Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling"

Transkript

1 1 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: PS 35/08 PS 36/08 PS 37/08 PS 38/08 PS 39/08 PS 40/08 PS 41/08 PS 42/08 Sakstittel Interpellasjoner og spørsmål Godkjenning av protokoll fra forrige møte Behandling av klage på innvilget dispensajson for vesentlig utvidelse og for rammetillatelse for tilbygg til hytta på eiendom 23/161, Kirkeøy Endring av forskrift for tildeling av båtplasser ved kommunale brygger og havner, Hvaler kommune, Østfold Utvidet vertskommuneavtale med Fredrikstad kommune for geodataforvaltning Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Transport av skolebarn gjennom Hvalertunellen. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Hvaler kommune Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann

2 PS 35/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 36/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2

3 3 Saksnr 2006/865 - Tilbygg hytte 4423, eiendom 23/161, Kirkeøy Arkivkode 23/161 Saksbehandler Carl Henrik Jensen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /08 Behandling av klage på innvilget dispensasjon for vesentlig utvidelse og for rammetillatelse for tilbygg til hytta på eiendom 23/161, Kirkeøy Sammendrag Kommunen har innvilget dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse som hindrer vesentlig utvidelse av hytter. Hytta på eiendom gnr/bnr 23/161 på Kirkeøy søkes utvidet fra 42,3m 2 til 82,7m 2. Det er også gitt rammetillatelse for tiltaket, med vilkår om at blant annet dispensasjonsvedtaket blir endelig stadfestet. Vedtakene er påklaget av nabo. Administrasjonen foreslår å opprettholde vedtakene og å ikke ta innkomne klager til følge. Saksopplysninger Det søkes den om rammetillatelse for tilbygg og påbygg av hytta på eiendommen gnr/bnr:23/161, på Kirkeøy. Eiendommen ligger i et uregulert område avsatt til byggeområde for fremtidige boliger med eksisterende fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Hvaler kommune. Hytta er i dag på 42,4m 2 bruksareal (BRA) og ønskes utvidet med 40,3m 2 BRA til 82,7m 2 BRA. I kommuneplanens utfyllende bestemmelse 1 pkt. 4 heter det blant annet at vesentlig utvidelse av bestående fritidsbebyggelse er ikke tillatt Kommunens praksis på området tilsier at vesentlig utvidelse forstås som en utvidelse av et areal som er større eller lik 50 % av eksisterende areal. Søknaden om dispensasjon ble oversendt Østfold fylkeskommune for evt. høringsuttalelser. Den ble også oversendt Fylkesmannens miljøområde da hytta grenser til foreslåtte Ytre Hvaler Nasjonalpark. Fylkesmannens miljøområde har i brev datert uttalt seg til saken. Det er ikke mottatt uttalelse fra Østfold fylkeskommune. Det ble mottatt to nabomerknader i forbindelse med nabovarslingen av tiltaket. Den ble det fattet følgende dispensasjonsvedtak, jfr. PA 90/07: I medhold av plan- og bygningslovens 7 innvilges med dette dispensasjon fra kommuneplanens utfyllende bestemmelse for vesentlig utvidelse av hytta på eiendom gnr/bnr: 23/161, Kirkeøy. De fremlagte særlige grunnene, veid opp mot de offentlige hensynene kommunen er pålagt å ivareta, er tilstrekkelig tungtveiende til at det kan innvilges dispensasjon for tiltaket dersom følgende vilkår aksepteres: Material- og fargevalg skal være avdempet og naturtilpasset for å hindre unødig eksponering. Ved tvilstilfeller skal kommunen på forhånd godkjenne fargevalget. Listverk og andre bygningsdetaljer skal ikke representere markeringer i lyse farger. Taktekkingsmaterialet må ikke være av reflekterende kategori og fargen skal være naturtilpasset. Stedegen og skjermende vegetasjon må bevares i størst mulig grad.

4 4 Sprengningsarbeider tillates ikke. Noe fjell kan fjernes vest for hytta ved hjelp av splitting eller skjæring. Dette arbeidet skal skje på en mest mulig skånsom måte og det skal ikke fjernes mer fjell enn det som er nødvendig for å få plassert hytta. Overskuddsmasser skal fraktes vekk. Rivingsmateriale skal behandles forsvarlig og fraktes til avfallsmottak. Det må ikke oppføres gjerder, stengsler, eller anlegg som kan ha en privatiserende virkning. Ingen del av tiltaket kan iverksettes før det er gitt byggetillatelse. I behandlingen av dispensasjonssøknaden ble innkomne merknader fra varslede naboer forstått slik at de i hovedsak gikk på at hytta (bygningen) skal påbygges noe i høyden. Merknadene ble derfor forstått slik at de ikke nødvendigvis hadde merknader til at hytta utvides vesentlig i areal. Det syntes derfor mer riktig å vurdere disse nabomerknadene gjennom behandlingen av søknaden om byggetillatelse enn i behandlingen av dispensasjonssøknaden. Vedtaket om dispensasjon ble påklaget av en av naboene (Ervik) på eiendom 23/131 m.fl. i brev datert (se innkomne merknader/vedlegg). Kommunen har i brev datert tilskrevet nabo, tiltakshaver og ansvarlig søker om at det ville bli fattet et vedtak om rammetillatelse med forbehold om at dispensasjonsvedtaket blir endelig. På denne måten kan klagen på dispensasjonsvedtaket og en evt. klage på rammetillatelsen behandles mer effektivt. Fylkesmannens miljøområde har ikke påklaget vedtaket. Det ble deretter innvilget en rammetillatelse i vedtak BY 451/07 den : I medhold av plan- og bygningslovens 93 jfr 95 innvilges med dette rammetillatelse for tilbygg og påbygg av hytta på eiendom gnr/bnr: 23/161, på Kirkeøy, slik det fremkommer av søknad av den , situasjonsplan datert og tegninger datert den Foretaket Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS er innvilget ansvarsrett for følgende ansvarsområder og tiltaksklasser: - Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1. - Prosjektering og kontroll av prosjektering i tiltaksklasse 1. Ingen del av arbeidet kan settes i gang før det er søkt om og innvilget igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse i tråd med dette vedtak kan gis må dispensasjonsvedtak PA 90/07 være stadfestet og fjerningen av fjell skal være detaljprosjektert og nødvendig dokumentasjon sendt kommunen. Etter utsatt klagefrist ble også dette vedtaket påklaget av nabo i brev datert (se innkomne merknader/vedlegg). Dette ble oversendt tiltakshaver og ansvarlig søker for evt. kommentarer. Kommentarer er mottatt i brev datert (se innkomne merknader). Naboen har i e-post og pr. brev bedt om befaring med kommunen og Fylkesmannen til stede. Parter i saken: Andrine Martinsen Dalsåsen 54 A 1285 Oslo Tiltakshaver Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS Postboks Ås Ansvarlig søker Randi og Leif K. Ervik Anton Schjøts gate Oslo Nabo Vedlegg 1. Oversiktskart som viser stedets beliggenhet i Hvaler kommune 2. Oversiktskart som viser hyttas beliggenhet i området. 3. Dispensasjonsbehandling med vedtak. 4. Behandling av søknad om rammetillatelse med vedtak. 5. Godkjente tegninger og situasjonsplan. 6. Klage fra nabo datert Klage fra nabo datert Bilder. Innkomne merknader

5 5 Nabo har i brev datert og påklaget kommunens vedtak om innvilgelse av dispensasjon for vesentlig utvidelse og rammetillatelse for tilbygg/påbygg av hytta (se vedlegg 6 og 7). Klagemomentene går i hovedsak på at de mener bygget blir et monument i landskapet, at nabomerknadene ikke er realitetsbehandlet i dispensasjonsbehandlingen, at dispensasjonsvedtaket ikke har vilkår om høyde, at det ikke er tatt hensyn til den foreslåtte nasjonalparken og at tegningene gir et feilaktig bilde av sluttresultatet. Ansvarlig søker har i brev datert kommentert naboklagen: Vårt siste tegningsforslag viser at gulvnivå og dermed også tak på tilbygg, er senket vesentlig. Dette etter samråd med kommunen. Overgangen til mønetak på denne del av hytta vil også senke gesimshøyden mot nabo (Ervik) Vi er av den mening at det er tatt hensyn til naboklager så langt det er rimelig. Tegninger av hytta holdes innenfor alle gjeldende lover og regler. Det er tatt hensyn til naturforholdene på stedet. Hjemmelsgrunnlag Plan- og bygningslovens 15. Vurdering Hytta ligger i et område som i kommuneplanens arealdel, vedtatt er avsatt til byggeområde for boliger med eksisterende fritidsbebyggelse. Dette gir utbyggere forventninger og naboer informasjon i forhold til hva som kan påregnes godkjent. Naboen har i sin klage påpekt at dispensasjonsvedtaket ikke har gitt rammer for høyden av hytta. Kommunens utgangspunkt i saken har vært at denne hytta kan utvides med 20m 2 (BRA) uten å være i strid med kommuneplanens bestemmelse 1 pkt. 4. Resultatet av dette kunne bli at det ble etablert en hytte på ca. 60m 2 (BRA) med mønehøyde på 5,5m (jfr. kommuneplanens utfyllende bestemmelser 3 pkt. 1d). Dette ville isolert sett ikke vært i strid med kommuneplanen. Det søkes her om ytterligere 20m 2 (BRA) utvidelse og mønehøyden er prosjektert til 4,2m. Det er kun taket i vest som vil representere denne høyden, da taket i øst ikke er mye høyere enn dagens høyde. Naboen mener kommunen burde satt vilkår i dispensasjonsvedtaket som hindret hytta i å bli høyere. Tematikken rundt fastsetting av slike vilkår omtales i Plan- og bygningsrett av Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Ness og Os, Der går det blant annet frem at; Det kan settes tyngende vilkår til et ellers begunstigende forvaltningsvedtak... De vilkår som står sterkest vil være de som settes for å opprettholde de hensyn som ligger bak den bestemmelse som det dispenseres fra..., jfr. side 226 og 227. Videre kan bygningsmyndigheten stille tyngende tilleggsvilkår dersom loven hjemler avslag ut fra en skjønnsmessig vurdering..., jfr. side 205. Det kunne således vært satt vilkår om mønehøyden i forbindelse med at det ble gitt dispensasjon fra bestemmelsen om vesentlig utvidelse. Men sett i forhold til planformålet på stedet og kommunens praksis har ikke dette blitt gjort. Mønehøyden er prosjektert til 4,2m, og selv i saker hvor hyttene ligger i LNF-områder og innenfor 100m-beltet fra sjøen har kommunen tillatt slike mønehøyder. Det synes derfor urimelig dersom det skulle settes tyngre vilkår i denne saken enn i dem det er naturlig å sammenligne med. Videre vil en hytte på 60m 2 med tradisjonelt saltak og mønehøyde 5,5m være innenfor rammene i kommuneplanen. Dette ville dermed normalt ikke kunne avslås. Vi kan derfor ikke se at den prosjekterte løsningen sett i forhold til dette gir grunnlag for å sette spesifikke vilkår som reduserer høyden ytterligere. Denne hytta ligger som nevnt i et byggeområde (jfr. kommuneplanens arealdel) og dette vil naturlig nok få konsekvenser for områdets utnyttelse. Når det gjelder klagens moment i forhold til at nabomerknadene i dispensasjonsbehandlingen i liten grad ble realitetsbehandlet er dette for så vidt riktig, men forklares ut fra innholdet i merknadene som gikk på hyttas prosjekterte høyde. Tematikken om det burde vært satt tyngende vilkår til høyden skulle ideelt sett vært tydeligere vurdert og problematisert gjennom behandlingen av dispensasjonssøknaden. Det anses likevel at dette ikke har vært avgjørende for vedtaket og at klagen heller ikke på dette punkt tas til følge.

6 6 Vi vil også påpeke at Fylkesmannens miljøområde er hørt i saken, med tanke på at hytta tilgrenser den planlagte nasjonalparken. De har ikke hatt negative bemerkninger til tiltaket, men forutsatte at det ble satt vilkår om hyttas materialbruk og fargevalg. Dette er fulgt opp av kommunen i vedtaket. Naboen vil tape noe utsikt etter at tiltaket evt. er gjennomført. Tap av utsikt blir i liten grad vektlagt gjennom behandling av byggesaker. Det er dessuten bare en liten del av utsikten som blir redusert, da hytta også har mye utsikt mot øst. Utsikten mot sørvest blir noe redusert, men på ingen måte fraværende. Når det gjelder naboens ønske om befaring er dette en vurderingssak i forhold til om saken kan anses tilstrekkelig opplyst, jfr. forvaltningslovens 17. Bilder og dokumenter i saken, samt kart, ortofoto og at administrasjonen har besiktet stedet har foreløpig vært ansett tilstrekkelig. For ordens skyld nevnes at plan- og bygningsloven ikke påbyr befaring. Administrasjonen anser i utgangspunktet saken (også klagebehandlingen) for tilstrekkelig opplyst uten at utvalget nødvendigvis må befare området. Konklusjoner Innkomne klager synes ikke å tilføre saken vesentlige nye momenter som tilsier at de opprinnelige vedtak (PA 90/07 og BY 451/07) bør endres. Vedtakene er i tråd med kommunens praksis og retningslinjer for slike områder. Naboens tap av utsikt vektlegges ikke i vesentlig grad i slike saker. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold for endelig klagebehandling. Rådmannens forslag til vedtak I medhold av plan- og bygningslovens 15 opprettholder Hvaler kommune sine vedtak PA 90/07 og BY 451/07 om innvilgelse av dispensasjon for vesentlig utvidelse av hytta samt rammetillatelse for tilbygg og påbygg av hytta på eiendom gnr/bnr: 23/161, Kirkeøy. Klagene fra naboen på eiendom gnr/bnr: 23/131 m.fl. synes ikke å tilføre saken vesentlig nye momenter som tilsier at vedtakene bør endres. Tiltaket er i samsvar med kommunens praksis og retningslinjer i slike saker og tap av utsikt vektlegges ikke i byggesaker. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann

7 7 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2006/ Forskrift om tildeling av båtplass P23 Gunn Karin Karlsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /08 Kommunestyret Endring av forskrift for tildeling av båtplasser ved kommunale brygger og havner, Hvaler kommune, Østfold Sammendrag Endring av myndighet til å treffe vedtak i henhold til forskrift for tildeling av båtplasser ved kommunale brygger og havner, Hvaler kommune, Østfold Saksopplysninger Kommunestyret behandlet den forskrift for tildeling av båtplasser. I denne forskriftens 1-3 er myndighet til å tildele båtplass lagt til Hvaler kommunestyre. Når det kommer klager på vedtak fattet med hjemmel i forskriften, så blir fylkesmannen klageinstans fordi klager har rett til behandling i to instanser. Denne rollen ønsker ikke fylkesmannen. De mener at kommunestyret bør være klageinstans. Da må myndigheten til å fatte vedtak flyttes fra kommunestyret til Utvalget for miljø og teknikk, som er havnestyre. Vedlegg Forskrift for tildeling av båtplasser ved kommunale brygger og havner, Hvaler kommune, Østfold Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Kommunelovens 6 Vurdering Ved klage over forvaltningsvedtak har klager rett til behandling i 2 instanser. Ved klager over vedtak fattet med hjemmel i forskrift om tildeling av båtplass, bør hjemmelen til å fatte vedtak og til å behandle klagen i førsteinstans være Utvalget for miljø og teknikk. Endelig klageinstans vil da være kommunestyret. Tildeling av båtplasser krever i stor grad lokalkunnskap og fylkesmannen fikk oversendt flere klager i forbindelse med klagebehandling over tildeling av båtplasser i Papperhavn. Fylkesmannen valgte da å anse kommunestyret som de som hadde behandlet klagene i anneninstans fordi administrasjonen hadde forelagt klagene for Utvalget for miljø og teknikk først. Imidlertid bad de Hvaler kommune om å rette opp forskriften slik at det kom klart fram av denne at det ikke er kommunestyret som fatter vedtak, men et utvalg under kommunestyret. Kommunestyret kan dermed ikke være den instansen som har myndighet til å fatte vedtak i henhold til forskriften, slik det i dag fremgår av forskriftens 1-3.

8 8 På denne bakgrunn vil administrasjonen foreslå å endre forskriftens 1-3 Myndighet, 1. ledd fra å lyde: Myndighet til å treffe vedtak i henhold til dette reglement er tillagt Hvaler kommunestyre. Vi foreslår å endre dette til å lyde: Myndighet til å treffe vedtak i henhold til denne forskriften er tillagt Utvalget for miljø og teknikk, som er kommunens havnestyre. Konklusjoner På bakgrunn av ovennevnte foreslår administrasjonen å endre 1-3 Myndighet, 1. ledd i forskrift for tildeling av båtplasser ved kommunale brygger og havner, Hvaler kommune, Østfold. Etter endringen skal ens første ledd lyde: Myndighet til å treffe vedtak i henhold til denne forskriften er tillagt Utvalget for miljø og teknikk, som er kommunens havnestyre. Rådmannens forslag til vedtak Med hjemmel i kommunestyrets 6 vedtar kommunestyret å endre 1-3 Myndighet, 1. ledd i forskrift for tildeling av båtplasser ved kommunale brygger og havner, Hvaler kommune, Østfold til å lyde: Myndighet til å treffe vedtak i henhold til denne forskriften er tillagt Utvalget for miljø og teknikk, som er kommunens havnestyre. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann

9 9 Saksnr 2006/ Utvidet samarbeid mellom Fredrikstad og Hvaler kommuner innen geodatafagområdet Arkivkode 026 Saksbehandler Bernt Erik Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /08 Kommunestyret Utvidet vertskommuneavtale med Fredrikstad kommune for geodataforvaltningagområdet Saksopplysninger Hvaler kommune har i flere år hatt en samarbeidsavtale med Fredrikstad kommune innen geodataområdet. Ifølge denne avtalen har geodataavdelingen i Fredrikstad administrert og forvaltet Hvalers kart- og geodatabaser. Bl.a. som følge av ny Delings-/Matrikkellov og at vår egen geodataavdeling er sårbar ift. få ansatte ble det i 2006 innledet samtaler om en utvidelse av samarbeidet. Dialogen har ført til at flere ulike alternative samarbeidsformer er vurdert, fra en forlengelse av tidligere inngått avtale, via flere enkeltmoduler for utvidet samarbeide til en fullstendig vertskapskommunemodell hvor hele geodatafunksjonen overføres til Fredrikstad. I tillegg til Hvaler kommune har Fredrikstad også en samarbeidsavtale med Våler kommune, hvor hele kart og oppmålingsfunksjonen ivaretas av vertskommunen. Til behandling legges her frem sist reviderte avtaleutkast, som medfører overføring av: 1. Faste oppgaver med geodataforvaltning (videreføring av dagens avtale) 2. Arbeid etter Delingsloven/Matrikkelloven matrikkelføring (tidl. GAB-registrering) 3. Arbeid etter eierseksjonsloven 4. Prosjektrelaterte oppgaver Avtaledokumentet gjengis som følger: AVTALEDOKUMENT OPPDRAGSNAVN: KOMMUNER: FYLKE: Interkommunalt samarbeid innen geodataforvaltning ny hovedavtale Hvaler og Fredrikstad Østfold Mellom Fredrikstad kommune (vertskommune) foretaksnummer: adresse: Pb. 1405, 1602 Fredrikstad Hovedkontaktperson: Asbjørn Borge

10 10 og Hvaler kommune (klientkommune) foretaksnummer: adresse: 1680 Skjærhallen Hovedkontaktperson: Bernt Erik Larsen er det inngått følgende avtale om interkommunalt samarbeid: A1 Samarbeidsområdet A1.1 Faste oppgaver med geodataforvaltning Kontaktpersoner i Fredrikstad kommune er Thor-Aage Solberg, Per Henning Bjerva og David Kobbevik. Kontaktperson(er) i Hvaler kommune er A1.2 Arbeid etter Delingsloven/Matrikkelloven Vertskommunen påtar seg å utføre følgende oppgaver etter Delingsloven/Matrikkelloven: - Matrikkelføring av bygninger, adresser og seksjoneringer. - Sporadisk matrikkelføring av grunneiendom og eventuelt opplærings-/rådgivingsarbeid for Hvaler kommune sin matrikkelfører av eiendomsdata. Dette for å avlaste ved enkelte sesongtopper. Arbeid utover dette må avtales spesielt og faller inn under punkt A1.4. Oppgavene etter Delingsloven/Matrikkelloven, gjennomføres ved gjennomgang av de aktuelle saksmappene. Kontaktpersoner i Fredrikstad kommune er Jørn Vidar Eriksen, Per Alhaug og Hans Erik Heines. Kontaktperson(er) i Hvaler kommune er A1.3 Arbeid etter Eierseksjoneringsloven Dette arbeidet utføres fra rådhuset i Fredrikstad. Hvaler kommune oversender søknadene med følgeskriv som gir Fredrikstad fullmakt til å ferdigbehandle søknadene. Det vil si også underskrive og sende dem til tinglysing. Kontaktpersoner i Fredrikstad kommune er Anita Skårer og Asbjørn Borge. Kontaktperson(er) i Hvaler kommune er A1.4 Prosjektrelaterte oppgaver Disse oppgavene utføres på time og etter forespørsel, og prioriteres ut fra den kapasitet som Geodataavdelingen i Fredrikstad kommune har på det aktuelle tidspunktet. 1. Utarbeidelse av geodataplan. 30 timer à kr. 450 = kr Prosjektdeltakelse i prosjekt. 3. Utføring av GIS-analyser. 4. Etablering av temadatabaser og utarbeidelse av temakart. 5. Delta i prosjektarbeid for geodataanvendelse og geodataproduksjon. Kontaktpersoner i Fredrikstad kommune er Thor-Aage Solberg og Asbjørn Borge. Kontaktperson(er) i Hvaler kommune er

11 11 Arbeidene utføres i samsvar med følgende dokumenter og spesifikasjoner i prioritert rekkefølge. 1. Dette avtaledokumentet 2. Tilbudsbrev av SOSI Standard / FKB-spesifikasjonen 4. Avtale for geodataarbeider (Oppdragstandarden), versjon 2.0, utgitt av Statens kartverk i 2001 A2 A2.1 Priser Økonomi Faste oppgaver med geodataforvaltning betales i henhold til tabell i punkt A1.1 etter faste anslåtte timeantall. Matrikkelføring og prosjektrelaterte oppgaver utføres etter medgått tid. Behandling av søknader om eierseksjonering utføres etter medgått tid med fradrag av det faste gebyret på antall rettsgebyr som innkreves dirkete av Fredrikstad kommune. Utføres arbeidet i Hvaler kommune, kommer reisetid og reisekostnader i tillegg. Det forusettes i denne sammenheng at en kontorpult med Pc og tilgang til Matrikkelen stilles fritt til disposisjon for vertskommunenes saksbehandlere. Timeprisen forutsettes å følge timeprisen for arbeider i Geovekst. Denne fastsettes av Geovekst-forum og legges ut på hjemmesiden til Statens kartverk. For tiden er den på kr.450. A2.2 Merverdiavgift Alle priser er oppgitt eks. merverdiavgift. Merverdiavgift beregnes etter de til enhver tid gjeldende regler og kommer i tillegg til de oppgitte priser. A3 Forskudd eller avdragsbetaling (Oppdragsstandarden pkt. 27) Det føres spesifisert regnskap / timeliste for alle aktiviteter. Det faktureres to ganger i året, 1. juni og 1. desember. A4 Regningsarbeider (Oppdragsstandarden punkt 28) Annet prosjektarbeid som kommer som tilleggsarbeid utover det som dekkes i denne avtalen, dokumenteres i eget tillegg til denne avtale og faktureres etterskuddsvis hver 3. måned. A5 Forsikring (Oppdragsstandarden punkt 15) A5.1 Generell næringslivs- og ansvarsforsikring Det er ikke avtalt at det skal tegnes særskilt forsikring for avtalearbeidet. A5.2 Særskilt forsikring av tilleggsarbeid Det er ikke avtalt at det skal tegnes særskilt forsikring for tilleggsarbeidet. A6 Tidsfrister (Oppdragsstandarden punkt 17) Det er avtalt følgende tidsfrister: A6.1 Tidsfrister for vertskommunen Nytt arbeid etter denne avtalen kan tidligst starte opp i mars Arbeid etter avtalen av februar 2004 fortsetter kontinuerlig.

12 12 A6.2 Tidsfrister for klientkommunen Klientkommunen må stille til disposisjon de nødvendige data og utstyr som trengs innen 1.mars A8 Rettigheter (Oppdragsstandardens punkt 8) Klientkommunen har alle rettigheter til datagrunnlaget og de produktene som skapes med bakgrunn i avtalen. A9 Alminnelige kontraktsbestemmelser For denne avtale gjelder Avtale for geodataarbeider (Oppdragsstandarden), versjon 2.0, A10 Særlige bestemmelser Det er ikke avtalt avvik fra Oppdragsstandarden. A10.2 Levering (Oppdragsstandarden punkt 31) Se punkt A6. A10.3 Heving på grunn av mislighold (Oppdragsstandarden punkt 35) Dersom vertskommunen ikke oppfyller kravene til kvalitet etter Delingsloven/Matrikkelloven med forskrifter, anses dette for vesentlig mislighold av avtalen. Klientkommunen har da rett til å heve kontrakten i henhold til Oppdragsstandarden punkt 35, med mindre partene blir enige om en reforhandlet avtale. Vertskommunen skal gis en frist på 14 dager til å rette forhold etter Oppdragsstandarden punkt A10.4 Endringer av avtalen Eventuelle endringer i denne avtalen skal gjøres skriftlig med forpliktende underskrifter av klientkommunen og vertskommunen. Dette gjøres som tilleggsdokumenter til denne avtale. Varighet Avtalen mellom vertskommunen og klientkommunen inngås for 1 år fra oppstart og med en oppsigelsestid på 3 måneder før hvert årsskifte. Dette for hvert år å forankre avtalen i budsjettet for neste år. Denne avtalen er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. Fredrikstad den Skjærhallen den Fredrikstad kommune Geodataavdelingen Asbjørn Borge Hvaler kommune Plan og miljø Bernt Erik Larsen Hjemmelsgrunnlag

13 13 Delingsloven/Matrikkelloven, Eierseksjoneringsloven, Kommunens delegeringsreglement Vurdering Kommunens geodataavdeling har i flere år vært begrenset til en kapasitet på 2 årsverk, med tillegg av 0,2 årsverk til GAB-registrering utført av avd. naturforvaltning og tjenestekjøp fra Fredrikstad. Dette har til tider ført til betydelig sårbarhet ift. løpende myndighets- og andre oppgaver, samtidig som avdelingen ikke i tilstrekkelig grad har kunnet bidra til virksomhetsinterne oppgaver, herunder budsjett, annet økonomi- og planarbeid. Sårbarheten understrekes akutt av en situasjon, hvor avd.leder er innvilget ett års permisjon og rekruttering av vikar bedømmes vanskelig. I løpet av prosessen har ytterligheten, fullt ut overføring av alle oppgaver innen området (virksomhetsoverdagelse) vært vurdert. Her har det vist seg at for kart- og delingsforretninger har Hvaler kommune større effektivitet enn Fredrikstad og en overføring av denne funksjonen ville påført kommunen betydelige ekstra kostnader. Det er denne funksjonen som, i samsvar med gebyrregulativet, finansierer avdelingens samlede virksomhet. Det foreslås derfor at vi beholder denne funksjonen, hvor vi også har kompetanse og kapasitet. Tjenesten kart- og delingsforretninger er i tillegg den del av tjenesten, hvor publikum/kunder i stor grad henvender seg til kommunen, slik at vi også kan opprettholde dagens tilgjengelighet. I tillegg er denne tjenesten avhengig av god lokalkunnskap. Vi unngår også en formell myndighetsoverdragelse til Fredrikstad. Når det gjelder arbeid etter seksjoneringsloven, består oppgaven av en godkjenningsdel og en gjennomføring i forhold til kartfesting, matrikkelføring og tinglysing. Dersom vilkårene i seksjoneringsloven, herunder forholdet til reguleringsbestemmelser mv. er tilfredstilt, skal kommunen godkjenne søknaden. I Hvaler har vi hittil delt denne oppgaven slik at virksomhet plan- og miljø/seksjonssjefen har saksbehandlet selve godkjenningen, mens geodataavd. har gjennomført resten. En overføring av funksjonen til Fredrikstad medfører myndighetsoverdragelse og må således godkjennes av kommunestyret. I Hvaler har noen få saker vært svært kompliserte og av prinsipiell art med behov for politisk behandling. Det vurderes fornuftig at saksbehandlingen av denne type saker beholdes i kommunen, mens kurante saker (for eksempel enkel boligseksjonering) overfores til Fredrikstad. Samtlige søknader vil fortsatt sendes til kommunen, slik at vi gjennom en mottakskontroll vil kunne vurdere kompleksitet og hvilke saker som anses kurante. Det utvidete samarbeidet, slik det her foreslås, vurderes å bidra til betydelig økt sikkerhet og kvalitativt bedre tjenester. Belastningen på avd. naturforvaltning er også betydelig, for å kunne utføre matrikkelføring av bygninger, og det er et sterkt ønske om å kunne prioritere avdelingens nøkkeloppgaver høyere. Slike oppgaver er bl.a. prosjekter knyttet til skjøtsel av kulturlandskap, kyststi, biologisk mangfold mv. Inngåelse av avtalen og det utvidete samarbeidet forutsettes dekket innenfor seksjonens økonomiske rammer, jfr. selvkostprinsippet. Enkelte prosjekter, som ikke kan inngå i de betalingsbaserte tjenestene, vil likevel kunne utløse budsjettinnspill på lik linje med tidligere. Avtaleforslaget er drøftet med berørte ansatte og tillitsvalgte, som gir sin tilslutning til inngåelse av avtalen. Konklusjoner Det anbefales at det inngås utvidet samarbeid med Fredrikstad kommune innen geodatafagområdet slik det fremgår av avtaleutkast og vurderingene ovenfor. Rådmannens forslag til vedtak

14 14 Utvalget for miljø og teknikk anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: Hvaler kommune godkjenner fremlagt avtaleutkast for utvidet samarbeid mellom Fredrikstad og Hvaler kommuner innen geodatafagområdet. Hvaler kommune delegerer sin myndighet etter seksjoneringsloven til Fredrikstad kommune i de saker/deler av saker som kommunen oversender til behandling. Dette gjelder kurante saker, uten prinsipiell betydning. Rådmannen gis myndighet til å signere avtalen. Myndigheten blir videredelegert til seksjonssjef for miljø og teknikk Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann

15 15 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/480 - Trafikksikkerhetsplan. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Transport av skolebarn gjennom Hvalertunellen N06 Odd Magne Ulvund Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Utvalget for miljø og teknikk /08 Kommunestyret Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune og Risiko- og sårbarhetsanalyse, transport av skolebarn gjennom Hvalertunellen. Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune Saksopplysninger: Risiko- og sårbarhetsanalyse, transport av skolebarn gjennom Hvalertunellen. Kommunestyret ba i møte 20. desember 2006 i sak 77/06 administrasjonen å utarbeide en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) av transport av skolebarn med buss gjennom Hvalertunellen. Asplan/Viak har nå laget en slik ROS analyse Kommunestyre 21/6/06 i sak PS 25/06 vedtak om at en skoleassistent (voksen person) skal følge med i skolebussen gjennom Hvalertunnelen. ROS analysen har som ett av sine viktigste punkter vurdert om dette er et hensiktsmessig virkemiddel for å bedre sikkerheten ved transport av skolebarn med buss gjennom tunellen. Denne ROS-analysen følger som vedlegg i denne saken. Sammendrag av ROS-analysen av transport av skolebarn gjennom Hvalertunellen. På bakgrunn av kommunestyrets vedtak ble det utarbeidet en kravs spesifikasjon til en slik ROSananlyse som ble sendt ut på anbud. Asplan/Viak ble etter dette tildelt oppdraget. ROS analysen er gjennomført med utgangspunkt i en generell oversikt over mulige farlige forhold ved skoletransport gjennom tuneller. Denne oversikten er basert på rundskriv fra Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB). I tillegg er det supplert med uønskede hendelser som er spesifikke for transport av skolebarn med buss gjennom Hvalertunnelen. ROS-analysen inneholder en nærmere vurdering av risiko for de uønskede hendelsene med tilhørende beskrivelse av aktuelle tiltak. Denne ROS-analysen er en del av grunnlaget for revisjon av kommunens Trafikksikkerhetsplan. Arbeidet med å revidere trafikksikkerhetsplanen har pågått parallelt og er innarbeidet i forslaget til ny trafikksikkerhetsplan.

16 En anbefaling av hvilke tiltak som skal gjennomføres er beskrevet i trafikksikkerhetsplanen Der er tiltak i forhold til transport gjennom Hvalertunnelen vurdert opp mot andre trafikksikkerhetstiltak i kommunen. 16

17 17 ROS-analysens konklusjon: Beregninger fra Sverige av barns skaderisiko i trafikken viser at barn har spesielt lav skaderisiko som busspassasjer. Generelt er risikonivået i tunnel 2/3 av risikonivået på veg i dagen. For flere av de uønskede hendelsene vil bilbelter kunne redusere konsekvensene. Det pågår en nasjonal utredning (Samferdselsdepartementet) i forhold til om sikkerhetsbelter i skolebusser skal bli et krav. Hvaler kommune bør avvente resultatet av denne utredningen, før man evt. går videre med å installere bilbelte i bussene som transporterer skolebarn gjennom Hvalertunnelen. Parallelt bør Hvaler kommune jobbe administrativt og politisk i fht. Østfold fylkeskommune slik at krav om sitteplasser og bilbelter inngår i kravspesifikasjonen ved forhandlinger med leverandørene av skoleskyss i Østfold. Analysen viser at skoleassistenter i svært begrenset grad kan bidra til å bedre sikkerhetsnivået for transport av skolebarna. Dette skyldes at hovedproblemet framover sannsynligvis vil være økte hastigheter og fare for møteulykke. Disse assistentene kan ikke forhindre slike ulykker. Ved rømning ved evt. brann kunne skoleassistenter hatt en viss funksjon, men sannsynlighet for brann er liten. Skoleassistentene kan bidra til å skape en større trygghetsfølelse for foreldrene som må sende barna sine i buss gjennom Hvalertunnelen, men de har altså reelt sett lite å bidra med for å øke trafikksikkerheten. Konklusjon er at skoleassistenter ikke er et tiltak Hvaler kommune må fortsette med for å øke trafikksikkerheten. Den endelige avveiningen av dette vil gjøres i forbindelse med trafikksikkerhetsplanen. Der vil man vurdere skoleassistenter i skolebusser gjennom Hvalertunnelen, opp mot andre trafikksikkerhetstiltak som kommunen ønsker å gjennomføre for sine innbyggere. Trafikksikkerhetsplan: Hvaler kommune fikk sin første Trafikksikkerhetsplan i Denne gjaldt for perioden Planen er nå rullert og forslag til ny plan følger vedlagt. Rulleringen er gjennomført i et samarbeid mellom Asplan/Viak og Seksjon for miljø og teknikk. Det er gjennomført møter med skolene (rektor, elever og FAU) hvor det ble foretatt en kartlegging av strekninger og punkter som oppleves som utrygge. Styrerne i barnehagene og representanter for enkelte velforeninger deltok på møtene ved skolene. Gjennom kommunens hjemmesider ble innbyggere invitert til å komme med synspunkter om trafikksikkerheten i kommunen og forslag til den nye planen. På bakgrunn av denne invitasjonen er det kommet inn forslag og synspunkter fra politiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Alle innspillene danner bakgrunn for arbeidet med denne trafikksikkerhetsplanen. Det er også gjennomført en ROS-analyse for transport av skolebarn gjennom Hvalertunnelen som var bestilt av kommunestyret. Denne analysen er også en del av grunnlagsmaterialet for trafikksikkerhetsplanen. Sammendrag av Trafikksikkerhetsplanen: Planforslaget er utformet som temaplan. Handlingsplandelen følger kommuneplanens planperiode som er Handlingsplanen omfatter flere typer tiltak, fra holdningsskapende arbeid til fysiske tiltak. Planen er inndelt i følgende sju kapitler: 1. Inndeling 2. Kartlegging og problembeskrivelse 3. Visjoner og mål 4. Hvaler kommune - innsatsområder 5. Tiltak langs riksveger - oversikt 6. Tiltak langs rylkesveger - oversikt

18 18 7. Oppfølging Oppsummering av ulykkesanalysen Analysen viser at det har vært en nedgang i antall ulykker sammenlignet med foregående 10-årsperiode, men likevel at utviklingen i antall ulykker har en stigende tendens. Det store flertallet av ulykker er bilulykker på Rv 108. De alvorlige ulykkene holder seg relativt stabilt, mens ulykker med lettere skader synes å øke. Ungdom er en spesielt utsatt gruppe. Det er grunn til å være spesielt oppmerksom på at det har vært en stor økning i moped/motorsykkelulykker. Dette henger trolig sammen med økt bruk. Mopedkjøring har økende popularitet, spesielt blant jenter. Det har ikke skjedd noen trafikkulykker i Hvalertunnelen de siste 6 årene, men statistisk sett skjer det en ulykke i Hvalertunnelen hvert 2. år. Hovedmål Planens hovedmål er et langsiktig mål som skal bringe oss nærmere visjonen. Hovedmål for trafikksikkerhetsarbeidet i Hvaler i perioden er: Redusere antall trafikkulykker i Hvaler kommune til under 6 per år i gjennomsnitt, innen Delmål for perioden For å nå dette målet har handlingsplanen foreslått en rekke aktiviteter. Handlingsplanens aktiviteter er både operasjonelle delmål og virkemidler. Måloppnåelse oppnås ved igangsetting og gjennomføring av tiltakene / aktivitetene som er listet opp i kapittel 4. Målsettingen gjelder det totale trafikksikkerhetsarbeidet i Hvaler, og ikke spesielt for de tiltakene kommunen selv utfører. Graden av måloppnåelse vil avhenge av innsatsen fra hver enkelt aktør. Aktivitetsnivået vil igjen være avhengig av tildeling av midler gjennom de årlige budsjettene. Måling av enkeltaktivitetenes virkning på trafikksikkerheten vil hver for seg være en vanskelig eller umulig oppgave. På kort sikt skal planen gi grunnlag for å gjennomføre tiltak som kan redusere antallet ulykker, følgene av ulykker og utrygghet i trafikken. På noe lengre sikt skal planen bidra til en sterkere fokusering på trafikksikkerhet i alle plansaker og bidra til en bevisstgjøring av planleggere, politikere og folk flest omkring trafikkforhold og egen atferd i trafikken. Kriterier for valg av fokusområder I planen er det valgt å sette fokus på bestemte områder innenfor trafikksikkerhetsarbeidet, med hovedvekt på tiltak som Hvaler kommune selv kan gjennomføre. Følgende kriterier er lagt til grunn ved utvelgelsen av fokusområder: Prioriterte tiltak: områder hvor innsatsen til nå har vært begrenset og lite samordnet videreføring / vedlikeholde vellykkede tiltak områder som peker seg ut på grunnlag av utviklingen framover samarbeidstiltak med andre etater / organisasjoner Ut fra kriteriene som er omtalt over er følgende fokusområder er valgt ut: 1. Trafikkopplæring i skolene 2. Sikker busstransport. 3. Forankring og synliggjøring av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. 4. Samarbeid med Statens vegvesen. 5. Arealplanlegging som grunnlag for bedre trafikksikkerhet. 6. Fysiske tiltak på kommunale veger Administrativt trafikksikkerhetsforum Det foreslås også å opprette et administrativ TS-forum (Trafikksikkerhetsforum). Trafikksikkerhetsforumet ved oppnevnt leder har ansvar for oppfølging av trafikksikkerhetsplanen. Dette innebærer å være en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet, og å sørge for at planlagte prosjekter blir igangsatt og gjennomført. Budsjettmessige konsekvenser:

19 19 En forutsetning for at tiltakene beskrevet i de seks fokusområdene i trafikksikkerhetsplanen skal bli gjennomføring, er at midler til formålet prioriteres i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen. Siden biltrafikk og ulykkestall er økende bør trafikksikkerhet være et prioritert området i Hvaler i årene framover. Ikke minst er befolkningen i kommunen opptatt av dette temaet. Det er i planen listet opp fysiske tiltak på kommunale veier, som Hvaler kommune kan gjennomføre. Disse tiltakene har til sammen en kostnad på ca. 1.3 mill kroner. I tillegg gjennomføres en del mindre trafikksikkerhetstiltak som del av den løpende forvalting og drift av vegnettet. Dette er tiltak som vegbelysning, fartshumper, frisiktutbedringer i kryss osv. Vurdering ROS analysen: ROS analysen er gjennomført etter anerkjent metode for risikovurdering og den er grundig og omfattende. Rapportens konklusjon er klar og bør følges. Det anbefales derfor at ordningen med at en skoleassistent (voksen person) følger med i skolebussen gjennom Hvalertunnellen opphører med virkning fra 1. juni Trafikksikkerhetsplan: Trafikksikkerhetsplan har vært gjenstand for en grundig rullering og er utarbeidet etter et omfattende samarbeid med berørte parter i kommunen. Rådmannen er av den oppfattning at den vil være et godt grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen i årene som kommer. Planen bør vedtas som styrende dokument for det administrative og politiske arbeidet med trafikksikkerheten i kommunen. Administrasjonen vil fremme forslag om at det utarbeides en samlet plan for Trafikksikkerhetsopplæring i Hvalerskolen og at det søkes Statens Vegvesen om tilskudd til Skoleveistiltak til utarbeidelse av planen. Dersom tilskudd innvilges foreslås det at noe av kommunens avsatte midler til Trafikksikkerhetstiltak benyttes som egenandel i prosjektet. Vi vil også anbefale at det rettes en henvendelse til Østfold fylkeskommune med mål om at setebelter og sitteplasser til alle blir tatt inn i kravspesifikasjonen når det inngås avtale med busselskapene om skoleskyss. Rådmannen støtter også forsaget om at det opprettes et administrativt TS-forum (Trafikksikkerhetsforum). Forumets viktigste oppgave bør være å følge opp Trafikksikkerhetsplanen og foreta en tverrfaglig vurdering av kommunens bruk av trafikksikkerhetsmidler. I hht delegeringsreglementet er for øvrig Trafikksikkerhetsarbeidet delegert til UMT. Planens forslag til fysiske tiltak på kommunale veier foreslås vurdert og prioritert i budsjettarbeidet. Planens øvrige forslag til tiltak foreslås behandlet i det administrative TS-forumet. I hht delegeringsreglementet er Trafikksikkerhetsarbeid delegert til UMT. Dette utvalget avgir innstilling til kommunestyret. UKPT og Eldrerådet får saken til orientering. Vedlegg Risiko- og sårbarhetsanalyse. Transport av skolebarn gjennom Hvalertunellen. Trafikksikkerhetsplan Rådmannens forslag til vedtak UKPT anbefales å fatte følgende vedtak: Risiko- og sårbarhetsanalyse for transport av skolebarn gjennom Hvalertunellen og Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune tas til orientering.

20 20 Eldrerådet anbefales å fatte følgende vedtak: Risiko- og sårbarhetsanalyse for transport av skolebarn gjennom Hvalertunellen og Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune tas til orientering. UMT anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse for transport av skolebarn gjennom Hvalertunellen tas til orientering. 2. Ordningen med at en skoleassistent (voksen person) følger med i skolebussen gjennom Hvalertunnellen opphører med virkning fra 1. juni Hvaler kommunesyre å avgi følgende uttalelse til Østfold fylkeskommune: Hvaler kommune har gjennomført en grundig Risiko og sårbarhetsanalyse av transport av skolebarn gjennom Hvalertunellen. Denne analysen viser klart at bruk av setebelte i buss og sitteplasser til alle, vil redusere konsekvensene av eventuelle ulykker. Hvaler kommune ber Østfold fylkeskommune krav om sitteplasser og bilbelte inngår i kravspesifikasjonen ved forhandlinger med leverandørene av skoleskyss i Østfold. 4. Det opprettes et administrativ TS-forum (Trafikksikkerhetsforum) med følgende sammensetning: Representant for seksjon Miljø og teknikk(leder/sekretær) Representant for planmyndighetene. Representant fra grunnskolen Representant fra barnehagen I tillegg inviteres følgende til å delta: Lensmannen i Hvaler Representant fra Statens vegvesen Region Øst Representant for BorgBuss. Representant for Eldrerådet Trafikksikkerhetsforumet ved oppnevnt leder arbeider med oppfølging av trafikksikkerhetsplanen og foretar en tverrfaglig vurdering av kommunens bruk av trafikksikkerhetsmidler, både til fysiske og ikke-fysiske tiltak. 1. Planens forslag til fysiske tiltak på kommunale veier vurderes og prioriteres i budsjettarbeidet. 2. Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune vedtas. Planen legges til grunn som styrende dokument for det administrativ og politiske arbeidet med trafikksikkerheten i kommunen. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann

21 21 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HVALER KOMMUE Planforslag Asplan Viak Mars 2008

22 Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune Hvaler kommune Emne: Trafikksikkerhet Kommentar: Forfatter Kristin Strand Amundsen Nøkkelord Trafikksikkerhet, skolevei, Hvaler kommune Prosjektnr Rapportnavn Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune Rapportnr Lagret Bildet på forsiden er fra floren Skole. Tegningen er laget av Håkon, 6. trinn ved Floren skole. Asplan Viak AS Tlf: Rådhustorget 5 Faks: Postboks 24 E-post: 1300 SANDVIKA Web:

23 Asplan Viak AS / Hvaler kommune 2

24 3 FORORD Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen startet oktober 2007, og planforslaget er utformet som temaplan. Handlingsplandelen følger kommuneplanens planperiode som er Handlingsplanen omfatter flere typer tiltak, fra holdningsskapende arbeid til fysiske tiltak. Det er gjennomført møter med skolene (rektor, elever og FAU) hvor det ble foretatt en kartlegging strekninger og punkter som oppleves som utrygge. Styrerne i barnehagene og representanter for enkelte vel deltok på møtene ved skolene. Gjennom kommunens hjemmesider ble innbyggere invitert til å komme med synspunkter om trafikksikkerheten i kommunen og forslag til den nye planen. På bakgrunn av denne invitasjonen er det kommet inn forslag og synspunkter fra politiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Alle innspillene danner bakgrunn for arbeidet med denne trafikksikkerhetsplanen. Det er gjennomført en ROS-analyse for transport av skolebarn gjennom Hvalertunnelen som var bestilt av kommunestyret. Denne analysen er også en del av grunnlagsmaterialet for trafikksikkerhetsplanen. Handlingsplanen er inndelt i følgende deler: Trafikkopplæring i skolene Sikker busstransport Forankring og synliggjøring av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen Samarbeid med Statens vegvesen Arealplanlegging som grunnlag for bedre trafikksikkerhet Fysiske tiltak på kommunale veger Odd Magne Ulvund har vært Hvaler kommunes kontaktperson i arbeidet. Rapporten er utarbeidet Kristin Strand Amundsen, Asplan Viak AS, mens Eirik Czak Knutsen har stått for utarbeidelsen av kartpresentasjoner og Katrine Sætre har gjennomført ulykkesanalysen. Sandvika / Skjærhalden, mars Asplan Viak AS / Hvaler kommune

25 Asplan Viak AS / Hvaler kommune 4

26 5 INNHOLD 1 INNLEDNING OM PLANARBEIDET OG PLANEN TRAFIKKULYKKER ET BETYDELIG SAMFUNNSPROBLEM HVALER KOMMUNES ROLLE OG ANSVAR I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET ANDRE AKTØRER I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET KARTLEGGING OG PROBLEMBESKRIVELSE BESKRIVELSE AV VEINETTET I HVALER ULYKKESANALYSE UTFORDRINGER I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I HVALER KOMMUNE VISJONER OG MÅL NASJONALE MÅL FOR TRAFIKKSIKKERHET OVERORDNEDE MÅLSETTINGER OG FØRINGER VISJON OG MÅL FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I HVALER DELMÅL FOR PERIODEN HVALER KOMMUNE - INNSATSOMRÅDER TRAFIKKOPPLÆRING I SKOLENE SIKKER BUSSTRANSPORT FORANKRING OG SYNLIGGJØRING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I KOMMUNEN SAMARBEID MED STATENS VEGVESEN AREALPLANLEGGING SOM GRUNNLAG FOR BEDRE TRAFIKKSIKKERHET FYSISKE TILTAK PÅ KOMMUNALE VEGER TILTAK LANGS RIKSVEGER - OVERSIKT PRIORITERTE GANG- / SYKKELVEGER LANGS RIKSVEGER PRIORITERTE TRAFIKKFARLIGE PUNKTER LANGS RIKSVEGER TILTAK LANGS FYLKESVEGER OVERSIKT PRIORITERTE GANG- / SYKKELVEGER LANGS FYLKESVEGER TRAFIKKFARLIGE PUNKTER PÅ FYLKESVEGER VEILYS LANGS FYLKESVEGER OPPFØLGING ORGANISERING BUDSJETTMESSIGE KONSEKVENSER Asplan Viak AS / Hvaler kommune

27 Asplan Viak AS / Hvaler kommune 6

28 7 INNLEDNING Om planarbeidet og planen Trafikksikkerhetsplan for Hvaler er en revidering av planen for perioden som ble vedtatt av Kommunestyret 19. Februar Den forrige trafikksikkerhetsplanen var til dels altomfattende når det gjelder områder innen trafikksikkerhetsarbeid. Man konstaterer at tiltak / aktiviteter som ble foreslått i denne planen, i varierende grad har blitt fulgt opp i planperioden. Noen av aktivitetene fra forrige plan foreslås videreført i perioden , mens andre gode trafikksikkerhetstiltak må man komme tilbake til i senere trafikksikkerhetsplaner. Det henvises til vedlegg 1 for en kortfattet evaluering av arbeidet med forrige trafikksikkerhetsplan. I forbindelse med utarbeidelsen av planen er gjennomført møter med skolene (rektor, elever og FAU) hvor det ble foretatt en kartlegging strekninger og punkter som oppleves som utrygge. Styrerne i barnehagene og representanter for enkelte vel deltok på møtene ved skolene. Gjennom kommunens hjemmesider ble innbyggere invitert til å komme med synspunkter om trafikksikkerheten i kommunen og forslag til den nye planen. De innspillene som har kommet er lagt til grunn for arbeidet. Strukturendringer av skolene i Hvaler har medført at skolebarn må transporteres med buss gjennom Hvalertunnelen. Som følge av dette har foreldre stilt spørsmålstegn ved sikkerheten til disse skolebarna. Kommunestyret har derfor bedt om en ROS-analyse for transport av skolebarn gjennom Hvalertunnelen. Denne analysen er en del av grunnlagsmaterialet for trafikksikkerhetsplanen. Kapittel 2 inneholder for det første en analyse av ulykkesituasjonen på vegnettet i Hvaler. Videre presenteres en kartlegging av arbeidet med holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid som gjennomføres ved skolene. Kartleggingen er en del av grunnlaget for planarbeidet. Sist i kapittel 2 finner man en omtale av de viktigste utfordringene innen trafikksikkerhetsarbeidet i Hvaler. I kapittel 3 presenteres målsettinger for trafikksikkerhetsarbeidet på overordnet og lokalt nivå. I planen er det valgt å sette fokus på bestemte områder innenfor trafikksikkerhetsarbeidet, med hovedvekt på tiltak som Hvaler kommune selv kan gjennomføre. Følgende kriterier er lagt til grunn ved utvelgelsen av fokusområder: områder hvor innsatsen til nå har vært begrenset og lite samordnet videreføring / vedlikeholde vellykkede tiltak områder som peker seg ut på grunnlag av utviklingen framover samarbeidstiltak med andre etater / organisasjoner Ut fra disse kriteriene er følgende fokusområder er valgt ut: Trafikkopplæring i skolene Sikker busstransport Forankring og synliggjøring av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen Samarbeid med Statens vegvesen Arealplanlegging som grunnlag for bedre trafikksikkerhet. Fysiske tiltak på kommunale veger Asplan Viak AS / Hvaler kommune

29 8 I kapittel 4 er det under hvert område gitt en kortfattet beskrivelse av bakgrunn og målsetting for det enkelte fokusområde. Tabellene under hvert fokusområde gir en oversikt over hvilke aktiviteter Hvaler kommune planlegger å gjennomføre innenfor disse fokusområdene i perioden I kapittel 5 og 6 gis det en oversikt over behov for trafikksikkerhetstiltak langs riks- og fylkesvegnettet i kommunen. Det er Statens vegvesen Region Øst som har økonomisk ansvar for å gjennomføre tiltak på dette vegnettet. Hvaler kommune har en viktig pådriverrolle i forhold til Statens vegvesen for at disse tiltakene skal komme til gjennomføring. Kapittel 7 inneholder en beskrivelse av organisasjons- og budsjettmessige konsekvenser av planen. Trafikkulykker et betydelig samfunnsproblem Veitrafikken årlig fører til skadde, rundt 260 trafikkdrepte på landsbasis. Mange blir påført varig helsetap. Tar en høyde for manglende rapportering, spesielt av lettere skader, er det riktige skadetallet trolig nærmere De samfunnsøkonomiske kostnadene av et trafikkuhell er beregnet til (prisnivå 2005): Et dødsfall En meget alvorlig skade: En alvorlig skade: En lettere skade: 26,3 mill kroner 18 mill kroner 5,9 mill kroner 0,8 mill kroner En materiellskadeulykke kroner Kilde: Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold De siste 10 årene har det årlig skjedd gjennomsnittlig 6 personskadeulykker (PSU) i Hvaler kommune. Trafikkulykkene i Hvaler representerer ut fra dette en årlig samfunnsmessig kostnad på 21 mill kroner, med en gjennomsnittlig kostnad på 3,5 mill kroner per ulykke (prisnivå 2005). I tillegg kommer kostnader med forsikringsskadeulykker. Hvaler kommunes rolle og ansvar i trafikksikkerhetsarbeidet Kommunen har et allsidig ansvar innenfor trafikksikkerhetsarbeidet, med forebyggende helsearbeid, opplæring i barnehager/skoler og planlegging, drift og vedlikehold av det kommunale veinettet. Gjennom arealplanleggingen legges premisser for trafikkutviklingen framover. Kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet skjer i dag gjennom seksjon Opplæring og kultur og seksjon Miljø og teknikk. Det mangler imidlertid et koordinerende organ på tvers av sektorene. Skoleskyssordningen Etter reglene har elever i 1 klasse rett til fri skoleskyss når de bor to kilometer eller mer fra skolen. Tilsvarende skyssgrense for elever i 2-10 klasse er fire kilometer. Fylkeskommunen finansierer skyssen, og kriteriene for fri skyss praktiseres strengt. Kommunestyret i Hvaler kommune har tidligere fattet vedtak om rett til skoleskyss for alle skolebarn i barneskolen (1. 7. trinn) som har Rv 108 og Fv 472 mellom Bratte Bakke og Utgårdskilen som skolevei. Ungdomsskoleelever ( trinn) har ikke blitt tildelt samme rettigheter. Unntaket er et nylig vedtak i kommunestyret som innebærer at ungdomsskoleelever på Spjærøy som bor nærmere enn 4 km også får skoleskyss. På mange strekninger hvor det går det skolebuss, kjøper elever uten rett til skoleskyss busskort eller billett (også u-skole og videregående), især i vinterhalvåret. Asplan Viak AS / Hvaler kommune

30 9 Figur 1.1: Asmalsund bru. Tilbud til myke trafikanter mangler. Derfor blir ungdomsskoleelever fra Spjærøy kjørt med buss til skolen. Drift og vedlikehold Kommunen har driftsansvaret for alle kommunale veier. På oppdrag for Statens vegvesen har kommunen vinterdriften av gang- og sykkelveier langs riksveien. Dette er en byttehandel slik at Statens vegvesen tar noen kommunale veistrekninger som gjenytelse. Kommunen følger Statens vedlikeholdsstandard når det gjelder veier. Utløsende brøytestandard for kommunale samleveier på 10 hhv 5 cm snødybde (tørr og våt snø), betyr forholdsvis sjelden brøyting (på atkomstveier praktiseres 15 hhv 10 cm). Det virker som om innbyggerne er tilfreds ned servicen på det kommunale vintervedlikeholdet. Pga. de klimamessige forholdene er strøing og salting viktigste del av vintervedlikeholdet i forhold til snøbrøyting. Nattefrost fører ofte til at spesielt utsatte bakker og kneiker blir glatte, og utforkjøringer om morgenen. Kommunen har driftsavtale med Fredrikstad Energiverk as om vedlikehold av gatelys i kommunen. Avtalen er svært restriktiv mht utskifting av defekte lamper. Andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet Østfold fylkeskommune Fylkeskommunen har etter veilovens 40a et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten. For å ivareta dette ansvaret har fylkestinget nedsatt Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) som et arbeidsutvalg under hovedutvalget for Samferdsel, Miljø og Kultur. I følge instruksen skal utvalget bla utarbeide målsettinger og programmer, og påse at fylket driver et målrettet ts-arbeid gjennom fysiske tiltak. Opplæring og holdningsskapende virksomhet. FTU s sekretariat er tillagt vegsjefen i Østfold. FTU består av 3 politiske medlemmer som velges for 4 år, og 14 oppnevnte konsultative medlemmer (Disse er 6 representanter fra politi, 4 representanter fra SVRØ, 1 representant for Østfold kollektivtrafikk, 1 representant fra Fylkesmannen, 1 representant fra Fylkesdirektør Utdanning og 1 representant fra Trygg Trafikk Østfold). FTUs arbeider er styrt av Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold, Denne planen er ikke ment å være en fullstendig dekkende plan for alt trafikksikkerhetsarbeid som foregår i fylket. Planen omfatter for eksempel få fysiske tiltak på vegnettet. Kun tiltak som FTU har direkte styring med og/eller påvirkning på, er med i planen. Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er et satsningsområde i planen. For å få redusert antall skadde og drepte, ser FTU det som viktig at det skapes et stort kommunalt engasjement. FTU skriver i sin samordningsplan at de ønsker å holde fokus på det Asplan Viak AS / Hvaler kommune

31 10 kommunale trafikksikkerhetsarbeidet både gjennom økonomisk støtte, faglig bistand og kompetanseheving. Flere konkrete økonomiske støtteordninger er nevnt i planen (eksempelvis Skolevegsmidler, Spesielle TS-tiltak og Lokale TS-tiltak). Her burde det være muligheter for Hvaler kommune og lokale lag/foreninger å søke om midler til å gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak, både fysiske og ikke-fysiske tiltak. Figur 1.2: Samordningsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold er styrende for FTU-Østfold sitt arbeid. Statens vegvesen Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesveinettet. Etaten registrerer trafikantatferd, gir veiledning/informasjon og gjennomfører kjøretøykontroll, førerprøver og tilsyn med trafikkskolene. Politiet/lensmannsetaten Politiet utfører kontroll og overvåking av både kjøretøy, trafikk og trafikanter. Ut over dette driver politiet etter evne med informasjon og forebyggende arbeid i skoler, barnehager og organisasjoner. Rådgiving til kommunen i spørsmål knyttet til trafikksikkerhet og reguleringer, skilting og datainnsamling ved trafikkulykker er andre oppgaver. Trygg Trafikk Trygg Trafikk er ansvarlig for å koordinere frivillige organisasjoners trafikksikkerhetsarbeid. Trygg Trafikk jobber primært med informasjon og opplæring (utvikling og distribusjon av opplæringsmateriell), men engasjerer seg også i forhold til lovverket f eks for lavere fartsgrenser, bilbeltepåbud i buss, påbud om sykkelhjelm og lovfestet rett til trygg skolevei. Asplan Viak AS / Hvaler kommune

32 11 KARTLEGGING OG PROBLEMBESKRIVELSE Beskrivelse av veinettet i Hvaler Veinettet i Hvaler kommune er på totalt rundt 20 mil, og består av følgende: Riksveg: 18 kilometer Fylkesveger: 45,1 kilometer Kommunale veier: 23,4 kilometer Private veier: 114, 0 kilometer Fartsgrenser: Riksvegen, (Rv 108) er 18 km lang og går fra kommunegrensen med Fredrikstad til Skjærhalden. Fartsgrensen på veien er i utgangspunktet uskiltet dvs. 80 km/t bortsett fra på følgende strekninger: 70 km/t : Stokken Ødegårdskilen 50 km/t : Ødegårdskilen til sør for krysset med Fv 472 (Bratte bakke), Vesterøy 70 km/t fra krysset med Bratte bakke til Bekkene (krysset med Fv 482), Spjærøy 60 km/t før for krysset med Fv 481 til Allerød, Asmaløy 60 km/t: like vest for krysset med Fv 503 (Kirkøy) til Floren 50 km/ t: fra Floren til brygga i Skjærhalden Fylkesveinettet er 45,1 kilometer langt, og er i hovedsak de veiene som tar av fra riksvegen og ut mot havnene /tettstedene. I utgangspunktet er alle disse veiene uskiltet, det vil si at fartsgrensen i henhold til generelle retningslinjer er 80 km/t, med følgende unntak, hvor fartsgrensen er 60 km/t: Fv 472 fra Hauge til Utgårdskilen Fv 503,501 og 504 ved Bølingshavn Fv 501, 504 og 505 ved Brekke/Svanekil Det finnes totalt 23,4 km kommunale veier. Dette veinettet består av veier på de østre øyene, boligveier i tettstedene, samt veinettet i Skjærhalden. Trafikktall: Følgende trafikktall er innhentet fra Statens vegvesen Østfold. Alle tall gjelder for tellepunkter på Rv 108. Trafikktellingene er foretatt om våren/høsten, men tallene er justert for sommertrafikken. ÅDT =ÅrsDøgnTrafikk: gjennomsnittlig døgntrafikk (summen av alle kjøretøy som passerer et snitt på en vei i løpet av et år, dividert på antall dager i året) Asplan Viak AS / Hvaler kommune

33 12 Tabell 2-1; Trafikktall på Rv 108 Sted År ÅDT Skjeldsbosundet (på Vesterøy) Asmalsundet (på Spjærøy) Hvalertunellen (på Kirkøy) 1991 Tabellen viser at trafikken på Rv 108 har økt svært mye fra 1993 til 2007, og aller mest på tellepunktet i Hvalertunnelen. I tillegg til dette har Statens vegvesen Østfold tellinger fra alle fylkesvegene. De fleste fylkesveier i Hvaler ble talt i Trafikktallene er presentert i kartet i figur 2.1. Trafikktallene på disse fylkesveiene ligger på fra ÅDT 130 biler per døgn (Fv 504 ved Korshavn) og til ÅDT 1953 biler per døgn (Fv 472 ved Bratte bakke). Størsteparten av fylkesveiene har en trafikkmengde (ÅDT) på mellom 200 og 600 kjøretøy per døgn. Fv 501 ved Hvaler kirke har en ÅDT over 1000 biler per døgn og er den fylkesveien med størst trafikkmengde etter Fv 472 på strekningen mellom Bratte Bakke og Hauge. Kartet viser at trafikken har økt vesentlig også på fylkesvegnettet i Hvaler fra 1993 til Særlig har fylkesveiene på Kirkøy hatt en stor økning, samt Fv 472 mot Utgårdskilen. Gang/sykkelveier: Langs RV 108 mellom Stokken og kryss med Fv 472 (Bratte bakke) er det en ca 2,6 km lang strekning med separat gang/sykkelvei. Det er ikke anlagt gang/sykkelvei langs noen strekning på fylkesveinettet. Men på Fv 472 mot Utgårdskilen vil det blir etablert gang-/sykkelvei på en 3 km lang strekning mellom Hauge og Utgårdskilen. Denne utbyggingen kommer som følge av utbygging av fiskemottak i Utgårdskilen, og finansieres med bompenger fra Hvalerbommen. Av de kommunale veiene er det kun Rødveien inn til Asmaløy skole (350 m) og Bernardsmyra (490 m) som har separat gang- / sykkelvei Asplan Viak AS / Hvaler kommune

34 Asplan Viak AS / Hvaler kommune 13

35 14 Figur 2.1: Trafikktall på fylkesveiene i Hvaler Asplan Viak AS / Hvaler kommune

36 15 Ulykkesanalyse Ulykkesanalysen bygger på data fra Statens vegvesens STRAKS-register, som igjen er basert på politiets innrapportering av trafikkulykker. Det er kjent at det er en underrapportering av ulykker, særlig de med lavere alvorlighetsgrad. Sammenligning mellom sykehusenes og politiets registreringer viser også at ulykker med fotgjengere og syklister er sterkt underrapportert. Eksempelvis antar man at kun 10 % av sykkelulykkene rapporteres, men at rapporteringsgraden for fotgjengerulykker er høyere. Statistikken viser derfor bare en del av ulykkessituasjonen, og det faktiske antall trafikkulykker i Hvaler er høyere enn hva de offisielle tallene viser. I forbindelse med utarbeidelsen av trafikksikkerhetsplanen for perioden , ble det gjort en tilsvarende ulykkesanalyse med data fra perioden I kapittel 2.2 presenteres ulykkesdata for perioden dvs. de siste 10 årene. Det er altså en overlapp på 7 år mellom de to analyseperiodene. Siden det relativt sett skjer få ulykker i Hvaler, bør analysene gjøres for 10 årsperioder, for å kunne ha et større datagrunnlag å gjøre analysene på. Det har skjedd til sammen 60 PSU (politirapporterte ulykker med personskade) i Hvaler i perioden Tabellen nedenfor oppsummerer hovedtrekkene når det gjelder ulykkesutvikling for tiårsperioden og 1997 til Tabell 2.2: Hovedtrekkene i ulykkesutvikling i Hvaler. De tre drepte er de samme i begge periodene. Det er altså heldigvis bare 3 personer som er drept i trafikken i Hvaler i perioden 1990 til Tabellen viser at det har vært en nedgang i antall ulykker og antall skadde dersom man sammenligner den siste 10 årsperioden, med perioden Årlig utvikling av trafikkulykkene Figur 2.2 under viser utviklingen i personskadeulykker i Hvaler kommune de siste ti årene og 2004 er de årene det har skjedd flest personskadeulykker de siste ti årene. Selv om det gjennomsnittlig har skjedd færre ulykker per år, sammenlignet med foregående periode, viser grafen en stigende tendens. Asplan Viak AS / Hvaler kommune

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Asmaløy barnehage Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HVALER KOMMUE. Planforslag. Asplan Viak

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HVALER KOMMUE. Planforslag. Asplan Viak TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HVALER KOMMUE Planforslag Asplan Viak Mars 2008 Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune Hvaler kommune Emne: Trafikksikkerhet Kommentar: Forfatter Kristin Strand Amundsen Nøkkelord

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent:

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Lene Strøm ble valgt som sette varaordfører i Ottar Johansens fravær. Protokollen godkjent: Mona Vauger Eivind Borge Ingerid Bjercke.

Lene Strøm ble valgt som sette varaordfører i Ottar Johansens fravær. Protokollen godkjent: Mona Vauger Eivind Borge Ingerid Bjercke. Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2006/1089 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kjetil Aas - Søknad om å kunne beholde

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Komite for samferdsel Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet rår fylkestinget å vedta følgende reglement for trafikksikkerhetsutvalget:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Protokollen godkjent: utvalgsleder

Protokollen godkjent: utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.12.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.03.2014 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 FRA SAKSNR: 108/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 115/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1246-4 Arkivnr.: GNR 83/7 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvild Eriksen Nestleder KP Thorbjørn Johnsen Leder H Grethe Lill Olsen Medlem KP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvild Eriksen Nestleder KP Thorbjørn Johnsen Leder H Grethe Lill Olsen Medlem KP Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 22.05.2012 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

utvalget Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Trygve Jensen varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Protokollen godkjent:

utvalget Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Trygve Jensen varamedlem FRP Anne Lise Sørlien Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.01.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 31.01.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014 Sokndal kommune Saksbehandler: ArkivsakID.: 08/1639 Arkivkode: L81 Prosjektleder Svein Erik Tønnesen Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Trude Jægtvik og

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Tirsdag 5. februar 2013 Mette Mohåg, byggesakssjef Tromsø kommune 1 Innholdet i det følgende: Ansvar og rollefordeling i byggesaken Hva ligger i ansvaret?

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Eventuelt forfall meldes snarest til leder for klagenemnda over tlf. 95 055 746. Monica Sand møter for Lisbeth Grøndal, som har meldt forfall

Eventuelt forfall meldes snarest til leder for klagenemnda over tlf. 95 055 746. Monica Sand møter for Lisbeth Grøndal, som har meldt forfall RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KLAGENEMNDA Møtested: Rendalen kommunehus - Møterom I Møtedato: 01.02.2013 Tid: Kl. 10:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 1/13 GEBYR FOR BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN R50 SOMMERBREKKA

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

51/62 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å KUNNE BRUKSENDRE TIL BOLIG SELV OM DET ER TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI

51/62 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å KUNNE BRUKSENDRE TIL BOLIG SELV OM DET ER TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/2103-8 Arkivnr.: GNR 51/62 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer