MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tema/orienteringer: Revidering av kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen v/ pedagogisk konsulent Hilde Laderud (orientering ved behandling av sak 1/09) Opptur milepæl prosjektrapport v/ prosjektleder Odd Mandal (orientering ved behandling av sak 2/09) Kommuneplanens arealdel v/ planlegger Øyvind A Sørlie (orientering ved behandling av sak 3/09) Samlokalisering nødetater v/ leder brann og redning Arne Moksnes (orientering ved behandling av sak 13/09) SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /09 REVIDERING AV KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I GRAN KOMMUNE - VEDTAK AV NY PLAN 2/09 OPPTUR - MILEPÆL PROSJEKTRAPPORT DESEMBER /09 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR GRAN KOMMUNE - BEHANDLING FØR OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING 4/09 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN 5/09 REGULERINGSPLAN FOR HOFSBRO - SLUTTBEHANDLING 6/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 262/6, 188 OG OMRÅDE 7, 7A OG 8 I GRAN SENTRUM - SLUTTBEHANDLING 7/09 GRAN SENTRUM - RUNDKJØRING MED VEG TIL SMIEGATA, FLOMSIKRING, BEKKEOMLEGGING - FULLFINANSIERING 8/09 SKOLE OG BARNEHAGESAMARBEID PÅ VESTSIDA AV RANDSFJORDEN

2 Saksnr: 09/ /09 ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I GRAN KOMMUNE 10/09 BOMPENGEFINANSIERING AV RV 34 GRIME - VESLEELVA, SØNDRE LAND 11/09 GNR. 257 BNR. 3 - DELING AV GRUNNEIENDOM - TILLEGGSAREAL TIL GNR. 257/22 - MONA OG JAN OLE KARLSEN 12/09 GNR. 148 BNR. 4 I GRAN - ANKE PÅ AVSLAG OM FRITAK FRA BOPLIKT LEIF MAGNUS TRULSERUD 13/09 SAMLOKALISERING NØDETATER - PRESENTASJON AV PROSJEKTRAPPORT 14/09 KOMMUNAL FORSKRIFT FOR ÅPNINGSTIDER - SERVERINGSLOVEN 15/09 SØKNAD OM UTVIDET PROSJEKTSTØTTE TIL PROSJEKTET "VEIEN VIDERE" 16/09 ENDRING AV PRISER/TAKSTER 17/09 SUPPLERING AV VARAREPRESENTANTER TIL FORMANNSKAPET OG FAST UTVALG FOR PLANSAKER - MIDLERTIDIG 18/09 SUPPLERING AV VARAREPRESENTANTER TIL FORMANNSKAPET OG FAST UTVALG FOR PLANSAKER - FOR HELE PERIODEN 19/09 VALG AV OVERFORMYNDER II / KONTROLLERENDE OVERFORMYNDER Sekretariatet for rådmann og ordfører, ren for Ordføreren Eli Stigen konsulent

3 Sak 1/09 REVIDERING AV KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I GRAN KOMMUNE - VEDTAK AV NY PLAN Saksbehandler: Hilde Laderud Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 08/296 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 21/08 Kommunestyret PS 12/08 Gran Ungdomsråd PS 72/08 Formannskapet PS 1/09 Formannskapet PS 1/09 Kommunestyret Innstilling: 1. Forslag til kvalitetsplan for grunnskolen vedtas. 2. Kvalitetsplanen skal, sammen med andre styringsdokumenter, være retningsgivende for å sette mer spesifikke mål og økonomiske prioriteringer i arbeidet med budsjettet for det enkelte år. Saksdokumenter: Forslag til kvalitetsplan for grunnskolen Opplæringsloven m/endringer Kommuneloven Kommuneplanens samfunnsdel Brev til høringsinstansene ved utsendelse av høringsutkast Høringsuttalelsene Brev til høringsinstansene etter høringsuttalelsene Vedlagt: Nei Nei Nei Nei Saksopplysninger: Saken var oppe i formannskapet , sak 72/08. Vedtak: Saken utsettes, til nye behandlinger i arbeidsgruppen. Begrunnelsen for utsettelsen var at kvalitetsplanen måtte justeres i hht. vedtatte endringer i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av kommunestyret , sak 108/08. Arbeidsgruppa har hatt møte for å se på hvilke endringer dette ville medføre. En fant at et direkte sitat måtte strykes samt at sidehenvisninger og årstallshenvisninger måtte rettes opp. Dette er nå gjort Gran kommune har siden 2001 hatt en politisk utarbeidet og vedtatt kvalitetsutviklingsplan som grunnlag for drift av grunnskolen, i tillegg til sentrale styringsdokumenter som Opplæringsloven m/forskrifter, læreplan, avtaleverk m.m. Kommunestyret oppnevnte i kommunestyremøtet i sak 0021/08 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag til kvalitetsutviklingsplan for skolene i Gran kommune for perioden Kommunestyret oppnevnte 5 politiske representanter: Kari-Anne Jønnes (H), Jorid Hansen (GBL), Brede Grinder (Sp), Einar Ellefsrud (Frp) og Pål H Eriksen (Ap). Kari-Anne Jønnes (H) ble valgt som leder for gruppa. KFU skulle være representert. Representant: Grete Singstad Paulsen. Ansattes organisasjoner skulle være representert. Representant: Utdanningsforbundets leder Olga Elisabeth Tokerud. Rådmannen skulle oppnevne øvrige representanter. Disse har vært Odd Ingar Sæterbakken, rektor, og Hilde Laderud, grunnskoleadministrasjonen og arbeidsgruppas sekretær. Kommunestyret vedtok at arbeidsgruppas mandat skulle være som følger: Side 3

4 Sak 1/09 Arbeidsgruppa skal beskrive ønskede kvalitetsmål for virksomheten. Disse må relateres til kommuneplanens overordnede mål hva gjelder grunnskolen og omtale de forventninger som kommunestyret vil ha til skolene i Gran. Det vil være nødvendig for arbeidsgruppa å gjøre seg kjent med gjeldende vesentlige overordnede styringsdokumenter for grunnskolen, i tillegg til gjeldende kvalitetsutviklingsplan, som bakgrunn for arbeidet. Arbeidsgruppa skal videre drøfte og beskrive de virkemidler som tenkes tatt i bruk for å nå målene om en best mulig grunnskole for alle. Dette gjelder lokaler, økonomiske rammer, styringsverktøy så vel som vurderings- og evalueringsmetoder for å sikre at lovpålagte kvalitetskrav blir oppfylt. Gruppa må drøfte og fastlegge mål for kompetanseutvikling for personalet i skolen, både etter- og videreutdanning. Dette er et vesentlig poeng for å oppnå en kvalitetsutvikling. Staten har stilt krav om lokale kompetanseplaner som vilkår for tildeling av øremerkede midler til dette formålet. Arbeidsgruppa skal ikke vurdere utbyggingsbehov ved de enkelte skolene eller foreta noen vurderinger av vedtatt skolestruktur. Arbeidsgruppa har hatt 11 møter. Gruppas forslag til Kvalitetsplan for grunnskolen ble sendt ut på høring med høringsfrist I henhold til kommunestyrets vedtak var høringsinstansene for forslaget samarbeidsutvalget ved hver skole (SU), det kommunale foreldreutvalget (KFU), ungdomsrådet, rektorkollegiet samt Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Skolelederforbund. Det kom inn uttalelser fra nesten alle. Vurdering: Rådmannen mener det har vært en god, grundig og omfattende prosess i arbeidet. En såvidt bred politisk representasjon i gruppa skulle borge for at det også har vært aktivitet innover i partigruppene gjennom arbeidsperioden, og at arbeidsgruppas prioriteringer, løsninger og formuleringer er kjente og har blitt drøftet underveis i partigruppene. På samme måten ble skolene gjennom skolelederne i forkant bedt om å komme med innspill, ikke for å ta styringen i prosessen, men for å spille inn tema og synspunkter som de finner er viktige. Ved å ha en slik bredt anlagt prosess håper og forventer en at vi får arbeidet fram og vedtatt et dokument som skal være kjent, levende, virksomt og forpliktende, både for kommunen som skoleeier og de ansatte i skolen. Arbeidsgruppa skrev i et brev til høringsinstansene etter at høringsuttalelsene var mottatt og gjennomgått: Da vi startet arbeidet med revisjon av kvalitetsplanen, satte vi oss noen mål: Planen skal være kort skissere de langsiktige, overordnede målene for grunnskolen i Gran ikke være detaljstyrende være et arbeidsdokument for ansatte i skolen fortelle foreldre og andre involverte hva vi prioriterer i grunnskolen i Gran Vi har valgt å gi lesing særlig fokus, da gode leseferdigheter legger grunnlag for all videre læring. I tillegg sier vi at den gode skolen i Gran kjennetegnes ved at den har fokus på elevenes læringsprosesser og læringsresultater gode lærere satsing på profesjonelle og synlige skoleledere en sterk og tydelig skoleledelse Noen etterlyser kvalitetsmål som er målbare og som er tydeligere enn de som fremkommer i planen. Til det velger vi å si som skoleforskere gjør: Det er håpløst å måle kvalitet i skolen. Slik vi ser det, har skolen to kvaliteter: den målbare i form av karakterer, resultater og Side 4 av 56

5 Sak 1/09 trivselsundersøkelser, og den ikke målbare som er alt det andre skolen til daglig arbeider med. Det er et mål at skolen skal jobbe bevisst med resultater og ha åpenhet rundt disse, men det er viktig, ikke minst for kommunestyret som skoleeier, at vi evner å vektlegge de ikke målbare verdiene også. Vi vet at fokus på læringsprosesser og læringsresultater, gode lærere og profesjonelle, synlige og tydelige skoleledere gir det vi er ute etter kvalitet i skolen. Flere mener SFO burde vært nevnt i planen. Vi har bevisst valgt å utelate SFO. Kommunen er pålagt å ha et SFO-tilbud, men det er ikke obligatorisk å delta, og det trenger ikke være tilknyttet en skole. SFO omfatter også i hovedsak bare trinns elever og omfatter dermed ikke hele grunnskolen, slik denne planen gjør. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke synes SFO er viktig. Likeledes bemerket mange at andre ansatte i skolen ikke ble vist større oppmerksomhet i planen. Vi har derfor tatt inn en formulering for å uttrykke at alle skolens yrkesgrupper er viktige. Når vi likevel har valgt å kalle det ene fokusområdet gode lærere, er det fordi vi vet at gode lærere er svært viktige for elevenes læringsresultater, og fordi vi i denne perioden vil sette ekstra stort fokus på det. Det synes som om arbeidsgruppa har fått fram et forslag som har profil av å være en overordnet plan, likevel slik at den forplikter i tilstrekkelig grad de som har et ansvar for å skape den gode skolen. Det gjelder både de som fastlegger rammevilkårene mer konkret, og de som har sitt daglige virke i skolen. Etter rådmannens oppfatning var det også et riktig trekk å få lagt denne prosessen frikoblet fra det temaet som har hatt betydelig fokus de senere årene, skolestruktur. Denne saken og denne planen handler om skolens innhold, skolens kjernevirksomhet, nemlig elevenes læring og personlige utvikling og vilkårene for dette arbeidet. Derfor er dette en viktig sak, og planen blir et viktig dokument for grunnskolen i Gran de nærmeste årene. Side 5 av 56

6 Sak 2/09 OPPTUR - MILEPÆL PROSJEKTRAPPORT DESEMBER 2008 Saksbehandler: Gaute Øvrebotten Arkiv: 030 H3 &40 Arkivsaksnr.: 08/2137 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 13/08 Eldrerådet PS 13/08 Råd for funksjonshemmede PS 1/09 Eldrerådet PS 1/09 Råd for funksjonshemmede PS 2/09 Kommunestyret Innstilling: Rapporten fra prosjektet OPPTUR tas til etterretning. Saksdokumenter: Sakspapirer og vedtak kommunestyret sak 82/08 Midtveisrapport fra prosjektgruppa Vedlagt: N J Saksopplysninger: Kommunestyrets vedtak i sak 82/08: Igangsatt gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten videreføres i hovedprosjekt i samsvar med prosjektplan datert Prosjektets anbefalinger legges fram for kommunestyret som sak i juni Prosjektet er i hovedsak i rute. Prosjektgruppa har oppsummert sine drøftinger i vedlagte "midtveisrapport", datert 18. desember 2008, i samsvar med prosjektplanen. Rapporten legges fram for kommunestyret til behandling etter vedtatt milepælplan, sjøl om rapporten ikke tegner så tydelige veivalg eller videreutviklingsalternativer som en forutsatte. Kommunestyrets behandling nå blir derfor mer en førstegangsbehandling av en anbefalt utviklingsretning enn prinsipielle avklaringer. Prosjektgruppa ber om tilslutning til å arbeide videre og utvikle "Gransmodellen" fram til sluttrapport og endelig behandling i kommunestyrets junimøte. Vurdering: Rådmannen er tilfreds med at prosjektet er i rute. Viktigst er likevel at det arbeides godt i alle fem arbeidsgruppene. Det at prosjektet gjennomføres ved at ansatte i Gran kommunes omsorgstjenester bruker sine erfaringer og sin fagkunnskap i arbeidet, var og er en viktig forutsetning for prosjektet. Prosjektgruppa ber om tilslutning til tenkningen og prinsippene i det rapporten kaller "Gransmodellen". Her er det nødvendig å mane til en viss forsiktighet: Erfaringene fra samtalene så langt, viser etter rådmannens syn, at ordet "modeller innbyr til en annen debatt enn det rapporten gir grunnlag for. Prosjektrapporten tegner opp mer ansatser eller anbefalte retningsvalg enn den gir (reelt alternative) modeller til beslutning. "Gransmodellen" er etter prosjektgruppas syn, den naturlige videreutvikling fra dagens omsorgstjeneste mellom ytterlighetene å rendyrke en institusjonsbasert eller en hjemmetjenesteorientert omsorgstjeneste. (Merk: "Omsorgstjeneste" omfatter flere kommunale enheter enn Pleie- og omsorgstjenesten, først og fremst virksomhetsområdet Helse.) Prosjektets utgangspunkt viser igjen i rapporten: Grans framtidige utfordringer avviker ikke spesielt fra de nasjonale utfordringene Side 6

7 Sak 2/09 Kommunen kan ikke gå videre med dagens organisering, men må gjøre noen grep for å klare å møte og mestre framtidens omsorgsutfordringer i Gran. Rapportens "Gransmodell" bryter ikke, men bygger på bygger dagens omsorgstjenester, og forsøker å vise hvor en må ta nye grep både i forhold til tenkning, valg av type tjenester og innretning av disse, organisering av både tjenestetildeling og tjenester, og ikke minst måten en kommuniserer og samarbeider med kommunens innbyggere og brukere og deres pårørende (forventningsavklaring). Prosjektet fastholder at framtidas organisering blant annet legger til grunn en omfordeling av midlene innenfor budsjettramma; mindre satsning på ett tiltak muliggjøres ved større satsning på andre. Det er en indre sammenheng mellom de nasjonale utfordringer, Grans spesifikke utfordringer, forslaget til visjon og verdier, og forslag til modell 4 (Gransmodellen). Rapporten må derfor leses i sammenheng. Noen temaer må løftes fram som viktige å få tilslutning til: Tanken om forventningsavklaring. Hva er den enkelte sitt ansvar (utgangspunktet må jo være at vi alle har et personlig ansvar for eget liv)? Hva er kommunalt ansvar? Klar sammenheng mellom brukerens behov for hjelp og den hjelpen vedkommende får (tildelt). Krever at kommunens har en helhetlig omsorgstrapp som er så differensiert at vedkommende får hjelp på sitt nivå; f eks ikke må tildele sykehjemsplass fordi kommunen mangler løsninger i et bokollektiv med bemanning. Gran sine tjenester skal være av god nok kvalitet. Dette henger sammen med forventningsavklaringer, og er en del av verdigrunnlaget. Framtidens omsorgstjenester skal bygge på LEON-prinsippet, Verdens helseorganisasjons (WHO) prinsipp om næromsorg. I begrepet næromsorg ligger ønsket om å kunne utnytte de mulighetene og resursene som en finner i tilknytning til nærmiljø og sosiale nettverk. LEON står for Lavest Effektive Omsorgsnivå og er et prinsipp om at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig. Forebyggende arbeid fokuseres. Dette tenkes både i regi av kommuen, i regi av frivillige organisasjoner og i et samarbeid mellom disse og andre aktører. Arealplanlegging som håndterer både hvor og hvordan folk ønsker å bo, hvor velferds- og servicetilbudene er, og samtidig tar hensyn til effektiv organisering av omsorgs-tjenestene og mulighet for å gi rask hjelp (nærhet til personalbaser). Rådmannen anbefaler kommunestyret å ta rapporten til etterretning. Det svarer til rapportens form og innhold; prosjektet er som nevnt over, ikke kommet så langt i arbeidet at svarene er tydelige ja eller nei. De momenter som kommer fram i kommunestyrets samtale omkring rapporten, er likevel viktige signaler som tas med til prosjektgruppas videre arbeid enten det er innvendinger som må drøftes, nyanseringer som krever ny gjennomgang eller gode spørsmål som krever gode svar. Kommunestyret bes særlig vurdere om det er viktige temaer som mangler eller om det er forhold som kommunestyret ønsker prosjektgruppa skal drøfte mer detaljert i sluttrapporten til møtet i juni. Side 7 av 56

8 Sak 3/09 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR GRAN KOMMUNE - BEHANDLING FØR OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 08/72 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 8/08 Fast utvalg for plansaker PS 3/08 Gran Ungdomsråd PS 17/08 Fast utvalg for plansaker PS 23/08 Fast utvalg for plansaker PS 62/08 Kommunestyret PS 1/09 Fast utvalg for plansaker PS 3/09 Kommunestyret Innstilling: 1. Forslag til kommuneplanens arealdel med vedtatte endringer legges ut til offentlig ettersyn i henhold til reglene i plan- og bygningslovens Samtidig sendes planforslaget på høring til offentlige fagmyndigheter og grunneiere, utbyggingsinteresser, lag og foreninger m.fl. Kommuneplanens arealdel er framstilt på plankart datert 19. januar 2009, og med planbeskrivelse (skriftlig del) og utfyllende bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanforslaget og tilhørende utredninger, som følger planforslaget på høring, er utarbeidet i samsvar med vedtatt planprogram (jfr. plan- og bygningslovens 33-2 m/forskrifter). 2. Følgende hensynssoner (jfr. ny PBL 11-8) tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik I (kjerneområdet) - Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik II (resten av området) - Regionalt/nasjonalt viktig friluftsområde på Fjorda - Regionalt viktig friluftsområde på Øståsen - Lokalt viktig nærfriluftsområde Skjervumsmoen - Lokalt viktig nærfriluftsområde Dæhlenmoen 3. Følgende innkomne utbyggingsforslag tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Områdene B1 og B2/A1 i Bjoneroa - Områdene B3 og B4 i området Bleiken/Bjørklund - Områdene B5 (søndre halvdel), B6, B7, B8a, B11, B12a og B13 i Brandbuområdet - Område B17 ved Skutelandet på Grymyr - Område B47 i Skirstadgutua - Områdene B20 og B22 i Gransområdet - Området B37 (unntatt dyrka mark), B38, B48 og N1 ved Mohagen - Områdene B40, B41 og B51 i Moen - Nordre halvdel av område B42 i Julibakka - Hytteområdene H5 Svarttjern/Espetjern, H7 Gulsjøen og H12 Breitjernet - Hytteområdet H9 tas inn i kommuneplanens arealdel, men bør endres/ omarbeides før sluttbehandling, jfr. saksframlegget. - Områdene A2 Åstjern, A4 Nordtangen og A5 Hvaleby - Område B46 Grymyr - Område B30 Horgen - Område B43 Råsbråten, Julibakka, delvis utbygging der det ikke er dyrka mark - Område B25 Gran, Ringstad II - Område B49 Vestre Raassum Side 8

9 Sak 3/09 4. Følgende utbyggingsforslag utarbeidet og/eller omarbeidet av administrasjonen tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Et nytt boligområde i Granåsen, på bakgrunn av forslagene B50 og B19. - Område B19 Gransbråten Sør vurderes for begrenset utbygging. - Et nytt område for en ny Brandbu barneskole, øst for Rosendal (forslag A8) - Et område for offentlige byggeformål og nytt boligområde i Skjervumsmoen - Et større vurderingsområde for råstoffutvinning ved Kortungen, der forslag A3 inngår - Et nytt LNF-C-område Fredheim, der forslagene B44 og B45 inngår - Et nytt LNF-C-område Breigutua - Et nytt LNF-C-område Grymyr Mo - Et nytt LNF-C-område (hytter) i Lynnebakka der forslagene H13 og H14 inngår - Administrasjonen utreder forslagene på hyttetomtene til Vestre Raassum til KST 5. Arealer med store arealkonflikter: En del utbyggingsforslag som innebærer betydelige arealkonflikter eller andre negative effekter, tas ikke med i kommuneplanens arealdel. Områdene er omtalt og vurdert i det vedlagte planmaterialet. 6. Spredt boligbygging: Gran kommune er opptatt av å legge til rette for at de som ønsker å bosette seg i grendene skal få en mulighet til det. Spredt boligbygging bør skje innenfor arealavklarte områder, enten ved at det avsettes mindre byggeområder eller LNF-C-områder. Slike områder bør primært ligge sentralt i grenda, slik at utbyggingen i realiteten kan styrke lokalmiljøet. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Sak: PS 1/09 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Fagkoordinator arealplansaker Øyvind Sørlie innledet med en orientering om saken. Disse hadde ordet i saken: Rådmann Arne Skogsbakken Øyvind Sørlie Ordfører Inger Staxrud Einar Ellefsrud (FRP) Kristin Madsen (GBL) Kari-Anne Jønnes (H) Gudbrand Johannessen Roger Nyhus (GBL) Tine Øverlier (AP) Hans Bjørge (SP) Erik Trehjørningen Anders Paulsen Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leikny Gammelmo Trygve Rognstad Atle Liaklev (GBL) Else Randi Kolby (AP) Det ble holdt 10 minutters pause fra kl Det ble foretatt punktvis votering over innstillinga. Side 9 av 56

10 Sak 3/09 Punkt 2 - hensynssoner Det ble først votert over innstillingens pkt 2 (hensynssoner). Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Roger Nyhus (GBL) ba om gruppemøte fra kl Punkt 3 innkomne utbyggingsforslag som tas med SV, AP og GBL fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt 3: Ta inn område B46 Grymyr, Område B30 Horgen, Område B43 Råsbråten, Julibakka - delvis utbygging der det ikke er dyrka mark, Område B25 Gran, Ringstad II Ta ut H1 og H2 Sortungen Ta inn område B49 Vestre Raassum FRP, H og SP fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3: Sortungen H1 + H2 tas inn under forutsetning om grunneiersamarbeid og reduksjon i området. Det ble først votert over fellesforslaget fra SV, AP og GBL. Fellesforslaget ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Det ble derfor ikke votert over forslaget fra FRP, H og SP. Ved votering ble innstillingens pkt 3 med vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Det ble avholdt nytt gruppemøte fra kl Punkt 4 utbyggingsforslag utarbeidet og/eller omarbeidet som tas med SV, AP og GBL fremmet følgende endringsforslag: Ta ut område B50 Granavollen, område B19 Gransbråten Sør vurderes for begrenset utbygging. Administrasjonen utreder forslagene på hyttetomtene til Vestre Raassum til KST. Fellesforslaget fra SV, AP og GBL ble senere endret til: Område B19 Gransbråten Sør vurderes for begrenset utbygging. Administrasjonen utreder forslagene på hyttetomtene til Vestre Raassum til KST. Ved votering over SV, AP og GBL s endringsforslag, ble innstillingens pkt 4 med vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Punkt 5 Arealer med store arealkonflikter Ved votering ble innstillingens pkt 5 enstemmig vedtatt. Punkt 6 Spredt boligbygging Ved votering ble innstillingens pkt 6 enstemmig vedtatt. Det ble holdt 10 minutters pause fra kl Roger Nyhus (GBL) forlot møtet kl Dermed er det 8 stemmeberettigede medlemmer igjen. Før votering over innstillingens punkt 1 ble følgende dokumenter (vedlegg til saken) av kommuneplanens arealdel gjennomgått: Skriftlig del utredninger vurderinger konklusjoner planbeskrivelse Bestemmelser og retningslinjer Arealdelens skriftlige del tillegg/endringer I gjennomgangen ble det gitt en del signaler som administrasjonen ble bedt om å vurdere ved Side 10 av 56

11 Sak 3/09 revidering av vedleggene til kommunestyrets behandling Kari-Anne Jønnes (H) fremmet følgende endringsforslag til pkt 5.2: Hyttetomter. Administrasjonen bes utforme forslag til ny tekst. 120 m2 fjernes og det innføres differensiering i tillatte hyttestørrelser og %BYA tilpasset hyttefelt og eventuelt gammelt miljø. Punktet kan også inneholde noe om differensiert standard. Ved votering ble H s endringsforslag, enstemmig vedtatt. Bestemmelser og retningslinjer Kari-Anne Jønnes (H) fremmet på vegne av H og FRP følgende endringsforslag til pkt 2.2 rekkefølgebestemmelser, andre avsnitt: Barneskolen boligområdet sokner til har dokumentert ledig kapasitet. Punktet fjernes. Ved votering ble H og FRP s endringsforslag enstemmig vedtatt. Tine Øverlier (AP), på vegne av alle partiene AP, GBL, SV, H, FRP og SP fremmet følgende tilleggsforslag: Boligsosiale tiltak. For boligområder avsatt i kommuneplanens arealdel skal det i reguleringsplanarbeidet avklares behovet for boliger til ulike målgrupper, herunder boligsosiale tiltak. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Til slutt ble det stemt over innstillingens punkt 1 Ved votering ble innstillingen pkt 1 med vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forslag til kommuneplanens arealdel med vedtatte endringer legges ut til offentlig ettersyn i henhold til reglene i plan- og bygningslovens Samtidig sendes planforslaget på høring til offentlige fagmyndigheter og grunneiere, utbyggingsinteresser, lag og foreninger m.fl. Kommuneplanens arealdel er framstilt på plankart datert 19. januar 2009, og med planbeskrivelse (skriftlig del) og utfyllende bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanforslaget og tilhørende utredninger, som følger planforslaget på høring, er utarbeidet i samsvar med vedtatt planprogram (jfr. plan- og bygningslovens 33-2 m/forskrifter). 2. Følgende hensynssoner (jfr. ny PBL 11-8) tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik I (kjerneområdet) - Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik II (resten av området) - Regionalt/nasjonalt viktig friluftsområde på Fjorda - Regionalt viktig friluftsområde på Øståsen - Lokalt viktig nærfriluftsområde Skjervumsmoen - Lokalt viktig nærfriluftsområde Dæhlenmoen 3. Følgende innkomne utbyggingsforslag tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Områdene B1 og B2/A1 i Bjoneroa - Områdene B3 og B4 i området Bleiken/Bjørklund - Områdene B5 (søndre halvdel), B6, B7, B8a, B11, B12a og B13 i Brandbuområdet - Område B17 ved Skutelandet på Grymyr Side 11 av 56

12 Sak 3/09 - Område B47 i Skirstadgutua - Områdene B20 og B22 i Gransområdet - Området B37 (unntatt dyrka mark), B38, B48 og N1 ved Mohagen - Områdene B40, B41 og B51 i Moen - Nordre halvdel av område B42 i Julibakka - Hytteområdene H5 Svarttjern/Espetjern, H7 Gulsjøen og H12 Breitjernet - Hytteområdet H9 tas inn i kommuneplanens arealdel, men bør endres/ omarbeides før sluttbehandling, jfr. saksframlegget. - Områdene A2 Åstjern, A4 Nordtangen og A5 Hvaleby - Område B46 Grymyr - Område B30 Horgen - Område B43 Råsbråten, Julibakka, delvis utbygging der det ikke er dyrka mark - Område B25 Gran, Ringstad II - Område B49 Vestre Raassum 4. Følgende utbyggingsforslag utarbeidet og/eller omarbeidet av administrasjonen tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Et nytt boligområde i Granåsen, på bakgrunn av forslagene B50 og B19. - Område B19 Gransbråten Sør vurderes for begrenset utbygging. - Et nytt område for en ny Brandbu barneskole, øst for Rosendal (forslag A8) - Et område for offentlige byggeformål og nytt boligområde i Skjervumsmoen - Et større vurderingsområde for råstoffutvinning ved Kortungen, der forslag A3 inngår - Et nytt LNF-C-område Fredheim, der forslagene B44 og B45 inngår - Et nytt LNF-C-område Breigutua - Et nytt LNF-C-område Grymyr Mo - Et nytt LNF-C-område (hytter) i Lynnebakka der forslagene H13 og H14 inngår - Administrasjonen utreder forslagene på hyttetomtene til Vestre Raassum til KST 5. Arealer med store arealkonflikter: En del utbyggingsforslag som innebærer betydelige arealkonflikter eller andre negative effekter, tas ikke med i kommuneplanens arealdel. Områdene er omtalt og vurdert i det vedlagte planmaterialet. 6. Spredt boligbygging: Gran kommune er opptatt av å legge til rette for at de som ønsker å bosette seg i grendene skal få en mulighet til det. Spredt boligbygging bør skje innenfor arealavklarte områder, enten ved at det avsettes mindre byggeområder eller LNF-C-områder. Slike områder bør primært ligge sentralt i grenda, slik at utbyggingen i realiteten kan styrke lokalmiljøet. Saksdokumenter: Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 19. september 2007 Kommuneplanmelding, vedtatt 16. oktober 2008 Områdeplanen for Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Areal- og transportstrategi for Oslo-området Planprogram for kommuneplanens arealdel, vedtatt 25. oktober 2007 Liste over utbyggingsforslag Forslag til utbyggingsområder i løpet av planprosessen, kartvedlegg Utredninger, samlet i eget dokument Forslag til kommuneplanens arealdel Skriftlig del, datert 19. januar 2009 Forslag til kommuneplanens arealdel Bestemmelser og retningslinjer, 19. januar 2009 Forslag til kommuneplanens arealdel Arealplankart, datert 19.januar sendes kun ut til planutvalgets medlemmer Vedlagt: Nei** Nei** Nei* Nei* Nei* * * * * * * *Dokumenter kan også finnes på under linken Kommuneplanens arealdel **Dokumenter kan også finnes på under linken Kommuneplanens samfunnsdel Side 12 av 56

13 Sak 3/09 Saksopplysninger forhistorie og planprosess: Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet opp ved årsskiftet og det var fra starten av hensikten å la arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel følge direkte i kjølvannet av arbeidet med samfunnsdelen. Planprogrammet for arealdelen bygget direkte på det vedtatte planprogrammet for samfunnsdelen, og ble vedtatt 25. oktober Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av Gran kommunestyre 19. september Arbeidet med en kommuneplanmelding ble startet våren 2008, og hensikten med dette arbeidet var å vurdere behovet for justeringer i kommuneplanen i løpet av det første året i kommunestyreperioden. Prosessen viste at det nye kommunestyret representerte en reell endring i politisk kurs på noen viktige områder. Kommuneplanmeldingen ble vedtatt 16. oktober Planprosessen for øvrig er beskrevet nærmere i Kommuneplanens arealdel Skriftlig del, se vedlegg. Samfunnsdelen, kommuneplanmeldingen og mye annet materiale om Gran kommunes samfunnsplanarbeid kan finnes på Gran kommunes hjemmeside (www.gran.kommune.no) under linken Kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelens planprogram, utredninger og saksdokumenter, kartvedlegg m.m., kan finnes på samme hjemmeside under linken Kommuneplanens arealdel. Vurdering arealavklarte områder, innkomne forslag, utbyggingsnivå, siling m.m.: Rådmannen vil peke på og kort kommentere følgende viktige problemstillinger som har vært sentrale spørsmål i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel: Vekstmålsetning: Gran kommune har en politisk vedtatt målsetning om å legge opp til en befolkningsvekst på 1,5 % pr. år i årene framover, og samtidig legge opp til en poltikk som bygger opp under den eksisterende grendestrukturen. Tidligere arealavklarte områder: Innenfor tidligere arealavklarte områder er det totalt sett et utbyggingspotensiale på minst boenheter. Utbyggingsforslag: Det har i løpet av planprosessen kommet inn forslag om ca dekar med nye boligområder og ca dekar med nye hytteområder. Utbyggingsnivå: Det anslås at det ikke vil være behov for å ta inn mer enn maksimalt dekar med nye boligarealer ved denne revisjonen av kommuneplanens arealdel. Arealkonflikter: Mange av de foreslåtte utbyggingsområdene innebærer betydelig arealkonflikter, bl.a. i forhold til sentrale målsetninger vedr. jordvern- og kulturlandskapshensyn. Med utgangspunkt i disse punktene vil rådmannen påpeke at det er foreslått ca. 4 ganger så mye boligområder som det er anslått å være behov for i planperioden. Etter en nærmere vurdering av de innkomne utbyggingsforslagene kom kommunens administrasjon til at det burde foretas en første rydding (siling), der de mest konfliktfylte ikke tas med i den videre planprosessen. Hensynssoner: For å sikre verdifulle områder gjennom kommuneplanens arealdel bør det avsettes spesielle hensynssoner innenfor LNF-områdene. Slike områder kan være det Nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik, regionalt/nasjonalt viktige friluftsområder på Fjorda og på Øståsen og lokalt viktige nærfriluftsområder. Hyttebygging: Det er viktig å diskutere en kommunal hyttepolitikk, og avklare hvilke hensyn en skal vektlegge i vurderingen av hvor store og hvilke områder som bør tas med i kommuneplanens arealdel. Rådmannen mener at en bør unngå store nye hytteområder som ligger langt inne på Side 13 av 56

14 Sak 3/09 åsområdene, og foreslår at en del av disse områdene ikke tas med i planen. Også hyttenes størrelse og tekniske standard er viktige temaer å drøfte og avklare. Spredt boligbygging: Det er et klart politisk ønske om å tilrettelegge slik at de som ønsker å bosette seg i grendene skal få en mulighet til dette. Spredt boligbygging bør primært skje innenfor arealavklarte områder, enten ved mindre byggeområder eller ved LNF-C-områder. Slike områder bør primært ligge sentralt i grenda, slik at utbyggingen kan styrke grenda. For øvrig vil rådmannen vise til Kommuneplanens arealdel Skriftlig del (se vedlegg), der disse vurderingene er utdypet nærmere med bakgrunn i bl.a. de gjennomførte utredningsarbeidene. Vurdering konkrete områder: Rådmannen vil vise til den skriftlige delen, der en del av de innkomne utbyggingsforslagene er vurdert å være så konfliktfylte og problematiske at de ikke blir vurdert i det videre arbeidet med arealdelen. Når det gjelder de områdene som tas med videre i den reelle planvurderingen i kommuneplanens arealdel, vil rådmannen peke spesielt på følgende områder i kommunen der det er behov for særskilte vurderinger og avklaringer: Bjoneroa-området: I vurderingen av de innkomne forslagene i Bjoneroa må jordvernhensynene og hensynet til strandsonen vurderes grundig, og veies opp imot hensynet til ønske om utvikling av lokalsamfunnet i Bjoneroa. Forslaget om etablering av et nytt idrettsanlegg i tilknytning til skolen er et interessant forslag, som sammen med de øvrige utbyggingsforslagene i dette området vil kunne styrke Bjoneroa. Vurdert opp imot forslaget om avvikling av eksisterende idrettsplass og tilbakeføring av denne til jordbruksareal, mener rådmannen at jordvernhensynene er tilstrekkelig ivaretatt. Det er også viktig å vurdere hensynet til strandsonen, da enkelte av utbyggingsforslagene berører strandområdene. Her vil ønsket om å få til positive prosjekter som kan styrke Bjoneroa tilsi at en kan anbefale også disse delene av utbyggingsforslaget. Brandbu-området: Brandbu sentrum har svært verdifulle jordbruksarealer tett innpå sentrumsområdet i øst og i nord, og i tillegg ligger grensen for det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet tett innpå tettbebyggelsen i sør og vest. Det er imidlertid en del fortettingsmuligheter innenfor tettstedssonen, og dette vurderes å være tilstrekkelig for en del år framover, men en videre utviklingsretning på lang sikt må vurderes nøye ved neste planrevisjon. Søndre del av område B5 Raassumshagan ligger innenfor Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde, men området kan betraktes som en naturlig fortetting i et område med eldre boligbebyggelse langs Raasumsgutua. Rådmannen anbefaler at området tas inn i arealdelen. Område B8a Gullabakken (Skari) ligger inn imot nærfriluftsområdet på Dæhlenmoen, og endelig avgrensing må vurderes i reguleringsplan. Rådmannen vurderer dette som en naturlig utvidelse av eksisterende boligområde og anbefaler forslaget. To av de innkomne forslagene (område B13 Grinakermarka og område B 12a Tomtehaugen) ligger innenfor tettstedssonen, men inneholder allikevel klare konflikter og utfordringer. Område B13 Grinakermarka innebærer omdisponering av et jorde på ca. 50 dekar som ble regulert til landbruk i forbindelse med regulering av Marka boligfelt, og innebærer således en klar jordvernkonflikt. Området er imidlertid omgitt av boligområder og kan sees på som en fortetting. Arealet ligger også gunstig plassert i forhold til Marka sykehjem med tanke på eventuelle kommunale boligbehov (omsorgsboliger o.l.). Område B12a Tomtehaugen Nord innebærer utbygging på et område som ligger svært eksponert og som tidligere har hatt funksjon som friområde/festplass. Området har gode utsiktsforhold, men er Side 14 av 56

15 Sak 3/09 noe komplisert m.h.t. adkomst. Rådmannen er sterkt i tvil om det er riktig å ta inn disse områdene i planen, i og med at det er en del arealavklarte og regulerte tomter i samme område. Under tvil vil rådmannen anbefale områdene tatt inn, men vil avvente innspill/merknader ved høringsrunden før det trekkes noen endelig konklusjon. Fredheim: Det har i flere år vært et ønske om å tilrettelegge for boligtomter i de sentrale delene av Fredheim krets. Rådmannen mener at Fredheim-området er interessant med tanke på boligbygging, både p.g.a. hensynet til grendemiljøet og fordi det ligger langs Rv. 240 med mulighet for utvikling av kollektivtilbud. Administrasjonen har foreslått et større LNF-C-område ved Fredheim/Hole/Rækstad som også omfatter forslagene B 44 og B 45. Jordvern og avløp er to viktig utfordringer, og en klar forutsetning for godkjenning av dette LNF-C-området må være at det ikke tillates bygging på dyrka mark, og at det kan dokumenteres tilfredsstillende avløpsløsninger. Breigutua: I arbeidet med å finne egnede områder for spredt boligbygging har administrasjonen også sett på andre området sør-/sørøstover fra det nevnte området ved Fredheim. I tillegg har dette vært tema i tilknytning til en enkeltsak i Breigutua, og administrasjonen har skissert et forslag til et mindre LNF-C-område langs søndre del av Breigutua, med samme forutsetninger som for Fredheimområdet. Grymyr Mo: Administrasjonen har de siste årene også sett på mulighetene for å tilrettelegge for boligtomter i de sentrale delene av Grymyr krets. Grustaket på Grymyr har i mange år vært avsatt til framtidig boligområde, og dette er fortsatt et svært interessant utbyggingsområde sentralt i grenda. For å finne andre aktuelle områder er det naturlig å se på områder der det kan bygges utenom dyrka mark, og i tilknytning til eksisterende bebyggelse. På denne bakgrunn er det skissert et forslag til et LNF-Cområde mellom Grymyr og Mo, med samme forutsetninger som ovenfor m.h.t. jordvern og VAløsning. Foreslått område B 17 Skutelandet ligger ikke gunstig til i forhold til skole (avhengig av skoleskyss), men forslaget kan sees på som en naturlig innpassing i det eksisterende boligmiljøet i dette området og foreslås derfor tatt med i planen. Granåsen: I Granåsen-området er det foreslått 3 store nye boligområder, på totalt ca 400 dekar. Granåsen ligger langt fra butikker og andre sentrumsfunksjoner og dette innebærer at beboerne blir svært avhengige av privatbil. På den annen side har området grei avstand til Sanne skole og Granavollen, og til fylkesvegen (med muligheter for kollektivtilbud). Rådmannen mener at en eventuell utbygging ikke bør være for omfattende, den bør ikke trekkes for langt sør eller for langt ned i lia øst for Granåsvegen og det er viktig å ta hensyn til landskap/fjernvirkning. Etter en grundig vurdering har rådmannen kommet til at en moderat utbygging i nordre del av Granåsen (område B50) kan være en akseptabel løsning som vil tilfredsstille behovet for tomter i Sanne krets og i nærheten av Granavollen, uten å komme i konflikt med jordvern eller kulturlandskapshensyn. Det foreslås derfor at en drøy halvpart av B50 og den nordre/øvre tredjedelen av område B19 tas inn som byggeområde. Rekkefølgekrav vedr. opprusting av Granåsvegen (trafikksikkerhet) må vurderes. ren: På ren er det rikelig med regulerte områder, arealavklarte tomter og fortettingsmuligheter. Det er ikke behov for å se på nye utbyggingsmuligheter på mange år, og rådmannen foreslår derfor at det ikke legges inn flere boligområder ved denne revisjonen av arealdelen. Når de regulerte områdene sør for ren skole (Kvernstad, Bjerke og Råstad) er bygget ut, bør det vurderes om en skal se nærmere på Side 15 av 56

16 Sak 3/09 utbyggings-mulighetene nord for skolen. I den forbindelse bør det foretas en grundig analyse av hele området Almsgjedringen Nysetvegen ren skole, for å finne egnede boligområder og avklare bevaringshensyn (kulturminner, nærfriluftsområder m.m.). Mohagen-området: Området Mohagen Sør er svært interessant som framtidig satsingsområde for næringsutvikling. Ved detaljplanlegging må det sikres naturlig avgrensing mot omkringliggende boligområder, og turvegkorridorer/grøntdrag langs og evt. gjennom næringsområdet. Det vil være gunstig med boligtilbud i rimelig (gå)avstand til næringsområdet. Det bør vurderes om områdene øst for Mohagavegen (nord for Solbakken) bør prioriteres om boligområde, jfr. forslag B37 Myhreenga (ikke på dyrka mark). I Rognebakken bør det vedtas rekkefølgebestemmelse som sikrer en gunstig gjennomføring av utbyggingen, fra sør mot nord. Moen-området: Moen har flere aktuelle boligområder med flotte sol- og utsiktsforhold og gode bomiljøkvaliteter, og administrasjonen mener det bør avsettes nye boligområder i rimelig avstand til skolen. Et minus med områdene er at det er langt til butikker og andre sentrumsfunksjoner, men det er kort avstand til arbeidsplassene i Mohagen. Forslagene B41 Rognstad og B51 Hagen er områder som berører mindre inneklemte jordbruksarealer som vurderes som lite problematiske. I begge områdene er det tidligere igangsatt reguleringsplanarbeid. Rådmannen viser til disse sakene, og anbefaler at områdene tas inn i arealdelen. Når det gjelder utbyggingsforslagene i de øvre delene av Moen, vil rådmannen anbefale at en starter med en framtidig utbyggingsretning østover med utgangspunkt i krysset Rognstadvegen/ Movegen. Det bør vedtas klare rekkefølgebestemmelser, og det må løpende sikres at utbyggingen ikke får et omfang som er problematisk i forhold til skolens kapasitet. Hytteområder vest for Randsfjorden: I utgangspunktet vurderes det som mindre problematisk å legge til rette for hyttebygging i området ved Sortungen enn ved Fjorda, men heller ikke her bør omfanget på utbyggingen bli for stort. Krav om grunneiersamarbeid bør vurderes, og det må vurderes nøye hvilke belastning en videre hyttebygging vil få for skogsbilvegsystemet (med tilhørende ulemper for friluftslivet, hytteområdets kvalitet og naturvern/vilthensyn m.m.) og for Sortungen. Rådmannen mener at det ikke må legges opp til for omfattende hyttebygging i dette området, og vil foreslå at arealene reduseres betydelig. Områdene H1 og H2 bør samordnes m/krav om grunneiersamarbeid, og et redusert forslag vil bli vurdert nærmere etter offenbtlig ettersyn. Hytteområder øst for Randsfjorden: Lygna vurderes som et svært interessant område for hyttebygging, bl.a. fordi det vil kunne bygge på og styrke den eksisterende virksomheten i Lygna-området (skisenteret, løypenettet, Lygnasæter m.m.) og dermed vil dette kunne trekke interesserte fra andre regioner. Rådmannen mener at de sentrale og viktigste friluftsområdene på Øståsen bør skjermes for videre hyttebygging, og østre avgrensingen av det foreslåtte området Lygna Sør bør vurderes nærmere. Også i vest og sør bør avgrensingen av dette området vurderes grundig i løpet av høringsrunden. En mindre hytteutbygging i områdene Gulsjøen, Breidtjernet og i Lynnebakka-området vurderes som mindre problematisk enn lengre inn på åsen. De to forslagene i Lynnebakka (H13 og H14) bør inngå i et LNF-C-område for fritidsbebyggelse. Områder for råstoffutvinning (massetak): Side 16 av 56

17 Sak 3/09 Området ved Kortungen inneholder samfunnsmessig viktige steinforekomster og nærheten til Rv.4 er et viktig fortrinn. Rådmannen foreslår at det med utgangspunkt i de etablerte pukkverks-områdene ved Kortungen og det foreslåtte området A3 Kortungen avsettes et vurderingsområde for videre pukkverksvirksomhet i dette området. Området bør avsettes som Båndlagt område i kommuneplanens arealdel, og etter en nærmere analyse (steinkvalitet, miljøhensyn, støy, landskap m.m.) bør det utarbeides en reguleringsplan for området. Område A5 Hvaleby er av begrenset omfang og rådmannen anbefaler at forslaget tas inn i arealdelen. Forslaget A6 Div. steder består av flere mindre uttaksområder i utmarksområdene, og har kommet som innspill fra landbrukskontoret og aktuelle grunneiere. Rådmannen mener at de områdene som omfatter uttak til eget bruk i skogbruket håndteres av landbrukets eget regelverk, mens områder som skal benyttes til kommersielt bruk må avsettes som område for råstoffutvinning. Brandbu Barneskole: I prosessen med kommuneplanens arealdel må det arbeides med å få avklart et område med egnet lokalisering for en framtidig ny barneskole i Brandbu. Det området som administrasjonen har sett nærmere på ligger øst for det planlagte nye friidrettsanlegget ved Rosendal. Det er også et spørsmål om en som følge av en lokalisering av en ny barneskole burde finne aktuelle framtidige boligområder som ligger gunstig til i forhold til et nytt skolested og Brandbu sentrum, men dette kan og bør antageligvis først skje ved neste revisjon av arealdelen. Det bør være gode muligheter for å finne arealer uten store arealkonflikter (jordvern, landskap, friluftsliv m.m.) østover fra Rosendal, på nordsiden av Skjerva. Vurdering konklusjon: Rådmannen vil vise til at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel har vært et grundig og tidkrevende arbeid. Det har vært nødvendig å bruke en del tid på denne prosessen, både fordi det har vært mange nye politikere i planutvalget og kommunestyret og fordi det politiske flertallet har hatt en del nye innspill og prioriteringer bl.a. i forhold til spørsmål som grendepolitikk, sentralisering/desentralisering og spredt boligbygging, jfr. bl.a. behandlingen av kommuneplanmeldingen. Rådmannen foreslår at følgende hensynssoner (jfr. ny PBL 11-8) tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik I (kjerneområdet) - Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskapsområde Granavollen Tingelstadhøgda Røykenvik II (resten av området) - Regionalt/nasjonalt viktig friluftsområde på Fjorda - Regionalt viktig friluftsområde på Øståsen - Lokalt viktig nærfriluftsområde Skjervumsmoen - Lokalt viktig nærfriluftsområde Dæhlenmoen Med utgangspunkt i utredningene og vurderingene av de enkelte utbyggingsområdene foreslå rådmannen at følgende innkomne utbyggingsforslag tas med i planforslaget: - Områdene B1 og B2/A1 i Bjoneroa - Områdene B3 og B4 i området Bleiken/Bjørklund - Områdene B5 (søndre halvdel), B6, B7, B8a, B11, B12a og B13 i Brandbuområdet - Område B17 ved Skutelandet på Grymyr - Område B47 i Skirstadgutua - Områdene B20 og B22 i Gransområdet - Området B37 (unntatt dyrka mark), B38, B48 og N1 ved Mohagen - Områdene B40, B41 og B51 i Moen - Nordre halvdel av område B42 i Julibakka Side 17 av 56

18 Sak 3/09 - Hytteområdene H5 Svarttjern/Espetjern, H7 Gulsjøen og H12 Breidtjernet - Hytteområdene H1/H2 og H9 tas inn i kommuneplanens arealdel, men bør endres/ omarbeides før sluttbehandling, jfr. saksframlegget. - Områdene A2 Åstjern, A4 Nordtangen og A5 Hvaleby I tillegg foreslår rådmannen at følgende utbyggingsforslag utarbeidet og/eller omarbeidet av administrasjonen tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel: - Et nytt boligområde i Granåsen, på bakgrunn av forslagene B50 og B19 - Et nytt område for en ny Brandbu barneskole, øst for Rosendal (forslag A8) - Et område for offentlige byggeformål og nytt boligområde i Skjervumsmoen - Et større vurderingsområde for råstoffutvinning ved Kortungen, der forslag A3 inngår - Et nytt LNF-C-område Fredheim, der forslagene B44 og B45 inngår - Et nytt LNF-C-område Breigutua - Et nytt LNF-C-område Grymyr Mo - Et nytt LNF-C-område (hytter) i Lynnebakka der forslagene H13 og H14 inngår Som vist i det vedlagte utrednings- og vurderingsmaterialet er det en del av de innkomne utbyggingsforslagene som innebærer betydelige arealkonflikter eller andre negative effekter. Rådmannen viser til utrednings- og planmaterialet og foreslår at disse områdene ikke tas med i kommuneplanens arealdel. Rådmannen vil presisere at problemstillingene knyttet til spredt boligbygging er en av utfordringene i Gran kommunes arealplanlegging. Kommunen har gjennom kommuneplanmeldingen vedtatt å legge til rette for at de som ønsker å bosette seg i grendene skal få en mulighet til det. Rådmannen mener imidlertid at spredt boligbygging bør skje innenfor arealavklarte områder, enten ved at det avsettes mindre byggeområder eller LNF-C-områder. Slike områder bør primært ligge sentralt i grenda, slik at utbyggingen i realiteten kan styrke lokalmiljøet. Rådmannen vil på denne bakgrunnen anbefale at forslag til kommuneplanens arealdel for Gran kommune legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, jfr. plan- og bygningslovens Side 18 av 56

19 Sak 4/09 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: 140 L80 Arkivsaksnr.: 09/39 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 2/09 Fast utvalg for plansaker PS 4/09 Kommunestyret Innstilling: Forslag til retningslinjer for utbyggingsavtaler for arealer innenfor avgrensningen av kommuneplanens arealdel i Gran kommune legges ut til offentlig ettersyn og høring i perioden til Eksempel på avtale vedlegges høringsdokumentene. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Sak: PS 2/09 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: Ordfører Inger Staxrud Erik Trehjørningen Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til retningslinjer for utbyggingsavtaler for arealer innenfor avgrensningen av kommuneplanens arealdel i Gran kommune legges ut til offentlig ettersyn og høring i perioden til Eksempel på avtale vedlegges høringsdokumentene. Saksdokumenter: Forslag til retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler Eksempel på avtale Formannskapssak 0043/07 Vedlagt: Nei Saksopplysninger: Utbyggingsavtaler er et bidrag til å kunne gjennomføre arealplaner og ferdigsstillelser av bygninger og anlegg i tråd med kommunens ønsker gjennom de vedtak som fattes. Utbyggingsavtaler som virkemiddel gir også grunneiere og næringsliv større forutsigbarhet enn gjennom det ordinære lovverket. Slike avtaler er i kommunestyresak 0066/07 tidligere vedtatt benyttet for utbygginger innenfor arealavgrensningen av kommunedelplan for Gran sentrum. Side 19

20 Sak 4/09 Utbyggingsavtaler er nedfelt som en del av plan- og bygningsloven og vil kunne omfatte følgende: Teknisk og grønn infrastruktur som følger av opparbeidelsesplikten i 67 og 69 i plan- og bygningsloven Boligpolitiske tiltak og bygningers utforming Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak. Særlige forutsetninger om nødvendighet og forholdsmessighet må være til stede. Sosial infrastruktur som skole, sykehjem, barnehage eller tilsvarende kan ikke medtas i utbyggingsavtaler. Formannskapet vedtok i sak 0043/07 den å varsle oppstart av arbeider med bruk av utbyggingsavtaleri forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Varsling ble foretatt i avisene Oppland Arbeiderblad og Hadeland samt i eget brev til offentlige fagmyndigheter og nabokommuner. Det er ikke innkommet merknader til arbeidet. Vurdering: Rådmannen mener at bruk av utbyggingsavtaler vil kunne være et nyttig instrument for å styre/regulere utviklingen i kommunen samt øke den økonomiske muligheten til å gjennomføre vedtak i tråd med de intensjoner som ligger i planverk og de ønsker som fremkommer fra utbyggere og øvrige innbyggere. Videre viser erfaringen at arbeidet med utbyggingsavtaler er krevende og at det er derfor ønskelig med likelydende retningslinjer i hele kommunen. Dette både av hensyn til oversiktlighet, forutsigbarhet og av kapasitetshensyn i administrasjonen. Fremlagte retningslinjer er derfor likelydende med retningslinjer som tidligere er vedtatt benyttet innenfor avgrensningen av kommunedelplan for Gran sentrum. Rådmannen vil anbefale at fremlagte forslag til retningslinjer for utbyggingsavtaler sendes på høring og legges ut til offentllig ettersyn. Side 20 av 56

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 Forfall: Else Randi Kolby (Ap) - fritak til 31.12.09 Allan Andersson (SV) Varamedlemmer: Terje Asprusten (Ap) Roald Braathen

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) Kristin Madsen (GBL) Allan B Andersson

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Varamedlemmer: Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Magne Stenberg (Frp) Marianne K Dæhlen (Frp)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.03.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1296-16 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - Gnr.

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 24.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 19.40 Følgende

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Planutvalget Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Arkivsaksnr.: 12/58-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Nina Larsson (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Anne Marte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 29/07 07/992 DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD I KOMMUNEDELPLAN SKURLAGET - PLASS TOMT 4 MÅNA B5

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 29/07 07/992 DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD I KOMMUNEDELPLAN SKURLAGET - PLASS TOMT 4 MÅNA B5 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/07 07/992 DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD I

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen - 2. gangsbehandling Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Lardal kommune. Kommuneplanens arealdel 2013-2022. Vedtak

Lardal kommune. Kommuneplanens arealdel 2013-2022. Vedtak Side 1 av 9 Lardal kommune Saksbehandler: Morten Ulleberg Telefon: 33 15 52 06 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 13/2715 Kommuneplanens arealdel 2013-2022. Vedtak Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.05.2005 Tid: 0900-1130 Fra administrasjonen møtte: Rådmann Ellen Stokstad Kommunalsjef Berit Halvorsen Leder Teknisk drift Erik Trehjørningen Saksbehandler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.11.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.11.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 29.01.2009 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.2006 Tid: 10.00 15.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.2006 Tid: 10.00 15.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.2006 Tid: 10.00 15.00 Forfall: Therese Alm (Ap) Varamedlemmer: Peter Oscar Saugstad (Ap) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Ellen Stokstad

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN OG TEKNISK HOVEDUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 03.03.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.03.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 30.01.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.03.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 30.01. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 06.03.2013 kl 0900 til 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Fra administrasjonen: Protokollfører: Rrusten

Detaljer