Retningslinjer for klart og tydeleg språk i Statens vegvesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for klart og tydeleg språk i Statens vegvesen"

Transkript

1 Retningslinjer for klart og tydeleg språk i Statens vegvesen vegvesen.no

2 EIN KLAR TEKST Slik skriv vi klare og tydelege tekstar: 1. Vi sørgjer for at lesarane får den informasjonen dei treng ikkje meir, ikkje mindre. 2. Vi startar tekstane med den informasjonen som er viktigast for lesarane. 3. Vi gjer tekstane oversiktlege ved å bruke overskrifter, underoverskrifter og punktlister. 4. Vi skriv i ein imøtekommande tone. 5. Vi vender oss direkte til dei vi skriv til, ved å bruke du og de. 6. Vi får fram kven som har ansvar for kva, ved å bruke aktive verb. 7. Vi bruker ord som lesarane forstår. Når vi må bruke faguttrykk, forklarer vi dei. 8. Vi skaper god flyt i teksten ved å variere mellom korte og litt lengre setningar. 9. Vi les alltid gjennom teksten til slutt og får gjerne ein kollega til å lese gjennom han. 10. Vi slår opp i ordbøker og bruker språksidene på Vegveven. Brett ut og les meir! rt! Eg vil skrive kla Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Foto: Knut Opeide Vil du?

3 EIN KLAR TEKST Slik skriv vi klare og tydelege tekstar: 1. Vi sørgjer for at lesarane får den informasjonen dei treng ikkje meir, ikkje mindre. Om vi klarer å gi lesarane våre akkurat den informasjonen dei treng, unngår vi misforståingar, telefonførespurnader og purringar. Derfor skal målet alltid vere å gi nok informasjon til at lesarane får med seg kvifor vi skriv til dei. Somme gonger ønskjer vi at dei skal gjere noko, andre gonger orienterer vi dei berre. Vi må også vise til kvar dei eventuelt kan finne meir informasjon. Somme gonger er det freistande å skrive for langt, og då kan den viktigaste informasjonen lett forsvinne i alle orda og avsnitta. Andre gonger er det lett å gløyme vesentleg informasjon som lesarane har bruk for. Sjå eksempel på retningslinje 1 i bruk 2. Vi startar tekstane med den informasjonen som er viktigast for lesarane. Lesarane skal sleppe å leite etter den viktige informasjonen. Lesarane er ofte mest interesserte i konklusjonen eller konsekvensane som gjeld dei, og derfor bør det komme tidleg i teksten. Startar vi teksten med den informasjonen som er mest relevant for lesarane, er det større sjanse for at dei får med seg det vi har å seie. Sjå eksempel på retningslinje 2 i bruk 3. Vi gjer tekstane oversiktlege ved å bruke overskrifter, underoverskrifter og punktlister. Ein oversiktleg struktur gjer tekstane lesarvennlege og aukar sjansane for at kommunikasjonen blir effektiv. Anten dei er vane med å lese mykje eller lite, set både kollegaer og brukarar pris på oversiktlege tekstar som er enkle å orientere seg i. Alle tekstar skal, så langt det er mogleg, ha ei tydeleg overskrift. Ei god overskrift fortel kva som er temaet, eller får fram hovudpoenget i teksten. Det er viktigare at ei overskrift inneheld nok informasjon, enn at ho er kort. Tekstar på meir enn ei halv side bør ha informative underoverskrifter. Som regel treng vi meir enn eitt stikkord for å få fram poenget vårt fleire ord, ei setning eller eit spørsmål er gode alternativ. Bruk gjerne underoverskriftene til å få fram kva lesarane skal gjere, til å framheve fristar eller til å oppklare vanlege misforståingar. Punktlister bruker vi gjerne der det passar. Punktlister er effektive når vi skal ramse opp ulike vilkår, gi rettleiing eller setje opp ei hugseliste. Sjå eksempel på retningslinje 3 i bruk

4 Retningslinje 2: Vi startar tekstane med den informasjonen som er viktigast for lesarane. Retningslinje 3: Vi gjer tekstane oversiktlege ved å bruke overskrifter, underoverskrifter og punktlister. Retningslinje 1: Vi sørgjer for at lesarane får den informasjonen dei treng ikkje meir, ikkje mindre. Mange har ikkje fått med seg at dei no må sjekke fristen for EU-kontrollen sjølv. Når vi minner om det her, blir det enklare for lesarane å gjere det som er riktig.

5 4. Vi skriv i ein imøtekommande tone. Brukarane våre skal oppleve oss som ein open og brukarvennleg etat også gjennom måten vi skriv på. Ulike tekstar har ulike formål og ulike lesarar, men vi skal i alle høve strekkje oss for å yte god service gjennom det vi skriv. Somme gonger passar det med ein hyggeleg frase eller ei lykkønsking, men vel så ofte handlar den gode servicen om å føre opp kontaktinformasjon eller å informere om klageretten på ein sakleg og forståeleg måte. Eksempel på imøtekommande tone Dersom du treng meir informasjon, kan du ringje oss på telefon Har du spørsmål, svarer vi deg gjerne på Vi ønskjer ein god dialog med dykk som blir påverka av planprosessen. Ta derfor kontakt med oss allereie no dersom de har synspunkt eller opplysningar vi bør vite om. Vi ønskjer lykke til med drifta av trafikkskulen og håpar på eit godt samarbeid. Gratulerer med gjennomført trafikalt grunnkurs! 5. Vi vender oss direkte til dei vi skriv til, ved å bruke du og de. Det blir enklare for lesarane våre å skjønne kva som gjeld dei, dersom vi vender oss direkte til dei. Derfor skal vi ikkje snakke over hovudet på lesarane våre ved å omtale dei i tredje person (grunneigar, søkjar eller eigar av køyretøyet), men skrive du eller de. Unngå å skrive om lesarane eller å bruke De Søkjar pliktar å fjerne eller dekkje til skiltet i dei delane av året der staden ikkje er i drift. Eigar av køyretøyet må sjølv avtale tid for kontroll. Vi rår trafikkskulen til å setje seg nøye inn i forskrift om trafikkopplæring og førarprøve m.m. Ein kan i dette tilfellet byggje ny avkøyrsel dersom vilkåra nedanfor er oppfylte. Ein viser til brev datert 3. september 2011 der De søkjer om å få setje opp eit privat skilt. Skriv til lesarane bruk du eller de De må sørgje for at skiltet blir dekt til i dei delane av året staden er stengd. Du må bestille time hos eit godkjent kontrollorgan så snart som mogleg. Godkjende kontrollorgan er blant anna NAFs teststasjonar og mange bilverkstader. Vi rår dykk til å setje dykk nøye inn i forskrift om trafikkopplæring og førarprøve m.m. Du kan få byggje ny avkøyrsel. Føresetnaden er at du oppfyller vilkåra nedanfor. Vi viser til brev datert 3. september 2011 der du søkjer om å få setje opp eit privat skilt. 6. Vi får fram kven som har ansvar for kva, ved å bruke aktive verb. Ein god tekst skal gjere det klart kva den som skriv, forventar av den som les. Bruker vi aktive verb, blir teksten klarare og enklare å lese. Eit tips når vi skal skrive aktivt, er å bruke ord som du og de, vi eller Statens vegvesen då får vi tydeleg fram kven som skal gjere kva. Passive formuleringar som gjer ansvar og roller mindre tydelege Det må søkjast om nytt løyve når avkøyrsla oppfyller krava. Det er føresett at skiltet blir teke ned dersom verksemda ikkje er i drift i delar av året. Papirkopiar kan sendast dersom dette er ønskt. Vegområdet skal etter arbeidet setjast i stand. Vedtaket kan klagast inn. Aktive formuleringar Du må søkje om nytt løyve når avkøyrsla oppfyller krava. Vi føreset at de tek ned skiltet dersom verksemda ikkje er i drift i delar av året. Ta kontakt på tlf. XX XX XX XX dersom du ønskjer at vi skal sende deg papirkopiar. De har ansvaret for å setje vegområdet i stand når de er ferdige med arbeidet. Du har rett til å klage på vedtaket.

6 7. Vi bruker ord som lesarane forstår. Når vi må bruke faguttrykk, forklarer vi dei. Internt i Vegvesenet har vi mange formuleringar og ord som ikkje er kjende for alle lesarane våre. Somme av dei er henta frå regelverket, andre er fagomgrep eller forkortingar. Skriv vi til ein kollega innanfor same fagfelt, er dei presise fagomgrepa nyttige. Er vi ikkje heilt sikre på at lesarane våre kjenner til definisjonen av omgrepa, må vi byte ut ordet, forklare det eller gi eksempel som kan gjere det enklare å skjønne kva vi meiner. Målet er alltid å skrive så klart og tydeleg som mogleg utan å forenkle for mykje. Formuleringar som ikkje alle er kjende med Det skal givast økonomisk kompensasjon for permanent erverv av areal. Du har no rett til å køyre, jf. trafikkopplæringsforskrifta 2-1, føresett at du oppfyller krava. Før utbodet av ladbare køyretøy er tilfredsstillande, kan ladbare køyretøy kjøpast inn med krav som følgjer nedanfor. Faktura for eigendelen skal sendast i eigen ekspedisjon frå rekneskapsavdelinga. Formuleringar som gjer det lettare for lesarane å sjå korleis informasjonen gjeld dei De skal få økonomisk kompensasjon for den delen av eigedommen de må gi frå dykk. Har du fylt 15 år, kan du no øvingskøyre med moped, lett motorsykkel, traktor og snøscooter. Har du fylt 16 år, kan du no øvingskøyre med mellomtung motorsykkel og personbil. Før tilbodet av el-bilar er tilfredsstillande, kan Statens vegvesen kjøpe inn el-bilar som møter krava vi listar opp nedanfor. Rekneskapsavdelinga vil sende dykk ein faktura for eigendelen. 8. Vi skaper god flyt i teksten ved å variere mellom korte og litt lengre setningar. Teksten blir klar og forståeleg når vi presenterer innhaldet i passelege porsjonar. Derfor skal vi hugse på å setje punktum ofte. Samtidig bør ikkje alle setningane vere korte språket flyt best når vi vekslar mellom korte og litt lengre setningar. Ver spesielt på vakt mot stive formuleringar som gjer innhaldet vanskelegare enn nødvendig. Setning med for mykje informasjon På denne bakgrunnen kan køyretøyet omregistrerast dersom De møter opp på ein trafikkstasjon med dette vedtaksbrevet og alle krav elles for å omregistrere køyretøyet er oppfylte jf. forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av køyretøy. Oppdraget med å utføre skiltinga blir bestilt så snart vi har motteke di stadfesting på vedlagde avtaledokument om at eigendelen vil bli betalt innan gitt tidsfrist. Med grunnlag i dette og for å spare ressursar ved behandlinga av årlege søknader, finn vi på vilkår nemnde nedanfor å kunne gi fleirårig løyve til omsøkte skilting gjeldande fram til og med 2016, dvs. fem år. Formuleringar der poenget blir tydelegare Vi kan omregistrere kjøretøyet dersom du møter opp på ein trafikkstasjon med dette vedtaksbrevet. Alle dei andre krava for å kunne omregistrere køyretøyet må også vere oppfylte (jf. forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av køyretøy). Vi ber deg sende oss det vedlagde avtaledokumentet som stadfesting på at du vil betale eigendelen innan fristen. Så snart vi har motteke avtalen, vil vi kontakte ein av leverandørane våre og bestille oppdraget med å setje opp skiltet. Vår konklusjon er at de kan få eit løyve som gjeld til og med Vilkåra for avtalen finn de nedanfor. 9. Vi les alltid gjennom teksten til slutt og får gjerne ein kollega til å lese gjennom han. Det er alltid ein god idé å lese gjennom teksten til slutt for å sjå at språket flyt godt, og at heilskapen har blitt slik du hadde tenkt. Bruk gjerne spørsmåla under Ein klar tanke for å sjekke at du har tenkt på det viktigaste. Få ein kollega til å lese gjennom teksten og komme med innspel ofte kan det vere nyttig med litt hjelp til å sjå kva som kan bli betre. 10. Vi slår opp i ordbøker og bruker språksidene på Vegveven. På Vegveven > støttefunksjonar > dokumentasjon > klart språk finn du fleire tips om språk og skriving. Her har vi også samla ordbøker og andre oppslagsverk som kan vere nyttige når du skriv. Lykke til med skrivinga!

7 Vi skriv så folk forstår EIN KLAR TANKE Før du begynner med sjølve skrivinga, kan det vere lurt å tenkje gjennom desse spørsmåla: Kven skriv du til? Skriv du til ein kollega eller til ein av brukarane våre? Set deg i lesarane sin stad før du tek til å skrive. Tenk for eksempel gjennom kva føresetnader lesarane har for å forstå teksten, og kor godt dei kjenner saka. Hugs at brukarane våre som regel ikkje kjenner til regelverket eller dei fagomgrepa vi bruker. Derfor må vi i mange tilfelle forklare fagord og regelverk på ein måte som folk flest forstår. Når vi forklarer lover og forskrifter med eigne ord, må vi forsikre oss om at viktige nyansar ikkje blir borte, samtidig som vi sørgjer for at innhaldet er forståeleg for lesarane. Kvifor skriv du? Dersom siktemålet er at lesarane skal gjere noko etter å ha lese teksten, bør det komme tydeleg fram i overskrifta, i innleiinga og i underoverskriftene. Det er for eksempel lurt å utheve fristar. Kva treng lesarane å vite? Lesarane skal få svar på det dei lurer på verken meir eller mindre. Den viktigaste informasjonen bør stå i overskrifta, i underoverskriftene og tidleg i teksten. Korleis kan du hjelpe lesarane å gjere det som er riktig? Få tydeleg fram kva lesarane skal gjere, kva fristar dei må ta omsyn til, og korleis dei kan få meir informasjon. Bruk gjerne punktlister dersom lesarane skal hugse fleire ting, eller dersom dei skal følgje ein gitt framgangsmåte. Hugs at du må bruke aktive formuleringar og du/de for å plassere ansvar på ein tydeleg måte. Sidsel Sandelien, regionvegsjef, Region aust Foto: Flemming Støldal a g n i r e t De tje e s å m a sk m punktu.

8 Hei! Eg er spent på å sjå resultatet av at du bruker retningslinjene for klart og tydeleg språk! Treng du fleire tips, eller vil du ha inspirasjon? På Vegveven > støttefunksjonar > dokumentasjon > klart språk finn du verktøy, ordlister, testar og kurstilbod. På bloggen vår, Vegvesenspråket, fortel vi om arbeidet vårt til andre som jobbar med klart og tydeleg språk. Du finn bloggen på: På kan du lese om erfaringar frå andre som har liknande prosjekt, og også her finn du inspirasjon til vidare arbeid. Treng du vidare hjelp, ta kontakt med meg eller nokon i kommunikasjonsmiljøet nær deg. Det er viktig for alle brukargruppene til Vegvesenet at dei får klar og tydeleg informasjon frå oss. Dette greier vi saman! Helsing Sissel Faller kommunikasjonsdirektør Illusrtasjonar: Colourbox.com Trykk: Kai Hansen, Stavanger vegvesen.no

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Forord Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) ønskjer å vere med og styrkje realfaga. Vi ønskjer at elevane skal få større interesse for og kunnskap

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Blindheim barneskole lære å lære

Blindheim barneskole lære å lære LÆRE Å LÆRE INNHALD 1.0 FORORD 3 2.0 2.1 MÅL FOR PLANEN 5 Innføring av læringsstrategitrappa...5 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 METAKOGNISJON LÆRE Å LÆRE.6 Eit overordna mål med metodikken er

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer