Sysselmannens rapportserie Nr. 1/2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sysselmannens rapportserie Nr. 1/2002"

Transkript

1 Forslag til Plan for nye verneområder på Svalbard Verneplan Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 N-9171 Longyearbyen Tlf Fax Sysselmannens rapportserie Nr. 1/2002

2 Ellen M. Devold Omslagsfoto: Alkhornet, foto: Sissel Aarvik/Sysselmannentdalen, åpning 4. april Foto: SNSKs arkiv. Grafisk utforming: Peder Norbye Grafisk AS Trykk: Peder Norbye Grafisk AS Opplag: 500 ISBN-nr Longyearbyen, juni 2002 Publikasjoner i Sysselmannens rapportserie 1998/Nr. 1 Glimt fra et åremål utdrag fra sysselmann Ann-Kristin Olsens rapport til Justisdepartementet for perioden ISBN-nr /Nr. 2 Avfall og avfallshåndtering på Svalbard Status og forslag til tiltak. ISBN-nr /Nr. 3 Ferdsel knyttet til turisme på Svalbard. ISBN-nr /Nr /Nr /Nr. 3 Prosjekt "Steinalder på Svalbard?" Revurdering av tidligere funn og resultater fra nye undersøkelser. ISBN-nr Helhetlig plan for miljøtiltak i gruveområdet i Ny-Ålesund (Kings Bay). Perspektiv på historie, kulturminner, industrielle etterlatenskaper, forsøpling og forurensing. ISBN-nr Overvåknig av kulturmiljø på Svalbard Målsetning, metode, lokaliteter og overvåkning. ISBN-nr /Nr. 1 Kulturminneplan for Svalbard ISBN /Nr. 2 Det teknisk industrielle kulturmiljøet i Longyearbyen og omegn. Verne og utviklingsplan. ISBN /Nr Svalbard - inn i et nytt årtusen. Utdrag fra sysselmann Morten Ruuds rapport til Justisdepartementet for åremålsperioden ISBN Rapportene kan bestilles fra: Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 N-9171 Longyearbyen Tlf Fax

3 FORORD Ved sin behandling av St.meld. nr. 22 ( ) Om Miljøvern på Svalbard, pekte Stortinget på at dagens verneområder i liten grad omfatter de delene av Svalbards landområder som har biologisk produksjon. Stortinget ba Regjeringen legge fram forslag til nye verneområder der slike landområder sikres vern. På denne bakgrunn har Sysselmannen fått i oppdrag å utarbeide forslag til nye verneområder på Svalbard. I forbindelse med utarbeidelsen av verneplanen, er det gjennomført en konsekvensutredning. Gjennom denne er det belyst hvilke konsekvenser opprettelsen av nye verneområder vil få for samfunnet og for utnyttelsen av naturressursene på Svalbard. Samtidig med verneforslaget sendes også konsekvensutredningen på høring. Disse to rapportene må ses i sammenheng. Det er også utarbeidet en brosjyre, som er et sammendrag av verneplanen og konsekvensutredningen. Ivar Haugen (engasjert) og naturvernrådgiver Sissel Aarvik har skrevet verneplanen. Longyearbyen, juni 2002 Odd Olsen Ingerø sysselmann Åsmund Sæther miljøvernsjef 3

4 INNHOLD 1 SAMMENDRAG INNLEDNING NATURFORHOLDENE PÅ SVALBARD Geologi Landskap Klima og værforhold Planteliv Dyreliv KULTURMINNER PÅ SVALBARD Vesteuropeisk hvalfangst (ca ) Russisk overvintringsfangst (ca ) Norsk overvintringsfangst (ca til i dag) Vitenskapelige og eventyrlige ekspedisjoner (fra ca. 1800) Industrielle kulturminner (fra ca. 1900) Krigsminner ( ) AREALBRUK OG NATURINNGREP PÅ SVALBARD Fangstvirksomhet Industriell virksomhet Turistvirksomhet Forsknings- og undervisningsaktivitet Fritidsbruk og fangst LOVGRUNNLAGET STATUS FOR OMRÅDEVERNET EVALUERING AV OMRÅDEVERNET PÅ SVALBARD UTVELGELSE AV NYE VERNEOMRÅDER Verneverdier Valg av verneform Konsekvensutredning VERNEFORSLAG Nye verneområder Endring av etablerte verneområder Kulturminner og verneområder Områdebeskrivelser Forslag til fredningsforskrifter FRAMDRIFTSPLAN LITTERATUR

5 1 SAMMENDRAG I sin behandling av St.meld. nr. 22 ( ) Om miljøvern på Svalbard uttalte Stortinget at de etablerte verneområdene på Svalbard i liten grad omfatter landområder som har biologisk produksjon. Regjeringen ble bedt om å legge fram forslag til nye verneområder på Svalbard der slike områder sikres vern. Direktoratet for naturforvaltning (DN) ga i 1997 Norsk Polarinstitutt (NP) i oppdrag å utrede status og dokumentasjon for vernede og verneverdige områder som grunnlag for en evaluering av områdevernet på Svalbard. I rapporten Evaluering av områdevernet på Svalbard identifiserer NP naturtyper, arter og andre verneverdier som mangler eller er svakt representert i de eksisterende verneområdene. På bakgrunn av dette er det i rapporten foreslått områder der vern bør vurderes. Sysselmannen har fått i oppdrag å utarbeide forslag til nye verneområder på Svalbard. Resultatet av arbeidet framkommer i dette høringsutkastet, der det fremmes konkrete verneforslag. Som en del av verneplanprosessen er det gjennomført en konsekvensutredning for belyse hvilke virkninger et evt. vern vil kunne få for næringsinteresser og samfunn. Hvilke temaer/ spørsmål som skulle utredes ble fastlagt i et utredningsprogram fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning. Konsekvensene er utredet for mineraldrift, turistvirksomhet, forsknings- og undervisningsaktivitet og fritidsbruk. Konsekvensutredningen foreligger i en egen rapport: Plan for nye verneområder på Svalbard. Konsekvensutredning. I tråd med Stortingets mål, er behovet for bedre dekning av produktive arealer i verneområdene på Svalbard lagt som hovedkriterium for utvalget av aktuelle områder. Samtidig er det vektlagt å kombinere dette med å finne områder som også er viktige biotoper for fugler, pattedyr, sjeldne og sårbare planter, samt å sikre spesielle landskapsformer eller geologi som ellers er mangelfullt representert i eksisterende verneområder. Det er også lagt vekt på at områdene skal være lite påvirket av tyngre tekniske inngrep og ha en viss størrelse. Det fremmes følgende verneforslag: Nordenskiöld Land nasjonalpark Sassen - Bünsow Land nasjonalpark Alternativt: Sassendalen nasjonalpark Bünsow Land nasjonalpark Nordre Isfjorden nasjonalpark Alternativt: Nordfjorden nasjonalpark Daudmannsøyra nasjonalpark Vardeborgsletta geotopvernområde Colesdalen biotopvernområde Hopen naturreservat Til sammen utgjør dette et landareal på km 2, eller ca. 7 % av øygruppas landareal. I tillegg kommer et marint areal på km 2. To områder med planteartsfredning fra 1932 dekker i dag et landareal på km km 2 av dette inngår i de nye verneforslagene, mens vernet oppheves for km 2. Nytt landareal som foreslås fredet utgjør dermed km 2. 5

6 Vernebestemmelsene vil variere noe fra område til område. De viktigste bestemmelsene er følgende: forbud mot terrenginngrep (oppføring av bygninger/anlegg, boring, sprengning, uttak av mineraler/olje m.m.) ferdsel til fots og på ski, jakt, fiske og fangst kan skje i samsvar med øvrig regelverk forbud mot bruk av motorkjøretøy på bar eller tint mark snøscooterkjøring på frossen snødekt mark kan skje i samsvar øvrig regelverk bruk og vedlikehold av eksisterende anlegg og hytter kan skje i samsvar med øvrig regelverk. Samtidig med forslaget om å opprette nye verneområder, fremmes forslag om å omgjøre Ossian Sars plantefredningsområde til naturreservat og å oppheve de to plantefredningsområdene fra Eksisterende verneområder på Svalbard dekker km 2, eller ca. 57 % av landarealet. Etableres de nye seks verneområdene som foreslått, betyr dette at ca. 64 % av Svalbards landareal er sikret som naturreservater, nasjonalparker, geotop- eller biotopvernområder. 6

7 2 INNLEDNING I sin behandling av St.meld. nr. 22 ( ) Om miljøvern på Svalbard uttalte Stortinget at de etablerte verneområdene på Svalbard i liten grad omfatter de delene av øygruppa som har biologisk produksjon. Regjeringen ble bedt om å legge fram forslag til nye verneområder på Svalbard der biologisk produktive landområder blir sikret: Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til nye verneområder på Svalbard der viktige landområder med biologisk produksjon sikres vern. Stortinget la stor vekt på at Svalbard skal sikres mot inngrep slik at preget av uberørthet og villmarkskarakter kan sikres også i de grønne delene av øyriket. I forbindelse med behandlinga av St.meld. nr. 9 ( ) Svalbard, sluttet Stortinget seg til det som var sagt om verneplanen ved behandlinga av St.meld. nr. 22. Det er en overordnet målsetting for arbeidet med opprettelsen av verneområder at det biologiske mangfoldet (arveanlegg, arter og økosystemer) skal bevares. I 1992 ble det vedtatt en internasjonal konvensjon om vern og forvaltning av det samlede biologiske mangfoldet. Gjennom sin tilslutning til denne har Norge forpliktet seg til å sikre mangfoldet ved å iverksette tiltak for vern, restaurering og bærekraftig bruk. Konvensjonen slår bl.a. fast at hvert land skal: etablere et system av beskyttede områder fremme vern av økosystemene, naturlige leveområder og opprettholdelse av levedyktige bestander av arter i deres naturlige omgivelser fremme en miljømessig forsvarlig utvikling i områder som grenser opp til verneområdene. Norge har også gjennom sitt internasjonale arbeid i Arktisk Råds program for bevaring av biologisk mangfold CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) sluttet seg til en handlingsplan for styrking av områdevernet. Gjennom denne er Norge oppfordret til å identifisere de viktigste manglene ved dagens vern og på grunnlag av dette utpeke aktuelle nye områder. Et mål med handlingsplanen er at de arktiske landene skal sikre et representativt nettverk av verneområder i alle naturgeografiske soner, samt å prioritere de sonene som er svakest representert og/eller er under sterkest press fra menneskelig virksomhet/inngrep. I Lov om miljøvern på Svalbard ( 11) er disse prinsippene fulgt opp: Det skal være verneområder på Svalbard som a) omfatter variasjonsbredden av naturtyper og landskapsformer b) bidrar til å sikre områder med særskilte naturhistoriske eller kulturhistoriske verdier c) beskytter økosystemene på land og i havet d) bidrar til å opprettholde villmark og uberørt natur. Direktoratet for naturforvaltning ga i 1997 Norsk Polarinstitutt (NP) i oppdrag å utrede status og dokumentasjon for vernede og verneverdige områder som grunnlag for en evaluering av områdevernet på Svalbard. NP la i 1998 fram sluttrapporten fra dette arbeidet. I rapporten, Meddelelser nr. 153 (1998) Evaluering av områdevernet på Svalbard identifiseres naturtyper, arter og andre verneverdier som mangler eller er svakt representert i de eksisterende verneområdene. På bakgrunn av dette er det i rapporten foreslått områder der vern bør vurderes. Med utgangspunkt i denne rapporten fikk Sysselmannen i oppdrag å utarbeide forslag til nye verneområder på Svalbard. Arbeidet ble startet opp sommeren Resultatet av arbeidet framkommer i dette høringsutkastet, der det fremmes konkrete verneforslag. 7

8 Som en del av verneplanprosessen er det gjennomført en konsekvensutredning for å belyse hvilke virkninger et evt. vern vil ha for næringsinteresser og samfunn. Sysselmannen er ansvarlig for dette arbeidet og har gjennom prosessen hatt et nært samarbeid med ulike parter og organisasjoner på Svalbard for å få innspill til hvilke problemstillinger som skal belyses og å få data til utredningen. Konsekvensutredningen blir sendt på høring samtidig med verneplanen. Verneforslaget får følgende videre saksgang: - felles lokal og sentral høring gjennomført av Sysselmannen - sammenstilling av høringsuttalelsene og faglig tilråding til Miljøverndepartementet fra Sysselmannen og Direktoratet for naturforvaltning - Miljøverndepartementet forbereder saken for Regjeringen - vernevedtak ved kgl. res. 3 NATURFORHOLDENE PÅ SVALBARD Svalbard har et landareal på km 2. Ca. 60 % er isbreer og under 10 % er dekket av vegetasjon. Selv om øygruppa har en så stor andel av isdekte arealer, er det et relativt mildt klima og et rikt plante- og dyreliv sammenlignet med andre områder på samme breddegrad. Antall arter av planter og dyr er ikke så høyt, noe som trolig skyldes øygruppas relativt isolerte posisjon og dermed de begrensede mulighetene for innvandring av planter og dyr fra andre landområder. 3.1 Geologi På Svalbard finnes bergarter fra praktisk talt alle geologiske tidsperioder fra prekambrium til kvartær (nåtid). Få steder trer geologien bedre fram enn her hvor vegetasjonen er så sparsom. I vest er bergartene mye foldet, mens lagene av sedimentære bergarter lengre øst fortsatt ligger forholdsvis flatt slik de ble avsatt. Større og mindre forkastninger finnes overalt på øygruppa. Grunnfjellsbergartene (eldre enn 440 mill. år) består av omdannede (metamorfoserte) sedimentære og vulkanske bergarter som glimmerskifer og gneiser og intrusive smeltebergarter som granitter. I grunnfjellsbergartene er det få fossiler bortsett fra algekolonier (stromatolitter). Dette skyldes den sterke omdanningen av bergartene fra denne tiden og at livet på jorden var i en tidlig utviklingsfase. For over 400 millioner år siden var jordskorpa i Svalbardområdet i bevegelse og det skjedde en omfattende fjellkjededannelse (den kaledonske fjellkjedefolding) med intrusjon av blant annet granitter. Disse granittene utgjør noen av de høyeste fjelltoppene på Svalbard i dag. Senere tiders erosjon har brutt ned mesteparten av denne fjellkjeden, slik at den i dag danner fundamentet for de etterfølgende sedimentavsetningene. Etter fjellkjedefoldingen var det i devontiden (ca. 375 mill. år siden) en periode med innsynkning av sentrale deler på Spitsbergen. Mektige sedimentlag på flere tusen meter ble avsatt. Dette skjedde i tørt klima dels på land og dels i fersk- og brakkvann. 8

9 Etter denne tørre perioden var det en mer fuktig periode i devon med avsetning av sedimenter, vekselvis i grunne havområder og på lave sletteland. Sand, leire og planterester fra sumpområder ga opphav til sandstein, skifer og kullag (Pyramiden). For 300 millioner år siden oversvømmet havet igjen landområdene og det ble avsatt kalkstein, dolomitt og lag av anhydritt og gips. Det forekommer lag som er rike på sjøfossiler fra slutten av permtiden (250 mill. år siden). I den etterfølgende perioden ( mill. år siden, dvs. triasjurakritt) beveget Svalbard seg fra 50 o til 70 o N og klimaet var temperert og fuktig. Dette ga vekslende hav- og landavsetninger med rikelig med sjøfossiler (muslinger og blekksprutskall). Vulkansk aktivitet førte til inntrenging av størkningsbergarten doleritt flere steder i lagrekken. I 100 millioner år gamle lag forekommer fotavtrykk etter dinosaurer som har levd i et mildt klima med frodig vegetasjon. Det er funnet fotavtrykk etter planteetende dinosaurer (Iguanodon) på Festningen og kjøttetende dinosaurer (Allosaurus) i Kvalvågen. I tertiærtiden (65 2 mill. år siden) skjedde det store bevegelser i jordskorpa med press både fra øst og vest og det oppstod foldninger og forkastninger. Store sumpområder i de sentrale delene av Svalbard ga opphav til mektige kullag som har vært gjenstand for økonomisk utnyttelse (Longyearbyen, Svea, Barentsburg og Ny-Ålesund). Fossiler fra denne tiden ligner våre planter. I de siste 2 millioner årene er det vulkanisme og istider som har preget geologien. Vulkanutbrudd for år siden, med utstrømninger av lava over store områder og varme kilder som fremdeles er aktive, vitner om denne aktiviteten. Sent i tertiær hadde Svalbard stort sett fått den formen og størrelsen øygruppa har i dag. Selve utmeislingen av landskapet med fjell, daler og fjorder skjedde senere, i kvartærtiden. Dagens løsavsetninger, morener, elveavsetninger, strandavsetninger, ur og blokkmark er dannet i kvartærtiden og dannes fortsatt. Det er viktig å merke seg at det ikke har vært tropiske tilstander på Svalbard så lenge landområdet har ligget så langt nord som i dag. Plante- og dyrelivet som har krevet varmt klima har sin opprinnelse den gang Svalbard lå nær ekvator og beveget seg nordover. Denne kontinentforskyvningen pågår fremdeles og Svalbard er nå på vei nordøstover med en hastighet på ca. 1.5 cm i året. 3.2 Landskap I vest og nord er landskapet på Svalbard preget av bratte, forrevne fjell med spisse topper. De høyeste toppene er Newtontoppen og Perriertoppen på 1713 og 1712 meter. I de sentrale delene av Svalbard og østover til Barentsøya og Edgeøya er det karakteristiske platåfjell, fjell med flate platåformede topper, med bratte rasurer langs foten. Disse fjellene er ofte skilt av store brede dalfører. Et annet karakteristisk trekk ved landskapet er de store fjordene, som skjærer seg dypt inn i landmassene i vest og nord på Spitsbergen og på Nordaustlandet. Isfjorden i vest og Wijdefjorden i nord deler nesten Spitsbergen i to. På Nordaustlandet gjør Wahlenbergfjorden og Rijpfjorden det samme. Lange strekninger langs kysten, spesielt i vest og nord på Spitsbergen, består av store strandflater. Dette er bremmer av flatt land med grunt hav utenfor. Enkelte steder kan strandflatene 9

10 være over 10 km brede. I de flate kystområdene er det en del laguner som helt eller delvis er skilt fra åpen sjø. Et annet kystnært trekk er de gamle strandvollene som ligger som terrasser eller trinn i terrenget. Disse ligger i flere høyder over hverandre avhengig av på hvilket nivå landet lå den gang trinnene ble dannet. Permafrosten på Svalbard varierer med lokale forhold, fra ingen tele og ned til 500 m i indre strøk. Pingoer er karakteristiske hauger med en høyde på et par meter til over 40 meter. Disse haugene har en kjerne av is og oppstår når vann under trykk presser seg opp gjennom kanaler og sprekker i permafrosten. Is og frost skaper også andre spesielle fenomener. Frostsprenging er årsaken til de karakteristiske steinurene (raskjeglene) under fjellene. Frosten har også en evne til å sortere jord- og steinmateriale. Strukturmark eller polygonmark kalles det når frosten har dannet ringer av småstein, ofte med en diameter på et par meter. Det kan også oppstå slike polygonformede mønstre av sprekker der overflata er mettet med vann. Breene frakter med seg store mengder stein og grus og skurer på underlaget. Framfor bretungene danner det seg store voller av steinmasser, morener. Breene transporterer også masser langs sidene (sidemorener) og inne på breen (midtmorener). Finere materiale blir fraktet med breelvene ut til fjordene. Det er mange småvann og tjern på Svalbard. De fleste er dannet i forsenkninger i strandflata. Enkelte er så grunne at de bunnfryser om vinteren. Det er få større innsjøer. Mest kjent er Linnévatnet i nærheten av Kapp Linné. Lenger nord på Spitsbergen og på Nordaustlandet er det også noen relativt store innsjøer. Om sommeren fører bresmelting til at elvene vokser og de kan dekke store arealer i dalbunnene og på strandflatene. Elvene er ofte grunne og de frakter store mengder slam og småstein fra breene. Dette fører til at elvene og sjøflata utenfor farges av slammet. Om lag 60 % av Svalbard er dekket av breer som dominerer landskapet. Omfanget av breer varierer fra nord til sør og fra øst til vest. Bjørnøya har ingen breer, mens Kvitøya er nesten helt dekket av en bre. I nordøst ligger store kåpebreer som er så tykke at de skjuler topografien under. Den største breen er Austfonna på Nordaustlandet. I nordvest er det vanlig at breene er noe mindre og de fyller bare de lavere delene av terrenget mens fjellene stikker opp. De vanligste typene er utløpsbreer og dalbreer som siger fra høyereliggende områder ned gjennom dalene ofte helt fram til sjøen. 3.3 Klima og værforhold Klimaet på Svalbard skiller seg fra det man har i andre arktiske områder på tilsvarende breddegrad. Dette skyldes de varme havstrømmene (Golfstrømmen) som kommer nordover langs vestkysten og som gir et mildere klima enn det vi ellers finner i Arktis, særlig gjelder dette vinterstid. Middeltemperaturen om vinteren langs vestkysten er bare C. Langs østkysten kommer det kalde havstrømmer fra polområdene. Dette gjør at en ofte får et møte mellom kalde og varme luftmasser i dette området. Dette fører til lange perioder med ustabilt og stormfullt vær, særlig om vinteren. Temperaturen om vinteren er svært varierende og kan i løpet av noen få timer variere mer enn 30 0 C. Dette skyldes variasjoner mellom mild atlanterhavsluft og kald polarluft. 10

11 Om sommeren er temperaturen mer lik over hele øygruppa, mellom C, med et snitt på rundt 5 0 C på vestkysten. Som vanlig for arktiske strøk er den årlige nedbøren liten, bare mm. Nedbørmengden varierer både geografisk og tidsmessig. Det faller minst nedbør i de sentrale delene av Spitsbergen, fra Van Mijenfjorden og nordover. Indre Wijdefjorden er kjent for å være svært nedbørfattig. Her er det et utpreget kontinentalt klima med lite nedbør og forholdsvis høye sommertemperaturer. På øyene i øst er det derimot mer nedbør, med mengder beregnet til over mm. Den tørreste årstiden er våren og forsommeren. På grunn av de varierende luftstrømmene kommer det ofte ulike nedbørfronter inn over Svalbard, selv om nedbørsmengdene som faller er små. Det er derfor ikke uvanlig både å oppleve nedbør i form av snø på sommeren og i form av regn om vinteren. Et typisk sommerfenomen er ishavståke som dannes når mild luft sørfra kommer i kontakt med is eller en kald havflate. Et annet typisk trekk ved klimaet er de kraftige vindene som opptrer spesielt vinterstid. På Kapp Linné har en i gjennomsnitt litt over 20 dager i januar med vindstyrke sterkere enn frisk bris. I juli derimot er det bare seks dager med en slik vindstyrke. I tillegg varierer vinden sterkt avhengig av terrenget, og det er store lokale forskjeller. Enkelte steder kan det oppstå svært kraftige fallvinder fra dalbreene. En annen utpreget årstidsvariasjon er forholdet mellom sol og mørke. Ved Longyearbyen (ca n.br.) har en midnattssol fra 19. april til 23. august. Det er mørketid fra 26. oktober til 16. februar. I perioden mellom 14. november og 29. januar er sola mer enn 6 0 under horisonten og mørket er mer kompakt, selv om det fortsatt er noe forskjell på dag og natt. I denne perioden er det polarnatt. 3.4 Planteliv Mindre enn 10 % av Svalbards landareal er dekket av vegetasjon. Det er funnet ca. 175 karplanter på Svalbard. Floraen er spesielt rik rundt de sentrale fjordene på vestkysten av Spitsbergen, særlig ved Van Mijenfjorden og Isfjorden. Over tre fjerdedeler av alle artene av karplanter på Svalbard finnes i dette området. Dette var blant annet årsaken til at en her allerede i 1932 gjennomførte vern av plantelivet i to avgrensede områder. Disse arealene er for øvrig sentrale i forbindelse med den nye verneplanen. Med bakgrunn i forekomsten av karplanter med ulike krav til varme er Svalbard inndelt i tre soner: arktisk polarørkensone, nordarktisk tundrasone og mellomarktisk tundrasone. Den sistnevnte sonen omfatter en spesielt gunstig undersone kalt indre fjordsone. På Svalbard er jordlaget ofte tynt. Nesten alt er avsatt i kvartærtiden og er for det meste mineraljord dannet ved erosjon og forvitring. Det er lite organisk jord som er dannet av planterester. Sand og leire finnes kun i dalene og på strandflatene. Tilgangen på næringsstoffer er derfor en minimumsfaktor for plantelivet. Under fuglefjellene, der det er rikelig gjødsling, utvikles det svært frodig vegetasjon. Berggrunnen skaper forskjellige livsmiljø for plantene. Bergarter fra grunnfjellet (granittiske) og sandsteiner dannet ved erosjon av disse gir et surere livsmiljø enn sedimentære bergarter avsatt i et havmiljø (leirskifer og kalkstein). 11

12 Det er kun det øverste jordlaget som tiner; under er det permafrost. Dette aktive laget varierer i dybde fra cm og gjør det mulig for planter å vokse. På grunn av permafrosten er dreneringen dårlig, og grunnvannet ligger ofte nær overflata. Ved stagnerende vann i overflata utvikles våtmarker og arktiske myrdannelser. Den korte vekstsesongen, fra 6 til 10 uker, er vanligvis minimumsfaktoren for plantelivet. Mange arter blomstrer bare få dager etter at snøen er smeltet. Dette kan skje ved at knoppene er ferdigutviklet året før. I gode somrer forekommer kjønnet formering. Andre år skjer formeringen vegetativt ved yngleknopper og utløpere eller ved egenbefruktning. Plantene har i tillegg svært lang levetid, noen blir faktisk flere hundre år gamle. Snødekket er en annen viktig faktor for vegetasjonen. Generelt sett er det lite snø, men pga. vinden samler den seg i dalbunner og i lesider. Det er forskjellige plantesamfunn på de stedene der snøen ligger lenge og på rabbene som er tidlig snøbare. Beite og tråkk av rein er også en viktig faktor som påvirker vegetasjonen. I tillegg beites plantene ulikt, noe som påvirker forholdet mellom plantene. Et karakteristisk trekk er at vegetasjonen vokser lavt langs bakken eller slutter seg tett sammen i tuer for å beskytte seg best mulig mot vinden og for å få mest mulig utbytte av solstrålene. Mesteparten av vegetasjonen finnes fra strandsonen og opp til 200 m.o.h. Av typiske blomsterplanter på Svalbard kan nevnes reinrose, rødsildre, fjellsmelle, svalbardvalmue og polarsoleie. Det er få arter av lyng og busker; kun polarvier og rynkevier er vanlige. Kantlyng er den vanligste lyngarten. Dvergbjørk finnes kun sparsomt i indre del av Isfjorden (Adventdalen og Colesdalen). Svalbard har også en rekke moser, sopper og lav. I flg. A catalogue og Svalbard plants, fungi, algae and cyanobacteria fra 1996 er det kjent 579 lavarter, 373 mosearter (moser og levermoser) og 564 sopparter (ikke medregnet arter i lav). I tillegg finnes det marine alger og alger i ferskvann og på land. Mange av artene er små. Det vil ennå være potensiale for å finne nye arter på Svalbard. 3.5 Dyreliv Svalbard har få dyre- og fuglearter sammenlignet med resten av Norge. Antall individer blant mange av artene er derimot svært høyt. Svalbardrypa er den eneste fuglen som overvintrer på land på øygruppa, men om våren og sommeren invaderes øyene av millioner av fugler. Det er kjent om lag 170 fuglearter. Bare vel 30 arter hekker regelmessig og noen av disse hekker kun i et lite antall. Noen, f.eks. islom, alke og gråmåke, hekker normalt kun på Bjørnøya. Rovfugl er ikke registrert hekkende på Svalbard, men noen arter, bl.a. snøugle, ses fra tid til annen. Svalbard har tre arter landpattedyr; fjellrev, svalbardrein og isbjørn. Smågnagere mangler, med unntak av østmarkmus, som har sin hovedforekomst i området ved Grumant. Denne arten har trolig kommet med båt fra Russland. Det kreves spesielle tilpasninger hos dyr og fugler som skal leve under så ekstreme klimatiske forhold som på Svalbard. Det er spesielt problematisk å skaffe seg tilstrekkelig mat om 12

13 vinteren når det er mørkt hele døgnet og bakken er dekket av snø og is. Pattedyr og fugler som overvintrer på Svalbard har tilpasset seg forholdene gjennom morfologiske, fysiologiske og atferdsmessige tilpasninger. Pels med ekstremt god isolasjonsevne, kroppsfasong (bl.a. små ører og korte bein) er tilpasninger til ekstrem kulde. De har også evne til å lagre store fettreserver på kroppen og å bruke lite energi om vinteren. En annen strategi er å hamstre mat slik fjellreven gjør. Av sjøpattedyr er det fire selarter som har faste bestander på Svalbard. Dette er ringsel, storkobbe, steinkobbe og hvalross. Hvithvalen (kvitfisk) er den vanligst forekommende hvalarten i de nære hav- og fjordområdene. Svalbardrøye er den eneste ferskvannsfisken på øygruppa. Den forekommer i to stasjonære varianter som oppholder seg kun i ferskvann, og en anadrom variant som vandrer ut i havet på næringssøk et par måneder om sommeren, men som gyter i ferskvann. En annen viktig dyregruppe er de som lever i jordsmonnet. Bjørnedyr, spretthaler, midd og nematoder er slike arter. Siden det ikke finnes meitemark, står disse for den viktige, men svært begrensede nedbrytningen av organisk materiale (plante- og dyrerester) som frigjør næringsstoffer til plantene. Svalbard har også en del andre virvelløse dyr som insekter og edderkopper. Flere er viktige som nedbrytere av organisk materiale. I havet er det rike forekomster av plante- og dyreplankton som gir et godt næringsgrunnlag for fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Det er særlig stor produksjon i områder der det salte varme vannet i Golfstrømmen møter de kalde arktiske vannmassene og man får en omrøring av vannmassene. Et slikt område strekker seg fra Bjørnøya til Hopen og et langs vest- og nordsida av Spitsbergen. Mange store og små fuglefjell i disse områdene vitner om god mattilgang. Raudåta er et krepsdyr som er særlig viktig i næringskjedene i Barentshavet. Det er bare kjent ca. 40 fiskearter i Svalbardområdet. Polartorsken finnes i store mengder og er viktig som mat for sjøfugl, hval og sel. Samspillet mellom livet i havet og på land er sentralt på Svalbard. Millioner av sjøfugl henter føde i havet og bringer organisk materiale tilbake til fuglefjellene i form av gjødsel. Vegetasjonen under fuglefjellene er spesielt artsrik og frodig, noe som skaper gode beiteforhold for rein. Her er også mye fjellrev som lever godt av egg og fugl som faller ned. 4 KULTURMINNER PÅ SVALBARD En antar i dag at det har vært menneskelig virksomhet på Svalbard i 400 år. Virksomheten har vært lite variert, da den i stor grad har vært knyttet til fangst og industriell virksomhet. Variasjonen i typer kulturminner er dermed begrenset. I tillegg til at Svalbards historie er knyttet til fangst og industriell virksomhet, er den karakterisert av at øygruppa har vært mål for mange kartleggings- og forskningsekspedisjoner. Det har også vært en del mer personlig motiverte eventyrlige ekspedisjoner. I motsetning til mange andre områder i Arktis, er det karakteristisk for Svalbards historie at det ikke har vært en fastboende urbefolkning her. Det er også spesielt at så mange nasjoner 13

14 har hatt og har aktivitet på øygruppa. Dette skyldes at Svalbard helt fram til 1920 var et ingen-manns-land (terra nullius) og at Svalbardtraktaten gir alle traktatlandene like rettigheter til å drive industriell virksomhet, jakt, fiske m.m. Svalbards kulturminner er spor etter menneskelig virksomhet under forhold som ligger helt på grensa av det mulige. Den internasjonale aktiviteten fra 1600-tallet og framover har etterlatt spor som er unike i norsk sammenheng. Kulturminnene er ofte også verdens nordligste i sitt slag. De store kostnadene med å ta med seg utstyr og avfall etter endt virksomhet førte mange steder til at det finnes godt bevart teknisk utstyr som det knapt finnes maken til andre steder enn på Svalbard. Utvalget av kulturminner påvirkes også av andre bevaringsforhold enn lengere sør. Nedbrytning pga. rust og råte går senere, men den fysiske slitasjen på objekter som stikker opp over terrenget, kan være stor (vind, erosjon, isbjørnherjinger m.m.). 4.1 Vesteuropeisk hvalfangst (ca ) Etter at Willem Barentsz oppdaget Svalbard i 1596 startet den vesteuropeiske hvalfangsten på begynnelsen av 1600-tallet. England og Nederland var særlig aktive i fangsten, men også Frankrike, Spania, Tyskland og Danmark/Norge deltok. Ved de faste fangstfeltene ble det etterhvert etablert permanente landstasjoner med bolighus, verksteder og spekkovner. Hvalspekket ble brakt på land og det ble utvunnet tran i store kokekar av kopper som ble plassert på store oppmurte ovner. Ovnene var solide konstruksjoner som kunne anvendes over mange år og utgjør i dag en viktig del av kulturminnene fra hvalfangsttiden på Svalbard. Den mest kjente landstasjonen er Smeerenburg som nederlenderne etablerte på Amsterdamøya. I tilknytning til landstasjonene ble det anlagt gravplasser. Hvalfangst i småbåter var risikofylt, og tap av menneskeliv var en del av fangstens hverdag. Det finnes store gravplasser med opptil 225 graver fra denne perioden på Nordvest-Spitsbergen. Rundt midten av 1600-tallet avtok fjordfangsten etter hval. Fangstbåtene måtte ut på det åpne havet og langs iskanten for å få et rimelig utbytte. Hvalfangsten ble nå utelukkende konsentrert til fangstskutene og landstasjonene gikk ut av bruk etter Det antas at områdene for de gamle landstasjonene fortsatt ble brukt som nødhavn, gravplass og samlingssted om høsten. I første halvdel av 1700-tallet var hvalfangsten på Svalbard på retur og ikke lenger lønnsom. 4.2 Russisk overvintringsfangst (ca ) Russisk fangst skiller seg fra den vesteuropeiske hvalfangsten ved at den er basert på overvintring og er konsentrert om fangst på pelsdyr. Russerne dreiv også fangst på hvalross og hvithval (kvitfisk). På 1700-tallet strakte området for russisk fangst seg helt nord- og østover til Nordaustlandet. De russiske fangststasjonene besto av hus (bolighus, smier, badstuer m.m.). I tilknytning husene ble det satt opp store trekors ( russekors ), for å få beskyttelse fra høyere makter og for å bringe jaktlykke. Korsene hadde også funksjon som landemerker til å navigere etter. I de russiske fangstområdene finnes sjelden store gravanlegg. Det antas at dødeligheten blant de russiske fangstfolkene var betydelig mindre enn blant hvalfangerne og de seinere norske fangstfolkene bl.a. fordi russerne hadde større kunnskap om å beskytte seg mot skjørbuk. 14

SVALBARD. Opplev Svalbard på naturens premisser

SVALBARD. Opplev Svalbard på naturens premisser SVALBARD Opplev Svalbard på naturens premisser Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen. En av etatens viktigste oppgaver er forvaltning av Svalbards natur- og kulturmiljø.

Detaljer

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Rapportserie Nr. X/2015 2015-2024 Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171

Detaljer

S V E A rapporten. Green Network Development AS på oppdrag fra

S V E A rapporten. Green Network Development AS på oppdrag fra S V E A rapporten K o n s e k v e n s u t r e d n i n g f o r S v e a N o r d Green Network Development AS på oppdrag fra Utkast 5. mars 2001 ved Stein Erik Sørstrøm Regjeringens overordnede mål for svalbardpolitikken

Detaljer

Magnus Hovind Rognhaug (red.) NORGE I ANTARKTIS

Magnus Hovind Rognhaug (red.) NORGE I ANTARKTIS Magnus Hovind Rognhaug (red.) NORGE I ANTARKTIS 1 Norsk Polarinstitutt, Framsenteret, 9296 Tromsø. Norwegian Polar Institute, Fram Centre, NO-9296 Tromsø www.npolar.no post@npolar.no Teknisk redaktør:

Detaljer

Svalbard. Spitsbergen. www.svalbard.net

Svalbard. Spitsbergen. www.svalbard.net Svalbard Spitsbergen Velkommen til Svalbard Et av verdens største områder med uberørt natur venter på deg. Om sommeren danner vakre farger og kontraster rammer omkring dramatiske brefronter, majestetiske

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Bilde av oppredningsverket, Braganzavågen og Lundbakken. Foto: Guttorm N. Christensen INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 1 INNLEDNING...

Detaljer

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA PLANBESKRIVELSE SAKSNR.: I Side 14 Oppdragsnr.: 7111039 Oppdragsnavn: Planbeskrivelse for Delplan Longyearbyen havn/bykaia Dokument nr.: 1 Filnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET Redaktører: Erik Olsen (Havforskningsinstituttet) og Cecilie H. von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt) Mai 2003-1 - FORORD Havforskningsinstituttet

Detaljer

Vi viser til brev av 8. oktober 2008 hvor vi inviteres til å kommentere forslaget til overnevnte reguleringer.

Vi viser til brev av 8. oktober 2008 hvor vi inviteres til å kommentere forslaget til overnevnte reguleringer. Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 Longyearbyen Your ref: 2006/00331-29 a.511 Our ref: Longyearbyen, 10.12.2008 Høring forslag om endringer i verneforskrift for Nordaust- Svalbard og Søraust-Svalbard

Detaljer

Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund, Svalbard

Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund, Svalbard 675 Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund, Svalbard Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og dyreliv Dagmar Hagen Lars Erikstad Børge Moe Nina E. Eide NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Fylkesmannen i Hedmark / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mars 2003 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. 4 1.1 Opprettelse av nasjonalparker.. 4 1.2

Detaljer

Utgitt av Norsk Polarinstitutt Trykt i januar 2005 ISBN 82-7666-216-1. Foto: T. I. Karlsen

Utgitt av Norsk Polarinstitutt Trykt i januar 2005 ISBN 82-7666-216-1. Foto: T. I. Karlsen Isbjørn på Svalbard Innhold Side Forsiktighetsprinsippet.........................3 Isbjørn på Svalbard............................3 Isbjørn og mennesker..........................4 Isbjørnens biologi..............................7

Detaljer

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Henrik Rotneberg 1.11.2012 2010/00506-10 a.008 Deres dato: Deres ref: Revisjon av forskrifter

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER - Rapport fra arbeidsgruppe April 2005 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I deloppgave II i mandatet, Arealvurderinger/-analyse har en 1) vurdert og kartfestet

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Bli med til Færder nasjonalpark!

Bli med til Færder nasjonalpark! Tidsskrift for Oslofjordens Friluftsråd li med til Færder nasjonalpark! Vinter 2013/14 www.oslofjorden.org 1 Kultur og natur Kvalitetsskilt Landsdekkende montering Lokale tilpasninger Kreativ utforming

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet Forslag til utredningsprogram

Detaljer

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Rapport 2/2008 Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171 Longyearbyen Telefon 79 02 43 00 Telefaks 79 02 11 66 E-post firmapost@sysselmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Politisk og administrativ struktur på Svalbard, rammeverk for kulturlivet i Longyearbyen i 1980- og 90-årene.

Politisk og administrativ struktur på Svalbard, rammeverk for kulturlivet i Longyearbyen i 1980- og 90-årene. Politisk og administrativ struktur på Svalbard, rammeverk for kulturlivet i Longyearbyen i 1980- og 90-årene. 18.4.1999 Åge Utnes arctic@worker.com telefon 911 22 123 Grivivegen 40 3800 Bø En semesteroppgave

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Smeerenburg Gravneset. Europas første "oljeeventyr" SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD. Av Kristin Prestvold MILJØVERNAVDELINGEN N-9170 LONGYEARBYEN

Smeerenburg Gravneset. Europas første oljeeventyr SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD. Av Kristin Prestvold MILJØVERNAVDELINGEN N-9170 LONGYEARBYEN Smeerenburg Gravneset SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD MILJØVERNAVDELINGEN N-9170 LONGYEARBYEN www.sysselmannen.no Den vest-europeiske hvalfangstperioden på 16- og 1700-tallet har etterlatt seg mange spor på Svalbard

Detaljer

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013 Offentlig versjon 2 FORORD De overordnede prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke ligger til grunn for alt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid,

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

TURISME I VERNEOMRÅDER

TURISME I VERNEOMRÅDER 87 TURISME I VERNEOMRÅDER FORPROSJEKT Mette Marie Heiberg Haaken M. Christensen Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

FISKEN OG HAVET. Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. nr. 6/2010

FISKEN OG HAVET. Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. nr. 6/2010 nr. 6/2010 FISKEN OG HAVET Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport Geir Ottersen 1, Egil Postmyr 2 og Magnus Irgens 2, redaktører 1 Havforskningsinstituttet, 2

Detaljer