MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tema/orienteringer: Revidering av kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen v/ pedagogisk konsulent Hilde Laderud (orientering ved behandling av sak 1/09) Opptur milepæl prosjektrapport v/ prosjektleder Odd Mandal (orientering ved behandling av sak 2/09) Kommuneplanens arealdel v/ planlegger Øyvind A Sørlie (orientering ved behandling av sak 3/09) Samlokalisering nødetater v/ leder brann og redning Arne Moksnes (orientering ved behandling av sak 13/09) SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /09 REVIDERING AV KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I GRAN KOMMUNE - VEDTAK AV NY PLAN 2/09 OPPTUR - MILEPÆL PROSJEKTRAPPORT DESEMBER /09 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR GRAN KOMMUNE - BEHANDLING FØR OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING 4/09 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN 5/09 REGULERINGSPLAN FOR HOFSBRO - SLUTTBEHANDLING 6/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 262/6, 188 OG OMRÅDE 7, 7A OG 8 I GRAN SENTRUM - SLUTTBEHANDLING 7/09 GRAN SENTRUM - RUNDKJØRING MED VEG TIL SMIEGATA, FLOMSIKRING, BEKKEOMLEGGING - FULLFINANSIERING 8/09 SKOLE OG BARNEHAGESAMARBEID PÅ VESTSIDA AV RANDSFJORDEN

2 Saksnr: 09/ /09 ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I GRAN KOMMUNE 10/09 BOMPENGEFINANSIERING AV RV 34 GRIME - VESLEELVA, SØNDRE LAND 11/09 GNR. 257 BNR. 3 - DELING AV GRUNNEIENDOM - TILLEGGSAREAL TIL GNR. 257/22 - MONA OG JAN OLE KARLSEN 12/09 GNR. 148 BNR. 4 I GRAN - ANKE PÅ AVSLAG OM FRITAK FRA BOPLIKT LEIF MAGNUS TRULSERUD 13/09 SAMLOKALISERING NØDETATER - PRESENTASJON AV PROSJEKTRAPPORT 14/09 KOMMUNAL FORSKRIFT FOR ÅPNINGSTIDER - SERVERINGSLOVEN 15/09 SØKNAD OM UTVIDET PROSJEKTSTØTTE TIL PROSJEKTET "VEIEN VIDERE" 16/09 ENDRING AV PRISER/TAKSTER 17/09 SUPPLERING AV VARAREPRESENTANTER TIL FORMANNSKAPET OG FAST UTVALG FOR PLANSAKER - MIDLERTIDIG 18/09 SUPPLERING AV VARAREPRESENTANTER TIL FORMANNSKAPET OG FAST UTVALG FOR PLANSAKER - FOR HELE PERIODEN 19/09 VALG AV OVERFORMYNDER II / KONTROLLERENDE OVERFORMYNDER Sekretariatet for rådmann og ordfører, ren for Ordføreren Eli Stigen konsulent

3 Sak 1/09 REVIDERING AV KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I GRAN KOMMUNE - VEDTAK AV NY PLAN Saksbehandler: Hilde Laderud Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 08/296 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 21/08 Kommunestyret PS 12/08 Gran Ungdomsråd PS 72/08 Formannskapet PS 1/09 Formannskapet PS 1/09 Kommunestyret Innstilling: 1. Forslag til kvalitetsplan for grunnskolen vedtas. 2. Kvalitetsplanen skal, sammen med andre styringsdokumenter, være retningsgivende for å sette mer spesifikke mål og økonomiske prioriteringer i arbeidet med budsjettet for det enkelte år. Saksdokumenter: Forslag til kvalitetsplan for grunnskolen Opplæringsloven m/endringer Kommuneloven Kommuneplanens samfunnsdel Brev til høringsinstansene ved utsendelse av høringsutkast Høringsuttalelsene Brev til høringsinstansene etter høringsuttalelsene Vedlagt: Nei Nei Nei Nei Saksopplysninger: Saken var oppe i formannskapet , sak 72/08. Vedtak: Saken utsettes, til nye behandlinger i arbeidsgruppen. Begrunnelsen for utsettelsen var at kvalitetsplanen måtte justeres i hht. vedtatte endringer i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av kommunestyret , sak 108/08. Arbeidsgruppa har hatt møte for å se på hvilke endringer dette ville medføre. En fant at et direkte sitat måtte strykes samt at sidehenvisninger og årstallshenvisninger måtte rettes opp. Dette er nå gjort Gran kommune har siden 2001 hatt en politisk utarbeidet og vedtatt kvalitetsutviklingsplan som grunnlag for drift av grunnskolen, i tillegg til sentrale styringsdokumenter som Opplæringsloven m/forskrifter, læreplan, avtaleverk m.m. Kommunestyret oppnevnte i kommunestyremøtet i sak 0021/08 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag til kvalitetsutviklingsplan for skolene i Gran kommune for perioden Kommunestyret oppnevnte 5 politiske representanter: Kari-Anne Jønnes (H), Jorid Hansen (GBL), Brede Grinder (Sp), Einar Ellefsrud (Frp) og Pål H Eriksen (Ap). Kari-Anne Jønnes (H) ble valgt som leder for gruppa. KFU skulle være representert. Representant: Grete Singstad Paulsen. Ansattes organisasjoner skulle være representert. Representant: Utdanningsforbundets leder Olga Elisabeth Tokerud. Rådmannen skulle oppnevne øvrige representanter. Disse har vært Odd Ingar Sæterbakken, rektor, og Hilde Laderud, grunnskoleadministrasjonen og arbeidsgruppas sekretær. Kommunestyret vedtok at arbeidsgruppas mandat skulle være som følger: Side 3

4 Sak 1/09 Arbeidsgruppa skal beskrive ønskede kvalitetsmål for virksomheten. Disse må relateres til kommuneplanens overordnede mål hva gjelder grunnskolen og omtale de forventninger som kommunestyret vil ha til skolene i Gran. Det vil være nødvendig for arbeidsgruppa å gjøre seg kjent med gjeldende vesentlige overordnede styringsdokumenter for grunnskolen, i tillegg til gjeldende kvalitetsutviklingsplan, som bakgrunn for arbeidet. Arbeidsgruppa skal videre drøfte og beskrive de virkemidler som tenkes tatt i bruk for å nå målene om en best mulig grunnskole for alle. Dette gjelder lokaler, økonomiske rammer, styringsverktøy så vel som vurderings- og evalueringsmetoder for å sikre at lovpålagte kvalitetskrav blir oppfylt. Gruppa må drøfte og fastlegge mål for kompetanseutvikling for personalet i skolen, både etter- og videreutdanning. Dette er et vesentlig poeng for å oppnå en kvalitetsutvikling. Staten har stilt krav om lokale kompetanseplaner som vilkår for tildeling av øremerkede midler til dette formålet. Arbeidsgruppa skal ikke vurdere utbyggingsbehov ved de enkelte skolene eller foreta noen vurderinger av vedtatt skolestruktur. Arbeidsgruppa har hatt 11 møter. Gruppas forslag til Kvalitetsplan for grunnskolen ble sendt ut på høring med høringsfrist I henhold til kommunestyrets vedtak var høringsinstansene for forslaget samarbeidsutvalget ved hver skole (SU), det kommunale foreldreutvalget (KFU), ungdomsrådet, rektorkollegiet samt Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Skolelederforbund. Det kom inn uttalelser fra nesten alle. Vurdering: Rådmannen mener det har vært en god, grundig og omfattende prosess i arbeidet. En såvidt bred politisk representasjon i gruppa skulle borge for at det også har vært aktivitet innover i partigruppene gjennom arbeidsperioden, og at arbeidsgruppas prioriteringer, løsninger og formuleringer er kjente og har blitt drøftet underveis i partigruppene. På samme måten ble skolene gjennom skolelederne i forkant bedt om å komme med innspill, ikke for å ta styringen i prosessen, men for å spille inn tema og synspunkter som de finner er viktige. Ved å ha en slik bredt anlagt prosess håper og forventer en at vi får arbeidet fram og vedtatt et dokument som skal være kjent, levende, virksomt og forpliktende, både for kommunen som skoleeier og de ansatte i skolen. Arbeidsgruppa skrev i et brev til høringsinstansene etter at høringsuttalelsene var mottatt og gjennomgått: Da vi startet arbeidet med revisjon av kvalitetsplanen, satte vi oss noen mål: Planen skal være kort skissere de langsiktige, overordnede målene for grunnskolen i Gran ikke være detaljstyrende være et arbeidsdokument for ansatte i skolen fortelle foreldre og andre involverte hva vi prioriterer i grunnskolen i Gran Vi har valgt å gi lesing særlig fokus, da gode leseferdigheter legger grunnlag for all videre læring. I tillegg sier vi at den gode skolen i Gran kjennetegnes ved at den har fokus på elevenes læringsprosesser og læringsresultater gode lærere satsing på profesjonelle og synlige skoleledere en sterk og tydelig skoleledelse Noen etterlyser kvalitetsmål som er målbare og som er tydeligere enn de som fremkommer i planen. Til det velger vi å si som skoleforskere gjør: Det er håpløst å måle kvalitet i skolen. Slik vi ser det, har skolen to kvaliteter: den målbare i form av karakterer, resultater og Side 4 av 56

5 Sak 1/09 trivselsundersøkelser, og den ikke målbare som er alt det andre skolen til daglig arbeider med. Det er et mål at skolen skal jobbe bevisst med resultater og ha åpenhet rundt disse, men det er viktig, ikke minst for kommunestyret som skoleeier, at vi evner å vektlegge de ikke målbare verdiene også. Vi vet at fokus på læringsprosesser og læringsresultater, gode lærere og profesjonelle, synlige og tydelige skoleledere gir det vi er ute etter kvalitet i skolen. Flere mener SFO burde vært nevnt i planen. Vi har bevisst valgt å utelate SFO. Kommunen er pålagt å ha et SFO-tilbud, men det er ikke obligatorisk å delta, og det trenger ikke være tilknyttet en skole. SFO omfatter også i hovedsak bare trinns elever og omfatter dermed ikke hele grunnskolen, slik denne planen gjør. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke synes SFO er viktig. Likeledes bemerket mange at andre ansatte i skolen ikke ble vist større oppmerksomhet i planen. Vi har derfor tatt inn en formulering for å uttrykke at alle skolens yrkesgrupper er viktige. Når vi likevel har valgt å kalle det ene fokusområdet gode lærere, er det fordi vi vet at gode lærere er svært viktige for elevenes læringsresultater, og fordi vi i denne perioden vil sette ekstra stort fokus på det. Det synes som om arbeidsgruppa har fått fram et forslag som har profil av å være en overordnet plan, likevel slik at den forplikter i tilstrekkelig grad de som har et ansvar for å skape den gode skolen. Det gjelder både de som fastlegger rammevilkårene mer konkret, og de som har sitt daglige virke i skolen. Etter rådmannens oppfatning var det også et riktig trekk å få lagt denne prosessen frikoblet fra det temaet som har hatt betydelig fokus de senere årene, skolestruktur. Denne saken og denne planen handler om skolens innhold, skolens kjernevirksomhet, nemlig elevenes læring og personlige utvikling og vilkårene for dette arbeidet. Derfor er dette en viktig sak, og planen blir et viktig dokument for grunnskolen i Gran de nærmeste årene. Side 5 av 56

6 Sak 2/09 OPPTUR - MILEPÆL PROSJEKTRAPPORT DESEMBER 2008 Saksbehandler: Gaute Øvrebotten Arkiv: 030 H3 &40 Arkivsaksnr.: 08/2137 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 13/08 Eldrerådet PS 13/08 Råd for funksjonshemmede PS 1/09 Eldrerådet PS 1/09 Råd for funksjonshemmede PS 2/09 Kommunestyret Innstilling: Rapporten fra prosjektet OPPTUR tas til etterretning. Saksdokumenter: Sakspapirer og vedtak kommunestyret sak 82/08 Midtveisrapport fra prosjektgruppa Vedlagt: N J Saksopplysninger: Kommunestyrets vedtak i sak 82/08: Igangsatt gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten videreføres i hovedprosjekt i samsvar med prosjektplan datert Prosjektets anbefalinger legges fram for kommunestyret som sak i juni Prosjektet er i hovedsak i rute. Prosjektgruppa har oppsummert sine drøftinger i vedlagte "midtveisrapport", datert 18. desember 2008, i samsvar med prosjektplanen. Rapporten legges fram for kommunestyret til behandling etter vedtatt milepælplan, sjøl om rapporten ikke tegner så tydelige veivalg eller videreutviklingsalternativer som en forutsatte. Kommunestyrets behandling nå blir derfor mer en førstegangsbehandling av en anbefalt utviklingsretning enn prinsipielle avklaringer. Prosjektgruppa ber om tilslutning til å arbeide videre og utvikle "Gransmodellen" fram til sluttrapport og endelig behandling i kommunestyrets junimøte. Vurdering: Rådmannen er tilfreds med at prosjektet er i rute. Viktigst er likevel at det arbeides godt i alle fem arbeidsgruppene. Det at prosjektet gjennomføres ved at ansatte i Gran kommunes omsorgstjenester bruker sine erfaringer og sin fagkunnskap i arbeidet, var og er en viktig forutsetning for prosjektet. Prosjektgruppa ber om tilslutning til tenkningen og prinsippene i det rapporten kaller "Gransmodellen". Her er det nødvendig å mane til en viss forsiktighet: Erfaringene fra samtalene så langt, viser etter rådmannens syn, at ordet "modeller innbyr til en annen debatt enn det rapporten gir grunnlag for. Prosjektrapporten tegner opp mer ansatser eller anbefalte retningsvalg enn den gir (reelt alternative) modeller til beslutning. "Gransmodellen" er etter prosjektgruppas syn, den naturlige videreutvikling fra dagens omsorgstjeneste mellom ytterlighetene å rendyrke en institusjonsbasert eller en hjemmetjenesteorientert omsorgstjeneste. (Merk: "Omsorgstjeneste" omfatter flere kommunale enheter enn Pleie- og omsorgstjenesten, først og fremst virksomhetsområdet Helse.) Prosjektets utgangspunkt viser igjen i rapporten: Grans framtidige utfordringer avviker ikke spesielt fra de nasjonale utfordringene Side 6

7 Sak 2/09 Kommunen kan ikke gå videre med dagens organisering, men må gjøre noen grep for å klare å møte og mestre framtidens omsorgsutfordringer i Gran. Rapportens "Gransmodell" bryter ikke, men bygger på bygger dagens omsorgstjenester, og forsøker å vise hvor en må ta nye grep både i forhold til tenkning, valg av type tjenester og innretning av disse, organisering av både tjenestetildeling og tjenester, og ikke minst måten en kommuniserer og samarbeider med kommunens innbyggere og brukere og deres pårørende (forventningsavklaring). Prosjektet fastholder at framtidas organisering blant annet legger til grunn en omfordeling av midlene innenfor budsjettramma; mindre satsning på ett tiltak muliggjøres ved større satsning på andre. Det er en indre sammenheng mellom de nasjonale utfordringer, Grans spesifikke utfordringer, forslaget til visjon og verdier, og forslag til modell 4 (Gransmodellen). Rapporten må derfor leses i sammenheng. Noen temaer må løftes fram som viktige å få tilslutning til: Tanken om forventningsavklaring. Hva er den enkelte sitt ansvar (utgangspunktet må jo være at vi alle har et personlig ansvar for eget liv)? Hva er kommunalt ansvar? Klar sammenheng mellom brukerens behov for hjelp og den hjelpen vedkommende får (tildelt). Krever at kommunens har en helhetlig omsorgstrapp som er så differensiert at vedkommende får hjelp på sitt nivå; f eks ikke må tildele sykehjemsplass fordi kommunen mangler løsninger i et bokollektiv med bemanning. Gran sine tjenester skal være av god nok kvalitet. Dette henger sammen med forventningsavklaringer, og er en del av verdigrunnlaget. Framtidens omsorgstjenester skal bygge på LEON-prinsippet, Verdens helseorganisasjons (WHO) prinsipp om næromsorg. I begrepet næromsorg ligger ønsket om å kunne utnytte de mulighetene og resursene som en finner i tilknytning til nærmiljø og sosiale nettverk. LEON står for Lavest Effektive Omsorgsnivå og er et prinsipp om at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig. Forebyggende arbeid fokuseres. Dette tenkes både i regi av kommuen, i regi av frivillige organisasjoner og i et samarbeid mellom disse og andre aktører. Arealplanlegging som håndterer både hvor og hvordan folk ønsker å bo, hvor velferds- og servicetilbudene er, og samtidig tar hensyn til effektiv organisering av omsorgs-tjenestene og mulighet for å gi rask hjelp (nærhet til personalbaser). Rådmannen anbefaler kommunestyret å ta rapporten til etterretning. Det svarer til rapportens form og innhold; prosjektet er som nevnt over, ikke kommet så langt i arbeidet at svarene er tydelige ja eller nei. De momenter som kommer fram i kommunestyrets samtale omkring rapporten, er likevel viktige signaler som tas med til prosjektgruppas videre arbeid enten det er innvendinger som må drøftes, nyanseringer som krever ny gjennomgang eller gode spørsmål som krever gode svar. Kommunestyret bes særlig vurdere om det er viktige temaer som mangler eller om det er forhold som kommunestyret ønsker prosjektgruppa skal drøfte mer detaljert i sluttrapporten til møtet i juni. Side 7 av 56

8 Sak 3/09 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR GRAN KOMMUNE - BEHANDLING FØR OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 08/72 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 8/08 Fast utvalg for plansaker PS 3/08 Gran Ungdomsråd PS 17/08 Fast utvalg for plansaker PS 23/08 Fast utvalg for plansaker PS 62/08 Kommunestyret PS 1/09 Fast utvalg for plansaker PS 3/09 Kommunestyret Innstilling: 1. Forslag til kommuneplanens arealdel med vedtatte endringer legges ut til offentlig ettersyn i henhold til reglene i plan- og bygningslovens Samtidig sendes planforslaget på høring til offentlige fagmyndigheter og grunneiere, utbyggingsinteresser, lag og foreninger m.fl. Kommuneplanens arealdel er framstilt på plankart datert 19. januar 2009, og med planbeskrivelse (skriftlig del) og utfyllende bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanforslaget og tilhørende utredninger, som følger planforslaget på høring, er utarbeidet i samsvar med vedtatt planprogram (jfr. plan- og bygningslovens 33-2 m/forskrifter). 2. Følgende hensynssoner (jfr. ny PBL 11-8) tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik I (kjerneområdet) - Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik II (resten av området) - Regionalt/nasjonalt viktig friluftsområde på Fjorda - Regionalt viktig friluftsområde på Øståsen - Lokalt viktig nærfriluftsområde Skjervumsmoen - Lokalt viktig nærfriluftsområde Dæhlenmoen 3. Følgende innkomne utbyggingsforslag tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Områdene B1 og B2/A1 i Bjoneroa - Områdene B3 og B4 i området Bleiken/Bjørklund - Områdene B5 (søndre halvdel), B6, B7, B8a, B11, B12a og B13 i Brandbuområdet - Område B17 ved Skutelandet på Grymyr - Område B47 i Skirstadgutua - Områdene B20 og B22 i Gransområdet - Området B37 (unntatt dyrka mark), B38, B48 og N1 ved Mohagen - Områdene B40, B41 og B51 i Moen - Nordre halvdel av område B42 i Julibakka - Hytteområdene H5 Svarttjern/Espetjern, H7 Gulsjøen og H12 Breitjernet - Hytteområdet H9 tas inn i kommuneplanens arealdel, men bør endres/ omarbeides før sluttbehandling, jfr. saksframlegget. - Områdene A2 Åstjern, A4 Nordtangen og A5 Hvaleby - Område B46 Grymyr - Område B30 Horgen - Område B43 Råsbråten, Julibakka, delvis utbygging der det ikke er dyrka mark - Område B25 Gran, Ringstad II - Område B49 Vestre Raassum Side 8

9 Sak 3/09 4. Følgende utbyggingsforslag utarbeidet og/eller omarbeidet av administrasjonen tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Et nytt boligområde i Granåsen, på bakgrunn av forslagene B50 og B19. - Område B19 Gransbråten Sør vurderes for begrenset utbygging. - Et nytt område for en ny Brandbu barneskole, øst for Rosendal (forslag A8) - Et område for offentlige byggeformål og nytt boligområde i Skjervumsmoen - Et større vurderingsområde for råstoffutvinning ved Kortungen, der forslag A3 inngår - Et nytt LNF-C-område Fredheim, der forslagene B44 og B45 inngår - Et nytt LNF-C-område Breigutua - Et nytt LNF-C-område Grymyr Mo - Et nytt LNF-C-område (hytter) i Lynnebakka der forslagene H13 og H14 inngår - Administrasjonen utreder forslagene på hyttetomtene til Vestre Raassum til KST 5. Arealer med store arealkonflikter: En del utbyggingsforslag som innebærer betydelige arealkonflikter eller andre negative effekter, tas ikke med i kommuneplanens arealdel. Områdene er omtalt og vurdert i det vedlagte planmaterialet. 6. Spredt boligbygging: Gran kommune er opptatt av å legge til rette for at de som ønsker å bosette seg i grendene skal få en mulighet til det. Spredt boligbygging bør skje innenfor arealavklarte områder, enten ved at det avsettes mindre byggeområder eller LNF-C-områder. Slike områder bør primært ligge sentralt i grenda, slik at utbyggingen i realiteten kan styrke lokalmiljøet. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Sak: PS 1/09 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Fagkoordinator arealplansaker Øyvind Sørlie innledet med en orientering om saken. Disse hadde ordet i saken: Rådmann Arne Skogsbakken Øyvind Sørlie Ordfører Inger Staxrud Einar Ellefsrud (FRP) Kristin Madsen (GBL) Kari-Anne Jønnes (H) Gudbrand Johannessen Roger Nyhus (GBL) Tine Øverlier (AP) Hans Bjørge (SP) Erik Trehjørningen Anders Paulsen Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leikny Gammelmo Trygve Rognstad Atle Liaklev (GBL) Else Randi Kolby (AP) Det ble holdt 10 minutters pause fra kl Det ble foretatt punktvis votering over innstillinga. Side 9 av 56

10 Sak 3/09 Punkt 2 - hensynssoner Det ble først votert over innstillingens pkt 2 (hensynssoner). Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Roger Nyhus (GBL) ba om gruppemøte fra kl Punkt 3 innkomne utbyggingsforslag som tas med SV, AP og GBL fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt 3: Ta inn område B46 Grymyr, Område B30 Horgen, Område B43 Råsbråten, Julibakka - delvis utbygging der det ikke er dyrka mark, Område B25 Gran, Ringstad II Ta ut H1 og H2 Sortungen Ta inn område B49 Vestre Raassum FRP, H og SP fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3: Sortungen H1 + H2 tas inn under forutsetning om grunneiersamarbeid og reduksjon i området. Det ble først votert over fellesforslaget fra SV, AP og GBL. Fellesforslaget ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Det ble derfor ikke votert over forslaget fra FRP, H og SP. Ved votering ble innstillingens pkt 3 med vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Det ble avholdt nytt gruppemøte fra kl Punkt 4 utbyggingsforslag utarbeidet og/eller omarbeidet som tas med SV, AP og GBL fremmet følgende endringsforslag: Ta ut område B50 Granavollen, område B19 Gransbråten Sør vurderes for begrenset utbygging. Administrasjonen utreder forslagene på hyttetomtene til Vestre Raassum til KST. Fellesforslaget fra SV, AP og GBL ble senere endret til: Område B19 Gransbråten Sør vurderes for begrenset utbygging. Administrasjonen utreder forslagene på hyttetomtene til Vestre Raassum til KST. Ved votering over SV, AP og GBL s endringsforslag, ble innstillingens pkt 4 med vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Punkt 5 Arealer med store arealkonflikter Ved votering ble innstillingens pkt 5 enstemmig vedtatt. Punkt 6 Spredt boligbygging Ved votering ble innstillingens pkt 6 enstemmig vedtatt. Det ble holdt 10 minutters pause fra kl Roger Nyhus (GBL) forlot møtet kl Dermed er det 8 stemmeberettigede medlemmer igjen. Før votering over innstillingens punkt 1 ble følgende dokumenter (vedlegg til saken) av kommuneplanens arealdel gjennomgått: Skriftlig del utredninger vurderinger konklusjoner planbeskrivelse Bestemmelser og retningslinjer Arealdelens skriftlige del tillegg/endringer I gjennomgangen ble det gitt en del signaler som administrasjonen ble bedt om å vurdere ved Side 10 av 56

11 Sak 3/09 revidering av vedleggene til kommunestyrets behandling Kari-Anne Jønnes (H) fremmet følgende endringsforslag til pkt 5.2: Hyttetomter. Administrasjonen bes utforme forslag til ny tekst. 120 m2 fjernes og det innføres differensiering i tillatte hyttestørrelser og %BYA tilpasset hyttefelt og eventuelt gammelt miljø. Punktet kan også inneholde noe om differensiert standard. Ved votering ble H s endringsforslag, enstemmig vedtatt. Bestemmelser og retningslinjer Kari-Anne Jønnes (H) fremmet på vegne av H og FRP følgende endringsforslag til pkt 2.2 rekkefølgebestemmelser, andre avsnitt: Barneskolen boligområdet sokner til har dokumentert ledig kapasitet. Punktet fjernes. Ved votering ble H og FRP s endringsforslag enstemmig vedtatt. Tine Øverlier (AP), på vegne av alle partiene AP, GBL, SV, H, FRP og SP fremmet følgende tilleggsforslag: Boligsosiale tiltak. For boligområder avsatt i kommuneplanens arealdel skal det i reguleringsplanarbeidet avklares behovet for boliger til ulike målgrupper, herunder boligsosiale tiltak. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Til slutt ble det stemt over innstillingens punkt 1 Ved votering ble innstillingen pkt 1 med vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forslag til kommuneplanens arealdel med vedtatte endringer legges ut til offentlig ettersyn i henhold til reglene i plan- og bygningslovens Samtidig sendes planforslaget på høring til offentlige fagmyndigheter og grunneiere, utbyggingsinteresser, lag og foreninger m.fl. Kommuneplanens arealdel er framstilt på plankart datert 19. januar 2009, og med planbeskrivelse (skriftlig del) og utfyllende bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanforslaget og tilhørende utredninger, som følger planforslaget på høring, er utarbeidet i samsvar med vedtatt planprogram (jfr. plan- og bygningslovens 33-2 m/forskrifter). 2. Følgende hensynssoner (jfr. ny PBL 11-8) tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik I (kjerneområdet) - Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik II (resten av området) - Regionalt/nasjonalt viktig friluftsområde på Fjorda - Regionalt viktig friluftsområde på Øståsen - Lokalt viktig nærfriluftsområde Skjervumsmoen - Lokalt viktig nærfriluftsområde Dæhlenmoen 3. Følgende innkomne utbyggingsforslag tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Områdene B1 og B2/A1 i Bjoneroa - Områdene B3 og B4 i området Bleiken/Bjørklund - Områdene B5 (søndre halvdel), B6, B7, B8a, B11, B12a og B13 i Brandbuområdet - Område B17 ved Skutelandet på Grymyr Side 11 av 56

12 Sak 3/09 - Område B47 i Skirstadgutua - Områdene B20 og B22 i Gransområdet - Området B37 (unntatt dyrka mark), B38, B48 og N1 ved Mohagen - Områdene B40, B41 og B51 i Moen - Nordre halvdel av område B42 i Julibakka - Hytteområdene H5 Svarttjern/Espetjern, H7 Gulsjøen og H12 Breitjernet - Hytteområdet H9 tas inn i kommuneplanens arealdel, men bør endres/ omarbeides før sluttbehandling, jfr. saksframlegget. - Områdene A2 Åstjern, A4 Nordtangen og A5 Hvaleby - Område B46 Grymyr - Område B30 Horgen - Område B43 Råsbråten, Julibakka, delvis utbygging der det ikke er dyrka mark - Område B25 Gran, Ringstad II - Område B49 Vestre Raassum 4. Følgende utbyggingsforslag utarbeidet og/eller omarbeidet av administrasjonen tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Et nytt boligområde i Granåsen, på bakgrunn av forslagene B50 og B19. - Område B19 Gransbråten Sør vurderes for begrenset utbygging. - Et nytt område for en ny Brandbu barneskole, øst for Rosendal (forslag A8) - Et område for offentlige byggeformål og nytt boligområde i Skjervumsmoen - Et større vurderingsområde for råstoffutvinning ved Kortungen, der forslag A3 inngår - Et nytt LNF-C-område Fredheim, der forslagene B44 og B45 inngår - Et nytt LNF-C-område Breigutua - Et nytt LNF-C-område Grymyr Mo - Et nytt LNF-C-område (hytter) i Lynnebakka der forslagene H13 og H14 inngår - Administrasjonen utreder forslagene på hyttetomtene til Vestre Raassum til KST 5. Arealer med store arealkonflikter: En del utbyggingsforslag som innebærer betydelige arealkonflikter eller andre negative effekter, tas ikke med i kommuneplanens arealdel. Områdene er omtalt og vurdert i det vedlagte planmaterialet. 6. Spredt boligbygging: Gran kommune er opptatt av å legge til rette for at de som ønsker å bosette seg i grendene skal få en mulighet til det. Spredt boligbygging bør skje innenfor arealavklarte områder, enten ved at det avsettes mindre byggeområder eller LNF-C-områder. Slike områder bør primært ligge sentralt i grenda, slik at utbyggingen i realiteten kan styrke lokalmiljøet. Saksdokumenter: Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 19. september 2007 Kommuneplanmelding, vedtatt 16. oktober 2008 Områdeplanen for Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Areal- og transportstrategi for Oslo-området Planprogram for kommuneplanens arealdel, vedtatt 25. oktober 2007 Liste over utbyggingsforslag Forslag til utbyggingsområder i løpet av planprosessen, kartvedlegg Utredninger, samlet i eget dokument Forslag til kommuneplanens arealdel Skriftlig del, datert 19. januar 2009 Forslag til kommuneplanens arealdel Bestemmelser og retningslinjer, 19. januar 2009 Forslag til kommuneplanens arealdel Arealplankart, datert 19.januar sendes kun ut til planutvalgets medlemmer Vedlagt: Nei** Nei** Nei* Nei* Nei* * * * * * * *Dokumenter kan også finnes på under linken Kommuneplanens arealdel **Dokumenter kan også finnes på under linken Kommuneplanens samfunnsdel Side 12 av 56

13 Sak 3/09 Saksopplysninger forhistorie og planprosess: Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet opp ved årsskiftet og det var fra starten av hensikten å la arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel følge direkte i kjølvannet av arbeidet med samfunnsdelen. Planprogrammet for arealdelen bygget direkte på det vedtatte planprogrammet for samfunnsdelen, og ble vedtatt 25. oktober Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av Gran kommunestyre 19. september Arbeidet med en kommuneplanmelding ble startet våren 2008, og hensikten med dette arbeidet var å vurdere behovet for justeringer i kommuneplanen i løpet av det første året i kommunestyreperioden. Prosessen viste at det nye kommunestyret representerte en reell endring i politisk kurs på noen viktige områder. Kommuneplanmeldingen ble vedtatt 16. oktober Planprosessen for øvrig er beskrevet nærmere i Kommuneplanens arealdel Skriftlig del, se vedlegg. Samfunnsdelen, kommuneplanmeldingen og mye annet materiale om Gran kommunes samfunnsplanarbeid kan finnes på Gran kommunes hjemmeside (www.gran.kommune.no) under linken Kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelens planprogram, utredninger og saksdokumenter, kartvedlegg m.m., kan finnes på samme hjemmeside under linken Kommuneplanens arealdel. Vurdering arealavklarte områder, innkomne forslag, utbyggingsnivå, siling m.m.: Rådmannen vil peke på og kort kommentere følgende viktige problemstillinger som har vært sentrale spørsmål i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel: Vekstmålsetning: Gran kommune har en politisk vedtatt målsetning om å legge opp til en befolkningsvekst på 1,5 % pr. år i årene framover, og samtidig legge opp til en poltikk som bygger opp under den eksisterende grendestrukturen. Tidligere arealavklarte områder: Innenfor tidligere arealavklarte områder er det totalt sett et utbyggingspotensiale på minst boenheter. Utbyggingsforslag: Det har i løpet av planprosessen kommet inn forslag om ca dekar med nye boligområder og ca dekar med nye hytteområder. Utbyggingsnivå: Det anslås at det ikke vil være behov for å ta inn mer enn maksimalt dekar med nye boligarealer ved denne revisjonen av kommuneplanens arealdel. Arealkonflikter: Mange av de foreslåtte utbyggingsområdene innebærer betydelig arealkonflikter, bl.a. i forhold til sentrale målsetninger vedr. jordvern- og kulturlandskapshensyn. Med utgangspunkt i disse punktene vil rådmannen påpeke at det er foreslått ca. 4 ganger så mye boligområder som det er anslått å være behov for i planperioden. Etter en nærmere vurdering av de innkomne utbyggingsforslagene kom kommunens administrasjon til at det burde foretas en første rydding (siling), der de mest konfliktfylte ikke tas med i den videre planprosessen. Hensynssoner: For å sikre verdifulle områder gjennom kommuneplanens arealdel bør det avsettes spesielle hensynssoner innenfor LNF-områdene. Slike områder kan være det Nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik, regionalt/nasjonalt viktige friluftsområder på Fjorda og på Øståsen og lokalt viktige nærfriluftsområder. Hyttebygging: Det er viktig å diskutere en kommunal hyttepolitikk, og avklare hvilke hensyn en skal vektlegge i vurderingen av hvor store og hvilke områder som bør tas med i kommuneplanens arealdel. Rådmannen mener at en bør unngå store nye hytteområder som ligger langt inne på Side 13 av 56

14 Sak 3/09 åsområdene, og foreslår at en del av disse områdene ikke tas med i planen. Også hyttenes størrelse og tekniske standard er viktige temaer å drøfte og avklare. Spredt boligbygging: Det er et klart politisk ønske om å tilrettelegge slik at de som ønsker å bosette seg i grendene skal få en mulighet til dette. Spredt boligbygging bør primært skje innenfor arealavklarte områder, enten ved mindre byggeområder eller ved LNF-C-områder. Slike områder bør primært ligge sentralt i grenda, slik at utbyggingen kan styrke grenda. For øvrig vil rådmannen vise til Kommuneplanens arealdel Skriftlig del (se vedlegg), der disse vurderingene er utdypet nærmere med bakgrunn i bl.a. de gjennomførte utredningsarbeidene. Vurdering konkrete områder: Rådmannen vil vise til den skriftlige delen, der en del av de innkomne utbyggingsforslagene er vurdert å være så konfliktfylte og problematiske at de ikke blir vurdert i det videre arbeidet med arealdelen. Når det gjelder de områdene som tas med videre i den reelle planvurderingen i kommuneplanens arealdel, vil rådmannen peke spesielt på følgende områder i kommunen der det er behov for særskilte vurderinger og avklaringer: Bjoneroa-området: I vurderingen av de innkomne forslagene i Bjoneroa må jordvernhensynene og hensynet til strandsonen vurderes grundig, og veies opp imot hensynet til ønske om utvikling av lokalsamfunnet i Bjoneroa. Forslaget om etablering av et nytt idrettsanlegg i tilknytning til skolen er et interessant forslag, som sammen med de øvrige utbyggingsforslagene i dette området vil kunne styrke Bjoneroa. Vurdert opp imot forslaget om avvikling av eksisterende idrettsplass og tilbakeføring av denne til jordbruksareal, mener rådmannen at jordvernhensynene er tilstrekkelig ivaretatt. Det er også viktig å vurdere hensynet til strandsonen, da enkelte av utbyggingsforslagene berører strandområdene. Her vil ønsket om å få til positive prosjekter som kan styrke Bjoneroa tilsi at en kan anbefale også disse delene av utbyggingsforslaget. Brandbu-området: Brandbu sentrum har svært verdifulle jordbruksarealer tett innpå sentrumsområdet i øst og i nord, og i tillegg ligger grensen for det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet tett innpå tettbebyggelsen i sør og vest. Det er imidlertid en del fortettingsmuligheter innenfor tettstedssonen, og dette vurderes å være tilstrekkelig for en del år framover, men en videre utviklingsretning på lang sikt må vurderes nøye ved neste planrevisjon. Søndre del av område B5 Raassumshagan ligger innenfor Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde, men området kan betraktes som en naturlig fortetting i et område med eldre boligbebyggelse langs Raasumsgutua. Rådmannen anbefaler at området tas inn i arealdelen. Område B8a Gullabakken (Skari) ligger inn imot nærfriluftsområdet på Dæhlenmoen, og endelig avgrensing må vurderes i reguleringsplan. Rådmannen vurderer dette som en naturlig utvidelse av eksisterende boligområde og anbefaler forslaget. To av de innkomne forslagene (område B13 Grinakermarka og område B 12a Tomtehaugen) ligger innenfor tettstedssonen, men inneholder allikevel klare konflikter og utfordringer. Område B13 Grinakermarka innebærer omdisponering av et jorde på ca. 50 dekar som ble regulert til landbruk i forbindelse med regulering av Marka boligfelt, og innebærer således en klar jordvernkonflikt. Området er imidlertid omgitt av boligområder og kan sees på som en fortetting. Arealet ligger også gunstig plassert i forhold til Marka sykehjem med tanke på eventuelle kommunale boligbehov (omsorgsboliger o.l.). Område B12a Tomtehaugen Nord innebærer utbygging på et område som ligger svært eksponert og som tidligere har hatt funksjon som friområde/festplass. Området har gode utsiktsforhold, men er Side 14 av 56

15 Sak 3/09 noe komplisert m.h.t. adkomst. Rådmannen er sterkt i tvil om det er riktig å ta inn disse områdene i planen, i og med at det er en del arealavklarte og regulerte tomter i samme område. Under tvil vil rådmannen anbefale områdene tatt inn, men vil avvente innspill/merknader ved høringsrunden før det trekkes noen endelig konklusjon. Fredheim: Det har i flere år vært et ønske om å tilrettelegge for boligtomter i de sentrale delene av Fredheim krets. Rådmannen mener at Fredheim-området er interessant med tanke på boligbygging, både p.g.a. hensynet til grendemiljøet og fordi det ligger langs Rv. 240 med mulighet for utvikling av kollektivtilbud. Administrasjonen har foreslått et større LNF-C-område ved Fredheim/Hole/Rækstad som også omfatter forslagene B 44 og B 45. Jordvern og avløp er to viktig utfordringer, og en klar forutsetning for godkjenning av dette LNF-C-området må være at det ikke tillates bygging på dyrka mark, og at det kan dokumenteres tilfredsstillende avløpsløsninger. Breigutua: I arbeidet med å finne egnede områder for spredt boligbygging har administrasjonen også sett på andre området sør-/sørøstover fra det nevnte området ved Fredheim. I tillegg har dette vært tema i tilknytning til en enkeltsak i Breigutua, og administrasjonen har skissert et forslag til et mindre LNF-C-område langs søndre del av Breigutua, med samme forutsetninger som for Fredheimområdet. Grymyr Mo: Administrasjonen har de siste årene også sett på mulighetene for å tilrettelegge for boligtomter i de sentrale delene av Grymyr krets. Grustaket på Grymyr har i mange år vært avsatt til framtidig boligområde, og dette er fortsatt et svært interessant utbyggingsområde sentralt i grenda. For å finne andre aktuelle områder er det naturlig å se på områder der det kan bygges utenom dyrka mark, og i tilknytning til eksisterende bebyggelse. På denne bakgrunn er det skissert et forslag til et LNF-Cområde mellom Grymyr og Mo, med samme forutsetninger som ovenfor m.h.t. jordvern og VAløsning. Foreslått område B 17 Skutelandet ligger ikke gunstig til i forhold til skole (avhengig av skoleskyss), men forslaget kan sees på som en naturlig innpassing i det eksisterende boligmiljøet i dette området og foreslås derfor tatt med i planen. Granåsen: I Granåsen-området er det foreslått 3 store nye boligområder, på totalt ca 400 dekar. Granåsen ligger langt fra butikker og andre sentrumsfunksjoner og dette innebærer at beboerne blir svært avhengige av privatbil. På den annen side har området grei avstand til Sanne skole og Granavollen, og til fylkesvegen (med muligheter for kollektivtilbud). Rådmannen mener at en eventuell utbygging ikke bør være for omfattende, den bør ikke trekkes for langt sør eller for langt ned i lia øst for Granåsvegen og det er viktig å ta hensyn til landskap/fjernvirkning. Etter en grundig vurdering har rådmannen kommet til at en moderat utbygging i nordre del av Granåsen (område B50) kan være en akseptabel løsning som vil tilfredsstille behovet for tomter i Sanne krets og i nærheten av Granavollen, uten å komme i konflikt med jordvern eller kulturlandskapshensyn. Det foreslås derfor at en drøy halvpart av B50 og den nordre/øvre tredjedelen av område B19 tas inn som byggeområde. Rekkefølgekrav vedr. opprusting av Granåsvegen (trafikksikkerhet) må vurderes. ren: På ren er det rikelig med regulerte områder, arealavklarte tomter og fortettingsmuligheter. Det er ikke behov for å se på nye utbyggingsmuligheter på mange år, og rådmannen foreslår derfor at det ikke legges inn flere boligområder ved denne revisjonen av arealdelen. Når de regulerte områdene sør for ren skole (Kvernstad, Bjerke og Råstad) er bygget ut, bør det vurderes om en skal se nærmere på Side 15 av 56

16 Sak 3/09 utbyggings-mulighetene nord for skolen. I den forbindelse bør det foretas en grundig analyse av hele området Almsgjedringen Nysetvegen ren skole, for å finne egnede boligområder og avklare bevaringshensyn (kulturminner, nærfriluftsområder m.m.). Mohagen-området: Området Mohagen Sør er svært interessant som framtidig satsingsområde for næringsutvikling. Ved detaljplanlegging må det sikres naturlig avgrensing mot omkringliggende boligområder, og turvegkorridorer/grøntdrag langs og evt. gjennom næringsområdet. Det vil være gunstig med boligtilbud i rimelig (gå)avstand til næringsområdet. Det bør vurderes om områdene øst for Mohagavegen (nord for Solbakken) bør prioriteres om boligområde, jfr. forslag B37 Myhreenga (ikke på dyrka mark). I Rognebakken bør det vedtas rekkefølgebestemmelse som sikrer en gunstig gjennomføring av utbyggingen, fra sør mot nord. Moen-området: Moen har flere aktuelle boligområder med flotte sol- og utsiktsforhold og gode bomiljøkvaliteter, og administrasjonen mener det bør avsettes nye boligområder i rimelig avstand til skolen. Et minus med områdene er at det er langt til butikker og andre sentrumsfunksjoner, men det er kort avstand til arbeidsplassene i Mohagen. Forslagene B41 Rognstad og B51 Hagen er områder som berører mindre inneklemte jordbruksarealer som vurderes som lite problematiske. I begge områdene er det tidligere igangsatt reguleringsplanarbeid. Rådmannen viser til disse sakene, og anbefaler at områdene tas inn i arealdelen. Når det gjelder utbyggingsforslagene i de øvre delene av Moen, vil rådmannen anbefale at en starter med en framtidig utbyggingsretning østover med utgangspunkt i krysset Rognstadvegen/ Movegen. Det bør vedtas klare rekkefølgebestemmelser, og det må løpende sikres at utbyggingen ikke får et omfang som er problematisk i forhold til skolens kapasitet. Hytteområder vest for Randsfjorden: I utgangspunktet vurderes det som mindre problematisk å legge til rette for hyttebygging i området ved Sortungen enn ved Fjorda, men heller ikke her bør omfanget på utbyggingen bli for stort. Krav om grunneiersamarbeid bør vurderes, og det må vurderes nøye hvilke belastning en videre hyttebygging vil få for skogsbilvegsystemet (med tilhørende ulemper for friluftslivet, hytteområdets kvalitet og naturvern/vilthensyn m.m.) og for Sortungen. Rådmannen mener at det ikke må legges opp til for omfattende hyttebygging i dette området, og vil foreslå at arealene reduseres betydelig. Områdene H1 og H2 bør samordnes m/krav om grunneiersamarbeid, og et redusert forslag vil bli vurdert nærmere etter offenbtlig ettersyn. Hytteområder øst for Randsfjorden: Lygna vurderes som et svært interessant område for hyttebygging, bl.a. fordi det vil kunne bygge på og styrke den eksisterende virksomheten i Lygna-området (skisenteret, løypenettet, Lygnasæter m.m.) og dermed vil dette kunne trekke interesserte fra andre regioner. Rådmannen mener at de sentrale og viktigste friluftsområdene på Øståsen bør skjermes for videre hyttebygging, og østre avgrensingen av det foreslåtte området Lygna Sør bør vurderes nærmere. Også i vest og sør bør avgrensingen av dette området vurderes grundig i løpet av høringsrunden. En mindre hytteutbygging i områdene Gulsjøen, Breidtjernet og i Lynnebakka-området vurderes som mindre problematisk enn lengre inn på åsen. De to forslagene i Lynnebakka (H13 og H14) bør inngå i et LNF-C-område for fritidsbebyggelse. Områder for råstoffutvinning (massetak): Side 16 av 56

17 Sak 3/09 Området ved Kortungen inneholder samfunnsmessig viktige steinforekomster og nærheten til Rv.4 er et viktig fortrinn. Rådmannen foreslår at det med utgangspunkt i de etablerte pukkverks-områdene ved Kortungen og det foreslåtte området A3 Kortungen avsettes et vurderingsområde for videre pukkverksvirksomhet i dette området. Området bør avsettes som Båndlagt område i kommuneplanens arealdel, og etter en nærmere analyse (steinkvalitet, miljøhensyn, støy, landskap m.m.) bør det utarbeides en reguleringsplan for området. Område A5 Hvaleby er av begrenset omfang og rådmannen anbefaler at forslaget tas inn i arealdelen. Forslaget A6 Div. steder består av flere mindre uttaksområder i utmarksområdene, og har kommet som innspill fra landbrukskontoret og aktuelle grunneiere. Rådmannen mener at de områdene som omfatter uttak til eget bruk i skogbruket håndteres av landbrukets eget regelverk, mens områder som skal benyttes til kommersielt bruk må avsettes som område for råstoffutvinning. Brandbu Barneskole: I prosessen med kommuneplanens arealdel må det arbeides med å få avklart et område med egnet lokalisering for en framtidig ny barneskole i Brandbu. Det området som administrasjonen har sett nærmere på ligger øst for det planlagte nye friidrettsanlegget ved Rosendal. Det er også et spørsmål om en som følge av en lokalisering av en ny barneskole burde finne aktuelle framtidige boligområder som ligger gunstig til i forhold til et nytt skolested og Brandbu sentrum, men dette kan og bør antageligvis først skje ved neste revisjon av arealdelen. Det bør være gode muligheter for å finne arealer uten store arealkonflikter (jordvern, landskap, friluftsliv m.m.) østover fra Rosendal, på nordsiden av Skjerva. Vurdering konklusjon: Rådmannen vil vise til at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel har vært et grundig og tidkrevende arbeid. Det har vært nødvendig å bruke en del tid på denne prosessen, både fordi det har vært mange nye politikere i planutvalget og kommunestyret og fordi det politiske flertallet har hatt en del nye innspill og prioriteringer bl.a. i forhold til spørsmål som grendepolitikk, sentralisering/desentralisering og spredt boligbygging, jfr. bl.a. behandlingen av kommuneplanmeldingen. Rådmannen foreslår at følgende hensynssoner (jfr. ny PBL 11-8) tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik I (kjerneområdet) - Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik II (resten av området) - Regionalt/nasjonalt viktig friluftsområde på Fjorda - Regionalt viktig friluftsområde på Øståsen - Lokalt viktig nærfriluftsområde Skjervumsmoen - Lokalt viktig nærfriluftsområde Dæhlenmoen Med utgangspunkt i utredningene og vurderingene av de enkelte utbyggingsområdene foreslå rådmannen at følgende innkomne utbyggingsforslag tas med i planforslaget: - Områdene B1 og B2/A1 i Bjoneroa - Områdene B3 og B4 i området Bleiken/Bjørklund - Områdene B5 (søndre halvdel), B6, B7, B8a, B11, B12a og B13 i Brandbuområdet - Område B17 ved Skutelandet på Grymyr - Område B47 i Skirstadgutua - Områdene B20 og B22 i Gransområdet - Området B37 (unntatt dyrka mark), B38, B48 og N1 ved Mohagen - Områdene B40, B41 og B51 i Moen - Nordre halvdel av område B42 i Julibakka Side 17 av 56

18 Sak 3/09 - Hytteområdene H5 Svarttjern/Espetjern, H7 Gulsjøen og H12 Breidtjernet - Hytteområdene H1/H2 og H9 tas inn i kommuneplanens arealdel, men bør endres/ omarbeides før sluttbehandling, jfr. saksframlegget. - Områdene A2 Åstjern, A4 Nordtangen og A5 Hvaleby I tillegg foreslår rådmannen at følgende utbyggingsforslag utarbeidet og/eller omarbeidet av administrasjonen tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Et nytt boligområde i Granåsen, på bakgrunn av forslagene B50 og B19 - Et nytt område for en ny Brandbu barneskole, øst for Rosendal (forslag A8) - Et område for offentlige byggeformål og nytt boligområde i Skjervumsmoen - Et større vurderingsområde for råstoffutvinning ved Kortungen, der forslag A3 inngår - Et nytt LNF-C-område Fredheim, der forslagene B44 og B45 inngår - Et nytt LNF-C-område Breigutua - Et nytt LNF-C-område Grymyr Mo - Et nytt LNF-C-område (hytter) i Lynnebakka der forslagene H13 og H14 inngår Som vist i det vedlagte utrednings- og vurderingsmaterialet er det en del av de innkomne utbyggingsforslagene som innebærer betydelige arealkonflikter eller andre negative effekter. Rådmannen viser til utrednings- og planmaterialet og foreslår at disse områdene ikke tas med i kommuneplanens arealdel. Rådmannen vil presisere at problemstillingene knyttet til spredt boligbygging er en av utfordringene i Gran kommunes arealplanlegging. Kommunen har gjennom kommuneplanmeldingen vedtatt å legge til rette for at de som ønsker å bosette seg i grendene skal få en mulighet til det. Rådmannen mener imidlertid at spredt boligbygging bør skje innenfor arealavklarte områder, enten ved at det avsettes mindre byggeområder eller LNF-C-områder. Slike områder bør primært ligge sentralt i grenda, slik at utbyggingen i realiteten kan styrke lokalmiljøet. Rådmannen vil på denne bakgrunnen anbefale at forslag til kommuneplanens arealdel for Gran kommune legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, jfr. plan- og bygningslovens Side 18 av 56

19 Sak 4/09 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: 140 L80 Arkivsaksnr.: 09/39 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 2/09 Fast utvalg for plansaker PS 4/09 Kommunestyret Innstilling: Forslag til retningslinjer for utbyggingsavtaler for arealer innenfor avgrensningen av kommuneplanens arealdel i Gran kommune legges ut til offentlig ettersyn og høring i perioden til Eksempel på avtale vedlegges høringsdokumentene. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Sak: PS 2/09 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: Ordfører Inger Staxrud Erik Trehjørningen Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til retningslinjer for utbyggingsavtaler for arealer innenfor avgrensningen av kommuneplanens arealdel i Gran kommune legges ut til offentlig ettersyn og høring i perioden til Eksempel på avtale vedlegges høringsdokumentene. Saksdokumenter: Forslag til retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler Eksempel på avtale Formannskapssak 0043/07 Vedlagt: Nei Saksopplysninger: Utbyggingsavtaler er et bidrag til å kunne gjennomføre arealplaner og ferdigsstillelser av bygninger og anlegg i tråd med kommunens ønsker gjennom de vedtak som fattes. Utbyggingsavtaler som virkemiddel gir også grunneiere og næringsliv større forutsigbarhet enn gjennom det ordinære lovverket. Slike avtaler er i kommunestyresak 0066/07 tidligere vedtatt benyttet for utbygginger innenfor arealavgrensningen av kommunedelplan for Gran sentrum. Side 19

20 Sak 4/09 Utbyggingsavtaler er nedfelt som en del av plan- og bygningsloven og vil kunne omfatte følgende: Teknisk og grønn infrastruktur som følger av opparbeidelsesplikten i 67 og 69 i plan- og bygningsloven Boligpolitiske tiltak og bygningers utforming Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak. Særlige forutsetninger om nødvendighet og forholdsmessighet må være til stede. Sosial infrastruktur som skole, sykehjem, barnehage eller tilsvarende kan ikke medtas i utbyggingsavtaler. Formannskapet vedtok i sak 0043/07 den å varsle oppstart av arbeider med bruk av utbyggingsavtaleri forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Varsling ble foretatt i avisene Oppland Arbeiderblad og Hadeland samt i eget brev til offentlige fagmyndigheter og nabokommuner. Det er ikke innkommet merknader til arbeidet. Vurdering: Rådmannen mener at bruk av utbyggingsavtaler vil kunne være et nyttig instrument for å styre/regulere utviklingen i kommunen samt øke den økonomiske muligheten til å gjennomføre vedtak i tråd med de intensjoner som ligger i planverk og de ønsker som fremkommer fra utbyggere og øvrige innbyggere. Videre viser erfaringen at arbeidet med utbyggingsavtaler er krevende og at det er derfor ønskelig med likelydende retningslinjer i hele kommunen. Dette både av hensyn til oversiktlighet, forutsigbarhet og av kapasitetshensyn i administrasjonen. Fremlagte retningslinjer er derfor likelydende med retningslinjer som tidligere er vedtatt benyttet innenfor avgrensningen av kommunedelplan for Gran sentrum. Rådmannen vil anbefale at fremlagte forslag til retningslinjer for utbyggingsavtaler sendes på høring og legges ut til offentllig ettersyn. Side 20 av 56

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 28.01.2009 Tid: 09.00 16.50 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (FRP) Einar Ellefsrud (FRP) I tillegg til faste medlemmer og varamedlemmer av fast

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 Forfall: Else Randi Kolby (Ap) - fritak til 31.12.09 Allan Andersson (SV) Varamedlemmer: Terje Asprusten (Ap) Roald Braathen

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 10.03.2010 Tid: 09.00 14.25 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef/assisterende rådmann Berit Halvorsen Kommunalsjef

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 10.40 Forfall: Møtte ikke: Varamedlemmer: Tine M. Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H. Tysland Allan B Andersson (Sv)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 01.02.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Kristine Kvam (Sv)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) Kristin Madsen (GBL) Allan B Andersson

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.04.2010 Tid: 09.00 12.55 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Fra administrasjonen møtte: Barnerepresentant Kjersti H Tysland Fagkoordinator plansaker

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.09.2005 Tid: 0900-1100 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Varamedlemmer: Wenche Strand (Ap) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl)

Rune Meier (H), Einar Ellefsrud (Frp), Roger Nyhus (Gbl) Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp), Atle Liaklev (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 09.10.2013 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:,, Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2009 Tid: 17.00-22.30 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Marianne Käthe Dæhlen (Frp) Rune Meier (H) møtte kl 19.40. Tiltrådte møtet kl 21.30, sak

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250

Roger Nyhus (Gbl) forlot møtet etter behandling av sak 40/12, kl 1250 MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 31.10.2012 kl 0900 1410 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Roger Nyhus

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.11.2012 kl 0900 1220 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.10.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Tid: 12.00 13.30 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2011 kl. 1700 2235 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Terje Engensbakken (GBL), Peter

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: Knut Lehre (Uavhengig) Terje Aschim (GBL) møtte i sak 22/10 (kl kl. 14.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: Knut Lehre (Uavhengig) Terje Aschim (GBL) møtte i sak 22/10 (kl kl. 14. PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 02.06.2010 Tid: 09.00 15.40 Forfall: Varamedlemmer: Allan B Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Vibeke Nordli Bjørnstad (Ap) Knut Lehre (Uavhengig) Terje Aschim

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 04.06.2008 Tid: 08.30 16.30 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Roald Braathen (Ap) I tillegg til de faste medlemmer av utvalget og møtende

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Varamedlemmer: Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Magne Stenberg (Frp) Marianne K Dæhlen (Frp)

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før ny høringsrunde

Kommuneplanens arealdel Behandling før ny høringsrunde Arkivsak-dok. 16/00090-3 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 2015-2019 09.03.2016 Kommunestyret 2015-2019 Kommuneplanens arealdel Behandling før ny høringsrunde Rådmannens

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Tine M Øverlier (Ap) Hans Bjørge (Sp) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.03.2011 kl 0900 til 1210 Sted: Møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Roger Nyhus (GBL) Kristin Madsen (GBL) Anne Marte Skari (Sp) forlot møtet kl 1120,

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2011/172-16611/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 04.04.2017 Saksframlegg Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 42/14 Driftsutvalget /14 Kommunestyret

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 42/14 Driftsutvalget /14 Kommunestyret Audnedal kommune Arkivsak: 2011/593-53 Arkiv: L12 Dato: 30.09.2014 Saksbeh.: Røynlid Kari SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 42/14 Driftsutvalget 13.10.2014 56/14 Kommunestyret 21.10.2014 Godkjenning

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.03.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Drøfting/avklaring angående eventuelle befaringer v/kommunalsjef Anders Paulsen. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Drøfting/avklaring angående eventuelle befaringer v/kommunalsjef Anders Paulsen. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Planutvalget Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/ Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/15 11.12.2015 Kommunestyre 1/16 14.01.2016

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/ Nesset kommunestyre 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/ Nesset kommunestyre 6/ Nesset kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/105-12 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/09 29.01.2009 Nesset kommunestyre 6/09 12.02.2009 Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram Saksframlegg Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bente Sand GBNR - 10/1/1, GBNR - 10/13, GBNR - 11/2, GBNR -

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING 265/1 REGULERINGSPLAN FOR SAMA HYTTEFELT, HÅEN, ENDELIG VEDTAK PS sak: Utvalg Møtedato 104/05 Formannskapet 28.06.2005 39/06 Formannskapet 14.03.2006 44/08 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS 18.03.2015 015/15 Kommunestyret PS 24.03.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-140, K3 - &13 13/1996 Kommuneplanens

Detaljer