MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Innledningsvis blir det tatt opp det videre arbeid med rullering av kommuneplanen. Med utgangspunkt i forelesningen som Håvard Moe hadde i kommunestyret den 10. mai bes formannskapet å diskutere hvilke viktige drivkrefter som påvirker vår kommune. Og med utgangspunkt i dem komme fram til hvilke områder det skal fokuseres spesielt på i denne rulleringen. Det avsettes inntil en time til denne drøftingen. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 0092/05 05/01947 BORTSKRIVING AV SKATTEREGNSKAPET AV DIFFERANSER PÅ KR VEDRØRENDE INNTEKTSÅRET /05 04/00652 TILSKUDD TIL LOKALMILJØGRUPPENE I /05 04/00479 KOMMUNENS PENSJONSFORSIKRINGER 0095/05 04/01350 DALE FISK V/JOHN KRISTIAN DALE. SØKNAD OM OPPDRETT AV TORSK, LOKALITET DALSVÅGEN, TORVASTAD 0096/05 05/01435 KONSEKVENSUTREDNING FOR AVFALLSFORBRENNINGSANLEGG, SPANNE FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM

2 0097/05 04/02853 SALG AV INDUSTRIANLEGG HUSØY - BYGG C 0098/05 05/00077 REFERATLISTA 0099/05 05/00078 EVENTUELT Karmøy rådhus, sign. sign.

3 Sak 0093/05 BORTSKRIVING AV SKATTEREGNSKAPET AV DIFFERANSER PÅ KR VEDRØRENDE INNTEKTSÅRET 1990 Saksbehandler: Anne Magnussen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/01947 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0092/05 Formannskapet Forslag til vedtak: Side 3 av 25

4 Sak 0093/05 TILSKUDD TIL LOKALMILJØGRUPPENE I 2005 Saksbehandler: Inger Kallevik Haavik Arkiv: 223 L02 Arkivsaksnr.: 04/00652 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0093/05 Formannskapet Forslag til vedtak: Med henvisning til vedtatte retningslinjer og på bakgrunn av en samlet vurdering, vedtar Formannskapet følgende fordeling av rest tilskudd til lokalmiljøgruppene for 2005: Lokalsamfunn Forslag til tildeling av rest, juni 05 søkere Fastlandet Avaldsnes Kopervik Åkrehamn Skudenes Sum rest fordeling Beløpet belastes Side 4 av 25

5 Sak 0093/05 SAKSFRAMSTILLING Det er kommet inn søknad fra 5 av lokalmiljøgruppene om tilskudd til tiltak i Det er satt av kr i årets budsjett til dette formålet. I henhold til disse deles halvparten ut etter en fastsatt nøkkel vedtatt av kommuneplanutvalget i sak 11/00, resten fordeles etter konkrete søknader. Den første halvdelen ble tildelt og utbetalt i mai i år og ble fordelt som følger: Lokalsamfunn søkere Folketall per fordelt likt fordelt etter folketall Sum tildeling mai Fastlandet Avaldsnes Kopervik Åkrehamn Skudenes * Resten av beløpet som er avsatt i budsjettet for 2005, kr , deles ut til konkrete prosjekter som gruppene søker om. I henhold til retningslinjene for tildeling av midlene skal de konkrete søknadene inneholde en nærmere spesifisering og kostnadssetting av tiltaket som skal settes i gang. Midlene bør ha to funksjoner: 1. Stimulere de gruppene som har god aktivitet og som trenger økonomiske midler for å gjennomføre tiltak. 2. Stimulere lokalsamfunn til å få opp aktiviteten ut fra trygghet om at det er tilgjengelige midler til tiltak dersom de settes i gang. Noen av søknadene ligger helt klart innenfor kulturs regler for tildeling av tilskudd. Spesielt gjelder dette søknader om tilskudd til anlegg. Hva som er gitt av tilskudd, både fra kultur og teknisk (Hold Karmøy ren), er med i det vedlagte sammendraget av søknadene. Etatene er også informert om tilskuddene som gis til lokalmiljøgruppene. Det er også svært viktig at søkerne blir godt informert om tilskuddsordningene som gis av etatene. Når det gjelder anlegg er dette særlig viktig fordi prosjektene bør vurderes opp i mot mulighetene som finnes i spillemiddelordningen. Enkelte grupper gir foreninger og lag i nærmiljøet mulighet for å søke om tilskudd av potten de får fra kommunen. Det er viktig at gruppene gir til formål som er i tråd med retningslinjene og at de er klar over at det også gis tilskudd til forskjellige formål fra skole- og kulturetaten og teknisk etat. For å få en klarhet i det ovennevnte bør lokalmiljøgruppene samles til høsten for blant annet å ta en diskusjon på om retningslinjene for tildeling bør gjøres klarere. I denne tildelingsrunden følges tradisjonen som er opparbeidet i løpet av de siste årene. Side 5 av 25

6 Sak 0093/05 Forslag til fordeling av tilskudd: Lokalsamfunn søkere Sum tildeling mai Forslag til tildeling av rest, juni 05 Forslag sum tildeling Fastlandet Avaldsnes Kopervik Åkrehamn Skudenes Rådmannens kommentarer og konklusjon: Søknadene viser at aktiviteten er for svært forskjellig i gruppene. Enkelte har et høyt aktivitetsnivå og en bra organisasjon, mens andre ikke har søkt i det hele tatt. Dette gjelder Torvastad bygdalag, Vedavågen bygdeutvalg og Langåker forum. Det er også tydelig at aktiviteten flere steder konsentrerer seg om anlegg, noe som helt klart er et pluss i lokalmiljøet. Spørsmålet er om søknadene er adressert til feil avdeling? Tradisjonelt er det skole- og kulturetaten og teknisk etat som håndterer denne type søknader. Målet med midlene er helt klart å støtte opp under arbeidet med å skape og bevare levende og engasjerte lokalsamfunn i kommunen. Men det kan se ut som om tiden er moden for en evaluering og diskusjon både når det gjelder fordeling av pengene, organiseringen og kontakt mellom gruppene, administrasjon og politikere. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 6 av 25

7 Sak 0093/05 VEDLEGG, sammendrag av hver enkelt søknad: Fastlandsutvalget: Sum søknad ikke spesifisert - Ønsker å priotere satsingen på barn og ungdom blant annet ved å fortsette samarbeidet med fritidsklubben Basement. Konkret er det å være med på å lage et rusfritt ungdomsdiskotek som skiller seg ut fra de andre fredagsdiskotekene. Politiet er med i samarbeidet og rusfri ungdom premieres med å være med i trekningen av moped eller førerkort til bil. - Fastlandsdagen den 16. april. Tilstelninger både for barn og voksne. - Støtter opp under underholdning for barn, unge og voksne på fastlandssida. Medspillere er blant annet Tuastad Grendalag, Norheim menighet og grendehusene. - Ha fokus på viktige saker for fastlandet og være med på å skape engasjement og entusiasme i befolkningen. Avaldsnes Bygdeutvalg: Sum søknad: kr Prosjekttilskudd til lag og foreninger på kr ,-. Tilskuddet fordeles ut til lag og foreninger i Avaldsnesbygda som søker om midler til aktiviteter i bygda. - Prosjekttilskudd til kjøkken i gymnastikksalen, kr ,-. I forbindelse med bygging av ny gymnastikksal ved Avaldsnes skole ønsket bygdeutvalget å få med kjøkkenfasiliteter. Dette var ikke med i den opprinnelige planen fra kommunens side og utvalget tok derfor opp lån for å få inn kjøkkenet. De ønsker at deler av tilskuddet til utvalget skal være med å finansiere deler av dette lånet. Byen vår Kopervik: Sum søknad kr Arbeid med ny sentrumsplan for Kopervik kr BVK har vedtatt at ny sentrumsplan for Kopervik er den viktigste saken framover. Byen trenger et styringsverktøy for å kunne fatte rette beslutninger for å oppnå ønsket utvikling. - Vrimledag/kåring av årets Koperviking kr Siden 1999 har BVK kåret Årets Koperviking for å gjøre ære på et menneske som har bidratt til å gjøre Kopervik til en bedre by. Håpet er at tiltaket bidrar til å skape tilhørighet og identitet blant innbyggerne. Vrimledagen er dagen der lag og foreninger får vist seg fram og det blir forskjellige arrangement som Nattfiskefestival og regatta. - Forskjønnelse av Kopervik kr I 2006 feirer byen 140 år og BVK ønsker å gi byen et estetisk løft. I tillegg ønsker de å arbeide videre med Koperviks Visuelle profil. - Kittilsbotten Park kr Ønsker å opparbeide området til å bli et sosialt treffsted for befolkningen. Kostnadsrammen er på kr og det er søkt om spillemidler på halvparten. Prosjektet har mottatt tilskudd fra skole og kulturetaten på kr , HSK sak 15/05. I tillegg har de fått kr fra teknisk etat (Hold Karmøy ren). Side 7 av 25

8 Sak 0093/05 - Dugnadsfond kr Blir brukt til å påskjønne de som arbeider frivillig med BVK s arrangementer. Eksempler er blomster, konfekt, et måltid, med mer. - Opprettelse av BVK generelle aktivitetsnivå kr For å kunne opprettholde et ønsket aktivitetsnivå i tillegg til 80% daglig leder, er BVK avhengig av inntekter og tilskudd. Lokalmiljøet bidrar med kr og i tillegg gir Sparebank 1, SR-bank kr Dette er imidlertid ikke nok og BVK søker derfor også om midler til å opprettholde driften. BVK har også fått kr ,- til maling av benker i sentrum av forskjønningsmidlene (Hold Karmøy ren). Åkrehamn Utviklingsforum Sum søknad kr Opparbeidelse av utsiktsplass på Stong kr Det søkes om midler til å opparbeide sti og utsiktsplass. Stien vil være tilgjengelig for rullestolbrukere og det vil bli laget grillplass med sittegruppe. - Gangsti langs Åna fra Tjøsvollsvatn til Håstø kr Åkra Sjøtun kr Videre arbeid med brostein og trapp til sjø. - Sentrumspark i Krossen kr Videre opparbeidelse med planting av trær og støping av natursteinsmurer. - Åkra bu- og behandlingsheim kr Har planer om i samarbeid med Karmøy kommune, å sette i gang opparbeidels av en sansehage ved bu- og behandlingsheimen. Utviklingsforumet har mottatt et generelt tilskudd på kr fra skole og kultur, HSK 15/05 til de forskjellige tiltakene med unntak av sansehagen ved behandlingsheimen. I tillegg har de fått kr til opprydning langs Årvollsåna, klargjøring for sti til utsiktsplassen på Stong og planting, rydding og forskjønning på kaien fra teknisk etat, (Hold Karmøy ren). Skudenes Forum Sum søknad ikke spesifisert - Lysløype og sykkel og gangsti Det arbeides med å få til lysøype i Allmannemyr/golfbaneområdet. Denne er kostnadsberegnet til kr Ny sykkel og gangsti fra Salem til Shell stasjonen vil bli en prioritert sak for forumet og fordi den griper inn i lysløypetraseen vil disse to prosjektene blitt sett på i en sammenheng. - Klatrevegg i Skudehallen Side 8 av 25

9 Sak 0093/05 Kostnadsberegnet til kr Paviljong i sentrum Ble dyrere enn planlagt. Skudeneshavn Handelsstandsforening måtte ta opp privat lån på kr for å få den ferdig. - New Zealand Hut, gullgraverbekken. Bekken trenger rehabilitering og Skudenes Forum ønsker å sette i gang dette arbeidet. Forumet har fått kr til forskjønning av kaiområdene/sentrum fra teknisk etat (Hold Karmøy ren). Side 9 av 25

10 Sak 0094/05 KOMMUNENS PENSJONSFORSIKRINGER Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 570 Arkivsaksnr.: 04/00479 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0094/05 Formannskapet Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Side 10 av 25

11 Sak 0094/05 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: Bente Thorsen fremmet i kommunestyrets møte , sak 95/04, følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Formannskapet vurderer sak ang. kollektiv pensjonsforsikring for kommunalt ansatte. I saken er det ulike sider som må belyses, for eksempel premien, finansavkastning, driftskostnader, egen kapitalbetjening, kompetanse og service i fra leverandør overfor kommunens administrative system og ordninger i forhold til ansatte. Saken fremmes for formannskapet innen mai, juni 2005 og eventuelt til kommunestyret i august, september I formannskapsmøtet , sak 144/04, ble forslaget oversendt rådmannen. Rådmannen har avventet en avgjørelse på generalforsamlingen i KLP om omdannelse til et aksjeselskap eventuelt selskap med grunnfonskapital. Da dette kunne få betydning for tidspunktet for en eventuell avgjørelse om å gå ut på anbud med forsikringene. På generalforsamlingen fikk imidlertid ingen av forslagene de nødvendige 2/3 flertall, og dermed fortsetter KLP som et gjensidig selskap eid av sine kunder. Karmøy kommunes pensjonsordninger Karmøy kommune har pensjonsordninger for sine ansatte i 2 pensjonsselskap. Statens pensjonskasse (SPK) for de som tidligere gikk på statlige lønnsregulativer (lærere) og kommunal landspensjonskasse (KLP) for de øvrige. Pensjonsordningen i KLP er delt i 3: - Pensjonsordningen for sykepleiere - Pensjonsordningen for tillitsvalgte (politikere) - Felles pensjonsordning (alle ansatte utenom lærere og sykepleiere) Når det gjelder pensjonsordningen for sykepleiere er denne regulert i lov der det fremgår at ordningen skal administreres av KLP. Det er altså felles pensjonsordning og pensjonsordning for tillitsvalgte en eventuell kan konkuranseutsette. LIV-selskapenes kostnader og premieberegning Prinsippene som legges til grunn for all livsforsikring bygger på forutsetninger om blant annet uførehyppighet og dødelighet, forventet renteavkastning på avsatte fond og forventninger om pensjoneringsmønsteret. Disse forutsetningene er en del av det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget og som kredittilsynet fører kontroll med. Resultatene i pensjonsordningene er altså avhengig av: Side 11 av 25

12 Sak 0094/05 1. Avkastningen på selskapets midler rentereslultatet. Renteresultatet er den gjennomsnittlige avkastningen som selskapet har oppnådd på forsikringstakernes midler i løpet av året. Ser vi på gjennomsnittsrenten over noe tid, for eksempel over 10 år, er avkastningen noenlunde lik for alle LIV-selskapene, dvs. det er ingen som skiller seg ut som spesielt god eller spesielt dårlig. 2. Dødelighet/uførehyppighet De fleste norske LIV-selskaper bruker samme statistikkgrunnlag for dødelighet og uførehyppighet når en beregner premien. De aktuarmessige beregningene for risiko burde da komme fram til samme resultat. (Kredittilsynet fører kontroll). Arbeidsgiver har uansett risikoen (ansvaret) hvis beregningene likevel skulle vise seg å være feil. 3. Administrasjonskostnader I premien inngår også andel av administrasjonskostnadene. 4. Avkastning på eierkapital Eiere som har kapital i selskapet forventer også en viss avkastning på sin kapital, f.eksempel aksjekapitalen, grunnfondskapitalen og lignende. (I et gjensidig selskap eid av kundene, kan det komme krav om økt egenkapitalinnskudd). Med unntak av administrasjonskostnader og avkastning på eierkapital som kan være noe ulik fra selskap til selskap, tilsier dette at selskapene over tid vil komme noenlunde likt ut, gitt at selskapene dekker de samme forhold, og som er i samsvar med kravene i hovedtariffavtalen. Eventuell oppsigelse og ny avtale Hvis kommunen ønsker å gå ut på anbud med pensjonsforsikringene er det en del forhold som må ivaretas: - En eventuell oppsigelse av eksisterende avtale må gjøres innen (oppsigelsen kan trekkes tilbake innen ). - Anbudet skal følge reglene om offentlige anskaffelser. - Eventuell skift av pensjonsleverandør skal alltid drøftes med de tillitsvalgte og i henhold til hovedtariffavtalen. - Siden pensjonen er en langsiktig forsikring og kommunen er forpliktet til å tilby en ytelsesbasert pensjonsordning, bør et eventuelt anbud vise kostnader for et visst antall år fram i tid. Side 12 av 25

13 Sak 0094/05 Kostnadsestimater for kortere tidsperioder gir sjelden det riktige bilde av kostnadsomfanget knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger. Juridisk redegjørelse Rådmannen har fått utarbeidet en juridisk redegjørelse vedrørende ulike aspekt knyttet til et eventuelt skift av pensjonsleverandør. Her er også tatt med en presisering av eventuelle særlige juridiske forpliktelser knyttet til opprettelse av en egen pensjonskasse. Redegjørelsen er utarbeidet av Deloitte. Rådmannens vurderinger/konklusjon Pensjonsforpliktelser er for kommunen en langsiktig forpliktelse, og forpliktelsen er der enten en er forsikret eller ikke. Det er derfor viktig å dekke opp for alle forpliktelser og å være langsiktig når en skal inngå avtale med en pensjonsleverandør. Forutsatt at de samme forhold blir dekket, skal de aktuarmessige beregningene av de forsikringsmessige tekniske forhold være like for pensjonsselskapene. Sett over noe tid vil også den gjennomsnittlige avkastningen på selskapenes midler være noenlunde like. Gitt langsiktighet, må det altså være andre forhold som gjør at det kan bli forskjeller i pris mellom de forskjellige pensjonsleverandører i en anbudsrunde. En av disse forskjeller kan være administrasjonskostnader. Et eventuelt skifte av pensjonsleverandør er imidlertid en omfattende prosess og som involverer både ledelse, medarbeidere, tillitsvalgte og våre datasystemer. Dette har også en kostnadsside, som en må ta hensyn til, men som det i dag vil være vanskelig å sette eksakt tall på. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 13 av 25

14 Sak 0095/05 DALE FISK V/JOHN KRISTIAN DALE. SØKNAD OM OPPDRETT AV TORSK, LOKALITET DALSVÅGEN, TORVASTAD Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 04/01350 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0095/05 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap tilrår at Dale Fisk v/ John Kristian Dale får konsesjon for oppdrett av torsk som omsøkt på lokalitet i Dalsvågen, Torvastad. Karmøy formannskap ser positivt på at det satses på oppdrett av marine arter i kommunen. Side 14 av 25

15 Sak 0095/05 SAKSFRAMSTILLING Saken gjelder søknad om oppdrettsanlegg/konsesjon for torsk på lokalitet i Dalsvågen. Lokaliteten har tidligere vært benyttet for oppdrett av laks (sletta ). Omsøkt lokalitet skal benyttes til et konsesjonsvolum på m3. På kommuneplanens arealdel er det omsøkte området merket av som område for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag, herunder område for natur, friluftsliv, ferdsel, fiske og akvakulturanlegg. Torskeoppdrett går under akvakulturanlegg, og er derfor i overenstemmelse med arealdelen av kommuneplanen. Området er videre vist med eget symbol for konsesjon for laksefisk (avsluttet). Søknaden har vært kunngjort i Norsk Lysningsblad, Haugesunds Avis og Karmøybladet. Søknaden har i tillegg vært sendt til Karmsund Interkommunale Havnevesen, samt internt i kommunen ved naturforvalter, VAR-avdeling, samt kommunelege. Karmsund Havnevesen har ingen ferdselsmessige merknader til søknaden. Forutsetter at søknadsdokumentene samlet blir oversendt fra Fiskeridirektoratet for behandling etter havnelovens bestemmelser på vanlig måte. Kommunelegen har muntlig sagt at han ikke har merknader. VAR-sjefen viser til at det ikke finnes kommunale utslipp eller planlagt nye utslipp i henhold til hovedplan for avløp som må hensyntas. Rådmannens konklusjon: Det omsøkte anlegget er ikke i strid med arealdelen av kommuneplanen. Det er heller ikke kommet negative merknader til søknaden. Rådmannen vil derfor tilrå at det blir gitt konsesjon for oppdrett av torsk som omsøkt. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 15 av 25

16 Sak 0096/05 KONSEKVENSUTREDNING FOR AVFALLSFORBRENNINGSANLEGG, SPANNE FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 586 Arkivsaksnr.: 05/01435 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0096/05 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser til innkommet forslag til melding med utredningprogram for konsekvensutredning for avfallsforbrenningsanlegg på Spanne. Jf brev datert fra SørVest Varme AS med vedlegg. Formannskapet vedtar at forslaget til utredningsprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Jf plan- og bygningslovens Frist for merknader settes til Formannskapet ber tiltakshaver kunngjøre oppstart av reguleringsarbeid for tiltaket. Jf planog bygningslovens 27-1 nr.1. I kunngjøringen må det framgå at også forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning for tiltaket er utlagt til offentlig ettersyn. Frist for merknader til oppstart av reguleringsarbeid settes til Ved fastleggelse av endelig utredningsprogram vil formannskapet også fastlegge opplegg for medvirkning. Jf plan- og bygningslovens 16-1 og Side 16 av 25

17 Sak 0096/05 KONSEKVENSUTREDNING FOR AVFALLSFORBRENNINGSANLEGG, SPANNE FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM Ved brev datert har SørVest Varme AS oversendt melding med forslag til utredningsprogram for etablering av avfallsforbrenningsanlegg på Spanne. Forbrenningsanlegget faller inn under bestemmelsen for den type tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Jf forskrift gitt i medhold av plan- og bygningslovens 33-5, vedlegg I, pkt.4. Beskrivelse av tiltaket: Energigjenvinningsanlegget skal produsere termisk energi og elektrisk kraft basert på restavfall fra kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland. Totalmengden for restavfall innen dette området utgjorde tonn i Prognosen for de neste 10 år viser at den totale avfallsmengden vil kunne stige til omkring tonn i Det er ikke endelig bestemt hvilken kapasitet det aktuelle anlegget skal ha, men den vil sannsynligvis ligge mellom og tonn. Det forventes byggestart for anlegget i løpet av 2006, med driftsstart første halvår Det vises til vedlagte melding med beskrivelse av tiltaket og foreløpig beskrivelse av tiltakets konsekvenser. Forslag til utredningprogram: Forslaget til utredningsprogram har følgende hovedinnhold: Prosjektbeskrivelse Beskrivelse av 0-alternativet (det vil si utviklingen dersom tiltaket ikke blir realisert) Tiltak, planer og nødvendige tillatelser Konsekvenser for fysisk miljø Utslipp til luft, vann og jord Støy Infrastruktur Næringsliv og sysselsetting. Det vises til vedlagt programforslag. Nåværende planstatus: Området der anlegget er planlagt lokalisert er i kommuneplanen vist til område for avfallsbehandling. Formålet er vist uten rettsvirkning; uten rettsvirkning fordi etableringen Side 17 av 25

18 Sak 0096/05 krever konsekvensutredning og da kan det ikke fattes planvedtak før utredningsplikten er oppfylt. Jf plan- og bygningslovens 33-7 som gjaldt på det tidspunkt kommuneplanen ble vedtatt.( opphevet ). Gjeldende bestemmelser om konsekvensutredninger: trådte nye bestemmelser om konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven i kraft. Målet med disse endringene er at bestemmelsene om konsekvensutredninger skal integreres i planlegging etter plan- og bygningsloven. Samtidig ble regelverket forenklet ved at det ble færre og mindre detaljerte lovbestemmelser. De detaljerte bestemmelsene om konsekvensutredninger finner en imidlertid nå som før i forskrifter til loven, fastlagt med hjemmel i Nye forskrifter trådte også i kraft Den foreliggende melding med utredningsprogram er utformet med grunnlag i de tidligere bestemmelser. Dette har etter rådmannens vurdering ingen praktisk betydning så lenge forslaget til utredningsprogram etter både gamle og nye regler skal legges ut til offentlig ettersyn og omfanget av utredningen omfatter det som er av relevante forhold. Det er imidlertid etter rådmannens oppfatning, rasjonelt for den videre behandling at tiltakshaver, i dette tilfellet SørVest Varme, melder oppstart av reguleringsplanarbeid for tiltaket. Det vil under enhver omstendighet påhvile et krav om reguleringsplan for anlegget. I tidligere saker der det både ble krevd konsekvensutredning og var krav om reguleringsplan, var det tilløp til forvirring og uklare oppfatninger hva som var hva. Dersom behandlingen av den foreliggende utredning og plan kommer inn i det spor som er intensjonen i de nåværende bestemmelser, vil dette etter rådmannens vurdering være en fordel for alle involverte parter. Rådmannen vil derfor anbefale at det blir gitt en parallell frist for merknad til oppstart av reguleringsplanarbeidet. I neste omgang kan en så integrere konsekvensutredningen i arealplanen, i samsvar med lovens intensjon. Rådmannens konklusjon: Rådmannen viser til vedlagte melding med forslag til utredningsprogram og har ingen vesentlige merknader til innholdet. Etter rådmannens vurdering framgår det at alle relevante konsekvenser skal utredes og beskrives. Spesielt er det viktig at 0-alternativet blir utredet. Dette vil belyse de konsekvenser det vil ha om anlegget ikke gjennomføres. Selv om alle relevante konsekvenser blir utredet, er det ikke dermed sagt at det er samstemmighet om at anlegget skal bygges eller om det skal bygges, at det skal lokaliseres til dette området. I plan- og bygningslovens 33-2 og i forskriftenes 5 er det konkret påpekt at et utredningsprogram skal beskrive opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Side 18 av 25

19 Sak 0096/05 I forslaget til utredningsprogram er det ikke gjort rede for spesielle informasjons- eller medvirkningstiltak. Dette er etter rådmannens oppfatning en mangel ved det foreliggende dokument og rådmannen vil allerede nå presisere at dette forholdet vil bli vurdert når det endelige innhold i konsekvensutredningen blir fastlagt. Med henvisning til de kommentarer og vurderinger er gitt over, vil rådmannen anbefale at forslaget til melding og utredningsprogram for avfallsforbrenningsanlegg på Spanne blir lagt ut til offentlig ettersyn. Side 19 av 25

20 Sak 0097/05 SALG AV INDUSTRIANLEGG HUSØY - BYGG C Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 04/02853 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0097/05 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å selge bygg C på Husøy industriområde med ca. 6,3 DA tomteareal. Arealet deles fra g.nr. 86, br.nr Bud fra Industribase AS (under stiftelse) på kr samt kontrakt datert aksepteres. 3. Salgsbeløpet krediteres regnskapskonto P18200 og tilføres ubunden investeringsfond P Side 20 av 25

21 Sak 0097/05 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken I hht. kommunestyrets saksnr. 0087/00 ble følgende vedtatt : Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å selge følgende eiendommer : 1. Ungdomsherberge på Sandve; g.nr. 33. b.nr Næringseiendommen på Husøy (tidligere Elf-basen); g.nr. 86, b.nr. 60. utlegges for salg etter Budrunde for næringseiendommen på Husøy ble gjennomført år 2001/2002. Innkommet samlet bud på 22 million resulterte i følgende vedtak i formannskapet, saksnr. 0113/02 : 1. Formannskapet vedtar å beholde kommunenes industrianlegg på g.nr. 86, b.nr Husøy. 2. Ved forlenging av avtaler / etablering av nye avtaler skal det legges vekt på langsiktighet. 3. Når avtaler med langsiktighet er oppnådd, legges industrianlegget igjen ut for salg. I FSK saksnr. 0139/04 ble det vedtatt å selge del av g.nr. 86, br.nr. 60 (bygg A) til Åkrehamn Trålbøteri AS for 5,4 millioner. Skriftlige bud på kjøp av bygg C innkom den , (høynet bud) samt Problemanalyse / Fakta Karmøy kommune eier pr. dato bygg B og bygg C på Husøy industriområde (tidligere Elfbasen). Bygg B Det er inngått ny forlenget leieavtale med Grenland MMO (tidligere Bjørge Offshore AS) for leie av bygg B. Denne avtalen har en varighet til Bygg C Deler av bygg C har vært utleid kun i kortere perioder etter at Maritime Well Service AS flyttet til Forus den Industrianlegget har vært utlyst for utleie / salg i Haugesunds Avis, Stavanger Aftenblad, Næringsbygg, Havneavisen og Industri & Olje. I tillegg er eiendommen avertert gjennom kommunenes internettsider og finn.no. En rekke interessenter har vært i kontakt, enkelte har også vært på omvisning i lokalene for leie / event. kjøp. Avtaler er likevel ikke etablert. Pris samt virksomheters begrensede arealbehov i forhold til bygningsmassen, har stort sett vært årsaken til dette. En rekke bedrifter ble invitert til et informasjonsmøte om industrianlegget i Haugaland Ressurssenter den Møtet ble gjennomført med næringsrådgiver Bjørn Oddvar Madsen som medspiller. Dette i et forsøk på å få etablert en "næringshage" bestående av flere bedrifter i bygget. Det var få som møtte opp, men en mindre gruppe av deltakerne har fått i Side 21 av 25

22 Sak 0097/05 stand et samarbeid om lokalene. Samarbeidet har nå resultert i bud. I tillegg er det også kommet bud fra annen aktør. Bud Det første bud ble mottatt den Dette omfattet bygg C med tomteareal som avmerket i vårt prospekt av tilstøtende areal i vest (ca. 2,6DA). Dette var et betinget bud på kr Budet ble senere høynet til kr For å kunne sammenligne dette bud med andre bud, ble verdi av tilstøtende tilleggsareal fratrukket budsummen : Samlet bud inkl. tilleggsareal : kr Verdi av tilleggsareal (2600 m2 x kr. 450) : kr =Bud for bygg C inkl. tomt som i prospekt : kr Budet ble senere trukket. Etter at første bud var mottatt, ble det sendt mail til alle firmaer/personer som den senere tid hadde vist interesse for bygget. Her ble disse oppfordret til å komme med bud innen Den ble følgende bud mottatt : Bygg C inkl. tilhørende tomt iflg. kart i prospekt : kr Budet var uten forbehold. Flere interessenter meldte sin interesse innen Karmøyadvokatene v/didrik Ferkingstad ble da kontaktet for å gjennomføre og avslutte budrunden. Det ble derfra igjen sendt ut et skriv til de som hadde vist interesse for bygget. I dette skriv ble presiseringer foretatt i forholdt til prospekt. Det ble også opplyst om størrelsen på høyeste bud og frist til den kl til å inngi bud. Det innkom ikke flere bud. Høyeste bud ble dermed kr Høyeste budgiver - budgivers formålsparagraf Høyeste budgiver er Industribase AS. Dette er et eiendomsselskap under stiftelse med følgende eiere: - Husøy Tomteselskap AS v/einar Tangjerd 33 1/3 % - Techno Eiendom AS v/bjørn Utseth 33 1/3 % - Coast Transport AS v/asbjørn Utne 33 1/3 % I budet opplyses det at selskapets formålsparagraf blant annet består i å utvikle eiendommen og dens fasiliteter samt i å trekke selskaper til området som kan være med å styrke posisjonen til Husøy industriområde i Karmøy kommune. Økonomi Bygg C har kun gitt kommunen mindre inntekter siden Maritime Well Service AS flyttet sin virksomhet til Forus ved årsskifte 2003/2004. Løpende driftsutgifter som strøm, komm.avg., forsikringer, vedlikehold og vaktmestertjeneste bekostes fortløpende av kommunen. Ventilasjonsanlegget i bygget er nedkjørt, noe som krever investeringer. Side 22 av 25

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2011 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapets sakliste 02.02.04

Formannskapets sakliste 02.02.04 Page 1 of 28 Formannskapets sakliste 02.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid: Kl. 18.00 NB!! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer