Sigmund Aslesen. Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sigmund Aslesen. Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag"

Transkript

1 Sigmund Aslesen Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag

2

3 Sigmund Aslesen Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag Fafo-notat 2003:15 1

4 Fafo 2003 ISSN

5 Innhold Forord Dra til sjøs om lærlinger i maritime fag Metode og datagrunnlag Undersøkelsesopplegg Datakilder...9 1) Database med registeropplysninger om maritime lærlinger ) Spørreundersøkelse blant tidligere maritime lærlinger ) Spørreundersøkelse blant tidligere maritime lærlinger med avbrutt lærekontrakt ) Utfyllende kommentarer fra enkeltrespondenter, i brevs form Spørreskjemaer Maritim utdanning og opplæring Den maritime utdanningen De maritime opplæringskontorene Frafall blant maritime lærlinger Maritim utdanning, opplæring og yrke Hvem har deltatt i undersøkelsen? Tilknytning til maritim utdanning og til maritime yrker Tilfredshet med utdanning i maritime fag En framtid i sjøfarten? Oppsummering Avbrudd i den maritime fagutdanningen Avbrudd blant maritime lærlinger Avbrudd i utdanningen hva skyldes det? Mistrivsel som årsak til avbrudd Oppsummering Konklusjon og anbefalinger Konklusjon Anbefalinger Bedre sosialt læringsmiljø i lærebedrifter Formidle til beslutningsmyndigheter om konsekvenser av uforutsigbare rammebetingelser Mer samarbeid mellom skole og næringsliv Bedre oppfølging av dem som har avbrutt sin maritime fagutdanning Kampen om arbeidskraften Litteraturliste

6 4

7 Forord Notatet er resultat av et prosjekt om lærlinger i maritim utdanning. Formålet med prosjektet var å undersøke gjennomstrømningen av lærlinger innenfor de maritime fagene. Prosjektet er utført på oppdrag fra de maritime opplæringskontorene, Rederienes Landsforening og Norges Rederiforbund. Notatet er skrevet av Sigmund Aslesen (Fafo), mens Arild Steen (Fafo) har vært prosjektleder. Det rettes en stor takk til de maritime opplæringskontorene, Rederienes Landsforening, Norges Rederiforbund og Teknologibedriftenes Landsforening, som alle har bidratt aktivt med råd og innspill underveis i prosjektet. Opinion (Kristin Iversen) har stått for innhenting og tilrettelegging av dataene fra spørreundersøkelsene, og har ellers vært en viktig støttespiller i denne prosessen. Stor takk også til Arild Steen, som har bidratt sterkt i alle faser av prosjektet. September 2003 Sigmund Aslesen 5

8 6

9 1 Dra til sjøs om lærlinger i maritime fag De fire maritime opplæringskontorene i Norge, lokalisert i Tønsberg, Haugesund, Ålesund og Tromsø, er bekymret over utviklingen blant lærlinger i de maritime yrkesfagene. Dels skyldes det at søkingen til maritim utdanning på videregående avtar, dels at andelen lærlinger som gjennomfører utdanningen er lavere enn forutsatt og dels at andelen nyutdannede med maritim fagbakgrunn som ikke tar seg jobb til sjøs ser ut til å øke. Dette var bakgrunnen for at de maritime opplæringskontorene, Rederienes Landsforening og Norges Rederiforbund henvendte seg til Fafo med forespørsel om vi kunne bistå med et prosjekt for å finne ut mer om årsakene til denne utviklingen. Prosjektet skulle særlig belyse gjennomstrømningen av lærlinger innenfor de maritime fagene. Resultatet fra prosjektet var ment å danne grunnlag for hvilke tiltak næringen burde iverksette for å sikre rekrutteringen av utdannede sjøfolk i framtiden. Prosjektet løper ut av fem problemstillinger: 1. Hva er bakgrunnen for maritime lærlingers utdanningsvalg? 2. Hvordan opplever de opplæringen som foregår i skole og bedrift/rederi? 3. Hva er bakgrunnen for at en del lærlinger avbryter den maritime utdanningen, hvor omfattende er dette og hva kjennetegner de som avbryter utdanningen eller som vurderer å gjøre det? 4. Hvordan vurderer lærlingene egne og næringens framtidsutsikter? 5. På bakgrunn av kunnskap om maritime lærlinger og den maritime fagutdanningen er det mulig å komme med anbefalinger om hva som må til for å sikre rekrutteringen av utdannede sjøfolk? Notatet har seks kapitler. I det andre kapittelet diskuteres metoden og datagrunnlaget. I det tredje kapittelet redegjøres det for den maritime utdanningen, de maritime opplæringskontorene, lærlingene tilknyttet opplæringskontorene og frafallet blant disse. I det fjerde kapittelet presenteres hovedresultatene fra spørreundersøkelsen blant maritime lærlinger som ble gjennomført i forbindelse med prosjektet. I notatet legger vi stor vekt på å analysere gjennomstrømningen av lærlinger innenfor de maritime fagene. I det femte kapittelet analyseres derfor spesielt avbruddsproblematikken innenfor de maritime fagene. Til slutt, i kapittel 6, gis en konklusjon samt anbefalinger på bakgrunn av noen hovedfunn i undersøkelsen med henblikk på tiltak for å sikre rekrutteringen av utdannede sjøfolk i framtiden. 7

10 8

11 2 Metode og datagrunnlag 2.1 Undersøkelsesopplegg Prosjektet skulle belyse hvordan gjennomstrømmingen av lærlinger innenfor maritime fag foregår. Til dette ble det benyttet et tredelt undersøkelsesopplegg: 1. En spørreundersøkelse gjennomført av Opinion, på vegne av Fafo, der utvalget bestod av dem som tok maritim utdanning i perioden (lærlingundersøkelsen) 2. En egen undersøkelse blant tidligere maritime lærlinger som hadde avbrutt lærlingkontrakten (avbruddundersøkelsen) 3. Database basert på registeropplysninger om maritime lærlinger i perioden 1996 til 2002, hentet fra de maritime opplæringskontorene (lærlingdatabasen). Undersøkelsesopplegget ble valgt ut fra et mål om å kunne gi en best mulig redegjørelse for gjennomstrømmingen av lærlinger innenfor de maritime fagene, mer konkret hva som er hovedtrekkene i denne, eventuelle variasjoner og hva disse skyldes. Databasen inneholder aggregert informasjon om alle maritime lærlinger i perioden , basert på registeropplysninger fra de maritime opplæringskontorene. Spørreundersøkelsen blant tidligere maritime lærlinger ble gjennomført som en postal spørreskjemaundersøkelse rettet mot alle dem som i perioden var registrert som lærlinger gjennom opplæringskontorenes navneregister. Spørreundersøkelsen blant tidligere maritime lærlinger som hadde avbrutt lærekontrakten ble gjennomført som en telefonundersøkelse til et begrenset utvalg hentet fra opplæringskontorenes navneregister over alle maritime lærlinger i perioden Datakilder 1) Database med registeropplysninger om maritime lærlinger De maritime opplæringskontorene fører årlig statistikk over lærlingene som er tilknyttet dem. Statistikken gir oversikt over hvilket år lærlingene blir registrert hos dem, noe som i de fleste tilfeller tilsvarer det året de etablerer lærekontrakt. Den gir videre informasjon om lærlingenes kjønn, hvilket fag de tar utdanning innenfor (matros, motormann eller skipselektriker), hvor de var bosatt da de tok sin fagutdanning, på hvilken videregående skole de tok sine grunn- og videregående kurs, karaktergjennomsnitt fra videregående kurs (VK1), fravær i timer og dager, ordenskarakter fra VK1, hvilken lærebedrift de fikk tildelt plass i samt hvorvidt de hadde avbrudd i opplæringsperioden. 9

12 Datamaterialet er unikt og rikt, men en svakhet med databasen er likevel at de ulike opplæringskontorene har forskjellige prosedyrer for å registrere informasjon om lærlingene. Dels gjelder dette at den samme informasjonen registreres på ulike måter, dels at omfanget av den informasjonen som registreres er forskjellig. Jeg har således foretatt en omfattende bearbeiding av dataene fra opplæringskontorenes registre, slik at informasjonen fra disse ble noenlunde overlappende. I slike bearbeidingsprosesser, hvor spesifikke registeropplysninger skal tilpasses en mer generell mal, vil det erfaringsmessig alltid være noe informasjon som går tapt. Samtidig vil det være en fare for feilkoding i selve bearbeidingen. Dette, i kombinasjon med at enkelte registre også etter bearbeidingen omfatter mer informasjon enn andre, innebærer at analysen basert på tall fra databasen vil være heftet med større usikkerhet enn om opplæringskontorenes registreringsmåter hadde vært koordinert. I forhold til eventuelle framtidige analyser vil det være av stor verdi om de forskjellige opplæringskontorene følger de samme prosedyrene for registrering av maritime lærlinger. 2) Spørreundersøkelse blant tidligere maritime lærlinger Undersøkelsen blant tidligere maritime lærlinger var forventet å bli komplisert å gjennomføre; dels fordi den rettet seg mot ungdom en gruppe med vanligvis høy flyttemobilitet og lav svartilbøyelighet, dels fordi en del av disse nå ble antatt å være sjøfolk i jobb til sjøs og dermed mindre tilgjengelig for postale henvendelser, og dels fordi adresseopplysningene ble hentet fra navneregistre fra den tiden de gjennomgikk opplæring ( ) og at de dermed var foreldet. Opinion ble benyttet til å gjennomføre undersøkelsen. I alt 1797 spørreskjemaer ble sendt ut. Ettersom vi gikk ut fra at en del av de adressene vi brukte var foreldet og/eller at brevet i en del tilfeller gikk direkte til de foresatte, ble det klistret på en oppfordring på utsiden av konvolutten om å sende brevet videre til rette vedkommende. Et følgebrev var lagt ved spørreskjemaet som ble utsendt, der det ble klargjort hvor personalopplysninger var innhentet fra samt bakgrunnen for undersøkelsen. I følgebrevet ble det også informert om muligheten for å være med i trekningen av tre reisesjekker for dem som besvarte spørreskjemaet. Dette for å stimulere den enkelte til å delta i undersøkelsen. Det kom inn i alt 940 besvarte spørreskjemaer. I tillegg kom det 214 spørreskjemaer i retur, hovedsakelig på grunn av feil adresse. Dette gir en ordinær svarprosent på 52 prosent, og en svarprosent på 59 prosent dersom man trekker fra returen. 1 Svarprosenten ble langt høyere enn vi hadde forventet (som var ca. 30 prosent pga. usikkerhetsmomentene knyttet til utvalget). En faktor for å forklare den høye svarprosenten kan ha vært muligheten til å vinne en gavepremie for dem som deltok. Minst like viktig er trolig at dette er en undersøkelse som, i hvert fall tilsynelatende, har engasjert dem den har vært rettet mot. Opinion og Fafo var oppført med hver sin kontaktperson i forbindelse med undersøkelsen, og begge disse fikk en rekke henvendelser (både per telefon og postalt) fra respondenter som på forskjellige måter ga uttrykk for sitt engasjement for temaene i undersøkelsen. 1 I etterhånd har det kommet inn ytterligere 54 besvarte spørreskjemaer. Det innebærer at vi i alt har fått inn 994 besvarte spørreskjemaer, som tilsvarer en svarprosent på 55 prosent (ordinært) eller 63 prosent dersom man trekker fra returen. De siste 54 skjemaene kom imidlertid etter svarfristens utløp, og er derfor ikke med i datamaterialet som ligger til grunn for analysen. 10

13 Bruttoutvalget for undersøkelsen bestod altså av alle maritime lærlinger tilknyttet de maritime opplæringskontorene som gjennomgikk opplæring i perioden 1996 til At over halvparten av disse har deltatt i undersøkelsen, øker sannsynligheten for at de vil kunne representere populasjonen. Vi kan til en viss grad kontrollere representativiteten gjennom å sammenligne enkelte sentrale kjennetegn ved respondentene med registeropplysninger på de tidligere lærlingene i databasen (se tabell 2.1). Denne sammenligningen viser at lærlinger fra region Sørvest (Vest-Agder, Rogaland og Hordaland) er noe underrepresentert i undersøkelsen, mens lærlinger fra region Nordvest (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag) er overrepresentert. 2 Sammenligningen viser også at de som har avbrutt lærekontrakten er noe underrepresentert i undersøkelsen. Det til tross for at disse gjennom følgebrevet ble oppfordret spesielt til å delta. Sammenligningen viser videre et sammenfall i fordelingen på fag mellom respondenter og lærlinger i databasen. Sammenfall er det derimot ikke når det gjelder karakterer, idet respondenter med høyt karakternivå er overrepresentert i undersøkelsen sammenlignet med lærlingene i databasen. Det er særlig den systematiske skjevheten med hensyn til karakterer som svekker representativiteten i datamaterialet. En forholdsvis stor andel med høyt karakternivå vil eksempelvis kunne innebære en større tilbøyelighet blant respondentene til å svare positivt på forhold vedrørende utdanning og opplæring. Sammenligningen på bakgrunn av karakterer mellom respondenter og lærlinger i databasen er imidlertid forbundet med usikkerhet, av to hovedgrunner: For det første fordi respondentene kan (og vil trolig også i en del tilfeller) rapportere mer positivt om sine karakterer enn de har grunnlag for, uten at jeg har mulighet til å kontrollere for dette. Det er således grunn til å tro at den faktiske karakterskjevheten mellom bruttoutvalg og respondenter er mindre enn den som framkommer av tallene i tabell 2.1. For det andre fordi respondentene som deltar i undersøkelsen var lærlinger i perioden , mens i databasen er det bare oppgitt karakterer for dem som var lærlinger i perioden Tabell 2.1 Bruttoutvalg og respondenter fra lærlingundersøkelsen, fordelt på region, avbrudd, fag og karakterer Region Bruttoutvalg Respondenter Sørøst 20, 7 20, 0 Sørvest 50, 7 42, 2 Nordvest 13, 8 24, 0 Nord 14, 8 13, 7 Avbrudd 14, 2 9, 0 Fag Matros 53, 0 52, 9 Motormann 46, 1 46, 3 Skipselektriker 0, 9 0, 8 Karakter 0 2, 9 9, 4 1, 6 3 3,9 48, 8 36, , 9 62, 1 2 Sammenligningen med utgangspunkt i regioner baserer seg på informasjon om bosted (fylke), og ikke utdanningssted. Det er verdt å merke seg at lærlingenes bosted og utdanningssted, i en del tilfeller, ikke er sammenfallende. 11

14 Samlet sett vurderes likevel representativiteten som god. I analysen må det imidlertid tas hensyn til karakterskjevheten, gjennom at karakternivå inngår som en uavhengig variabel som det er viktig å kontrollere effekten av. 3) Spørreundersøkelse blant tidligere maritime lærlinger med avbrutt lærekontrakt Av særskilt interesse for prosjektet var lærlinger som hadde valgt å avbryte lærekontrakten. Som del av prosjektet gjennomførte derfor Opinion en egen spørreundersøkelse rettet mot tidligere maritime lærlinger som hadde avbrutt lærekontrakten. Undersøkelsen ble gjennomført som telefonintervju (varighet ca. 15 minutter) med et begrenset utvalg (100 stk.) maritime lærlinger som var registrert med avbrudd, jamfør registeropplysninger fra de maritime opplæringskontorene. Respondentene ble trukket fra navnelister fra hver av de fire opplæringskontorene over lærlinger med avbrudd i perioden Av i alt 324 lærlinger som var registrert med avbrudd i perioden, var det altså 100 som deltok i spørreundersøkelsen. Jeg kan i noen grad kontrollere representativiteten gjennom å sammenligne enkelte sentrale kjennetegn ved respondentene med registeropplysninger på lærlingene med avbrudd i databasen (se tabell 2.2). Denne sammenligningen viser et sammenfall mellom bruttoutvalg og respondenter med hensyn til fagretning på dem som har valgt å avbryte utdanningen. Samtidig er lærlinger fra region Nordvest overrepresentert i undersøkelsen, mens lærlinger fra region Nord og særlig region Sørvest er underrepresentert. Det er verdt å merke seg at respondentene ble trukket ut fra et mål om å oppnå 100 intervjuer i alt, der fordelingen av respondenter i forhold til ulike regioner betydde mindre. Dette, kombinert med stor svarvillighet blant dem som ble ringt opp, kan ha gjort sitt til en skjevfordeling av respondenter i forhold til regional tilhørighet. Tabell 2.2 Bruttoutvalg og respondenter fra avbruddundersøkelsen, fordelt på region og fagretning Region Fag Bruttoutvalg Respondenter Sørøst 33, 9 30, 0 Sørvest 54, 7 38, 0 Nordvest 7, 3 20, 0 Nord 18, 7 12, 0 Matros 57, 4 58, 2 Motormann 42, 6 41, 8 4) Utfyllende kommentarer fra enkeltrespondenter, i brevs form Som tidligere nevnt var det et stort engasjement blant respondentene for temaene i undersøkelsen. Noen respondenter kontaktet meg per telefon og redegjorde for sine egne erfaringer knyttet til opplæringen i skole og bedrift. Denne informasjonen var verdifull. Jeg oppfordret dem av den grunn til å legge ved de kommentarene de hadde til det utfylte spørreskjemaet. Den ekstra informasjonen som jeg fikk inn på denne måten var usystematisk og angikk noen få av de mange som deltok i spørreundersøkelsen blant maritime lærlinger. Dessuten hadde informasjonen en personlig form, med til dels detaljerte 12

15 beskrivelser av egne opplevelser. I analysen har jeg likevel valgt å bruke enkelte sitater fra de vedlagte brevene, for å kaste lys på særskilte problemstillinger slik de framstår gjennom funn fra spørreundersøkelsene. 2.3 Spørreskjemaer Fafo samarbeidet tett med oppdragsgivere og Opinion om utforming av spørreskjemaene til de to spørreundersøkelsene. Undersøkelsene skulle omhandle en del bransjespesifikke problemstillinger som blant annet forutsatte kunnskap om det å ta fagutdanning om bord på skip og om det å jobbe til sjøs. Det ble således, i forbindelse med utformingen av spørreskjemaene, etablert en nær dialog med dem som representerte bransjekunnskapen i prosjektet det vil si de maritime opplæringskontorene, Rederienes Landsforening og Norges Rederiforbund. Spørreskjemaet til undersøkelsen blant maritime lærlinger ble også testet ut på et lite utvalg lærlinger før endelig utsendelse. I tillegg ble Opinion benyttet til å kvalitetssikre skjemaene, som innebar å sjekke ut designet, vurdere spørsmål, formuleringer, svakheter og styrker ved skjemaene og gi en tilbakemelding på bakgrunn av dette. Spørreskjemaene er bygget opp omkring enkelte hovedspørsmål eller -temaer. Innenfor disse hovedspørsmålene eller hovedtemaene ble respondentene forelagt batterier av påstander om ulike forhold som de skulle ta stilling til, gjennom bruk av forskjellige typer skalering. Nettopp bruken av påstander ble gjort ut fra en forventning om at dette vil «tvinge» respondenten til å reflektere aktivt rundt problemstillingene som tas opp, fordi de presenteres i form av spissformuleringer. I spørreskjemaene ble det ellers lagt opp til en kombinasjon av «negative» og «positive» påstander, for å unngå tendensen til «ja-siing» hos respondentene. Spørreskjemaer med tilhørende svarfrekvenser på spørsmålene publiseres på Internett på 13

16 14

17 3 Maritim utdanning og opplæring 3.1 Den maritime utdanningen Den maritime fagopplæringen følger hovedmodellen for fagopplæring (etter Reform94), med to år i skole og to år i lærebedrift. Ungdom som begynner i lære har fra før av gjennomgått grunnkurs (i enten elektrofag, mekaniske fag eller naturbruk) og videregående kurs 1 (VK1 i enten sjøfartsfag, skipsteknisk drift eller fiske og fangst), og skal ha to års praktisk opplæring i bedrift hvorav første året er opplæring og andre året er verdiskaping. Fullført utdanning gir fagbrev som enten matros, motormann eller fisker, og kvalifiserer for opptak til teknisk fagskole, på linje for maritime fag eller fiskerifag. Maritim teknisk fagskole bygger videre på kunnskaper ervervet gjennom fagbrevet, og er normalt toårig. Den gir teoretiske kunnskaper til maritime sertifikater, og man oppnår også generell studiekompetanse. Maritime høgskoler tilbyr studieretninger innen marinteknikk (maskin) og nautikk, og utdanner kandidater eller ingeniører til operativ drift av skip og til landbasert maritim virksomhet. Høgskoleutdanningen skal fungere som videreutdanning og/eller spesialisering innenfor maritime fag eller som supplerende utdanning i forhold til sertifikatutdanningen, og er normalt treårig. Både fagskole- og høgskoleutdanningen gir mulighet for å utløse de høyeste maritime sertifikatene, som enten sjøkaptein eller maskinsjef, forutsatt godkjent fartstid. Den maritime høgskoleutdanningen kan dessuten påbygges med et to og et halvt år langt Nautikkstudium ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Det er i dag 24 skoler som tilbyr videregående opplæring med maritime linjer. 14 av disse har tekniske fagskoler med linje for nautiske fag og fiskerifag og linje for skipsteknisk drift. Det er fire høgskoler i alt som tilbyr maritim høgskoleutdanning. I tillegg har Forsvaret en maritim, sertifikatgivende utdanning ved Sjøkrigsskolen. Skolene er lokalisert i regioner med tyngde i ulike typer av maritim virksomhet, de har aktiviteter knyttet til undervisning, forskning og faglig utvikling og er en viktig leverandør av teoretisk kompetanse til næringen og som tilbyder av kurs og lignende. Maritim utdanning har tradisjonelt vært en sterkt spesialisert utdanning. Den har siden opprettelsen endret form og innhold flere ganger for å imøtekomme krav fra næringen og fra samfunnet for øvrig. Opplæring og undervisning er basert på tidlig rekruttering med sikte på arbeid til sjøs (Norgesnettrådet 2001). Maritim utdanning er således sårbar i forhold til næringens rammebetingelser. Det kommer ikke minst til uttrykk gjennom den gradvise nedgangen i antall elever og elevplasser på de maritime fagene på videregående i løpet av de siste årene. Fra 1998 til 2001 har det vært en samlet nedgang i antall elever på omtrent 20 prosent. Nedgangen skyldes først og fremst at mange av de største rederiene, gjennom sine arbeidsgiverforeninger, signaliserte at de ønsket å neddimensjonere det maritime utdanningstilbudet fordi de ville få problemer med å tilby tilstrekkelig med læreplasser til lærlinger og kadetter. Nedgangen kan ha blitt forsterket av 15

18 at flere har fått en oppfatning om maritime yrker som usikre å gå inn i, samtidig som små ungdomskull har redusert den samlede søkermassen til videregående opplæring (Norgesnettrådet 2001). Maritim utdanning er, foruten å være spesialisert, også en sammensatt utdanning. Dette viser seg kanskje særlig i forholdet mellom de tekniske fagskolene og høgskolene, og på forskjellene i utdanningstilbudet mellom de maritime høgskolene (Norgesnettrådet 2001). Som tidligere nevnt tilbyr både de tekniske fagskolene og høgskolene utdanning som dekker de teoretiske kravene til de høyeste maritime sertifikatene. Dette innebærer en reell konkurranse mellom de to utdanningsnivåene, både om studenter/elever, undervisningspersonell og i samarbeidet med næringen om læreplasser (Norgesnettrådet 2001). Samtidig er kapasiteten i utdanningene samlet sett for høy, både i forhold til søkning og antall uteksaminerte kandidater. 3 Forskjellene i utdanningstilbudet mellom de maritime høgskolene gjelder først og fremst at det praktiseres to ulike utdanningsmodeller, der den ene er tilpasset rammeplanen for høgskoleingeniørutdanning, mens den andre er tilpasset rammeplanen for en høgskolekandidatutdanning. De to maritime høgskoleutdanningene varierer med hensyn til hvor mye vekt som legges på henholdsvis økonomisk/administrative fag og teknologifag. Maritim utdanning er i tillegg en komplisert utdanning. Det komplekse ved utdanningen angår særlig sertifikatkravene. De maritime sertifikatene er viktige, ettersom de er avgjørende for om man kan seile som ansvarshavende offiser på bestemte typer fartøy. For å kunne løse ut maritime sertifikater stilles det krav til både teoretisk utdanning og praktisk opplæring om bord på skip, også kalt fartstid. Kravet til fartstid er minst 12 måneder med en opplæring som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. For maskinister skal praksisen være verkstedteknisk opplæring på land og om bord, mens for nautikere skal opplæringen være om bord. Kravene til fartstid gjelder uansett nivå på utdanningen. For at fartstid skal bli gjeldende, i forhold til å utløse maritime sertifikater, forutsettes det at den er opparbeidet på fartøyer over en viss størrelse og i bestemte fartsområder, mer konkret fartsområde 3 (eller større). Det innebærer blant annet at innenriks sjøfart, som representerer et viktig arbeidsmarked for utdannede sjøfolk, er mindre interessant som læreplass, spesielt for navigatører som ønsker å bli høyere offiserer dette fordi den for en stor del opererer i fartsområde 1 og 2. Utenriks sjøfart, som uten unntak opererer i fartsområder som gir godkjent fartstid for navigatører, er derimot mer interessant som læreplass for disse også for dem som ikke har planer om å jobbe der etterpå. Maritim utdanning er liten i omfang. Samtidig anslås det framtidige behovet for arbeidskraft med maritim kompetanse å være stort. I en rapport om det regionale maritime Norge (2001) vises det til at kompetanse er en svært viktig innsatsfaktor for næringen, og at det neste tiåret for en stor del kommer til å dreie seg om økt etterspørsel etter både faglært og høyt utdannet arbeidskraft. Dette understøttes av internasjonale studier som viser at det eksisterer en knapphet på offiserer i internasjonal skipsfart, og at denne er forventet 3 Det var bakgrunnen for at Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet, gjennom Norgesnettrådets sekretariat, nedsatte en arbeidsgruppe i 2001, som skulle utrede prinsipper for ansvars- og arbeidsdeling mellom teknisk fagskole og de statlige høgskolene innenfor maritim utdanning. Resultatet fra dette arbeidet foreligger i form av en Utredning om maritim utdanning (Norgesnettrådets sekretariat januar 2002), hvor det framlegges forslag til framtidig struktur og innhold i den maritime utdanningen. 16

19 å øke framover. Utviklingen med en gjennomgående lav (og til dels også fallende) rekruttering på alle nivåer i den maritime utdanningen, kombinert med en høy gjennomsnittsalder på norske sjøfolk, er slikt sett alvorlig. Den tilsier at noe må gjøres for å sikre framtidig norsk maritim kompetanse. Samtidig er det nok slik at utviklingen de siste årene, hvor både utenriks- og innenriksfarten opplever økt internasjonal konkurranse, har gjort sitt til at rederiene her til lands er mindre interessert i å rekruttere norske sjøfolk, gitt de skattebetingelser og støtteordninger som gjelder for norsk sjøfart (Norgesnettrådet 2001). 3.2 De maritime opplæringskontorene Det er, som nevnt i kapittel 1, fire maritime opplæringskontorer i Norge, lokalisert i Tønsberg, Haugesund, Ålesund og Tromsø. Opplæringskontoret i Tønsberg dekker fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust- Agder, i denne sammenheng kalt region Sørøst. Opplæringskontoret i Haugesund omfatter fylkene Vest-Agder, Rogaland og Hordaland (region Sørvest). Opplæringskontoret i Ålesund dekker fylkene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag (region Nordvest), mens opplæringskontoret i Tromsø omfatter fylkene Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark (region Nord). De fire kontorene er basert på et organisert samarbeid mellom rederier som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar sammen med yrkesopplæringsnemndene, skoleverket og lærlingene. Det innebærer blant annet at lærlingkontraktene som lærlingene inngår skrives med opplæringskontorene, og det er disse kontorene som er ansvarlig for læreforholdet, mens rederiet har arbeidsgiveransvaret for lærlingene. Opplæringskontorene følger også opp læreforholdene og påser, sammen med faglig leder i det enkelte rederi, at elevene får riktig opplæring. Kontorene koordinerer på den måten medlemsrederienes opplæringsvirksomhet, og alle tilskudd tilknyttet fagopplæringen tilfaller opplæringskontorene. De maritime opplæringskontorene har dertil en viktig oppgave som gjelder å sikre framtidig rekruttering til næringen, gjennom informasjon og formidling til elever, foreldre, skoleverket og næringen, og gjennom å påvirke forskjellige myndigheter. Utover dette arrangerer kontorene samlinger og kurs for lærlinger og faglige ledere i rederiene om aktuelle temaer. For at rederiene skal kunne søke medlemskap i opplæringskontoret, forutsettes det at de har en faglig ledelse som tilfredsstiller kravene i Opplæringsloven. Databasen basert på registeropplysninger fra de maritime opplæringskontorene inneholder informasjon om i alt 2641 maritime lærlinger, som tilsvarer dem som har vært tilknyttet de maritime opplæringskontorene i perioden De utgjør til sammen omkring 85 prosent av alle som i denne perioden har tatt maritim fagutdanning. De resterende har enten vært tilknyttet Forsvaret eller det er lærlinger som har tatt utdanning i fiskerifag. De maritime opplæringskontorene er forskjellig i størrelse, målt ved antall lærlinger som i perioden har vært tilknyttet dem. Tabell 3.1 viser at omtrent halvparten av 17

20 Tabell 3.1 Maritime lærlinger fordelt på maritime opplæringskontorer, antall og prosent ( ) Antall Prosent Region Sørøst , 7 Region Sørvest , 7 Region Nordvest , 8 Region Nord , , 0 disse er tilknyttet det maritime opplæringskontoret i Haugesund (region Sørvest), en femtedel er tilknyttet opplæringskontoret i Tønsberg (region Sørøst), 15 prosent er tilknyttet opplæringskontoret i Tromsø (region Nord) mens opplæringskontoret i Ålesund (region Nordvest) er det minste, med 14 prosent av lærlingmassen. Figur 3.1 viser at antall lærlinger som har vært tilknyttet de maritime opplæringskontorene varierer fra år til år. Det økte kraftig fra 1996 til 1997, for deretter å stige jevnt fram mot 1999 som var et toppår, med 477 lærlinger tilknyttet kontorene. Deretter har det vært en nedgang i antall lærlinger, ned til 360 i Utviklingen viser at økningen i antall lærlinger var størst fra 1996 til 1997, mens nedgangen var størst fra 1999 til De maritime lærlingene som er tilknyttet opplæringskontorene tar stort sett enten utdanning til matros (53 prosent) eller til motormann (46 prosent), mens noen få tar utdanning til skipselektriker (1 prosent). De fleste lærlingene er tilknyttet et maritimt opplæringskontor som ligger i samme region som den videregående skolen hvor de har tatt sine grunn- og videregående kurs. Likevel er hele en tredel av lærlingene ved det maritime opplæringskontoret i region Sørøst tidligere elever fra videregående skoler som er lokalisert utenfor denne regionen. Tilflyten av elever fra andre regioner er til Figur 3.2 Karaktergjennomsnitt på lærlinger (VK1) fordelt på maritime opplæringskontorer ( ) Karaktergjennomsnitt 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 Sørøst Sørvest Nordvest Nord Figur 3.1 Antall lærlinger tilknyttet de maritime opplæringskontorene ( ) Lærlinger

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Utredning om maritim utdanning Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Norgesnettrådets sekretariat januar 2002 1 Forord...3 1. Innledning...4

Detaljer

Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005

Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005 Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005 Eivind Karlsen Wenche Rønning Agnete Wiborg NF-arbeidsnotat nr. 1016/2005 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Det gamle landet og havet

Det gamle landet og havet Hva kreves for at Norge skal forbli en maritim stormakt? Spørsmålet er motivert ut fra en bekymring for at det skal oppstå mangel på norske sjøfolk fram mot 22. Uroen er dels knyttet til manglende kapasitet

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322 Forskningsstiftelsen Fafo 1999 ISBN 82-7422-299-7 ISSN 0801-6143

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

HVA BETYR KJØNN OG KOMPETANSE FOR HVA FISKERE GJØR NÅR DE GÅR I LAND?

HVA BETYR KJØNN OG KOMPETANSE FOR HVA FISKERE GJØR NÅR DE GÅR I LAND? RAPPORT NR. 66: 2015 Gro Marit Grimsrud, Bjørn Tore Nystrand og Lovise Kvalsund Otterlei HVA BETYR KJØNN OG KOMPETANSE FOR HVA FISKERE GJØR NÅR DE GÅR I LAND? En kartlegging av hvorfor kvinner og menn

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Lisbet Berg. Utdanningssuget Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra skipsindustrien i Ulsteinvik

Lisbet Berg. Utdanningssuget Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra skipsindustrien i Ulsteinvik Lisbet Berg Utdanningssuget Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra skipsindustrien i Ulsteinvik Lisbet Berg Utdanningssuget Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra skipsindustrien i Ulsteinvik Fafo-rapport

Detaljer

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Rapport 7/2003 Nyutdannedes regionale tilpasning En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Clara Åse Arnesen ISBN 82-7218-478-8 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Kompetanseutfordringer i maritim næring

Kompetanseutfordringer i maritim næring Kompetanseutfordringer i maritim næring Kritisk masse og gratispassasjerproblemer Erik W. Jakobsen, Menon 31. mai 2004 Innhold: 1. Innledning 2 2. Tilbud og etterspørsel etter maritim driftskompetanse

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer

Fra sjø til land Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020

Fra sjø til land Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020 Kaja Reegård og Jon Rogstad Fra sjø til land Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020 Kaja Reegård og Jon Rogstad Fra sjø til land Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene?

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? NOTAT 2015:102 Tittel: Forfatter: Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge NIBR-notat: 2015:102 ISSN: 0801-1702 ISBN:

Detaljer

Evaluering av Kompetanseløftet 2015

Evaluering av Kompetanseløftet 2015 RAPPORT 12/2009 Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Underveisrapport 1: Mars 2009 Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss og Per Olaf Aamodt Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk?

Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? AFI-rapport 13/2013 Ann Cecilie Bergene, Arild H. Steen, Cathrine Egeland og Ida Drange Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Yrke, opplæringsbehov og interesse for etter- og videreutdanning

Anna Hagen og Sveinung Skule. Yrke, opplæringsbehov og interesse for etter- og videreutdanning Anna Hagen og Sveinung Skule Yrke, opplæringsbehov og interesse for etter- og videreutdanning Anna Hagen og Sveinung Skule Yrke, opplæringsbehov og interesse for etter- og videreutdanning Fafo-rapport

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede Pål Ketil Botvar Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede KIFO Notat 5/2008 Innhold 1. BAKGRUNN 4 Kirkelig tilbud til døve og

Detaljer