Fagnr.: LO 195 A. Dato: Antall oppgaver: 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagnr.: LO 195 A. Dato: 13.08.01 Antall oppgaver: 5"

Transkript

1 I I Fag Eksamensoppgaven består av: Tillatte hjelpemidler: Økonomi og ledelse l: Kalkulator. Fagnr.: LO 195 A Dato: Antall oppgaver: 5 Faglig veileder: Steinar Kjuus Ivar Moe Eksamenstid Antall Vedegg Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Ved eventuelle uklarheter i oppgaveteksten skal du dokumentere forutsetninger for løsningen. IV ennligst legg 2 innføringsark oppå hverandre under skriving pga. fare for "ennomsla! Skriv slik at "ennomsla sarkene blir lesbare! ODD2ave 1 (15 % ). En ny maskininvestering er planlagt av bedriften Allmet AlS. Følgende data foreligger: Innkjøpspris for maskinen: kr Foretatte markedsundersøkelser kr Beregnet levetid: Årlige innbetajingsoverskudd: Utrangeringsverdi Kapitalbinding i omløpsmidier: Kalkulasjonsrente: 6 år 1 år: kr Deretter stiger beløpet med 5 % pr. år hvert år. kr kr % Beregn investeringens nåverdi, og avgjør om det er et lønnsomt prosjekt. Q.ye 2. ( 10 o/f)) AlS Mekverk fremstiller to produkter A og B, og vi har følgende opplysninger om disse: Produkt A B Salgspris pr enhet Variable enhetskostnader.:- kr. 80,- kr. 130,- kr

2 De faste kostnadene utgjør kr ,- per periode. Disse to produktene tilvirkes i to avdelinger, med følgende kapasitet og bearbeidingstider: Produkt A Bearb.tid A vdelin I 21 Avdeling Il 21 Produkt B Bearb.tid 4t 2t T otalkapasi tet 5000 timer timer Bedriften er inne i en nedgangsperiode, og det er bestemt at det i kommende periode skal produseres 1000 enheter av hvert av produktene. I tillegg har bedriften mottatt en bestilling på 300 A eller 300 B fra en ny kunde. Bedriften kan selv avgjøre hvilket av de to produktene den vil levere. Hvilket produkt er mest lønnsomt li produsere til den nye kunden? ODD2ave 3. (10 0/(1) For denne bedriften får du nå oppgitt følgende budsjetterte salgstall: januar , februar , mars For november og desember siste år var tallene henholdsvis og Bedriftens kunder betaler gjennomsnitlig på 40 dager, og dekningsgraden er beregnet til 30 %. Bedriftens faste kostnader budsjetteres til kr kr pr måned. Beregn bedriftens kundefordringer pr 31.3 (Du kan se bort fra merverdiavgiften) OpP2:ave 4 ( 35 %) For bedriften AlS Planco foreligger følgende balanse og resultatregnskap: (alle tall i hele 1000 kr. Balanse Uf Bygninger Inventar Varelager Kundefordringer Aksjer Betalingsmidler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Pantegjeld Utbytte Leverandørgjeld Div korts. Gjeld Skattegjeld Kassekreditt

3 Resultatregnska Varesalg Vareforbruk Lønn og sos. kostnader Di verse kostnader Tap på fordringer Avskrivninger Driftsresul tat Renteinntekter Rentekostnader Resultat før skatter -Beregnede skatter Årsresultat :-l4q ill Årsresultet disponeres slik: Utbytte: Opptjent egenkapital: Bedriftens bokførte varelager utgjorde pr. 1.1, 510. Totalkapitalen (balansesummen) pr 1.1 var 3.560, mens tilsvarende egenkapital var 890. Beregn totalkapitalens og egenkapitalens rentabilitet. OpP2ave 5 (30%) a. I de fleste bedrifter vil det oppstå kriser fra tid til annen. Det kan sies at en bedrift utvikles nettopp gjennom slike kriser, og at kriser således ikke nødvendigvis innebærer noe negativt. Tvert i mot gir kriser muligheter for ny læring. Forklar derfor kort hovedpunktene i teorien til LaJTy E. Greiner om hvordan en bedrift utvikler seg gjennom kriser. Bruk gjeme diagram/skjema for å illustrere. b. Når bedriften skal utvikles innebærer dette at også de ansatte utvikler seg. I denne forbindelse kan medarbeidersamtaler være et egnet vektøy for å øke bedriftens nytte av de ansatte. Definer kort hva en medarbeidersamtaler, beskriv kort de tre hovedfasene samtalen består av, og sett opp forutsetninger for at slike samtaler skal fungere. c. Total kvalitetsledelse (TKl/fQM) er en ledelsesteknikk brukt i forbindelse med bl.a. organisasjonsendring. Enkelt sagt innebærer teknikken at hele organisasjonen engasjeres i forbedring av kvalitet og redusering av kostnader. Deming har satt opp en liste på 14 momenter som kan hjelpe organisasjoner til å oppnå bedre effektivitet. Nevn noen av de viktigste hovedmomentene. 3

4 Kurs: - Økonomi for Ingeniører ' IFORHOLDSTALL, LØNNSOMHET DEFINISJON I Driftsresuat + x '00% I TOTAL KAPITALREf'lrABlLrrET. j Gj.sn.totllkacital..- RESULT A TGRAD/ Dsinnt..r... x 100% OVERSKUODSGRAD KAPJT ALENS 10MLØPSHASTIGHET. Gi.sn. totalkaoital - EGENKAPIT ALRENT ABILITET Res. tør ekstraord. Dos--':'r X '00% FØRSKATT. - Gi.snlnlia 8aenkacital EGENKAPITALRENTABILITET r;::::at.r...mtn.d x ETTERSKATT. FORHOLDSTALL LIKVIDITET, uml"om... k8ikrdm - UKVtOITETSGRAD I. LlKVtD/TETSGRAO Il.,!TIGHcr RÅVARER: Kortsiktic oi.ld M likvim omlomidlr... Kortsiktio oi.ld Forbruk BV riv.re, Gi.snittlio rivarebeholdnino. OMLØPSHASTIGHCT LAGRINGSTID RÅVARER. I Oml-Dshastiahet rivarer tor (PrOKO!t 8V 5810\ FERDIGVARER. G".lnittlia. terdiavare laaer til Drod.kost LAGRINGSTI FERDIGVARE. OmløDshastiaheterdiavare! OMLØPSHASTIGHET.. KUNOEFORDBINGER. I Salg Pi.dIft innenlands, inkl. mvl... Sala 06 kred utenland ek5kl mva. Gi.nlia kund.frdrina.r I EGENKAP1'!'ROSENT. I GJELQSGRADN RENTEDEKNINGSGRADEN En x 100% T otajkaditajln '- EoenkaDital Rultatlgi k-'1rarlrd notr.to FinanskrlltnanMf Finanskostnader Sluttverdien 8V en Innbetaling Kn. Ko(1+r)ft "fr-' ) Riverdi aven fremtidig utbetaling (evt. jnnbesaling) WV. K.. 1 n (1+r)n Niverdi av flere belap av ulik størrelse NV. f.- '.0(1+r)' Niverdien aven etterskuddsannuitet (1 + r)" -1 NV. K 8 r. (1 +r. '"

5 R7" A.r(e\.-=a=' --" \ " S I lp"nxm I.l ljlam 1.GSS2 1.mm 1,QlS , ,25' ,S78S34 Q,934S19 o,mæ 0,81 Q,1Q85 Q, Q,6227SO Q,5I2fØ 0J , o Q.93o4S"19 1,..,18 2,62.a Inl1 4.1(X)l97 II1Jrxm o,s5ø1 Q,381m2 o.19m8 I Q,J Q, Q,11 Itmm 3.21#xx) 4,4mØ 5. 7J SG1 I 11.9T!'WJ Is.mm 17,8884S I 20, ,5 2S.I %7 3O,8Gl1 33.WXB o,362a-t6 9.1m (p o,lo58sl , o,l02a2s ( , Q,%76U lg,33ss95 Q,O967S3 4.1eQc Jj IQ S1m1 711l3:5.!2 7..ø674 7, a.74s Q,J53486 Q,JG Q,22S713 11,«)612«> O,CM)Ø.cm-æ! Q,21( 'n187 0S8'114 S I 2A 5.D72367 Q.l ,8334 Qt87II9 5IJ7667I 2.S 5.G7433 Q.laG.e II! I 5.-msJ Q.l72Im m9 I 27 6,21" Q.lØ.J> II 14, :a I 7,ilG57 Q.les 12,27'7674 Q.i814e 87 1:J) , Q.CØ)5I6 94,4QJ186 Re-..8 lårc-) R R" A A-Il. S 1 II*m' II*m' I.ØXXXX) «0 o.is m6S o xm 3 1.2'9712 Q.'7ØS2 2,57U7 Q,38B4 3.MG! 4 I:JII* Q I.c..-I12 S I 3,wmO.5,1666)1 6 1:5ii=i4 o.øn 4,m8) Q,2ISI.5 7,33YJ19 I a4 0,50Ø).5.a17O Q.19æ71 8.9ZZØ.. 9 I l.wxm o.sge.5.7*6yj Q.17G$ 6,2A6B88 Q.IQXØ) 100Q6Q8 I 10 2.lSlS o.l«æ 14. -, 9, -- IAr(a)..01 A A" S I 1/SmJ 0, Q, /SmJ Isrxxø 2 IJ.lm I.m Q,58Ø 3 I"" o.,gø5 3,2781m 'gG.S 3,239æ Q.3(8Ø c..ml.s 1.538Q4 I 31 0,2SØ , Q.5IgQ67 J9 Q.m9æ 7..m33S 7 I 5.æ ,3X)OS I S 0, , Ø74 111m o. 5,ØS24'1 Q,J.m 13,mIæ6 I 10 2,36'7364 Q..m4J I 6.4J o.jssd) 15.1 Il D,3I7533 6,Ø JsæJ 11 2,8 0,35S53S 7.lsms Q,J."I «1æ 13 Q.s-. 7 o.i33s )4rm 7. Q,J28Ø «S Q,15Jm Q,J 33.fXS ,3%'1Q3 Q,2JI073 I.5GSI Q,JI 36,.973Ø JI » Q,21 a.75sgs Q,JICI1 41.Dm I Q,J "i.9dd n'æ U1 j 2:1 6J(MB o.lsr 9:BDA4 0.1a7617 S6. Do 6.65ISX) o.ini2 9.4GG mØ D 7,2m74 Q,Jmll 9 Q,J0m2. I æ 'xø:11 0.1CBU3 76" æ1 1 9,mSM> '» J871 Q,J(XJ71.5 9J.3æn 77 1Q.2A.D1 oæjo 1QØ5M) QIØ73S lm.m13s a «) o..s a 117 I J» I o.ø Q,2736S4 136 J7S5

6 536 RENTEr ABEllER p- 22.,

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

LØSNING TIL EKSAMEN I

LØSNING TIL EKSAMEN I Løsning til eksamen i Årsregnskap/ God regnskapsskikk desember 2014 LØSNING TIL EKSAMEN I ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK I henhold til rammeplan for treårig revisomtdanning av 01.12.2005. 3. desember

Detaljer

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005)

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) av Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Dette kapitlet bør leses i sammenheng med lærerboken, idet det er gitt henvisninger

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 12 Varebeholdninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Overordnede retningslinjer for

Detaljer