HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I INDERØY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I INDERØY KOMMUNE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I INDERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret

2 INNHOLD 1. FORORD ORGANISERING ULYKKESSITUASJONEN ULYKKESKOSTNADER TRAFIKKSITUASJONEN I INDERØY HOVEDMÅL/DELMÅL/TILTAK Gi fotgjengere og syklister et bedre og tryggere vegnett Gi alle barn og unge en trygg skoleveg Gi alle barn og unge trafikkopplæring Redusere ulykkesrisikoen på utsatte vegstrekninger Redusere antall ulykker med vogntog/traktor Bedre adferd hos trafikkantene Redusere antall ulykker blant ungdom i alderen år Redusere faren for sammenstøt med hjortevilt i trafikken SAKSBEHANDLINGSREGLER POLITISK BEHANDLING AV PLANEN

3 1.FORORD Trafikkulykker er et stort samfunnsmessig problem. Hvert år mister ca 300 mennesker livet bare i Norge. Omkring skades. Først og fremst menneskelig, men også økonomisk, rammes både enkeltindivider, familier, sosiale miljøer, arbeidsplasser - og samfunnet både lokalt og nasjonalt. Tall fra SSB (statistisk sentralbyrå) for viser at det for de siste årene gjennomsnittlig registreres ca 7 politirapporterte personskadeulykker hvert år. Ut fra gjennomsnittstall (2001) er samfunnskostnadene for disse ulykkene over 20 millioner kr hvert år. har fulgt oppfordring om å opprette et eget trafikksikkerhetsutvalg (KTU). Dette utvalget vil jobbe med å tilrettelegge og koordinere arbeidet med trafikksikkerhet i kommunen. Det er bevisst søkt å finne en form som skal, på en enkel måte, beskrive tiltakets art, avklare ansvarshold samt å eventuelle kostnader knyttet til tiltaket. Planen skal rulleres samt behandles politisk hvert år. må ha en "målsettingsstruktur" for sitt arbeid med trafikksikkerhet i kommunen. En velger å dele inn denne strukturen slik. Visjon (Inderøy, landbruks- og kulturkommunen der naturgitte fortrinn, kulturelle verdier og den enkelte innbygger er vårt felles grunnlag for utvikling og framgang. Trafikksikkerhetsarbeide i kommunen må arbeide etter 0-visjonen, dvs. 0 drepte og 0 alvorlig skadde i trafikken.) Hovedmål Delmål Tiltak (for å oppnå målene) Første utgave av trafikksikkerhetsplanen var gjeldende for tidsrommet 2002 til Dette er andre utgave av planen som vil gjelde for tidsrommet 2006 til Arbeidsgruppa for denne planen har valgt å ikke gjøre strukturelle endringer i plandokumentet, men statistikk og andre data er selvfølgelig oppdatert. Det er også gjennomført en prosess overfor befolkningen for å få inn nye innspill til aktuelle trafikksikkerhetstiltak innen kommunen. Arbeidsgruppe 2001: Arbeidsgruppe 2005: Sivert Berg (leder) Bjarne Kvistad (leder) Arild Vist Arild Vist Finn Madsen Eirik Aunan Arild Skjelstad (sekr) Pål S Gauteplass (sekr) 3

4 2. ORGANISERING Komite Natur har funksjonen som kommunens trafikksikkerhetsutvalg (KTU). Det er oppnevnt en tverrfaglig arbeidsgruppe som fungerer som sekretariat, og skal utføre de oppgaver som blir pålagt av KTU. Kommunens trafikksikkerhetsutvalg KTU Tverrfaglig arbeidsgruppe Sekretariat Opplæring / informasjon Overvåkning Kontroll Fysiske tiltak 4

5 3. ULYKKESSITUASJONEN Antall ulykker, drepte og skadde i fra År Antall drepte Antall ulykker og skadde Meget alvorlig Antall drepte skadde Alvorlig skadde Lett skadde Antall ulykker Antall drepte og skadde Antall drepte Meget alvorlig skadde Alvorlig skadde Lett skadde Serie7 5

6 4. ULYKKESKOSTNADER Trafikkulykker påfører det offentlige store kostnader. I tillegg kan den som blir skadet i en ulykke få økte kostnader til livsopphold og pleie og store problemer med daglige gjøremål, noe som bidrar til redusert livskvalitet. Den enkeltes pårørende påføres ulemper av både praktisk og psykisk karakter. Målet med trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere både kostnadene og den enkeltes ulemper ved trafikkulykker. Begrepet samfunnsøkonomiske kostnader dekker alle kostnader i forbindelse med en trafikkulykke som produksjonsbortfall, medisinske-, materielle og administrative kostnader, i tillegg til de ulemper trafikkskadde påføres ved redusert livskvalitet og tap av helse (velferdstap). Figuren viser en oversikt over ulykkeskostnader pr. politirapportert person og pr. politirapportert personskadeulykke. Tallene viser samfunnsøkonomiske kostnader som er knyttet til trafikkulykken. (Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser, 2001-priser) SKADETILFELLE KOSTNAD PR: SKADET PERSON Et dødsfall koster Kr ,- En meget alvorlig skade koster Kr ,- En alvorlig skade koster Kr ,- En lettere skade koster Kr ,- Kun materiell skade Kr ,- En gjennomsnittlig personskadeulykke Kr ,- En gjennomsnittlig materiellskadeulykke Kr ,- Ved ulykkeskostnadene skiller en mellom samfunnsøkonomiske kostnader og realøkonomiske kostnader. De realøkonomiske kostnadene er kun en del av de samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker. Differansen mellom samfunnsøkonomiske og realøkonomiske ulykkeskostnader er det som betegnes velferdstapet ved ulykker. I de realøkonomiske ulykkeskostnadene er det regnet med fire kostnadskomponenter: Produksjonstap: Medisinske kostnader: Materielle kostnader: Administrative kostnader: Verdien av den produksjon som går tapt på grunn av dødsfall og personskader. Alle kostnader i forbindelse med medisinsk behandling av skadde i trafikken. er til reparasjon av kjøretøy og erstatning av vraket kjøretøy. Alle former for administrasjonskostnader ulykkene fører med seg for samfunnet, for eksempel hos politi, rettsvesen og forsikringsselskap. Av samfunnsøkonomiske kostnader vil realøkonomiske kostnader utgjøre 37% og velferdstapet 63%. 6

7 5. TRAFIKKSITUASJONEN I INDERØY Trafikken i Inderøy ber preg av at deler, ca 9 km. av E-6, Rv. 761 ca 14 km og Rv. 755 ca 20 km, går i gjennom kommunen. Videre er bebyggelsen i Inderøy spredt over hele kommunen, og det bor forholdsvis my folk pr. kv/km areal. Dette gjør at det er et utstrakt nett av fylkes, kommune og private veger over hele kommunen. Det at hele ca. 26% av kommunens areal er dyrket mark, gjør at det er stor landbrukstrafikk over alt i kommunen. Store deler av den yrkesaktive delen av befolkningen har sitt arbeide utenfor kommunen. Dette gjør at mange pendler til og fra arbeid, noe som medfører konsentrert trafikk morgen og ettermiddag i tidsrommene og I tillegg til dette er det blitt mer og mer vanlig for foreldre å kjøre barna til skolene. Dette medfører betydelig biltrafikk i forbindelse med skole/sfo start i tidsrommene og Trafikken langs E-6 ber preg av at denne er landets gjennomfartsåre for vegtrafikk. Dette medfører at bl.a. at all vegtrafikk mellom Nord og Sør-Norge går gjennom Inderøy. Riksvegene vi har er også gjennomfartsveger. Spesielt etter at det ble bru over Skarnsundet har gjennomgangstrafikken langs Riksvegene økt. Dette gjelder særlig tungtrafikken, men også personbiltrafikken har økt betydelig. I tillegg til tungtrafikken som er gjennomgangstrafikk, foregår det en betydelig tungtrafikk til og fra industrien. Dette gjelder spesielt Hoff Industrier, Røra fabrikker og Vangs Mek Verksted, transport til/fra landbrukseiendommene, lokale entreprenører og pukkverk. Det også en betydelig "helgetrafikk" på vegene i Inderøy. Dette gjelder ikke minst langs riksvegene og med gjennomgangstrafikk til Fosen. I tillegg til tungtrafikken kan interntrafikken i kommunen beskrives i tre grupper. Arbeid/ skole kjøring, handletrafikk og fritidstrafikk. Arbeids/skoletrafikken er beskrevet ovenfor. Handletrafikken kan deles i to grupper; Formiddagshandelen hvor det er de eldre trafikantene som er dominerende. Ettermiddagshandelen hvor det er foreldregenerasjonen som dominerer. Denne foregår oftest sammen med trafikken til og fra skolene. Fritidstrafikken utøves for det meste av den yngre generasjon. Denne foregår på ettermiddag og kveldstid i tillegg til på helgedagene. Fotgjengere og syklister er mest ute i trafikken i forbindelse med skolestart/slutt, men de er også en betydelig del av trafikkbildet i forbindelse med fritidsaktiviteter på kveldstid. Dette være seg til fra sentra eller turgåing/sykling. Trafikkpresset er størst rundt og i kommunesentrene. Spesielt i og rundt Straumen og Røra. Det er her konfliktene mellom myke og harde trafikkanter er størst. Imidlertid er det også i de andre sentraene en slik konflikt, spesielt i forbindelse med skole start/slutt. På det generelle er det rimelig å hevde at trafikkulturen hos trafikkantene i Inderøy er god. Det er få ulykker i forhold til trafikkmengden. Imidlertid er det eksempler på uønsket adferd i trafikken også i Inderøy. Dette kommer først og fremst frem med at trafikkanter ikke viser nok hensyn i trafikken, og ved at det kjøres for fort. Det er åpenbart at det er mulig å forebygge ulykker i Inderøytrafikken med holdningsendring hos enkeltindivider og grupper. 7

8 6. HOVEDMÅL/DELMÅL/TILTAK Hovedmål: Holde antall personskadeulykker på 0 pr. år. Delmål: 6.1 Gi fotgjengere og syklister et bedre og tryggere vegnett. Utbygging av gang- og sykkelvegnettet. Fartsdempende tiltak og skilting. Vedlikehold. Belysning. Tilgjengelighet for mennesker med forflytningsvansker. 6.2 Gi alle barn og unge en trygg skoleveg. Økt trygghet. Vurdere kriterier for fri skoleskyss. Gode av- og påstigningsforhold for skolebarn. Kartlegge behov for tiltak. 6.3 Gi alle barn og unge trafikkopplæring. Trafikkopplæring til førskolebarn. Trafikkopplæring i barneskolen. Trafikkopplæring i ungdomsskolen. Trafikkopplæring i videregående skole. 6.4 Redusere ulykkesrisikoen på utsatte vegstrekninger. Hindre nye ulykker. Følge opp henvendelser fra publikum. 6.5 Redusere antall ulykker med vogntog/traktor. Ingen ulykker 6.6 Bedre adferd hos trafikkantene. Bedre trafikkultur. Kontroller. Honnør for særlig fortjenestefult trafikksikkerhetsarbeid. 6.7 Redusere antall ulykker blant ungdom i alderen år. Endre holdninger. Hindre ulykker med ungdomsbiler. 6.8 Redusere faren for sammenstøt med hjortevilt i trafikken. Ingen ulykker. Nedsatt fart. 8

9 6.1 Gi fotgjengere og syklister et bedre og tryggere vegnett Utbygging av gang- Straumen, Senking av rv. 761 forbi Sakshaug /kom 2006 (plan) /sykkelvegnettet. barneskole. i 1000 kr? Gang-/sykkelveg fra barneskolen til Li prestegård og utbedring av krysset Vudduvegen/rv (plan) Videreføring av gang-/sykkelveg fra vestover fra Kvistabakkan (rv. 755) 2007 (plan) Fotgjengerbru over Byaelva i svingen ved Lyngstad Hønseri Sandvollan, G/S-veg Småland avkjøring til Stornesøra (Fv229) Gangveg/fortau avk. til Hustalandet til avk. Gangstad 300 Straumen sentrum, Øvergata, 3. etappe Kommunen Fartsdempende tiltak og skilting Følge opp hevnendelser vedrørende fartsgrenser og annen skilting. Kommune Fortløpende - Følge opp henvendelser vedrørende fartsdumper eller andre fartsdempende tiltak i boliggater. Kommunen 30 Nye og oppgradering av eksisterende vegmerking, fotgjengerfelt etc. Kommunen/ vegvesen Vedlikehold Gjennomgang av den kommunale instruks for brøyte- og strøvakt. Kommunen Reparasjon av gjerde mellom Hellemshaugan og jernbanen Belysning Utbygging av gatelys. Straumen, Fv221 fra Rv 755 til Sund folkehøgskole. Jernbaneverket /kom /Sund f.h.skole Komm. overtar drift Gangstadkorsen inkludert avkj. mot Hustadlandet og bussholdeplassen ved Prix. /kom 150 Straumen, Rv 761, vegbelysning fra Sakshaug barneskole til Li prestegård. 400 Sandvollan, Belysning på fylkesveg 229 gjennom Småland (50 sonen) /kom 400 Bedret belysning av fotgjengerovergang ved Granaelva (rv. 755) 15 Vegbelysning langs fv. 229 fra Lyngstad barneskole til eksisterende vegbelysning i Kjerknesvågen sentrum. /Kom Røra, vegbelysning fra E6 til Hellemshaugen. Kommunen

10 6.1.5 Tilgjengelighet for mennesker med forflytningsvansker Kartlegging/statusbeskrivelse KTU/Råd. f funksj.hem/ Eldrerådet 6.2 Gi alle barn og unge en trygg skoleveg Økt trygghet Nødvendig informasjon til publikum. KTU Foreldrekjøring Skolene/KTU Sikring av kryssing av RV.761 ved Sakshaug barneskole Vurdere kriterier for fri skoleskyss Befaring og vurdering av utsatte vegstrekninger. Transport til barn som har særlig farlig skoleveg. KTU/undervis ningsavd. Ved skole start hvert år Gode av- og påstigningsforhold for skolebarn. Behandle vedtatte kriterier for fri skoleskyss hver gang handlingsplan for trafikksikkerhet revideres Tilrettelegging for trygg av- og påstigning. Bygge sluser ved barneskoler. Sette opp leskur. Vurdere belysnig ev. andre tiltak ved skoler. Komite folk Buss-selsk/ Vegv./komm. Kommune Kom./Vegv. Hvert 4. år Kartlegge behov for tiltak Vurdere behov for nye tiltak Registrere trafikkadferd, mønster og fart. KTU 6.3 Gi alle barn og unge trafikkopplæring Trafikkopplæring til Informasjon til foreldre om Barnas Trafikklubb. KTU førskolebarn. Trafikkopplæring i alle barnehager. Barnehage Trafikkopplæring i barneskolen. Aksjon skolestart. Refleksvester til alle 6-åringer. Refleksdemonstrasjon for 7-åringer Barnas trafikkperm Sykkeldag. KTU/Lens KTU/Vegv Skolene Selvkost Trafikkopplæring i ungdomsskolen Trafikkopplæring i videregående skole. Trafikk-kampanje Temadager om trafikk Opplæring i mopedkjøring. Holdningsskapende arbeid. Aksjon Russetid. Skolene/T.T Skolene/T.T Skolene Skolene Lensm.ktr. 6.4 Redusere ulykkesrisikoen på utsatte vegstrekninger Hindre nye ulykker Skilte farlige punkt. Kom./Vegv. Instruks for vedlikehold. Kommune Overvåkning. Lensm.ktr. Fysiske tiltak. Kom./Vegv Følge opp henvendelser fra publikum. Befaring og evt. Fremme forslag til løsninger. Kommune/ vegkontor/ lensmann Bedre siktforhold Rydding av vegetasjon Kommunen/ vegvesen 10

11 6.5 Redusere antall ulykker med vogntog/traktor Ingen ulykker Kontroll av hastighet/kjøre-hvile-tid og teknisk Lensm.ktr./ Flere hvert tilstand. år Ingen ulykker Informasjon Vegkontor/ Lensm./ Landbruksorg. 6.6 Bedre adferd hos trafikkantene Bedre trafikkultur Holdningskampanje for å få voksne til å bli et KTU/lensm. bedre forbilde for barna. Sette fokus på eldre trafikkanter. KTU/Eldres råd Bruk av bilbelte. Kontroller Lensm. Flere Hastighet og avstand. Lensm. hvert år Promille og rusmidler. Lensm. Bruk av hjelm (moped) Lensm. 6.7 Redusere antall ulykker blant ungdom i alderen år Endre holdninger Etablere et samarbeid for å koordinere arbeid KTU/Lensm./ overfor aldersgruppen mellom Trygg-Trafikk, vegvesen Forsikring, Lag og foreninger Hindre ulykker med ungdomsbiler Tekniske kontroller av ungdomsbiler. Lensm./Vegv 6.8 Redusere faren for sammenstøt med hjortevilt i trafikken Ingen ulykker Rydding av areal langs veiene i kommunen for å unngå at hjortevilt søker mat i disse områdene og Kommunen for å bedre sikten for trafikkantene. Grunneiere Nedsatt fart. Vurdere strekninger med vinterfartsgrense. Kommunen Viltnemnda Vinterhalvåret 11

12 7. SAKSBEHANDLINGSREGLER Elevenes rett til skoleskyss reguleres gjennom følgende lover og forskrifter: Opplæringsloven Se vedlegg 1. Retten til gratis skyss når skoleveien er særlig farlig eller vanskelig jfr. 7-1 i opplæringsloven gir rett til skyss uten hensyn til veilengden. Både tilstanden til skoleveien, klima, trafikkforholda på veien og forhold som for eksempel elevens alder er viktige når kommunen skal vurdere om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig. Komite Folk har med utgangspunkt i opplæringsloven vedtatt kriterier for tildeling av gratis skoleskyss på veistrekninger kortere enn 4 km for klassetrinnene 2-7 og kortere enn 2 km for 1. klasse. Se vedlegg 2. Søknader fra foreldre om gratis skoleskyss skal behandles etter reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Statens Utdanningskontor er klageinstans. Vedlegg 1. Elevenes rett til skoleskyss Opplæringslova 13-4 Kommunen er ansvarleg for skyss av grunnskoleelevar og vaksne som har rett til skyss på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skoleveg. Kommunen skal oppfylle retten til reisefølgje og tilsyn for førskolebarn, grunnskoleelevar og vaksne. Elles er fylkeskommunen ansvarleg for skyss, reisefølgje og tilsyn etter reglane i kapittel 7. Kommunane betaler refusjon etter persontakst for førskolebarn, grunnskoleelevar og vaksne som blir skyssa av fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen. Dersom kommunen og fylkeskommunen ikkje blir samde om korleis skoleskyssen skal organiserast og finansierast, kan departementet gi pålegg. Departementet kan gi forskrifter om heimreiser, reisefølgje og opphald for dei som må innlosjerast for å få hjelp eller opplæring etter denne lova, dessutan forskrifter og skolekyss og skyssgodtgjersle. 12

13 Opplæringslova 7-1 Elevar i klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen, har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse/førskolen er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Når det er nødvendig, har elevar rett til gratis båttransport utan omsyn til reiselengda. Kommunen skal innlosjere elevar når dagleg skyss ikkje er forsvarleg. I vurderinga skal det særleg leggjast vekt på forhold som gjeld den enkelte eleven, til dømes alder, funksjonshemming, reisetid og tryggleik, og om dagleg skyss fører til ekstraordinære kostnader eller vanskar for kommunen. I tvilstilfelle avgjer foreldra om eleven skal skyssast eller innlosjerast. Kommunen fører tilsyn med grunnskoleelevar som er innlosjerte. Opplæringslova 7-3 Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden. Opplæringslova 7-4 Elevane har rett til nødvendig reisefølgje. Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningstida tek til og etter at undervisningstida er slutt. Vedlegg 2. Protokoll fra møte i Komite Folk den SAK 97/0066 SKOLESKYSS FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN. Komite Folk sitt vedtak : 1. Kommunen betaler som hovedregel ikke for skoleskyss for elever i 1. kl. som har mindre enn 2 km skolevei og for elever i kl. som har mindre enn 4 km skolevei. 2. Kommunen dekker utgifter til skoleskyss for elever i 1. kl. som har mindre enn 2 km skolevei og for elever i kl. som har mindre enn 4 km skolevei og som kan benytte etablerte skoleskyssruter etter følgende retningslinjer: a. Elevene må ferdes langs E-6 der det ikke er gang-/sykkelvei. b. Elevene må ferdes langs riksvei eller fylkesvei 229 der det ikke er gang-/sykkelvei. 3. Kommunen dekker utgifter til skoleskyss for elever i klasse som har mindre enn 4 km skolevei, og som må ferdes langs E-6 der det ikke er gang-/sykkelvei og som kan benytte etablerte skoleskyssruter. Jfr. handlingsprogrammet pkt Vurdere kriterier for fri skoleskyss skal trafikksikkerhetsutvalget ha sak om skoleskyss for elever i grunnskolen til høring. Denne vurderingen skal skje årlig. 13

14 8. POLITISK BEHANDLING AV PLANEN Trafikksikkerhetsutvalget (komité natur) vedtak oppstart av planarbeid Arbeidsgruppa oppstartsmøte Annonsering av oppstartet planarbeid / frist for innspill Arbeidsgruppa gjennomgang av innspill Trafikksikkerhetsutvalget (komité natur) vedtak om off. ettersyn Offentlig ettersyn Arbeidsgruppa gjennomgang av innspill etter off. ettersyn Trafikksikkerhetsutvalget (komité natur) behandling etter off. ettersyn Kommunestyrets vedtak Utvalg: Kommunestyre Møtedato: Sak: 0007/06 Saksprotokoll Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 03/00615 Tittel: SAKSPROTOKOLL: RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN Avstemning: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vang`s forslag til pkt. 4 enstemmig vedtatt. Behandling i møtet: Vang fremmet slikt forslag til nytt pkt. 4: Utviklinga med hensyn til trafikk langs RV 755 og annen aktivitet på Utøy følges nøye, og vektlegges ved førstkommende rullering av Trafikksikkerhetsplanen. Vedtak: 1. Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid i , vedtas slik den er vedlagt saken. 2. Komité Folk oppfordres om å foreta en gjennomgang av gjeldende retningslinjer for tildeling av fri skoleskyss. 3. Arbeidsgruppa som har jobbet med å revidere trafikksikkerhetsplanen videreføres og gis oppgave å følge opp handlingsmålene i planen, samt å vurdere og eventuelt uttale seg til henvendelser vedrørende mindre trafikksikkerhetsspørsmål i kommunen. 4. Utviklinga med hensyn til trafikk langs RV 755 og annen aktivitet på Utøy følges nøye, og vektlegges ved førstkommende rullering av Trafikksikkerhetsplanen. 14

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 Vedtatt i kommunestyret 15.06.15 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering

Detaljer

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 4.0. ULYKKESANALYSE... 6 4.1. ULYKKESANALYSE, GENERELT FOR FYLKET.... 6 4.2. ULYKKESANALYSE,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 04.11.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FARLIG SKOLEVEI Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer som fastlegger

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. DEL I: STRATEGISK PLAN 1.0 HVORFOR TRAFIKKSIKKERHETSPLAN I FLATANGER? 1.1 Bakgrunn for plan Det har lenge vært etterspurt en helhetlig satsing på trafikksikkerhetsarbeid i Flatanger. Gjennom vedtak i hovedutvalget

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN side 1 Krødsherad kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2008-2012 Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 27.11.08 side 2 1. Innledning Nasjonal transportplan 2006 2015 og Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG RØMSKOG KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 09/786-16 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Trafikksikkerhetsplan for Rygge kommune 2012-2018 Saksbehandler: Øivind Frantsen Arkiv: Q80 &30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/12 Eldrerådet 22.10.2012

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KLÆBU KOMMUNE 2009-2012 Foto: Frank Strøm Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingsplan for

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Anette Knutsen 4B leknes skole. Vestvågøy kommune Kommunal Teknikk

Anette Knutsen 4B leknes skole. Vestvågøy kommune Kommunal Teknikk Anette Knutsen 4B leknes skole Vestvågøy kommune Kommunal Teknikk Leknes 26.09.2006 FORORD Trafikkulykkene er et vesentlig samfunnsproblem og er et av våre store folkehelseproblemer som hvert år koster

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i kommunestyret 24.6.2013 for planperiode 2013 2016 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

LEKA KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013

LEKA KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013 LEKA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013 Kilder: Statens vegtilsyn-dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011- Region midt TØI (trafikkøkonomisk institutt) Rapport 1053C/2010

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag Veileder Skoleskyssreglement for grunnskolene i Nord-Trøndelag 1. GENERELT. Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak, og fattes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er klageadgang etter forvaltningslovens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Vigdis Lauritzen Thun Referanse VITH/2014/48-27/Q80 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg 2. gangs behandling av forslag til trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

MC Forum Oppland. Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet. Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015

MC Forum Oppland. Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet. Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015 MC Forum Oppland Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015 Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet Nils Ormvold Fylkessekretær NMCU Oppland Leder MC Forum Oppland Om NMCU Norsk

Detaljer

KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ETNEDAL

KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ETNEDAL KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL 2013-2016 FOR Planutkast datert 12.10.2012, revidert etter KS-vedtak 91/ /12 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Kommunen har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet både

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen Akershus fylkeskommune 08.05.02 Vedtatt i Fylkestinget 18.06.02 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET... 3 2 RETT TIL SKOLESKYSS... 4 2.1 GENERELT...

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Komite for samferdsel Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet rår fylkestinget å vedta følgende reglement for trafikksikkerhetsutvalget:

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE 2008-2012 1 FORORD Karlsøy kommunestyre vedtok den første trafikksikkerhetsplanen i mars 2002, for 4-årsperioden

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2016 2020.

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2016 2020. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2016 2020. Planforslag; dat. 13.05.2015 Revidert etter høring; Vedtatt; Verdal kommune vil arbeide for et framtidig lokalsamfunn der det ikke forekommer trafikkulykker

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Reglement for skuleskyss - Vindafjord kommune

Reglement for skuleskyss - Vindafjord kommune Reglement for skuleskyss - Vindafjord kommune Førskulebarn Elevar i grunnskulen Vaksne elevar på grunnskulen sitt område Vedtatt i kommunestyret 15.06.2010 Sak 028 Side 1 1. Innhald 1. Innhald...2 2. Lover

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 09/181-41 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I SNILLFJORD KOMMUNE 2009-2012

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I SNILLFJORD KOMMUNE 2009-2012 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I SNILLFJORD KOMMUNE 2009-2012 Vedtatt i K-sak 32/09, 30.06.2009 Endret i K-sak 101/11, 20.12.2011 INNLEDNING... 3 VISJON OG MÅL... 4 0-VISJONEN... 4 KOMMUNALE MÅL...

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Temaplan for trafikksikkerhet 2015-2017

Temaplan for trafikksikkerhet 2015-2017 Temaplan for trafikksikkerhet 2015-2017 Vedtatt av Gran kommunestyre 18.06.2015 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon, trafikkontroll m.m. Dokumentet er

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune

Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Lokal forskrift for skoleskyss til skole og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune Saksnr. 15/1898 Journalnr. 5347/16 Arkiv N06 Dato: 15.04.2016 Vedtatt i kommunestyre 14.april 2016

Detaljer

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder Sammendrag: Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder TØI rapport 1401/2015 Forfattere: Torkel Bjørnskau, Astrid H. Amundsen Oslo 2015 72 sider Statens vegvesens NA-rundskriv 05/17 fra 2005 gir

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q21 Arkivsaksnr: 2008/5234-3 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 29/09 09.12.2009 Formannskapet 176/09 10.12.2009 Kommunestyret

Detaljer

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder Anbudsområde Øst og Vest (Gjelder kommunene Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand) Vedtatt av fylkesutvalget 22.

Detaljer