC Forbrukerinformasjon om sikre biler 59 9 Tiltak rettet mot snøscooter Historikk og utvikling Bruksområder og brukergrupper Førerkompetanse / forskriftskrav endringer Ulykkestyper og omfang Trafikksikkerhet potensialet for reduksjon av ulykker utfordringer Tiltak i forbindelse med skadebehandling Publikums innsats på skadestedet Helsetjenestens håndtering av ulykker Krav til akuttmedisinsk beredskap Fylkeskommunalt trafikksikkerhetsarbeid Bakgrunn Organisering Fylkeskommunale trafikksikkerhetsplaner Satsingsområder Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 69 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

7 Nasj.intro-del :30 Side 6 12 Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Innhold og status i kommunale trafikksikkerhetsplaner Tilskudd til trafikksikkerhet (Aksjon skoleveg) Trygge Lokalsamfunn Tiltak innen kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Tiltak som gjennomføres av frivillige organisasjoner Om organisasjonene Muligheter og utfordringer i det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet Tiltak i næringslivet Kvalitetssikring av reiser og transporter Forsikring Næringsorganisasjoner og bedrifter Forskning og utvikling (FoU) Betingelser for et effektivt trafikksikkerhetsarbeid Samfunnsmessige utviklingstrekk forskning om nye tiltak Kunnskap om hva som påvirker trafikantatferd Finansiering av FoU Internasjonal forskning og utvikling Statens vegvesens utviklingsvirksomhet Statens havarikommisjon for transport (SHT) 84 Vedlegg Vedlegg 1 Trafikksikkerhetsarbeidet Vedlegg 2 Trafikksikkerhetsarbeid og -planer i andre nordiske land og i EU 90 Vedlegg 3 Store TS-prosjekter som får effekt i perioden Vedlegg 4 Status for kommunale trafikksikkerhetsplaner Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

8 Nasj.intro-del :30 Side 7 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

9 Nasj.intro-del :30 Side 8 Del 1 Visjon, mål og strategi for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

10 Nasj.intro-del :30 Side 9 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

11 Nasj.intro-del :30 Side 10 Visjon, mål og strategi for trafikksikkerhet på veg Hensikt og bakgrunn Hensikten med denne delen av dokumentet er å gi langsiktige føringer eller strategier for det sentrale arbeidet for økt trafikksikkerhet på veg. Føringene gir grunnlag for handlingsplanen og de tiltak som er beskrevet og prioritert. Strategiene vil også ha betydning for det fylkeskommunale og det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Det drives for tiden et aktivt internasjonalt trafikksikkerhetsarbeid. Store organisasjoner som FN, Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdensbanken og EU har utviklet omfattende trafikksikkerhetsplaner. Likeledes er det laget interessante planer i de fleste europeiske land. Vår handlingsplan har tatt inn i seg momenter fra disse planene, men utgangspunktet har vært den norske ulykkessituasjonen og vår måte å drive trafikksikkerhetsarbeid på. Siden denne delen av handlingsplanen har gyldighet i 10 år, vil det i løpet av perioden være nødvendig å ta en del sentrale diskusjoner om innretningen av trafikksikkerhetsarbeidet. Slike diskusjoner må omfatte organisering, finansiering og ikke minst forhold rundt hvorvidt bilen og biltrafikken er et privat eller et offentlig rom. Det gjennomgående temaet er hvor langt det offentlige skal gå i å styre bilbruk og atferd i trafikken og må ta utgangspunkt i de utfordringer vi står overfor. Nullvisjonen Regjeringen har gjennom NTP (Nasjonal transportplan) lagt opp til at nullvisjonen skal være grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Nullvisjonen ble først diskutert i Stortinget ved behandling av NTP , og siden ved behandling av NTP I «Trafikksikkerhet på veg » har regjeringen sagt at: Regjeringen ser på det store antallet skadde og drepte i vegtrafikken som et alvorlig samfunnsproblem. Derfor har vi lagt til grunn for vårt langsiktige trafikksikkerhetsarbeid en visjon om ingen drepte eller livsvarig skadde. Visjonen betyr at regjeringen, i tillegg til å føre en politikk med mål å redusere totalt antall ulykker, vil sette et sterkt fokus på virkemidler som kan redusere de alvorligste ulykkene. Den norske nullvisjonen gjelder hele transportsystemet. Den tar også sikte på å redusere antall ulykker, men legger hovedvekten på de alvorlige ulykkene som fører til drepte og hardt skadde. Nullvisjonen bygger på tre grunnpilarer: Etikk Ethvert menneske er unikt og uerstattelig, og vi kan ikke akseptere at mellom 200 og 300 mennesker mister livet i trafikken hvert år. Vitenskapelighet Menneskets fysiske og mentale forutsetninger er kjent og skal ligge til grunn for utformingen av vegsystemet. Kunnskapen om vår begrensede mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon skal legge premissene for valg av løsninger og tiltak. Vegtrafikksystemet skal lede trafikantene til sikker atferd og beskytte mot fatale konsekvenser av normale feilhandlinger. Ansvar Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten. Trafikantene har ansvar for sin egen atferd; de skal være aktsomme og unngå bevisste regelbrudd. Myndighetene har ansvar for å tilby et vegsystem som tilrettelegger for mest mulig sikker atferd og beskytter mot fatale konsekvenser av ubevisste feilhandlinger. For å kunne følge opp trafikksikkerhetsarbeidet måles oppnåelse av nullvisjonen (ingen drepte eller varig skadde) gjennom reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Hardt skadde defineres som summen av meget alvorlig skadde og alvorlig skadde. I fireårsperioden ble i gjennomsnitt 280 mennesker drept i trafikken hvert år. I tillegg ble 1060 hardt skadd hvert år. 10 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

12 Nasj.intro-del :30 Side 11 Figur 1 Drepte i trafikken, Figur 1: Drepte i vegtrafikken i perioden (Kilde: SSB) Dersom trafikkulykkene sorteres i henhold til type ulykke, viser det seg at over 80% drepes i møteulykker, utforkjøringsulykker eller ulykker der gående eller syklende er involvert. For å kunne utnytte de tilgjengelige ressurser på den mest effektive måte vil hovedvekten i trafikksikkerhetsarbeidet bli lagt på å redusere disse typer trafikkulykker. Det er vanskelig å tenke seg et transportsystem slik det er utformet i dag uten drepte og hardt skadde. Nullvisjonen tenkes derfor som en kurve der antall drepte og hardt skadde nærmer seg null. Rent praktisk er det vanskelig å tenke seg at kurven når null, men det er realistisk å tenke seg at reduksjonen kan fortsette i mange år framover og gi en vesentlig reduksjon av antall drepte og hardt skadde. Ulykkesutviklingen Etter at antall trafikkulykker med personskade økte i takt med trafikkøkningen fram til 1970, har ulykkesutviklingen vært positiv. I 1970 ble det registrert 560 trafikkdrepte personer, mens antallet i 2004 var 258, dvs. mer enn en halvering. Reduksjonen var størst de 20 første årene, men har stort sett fortsatt med en jevn, svak reduksjon også de seneste årene. Målet med det videre trafikksikkerhetsarbeidet er at den nedadgående trenden skal fortsette og forsterkes. Det er kjent at det faktiske antall trafikkskadde i Norge er vesentlig høyere enn det som fremkommer av den offentlige statistikken. Mens politiet årlig rapporterer ca til , ligger antallet som behandles av landets helsetjeneste på ca Under-rapporteringen gir et skjevt bilde av trafikksikkerhetssituasjonen i landet og kan i verste fall føre til feilprioriteringer. Ut fra undersøkelser som er gjennomført vet vi at det først og fremst er ulykker med relativt lav personskade som ikke rapporteres. Videre vet vi også at ulykker som involverer syklister, motorsykler etc. er sterkest underrapportert. Det vil derfor også være viktig å prioritere tiltak som reduserer denne typen ulykker. Det er viktig for trafikksikkerhetsarbeidet å ha et godt datagrunnlag. Opplysninger om trafikkulykker må derfor legges inn når et nytt nasjonalt skaderegister utarbeides. Det vil også være viktig å bedre kvaliteten i dataregistrene. En sammenligning av ulykkessituasjonen i 2003 i forhold til i 1983 viser at et langt større antall av ulykkene med drepte og hardt skadde nå skjer utenfor tettbygd strøk (se figur 3). Andelen ulykker i tettbygd strøk er redusert fra ca 34% til ca 20% i tidsperioden. Dette betyr dels at trafikksikkerhetsarbeidet i tettbygd strøk har gitt god effekt og bør videreføres, men også at tiltak utenfor tettbygd strøk må prioriteres. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker er beregnet av Transportøkonomisk institutt (TØI) til ca 28 milliarder kr per år. Dette inkluderer også kostnader ved de personskadeulykkene som ikke rapporteres i den offentlige statistikken og forsikringsskader meldt til forsikringsselskapene. Figur 2 viser fordelingen av hardt skadde og drepte på alder og trafikantgruppe. Figuren viser hvilke tiltak som bør prioriteres for de ulike aldersgrupper. Fortsatt er unge bilførere, mopedister på 16 og 17 år og unge syklister utsatte grupper. Fotgjengerulykkene er mer spredt utover de ulike aldersgruppene. Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

13 Nasj.intro-del :30 Side 12 Figur 2 Drepte og hardt skadd etter alder og trafikantgruppe (gjennomsnitt ) Sykkel Moped Motorsykkel Fotgjenger Bil Figur 2: Fordeling av drepte og hardt skadde på alder og trafikantgruppe, gjennomsnitt for perioden (Kilde: Vegdirektoratet) Figur 3 Drepte eller hardt skadd i og utenfor tettbygde strøk (gjennomsnitt ) Innenfor 1983 Utenfor Innenfor 1993 Utenfor Innenfor 2003 Utenfor Figur 3: Fordeling av drepte og hardt skadde på veger innenfor og utenfor tettbygde strøk i perioden (Kilde: SSB og Vegdirektoratet) Måleindikatorer Dersom vi skal arbeide etter nullvisjonens prinsipper må vi legge til grunn et ambisjonsnivå om at den positive ulykkesutviklingen vi har hatt siden 1970 skal fortsette og helst forsterkes. I Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ble det innført et system med måleindikatorer. I praksis betyr dette at trafikksikkerhetsutviklingen måles gjennom å registrere utviklingen av en del sentrale parametere som kjørefart, bilbeltebruk etc. Arbeidet med bruk av måleindikatorer bør utvikles videre. I arbeidet med å evaluere effekten av trafikksikkerhetsarbeidet vil vi basere oss på følgende indikatorer: Ulykkesreduserende tiltak på ulykkesbelastet riksveg Kjørefart, eventuelt andel trafikanter som følger fartsgrensene Teknisk standard på tunge kjøretøy Bruk av bilbelte (fører og passasjerer) Bruk av hjelm (sykkel, moped, MC) Bruk av lys på sykkel Bruk av refleks (gående og syklende) Andel alkohol- og stoffpåvirkede førere i trafikken Trafikkfarlige atferdsfeil Disse indikatorene vil bli fulgt opp årlig, og utviklingen mot måltallene vil bli lagt fram for hovedaktørene, Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet på møter i Kontaktutvalget for trafikksikkerhet. 12 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

14 Nasj.intro-del :30 Side 13 Figur 4 Ulykkes- og skadereduserende tiltak Tilbakeføring av kunnskap og erfaring Uønsket handling Årsak Midt- rekkverk Beltesperre Alkolås Lavere fart Ulykke Konsekvens Skade eller død Eksempel på barrierer som hindre uønskede handlinger og reduserer skadeomfang Figur 4: Figuren illustrerer hvordan barrierer kan hindre uønskede handlinger og redusere konsekvensene av ulykker. EU og ECMT (European Conference for Ministers of Transport) har på sin side vedtatt et mål om å redusere antall trafikkdrepte med 50% fram mot Norge ligger lavt når det gjelder risiko i trafikken sammenlignet med de fleste andre land. Utviklingen de seneste årene, samt en vurdering av effekten av de tiltak som er foreslått, peker mot at det skal være mulig å redusere antall drepte eller hardt skadde med 20% fram mot 2010 og ytterligere 10% fram mot Hovedgrep i trafikksikkerhetsarbeidet Sett i forhold til de land det er naturlig å sammenligne oss med, har trafikksikkerhetsarbeidet i Norge kommet langt. Dette betyr ikke at vi er fornøyd med tingenes tilstand, men heller at vi må tenke nytt og være mer aktive. Dette betyr også at vi må være villige til å prøve ut nye måter å arbeide med trafikksikkerhet på og intensivere vår utviklingsvirksomhet. Det er utviklet flere teorier rundt trafikkulykker og deres årsaker. Gjeldende oppfatning er at ulykker normalt skyldes en systemsvikt, dvs. at det oppstår kommunikasjonssvikt mellom vegmiljøet, trafikanten og kjøretøyet. Det kan altså være flere årsaker til at trafikkulykker skjer, og det innebærer at innsats innen flere områder vil kunne gi ulykkesreduserende effekt. Dette er illustrert i figur 4. Modellen kombinerer ulykkes- og skadereduserende tiltak, både preventivt og etter at ulykken har skjedd. Nullvisjonen er en slik nytenking innen trafikksikkerhetsarbeidet. Utover å fokusere på de ulykkene som gir de alvorligste personskadene, er det nødvendig å styre sikkerhetsarbeidet gjennom risikoanalyser og dybdeanalyser, slik at vi gjennomfører de riktige og mest effektive tiltakene. Evaluering av gjennomførte tiltak gir også økt kunnskap. Ett av hovedgrepene i sikkerhetsarbeidet framover vil være å samordne de sentrale aktørenes innsats bedre enn i dag. Den foreliggende handlingsplanen har gitt et klart løft når det gjelder samarbeidet mellom de tre aktørene som utviklet den forrige planen. Gjennom denne planen er det viktig å utvikle samarbeidet mellom disse tre aktørene og Sosial- og helsedirektoratet videre. Det er viktig å utvikle egen styrke videre, samt å samarbeide på områder der dette gir best effekt. Dette vil gi en slagkraftig innsats som dekker alle arbeidsområder. Uten lokal forankring vil trafikksikkerhetsarbeidet få mindre virkning. Her er det derfor viktig å engasjere lokale politikere og befolkningen ellers. Sentrale myndigheter må imidlertid bidra med drahjelp. Trafikksikkerhetsarbeidet skal være mål- og løsningsorientert. Dette betyr i praksis at tiltak som settes inn må rettes direkte mot å løse faktiske trafikksikkerhetsproblemer. Det er også viktig å legge et helhetssyn til grunn for arbeidet. Dette betyr at vi må etablere en sikkerhetstenking som gjennomsyrer alt arbeid med forhold som kan ha betydning for trafikksikkerheten. For å forsterke smarbeidet mellom offentlige etater og frivillige organer vil det bli foreslått å etablere avtaler om gjensidig forpliktende trafikksikkerhetsinnsats. Ideen til slike avtaler kommer fra trafikksikkerhetsplanen som er vedtatt av EU. Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

15 Nasj.intro-del :30 Side 14 Som tidligere påpekt er det viktig å arbeide innen ulike innsatsområder: Trafikanttiltak Tiltak innen veg- og trafikksystem Tiltak på kjøretøysiden Tiltak rettet mot snøscooter Tiltak innen arealplanlegging Tiltak for å fremme bruk av de sikreste transportformene Tiltak innen ITS/IKT Andre tiltak for å sikre skadebehandling/redning Trafikanttiltak Slike tiltak omfatter opplæring, informasjon og kontroll. Her drives det for tiden et godt arbeid av de sentrale aktørene, næringslivet og frivillige organisasjoner. Det er behov for å samordne innsatsen slik at det satses tyngre på et lite antall temaer. Basis for aksjoner og tiltak må være gode kunnskaper om faktiske trafikksikkerhetsproblemer. All innsats bør evalueres. Forskning viser at effekten blir best når flere typer tiltak settes inn samtidig. Dette betyr for eksempel at informasjonstiltak og kontrolltiltak bør virke sammen. Opplæring i trafikk- og risikoforståelse og mestring må starte tidlig og følges opp gjennom hele livet. Det er viktig å fokusere på barn og ungdom, fordi holdninger skapes tidlig i livet, samt på de eldste trafikantene. Det er forventninger om at den generelle trafikkopplæringen for barn og unge blir bedret med innføring av nye læreplaner, med klare kompetansemål innen trafikk, fra Det forventes også at den nye opplæringen rundt det å ta og beholde førerkort vil gi bedret trafikksikkerhet, særlig for unge førere. Med ny teknologi er det mulig å effektivisere kontrollvirksomheten. Et problem er at denne typen kontroll kan komme i konflikt med personvernet. Dette er en balanse som er viktig å respektere, selv om hensynet til personvernet kan gi mindre effektive kontroller. Synlige kontroller med uniformert personell fra politi og vegvesen har en klart forebyggende effekt, og vil uansett forbli en viktig kontrollform også i fremtiden. Vi må derfor være villige til å beholde personvernet slik det praktiseres i dag. Nivået på bøter og gebyr bør stå i forhold til forseelsens alvorlighet. De bør ligge på et nivå som gir god trafikksikkerhetsgevinst, og det er samspillet mellom bøtenivået og oppdagelsesrisiko som får trafikantene til å avholde seg fra uønsket atferd i trafikken. Kontrollene må baseres på kunnskap og analyse og rettes mot de alvorligste problemene. Kontrollene må legges til tider og på steder der risikoen for ulykker er størst, og rettes mot de trafikantgruppene som har høyest ulykkesrisiko. For å oppnå dette er det viktig med et godt analysemateriale og gode analysemetoder. Tiltak innen veg- og trafikksystemet For å øke sikkerheten må vegnettet utvikles videre. Dette betyr at vekt må legges på å gjennomføre langsiktige så vel som kortsiktige tiltak. På sikt er det viktig å bygge ut de hovedvegene som har høy trafikk og mange drepte og hardt skadde til motorvegstandard. Inntil så skjer må kortsiktige trafikksikkerhetstiltak, som for eksempel atferdskontroll, bedret oppmerking, utbygging av midtrekkverk, tiltak i sideterrenget etc. gjennomføres. En vedvarende trafikkøkning stiller spesielle krav til vegutformingen. Dersom vegnettet ikke utbedres i takt med trafikkutviklingen, vil antall møteulykker og andre trafikkmengdeavhengige ulykker øke. Av aktuelle kortsiktige tiltak bør utbygging av midtrekkverk, oppmerking med profilerte linjer og tiltak for å mykgjøre sideterrenget prioriteres. Trafikksikkerhetsinspeksjoner vil vise behov for kortsiktige så vel som langsiktige tiltak. Et annet viktig prinsipp er at god framkommelighet også gir god sikkerhet. Dette betyr ikke at det skal sikres en høy kjørefart, men at unødige hindringer i trafikksystemet må fjernes. Trafikksystemet må også gjøres så enkelt at det er lett å følge med i nødvendige reguleringer. For øvrig viser flere undersøkelser at veger med god og estetisk utforming gir høy trafikksikkerhet. Tiltak på kjøretøysiden I utgangspunktet foreslås det ikke å gjennomføre omfattende endringer innen kjøretøyområdet. Dette er et stort satsingsområde innen EU, og vi vil følge opp det arbeidet som pågår. I Norge vil vi derimot satse på å gi informasjon til trafikantene om sikre kjøretøy og sikre transportmåter. Når trafikantene skifter biler, er det viktig at de velger de kjøretøy som har best innebygd sikkerhet. Det har imidlertid i den senere tiden vært en tendens til at mange velger nye kjøretøy med større motorstyrke og velger å øke kjørefarten fremfor å ta ut den sikkerhetsgevinsten bilen gir. Det har også vist seg at en del populære biltyper har lavere sikkerhet enn vanlige personbiler. Det er ellers å forvente at det i nye biler blir bygd inn viktige sikkerhetsdetaljer. Slikt utstyr må utformes slik at det gir støtte til føreren og ikke tar oppmerksomheten bort fra kjøreoppgaven. Tiltak rettet mot snøscooter Snøscooter kjøres normalt ikke på offentlig veg, men antallet ulykker er stort. Det er derfor viktig at også denne gruppen kjøretøy behandles i planen. På sikt vil det også være riktig å vurdere om ikke også andre kjøretøytyper bør inngå. 14 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

16 Nasj.intro-del :30 Side 15 Tiltak innen arealplanlegging Tiltak innen arealplanlegging har gjennom lang tid vært sett på som et meget viktig trafikksikkerhetstiltak. Målet her er å sikre at bebyggelsen legges slik at særlig behovet for biltransport reduseres til et minimum, at virksomheter som gir stor trafikk legges nær befolkningskonsentrasjoner, at skoler etc. legges på samme side av hovedvegen som boligområder, etc. I praksis viser det seg at det er så mange kryssende interesser at det er vanskelig å gjennomføre viktige tiltak her. Det er også en viss overlapping med neste gruppe tiltak. Tiltak for å fremme bruk av de sikreste transportformene Sikkerhetsmessig sett er det viktig at så mange som mulig velger de sikreste transportmidlene. Her kommer de kollektive transportmidler meget godt ut i sammenligningen med for eksempel bil. I tettbygde strøk bør det legges opp til å gjøre de kollektive transportmidler mer attraktive, slik at disse velges. I tillegg er det viktig å legge til rette for sikker transport for gående og syklende til/ fra holdeplasser. I sentrale byområder bør det legges opp til å begrense muligheten for å bruke egen bil. Godstransport bør, så langt det er mulig, overføres fra veg til bane og sjø. Slik overgang bør gjøres så enkel som mulig. Der vegtransport må drives, må det sørges for at forholdene bedres slik at sikkerheten økes. Tiltak innen ITS/IKT Det skjer en rivende utvikling innen ITS og andre elektroniske hjelpemidler for sjåfører. Allerede nå ser vi at ABS, EPS etc. gir til dels betydelig sikkerhetsgevinster. Selv om Norge ikke er et bilproduserende land (for eksempel elbiler), må vi følge utviklingen i Europa og være pådriver. Andre tiltak for å sikre skadebehandling/redning Undersøkelser har vist at dersom den som kom i bilen etter ulykken hadde behersket førstehjelp, kunne hver femte trafikkdrept vært reddet. Det bør derfor legges vekt på å bedre beredskapen både i befolkningen og i helsevesenet. Innen EU vil en sannsynligvis innføre et system for automatisk varsling av ambulanser ved ulykker (ecall). Dette bør også vurderes i Norge. Forskning og utvikling Det er viktig at trafikksikkerhetsarbeidet er basert på gode kunnskaper og ikke på antagelser og velment tro. Tidligere har forskningen, også i Norge, vært nasjonal. I den siste tiden har vi sett en klar internasjonalisering av forskningsvirksomheten også på dette feltet. Det er derfor viktig at norske forskningsinstitusjoner gis mulighet til å delta i internasjonal forskning, for eksempel gjennom EUs ulike rammeprogrammer. Det vil imidlertid også være nødvendig å støtte norsk forskning når det gjelder problemstillinger som er typiske for vårt trafikkbilde. I den norske forskningen vil det være naturlig å legge vekt på samhandling mellom trafikantene og det veg- og trafikksystemet vi har i Norge. Forskning direkte rettet mot kjøretøysiden bør i prinsippet drives internasjonalt. På ett område, innsamling og evaluering av forskningsresultater, bør Norge kunne være en spydspiss og påta seg et internasjonalt ansvar. Norsk forskning skal således støtte opp om det trafikksikkerhetsarbeid handlingsplanen legger opp til. Internasjonalt samarbeid Gjennom de siste årene har trafikksikkerhetsarbeidet blitt mer internasjonalisert. EU har således vedtatt en meget ambisiøs handlingsplan basert på at antall trafikkdrepte skal halveres innen Dette krever et intensivert trafikksikkerhetsarbeid. For oss som allerede ligger i forkant i trafikksikkerhetsarbeidet, er det viktig å være oppdatert på hva som skjer i Europa. Andre internasjonale organer som OECD, FN-ECE, WHO etc. har også gått mer aktivt inn i trafikksikkerhetsarbeidet. Norge har således mye å bidra med, men også mye å lære av dette arbeidet. Utfordringer i tiårsperioden Vi ser i dag en del utviklingstrekk i det norske samfunnet som vil kunne få stor betydning for trafikksikkerhetssituasjonen både på kort og lang sikt. Dette er forhold som må diskuteres og de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene må inngå i planlegging og gjennomføring av trafikksikkerhetsarbeidet. Blant de viktigste kan nevnes: Levealderen øker, og mange vil ønske å kjøre bil lenger enn i dag Det skjer stadig en flytting til de store befolkningskonsentrasjonene Bilbruken øker, og det blir viktig å få flere til å bruke buss/ tog etc. Vi får nye kjøretøytyper på markedet som ikke har samme sikkerhet innebygd Vegtrafikken privatiseres og motstanden mot påbud og regler øker Aggressiv kjøring øker som et problem Utviklingen av vegnettet følger ikke behovet for økt kapasitet og kvalitet Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

17 Nasj.del :44 Side 16 Del 2 Handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

18 Nasj.del :44 Side 17 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

19 Nasj.del :44 Side 18 1 Ulykkesutviklingen 300 % Figur 1.1 Utvikling av trafikkarbeidet og antallet skadde og drepte, % Trafikkarbeid 200 % 150 % 100 % 50 % Skadd Drepte eller hardt skadd 0 % Figur 1.1: Utvikling av trafikkarbeidet og antallet skadde og drepte, (Kilde: Vegdirektoratet) 18 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

20 Nasj.del :44 Side 19 I perioden krevde trafikkulykker i gjennomsnitt 280 menneskeliv hvert år. I tillegg blir til personskader rapportert til politiet. Det totale antallet personskader i vegtrafikken per år, når man tar hensyn til sykehusenes rapporteringer, er imidlertid i størrelsesordenen I tillegg registreres det årlig om lag forsikringsskader der en stor del er uten personskade. Trafikkulykker utgjør således et stort samfunnsproblem, både i form av materielle skader og ikke minst i form av menneskelige lidelser. For å kunne angripe problemet på en effektiv måte er det nødvendig å ha kjennskap til utviklingen, hvilke typer ulykker som skjer, og hvilke trafikantgrupper som er spesielt utsatt. I lys av nullvisjonen har vi i dette kapitlet valgt å fokusere på ulykker med drepte eller hardt skadde. 1.1 Historikk Til tross for en tredobling av trafikkarbeidet (totalt antall kjørte km per år) siden 1970 har antallet skadde personer i vegtrafikken holdt seg relativt stabilt. Siden 1970 er antallet drepte og hardt skadde redusert med rundt 70%, mens trafikkarbeidet har økt med 175%. Dette er illustrert på figur 1.1. Utviklingen tyder på at innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet har vært med på å kompensere for den veksten i antallet skadde og drepte personer som man ellers kunne forventet på grunn av trafikkveksten, og i tillegg gitt en merkbar reduksjon. 1.2 Sammenligning med andre aktiviteter For å sette risikoen i vegtrafikken i et større perspektiv vil det være naturlig å sammenligne med risikoen forbundet med utøvelse av andre aktiviteter. Transportøkonomisk institutt beregnet i 2004 forskjellen i dødsrisiko mellom ulike reiseaktiviteter og yrkesaktiviteter. Aktivitet Død per Død per 100 mill. 100 mill. timer km Vegtrafikk Reisende med personbil 17,2 0,46 Taxi 7,0 0,15 Buss 3,3 0,11 Fotgjengere 16,1 3,95 Syklister 22,6 1,73 Motorsyklister (tung motorsykkel) 228,7 9,81 Mopedister 42,1 2,57 Annen reiseaktivitet Reisende med tog 6,1 0,10 Reisende med båt 7,6 0,26 Reisende med innenriks rutefly 34,1 0,27 All yrkesaktivitet (15 79 år) Luftfart 37,6 Fiske og fangst 9,8 Skipstransport 16,1 Yrkessjåfører 9,5 Jordbruk og skogbruk 8,0 Jernbanetransport 5,2 Oljevirksomhet 3,3 Industri, bergverk, anlegg 1,7 Sum yrkesaktive 3,3 Tabell 1.1: Dødsrisiko for ulike aktiviteter i perioden (Kilde: TØI) Som det framgår av tabell 1.1, kan dødsrisikoen under utøvelse av aktiviteter i trafikken uttrykkes enten som død per 100 mill. timer eller som død per 100 mill. km. Benyttes død per 100 mill. timer, kan risikoen i trafikken sammenlignes med risikoen i yrkeslivet, og vi ser da at dødsrisikoen for reisende med personbil er mer enn seks ganger så høy som for all yrkesaktivitet sett under ett. Det er bare yrkesaktive innenfor luftfart som Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 Vedtatt av kommunestyret 29.03.2007 Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet av: Fredrikstad kommune Teknisk drift og Plan- og miljøseksjonen 1602 Fredrikstad,

Detaljer

Ungdom og fartsulykker

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst høsten 2007 Ungdom og fartsulykker Gruppe 1, kull 2, høsten 2007 Cecilie Waterloo Lindheim Ivar Haldorsen Bjarte Skaugset Per Ola Roald i Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 Høringsdokument FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2013-2016 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Aurskog-Høland Kommune Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. 11 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET AURSKOG-HØLAND KOMMUNE GODKJENT

Detaljer

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 PROSJEKT I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 Statens vegvesen Utviklingsarbeide i forbindelse med NTP-perioden 2006-2015 JUNI 2003-REGION VEST 1FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN 2 Innhold

Detaljer

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3.1 Rapporteringspliktige trafikkulykker med personskade Den viktigste kilden til opplysninger om trafikkulykker med personskade i Norge er politirapporterte personskadeulykker.

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Tenåringer i trafikken Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Forord Med dette arbeidet ønsker vi å vise hvilke mekanismer som ligger bak ungdommers innblanding i trafikkulykker i tenårene. Vi

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Vegtrafikkulykker med utenlandsregistrerte kjøretøy et økende problem i Norge? Innholdsfortegnelse:

Vegtrafikkulykker med utenlandsregistrerte kjøretøy et økende problem i Norge? Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR VALG AV OPPGAVEN... 3 1.1.1 Nullvisjonen... 3 1.1.2 NTP... 3 1.2 AVGRENSNING AV OPPGAVEN... 3 1.3 HENSIKT/MÅL... 4 2 DAGENS

Detaljer

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk September 2008 ii

Detaljer

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245 Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007 MC - sikkerhet VEILEDNING Håndbok 245 MC- sikkerhet Utforming og drift av veg- og trafikksystemer Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer