HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I INDERØY KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I INDERØY KOMMUNE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I INDERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret

2 INNHOLD 1. FORORD ORGANISERING ULYKKESSITUASJONEN ULYKKESKOSTNADER TRAFIKKSITUASJONEN I INDERØY HOVEDMÅL/DELMÅL/TILTAK Gi fotgjengere og syklister et bedre og tryggere vegnett Gi alle barn og unge en trygg skoleveg Gi alle barn og unge trafikkopplæring Redusere ulykkesrisikoen på utsatte vegstrekninger Redusere antall ulykker med vogntog/traktor Bedre adferd hos trafikkantene Redusere antall ulykker blant ungdom i alderen år Redusere faren for sammenstøt med hjortevilt i trafikken SAKSBEHANDLINGSREGLER POLITISK BEHANDLING AV PLANEN

3 1.FORORD Trafikkulykker er et stort samfunnsmessig problem. Hvert år mister ca 300 mennesker livet bare i Norge. Omkring skades. Først og fremst menneskelig, men også økonomisk, rammes både enkeltindivider, familier, sosiale miljøer, arbeidsplasser - og samfunnet både lokalt og nasjonalt. Tall fra SSB (statistisk sentralbyrå) for viser at det for de siste årene gjennomsnittlig registreres ca 7 politirapporterte personskadeulykker hvert år. Ut fra gjennomsnittstall (2001) er samfunnskostnadene for disse ulykkene over 20 millioner kr hvert år. har fulgt oppfordring om å opprette et eget trafikksikkerhetsutvalg (KTU). Dette utvalget vil jobbe med å tilrettelegge og koordinere arbeidet med trafikksikkerhet i kommunen. Det er bevisst søkt å finne en form som skal, på en enkel måte, beskrive tiltakets art, avklare ansvarshold samt å eventuelle kostnader knyttet til tiltaket. Planen skal rulleres samt behandles politisk hvert år. må ha en "målsettingsstruktur" for sitt arbeid med trafikksikkerhet i kommunen. En velger å dele inn denne strukturen slik. Visjon (Inderøy, landbruks- og kulturkommunen der naturgitte fortrinn, kulturelle verdier og den enkelte innbygger er vårt felles grunnlag for utvikling og framgang. Trafikksikkerhetsarbeide i kommunen må arbeide etter 0-visjonen, dvs. 0 drepte og 0 alvorlig skadde i trafikken.) Hovedmål Delmål Tiltak (for å oppnå målene) Første utgave av trafikksikkerhetsplanen var gjeldende for tidsrommet 2002 til Dette er andre utgave av planen som vil gjelde for tidsrommet 2006 til Arbeidsgruppa for denne planen har valgt å ikke gjøre strukturelle endringer i plandokumentet, men statistikk og andre data er selvfølgelig oppdatert. Det er også gjennomført en prosess overfor befolkningen for å få inn nye innspill til aktuelle trafikksikkerhetstiltak innen kommunen. Arbeidsgruppe 2001: Arbeidsgruppe 2005: Sivert Berg (leder) Bjarne Kvistad (leder) Arild Vist Arild Vist Finn Madsen Eirik Aunan Arild Skjelstad (sekr) Pål S Gauteplass (sekr) 3

4 2. ORGANISERING Komite Natur har funksjonen som kommunens trafikksikkerhetsutvalg (KTU). Det er oppnevnt en tverrfaglig arbeidsgruppe som fungerer som sekretariat, og skal utføre de oppgaver som blir pålagt av KTU. Kommunens trafikksikkerhetsutvalg KTU Tverrfaglig arbeidsgruppe Sekretariat Opplæring / informasjon Overvåkning Kontroll Fysiske tiltak 4

5 3. ULYKKESSITUASJONEN Antall ulykker, drepte og skadde i fra År Antall drepte Antall ulykker og skadde Meget alvorlig Antall drepte skadde Alvorlig skadde Lett skadde Antall ulykker Antall drepte og skadde Antall drepte Meget alvorlig skadde Alvorlig skadde Lett skadde Serie7 5

6 4. ULYKKESKOSTNADER Trafikkulykker påfører det offentlige store kostnader. I tillegg kan den som blir skadet i en ulykke få økte kostnader til livsopphold og pleie og store problemer med daglige gjøremål, noe som bidrar til redusert livskvalitet. Den enkeltes pårørende påføres ulemper av både praktisk og psykisk karakter. Målet med trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere både kostnadene og den enkeltes ulemper ved trafikkulykker. Begrepet samfunnsøkonomiske kostnader dekker alle kostnader i forbindelse med en trafikkulykke som produksjonsbortfall, medisinske-, materielle og administrative kostnader, i tillegg til de ulemper trafikkskadde påføres ved redusert livskvalitet og tap av helse (velferdstap). Figuren viser en oversikt over ulykkeskostnader pr. politirapportert person og pr. politirapportert personskadeulykke. Tallene viser samfunnsøkonomiske kostnader som er knyttet til trafikkulykken. (Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser, 2001-priser) SKADETILFELLE KOSTNAD PR: SKADET PERSON Et dødsfall koster Kr ,- En meget alvorlig skade koster Kr ,- En alvorlig skade koster Kr ,- En lettere skade koster Kr ,- Kun materiell skade Kr ,- En gjennomsnittlig personskadeulykke Kr ,- En gjennomsnittlig materiellskadeulykke Kr ,- Ved ulykkeskostnadene skiller en mellom samfunnsøkonomiske kostnader og realøkonomiske kostnader. De realøkonomiske kostnadene er kun en del av de samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker. Differansen mellom samfunnsøkonomiske og realøkonomiske ulykkeskostnader er det som betegnes velferdstapet ved ulykker. I de realøkonomiske ulykkeskostnadene er det regnet med fire kostnadskomponenter: Produksjonstap: Medisinske kostnader: Materielle kostnader: Administrative kostnader: Verdien av den produksjon som går tapt på grunn av dødsfall og personskader. Alle kostnader i forbindelse med medisinsk behandling av skadde i trafikken. er til reparasjon av kjøretøy og erstatning av vraket kjøretøy. Alle former for administrasjonskostnader ulykkene fører med seg for samfunnet, for eksempel hos politi, rettsvesen og forsikringsselskap. Av samfunnsøkonomiske kostnader vil realøkonomiske kostnader utgjøre 37% og velferdstapet 63%. 6

7 5. TRAFIKKSITUASJONEN I INDERØY Trafikken i Inderøy ber preg av at deler, ca 9 km. av E-6, Rv. 761 ca 14 km og Rv. 755 ca 20 km, går i gjennom kommunen. Videre er bebyggelsen i Inderøy spredt over hele kommunen, og det bor forholdsvis my folk pr. kv/km areal. Dette gjør at det er et utstrakt nett av fylkes, kommune og private veger over hele kommunen. Det at hele ca. 26% av kommunens areal er dyrket mark, gjør at det er stor landbrukstrafikk over alt i kommunen. Store deler av den yrkesaktive delen av befolkningen har sitt arbeide utenfor kommunen. Dette gjør at mange pendler til og fra arbeid, noe som medfører konsentrert trafikk morgen og ettermiddag i tidsrommene og I tillegg til dette er det blitt mer og mer vanlig for foreldre å kjøre barna til skolene. Dette medfører betydelig biltrafikk i forbindelse med skole/sfo start i tidsrommene og Trafikken langs E-6 ber preg av at denne er landets gjennomfartsåre for vegtrafikk. Dette medfører at bl.a. at all vegtrafikk mellom Nord og Sør-Norge går gjennom Inderøy. Riksvegene vi har er også gjennomfartsveger. Spesielt etter at det ble bru over Skarnsundet har gjennomgangstrafikken langs Riksvegene økt. Dette gjelder særlig tungtrafikken, men også personbiltrafikken har økt betydelig. I tillegg til tungtrafikken som er gjennomgangstrafikk, foregår det en betydelig tungtrafikk til og fra industrien. Dette gjelder spesielt Hoff Industrier, Røra fabrikker og Vangs Mek Verksted, transport til/fra landbrukseiendommene, lokale entreprenører og pukkverk. Det også en betydelig "helgetrafikk" på vegene i Inderøy. Dette gjelder ikke minst langs riksvegene og med gjennomgangstrafikk til Fosen. I tillegg til tungtrafikken kan interntrafikken i kommunen beskrives i tre grupper. Arbeid/ skole kjøring, handletrafikk og fritidstrafikk. Arbeids/skoletrafikken er beskrevet ovenfor. Handletrafikken kan deles i to grupper; Formiddagshandelen hvor det er de eldre trafikantene som er dominerende. Ettermiddagshandelen hvor det er foreldregenerasjonen som dominerer. Denne foregår oftest sammen med trafikken til og fra skolene. Fritidstrafikken utøves for det meste av den yngre generasjon. Denne foregår på ettermiddag og kveldstid i tillegg til på helgedagene. Fotgjengere og syklister er mest ute i trafikken i forbindelse med skolestart/slutt, men de er også en betydelig del av trafikkbildet i forbindelse med fritidsaktiviteter på kveldstid. Dette være seg til fra sentra eller turgåing/sykling. Trafikkpresset er størst rundt og i kommunesentrene. Spesielt i og rundt Straumen og Røra. Det er her konfliktene mellom myke og harde trafikkanter er størst. Imidlertid er det også i de andre sentraene en slik konflikt, spesielt i forbindelse med skole start/slutt. På det generelle er det rimelig å hevde at trafikkulturen hos trafikkantene i Inderøy er god. Det er få ulykker i forhold til trafikkmengden. Imidlertid er det eksempler på uønsket adferd i trafikken også i Inderøy. Dette kommer først og fremst frem med at trafikkanter ikke viser nok hensyn i trafikken, og ved at det kjøres for fort. Det er åpenbart at det er mulig å forebygge ulykker i Inderøytrafikken med holdningsendring hos enkeltindivider og grupper. 7

8 6. HOVEDMÅL/DELMÅL/TILTAK Hovedmål: Holde antall personskadeulykker på 0 pr. år. Delmål: 6.1 Gi fotgjengere og syklister et bedre og tryggere vegnett. Utbygging av gang- og sykkelvegnettet. Fartsdempende tiltak og skilting. Vedlikehold. Belysning. Tilgjengelighet for mennesker med forflytningsvansker. 6.2 Gi alle barn og unge en trygg skoleveg. Økt trygghet. Vurdere kriterier for fri skoleskyss. Gode av- og påstigningsforhold for skolebarn. Kartlegge behov for tiltak. 6.3 Gi alle barn og unge trafikkopplæring. Trafikkopplæring til førskolebarn. Trafikkopplæring i barneskolen. Trafikkopplæring i ungdomsskolen. Trafikkopplæring i videregående skole. 6.4 Redusere ulykkesrisikoen på utsatte vegstrekninger. Hindre nye ulykker. Følge opp henvendelser fra publikum. 6.5 Redusere antall ulykker med vogntog/traktor. Ingen ulykker 6.6 Bedre adferd hos trafikkantene. Bedre trafikkultur. Kontroller. Honnør for særlig fortjenestefult trafikksikkerhetsarbeid. 6.7 Redusere antall ulykker blant ungdom i alderen år. Endre holdninger. Hindre ulykker med ungdomsbiler. 6.8 Redusere faren for sammenstøt med hjortevilt i trafikken. Ingen ulykker. Nedsatt fart. 8

9 6.1 Gi fotgjengere og syklister et bedre og tryggere vegnett Utbygging av gang- Straumen, Senking av rv. 761 forbi Sakshaug /kom 2006 (plan) /sykkelvegnettet. barneskole. i 1000 kr? Gang-/sykkelveg fra barneskolen til Li prestegård og utbedring av krysset Vudduvegen/rv (plan) Videreføring av gang-/sykkelveg fra vestover fra Kvistabakkan (rv. 755) 2007 (plan) Fotgjengerbru over Byaelva i svingen ved Lyngstad Hønseri Sandvollan, G/S-veg Småland avkjøring til Stornesøra (Fv229) Gangveg/fortau avk. til Hustalandet til avk. Gangstad 300 Straumen sentrum, Øvergata, 3. etappe Kommunen Fartsdempende tiltak og skilting Følge opp hevnendelser vedrørende fartsgrenser og annen skilting. Kommune Fortløpende - Følge opp henvendelser vedrørende fartsdumper eller andre fartsdempende tiltak i boliggater. Kommunen 30 Nye og oppgradering av eksisterende vegmerking, fotgjengerfelt etc. Kommunen/ vegvesen Vedlikehold Gjennomgang av den kommunale instruks for brøyte- og strøvakt. Kommunen Reparasjon av gjerde mellom Hellemshaugan og jernbanen Belysning Utbygging av gatelys. Straumen, Fv221 fra Rv 755 til Sund folkehøgskole. Jernbaneverket /kom /Sund f.h.skole Komm. overtar drift Gangstadkorsen inkludert avkj. mot Hustadlandet og bussholdeplassen ved Prix. /kom 150 Straumen, Rv 761, vegbelysning fra Sakshaug barneskole til Li prestegård. 400 Sandvollan, Belysning på fylkesveg 229 gjennom Småland (50 sonen) /kom 400 Bedret belysning av fotgjengerovergang ved Granaelva (rv. 755) 15 Vegbelysning langs fv. 229 fra Lyngstad barneskole til eksisterende vegbelysning i Kjerknesvågen sentrum. /Kom Røra, vegbelysning fra E6 til Hellemshaugen. Kommunen

10 6.1.5 Tilgjengelighet for mennesker med forflytningsvansker Kartlegging/statusbeskrivelse KTU/Råd. f funksj.hem/ Eldrerådet 6.2 Gi alle barn og unge en trygg skoleveg Økt trygghet Nødvendig informasjon til publikum. KTU Foreldrekjøring Skolene/KTU Sikring av kryssing av RV.761 ved Sakshaug barneskole Vurdere kriterier for fri skoleskyss Befaring og vurdering av utsatte vegstrekninger. Transport til barn som har særlig farlig skoleveg. KTU/undervis ningsavd. Ved skole start hvert år Gode av- og påstigningsforhold for skolebarn. Behandle vedtatte kriterier for fri skoleskyss hver gang handlingsplan for trafikksikkerhet revideres Tilrettelegging for trygg av- og påstigning. Bygge sluser ved barneskoler. Sette opp leskur. Vurdere belysnig ev. andre tiltak ved skoler. Komite folk Buss-selsk/ Vegv./komm. Kommune Kom./Vegv. Hvert 4. år Kartlegge behov for tiltak Vurdere behov for nye tiltak Registrere trafikkadferd, mønster og fart. KTU 6.3 Gi alle barn og unge trafikkopplæring Trafikkopplæring til Informasjon til foreldre om Barnas Trafikklubb. KTU førskolebarn. Trafikkopplæring i alle barnehager. Barnehage Trafikkopplæring i barneskolen. Aksjon skolestart. Refleksvester til alle 6-åringer. Refleksdemonstrasjon for 7-åringer Barnas trafikkperm Sykkeldag. KTU/Lens KTU/Vegv Skolene Selvkost Trafikkopplæring i ungdomsskolen Trafikkopplæring i videregående skole. Trafikk-kampanje Temadager om trafikk Opplæring i mopedkjøring. Holdningsskapende arbeid. Aksjon Russetid. Skolene/T.T Skolene/T.T Skolene Skolene Lensm.ktr. 6.4 Redusere ulykkesrisikoen på utsatte vegstrekninger Hindre nye ulykker Skilte farlige punkt. Kom./Vegv. Instruks for vedlikehold. Kommune Overvåkning. Lensm.ktr. Fysiske tiltak. Kom./Vegv Følge opp henvendelser fra publikum. Befaring og evt. Fremme forslag til løsninger. Kommune/ vegkontor/ lensmann Bedre siktforhold Rydding av vegetasjon Kommunen/ vegvesen 10

11 6.5 Redusere antall ulykker med vogntog/traktor Ingen ulykker Kontroll av hastighet/kjøre-hvile-tid og teknisk Lensm.ktr./ Flere hvert tilstand. år Ingen ulykker Informasjon Vegkontor/ Lensm./ Landbruksorg. 6.6 Bedre adferd hos trafikkantene Bedre trafikkultur Holdningskampanje for å få voksne til å bli et KTU/lensm. bedre forbilde for barna. Sette fokus på eldre trafikkanter. KTU/Eldres råd Bruk av bilbelte. Kontroller Lensm. Flere Hastighet og avstand. Lensm. hvert år Promille og rusmidler. Lensm. Bruk av hjelm (moped) Lensm. 6.7 Redusere antall ulykker blant ungdom i alderen år Endre holdninger Etablere et samarbeid for å koordinere arbeid KTU/Lensm./ overfor aldersgruppen mellom Trygg-Trafikk, vegvesen Forsikring, Lag og foreninger Hindre ulykker med ungdomsbiler Tekniske kontroller av ungdomsbiler. Lensm./Vegv 6.8 Redusere faren for sammenstøt med hjortevilt i trafikken Ingen ulykker Rydding av areal langs veiene i kommunen for å unngå at hjortevilt søker mat i disse områdene og Kommunen for å bedre sikten for trafikkantene. Grunneiere Nedsatt fart. Vurdere strekninger med vinterfartsgrense. Kommunen Viltnemnda Vinterhalvåret 11

12 7. SAKSBEHANDLINGSREGLER Elevenes rett til skoleskyss reguleres gjennom følgende lover og forskrifter: Opplæringsloven Se vedlegg 1. Retten til gratis skyss når skoleveien er særlig farlig eller vanskelig jfr. 7-1 i opplæringsloven gir rett til skyss uten hensyn til veilengden. Både tilstanden til skoleveien, klima, trafikkforholda på veien og forhold som for eksempel elevens alder er viktige når kommunen skal vurdere om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig. Komite Folk har med utgangspunkt i opplæringsloven vedtatt kriterier for tildeling av gratis skoleskyss på veistrekninger kortere enn 4 km for klassetrinnene 2-7 og kortere enn 2 km for 1. klasse. Se vedlegg 2. Søknader fra foreldre om gratis skoleskyss skal behandles etter reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Statens Utdanningskontor er klageinstans. Vedlegg 1. Elevenes rett til skoleskyss Opplæringslova 13-4 Kommunen er ansvarleg for skyss av grunnskoleelevar og vaksne som har rett til skyss på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skoleveg. Kommunen skal oppfylle retten til reisefølgje og tilsyn for førskolebarn, grunnskoleelevar og vaksne. Elles er fylkeskommunen ansvarleg for skyss, reisefølgje og tilsyn etter reglane i kapittel 7. Kommunane betaler refusjon etter persontakst for førskolebarn, grunnskoleelevar og vaksne som blir skyssa av fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen. Dersom kommunen og fylkeskommunen ikkje blir samde om korleis skoleskyssen skal organiserast og finansierast, kan departementet gi pålegg. Departementet kan gi forskrifter om heimreiser, reisefølgje og opphald for dei som må innlosjerast for å få hjelp eller opplæring etter denne lova, dessutan forskrifter og skolekyss og skyssgodtgjersle. 12

13 Opplæringslova 7-1 Elevar i klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen, har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse/førskolen er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Når det er nødvendig, har elevar rett til gratis båttransport utan omsyn til reiselengda. Kommunen skal innlosjere elevar når dagleg skyss ikkje er forsvarleg. I vurderinga skal det særleg leggjast vekt på forhold som gjeld den enkelte eleven, til dømes alder, funksjonshemming, reisetid og tryggleik, og om dagleg skyss fører til ekstraordinære kostnader eller vanskar for kommunen. I tvilstilfelle avgjer foreldra om eleven skal skyssast eller innlosjerast. Kommunen fører tilsyn med grunnskoleelevar som er innlosjerte. Opplæringslova 7-3 Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden. Opplæringslova 7-4 Elevane har rett til nødvendig reisefølgje. Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningstida tek til og etter at undervisningstida er slutt. Vedlegg 2. Protokoll fra møte i Komite Folk den SAK 97/0066 SKOLESKYSS FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN. Komite Folk sitt vedtak : 1. Kommunen betaler som hovedregel ikke for skoleskyss for elever i 1. kl. som har mindre enn 2 km skolevei og for elever i kl. som har mindre enn 4 km skolevei. 2. Kommunen dekker utgifter til skoleskyss for elever i 1. kl. som har mindre enn 2 km skolevei og for elever i kl. som har mindre enn 4 km skolevei og som kan benytte etablerte skoleskyssruter etter følgende retningslinjer: a. Elevene må ferdes langs E-6 der det ikke er gang-/sykkelvei. b. Elevene må ferdes langs riksvei eller fylkesvei 229 der det ikke er gang-/sykkelvei. 3. Kommunen dekker utgifter til skoleskyss for elever i klasse som har mindre enn 4 km skolevei, og som må ferdes langs E-6 der det ikke er gang-/sykkelvei og som kan benytte etablerte skoleskyssruter. Jfr. handlingsprogrammet pkt Vurdere kriterier for fri skoleskyss skal trafikksikkerhetsutvalget ha sak om skoleskyss for elever i grunnskolen til høring. Denne vurderingen skal skje årlig. 13

14 8. POLITISK BEHANDLING AV PLANEN Trafikksikkerhetsutvalget (komité natur) vedtak oppstart av planarbeid Arbeidsgruppa oppstartsmøte Annonsering av oppstartet planarbeid / frist for innspill Arbeidsgruppa gjennomgang av innspill Trafikksikkerhetsutvalget (komité natur) vedtak om off. ettersyn Offentlig ettersyn Arbeidsgruppa gjennomgang av innspill etter off. ettersyn Trafikksikkerhetsutvalget (komité natur) behandling etter off. ettersyn Kommunestyrets vedtak Utvalg: Kommunestyre Møtedato: Sak: 0007/06 Saksprotokoll Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 03/00615 Tittel: SAKSPROTOKOLL: RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN Avstemning: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vang`s forslag til pkt. 4 enstemmig vedtatt. Behandling i møtet: Vang fremmet slikt forslag til nytt pkt. 4: Utviklinga med hensyn til trafikk langs RV 755 og annen aktivitet på Utøy følges nøye, og vektlegges ved førstkommende rullering av Trafikksikkerhetsplanen. Vedtak: 1. Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid i , vedtas slik den er vedlagt saken. 2. Komité Folk oppfordres om å foreta en gjennomgang av gjeldende retningslinjer for tildeling av fri skoleskyss. 3. Arbeidsgruppa som har jobbet med å revidere trafikksikkerhetsplanen videreføres og gis oppgave å følge opp handlingsmålene i planen, samt å vurdere og eventuelt uttale seg til henvendelser vedrørende mindre trafikksikkerhetsspørsmål i kommunen. 4. Utviklinga med hensyn til trafikk langs RV 755 og annen aktivitet på Utøy følges nøye, og vektlegges ved førstkommende rullering av Trafikksikkerhetsplanen. 14

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 Høringsdokument FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE 2006 2009 PLANDATO: 01.09.06. FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten 2003.

Detaljer

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave: 3 Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave/dato: 3 / 2011-03-02

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 Vedtatt av kommunestyret 29.03.2007 Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet av: Fredrikstad kommune Teknisk drift og Plan- og miljøseksjonen 1602 Fredrikstad,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune 2015-2019 Teknisk Drift 1 Forord Trafikksikkerhetsplanen er en strategisk plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Melhus kommune for en fireårsperiode. Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 Opprinnelig plan Vedtatt av Sørreisa kommunestyre 25. april 2002, sak 20/02 Revidert 22.april 2008, sak 18/08 21.mars 2013, sak 10/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.10 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 Randaberg kommune Berta Bø, 81 år, på en av sine daglige sykkelturer langs Bøveien. Foto: Ove Tennfjord

Detaljer

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2013-2016 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Aurskog-Høland Kommune Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. 11 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET AURSKOG-HØLAND KOMMUNE GODKJENT

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 "VI HAR INGEN Å MISTE" TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 14.3.2013 - sak 007/13 Side 1 Innhold: 1 Innledning Bakgrunn Hva slags plan? 2 Visjon og hovedmål 3 Organisering

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STEIGEN KOMMUNE.

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STEIGEN KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STEIGEN KOMMUNE. Planperiode: 2008-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN...2 PLANPROSESS...2 VISJON OG MÅLSETTING...3 KOMMUNALT TRAFIKKSIKKERHETSARBEID 3 ULYKKESMØNSTERET I STEIGENTRAFIKKEN...4

Detaljer

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Side 1 Utkast til TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Frosta Handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i styret **.11.2012, sak **/12. Side 2 Forord Trafikksikkerhetsplanen 2012 16 er en videreføring av ns trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer