grimstur, jeg forsto først da hva garnle kulturer gjorde. Men de

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "grimstur, jeg forsto først da hva garnle kulturer gjorde. Men de"

Transkript

1 i -6O Løraoq 29. oktober Rådmqnnen ffi ofrer oss burno t Nå er det sånn at kommunen råå spare penger og har kommet med en super id om å kutte : Skolebibliotekarene, skoleturer osv. Jeg mener at det er urimelig å ta fra bam klasseturer som leirskole, pilegrimsar og Sjø holmen.ieg har gledet meg til leirskole siden jeg gikk i første! Og så... Borte? Hva med oss barna, da? Hvem tenker på oss da? Bare tanken på en lang busstur med 'gwette mgdommer til leinkole' alle fulle av forventninger, gjør meg$empeglad! Tidligere i år var vi på pile' grimstur, jeg forsto først da hva garnle kulturer gjorde. Men de som kommer etter meg? Vil de i det hele tatt få oppleve den historien? ]eg og mine venner er klar til en stor demonstrasjon, flere av de skriver også til kommunen og Budstikka. Selv om vi er barn kan vi stå opp for oss selv! Det er vi som har fremtiden foran oss, alt er foran oss! Hva vil vi gå glipp av? Hvor mye penger kan dere spare på det? trnblo Cotherine Higgitts Steine, 11 år

2 liunnskspsløst uten skolebibliotekarer I l t Rådmannens forslag om å kutte skolebibliotekarstillinger i Bærum rimer dfuhgmeo pla_ nen om at det skal satses på kudnskap ikommunen. Å lese gii ungdommer store gleder og verdifulle opplevel_ ser med enkle midler. Gjennom skolebibtiotekene blir det mutig å skape og øke barn og unges leselyst. Skal det skje, må imid_ lertid elevene få råd og tips om hvilke bøker som passer deres interesser og leseferdigheter. Dette arbeidet krever en kom_ petanse som skolebiblioteka_ rene har. I tillegg til bøkenes egen_ verdi, vet vi at lesing er selve fundamentet for å silse kunn_ skaper. Bærums-skolen er opf tatt av dette i sine kvalitetsmåi, hvor blant aruret bedre lesefer_ digheter blir fremhevet som en sentral satsning. Men skal bama bli gode lesere, må de både ha tilgang på god littera_ tw og møte gode veiledere. Vi vet at leselysten awar nfu bam blir til ungdom. For å stimulere lesingen, må elevene derfor få anbefalt bøker som er tilpas. set stadige skifter i behov og ønsker. Denne jobben er skole_ bibliotekarene best egrret til å utføre. Når kommunalsjef Øyvind Wee mener at skolene skal kunne gi en <<rimelig grei drifb> ved at elever eller lærere kan stå for bibliotekarjobben, vit_ ner det om manglende forstå_ else for den jobben som gjøres av bibliotekarene i dag. Initia_ tiwike elever kan ha stor lese_ lyst, men de har selvsagt ikke den oversikten og kompetansen som trengs for å giøre jobben som bibliotekarer. ^ lærernes arbeidsdag er også tullpakket nok om ikkå skolebi_ blioteket skal fulle dagen med enda flere oppgaver. Bærum kommune skal bruke 19 millioner lconer for å satse på et kunnskapssenter i Sand_ vika- Kunnskap handler ikke først ogfremst om bygg, men om lærdom. Det er den som gir gevinst på lang sikt. Skotebiblio tekene er viktige bidrag til både lærelyst og leseglede _ og der_ med kunnskaper. Ideen om å spare 3,4 millioner på å ta vekk skojebibliotekarene gir kanskje øt<onomisk gevinst på kort sikt. På lang sikt blir vi fatrigere. Ander lindhjem{odot, Rykkinn

3 o ff Støtt skole. -bibliotekorene Kjære Martha Schøyen Raaum! Takk for det fine innlegget ditt i Budstikka den oktober, der du forklarer hvorfor vi må ha skolebiblio. tekarene! Styret i Bærum Biblioteks Venner er helt enig. Det vil være en katastrofe for grunn, skolen i Bærum om råd-."mannen får sagt opp de 22 3kolebibliotekarene. Da vil hun spare 5 millioner kroner i året - til den prisen du beslciver. Rådmannenforeslo det samme i for. Detmøtte stert motstand fra mange hold, og den viktigste var kansge akjo nen til ungdomsskoleelevene. Da beholdt kommunestyret bibliotekarene. Det samme håper vi skjer i år også! lise Munthe, for sfret i Bærum Biblioteks Venner

4 .&rd$tikks lter F. lnnlegg mottss kun på e-post: SpØrsmål vedrørende debottinnlegg kon rettes til Nils Johon Dshl på telefon: Nei til kutr ued Hqug skole og ressurssenter Haug skole og ressurssenter fehet nettopp sitt 4Gårsjubileum. I Budstikka ble skolen omtalt som <et pedagogisk flaggskip>. Nå skal kommunen kutte 4 millioner kroner av skolens budsjett. Haug skole har 120 elever. Elevgruppen består av multihandikappede, autister, elever med autismelignende vansker og elever med sammensatte lærevansker. Dette er elever som trenger tett oppfølging av spesialpedagoger og kompetente assistenter. Undervisningen gis en til en eller i små grupper. Gjennom årene har skolen opparbeidet seg en unik kompetanse på nettopp denne elevgruppen. De senere årene har skolen også utviklet sin egen modell, Haugmodellen, som er enestående i spesialpedagogrsk sammenheng. I små, inte$erte grupper får elevene undervisning ute i ordinære skoler som Haug samarbeider med. I et intervju med rektor Brita B. Nesheim i Budstikka pekerhun nettopp på denne modellen som spesielt vellykket og et tilbud hun ønsker å utvide. I stedet blir hun kanskje nødt til å innskrenke det. Som en del av skolen er det bygget opp et ressurssenter med lekotek, bibliotek og læremiddelavdeling. Senteret har spesialpedagoger som arbeider med spesialpedagogikk, logopedi og audiopedagogikk i barnehage og grunnskole, i tillegg til å drive kursvirksomhet..ressurssenteret skal ikke røres, sier rådmannen. Begrunnelsen er at det vil bli viktig som en støttespiller for de vanlige skolene ettersom de vil få økt behov for råd, veiledning og hjelpemidler. Det som skal reduseres er tilbudet til elevene! Skolen får færre lærere og færre assistenter. Konsekvensene blir et darligere kvalitatiw undervisningstilbud, dårligere oppfølging av den enkelte elev, redusert sikkerhet og økt belastning På de ansatte. Rådmannen sier at hun vil skjerme svake grupper fra budsjeftkun. Da er det vanskelig å forstå at hun foreslår kutt i tilbudet til nettopp elevene på Haug. Derfor ber Utdanningsforbundet Bærun politikeme om å si nei til budsjettkutt ved Haug skole og ressurssenter. Anne Xierti locobsen, styremedlem Utd s n ni n gsfo rb u ndet Bæ rum t r f: å g: *,

5 o o lkke legg ned Sundviksbuktq skole Nå foreslås det at Sandvi}sbulca skole skal legges ned Dette sparer kommrmen skawe 3 millio \rer lroner på. Er det verdt det? Sandviksbukta skole er en av ft ahemative skoler i Bærun Skolenhar åtte elever og er ettilbudtil elever som avulike grurr 'ner ilke finner segtilrette i den -ordinære skolen HalvParten av skoletiden blir brukt til Praktisk arbei4 og den teoretiske rmder- - visningpn er skredderqydd ut fra elevens interesser ogbehov. Det er høy voksenætthel Dette er ettilbudtilelever som ellers ilett hadde falt ut av skolesyste met, q det er ettilbud somvirker. De fleste elevene somhar gått på Sandrniksbukta firlbrer grunnskole oghar god gjennomseømning i videregående skole' I Budsti}ka tirsdag 25. oktober uttahe moren til en tidlipre eleu - eg kan takke Sandvilabukta skole for at jeg i daghar envef firngbrende ønn.. Nå skal det spares, og Sandviksbukta er foreslått nedlagt. Noen av elevene skal overføres til Skarva, en annen altemativ skole i Bærum som tar imot ungdomsskoleelever, men med et helt annet tilbud. Resten skal tilbakeføres til nærskolene sine, der de i første omgang ikke klarte å tilpasse seg og ikke fikknoe utbyfte avundervisningen. Konsekvensene av dette kuttet er at et uni}t faglig og pedagogisk miljø raseres' Kommunen skalspare 3 milli oner *roner På å legge ned Sandviksbukta. Detkanvise Pg åbli dyrt Både i form av økte utgifter til elever som dropperut av sko len, men ikke minst menneske lig for alle de elevene somikke lenger får et tilbud som gjør dem i standtil å skape seg enfremtid. Derfor ber Utdanningsforbundet Bærum politikeme om å bevare Sandviksbut<ta skole. Skolen gir et tilbud kommunen ilifte har råd til å miste. Anne f,iersti Jccobsen, styremedlem utd o n ni n gsfo rb u n d et Bærum

6 g ue,ltal I,, t3 -o åw -dæbæåtr Mskimcl lengde på debcttinnlegg i Budstikkq er 3OO ord. Debottinnleggene skol omhondle lokqle forhold. Lokole skribel prioriteres. Avisen forbeholder seg retten til å foreto n/dvendig språklige endringer og kutte innlegg som er for longe. lnnsendere må undertegne med fullt novn. I I *rj Nok en gangkommer det meldinger om at det er nødvendig med ynerligere neds$æringer i skolesektoren i Bærum. Nok en gang er forslaget at skolebibliotekarene, Sjøholmen, felles. ldrettsatctiviteter og skreddersydde spesialopplegg for enkeltelever er det som skal flernes. I en tid da overflod og forbruk lyser mot deg i velstandskommunen Bærum, er dette ikke til å forstå! Vi opplever med disse kutdiorslagene at Bærums politikere i stor grad velger å ramme tilbudene som spesielt kommer samfimnets svakeste til gode- Skolebibliotekarordningen i Bærum har vært et flaggskip og en ordning det har vært all grunn til å være stolt av. Skolebibliotekarene har en kompetanse som har betydd et løft for leseinteressen til elevene og en uvtrderlig faglig støtte for læremes arbeid gjennom 40 ar. I en tid da det ette$pørres flere faggrupper i skolene, er det her et velfungerende og godt etablert fortrinn man ønsker å fierne. Vi protesterer på det kraftigste S8 maner politikere i Bærum til VIKIIG TILBUD: Verdien ov blont onnet Houg skole kon ikke vektlegges sterkt nok, mener innsenderen, ansvar! Verdien av Sjøholmen, spesialtilbudene som Sandviksbukta og Haug skole og fellesarrangementene kan ikke vektlegges sterkt nok. Det har tatt mange fu å etablere disse fantastiske tilbudene, og de kan aldri erstattes på virksomhetsnivå. Fjernes disse, femes FOTO KARI BMANAAS det siste limet i det vi kan kalle Bærums-skolen, og som sikrer alle elever disse helt spesielle opplevelsene! Tone Syonhild ' Åosbt-Sldnderhcug, plasstillitsvalgt, for klubben i lltdanningsforbundet ved Bærums Verk skole

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer