Generalforsamling i Lysejordet borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling i Lysejordet borettslag"

Transkript

1 Innhold Lysejordet borettslag...2 OBOS....2 Generalforsamling i Lysejordet...2 Styret...2 Miljøutvalget...3 Vaktmester...3 Varme og ventilasjon...3 Innvendige borearbeider/montering...4 Vedlikehold...4 Skader...5 Forsikring...5 Tyveri/innbrudd...6 Brannsikkerhet...6 Fellesvaskeri...6 Husdyr...6 Trappevask...7 Søppel Garasjen Trafikk Bruk og vedlikehold av utearealer...7 Lekeplasser...8 Dugnad...8 Navneskilt... 8 Nøkler... 9 Kabel-TV... 9 Grilling... 9 HMS...9 Informasjon...9 Husordensregler...9 1

2 Lysejordet borettslag Vårt borettslag heter Lysejordet borettslag og er ett av tre borettslag som ble oppført under prosjektet "Rett Vest". Naboborettslagene heter Elvefaret og Rønningen. Borettslaget vårt består av 228 leiligheter og sto ferdig i Det er andelseierne i de enkelte borettslag som eier boligene og fellesanleggene og ikke OBOS. OBOS Oslo Bolig og Sparelag, OBOS, er det eldste og største boligbyggelag i landet. OBOS har dels funksjon som boligbyggelag for nye boliger, og dels forretningsfører for etablerte borettslag. Lysejordet borettslag har egen forvaltningskonsulent OBOS som utfører de pålegg styret vedtar angående borettslagets drift. Det er OBOS som i kraft av forretningsførervervet bl.a. innkrever husleie og foretar regnskapsførsel. Generalforsamling i Lysejordet borettslag Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 30.juni. Ekstraordinær generalforsamling holdes hvis styret, OBOS, revisor eller en tiendedel av andelseierne krever det. Styret Styret står for den daglige driften av borettslaget. Dette skjer selvsagt i samsvar med lover og vedtekter og etter de retningslinjer som generalforsamlingen trekker opp. Styret har eget styrerom utenfor garasjen i Vækerøveien 122. Her finner du også styrets postkasse hvor du kan legge beskjeder eller spørsmål til styret. I tillegg er det satt opp en postkasse ved garasjeinngang ved traktorgarasjen og en ved innkjørsel til garasjen. Alle henvendelser til styret skal være skriftlige, unntatt når det oppstår akutte skader. Du kan sendes e-post til styret på adressen: 2

3 Miljøutvalget Miljøutvalget har ansvaret for felles tilstelninger som juletre fest, adventsarrangement m.v., for tiltak vedrørende felles utearealer (lekearealer, benker, gjerder m.v.) og for å arrangere dugnader. Lysejordet brl. har egne hjemmesider på Internett. Adressen er: Under de enkelte menypunktene finner du opplysninger og informasjon som vi håper du finner interessante. Vaktmester Tjenesten ivaretas av vaktmester tilsatt av styret i borettslaget. Som regel treffer du vaktmesteren på styrerommet mellom 0630 og 0700, og mellom 1100 og Ved akutte skader o.l. kan Profesjonell Byggtjeneste kontaktes på tlf Mob (døgnvakt) Varme og ventilasjon Alle boligene har elektrisk oppvarming. I rekkehusene er ventilasjonen basert på naturlig gjennomstrømning. Frisk luft trekkes inn gjennom spalter over vinduet, og brukt luft suges ut gjennom ventilasjonskanalene. Dette innebærer at det er viktig at ventilasjonslukene står tilstrekkelig åpne. Ved mangelfull ventilasjon oppstår fuktskader i leiligheten. Terrassehusleilighetene har mekanisk ventilasjon. Brukt luft suges ned i garasjehuset under terrassehusene der temperaturen ligger på ca. 10 grader sommer som vinter. NB! I terrassehusene må det ikke installeres kjøkkenvifte e.l. Ellers blåses din matlukt inn til naboen. Dette gjelder også rekkehus med "knottleiligheter". Terrassehusleilighetene får varmtvann fra felles anlegg. Av hensyn til kapasiteten må oppvaskmaskin ikke kobles til varmtvannet. Innvendige borearbeider/montering 3

4 I flere leiligheter går det rør i veggen. Ved ominnrednings- og monteringsarbeider må man sjekke hvor disse rørene går. Vedlikehold Utvendig vedlikehold er borettslagets ansvar. De største utgiftspostene har vært utbedringer av vannlekkasjer fra enkelte tak, drenering og maling av utvendige murvegger samt beising av utvendig treverk. Særlig det mørke treverket er utsatt for slitasje. Ved behov kan beis og maling til utvendig vedlikehold fås utlevert hos vaktmesteren. Kost/pensel og annet utstyr må man holde selv. Den enkelte beboer har ansvaret for gjerdet rundt egen forhage. Eksteriørmessige endringer er ikke tillatt uten at styret har godkjent dette. Andelseierens vedlikeholdsplikt er regulert i vedtekter for Lysejordets borettslag vedtatt på generalforsamlingen Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. (2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. (3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på veranda, balkong og lignende. (4) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 4

5 (5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget. (6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær. (7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget. (8) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen, selv om det skulle vært utført av den forrige andelseieren. Styret har ansvar for at det finnes brannslokningsapparat i hver leilighet. Hvis dette mangler, må styret underrettes. Vedlikehold av dette utstyret er beboerens ansvar. Brannslokningsapparat settes på hodet og rystes en gang i året. Sjekk at manometeret viser riktig trykk. Batteri til røykvarsleren må byttes en gang i året. Det er beboers ansvar. Utekran stenges med innvendig kran om vinteren, og ledningen nedtappes for å unngå frostskader på utvendige rør. Ledningen nedtappes ved åpning av plugg i kjøkkenbenk. Utekranen skal deretter stå åpen. Skader / Forsikring Borettslagets bygninger er fullverdiforsikret med bygningskasko i Gjensidige. Styret ivaretar forholdet til forsikringsselskapet. Ved akutt skade som krever omgående utbedring (for eksempel vannlekkasje) må Profesjonell Bygg Tjeneste A/S, underrettes straks på døgntelefon som har fullmakt til å foreta det nødvendige utbedringer for å unngå ytterligere skader. 5

6 Tyveri / Innbrudd Tyverier har forekommet både fra leiligheter og garasjer. Hjelp dine naboer og deg selv ved å holde øye med omgivelsene. Du må underrette styret om innbrudd og hærverk. Borettslaget har avtale med Norsk vektertjeneste. Når beboerne har behov for assistanse fra bomiljøvekteren mellom kl og kl , kan man ringe Norsk Vektertjeneste på tlf Fellesvaskeri Det er tre fellesvaskerier i terrasseblokkene (i nr. 118, 126 og 130). Vasketider er oppslått i vaskeriene. Vasketid reserveres ved å henge opp tildelt lås på vedkommende felt på tavlen i vaskeriet. Låsen må fjernes når vasketiden er benyttet. Betaling skjer med vaskerikort som du får kjøpt hos vaktmesteren I kontortiden og Rema1000 selger vaskekort som kun brukes til tørkerommet. Brannsikkerhet Bygningsmassen er gjennomgående godt brannsikret. Rømningsveier er kontrollert og godkjent av brannvesenet. Det er viktig at ikke gjenstander sperrer trappeoppganger og korridorer i terrassehusene. Gjenstander som man ikke kjenner eieren til, vil bli fjernet. Heller ikke parkeringsplassen i garasjen må brukes til lagring av annet enn tilbehør til bilen. Brennbare ting, så som bensin og lignende må selvsagt ikke lagres i garasjen. Husdyr Det er ikke tillatt med hund eller katt i borettslaget. Etter lov om borettslag 5 11 kan brukeren av leiligheten likevel holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for andre beboere. Begrunnet søknad skal i tilfelle sendes styret. Som regel vil styret kreve at naboer har hatt anledning til å uttale seg før søknaden avgjøres. Hvis det senere skulle komme klager på dyreholdet, kan samtykke omgjøres. Husdyr skal holdes under tilsyn utendørs. Vær særlig påpasselig med å forhindre at katter gjør fra seg i sandkassene! 6

7 Trappevask Trappevask i terrassehusene utføres av firma Norvakt og Vask a/s Søppel Søppel pakkes godt inn før det kastes. Søppelrommet holdes rent og ryddig. Borettslaget har egne containere for papir/kartong. Renovasjonsordningen er f.t. under omorganisering. Glasscontainerne er et kommunalt returpunkt. Garasjer Garasjeporten åpnes med nøkkel eller automatisk portåpner (kan kjøpes hos vaktmester). Fartsgrensen i garasjen er 15 km/t. Bilen skal parkeres så nær innerveggen som mulig. Reparasjon og vask av biler i garasjen er ikke tillatt. Det er adgang til å leie ut garasjeplassen til andre beboere. Ønske om leie eller utleie kan gjerne annonseres på oppslagstavle, og på borettslagets hjemmesider. Utleier av garasjeplass plikter å underrette bruker om krav etc. fra styret. Trafikk Kjøring og parkering på gangveier er ikke tillatt bortsett fra store transporter og handicap- og syketransport. Kjøring skal skje i gangfart. Ved transport av gjenstander som er for store til å bæres, kan du bruke særlig utplasserte traller i garasjen (kan låses opp med garasjenøkkel). Det er ikke tillatt for beboerne å parkere på gjesteplassene eller utenom oppmerkete felter. Bilen skal parkeres i garasjen. Inngangsdøren til garasjen skal alltid holdes låst. Motorsykler/mopeder parkeres på særskilt avsatt område i garasjen. Nøkkel fås hos vaktmester mot depositum. Bruk og vedlikehold av fellesarealer Vanlig vedlikehold av fellesareal blir normalt utført av vaktmesteren. 7

8 Fellesareal er er stort sett områder som ligg utenfor beboers gjerde. Større arbeid blir gjerne utført på dugnad. Hver enkelt beboer har disposisjonsrett til og ansvar for vedlikehold og stell av egen hage og gangvei. De fleste luker å planter i nærområde utenfor eget gjerde eller bod. Vaktmester har IKKE ansvar for beboernes nærområde. Fotballsparking på plener og gangvei er IKKE tillatt. Fotballsparking henvises til ballplassen ved slalåmbakken. Lekeplasser Det er fem lekeplasser innenfor borettslagets område. Vaktmester fører jevnlig tilsyn med lekeplassene og påser at apparater m.v. er i forskriftsmessig stand. Hvis det likevel oppdages farlige mangler, så meld straks fra til vaktmester på tlf. Dugnad Mange setter pris på den nære nabokontakten det er i borettslaget. Du vil snart merke at vi har et miljø hvor de fleste kjenner mange. Dugnad er en av måtene en blir kjent med naboene på. Hver vår og høst holdes dugnad for rengjøring og istandsetting av fellesareal. Det pleier å være god oppslutning og trivelig miljø på dugnadene. Navneskilt Husk å skaffe navneskilt på postkasse og utgangsdør. Dette vil lette postverkets arbeid. For å få et enhetlig inntrykk, er det viktig at alle navneskilt på dørcalling og postkasse er av samme standard type. Vaktmester skaffer navneskilt for dørcalling/ringeklokker. For postkasser i terrasseblokkene kan Standard navneskilt bestilles hos Mister Minit, Røa senter, v/ Meny, Tlf Hjemmeside: 8

9 Nøkler Følgende nøkler overtas normalt ved innflytting: 2 stk. til garasje/inngangsdør/postkasse og 1 stk til vaskeri for terrasseleilighetene. Ekstra nøkler kan kjøpes hos vaktmester. Vi anbefaler portåpner til garasjeporten. Også dette fås kjøpt hos vaktmester. Kabel-TV Borettslaget er knyttet til CanalDigital kabel-tv. Ved feil på anlegget kontaktes CanalDigital direkte av den enkelte borettshaver på telefonnummer Internett adr.er Her finner du opplysninger om tjenester, produkter, support eller l.og event. e-postadresser. Det er ikke tillatt å montere egen parabol eller annen utvendig antenne. Grilling På grunn av den spesielle ventilasjonsordningen i blokkene er grilling dessverre ikke tillatt på balkonger og terrasser i terrassehusene. Vis også hensyn til naboene dersom du bor i rekkehus. Vi anbefaler bruk av gassgrill eller elektrisk grill. HMS Borettslaget er pålagt å ha egne retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet. Informasjon Styret holder beboerne orientert om aktuelle forhold i borettslaget ved rundskriv som sendes ut 4-5 ganger årlig. Det vises også til årsmelding og regnskap i innkalling til generalforsamling.. Husordensregler Nærmere regler for takt og tone i borettslaget finner du i husordensreglene. Les disse nøye. 9

10 - Vi håper du vil trives her! Hvis du har spørsmål som du ikke har fått svar på i denne orienteringen, eller hvis du har forslag til tiltak som kan gjøre det enda triveligere å bo på Lysejordet, så ta gjerne kontakt med noen i styret. Med vennlig hilsen Styret i Lysejordet borettslag 10

Velkommen til Lysejordet borettslag!

Velkommen til Lysejordet borettslag! Velkommen til Lysejordet borettslag! Denne lille orienteringen er ment som et hjelpemiddel slik at du vet hvilke rettigheter og plikter du har i borettslaget vårt, enten du er ny her hos oss eller har

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Infoperm. Vestlia borettslag

Infoperm. Vestlia borettslag Infoperm Vestlia borettslag MAI 2012 TIL BEBOERNE I VESTLIA BORETTSLAG Denne informasjonspermen er ment som et hjelpemiddel for beboerne slik at hver enkelt kan skaffe seg kjennskap til virksomheten og

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Vedtekter. Innholdsfortegnelse

Vedtekter. Innholdsfortegnelse Vedtekter for Bjørndalsbråtet borettslag org. nr. 953614448 tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag, opprinnelig vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mars 1977 og endret på generalforsamling

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014.

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1 Solhøgda Borettslag Vedtekter for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Solhøgda

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

V E D T E K T E R. for

V E D T E K T E R. for 1 V E D T E K T E R for ØDEGÅRDEN BORETTSLAG tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 22. mars 2006 Endret på generalforsamling 02.05.2012 1. NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Linderud Borettslag II. Regelverk:

Linderud Borettslag II. Regelverk: Linderud Borettslag II Regelverk: 1. Vedtekter 2. Ordensregler 3. Vaskeriinstruks 4. Avtale om Hundehold 5. Utleiesøknad 6. Garasjekontrakt 7. Vaktmesterinstruks 8. BRANN og rømningsveier Linderud Borettslag

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid.

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid. Husordensregler Sist endret: - Ordinær generalforsamling 25.03.15 1 Den enkelte leilighet 1.1 Oppussing A. Ved inngrep i bygningens bærende konstruksjoner må godkjent firma kontaktes for forsvarlig vurdering

Detaljer

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie SIDE 1 Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN HÅNDBOK FOR BOGERÅSEN BORETTSLAG A/L Postadresse: Forretningsadresse: Faktureringsadresse: Postboks 8 C/O KOBBL Bogeråsen Br.lag 2201 Kongsvinger

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

VEDTEKTER. for. Fjellvang borettslag

VEDTEKTER. for. Fjellvang borettslag 1 VEDTEKTER for Fjellvang borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (vedtatt på generalforsamlingen 25. mai 2005 med tillegg i 5-7(5) av 26. mai 2011) 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer