Utvikling av aktiviteter og samarbeid i Visit Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av aktiviteter og samarbeid i Visit Hedmark"

Transkript

1 Saknr. 14/ Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Utvikling av aktiviteter og samarbeid i Visit Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at «Utvikling av aktiviteter og samarbeid i Visit Hedmark» er viktig strategisk satsing for økt verdiskaping innen Hedmarks reiselivs- og opplevelsesnæringer. Arbeidet er forenlig med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark , der samarbeid om utvikling av opplevelsestilbud og hensiktsmessig organisering er prioriterte innsatsområder. Fylkesrådet bevilger Visit Hedmark AS, Postboks 142, 2402 Elverum, org nummer tilskudd inntil totalt kr ,- fra ansvar 11607, tjeneste 6000 reiselivsprosjekter, med følgende fordeling: 1) Hedmarksdatabasen kr ,- 2) Østnettsamarbeidet kr ,- 3) Region Øst samarbeidet kr ,- 4) Destinasjonsutvikling Visit Hedmark kr ,- Tilskuddet gis som engangstilskudd for perioden Generelle vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. Særvilkår: Det forventes at Visit Hedmark AS tar ansvar for produktoppføring i Hedmarksbasen utenfor sitt område der dette ikke er dekket på annen måte. Vedlegg: - Søknad - Detaljert budsjett for hvert delprosjekt - Presentasjon Visit Hedmark Hamar,

2 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksutredning Utvikling av aktiviteter og samarbeid i Visit Hedmark Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Tre destinasjonsselskap i Hedmark jobber med å samordne sine aktiviteter; Destinasjon Sør Hedmark AS, Visit Elerum-Regionen AS og Hamarregionen Reiseliv BA. En formell samarbeidsavtale er signert og et aksjeselskap ble stiftet i 2013; Visit Hedmark AS (VH). Aksjene er fordelt med 33,33% på selskapene. Hedmark fylkeskommune har mottatt søknad om tilskudd kr til «Videre utvikling av aktiviteter innen samarbeidsorganiseringen Visit Hedmark» for Arbeidet organiseres innenfor de tre etablerte destinasjonsselskapene. VH som samarbeidsorganisering kjøper tjenester av destinasjonsselskapene basert på timepris. Sentrale oppgaver for Visit Hedmark er å: Koordinere aktiviteter og legge til rette for salg av et komplett reiselivstilbud for regionen Forvalte felles infrastruktur herunder synlighet for reiselivsprodukter i reiselivsdatabasen Tellus, felles reiselivspresentasjon på Visitnorway og deltakelse i elektronisk infrastruktur for Østlandet (ØstNett) Bygge kompetansenettverk i regionen og lære å samarbeide gjennom erfaring I søknaden inngår fire delprosjekt som skal gjennomføres: 1. Utvikling av Hedmarksdatabasen 2. Utvikling av Østnettsamarbeidet 3. Arbeid med å utvikle en organiseringsform for reiselivet i regionen innenfor et større regionalt selskap for Østlandet (Øst-Norge), med mål om å bli del av et større kompetansemiljø 4. Destinasjonsutvikling Visit Hedmark AS Prosjektet er i sin helhet et initiativ fra de tre nevnte destinasjonsselskapene, med sine medlemmer og kommuner, om å samarbeide om utviklingsarbeid for å sikre en bærekraftig reiselivssatsing som kan gi ringvirkninger til reiselivsnæringen i hele regionen.

4 Innledning og bakgrunn Arbeidet/prosjektet har som overordnet mål å øke tilgangen til gode reiselivstilbud og naturopplevelser for besøkende og innbyggerne i respektive kommuner og i fylket som helhet, og skal således bidra til å styrke befolkningsgrunnlaget i distriktet. Det søkes om støtte fra fylkeskommunen på totalt kr ,- fordelt på fire delprosjekter som skal gjennomføres i 2014,-. Søkeren for prosjektet er styret for Visit Hedmark AS som består av Bjørn Waage, Magnor Glassverk (styreleder), Tor Rullestad, Hamarregionen Reiseliv (styremedlem), Knut Henrik Aas, Elverumregionen Næringsutvikling ERNU (styremedlem). Søknad ble først mottatt 7. mars Finansieringen fra kommuner og næring kommer gjennom destinasjonsselskapene og blir tatt fra driftsmidlene som er tilgjengelig gjennom de avtalene som er gjort. Saksopplysninger fakta Nasjonal strategi Den nye nasjonale reiselivsstrategien vil endre strukturen for dagens reiselivsorganisering, stimulere til bruk av mer teknologi og styrke salg og markedsføringen av reiselivet i Norge. Mange av forslagene er i samsvar med fylkeskommunens strategi i Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark , der hovedmålet er å legge til rette for økt og bærekraftig verdiskaping i opplevelsesnæringene i Hedmark. Et satsningsområde er å samarbeide om utvikling av attraktive, synlige og helhetlige opplevelsestilbud. I det ligger bistand for å utnytte nye medier og ny teknologi, økt fokus på samarbeid og økt markedsføring. Visit Hedmark AS Visit Elverum-Regionen, Destinasjon Sør-Hedmark og Hamarregionen Reiseliv stiftet i mai 2013 selskapet Visit Hedmark AS for å ivareta fellesgodefunksjoner for reiselivsaktører i fylket i etterkant av Hedmark Reiselivs konkurs. Med organiseringen er målet at det skal være enklere å gjøre fellesavtaler og koordinere og samhandle med reiselivet. Videre er målet å benytte spisskompetansen der den finnes, og være villig til å dele denne med andre. Selskapet har ikke ansatte. Eierne; Destinasjon Sør Hedmark As, Visit Elerum-Regionen AS, Hamarregionen Reiseliv BA, er selv aktive for å få mer ut av tilgjengelige ressurser og samarbeide der det er naturlig. 3 Formål Selskapets formål er å drive destinasjonsutvikling, herunder utvikle nye opplevelser, levere tjenester til reiselivet forøvrig og drive salg og markedsføring tilknyttet dette. Aksjekapitalen er kr ,-. Forretningsadressen er i Elverum. Styret består av: Leder, Bjørn Otto Waage Medlem Tor Rullestad Medlem Knut Henrik Aas

5 Kilde: Presentasjon av Visit Hedmark AS ligger som vedlegg i utredningen. I søknaden inngår fire delprosjekt som skal gjennomføres: Delprosjekt 1 Hedmarksdatabasen I forbindelse med at Hedmark Reiseliv BA gikk til skifteretten våren 2012, ble flere av oppgavene organisasjonen forvaltet for fellesskapet rammet. En viktig oppgave var å sikre synlighet for fylkets reiselivsprodukter i nettstedet Visitnorway, som er Norges offisielle reiselivsportal på internett. En annen oppgave som ble rammet var utvikling og kvalitetssikring av reiselivsdatabasen Tellus, som er den største digitale distribusjonskanalen for reiselivet i Norge. Visit Hedmark AS søker tilskudd kr ,- til videre utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visit Norway og registrering av produkter i Tellus. I det omsøkte beløpet inngår alle kostnader til det nettbaserte samarbeidet (Tellus og Visitnorway) for å få dette opp på rett nivå. I arbeidstimer utgjør dette ca. ¾ dels stilling hos hvert av de tre destinasjonsselskapene. Til sammenligning hadde Hedmark Reiseliv i sin tid ca. 1,5 årsverk tilknyttet kun drift av Tellusdatabasen. Visitnorway Innovasjon Norge (IN) har i oppdrag fra Næring og fiskeridepartementet utviklet nettstedet Visitnorway, som er Norges offisielle reiselivsportal på internett. Målsettingen er å gi turister informasjon om hele Norge. Frem til konkursen var Hedmark Reiseliv BA eier av

6 hovedavtalen mellom destinasjonsselskapene i Hedmark og Innovasjon Norge. I påvente av ny organisering av reiselivet i Hedmark, påtok Visit Hedmark seg i 2013 ansvaret for at destinasjonene ble synlige og søkbare på den nasjonale reiselivsportalen. Visit Hedmark overtok avtalen høsten 2013, for videre fordeling av kostnadene mellom destinasjonene. FK har tidligere støttet tiltaket og bevilget Visit Hedmark tilskudd kr ,- for og kr ,- til Hamarregionen Reiseliv og Destinasjon Femund Engerdal for , samt kr ,- i Tellus Tellus er en digital distribusjonskanal og informasjonsdatabank for reiselivet i Norge. For reiselivet i Hedmark er det avgjørende at den informasjonen som gjøres tilgjengelig gjennom Tellus er oppdatert og korrekt, noe som krever kompetanse på registrering av produkter, tekst og bilder. Destinasjonsselskapene har jobbet sammen om en midlertidig løsning og gitt tilslutning til et opplegg basert på at Visit Hedmark påtar seg ansvaret for oppdatering av produkter for kommuner og regioner utover sitt eget område. Bakgrunnen for løsningen er at de har kompetanse på bruk av Tellus. Delprosjekt 2 Østnettsamarbeidet Det søkes om tilskudd kr ,- til utviklingskostnader tilknyttet Østnettsamarbeidet. Styret i de enkelte destinasjonsselskapene; Hamarregionen Reiseliv, Visit Elverumsregionen og Destinasjon Sør-Hedmark vedtok i 2013 å bli en del av et teknologisk samarbeid på østlandet kalt ØstNett-samarbeidet. Målsettingen med å utvikle en felles teknologiplattform, er å gjøre Østlandsregionen mer tilgjengelig og attraktiv for brukerne. På sikt håper man at ØstNettprosjektet kan bidra til å knytte Østlandsfylkene tettere sammen mot et landsdelsselskap, slik den nasjonale reiselivsstrategien legger opp til. I ØstNett-prosjektet deler destinasjonene på utviklingskostnadene slik at de vil ha mer kapasitet til å følge med på den teknologiske utviklingen. Hittil er det Østfold, Akershus, deler av Vestfold, Oslo, Hamarregionen med Elverum og Glåmdalsregionen (gjennom Visit Hedmark) som har inngått avtaler. Andre potensielle partnere er reiselivsdestinasjoner i Oppland, Buskerud og Telemark. En styringsgruppe for prosjektet ble etablert høsten 2012, og består av beslutningstakere fra partnerdestinasjonene. Styringsgruppa forvalter prosjektets felles utviklingsmidler. Prosjektkoordinator samarbeider tett med VisitOSLOs webavdeling, som har spisskompetanse på webløsningen. Oppstart, opplæring, support, teknisk drift og nyutvikling koordineres av prosjektets ansatte. Destinasjonene får dermed en god webløsning uten å måtte være eksperter på web. Prosjektet ØstNett er investeringer i infrastruktur som reiselivsbedriftene har vanskelig for å klare alene og de tre destinasjonsselskapene samarbeider om å utnytte muligheter innenfor teknologien. HFK bevilget Hamarregionen Reiseliv, Visit Elverumsregionen og Destinasjon Sør- Hedmark tilskudd kr ,- for 2013 til Østnett.

7 Delprosjekt 3 «Utvikling av samarbeidet innenfor landsdelsselskap Øst-Norge» Reorganisering av reisemålsselskaper Hedmark fylkeskommune deltar i prosesser som omhandler organiseringen av reiselivsnæringen i samarbeid med Næring og fiskeridepartementet, reiselivsbedrifter, destinasjonsselskap og andre fylkeskommuner. I den nasjonale reiselivsstrategien er regionale selskap med underliggende avdelinger/selskap en del av en foreslått struktur. Den nye strukturens mål er å frigjøre mer tid til operativt arbeid og næringskontakt og at næringen blir del av et større kompetansemiljø. Prosjektet har oppnevnt prosjektgrupper. I prosjektgruppe Øst-Norge sitter Tor Rullestad, Hamarregionen Reiseliv, Bjørn O Waage, Magnor Glassverk og Liv S. Wilson, Hedmark Fylkeskommune. I brev fra Næring og fiskeridepartementet 10. mars 2014 klargjør departementet den nye regjeringens føringer og rammer for strukturprosjektet. Departementet ønsker at næringen skal drive frem prosessen med å etablere en ny struktur for reisemålsselskapene. Det begrunnes med at det er næringens behov for samarbeid om produktutvikling, kompetanseheving, markedsføring m.v. som skal være avgjørende. Det sies videre at det offentlige virkemiddelapparatet gjennom fylkeskommuner og kommuner vil være tilgjengelig for evt. delfinansiering. Visit Hedmark og tilpasning til strukturen Det søkes om tilskudd kr ,- til kostnader tilknyttet arbeidet med reorganisering av reisemålsselskapene og tilpasning av Visit Hedmark AS til den regionale strukturen. Næring og fiskeridepartementet bevilger incentivmidler tiltenkt samarbeid/sammenslåing av destinasjonsselskaper i Norge og VH har søkt departementet om støtte kr ,- (27. mars 2014). Dept. skal i gang med å behandle de innkommende søknadene og det er foreløpig ikke avklart om VHs søknad blir godkjent. I tiltaket inngår at Visit Hedmark skal arbeide med å utvikle og implementere en forretningsmodell som er tilpasset føringer fra arbeidet i prosjektgruppen for Øst-Norge og basert på samarbeidet om et landsdelsselskap for Øst-Norge. Det skal jobbes med å systematisere kjerneaktivitetene til selskapet opp mot landsdelsselskapet og mot de lokale aktørene i regionen. Herunder ligger ulike partnersamarbeid med Visit Norway, Visit Oslo, leverandørene i Hedmark, internasjonale aktører m. flere. Selskapsstrukturelle avtaler og inntektsstrømmen til selskapet må avklares og det er tenkt at arbeidet skal være basert på føringer jfr landsdelssamarbeidet. Delprosjekt 4 Destinasjonsutvikling Visit Hedmark Det søkes kr ,- til tiltaket «Destinasjonsutvikling Visit Hedmark». Grunntanken i prosjektet er at de tre destinasjonsselskapene med sine medlemsbedrifter og eiere (kommunene) skal samarbeide om å tilby kvalitetsopplevelser til turister både innen ferie- og fritidssegmentet og kurs- konferansemarkedet. Prosjektet skal jobbe for å få fram gode tilbud som skal bidra til verdiskapning for de enkelte aktører, så vel som for tilstøtende næringer og for lokalsamfunnene.

8 Aktører som deltar i prosjektet utfordres til å utvikle produkter med høy kvalitet, og delta i et kvalitetssikringsarbeid som sørger for konsistens og samsvar i produkttilbudet. Av felles samarbeidsområder nevnes: Kvalitetssikring, drift, vertskap, kommunikasjon av tilbydere av reiselivsprodukter i regionen Flere salgsfremmende felles satsinger Utvikle felles markedsplan for Visit Hedmark. Arbeide for forankring i nytt Interreg-prosjekt frem til beslutning om deltakelse skjer. Kostnader til Interreg arbeidet utgjør kr ,- av det omsøkte beløpet og er tiden som styret i VH bruker på møter, forankring, gjennomgang av dokumenter og skrivearbeid for å få søknaden ferdig. Igangsetting og implementering av salgskanal. Utvikle 10 mikrobutikker ala Elverum Folkehøgskole. Visit Elverum-Regionen AS er tiltenkt mesteparten av arbeidet da de har størst kompetanse på feltet som de øvrige destinasjonsselskapene ønsker å bygge på.

9 Budsjett og finansiering Det er lagt til grunn inntil 50 % av budsjetterte kostnader til Visit Hedmark og 50 % til Hedmark Fylkeskommune. På enkelte prosjekter har fylkeskommunen valgt å ha en lavere støtteandel. Andre budsjettposter er vurdert til ikke støtteverdige over fylkeskommunale midler. Budsjett Visit Hedmark Omsøkt Hfk innvilger Prosjekter Timer beløp beløp beløp Hedmarksdatabasen Videre utvikling Tellus nye 2 produkter pr uke i snitt 3tx40x Videreutvikle Visit Norway Delsum Østnettsamarbeidet Kompetansehevende tiltak kurs Utvikle redaktørhåndbok for VH Utvikle innhold content managment Utviklingskostnader iht avtale Oslo Tilpassing salg, mobil Tilpasse salget mot pakkereiser Tilpasse salget mot arrangementer Utvikle pakkeprodukter bedrifter Møter/reiser Oslo og i fylker Delsum Region Øst samarbeidet kr. Utvikle organisasjonsform Ansatte nøkkelres Styringsmodel, samkjøring Møter og reiser Oslo i fylket Delsum Destinasjonsutvikling VH Kvalitetssikr./drift/vertskap Salgsfremmende tiltak Utvikle markedsplan felles VH Kjøp av eksterne markedstjenester Interreg. Frem til beslutning Implementering salgskanal Utvikle 10 mikrobutikker Delsum Finansiering kommuner og næring Totalt

10 Vurderinger Med bakgrunn i søknaden og tilleggsinformasjon gitt i ettersendt materiale, foreligger fortsatt noen problemstillinger som skisseres på neste side. Hedmark fylkeskommune vurderer søknaden med det som utgangspunkt og vurderer støtte som følger: Delprosjekt «Hedmarksdatabasen»: Det legges til grunn støtte fra Hfk inntil 50 % av budsjetterte kostnader, kr ,-, med bakgrunn i at arbeidet med å forvalte infrastruktur, herunder synlighet for reiselivsprodukter i reiselivsdatabasen Tellus og felles reiselivspresentasjon på Visitnorway, anses som viktige oppgaver for fellesskapet. Delprosjekt «Østnettsamarbeidet»: Det legges til grunn støtte fra Hfk inntil 50 % av de støtteverdige aktivitene i prosjektet, dvs inntil 17 % av totalt budsjetterte kostnader, kr ,-. Deltakelse i elektronisk infrastruktur for Østlandet (ØstNett) er med på å bygge verdifull kompetanse. Prosjektet er investeringer i infrastruktur som reiselivsbedriftene har vanskelig for å klare alene. Delprosjekt «Region Øst samarbeidet»: Det legges til grunn støtte fra Hfk inntil 50 % av budsjetterte kostnader, kr ,-, med bakgrunn i at det er positivt at de tre destinasjonsselskapene jobber med å tilpasse seg ny reiselivsstruktur for Øst-Norge. Delprosjekt «Destinasjonsutvikling Visit Hedmark»: Det legges til grunn støtte fra Hfk inntil 12,5 % av budsjetterte kostnader, kr ,-, spesifikt til tiltaket om forankring i nytt interreg.-prosjekt. Søknaden er særlig vurdert hva angår prosjektets bidrag til å øke lønnsomheten i reiselivsnæringen. I vurderingen er det lagt vekt på at tiltakene kan ha overføringsverdi til andre aktører i Hedmark. Hedmark fylkeskommune fikk for 2014 et betydelig nedtrekk i regionale utviklingsmidler (utviklingsmidler tildelt over statsbudsjettet). Nedtrekket påvirker også hvordan fylkeskommunen prioriterer de fylkeskommunale midler for reiseliv. Dette bidrar til at det omsøkte beløpet ikke kan prioriteres i sin helhet. Samarbeid for synlighet på nett Hedmarksdatabasen Det er alles interesse å få markedsført Hedmarks reiselivsprodukter på internett, og det er positivt at destinasjonsselskaper og kommuner har funnet en midlertidig måte å løse oppgaven på. Det er viktig å sikre at Hedmark blir synlige og søkbare på Norges offisielle reiselivsportal. Det er også viktig å ivareta kvalitetssikring av hedmarksdatabasen (Tellus) for reiselivet. Ikke alle destinasjoner i Hedmark har kompetanse på bruk av Tellus som verktøy. Innovasjon Norge (IN) trenger en juridisk avtalepartner for å sikre synlighet og vedlikehold på Visit Norway. Siden IN ikke har hatt en partneravtale som dekker hele Hedmark, overtok Visit Hedmark avtalen på vegne av hele fylket med unntak av Trysil og Røros som har egne partneravtaler. I 2013 har Visit Hedmark fordelt arbeidet seg imellom og brukt mye tid og ressurser på utvikling av basen som har ført til at Hedmark fremstår mer helhetlig og attraktivt som reisemål. Utvikling, oppdatering og fornying på nett er en kontinuerlig

11 oppgave som krever god kompetanse. Hedmark er tjent med at de som har kompetanse på dette påtar seg oppgaven for fellesskapet, og fylkeskommunen ønsker å støtte prosjektet. Østnettsamarbeidet Profileringen av reiselivet er i endring og elektroniske løsninger er noe av det som endres raskest. Etter modell fra reiselivsselskapet FjordNorge har Oslos destinasjonsselskap, VisitOslo, tatt initiativ til å utvikle ØstNett der destinasjonene i alle åtte østlandsfylkene er invitert med. Intensjonen er at samarbeidet videreføres og at prosjektet går over i ordinær drift fra og med januar Samtidig foregår det kontinuerlig videreutvikling og forbedring av webløsningen. ØstNett prosjektet legger om til responsive nettsider, dvs. nettsidene tilpasser seg den skjermen som brukes, for eksempel nettbrett eller smarttelefon. Antallet besøk fra mobile enheter øker kraftig, og det er nødvendig med en tilpasning av nettsidene. Siden kostnadene er størst det første året, ga Hedmark fylkeskommune tilskudd inntil 50 % av de totale utviklingskostnadene i 2013, kr ,-. Driftskostnader for 2014 var den gang estimert til kr ,- fordelt på de tre selskapene (andel av drift av serverleie, driftskostnad for lisenser, vedlikeholdsavtale og supportkostnad). I budsjettet for 2014 har det kommet nye utviklingskostnader som Visit Hedmark ikke kjente til ved oppstart. Bl.a. bidrar kostander for tilpasning til mobil til kostnadsøkning. I prosjektet er det budsjettposter som fylkeskommunen har vurdert til ikke støtteverdige over fylkeskommunale midler. Det gjelder kurs, utvikle redaktørhåndbok, utvikle content management, reiser og møtevirksomhet. Vi begrunner dette med at det er oppgaver som det ikke er vår rolle å gi støtte til. Tilpassing til ny reiselivsstruktur Det er viktig for reiselivsnæringen å være del av et større faglig fellesskap som gir øket markedskompetanse til aktørene. Således er det positivt at de tre destinasjonsselskapene jobber med å tilpasse seg fellesskapet og på sikt inngå i et samarbeid for hele Østlandet. Det er også positivt at flere kommuner og destinasjonsselskaper står bak. Søknaden fremstår som lite konkret på tiltak som skal gjennomføres for å erstatte dagens organisering med en ny. Arbeidet med å utrede ny modell tar tid og en første fase i delprosjektet kan være å foreta en utredning. Fylkesrådet anbefaler at man ser på mulighetene som ligger for å slå sammen de tre destinasjonsselskaper til en større og mer samlet enhet, slik den nasjonale strategien legger opp til. Fylkesrådet er positive til å gi støtte i utredningsfasen og støtter tiltaket kr ,- for Destinasjonsutvikling Fylkeskommunen støtter utviklingsoppgaver som faller utenfor rene driftsoppgaver. I delprosjekt 4. «Destinasjonsutvikling Visit Hedmark», er tiltakene i hovedsak driftskostnader og kostnader til salgsfremmende tiltak og markedsarbeid. Innenfor delprosjektet er et av tiltakene «forankring i nytt interreg.-prosjekt. Fylkesrådet velger å gi støtte til arbeidet med forankring i interreg.-prosjekt, (foreløpig tittel «Grenseløst samarbeid omkring besøksnæringen»), da dette er et utviklingsprosjekt og et viktig samarbeidstiltak med region Värmland. Prosjektet støttes med kr ,- for Problemstillinger

12 Tiltakene i prosjektplanen burde vært oppstilt med en milepælsplan ( tidsplan/gjennomføringsplan). Det fremgår ikke i søknaden om støtte til tiltakene forutsetter at andre tiltak er gjennomført først. Dette burde vært beskrevet nærmere. Søknad om støtte til tiltak som ikke er omfattet av prosjektplanen og ikke medregnet i kostnadsplanen, sees bort i fra i denne vurderingen. Før støtte til slike tiltak kan vurderes, skal tiltaket føres opp på prosjektplanen. Fylkeskommunen har i møter og på mail etterspurt nærmere redegjørelse for bakgrunnen for hva det søkes støtte til, bruk av egne timer, selvfinansiering, konkrete tiltak som skal gjennomføres for å nå formålet/målsettingen, budsjett og finansieringsplan, inklusiv oversikt over totale utgifter knyttet til prosjektet der det framkommer hvordan omsøkt beløp inngår og hva det skal dekke. Kun delvis er denne informasjonen supplert og ettersendt. Vurdering av om tilskudd til tiltaket begrenses av statsstøtteregelverket Prosjektsøker er Visit Hedmark AS som eies av de tre destinasjonsselskapene som er halvoffentlige selskaper. Visit Hedmark vil i denne sammenheng ikke utøve økonomisk aktivitet og organisasjonen anses ikke som et foretak i EØS-avtalens forstand. Det vil ikke være til forkludring for konkurransen i det private markedet i regionen om arbeidet gjennomføres. Posisjonering av regionen i forhold til å gjøre området attraktivt for turister og tilflyttere er av allmenn nytte for kommunene i regionen og har samfunnsbetydning. Tilskuddet anses derfor ikke å være i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Konklusjon Fylkesrådet ser det som viktig at destinasjonsselskap i Hedmark jobber med å samordne sine aktiviteter. Å koordinere aktiviteter og legge til rette for salg av et komplett reiselivstilbud, er nødvendig for å oppnå større verdiskaping. Slikt arbeid kan bidra til å bygge kompetansenettverk i regionen og lære å samarbeide gjennom erfaring. Å forvalte felles infrastruktur, herunder synlighet for reiselivsprodukter i reiselivsdatabasen Tellus, reiselivspresentasjon på Visitnorway og deltakelse i elektronisk infrastruktur for Østlandet (ØstNett), er viktige oppgaver og må ivaretas der kompetansen finnes. Investeringer i infrastruktur er kostbart og reiselivsbedriftene har vanskelig for å klare dette alene. Destinasjonsselskapene og fylkeskommunen kan bidra med å støtte. Det er positivt at destinasjonsselskaper og kommuner har funnet en midlertidig måte å løse oppgaven på. Samarbeidet innenfor Visit Hedmark kan på sikt bidra til å utvikle en ny organiseringsform som gir aktører mulighet til å være del av et større kompetansemiljø. Slikt samarbeid kan bidra til å sikre en bærekraftig reiselivssatsing. Fylkesrådet ser det som viktig å prioritere reiselivsmidler til samarbeidstiltak og ønsker å støtte prosjektet, forutsatt at destinasjoner og kommuner jobber sammen om å finne varige løsninger på hvordan arbeidet kan organiseres og finansieres.

13 Fylkesrådet bevilger Visit Hedmark AS, Postboks 142, 2402 Elverum, org nummer tilskudd inntil totalt kr ,- fra ansvar 11607, tjeneste 6000 reiselivsprosjekter, med følgende fordeling: 1) Hedmarksdatabasen kr ,- 2) Østnettsamarbeidet kr ,- 3) Region Øst samarbeidet kr ,- 4) Destinasjonsutvikling Visit Hedmark kr ,- Tilskuddet gis som engangstilskudd. Tilskuddet gjelder for perioden Særvilkår: Det forventes at Visit Hedmark AS tar ansvar for produktoppføring utenfor sitt område der dette ikke er dekket på annen måte.

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Saknr. 12/6310-31 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar, Saknr. 12/6310-18 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Statistikknett Reiseliv 2015 og ny rammeavtale for

Statistikknett Reiseliv 2015 og ny rammeavtale for Saknr. 15/10026-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Statistikknett Reiseliv 2015 og ny rammeavtale for 2016-2018 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Statistikknett Reiseliv er forenlig

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2"

Søknad om støtte til prosjektet Femundløpet på TV2 Saknr. 16/17949-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til

Detaljer

Utvikling og samordning av reiselivsaktiviteter for Visit Hedmark 2015 Søknad om støtte

Utvikling og samordning av reiselivsaktiviteter for Visit Hedmark 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/1586-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Utvikling og samordning av reiselivsaktiviteter for Visit Hedmark 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at «Utvikling og

Detaljer

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Saknr. 15/846-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fløterfestival 2015 - Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at Østerdalen festivalforening

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Saknr. 12/5099-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Fylkesrådets

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Saknr. 14/9226-5 Saksbehandler: Turid Lie Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Kultur, natur og idrett som virkemiddel

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt.

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt. Saknr. 6429/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HAMARREGIONEN UTVIKLING, PROSJEKTSØKNAD "HAMARREGIONEN - EN NÆRINGSVENNLIG REGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:45 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:45 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 08.06.2015 Tid: 08:45 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 132/15 15/1652

Detaljer

Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering

Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering Saknr. 17/2640-2 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vurderer at prosjektet «Økt innovasjonskraft

Detaljer

Fjellrunden oppgradering Søknad om støtte

Fjellrunden oppgradering Søknad om støtte Saknr. 16/11669-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fjellrunden oppgradering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Fjellrunden oppgradering» som viktig strategisk satsing for økt

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Strategisk arrangementsutvikling Glåmdalsregionen Søknad om støtte

Strategisk arrangementsutvikling Glåmdalsregionen Søknad om støtte Saknr. 16/15466-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Strategisk arrangementsutvikling Glåmdalsregionen Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på nettverksutvikling og at ulike

Detaljer

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013 Reiseliv er en av fem satsingssektorer Energi Maritim Miljøteknologi Marin Reiseliv Reiseliv skaper store verdier Reiselivsnæringen

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Langløpsprosjektet Alvdal Røros

Langløpsprosjektet Alvdal Røros Saknr. 14/9222-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Langløpsprosjektet Alvdal Røros Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Langløpsprosjektet Alvdal Røros er i tråd med Regional plan

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Saknr. 13/3498-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om finansiering av tiltak for universell utforming ved Sorkodden Prosjekt for universell utforming av reiselivet i Engerdal Fylkesrådets innstilling

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte

Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte Saknr. 16/11780-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at destinasjonsselskapene

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Saknr. 15/8269-1 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Saknr. 14/9223-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Innstilling til vedtak: Fylkesrådet mener at prosjektet Flyturisme fra

Detaljer

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Saknr. 15/7127-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet Seterturisme i Ringsakerfjellet» forenlig med Regional

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.11.2016 Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 264/16 16/17949 Søknad om støtte til

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Saknr. 16/15084-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avslår søknaden fra 7Sterke om kr 560.000

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

"FEMUND-ENGERDAL TAR TAK MOT 2010" SØKNAD OM FINANSIERING FOR 2009

FEMUND-ENGERDAL TAR TAK MOT 2010 SØKNAD OM FINANSIERING FOR 2009 Saknr. 3116/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad "FEMUND-ENGERDAL TAR TAK MOT 2010" SØKNAD OM FINANSIERING FOR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Trysil Bike Festival 2017 Søknad om støtte

Trysil Bike Festival 2017 Søknad om støtte Saknr. 17/2260-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Trysil Bike Festival 2017 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Trysil Bike Festival 2017» som viktig strategisk satsing for

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

TILSKUDD FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSHAGEKONSEPT I SØR- ØSTERDALSREGIONEN

TILSKUDD FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSHAGEKONSEPT I SØR- ØSTERDALSREGIONEN Saknr. 08/7230-13 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner prosjektet Regional næringshage i Sør-Østerdalen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 3 Saknr. 12/7829-4 Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Saknr. 08/ Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SLUTTFINANSIERING AV EUROPEAN CHARTER, DOVREFJELLRÅDET

Saknr. 08/ Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SLUTTFINANSIERING AV EUROPEAN CHARTER, DOVREFJELLRÅDET Saknr. 08/3954-8 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet European Charter er

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

Flyturisme fra England og Nederland

Flyturisme fra England og Nederland Saknr. 15/7156-8 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Flyturisme fra England og Nederland Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Flyturisme fra England og Nederland er viktig strategisk

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Smaken av Finnskogen Søknad om støtte

Smaken av Finnskogen Søknad om støtte Saknr. 15/1632-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Smaken av Finnskogen Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avslår søknaden fra Svullrya Aktivitet og Utvikling med begrunnelse i følgende:

Detaljer

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Saknr. 17/321-2 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til deltakelse i Oslo Brand Partners

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte

Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte Saknr. 16/15270-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Campingnæringen er viktig for å øke den lokale og regionale verdiskapingen

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Økt satsing på opplevelsesproduksjon i Femund Engerdal

Økt satsing på opplevelsesproduksjon i Femund Engerdal Saknr. 15/1653-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt satsing på opplevelsesproduksjon i Femund Engerdal Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Økt satsing på opplevelsesproduksjon

Detaljer

Saknr. 2760/10. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal

Saknr. 2760/10. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Saknr. 2760/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET: "NÆRINGSUTVIKLING I GLÅMDALSREGIONEN - ETABLERING

Detaljer

Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum, Fjellregionen Søknad om støtte

Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum, Fjellregionen Søknad om støtte Saknr. 15/7126-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum, Fjellregionen Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Saknr. 12/3527-3 Ark.nr. 434 Saksbehandler: Turid Lie MJØSKONFERANSEN 2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr Status gjennomføring av handlingsprogram 2012-13 Partnerskap for opplevelsesnæringer pr. 07.06. 1. Kort intro med ref. til handlingsprogrammet og partnerskapsavtale Kort forklaring på malen: : Navn på

Detaljer

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Saknr. 15/7006-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Videreutvikling av innlandsoppdrett i Hedmark er forenlig

Detaljer

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Saknr. 14/8944-5 Saksbehandler: Turid Lie Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke, etter en totalvurdering,

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Utvikling av innovativt vertskapskurs og lederutvikling i Trysil

Utvikling av innovativt vertskapskurs og lederutvikling i Trysil Saknr. 14/8775-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Utvikling av innovativt vertskapskurs og lederutvikling i Trysil Innstilling til vedtak: Søknaden «Utvikling av innovativt vertskapskurs og lederutvikling

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen Ordførerer / rådmannsmøtet 28.09.17 Agenda 1. Oppsummering av fellesmøte 5. september 2. Roller og ansvar for de ulike aktørene i en fremtidig destinasjonsstrategi

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002

FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME REF:07/1002 Saknr. 08/2066-27 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen FINANSIERING VIDEREFØRING GRØNN VARME 2011-2012 REF:07/1002 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Saknr. 15/1005-7 Saksbehandler: Kjell Børresen Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser behovet for tilgang til kompetanseheving

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.02.2013 kl. 08.00 SAKSLISTE HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 25.02.2013 SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 50/13 12/9939 Forespørsel

Detaljer

Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder

Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder Saknr. 13/913-1 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING 2010

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING 2010 Saknr. 3564/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at Stipendprogram for masterstudenter i næringsrette

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen Saknr. 14/9873-1 Saksbehandler: Espen Køhn Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 2014- Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk

Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Saknr. 12/2415-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser - 2012-2013 - delprosjekt til terningen nettverk Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

ØKT KVINNEANDEL I INNLANDETS STYRER - SØKNAD OM STØTTE. Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Hamar,

ØKT KVINNEANDEL I INNLANDETS STYRER - SØKNAD OM STØTTE. Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Hamar, Saknr. 5827/08 Løpenr.17109/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Økt kvinneandel i

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE"

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE Saknr. 11/1905-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008 Saknr. 3941/08 Løpenr.10737/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Magnor Næringshage

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Forprosjekt RV3 - Den grønne snarvei

Forprosjekt RV3 - Den grønne snarvei Saknr. 14/5031-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forprosjekt RV3 - Den grønne snarvei Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet RV3 - Den grønne snarvei forenlig med Regional plan for

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Norsk Spekematfestival Søknad om støtte

Norsk Spekematfestival Søknad om støtte Saknr. 16/1938-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Spekematfestival Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Norsk Spekematfestival tar mål av seg til å bli et nasjonalt møtested for norsk mat

Detaljer

FORPROSJEKT "ÅMOT, ELVERUM OG VÅLER EN KOORDINERT OG OFFENSIV ARRANGEMENTSREGION"

FORPROSJEKT ÅMOT, ELVERUM OG VÅLER EN KOORDINERT OG OFFENSIV ARRANGEMENTSREGION Saknr. 1816/10 Ark.nr. 243 U64. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FORPROSJEKT "ÅMOT, ELVERUM OG VÅLER EN KOORDINERT OG OFFENSIV ARRANGEMENTSREGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer