Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt"

Transkript

1 Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er det noen måneder siden forrige nyhetsbrev, og mye har skjedd siden sist. Dette blir dermed et ganske fyldig nyhetsbrev, begrenset til høydepunktene på det som har skjedd i Landkredittkonsernet de siste månedene. Landkreditt 99 år! 24. september 2014 var det 99 år siden Landkreditt ble etablert. Hold derfor av dagen for hundreårsjubileet som vil bli feiret 24. september 2015! Mer informasjon om dette vil selvfølgelig komme når tiden nærmer seg. Under følger en kort historisk introduksjon på de hendelser som utløste etableringen av «Norges Kredittforening for Jord og Skogbruk» for 99 år siden: Bondereising og banketablering Ved inngangen til 1900-tallet kunne en knapt åpne en distriktsavis uten å lese klager fra bønder om mangel på lånekapital og urimelige lånevilkår. For å bøte på situasjonen ble det på Bondelagets årsmøte i 1913 fremmet forslag om å etablere en ny sentralbank for distriktene. Et arbeidsutvalg med Rasmus O. Mortensen i spissen ble oppnevnt - og gjennom både hell og tilfeldigheter ledet arbeidet fram til opprettelsen av Landkreditt (Norges Kredittforening for Landog Skogbruk) i Det viktigst var at komiteen brakte sammen en gruppe tillitsmenn som kunne lose den nyopprettede banken gjennom de krevende årene som fulgte.

2 Rasmus O. Mortensen ble født i 1869 i Bergen og ledet arbeidet med etableringen av Landkreditt. Fra oppstarten fram til sin død sommeren 1934 var han arbeidende styreformann for forening. Mortensen hadde bredt engasjement for landbrukets utvikling, og var samtidig sentral i etableringen av Nationen, Samtrygd, Landhusselskapet i Akershus, lokale fellesslakterier. På nasjonalt plan ble Mortensen for alvor kjent som viserformann i Bondelaget, og han var provianteringsminister for Venstre i to perioder. Rasmus O. Mortensen (oljemaleri av Halfdan Strøm 1926) På begynnelsen av 1900-tallet gjennomgikk norsk økonomi en sterk vekstperiode hvor samtlige næringer hadde store investeringsbehov. Landbruket var midt inne i en lønnsom omstilling som krevde store investeringer. En voksende bybefolkning etterspurte mer variert kost, og svært mange bønder trengte kapital for å kjøpe tilleggsjord, reise nye driftsbygninger og bygge opp besetninger for å møte etterspørselen. Begrensningen lå i tilgangen på kapital. Privatbankene lå i storbyene og foretrakk å låne ut til kunder i sine nærområder. Sparebankene i distriktene var med få unntak små, og manglet kapital til å finansiere en modernisering av landbruket. Forsøk på å få den statlig garanterte Hypothekbanken til å komme bøndene i møte hadde også feilet. Fra Stortingssalen hadde bonderepresentanter forgjeves klaget over at bøndene måtte vente i årevis før de fikk behandlet lånesøknadene. I mangel på kapital ble mange drevet over i armene på spekulative agenter som krevde ublue vilkår for lånene. Rundt århundreskiftet var over halvparten av lånene til landbruket ytt av privatpersoner. Slike lån skapte stor usikkerhet blant låntakerne. Renten var høy, og lånene kunne bli krevd innfridd på kort varsel. Bønder med slike lån risikerte å bli kastet fra gård og grunn om långiverne selv kom i økonomiske vansker, eller trengte midlene til andre formål. Det var slikt et stort ansvar som hvilte på bankkomiteen som trådte sammen høsten Fra Bondelaget kom to tillitsmenn som hadde særegne forutsetninger for å skipe en bank. Formannen i Landkreditts første styre, Rasmus O. Mortensen (bildet), var tidligere trelasthandler i Barcelona, og hadde drevet en omfangsrik trelastbedrift i Finland. Etter hjemkomsten til Norge hadde han etablert en moderne gårdsdrift i Asker, men viet seg til organisasjonsarbeidet for landbruket. I løpet få år hadde han stilt seg i spissen for opprettelsen av fellesslakteri, Landhusholdningsselskap i Akershus, stiftet Nationen og blitt kalt til sentrale verv i Bondelaget. Sammen med Mortensen, kom skogeier og avismann Asmund Enger til å engasjere sterkt for opprettelsen av en bank. For Enger var det skognæringens vanskelige lånevilkår som var hovedsaken, og gjennom Enger ble komiteen tilført kompetanse som var nødvendig for å virke overfor næringen. Ved en tilfeldighet kom også sparebankdirektør Peder Ødegaard fra Elverum til å bli trukket inn arbeidet. Ødegaard hadde lenge fortvilet over mangelen på lånekapital i distriktene, og hadde lenge forsøkt å få til et sterkere samarbeid mellom sparebankene for å løse problemene. Styremøte i Fra venstre: Evanths, Mortensen, Alme, Skjønsberg og Enger

3 Uten kapital ville innsatsen likevel vært fånyttes. Ved en tilfeldighet kom bank-komiteen i kontakt med sentrale representanter for livforsikringsselskapene som så positivt på etableringen av et spesialisert låneinstitutt for distriktene. Livforsikringsselskapene hadde kapital til utlån, men manglet et apparat som kunne behandle lånesøknader fra distriktene i det omfanget som var nødvendig. Med kapital fra forsikringsselskapene var det mulig å etablere bank, og gjennom noen hektiske høstmåneder i 1915 ble utlånspolitikk og takstreglement etablert. En bank måtte imidlertid også ha kunder. For å vinne oppslutning om etableringen reiste initiativtakerne landet rundt til forsamlingshus, landbruksmesser og markeder for å presentere initiativet. Her ble det argumentert for at det var maktpåliggende å bryte hovedstadsbankenes makt over pengevesenet. Fra talerstolen ble det vist til at landnæringene risikerte å havne i skyggen av industrien om en ikke fikk etablert en egen bank. Det var en særegen bank bøndene skulle overtales til å slutte opp om. I forarbeidene hadde komiteen festet seg ved kredittforeningene som hadde fått stor betydning for landbruksfinansieringen i Danmark og Tyskland. Komiteens sekretær, Thorleif Evanths, kjente til kredittforeningene fra sine studier i København, og resten av komiteen ble overbevist om at et slikt kredittsamvirke ville representere den beste løsningen. Ved at foreningen skulle eies av låntakerne, og ledelsen skulle velges etter demokratiske valg, ville en sikre at kundenes behov ble plassert i førersetet. Blant initiativtakerne bak Landkreditt var likevel de økonomiske fordelene ved en slik organisering viktigst. Ved å tre sammen i en forening, kunne hver enkelt låntaker oppnå lavere rente og lengre løpetid på sine lån. Etableringen av Landkreditt var derfor et virkemiddel for sikre en bredere del av befolkningen tilgang på lånekapital tilpasset sine behov. Slik var Landkreditt en eksponent for å bringe det vi i dag kjenner som moderne finanstjenester ut til hele landet, og bidro til en rivende utvikling av landbruksnæringen gjennom århundret. Historieprosjektet Landkreditt 100 år Eivind Merok ble våren 2013 engasjert for å skrive Landkreditts historie. Merok er historiker ansatt ved Østlandsforskning og har tidligere skrevet forbrukersamvirkets historie og bidratt til norsk skipsfarts historie. Arbeidet blir presentert i en bok som følger Landkreditts historie i hundreårsperioden fra 1915 og frem til i dag. I hele perioden har Landkreditt vært en liten, særegen bank med hovedsete i Oslo og hele landet som virkeområde. Formålet med et historieprosjekt er å kaste lys over Landkreditts egenart, men også å forklare hva som har gitt konsernet evnen til å overleve gjennom skiftende rammebetingelser i 100 år. Landkreditts historie rommer mange paradokser som gjør det viktig å få belyst bankens historie. Landkreditt er ett av få eksempler på at det har lykkes å drive en finansinstitusjon hvor kundene eier banken. I hele bankens historie har banken vært medlemseid, og slike institusjoner er det vanlig å hevde vil være særlig lite levedyktige i finansnæringen. Eksempler fra andre land har vist at medlemseide foretak tar for stor risiko, og tillater uforsiktig omgang med foretaks eiendeler. I en slik sammenheng fremstår Landkreditt som et unntak, og det er få tegn til at medlemmenes eierrolle har skapt problemer for verken lønnsomhet eller risikostyring. Landkreditt er også ett av få eksempler på at det har vært mulig å drive bankdrift med kundegrunnlag i en avgrenset næring. Igjen ser det ikke ut til at bankens særegne organisering har svekket driften, og det er snarere slik at kredittforeningen viste seg svært solid i perioder hvor mange andre banker måtte legge ned virksomhet. Ved å feire sitt hundreårsjubileum i 2015, trer derfor Landkreditt inn i et eksklusivt selskap. Svært mange finansforetak har sett dagens lys i løpet av perioden, men svært få kan vise til kontinuerlig drift gjennom hundre år. Som en liten, samvirkebasert bank, med varierende politisk støtte, har Landkreditt lykkes med et krevende utgangspunkt. Hva som forklarer denne levedyktigheten blir ett av hovedproblemene historieverket skal utforske. Prosjektet gir også en inngang til bredere samfunnsendringer i perioden. Ved å bygge broer mellom finansmarkedene i Oslo og næringslivet i distrikts-norge, har Landkreditt virket i skjæringsfeltet mellom landbruksnæringene og finansvesenet. Landkreditts historie gir slik innblikk i sentrale utviklingstrekk i norsk historie knyttet til distriktenes næringsliv og finansieringen av disse.

4 Merok er historiker ansatt ved Østlandsforskning og har tidligere skrevet forbrukersamvirkets historie og bidratt til norsk skipsfarts historie. Arbeidet med Landkreditt blir presentert i en bok som følger Landkreditts historie i hundreårsperioden fra 1915 og frem til i dag. Volumutvikling landbruksprodukter Den positive utviklingen på landbrukslån vi har sett gjennom hele året fortsetter, og vi ligger ca 7 millioner foran budsjett så langt i år. Vi har også en god utvikling på driftskredittene gjennom året.

5 Høstmøtet 2014! Høstmøtet avholdes som tidligere kunngjort 23. og 24. oktober. Møtet vil vare fra lunsj til lunsj, og holdes på Thorbjørnrud Hotel på Hadeland. Det vil bli ordnet transport fra Gardermoen til Thorbjørnrud. Innkalling til høstmøtet med program og praktisk informasjon kommer når det nærmer seg. Årsmøtet 2015, noter datoen nå! Selv om det er lenge til, så kan det være greit å få datoene inn i kalenderen. Årsmøtet for 2015 er fastsatt til 26. og 27. mars. Avholdes tradisjonen tro på Hotel Bristol i Oslo. Landkreditt Bank var hovedsponsor for Norges Bygdeungdomslag (NBU) sitt landsstevne Landsstevnet ble avholdt i bortimot perfekt landsstevnevær, til stor glede for de betalende stevnedeltakere. I tillegg var konsertene til DDE og Postgirobygget og bygdedagen godt besøkt. Som hovedsponsor var Landkreditt Bank godt synlig over hele stevneplassen. Det var høyt aktivitetsnivå på stevnet. Det ble tevlet blant annet i moped, traktor og motorsag, eksteriørbedømming av hest og ku, borddekking, spekematanretning og swing. I tillegg arrangeres det besøk til gårder i distriktet, en svært populær aktivitet. Det gikk også daglig badebusser, et kjærkommet tilbud i varmen. På kveldene var det sosial aktivitet, med konserter med kjente band, fest og moro. Bygdeungdomslaget blir av mange karakterisert som «Norges største vennegjeng», en karakteristikk mange sikkert nikker gjenkjennende til. Vi hadde god synlighet på årets stevne. Spesielt den store låveveggen med Landkreditt Banks og Felleskjøpets logo var godt synlig! Bygdeungdomslag (NBU) og Landkreditt har mye til felles. Begge jobber for at det skal være liv på bygdene, og har et verdisyn som på mange måter er sammenfallende. Å få være med å bidra til at landsstevnet blir en suksess, er et bidrag fra Landkreditt til jobben som gjøres i NBU med å lage liv på bygdene. Det er også et bidrag til jobben NBU gjør innenfor organisasjonsopplæring. Den opplæringen og erfaringen de som engasjerer seg i NBU får, er ganske unik. Organisasjonen drives av ungdommene selv etter demokratiske prinsipper, og det er høyt nivå på organisasjonens tillitsvalgte. Landkreditt var representert på gjestebenken under NBU sitt årsmøte som ble avholdt i forkant av lands-stevnet. Det er en imponerende struktur på avholdelsen av møtet, og svært gode og aktuelle debatter under møtet. Les mer om NBU på Historisk godt første halvår! Selv om vi med stormskritt nærmer oss tredje kvartal, er det greit å ta med en oppsummering av første halvår først. Resultatet av driften i konsernet ved halvårsavslutningen utgjør 75 millioner kroner, sammenlignet med 35 millioner samme periode Resultatforbedringen i konsernet kommer hovedsakelig som følge av lavere finansieringskostnader og økte volumer. Trykk på bildet for å gå til delårsrapportene.

6 Alle konsernselskapene med drift leverer så langt i år bedre resultater enn på samme tid i fjor. Det er hyggelig med så god utvikling, men også nødvendig for å styrke soliditeten med tanke på fremtidige krav til kapital og likviditet. Landkreditt Bank har per 30. juni i år et resultat på 70,6 millioner mot 33,9 millioner i fjor. Forbedringen kommer som følge av volumøkninger og lavere finansieringskostnader. Det er også preget av god kostnadsutvikling og lave tap. De øvrige selskapene i konsernet leverer også gode resultater så langt i år. Landkreditt Finans leverte et resultat etter skatt på 10,1 millioner mot 8,7 millioner i fjor. Landkreditt Boligkreditt har levert et resultat så langt i år på 10,8 millioner, mot 8,3 millioner samme tid i fjor. Den i prosent største resultatforbedringen er det Landkreditt Forvaltning som står for. Her er resultatet per 30. juni i år på 1,1 millioner, mot 0,1 millioner samme tid i fjor. Resultatforbedringen kommer som følge av god utvikling på forvaltet volum, mye som følge av vellykket etablering av nytt rentefond. Etter finanskrisen har kravene til kapitaldekning og likviditet blitt betydelig endret. Landkredittkonsernet har de siste årene tilpasset seg dette bildet gjennom justeringer på hvor konsernets kapital er plassert, samt gjennom bruk av finansielle instrumenter som ansvarlig lån og fondsobligasjoner. Driften og lønnsomheten er også styrket. Vi tilfredsstiller nå de forventende fremtidige kravene til kapitaldekning, og er et robust og solid finanskonsern med grunnlag for vekst og i stand til å fortsatt tilby gode finansprodukter til medlemmene og kundene i årene fremover. Godt oppmøte på Agrisjå Landkreditt Bank var en av hovedsponsorene på årets store landbruksmesse, Agrisjå. Dette forplikter, og fredag morgen ankom en delegasjon fra banken Trøndelag, klare for å snakke med bøndene om gode finansieringsløsninger. Torbjørn Skjeppe og Jan Olav Tømmerås er klare til dyst. Det var generelt bra med folk gjennom hele messa. Vi stilte på messa med både tillitsvalgte og ansatte, og var i kontakt med mange folk i løpet av helgen. Standen vår var godt besøkt, både av eksisterende kunder og andre besøkende som ønsket en hyggelig bankprat. Agrisjå er en viktig møteplass, og vi setter også stor pris på alle tilbakemeldingene vi fikk fra våre kundene, både på det de syns er bra, men også på de områdene vi kan forbedre oss. Det var en solid tilstrømning av folk på årets messe. I følge arrangøren var det nærmere besøkende innom messa i løpet av de tre dagene den varte. Anslagsvis ble det solgt maskiner og utstyr for nærmere 400 millioner kroner. Man skal ikke se bort fra at en god andel av dette blir finansiert av Landkreditt Bank eller Landkreditt Finans. Vi hadde svært godt utbytte av å være der, med om lag 40 konkrete telefonnumre til bønder som er interessert i å få et tilbud fra oss på finansiering! Dette er meget bra. Nyansatt distriktssjef i Trøndelag er i gang Vår nyansatte distriktssjef i Trøndelag, Thomas Engan, var også innom oss på Agriså. Han begynte først i stillingen 1. september, men var sporty og tok på seg Landkreditt-vesten og tjuvstarta med å bidra på standen vår da det stormet som mest. Det er tydelig at trønderne setter stor pris på å få en ny distriktssjef, og vi har tro på at han blir meget godt mottatt. Thomas Engan

7 Thomas kommer fra stilling som sektorsjef for samfunnsutvikling i Selbu kommune. Han har tidligere blant annet vært næringspolitisk sjef i Allskog BA og næringspolitisk sjef i Skogeierforeninga Nord. Thomas er Høyskolekandidat i landbruksøkonomi og har også tatt skatterett og samfunnsøkonomi. Han bor på Selbustrand hvor han driver egen gård med 12 ammekyr. Thomas er 49 år og har fire barn. Les mer om distriktssjefene her: https://www.landkredittbank.no/distriktssjefer Ny leder for Kundeservice er også på plass. Else-Lill Grønli tiltrådte stillingen som leder av kundeservice 1. september i år. Hun og hennes team er opptatt av å levere det du som kunde har behov for, og hjelpe deg med å finne den beste løsningen for deg. Else-Lill er 41 år, fra Oslo, og har jobbet med bank og forsikring siden Før hun begynte å jobbe i Landkreditt Bank har hun bred erfaring fra forskjellige arbeidsplasser. Felles for alle jobbene hun har hatt, er at hun har arbeidet direkte med kunder. Landkreditt har drevet med finansiering av norsk landbruk i snart hundre år. Vi er en tradisjonsrik finansinstitusjon med en tydelig profil rettet mot norsk landbruk. Vi kan med rette kalles en nisjebank, selv om vi også har et godt og variert tilbud rettet mot flere kundegrupper enn bare landbruk. Samtidig med at vi skal ha fagkompetanse på landbruk er det også viktig å ha bunnsolid kompetanse på bank. Medarbeiderne på kundeservice konsentrerer seg først og fremst om å finne løsninger på bankrelaterte problemstillinger, men har også forståelse for utfordringer du måtte ha som bonde. Kundeservice i Landkreditt Bank Bakerst fra venstre: Geir Idar Røsdal, Else-Lill Grønli, Henning Hansen, Helen Solberg, Hege Simonsen, Madeleine Sorknes, Foran: Marthe Almann Kaas, Vivian Odden Øverstad. Ikke tilstede: Ola Standish, Lene Hus Hansen, Charlotte Nguyen. Samarbeide mellom samvirker Vi har sammen med Felleskjøpet Agri, TINE og Nortura laget et nytt hefte som alle fire organisasjonene vil bruke i felles markedsføring. Heftet er laget med tanke på å gi en kortfattet beskrivelse av hva det innebærer å være medlem av et samvirkeforetak. Vi håper også på at dette bidrar til å rekruttere nye medlemmer til den enkelte organisasjonene gjennom å sette fokus på de tilbud vi har til unge og nyetablerte bønder. Heftet vil bli brukt av de forskjellige organisasjonene på messer og andre arrangementer, det vil også bli distribuert til nye medlemmer. Heftet kan leses her Einar Enger foredrar om samvirke Vi organiserte også et opplegg der vi tilbød alle unge bønder og andre som er interessert i landbruk og samvirke å ta med på busstur til Dyrsku n i Seljord. Vi lagde et opplegg med gratis buss, gratis inngang på Dyrsku n og enkel servering underveis. På veien nedover ble det gitt informasjon om samvirkeorganisering i landbruket. Det ble en kaffepause på Kongsberg, der Einar Enger, styreleder i Felleskjøpet Agri informerte fyldig om rammebetingelser for unge bønder og om noen av fordelene og viktigheten ved at vi har samvirkeorganisering i norsk landbruk.

8 Ansatte på tur! 4. september var alle ansatte invitert med ut på tur. Programmet var å først besøke Trond Reierstad, styreleder i Tine, for å se på gården hans i Lørenskog. Deretter gikk turen videre til Toten for å besøke småbruksdrømmen. Det ble et svært suksessfullt opplegg, med både mye å lære, og en hyggelig sosial begivenhet. Kalvene var spesielt populære. Ole Laurits takker Trond for at vi fikk komme. Dyrsku n Seljord i Telemark viste seg fra sin beste side under årets Dyrsku`n. I fantastisk vær deltok Peder Skåre, Lars-Erik Lundby, Ole Laurits Lønnum, Trond Ole Johnsrud og Torbjørn Skjeppe fra banken på stand. Fra Landkreditt Finans stilte Øystein Juliussen og Johnny Johnsen under årets messe. Solid gjeng klar for innsats på Dyrsku n Vi er fornøyd med utbytte av årets messe. Vi snakket med mange mennesker, både de som er kunder i dag og andre som ønsker å få en gjennomgang av sitt behov for bankprodukter med oss. Hjem fra messen har vi med rett i underkant av 40 navn til oppfølging som ønsker at vi tar kontakt med dem for tilbud. De aller fleste vi snakket med som var kunder, uttrykte at de var fornøyd med oss som bank. Det er hyggelig å være på jobb når det er så god stemning. Tillitsvalget som ressurs Styret initierte i forkant av årsmøtet et arbeid med å utvikle årsmøtet med tanke på å få utnyttet de tillitsvalgte bedre som den ressursen de er for Landkreditt. Dette ble også drøftet i årsmøtet. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ordfører Oddveig Gikling-Bjørnå, valgkomiteens leder Torleif Stople, årsmøteutsending Hans Ellef Wettre og med styrets nestleder Annikken Kjær Haraldsen som leder. Arbeidsgruppen har fremlagt sin rapport for styret, og innholdet i dette vil bli noe av det vi vil jobbe med i årets høstmøte.

9 I korte trekk har gruppen sett på fem fokusområder med forslag til tiltak. 1. Forventninger og rolleavklaring for våre tillitsvalgte 2. Distrikts valgkomiteer 3. Opplæring av tillitsvalgte 4. Kommunikasjon med våre eiere 5. Samarbeid med andre Rapporten vil bli sendt ut sammen med innkallingen til Høstmøtet. Høstens styretur Styret i Landkreditt og Landkreditt Bank har hvert år en studietur. Tradisjonelt er denne turen i Norge, med innlagte besøk hos medlemmer. I år ble det en litt utradisjonell vri på turen, og styret tok turen til Stockholm. Hovedgrunnen til at vi valgte å legge turen dit er at vår søsterorganisasjon i Sverige, Landshypotek, er i ferd med å gjøre den samme reisen som Landkreditt gjorde for 12 år siden. De etablerer bank. Til tross for at Landshypotek er ganske mye eldre enn Landkreditt (Landshypotek ble stiftet i 1836) er det først nå de tar skrittet og etablerer bank. Konklusjonen er at begge organisasjonene har litt å lære av hverandre, og vi vil gå inn for å samarbeide tettere på enkelte områder. Vi var også innom LRF (Sveriges svar på Bondelaget og Landbrukssamvirket). Her fikk vi en fyldig presentasjon av svensk landbruk, som har en ganske annen struktur enn det norske. Valg på årsmøterepresentanter og regionale tillitsvalgte 2015 Vi er også i gang med å planlegge neste års valg på regionale tillitsvalgte. Muligheten for å komme med forslag på tillitsvalgte til valgkomiteene åpnes midt i oktober, og det kalles inn til et valgkomitéseminar straks etter høstmøtet. Selve valget avholdes etter planen på nettet 21. januar 11. februar. Vi jobber med å forbedre påloggingsfunksjonaliteten til valgløsningen for å gjøre det lettere å komme inn og stemme. Vi vil også sette fokus på at valgkomiteene skal kurses enda litt bedre i år enn tidligere. Det er stor forskjell på innsatsen i valgkomiteene, og vi ønsker å sette dem i stand til å gjøre jobben sin enda bedre ved å heve statusen på kurset til de regionale valgkomiteene. Merinformasjon om valgene sendes ut til medlemmene mot midten av oktober.

10 Medlemsutvikling Fylke Endring Endring i % Østfold ,29 % Akershus ,47 % Oslo ,39 % Hedmark ,63 % Oppland ,61 % Buskerud ,57 % Vestfold ,95 % Telemark ,20 % Aust-Agder ,07 % Vest-Agder ,67 % Rogaland ,34 % Hordaland ,26 % Sogn og Fjordane ,40 % Møre og Romsdal ,74 % Sør-Trøndelag ,84 % Nord-Trøndelag ,84 % Nordland ,22 % Troms ,67 % Finnmark ,53 % Sum ,28 % Tabellen viser medlemsutviklingen i de forskjellige fylkene og i sum. Vi ser vi fortsatt har et fall i medlemstallet totalt, men fallet har bremset en del sammenlignet med tidligere år. Det er også noen fylker som viser meget positive tendenser! Til sist vil vi vise et sett grafer som viser utviklingen i Landkreditt oppsummert for se siste årene. Denne viser også at fallet vi har hatt i antall medlemmer den siste tiden er parallell med utviklingen i antall jordbruksbedrifter. Vi vet også at mange av de som detter ut av medlemslista er kunder som kun har et gammelt medlemsprodukt, uten at de bruker bankens bredde. Det jobbes kontinuerlig for å fylle på med nye kunder og medlemmer. Statistikken viser også ganske tydelig at vi øker markedsandelene våre blant aktive bønder (blant de som bruker driftskreditt)

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

UNGE BØNDER, BODØ 1. APRIL Torbjørn Skjeppe - Landkreditt bank

UNGE BØNDER, BODØ 1. APRIL Torbjørn Skjeppe - Landkreditt bank UNGE BØNDER, BODØ 1. APRIL Torbjørn Skjeppe - Landkreditt bank Tema Kort om Landkreditt bank Finansieringsformer Hvilke vurderingen gjøres ved behandling av lånesøknader Dokumentasjon Konsernet Landkreditt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 1 Innholdsfortegnelse Figur- og tabelliste... 2 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Bosetting Treffpunkt Kviven 5 mai2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Ulstein 14,1 % Ulstein 43 % Stryn 4,5 % Gloppen 8 % Sykkylven 4,2 % Hareid 6

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport pr 30. september 2006 Generelt Landkreditt Bank kan pr 3. kvartal 2006 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2005. Fremgangen

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017

Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Sted: Hos Martha i Askim, Trøgstadveien 488, 1814 Askim Dato og tid: Fredag 27. mai kl 10 og lørdag 28. mai fra 10 til 15 Møteleder: Referent: Tilstede:

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 SpareBank 1 Markets Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 Adm. banksjef Bjørn Engaas 01 02 03 04 05 Hovedtall pr. Q4 Kapitalplan Tap/mislighold Porteføljesammensetning Litt om marked, næringsliv og digitalitet

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går.

Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går. Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går. Optimister skaper bevegelse mot det positive og det umulige. Da kommer vi lenger enn vi

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport pr 31. mars 2007 Generelt Landkreditt Bank kan pr 1. kvartal 2007 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2006. Fremgangen

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Protokoll for det 07. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Protokoll for det 07. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Protokoll for det 07. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

Program Mulighetenes Oppland

Program Mulighetenes Oppland Program 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:15 12:15-12:45 12:45-14:00 PlanOppland Regional planstrategi/fylkesstatistikk Kommunal planstrategi, Gausdal kommune Lunsj Kommunal planstrategi Nord-Aurdal

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016 Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning til Hurtigruteseminaret 23. 24. november 2016 Hva skal jeg snakke om? Hvordan er hovedtrekkene i utviklingen i Norge og fylkesvis? Økonomien i melkeproduksjonen

Detaljer

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Dato: 10.6.2011 Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord videre utvikling Bakgrunn for saken Brukermedvirkning

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 118 1 142 1 090 1 080

Detaljer

Eierorganisasjonen TINE SA

Eierorganisasjonen TINE SA Eierorganisasjonen TINE SA «Før» Deltar i Regionmøter Leder(nestleder i produsentlag) Områdemøter/distriktsm øter/ distriktsvise samlinger (ikke vedtektsfestet) Produsentlag Årsmøte Velger Velger etter

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer