Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler"

Transkript

1 Søkerhandboka 1999 Søknad om opptak til SPH Statlige og private høgskoler UVH Universiteter og vitenskapelige høgskoler

2 Tabelloversikter Statlige og private høgskoler (SPH-sektor) Betanien sykepleierhøgskole i Bergen Det teologiske Menighetsfakultet Diakonhjemmets høgskolesenter Diakonissehjemmets høgskole Dronning Mauds Minne Høgskolen Høgskolen for Diakoni og Sykepleie Høgskolen i Agder Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Utgiver Samordna opptak Postboks 1175 Blindern, 0317 Oslo Telefon ( ) Høgskolen i Oslo Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Stavanger Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskulen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøgskole.. 50 Norsk Lærerakademi Rogaland Vernepleierhøgskole Sámi allaskuvla/samisk høgskole Kunsthøgskolen i Oslo Universiteter og vitenskapelige høgskoler (UVH-sektor) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 52 Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø (med Norges Fiskerihøgskole) Arkitekthøgskolen i Oslo Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges landbrukshøgskole Norges veterinærhøgskole Redaktør Henrik Christie Rødsæther Tabeller Anne-Grete Anda Tommy Gatland Tekst Øyvind Gjengaar Trine Hotvedt Prosjektansvarlig, distribusjon, form og sats Wittusen & Jensen, Oslo Trykk Elanders Norge as Opplag Distribusjon Søkerhandboka er utgitt første gang i februar 1995 under navnet Søkeravisa. Handboka er gratis og distribueres til søkerne via utdanningsmesser, videregående skoler, arbeidskontorer, forsvaret, biblioteker, høgskoler og universiteter. Du kan få flere eksemplarer ved å henvende deg til nærmeste arbeidskontor, høgskole eller universitet. Det tas forbehold om feil og eventuelle endringer i opptakskrav, poengberegning og studieopplysninger. Samordna opptak (SO) er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger ved universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige og private høgskoler. SO registrerer søknadene og sender ut omslagsark. Søkerne returnerer omslagsarkene til de enkelte læresteder, som poengberegner søkerne etter retningslinjer gitt i departementets rundskriv F-2-98: Forskrifter om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. Alle data fra lærestedenes søknadsbehandling blir samlet i Samordna opptak, som kjører opptak og sender svarbrev til søkerne. Tilbud blir gitt på det høyest prioriterte studieønsket som hver enkelt søker har poeng nok til å komme inn på, lavere studieønsker faller bort. SO registrerer svarene og kjører suppleringsopptak etter behov. Gjennom Samordna opptak kan du bare søke de studiene som er oppført i lærestedstabellene i Søkerhandboka. Utover dette har lærestedene andre studier som skal søkes på egne skjema direkte til lærestedene. Opplysninger om slike studier finnes i lærestedenes egne brosjyrer. 2

3 Innhold Opptaksprosessen Gangen i opptaket Utfylling av søknadsskjema Opptak til examen philosophicum Opptak til studium/fakultet Studieløp og gradsstruktur Opptak til ingeniørutdanning Opptak til maritim utdanning Halvårs- og årseiningar i lærarutdanninga Dokumentasjon Spesielle søkergrupper Opptakskrav Generell studiekompetanse Kravkoder Rangeringsregler Poengberegning Tilleggspoeng SPH-sektor Tilleggspoeng UVH-sektor Kvotar og opptaksgrupper Annen informasjon Endringar i opptaksreglar og anna informasjon For samiske søkere Klagerett Forklaring til lærestedstabellene Læresstedstabeller Stikkordliste med fag og utdanningar Annet Adresseliste Søkofon Søkerkalender Bakside 3

4 1 mars april juni juli Søknadsfrist 1. mars for spesielle søkjargrupper Søknadsfristen er 1. mars berre for søkjarar med anten vidaregåande utdanning frå land utanfor Norden Rudolf Steinerskole grunnar for spesiell vurdering. grunnar for førehandslovnad (berre SPH-sektor) Sjå nærare om desse søkjargruppene side 12. Søknadsskjema utan vedlegg sendast Samordna opptak. Søknader om spesiell vurdering eller førehandslovnad som er poststempla etter 1. mars, blir behandla som ordinære søknader. Søknadsfrist 15. april for alle andre søkjarar, også for dei med reservert studieplass Søknadsskjema utan vedlegg sendast Samordna opptak. Søknader som er poststempla etter denne dato, blir ikkje med i opptaket Omslagsark innan 1. juni Seinast i slutten av mai får du eitt eller fleire omslagsark og melding om kva for lærestader som skal behandle søknaden din. Omslagsark er kvitteringa di for at søknaden er motteke og registrert. Du skal vidaresende omslagsarket ferdig utfylt med stadfesta kopiar av vitnemål og attestar til dei lærestadene som behandlar søknaden din. Innsendingfrist og adresse står på omslagsarket. Ver merksam på at omslagsarka blir sende ut puljevis og difor kan ha ulik innsendingsfrist for ulike søkjarar. Er det feil i registreringa av namn, adresse, studieønske eller anna, må du ta kontakt med Samordna opptak. Andre spørsmål om opptaket skal du rette til saksbehandlande lærestad(er). Har du ikkje motteke omslagsark innan 1. juni, må du ta kontakt med Samordna opptak. Ettersendingsfrist 1. juli Siste frist for ettersending av vårens vitnemål og attestar til dei lærestadene som behandlar søknaden din. Omprioriteringsfrist 1. juli Siste frist for omprioritering av tidlegare innsende studieønske til Samordna opptak. Bruk omprioriteringsskjemaet som følgjer med omslagsarket dersom du vil endre på rekkefølgja eller trekke nokre av studieønska dine. Det er ikkje høve til å føre opp nye studieønske etter søknadsfristen 15. april. Fører du opp nye studieønske på omprioriteringsskjemaet, vil desse bli strokne. 4 Reservert studieplass frå 1998: Har du reservert studieplass ved ein høgskole frå i fjor, må du søkje på vanleg måte innan 15. april. Du skal ikkje krysse av for førehandslovnad på søknadsskjemaet. I omslagsarket (ikkje med søknadsskjemaet) legg du ved kopi av brevet frå lærestaden der du fekk studieplassen reservert. For dette studiet treng du ikkje leggje ved vitnemål eller attestar. Viss du samstundes ønskjer å søkje andre studium i år, må du prioritere dette/desse over det studiet der du har reservert plass. For dei nye studieønska må du i omslagsarket leggje ved vitnemål, attestar og eventuell annan dokumentasjon, og følgje vanleg prosedyre. Viss du får opptak ved eit av dei nye studieønska, mister du den reserverte studieplassen. Ved universiteta kan det vere andre prosedyrar. Desse går fram av brevet du har fått med stadfesting av studieplass.

5 25 juli 1 august 10 august 15 august Hovudopptak 25. juli Svar på søknaden blir sendt ut. Tilbod om studieplass blir alltid gjeve på det høgast prioriterte studieønsket som du har nok poeng til å kome inn på. Du kan få tilbod om ventelisteplass på høgare alternativ enn der du har fått tilbod, dersom du er kvalifisert. Viss du ikkje får tilbod om studieplass, kan du få tilbod om ventelisteplass på søknadsalternativ der du er kvalifisert. Svarfrist 1. august Du må svare på studietilbodet og/eller stadfeste ventelisteplassering viss du ønskjer å halde på tilbodet eller få plass på ventelista. Har du ikkje motteke svarbrev innan 30. juli, kan du ringe Søkofonen og få svaret der. Du kan da skrive eit brev der du svarer på tilbod og eventuelt stiller deg på venteliste. Nasjonalt suppleringsopptak 10. august For studium med ledige plassar etter hovudopptaket, vil det bli eit nasjonalt samordna suppleringsopptak for dei som har kryssa på svarkortet at dei vil stå på venteliste. Dersom du får nytt tilbod i suppleringsopptaket, mister du automatisk den tidlegare tildelte studieplassen. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli kort. Lokale suppleringsopptak etter 15. august Viss det etter suppleringsopptaket framleis er ledige studieplassar, vil det bli teke opp søkjarar frå ventelistene. Restetorget Restetorget gir oversikt over studium der det ikkje er fleire kvalifiserte søkjarar på ventelistene, og det framleis er ledige plassar. Desse studieplassane blir kunngjorte på søkofonen, tekst-tv og info-veven frå 25. juli. Studieplassane på restetorget er opne både for dei som allereie er søkjarar i det samordna opptaket, og for nye søkjarar som fyller opptakskrava. Ønskjer du studieplass ved eit av desse studia, må du kontakte lærestaden direkte. Den første som tek kontakt, får den første plassen osb. Byte av studieplass I SPH-sektor er det høve til å søkje om byte av studieplass til ein annan høgskole viss det etter siste omprioriteringsfrist 1. juli skjer endringar i familiesituasjon, til dømes sjukdom eller at ektefelle/sambuar må skifte arbeid. Bytesøknaden skal sendast til høgskolen du ønsker å bytte til. Med søknaden må det følgje dokumentasjon frå arbeidsgjevar, offentleg instans eller sakkunnig. I tillegg til at grunngjevinga må godkjennast, er det ein føresetnad at du har nok poeng til studiet du søkjer byte til det er ledig plass ved studiet du søkjer byte til ein ikkje er komen så langt i studieåret at det ikkje er fagleg forsvarleg å byte studieplass Reservering av studieplass til år 2000: I SPH-sektor kan du søkje om å få reservert ein tildelt studieplass til året etter, ved innkalling til militær-/sivilteneste, graviditet eller andre vektige grunnar. Nokre universitet og vitskaplege høgskolar har andre vilkår for å få reservert studieplass. Du må sjølv skrive ein søknad og leggje ved dokumentasjon (sjå side 10). Søknaden skal sendast til den høgskolen du har fått studieplass ved. Det er viktig at du søkjer om reservert plass så snart du veit at du ikkje kan byrje studiet i 1999, av omsyn til søkjarar på venteliste. Svarkortet må sendast inn uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Sjå nærare informasjon i svarbrevet. 5

6 Utfylling av søknadsskjema Søker du om opptak til ett eller flere av studiene som står oppført i Søkerhandboka 1999, skal du sende bare ett søknadsskjema: 1999/ Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. Skjemaet finnes på bokmål, nynorsk og samisk. Søknadsskjemaet sendes uten vitnemål og attester til Samordna opptak innen 15. april (eventuelt 1. mars, se side 12). Attester og vitnemål skal du sende inn når du senere mottar omslagsark. Søknadsskjemaet skal leses maskinelt. Derfor er det viktig at du ikke bretter skjemaet, og at du bruker konvolutt i C4-format. fyller ut nøyaktig og tydelig med blå eller sort penn. skriver tallene på samme måte som i eksempelruta på skjemaet. skriver ett tegn i hver rute, og ikke lar tegnene gå utenfor rutene. ikke lager overstrykninger eller skriver i ruter som skal være tomme. Tenk deg godt om før du fyller ut skjemaet. Skaff deg et nytt skjema hvis du likevel skriver feil. Flere skjemaer kan skaffes fra arbeidskontorer, videregående skoler eller lærestedene som er med i det samordnede opptaket. Send bare ett skjema. Hvis du likevel sender mer enn ett skjema, vil Samordna opptak bruke det sist daterte skjemaet i opptaket. FORHÅNDSLØFTE Dette feltet gjelder bare for søknad til statlige eller private høgskoler, ikke til universiteter eller vitenskaplige høgskoler. Hvis du oppfyller kravene til forhåndsløfte (se side 13), skal du krysse av i dette feltet og søke innen 1. mars. Hvis grunnene for å søke om forhåndsløfte blir underkjent, blir søknaden overført til hovedopptaket 25. juli. SPESIELLE SØKERGRUPPER Øverst til venstre på søknadsskjemaet er det tre avkryssingsfelt som bare skal brukes av spesielle søkergrupper. Søknadsfrist for disse gruppene er 1. mars, se artikkel side 12. Ikke sett kryss her hvis du ikke tilfredsstiller kravene til slik søknad. Har du International Baccalaureat eller nordisk utdanning, skal du ikke krysse av for utenlandsk utdanning. FØDSELSDATO OG PERSONNUMMER Alle søkere må fylle ut fødselsdato på formen dag/måned/år. F.eks. 4. februar 1977 blir Søkere med norsk femsifret personnummer må fylle ut personnummerfeltet. Søkere som ikke har norsk personnummer, lar feltet bli stående blankt, men må huske å krysse av for kjønn. KJØNN Alle må krysse av for kjønn. For søkere uten norsk personnummer er det ikke mulig å registrere søknaden uten avkryssing for kjønn. MÅLFORM/MORSMÅL Kryss for bokmål/nynorsk bestemmer hvilken målform lærestedene/samordna opptak senere vil bruke i brev til deg. Kryss av for samisk hvis du ønsker at Universitetet i Tromsø og Samisk høgskole/sami allaskuvla skal bruke samisk i brev til deg. Kryss av for utenlandsk morsmål dersom du har morsmål fra et land utenfor Norden. 6

7 NAVN Etternavn må skrives helt ut. Har du to etternavn uten bindestrek, fører du opp det siste i feltet for etternavn. Kari Berg Dahl fører Dahl som etternavn og Kari Berg som fornavn og mellomnavn. Kari Berg-Dahl (med bindestrek) må føre Berg- Dahl som etternavn. Fornavn og mellomnavn kan forkortes til forbokstaver hvis du får plassmangel. ADRESSE Omslagsark, tilbudsbrev og eventuelle andre utsendelser vil gå til den adressen du oppgir på søknadsskjemaet. Du er selv ansvarlig for at Samordna opptak har fått riktig og fullstendig adresse. Pass på at det er samsvar mellom postnummer og poststed hvis du har adresse i Norge. Søkere med adresse i utlandet skal ikke fylle ut postnummerfeltet, men må huske å fylle ut landfeltet. Bruk adresseendringsskjemaet som følger med omslagsarket hvis du flytter eller hvis du på grunn av reise eller andre omstendigheter vil bli kontaktet på en annen adresse. Det er viktig at du, eller en kontaktperson, er tilgjengelig under søknadsbehandlingen og når tilbud om studieplass sendes ut. for hvert studieønske. Disse kodene finner du i lærestedstabellene. Du er selv ansvarlig for at det er samsvar mellom lærested, studienavn og studiekode. Samordna opptak registrerer bare studiekoden, og dette skjer maskinelt. NB: Ved opptak til universitetene søker du til studium/fakultet og ikke til enkeltfag. Du fører derfor opp bare studienavnet og ikke navnet på det enkelte fag, se side 8. Prioriteringen er avgjørende for hvilket tilbud du får. Du får bare ett tilbud, og da på det høyest prioriterte studieønsket du har poeng nok til å komme inn på. Ved tilbud blir alle lavere prioriteter strøket. Ved å benytte omprioriteringsskjemaet som du vil motta sammen med omslagsark, kan du endre på rekkefølgen av studieønskene innen 1. juli, se side 4. Omprioriteringsskjemaet kan ikke brukes til å føre opp nye studieønsker. EXAMEN PHILOSOPHICUM Hvis du ønsker å ta examen philosophicum ved et av lærestedene som er med i det samordnede opptaket, må du fylle ut lærestedskoden i ex.phil.- rubrikken. Du skal ikke føre opp ex.phil. blant de prioriterte studieønskene. Du må bruke søknadsskjemaet selv om du bare søker ex.phil. og ikke fører opp noen prioriterte studieønsker. På neste side finner du en oversikt over hvilke læresteder som tilbyr ex.phil. på denne måten. TELEFONNUMMER Telefonnummerfeltet er beregnet for norske, åttesifrede telefonnummer. Hvis du har utenlandsk telefonnummer, må du føre opp hele nummeret som skal ringes fra Norge for å få kontakt. SKOLEBAKGRUNN Hvis du har vitnemål for 3-årig videregående skole, og dette vitnemålet er påført sum karakterer, antall karakterer og karaktersnitt samlet for de tre årene, skal du fylle ut disse verdiene i feltene på søknadsskjemaet. Hvis du ikke har slikt vitnemål, eller er i tvil, lar du feltene være blanke. Du skal ikke regne ut karaktersnittet selv. Hvis du får vitnemål fra 3-årig videregående skole første gang våren 1999, setter du kryss i feltet for dette. STUDIEØNSKER Det er kun studier som står oppført i lærestedstabellene i Søkerhandboka som kan søkes med dette søknadsskjemaet. Hvis du fører opp studier som ikke står i Søkerhandboka, blir de strøket fra søknaden. Du kan føre opp inntil 15 studieønsker i prioritert rekkefølge, slik at første linje angir ditt høyest prioriterte alternativ, andre linje nest høyest osv. Du må fylle ut nøyaktig med full sekssifret studiekode UNDERSKRIFT Søknaden må dateres og underskrives for å være gyldig. Ved å underskrive bekrefter du at du har lest rettledningen på baksiden og fylt ut skjemaet i samsvar med denne. Fullmakt fra søkeren godkjennes når andre må underskrive. Fullmakten legges ved søknadsskjemaet. 7

8 Opptak til examen philosophicum Examen philosophicum (ex.phil.) er eit obligatorisk filosofi- og vitskapsteoretisk studium som inngår i dei fleste universitetsgradar. Examen facultatum (ex.fac.) er eit anna obligatorisk studium i dei fleste universitetsgradane. Til saman kan ex.phil. og ex.fac. utgjere eit førstesemesterstudium. Ved dei fleste lærestadene er ex.phil. og ex.fac. eit ope studium for alle med generell studiekompetanse. Søkjer du og får opptak til eit fag- eller profesjonsstudium ved ein av lærestadene på lista under, får du automatisk høve til å ta ex.phil. (og evt. ex.fac., der denne blir krevd). Vil du vere sikker på å kome inn på ex.phil. (og eventuelt ex.fac.) sjølv om du ikkje kjem inn på eit av studieønska dine i felta 1-15, må du fylle ut feltet på lina under dei prioriterte studieønska. Berre lærestadkoden skal førast opp, det er ingen eigen studiekode for ex.phil. Også søkjarar som i studieåret 1999/2000 ønskjer å ta berre examen philosophicum, fører opp ein lærestadkode i dette feltet, og fører ikkje opp studieønske i felta Fører du opp ein lærestadkode som ikkje står på lista under, blir den ikkje teke omsyn til når søknaden din blir behandla. Det er berre høve til å føre opp ein av desse åtte lærestadkodene: Lærestad Lærestadkode Høgskolen i Lillehammer 210 Høgskulen i Sogn og Fjordane 216 Høgskolen i Telemark 220 Høgskolen i Ålesund 225 Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet 194 Universitetet i Bergen 184 Universitetet i Oslo 185 Universitetet i Tromsø 186 Høgskolane i Agder og Stavanger har tilbod om examen philosophicum som lukka studium. Dette skal søkjast på lokalt skjema direkte til høgskolen. Opptak til studium/fakultet Ved universiteta søkjer du normalt opptak til studium/fakultet og ikkje direkte til fag. I lærestadtabellane for universiteta finn du ei oversikt over faga som høyrer inn under dei einskilde studia/fakulteta. Får du tilbod om studieplass ved eit av desse studia/fakulteta, kan du velje kva for fag/emne du vil studere. Opplysningar om fagpåmelding finn du i universiteta sine eigne brosjyrar. Her går det òg fram om undervisninga i faget startar kvart semester, eller om det er studiestart berre ein gong i året. Ved nokre fag kan det vere interne kapasitetsavgrensingar som gjer at du må ta faga i ei anna rekkefølgje enn du kanskje hadde planlagd. Ved dei statlege høgskolane søkjer du normalt opptak direkte til fag eller profesjonsstudium, sjå lærestadtabellane. Studieløp og gradsstruktur Profesjonsstudium studium med faste opplegg Profesjonsstudia er kjenneteikna av fastlagde fagplanar over fleire år innafor eitt fagområde, til dømes sosionomutdanning, allmennlærarutdanning, teologi, jus og medisin. Lengda på utdanninga går fram av lærestadtabellane i denne Søkerhandboka. Sjå elles lærestadene sine eigne studietilbodsbrosjyrar. Cand. mag.-studium studium der du kombinerer ulike fag eller emne I eit studieløp fram til graden cand. mag. ved universitet eller høgskole kombinerer du ulike fag eller emne. Normal studietid er 4 år (for realfag 3,5 år) inkludert ex.phil. og eventuelt ex.fac. Fagtilbodet går fram av lærestadtabellane i denne Søkerhandboka. Cand.mag.-graden stiller krav både til fagleg fordjuping og fagleg breidd. Reglane for samansetjing av fag/emne kan variere. Faga kan vere frå same fakultet eller frå ulike fakultet og lærestader, både universitet og høgskolar. Ver merksam på at ikkje alle studium kan inngå i ein cand. mag.-grad, og at nokre kan inngå berre delvis. Det kan vere krav om visse forprøver, til dømes samfunnsvitskaplege metodeprøver, humanioraprøver og forprøver i fonetikk og lingvistikk/språkvitskap. Sjå elles lærestadene sine studiehandbøker. Studium etter cand. mag.-graden - hovudfagsstudium Cand.mag.-graden kan i dei fleste høve byggjast ut med eit hovudfagsstudium, som må søkjast på eige skjema. Hovudfagsstudiet (høgare grad) byggjer på ei eining i cand. mag.-graden. Studiet omfattar mellom anna ei sjølvstendig vitskapleg avhandling, hovudfagsoppgåva. Hovudfagsstudiet er eit to års fulltidsstudium etter cand. mag.-graden, for realfag 1,5 år. Universiteta, vitskaplege høgskolar og mange statlege høgskolar tilbyr hovudfagsstudium. Oversikter og nærare informasjon finn du i lærestadene sine eigne studietilbodsbrosjyrar. 8

9 Opptak til ingeniørutdanning for deg som manglar 3MX/2FY For opptak til ingeniørutdanning krev ein normalt 3MX (3MN) og 2FY som spesielle opptakskrav. Dersom du ikkje har desse faga, kan du kvalifisere deg til ingeniørutdanning på følgjande måtar: TRESEMESTER-ORDNING I denne ordninga er det første studieåret spesielt tilrettelagt med kurs i sommarterminane før og etter første studieår. Frå og med det andre studieåret følgjer du det ordinære studieløpet. På denne måten kan du fullføre 3-årig høgskoleingeniørutdanning på den normerte tida. Opptakskrav til kurset er generell studiekompetanse. Følgjande høgskolar tilbyr tresemester-ordning: KURS I VÅRSEMESTRET Høgskolen i Sør-Trøndelag har i vårsemestret tilbod om halvårig kurs i matematikk og fysikk. Har du generell studiekompetanse, vil kurset kvalifisere deg til høgskoleingeniørutdanning. Søknadsfrist er 1.november. ORDINÆRE FORKURS Søkere som ikkje har generell studiekompetanse, kan kvalifisere seg ved å ta forkurs til ingeniørutdanning. Opplysningar om slike forkurs får du ved å vende deg til ein høgskole som har ingeniørutdanning. Opptak til maritim utdanning for deg som manglar 2MX/2FY For opptak til maritim utdanning krev ein normalt 2MX (2MN) og 2FY som spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Viss du manglar slik realfagleg fordjuping og likevel vil inn på maritim utdanning, kan du gå på forkurs i sommarterminen. I denne ordninga er det første studieåret spesielt tilrettelagt med undervisning sommaren før studiestart. Frå og med vårsemestret første studieåret følgjer du det ordinære studieløpet. Følgjande høgskolar tilbyr forkurs i sommarterminen: Høgskolen Stord/Haugesund (nautikk) Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Agder Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Søknad og eventuelle spørsmål skal du rette direkte til den aktuelle høgskolen. Halvårs- og årseiningar i lærarutdanninga Dei statlege høgskolane som har lærarutdanning, gir òg tilbod om års- og halvårseiningar. Lærarstudentar og lærarar som ønskjer vidareutdanning, har førsterett til desse studia. Søkjarar med godkjend lærarutdanning skal søkje på lokale søknadsskjema direkte til høgskolen. Nokre årseiningar er med i det samordna opptaket, og finst i lærestadstabellane. Dei har alle studietypenummer i 600-serien, og er undervisningsretta studium. Søkjarar utan lærarutdanning kan søkje desse på vanleg måte på søknadsskjemaet til Samordna opptak. Øvrige års- og halvårseiningar er ikkje med i samordninga. Etter at alle lærarstudentane og lærarane har fått tilbod, kan eventuelle ledige plassar gå til søkjarar utan lærarutdanning, men med generell studiekompetanse. Interesserte kan melde seg til dei einskilde høgskolane for nærare informasjon om tilbod og søknadsfristar til desse studia. Dersom ein tek halvårs- eller årseiningar før lærarutdanninga, gir ikkje desse einingane nokon form for lærarstatus, men kan seinare gå inn som ein del av lærar- eller adjunktutdanninga dersom søkjaren tek ordinær lærarutdanning. 9

10 Dokumentasjon Oversikten under viser hva slags dokumentasjon som kreves for at søknaden din skal bli godkjent for behandling. Søknadspapirer returneres ikke, send derfor ikke originaler med omslagsarket. Unntak er engangsattestasjon f.eks. av obligatorisk arbeidstilknytning i studietida. Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor eller politikammer) som viser at dette er rett kopi. Stemplet skal vise hvor kopien er bekreftet, bare stempel med RETT KOPI godtas ikke. Husk at det skal være kopier av originale vitnemål og attester, kopi av kopier godtas ikke. Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet. Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp foreviser originale vitnemål og attester i løpet av første semester. Forfalskninger rammes av straffelovens 182, og vil bli politianmeldt. FULLFØRT OG BESTÅTT VIDEREGÅ- ENDE UTDANNING ett eller flere vitnemål som dekker alle årene. Husk å kopiere både for- og baksiden av vitnemålet. DELFAG utskrift av eksamensprotokollen (1996 eller tidligere) eller fagkarakterbevis. FORBEDRINGER OG NYE FAG Fag tatt høsten 1998 eller tidligere: nytt vitnemål med ny gjennomsnittskarakter påført når dette er mulig ut fra vitnemålsforskriften i videregående skole. Hvis ikke: påførsel i merknadsfeltet på gammelt vitnemål med skolens stempel og underskrift. Det er altså ikke tilstrekkelig å legge disse ved som utskrift fra eksamensprotokoll eller fagkarakterbevis. Fag tatt våren 1999: fagkarakterbevis godtas hvis det ikke er tid til å få nytt vitnemål. FORKURS vitnemål for fullført og bestått forkurs. ASPIRANTKURS kursbevis for aspirantkurs. UTENLANDSK UTDANNING kopi av originalvitnemål og kopi av oversettelse hvis vitnemålet er på et annet språk enn engelsk, tysk eller fransk. Du skal sende inn vitnemål/diplom for både videregående og høyere utdanning. Har du ett vitnemål for hvert år, skal samtlige vitnemål sendes inn. Hvis du fra NAIC, Samordna opptak eller norsk høgskole/universitet har fått en skriftlig vurdering av din utenlandske utdanning, skal også denne sendes inn. Vær oppmerksom på at enkelte utenlandske læresteder ikke godtar at man kopierer fra originaldokumentet. Man må da følge lærestedets regler for hvordan denne informasjonen skal gis, f.eks. at de blir sendt i lukket konvolutt fra utstedende lærested direkte til det norske opptaksorganet. HØGERE UTDANNING vitnemål eller karakterutskrift fra universitet eller høgskole. FOLKEHØGSKOLE godkjent skoledokumentasjon for 33 ukers skoleår og minst 90% frammøte. Tilleggspoeng gis bare for folkehøgskole tatt fra og med skoleåret Tidligere folkehøgskoleår kan telle som utdanning i 23/5-regelen, se side 14. PRAKSIS attest fra arbeidsgiver, ligningskontor eller annen offentlig myndighet. Attesten skal opplyse om arbeidets varighet fra dato til dato. Det må presiseres om det er fulltidsjobb, og deltidsjobber skal angis i timer pr uke eller prosent av full stilling. RELEVANT PRAKSIS (som spesielt opptakskrav): attest som over, men dessuten med opplysninger om hva slags arbeid som er utført. OMSORGSARBEID bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og egne barn, evt. attest fra sakkyndig (lege, sosialkontor e.l.). MILITÆRTJENESTE militært tjenestebevis (egen blankett), fås ved henvendelse til vernepliktsforvaltningen der tjenesten ble avsluttet. Attester, vernepliktsbok, diplom for vernedyktighetsmedalje o.l. er ikke tilstrekkelig. Søkere som har befalsskole eller utskrevet sersjantkurs, må legge fram vitnemål og tjenesteuttalelse. Søkere som avslutter tjenesten i perioden 1. juli august 1999 må sende inn midlertidig tjenestebevis for å få tilleggspoeng. Endelig tjenestebevis må du legge fram for lærestedet ved studiestart. SIVILTJENESTE sivilt tjenestebevis (egen blankett), fås ved henvendelse til siviltjenesteadministrasjonen der tjenesten ble avsluttet. 10

11 NORDNORSK TILKNYTNING (kvotetilhørighet) til høgskolene i Finnmark, Oslo og Tromsø: bostedsbevis fra Folkeregisteret som bekrefter at du har bodd i Nord-Norge (evt. Finnmark) de siste 5 årene og fortsatt er bosatt i landsdelen. Bostedsbeviset må være utstedt i søknadsåret. Søkere som ikke tilfredsstiller dette kravet, må dokumentere nordnorsk tilknytning på minst to av tre mulige måter: - vitnemål fra folke-/grunnskole, realskole. - foreldres bosted siste 10 år, bostedsbevis fra Folkeregisteret. - mors bosted da søkeren ble født, morens bostedsbevis fra Folkeregisteret. til universitetene i Bergen og Tromsø bostedsbevis fra Folkeregisteret som bekrefter at du har bodd i Nord-Norge de siste 10 årene og fortsatt er bosatt i landsdelen. Bostedsbeviset må være utstedt i søknadsåret. Søkere som ikke tilfredsstiller dette kravet, må dokumentere nordnorsk tilknytning på minst tre av fire mulige måter: søker er født i Nord-Norge, morens bostedsbevis fra Folkeregisteret. søker har bodd minst 10 år i Nord-Norge, søkerens bostedsbevis fra Folkeregisteret. søker har eksamen fra grunnskole (evt. folkeskole eller realskole) i Nord-Norge, vitnemål. søker har eksamen fra videregående skole/gymnas i Nord- Norge, vitnemål. Til kvoter som krever tilknytning fra Nord-Troms/Finnmark, må dokumentasjonen gjelde for disse geografiske områdene. SAMISK TILKNYTNING (kvotetilhørighet) til høgskolene i Finnmark, Lillehammer, Oslo og Stavanger: vitnemål fra samisk videregående skole med samisk som eget fag, eller vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert, eller bekreftelse fra offentlig tjenestemann på at søkeren skriver og snakker samisk, eller bestått grunnfag eller semesteremne i samisk fra universitet eller høgskole, eller bestått Samisk språknemnds test eller tilsvarende. til universitetene i Bergen og Tromsø Dokumentasjon fra offentlig myndighet på at søkeren fyller kravene for å bli registrert i samemanntallet. Til Universitetet i Bergen kreves dessuten bestått Samisk språknemnds test eller annen bakgrunn godkjent av Nordisk Samisk Institutt. YRKESFAGLIG KVOTE arbeidsattest og/eller høgere utdanning SPESIELL VURDERING egenerklæring fra søkeren og attest fra sakkyndig om forhold som har påvirket søkerens karakterer. FORHÅNDSLØFTE (gjelder bare høgskolesektor): ett eller flere av følgende, avhengig av grunnene for å søke om forhåndsløfte: attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og barna eller søkeren og ektefelle/samboer attest fra sakkyndig (f. eks. lege) tilsettingsbrev og siste måneds lønnsslipp BYTTE AV STUDIEPLASS (gjelder bare høgskolesektor) attest fra arbeidsgiver, offentlig instans eller sakkyndig. RESERVERING AV STUDIEPLASS militær-/siviltjeneste: kopi av tjenesteinnkalling. svangerskap eller langvarig sykdom/sykehusopphold: legeattest. NAVNESKIFTE vielsesattest eller bevilling fra fylkesmann. 11

12 Spesielle søkergrupper Søknadsfrist 1. mars Du skal søke innen 1. mars bare hvis du har: utenlandsk utdanning (men ikke International Baccalaureate eller utdanning fra Norden) Rudolf Steinerskole grunner for spesiell vurdering behov for forhåndsløfte (bare SPH-sektor) På søknadsskjemaet er det en avkryssingsrute for hver av disse gruppene. Det er mulig å krysse i flere ruter, f.eks. hvis du har utenlandsk utdanning og behov for forhåndsløfte. Søknadsskjemaet skal sendes til Samordna opptak uten vitnemål og attester. Når søknaden er registrert, får du i løpet av mars tilsendt omslagsark med nærmere opplysninger. Når du har søkt innen 1. mars-fristen, skal du ikke sende nytt søknadsskjema til 15. april. Hvis grunnene dine for å søke om spesiell vurdering eller forhåndsløfte ikke blir godkjent, deltar du likevel i opptaket på vanlige vilkår. UTENLANDSK UTDANNING Du skal krysse i denne ruta når utenlandsk utdanning dekker alle eller noen av kravene til generell studiekompetanse, se side 14. Utdanning fra Norden eller IB gjelder i denne sammenheng ikke som utenlandsk utdanning. Har du norsk videregående skole, men utenlandsk høyere utdanning, skal du ikke krysse av i denne ruta. I omslagsarket skal du sende inn vitnemål/diplom for både videregående og høyere utdanning fra utlandet, se side 10 om dokumentasjon av utenlandsk utdanning. Det foreligger nasjonale retningslinjer for vurdering av minimumskrav for opptak til universiteter og høgskoler. Dersom du ikke oppfyller minstekravene, må du ta fag fra norsk videregående skole. Nærmere opplysninger får du fra lærestedet eller fra Samordna opptak. Krav om norsk-kunnskaper Når den utenlandske utdanningen dekker alle kravene til generell studiekompetanse, kan norsk-kunnskapene dokumenteres på én av følgende måter: norsk som andrespråk på VKII-nivå (eller norsk etter gammel alternativ fagplan for fremmedspråklige) med karakteren 3 eller bedre i skriftlig og 4 eller bedre i muntlig. I skriftlig avgjør eksamenskarakteren om kravet er oppfylt, det samme gjelder i muntlig hvis man trekkes ut til eksamen. test i norsk for fremmedspråklige, høyere nivå ( Bergenstesten ) med minst 450 poeng, se adresseliste side 69. trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universiteter, karakter 3.0 eller bedre. ett-årig studium ved statlig høgskole i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, karakter 3.0 eller bedre. Søkere med International Baccalaureat som ikke har norsk på diplomet, kan også ta norsk på en av disse måtene. Søkere som dekker bare deler av kravene til generell studiekompetanse med sin utenlandske utdanning, må ta norsk som andrespråk på VKII-nivå (eller etter gammel alternativ fagplan for fremmedspråklige) med karakteren 3 eller bedre i skriftlig og 4 eller bedre i muntlig. Det er høyere norsk-krav til medisin, ernæring, farmasi, odontologi samt studiene ved Norges Handelshøyskole og Norges veterinærhøgskole, se tabeller og kravkodeforklaring. Lærestedet kan også godkjenne annen dokumentasjon av norskkunnskaper, f.eks. eksamen i norsk fra utenlandsk universitet eller høgskole, minst to års studier ved norsk universitet/høgskole der undervisning og eksamen har vært på norsk. Har du utenlandsk videregående skole, men norsk grunnskole, har du dekket norsk-kravet. For søkere med utenlandsk bakgrunn som har bestått 3-årig videregående utdanning i Norge, er det tilstrekkelig med vanlig ståkarakter (2) i norsk. Det samme gjelder hvis norsk hovedmål og muntlig er tatt i ordinær fagplan. Krav til engelsk-kunnskaper Hvis engelsk ikke er tilstrekkelig dekket i den utenlandske utdanningen, kan du ta en av følgende prøver: engelsk grunnkurs, 5 uketimer, karakter 2 eller bedre i både skriftlig og muntlig hvis det ikke gjelder spesielle opptakskrav, se kravkodene side 16. TOEFL-test, enten minst 500 poeng på papir-basert test eller minst 170 poeng på databasert test. IELTS (International English Language Testing Service) med minimum 5.0. Se adresseliste side 69. Også andre engelsk-tester kan godkjennes etter invividuell vurdering. Det er høyere engelsk-krav til medisin, ernæring, farmasi, odontologi (UiO) og fagoversetter/engelsk, se tabeller og kravkoder side

13 RUDOLF STEINERSKOLE Søkere med Rudolf Steinerskole blir behandlet i en nasjonal komité, som gir en anbefaling til lærestedene om generell studiekompetanse og nivårangering. Søkere som har avsluttet Rudolf Steinerskole 1998 eller tidligere må sende én bekreftet kopi av vitnemål med hvert omslagsark. For SPH-sektor (som har felles omslagsark) vil Samordna opptak kopiere vitnemålene og sende ett eksemplar til hvert lærested som er søkt. Søkere med vitnemål fra 1998 eller tidligere som søker høgere utdanning for første gang og derfor ikke er komitebehandlet, må sende vitnemålet også til Samordna opptak selv om de bare søker UVH-sektor. Søkere som avslutter Rudolf Steinerskole våren 1999, må sende tomme omslagsark med avkryssing for ettersending. Så snart vitnemålene foreligger, vil de enkelte Steinerskoler sende det nødvendige antall kopier til Samordna opptak. SPESIELL VURDERING Søkere som oppfyller kravet til generell studiekompetanse og eventuelle tilleggskrav, kan søke om spesiell vurdering når de har særlig tungtveiende grunner for å be om det. Slike grunner kan være sykdom, funksjonshemming eller andre forhold som gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner. Differansen mellom poengsum og poenggrensene til studiene du søker bør være minst mulig. Søkere som får avslag på spesiell vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen på poeng. I UVH-sektor foretar hvert enkelt lærested både poengberegning og den spesielle vurderingen. Alle papirer, både de som har å gjøre med poengberegning og med spesiell vurdering, skal derfor sendes i samme omslagsark. Svar blir sendt ut i forbindelse med hovedopptaket 25. juli. I SPH-sektor foretar Samordna opptak selve poengberegningen, mens den spesielle vurderingen blir gjort ved hvert enkelt lærested. Omslagsarket for SPH-sektor skal derfor sendes til Samordna opptak med vitnemål, karakterutskrifter, eventuelle praksisattester for vurdering etter 23/5-regelen og attester for arbeidstilknytning og forpraksis til deltidsstudier. Skjema for kristen tilhørighet skal sendes til høgskolene som er oppgitt på omslagsarket. I omslagsarket vil du samtidig få beskjed om å sende følgende til hver enkelt høgskole der du ønsker spesiell vurdering: de samme vitnemål, karakterutskrifter og praksisattester som du sendte til Samordna opptak. egenerklæring om hvorfor du søker spesiell vurdering. dokumentasjon fra sakkyndig (legeattest, rapport fra PPT-tjeneste e.a.) som viser at grunnene dine har hatt direkte betydning for karakterene dine. Også i SPH-sektor blir svarene normalt sendt ut i forbindelse med hovedopptaket 25. juli. Hvis det foreligger spesielle forhold, f.eks. med tanke på tilrettelegging, kan du imidlertid få svar innen utgangen av juni. Betingelsen er da at du fyller opptakskravene pr 1. mars. FORHÅNDSLØFTE Det er bare SPH-sektor som kan gi forhåndsløfte. Hvis alle studieønskene dine er i UVHsektor, kan du ikke krysse i ruta for forhåndsløfte. Forhåndsløfte er ikke det samme som reservert studieplass, se side 4. Alle som søker forhåndsløfte må være studiekvalifisert pr 1. mars. Det er ikke mulig å få forhåndsløfte hvis du skal oppfylle opptakskravene med fag/kurs våren Du kan søke om forhåndsløfte hvis du: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon. har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole må flytte med familie. har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet. Behov for forhåndsløfte må dokumenteres. For å få forhåndsløfte må du ha en poengsum som ville vært i den øvre halvdelen blant poengsummene til de som ble tatt opp ved studiet i 1998 i hovedopptak og nasjonalt suppleringsopptak. Svar på søknad om forhåndsløfte blir sendt ut innen 1. mai. Tildeling av forhåndsløfte er et bindende løfte for lærestedet om at du får tilbud om studieplassen i hovedopptaket. I hovedopptaket 25. juli må du sende inn svarkortet for å bekrefte at du tar imot studieplassen. Hvis du får forhåndsløfte på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du gi beskjed til Samordna opptak om at du trekker søknaden på høyere prioriteter. 13

14 Generell studiekompetanse Høgskole- og universitetsutdanning bygger på bestått videregående utdanning. Fra og med opptaket i 1996 ble det innført felles regelverk om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universiteter og høgskoler. Reglene for generell studiekompetanse er fastsatt i Forskrift om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universitet og høgskolar som står i rundskriv fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet: F-2-98 datert 15. januar Til noen studier er det i tillegg spesielle opptakskrav, se oversikten over kravkoder side 16. Generell studiekompetanse inneholder to krav som begge må være oppfylt: krav 1 Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning (grunnkurs, VKI og VKII eller tilsvarende) eller fagbrev/svennebrev eller fylte 23 år i løpet av opptaksåret og 5 års heltids yrkespraksis eller kombinasjon av yrkespraksis og utdanning som utgjør minimum 5 år, den såkalte 23/5-regelen. krav 2 Følgende felles allmenne fag må dekkes innenfor krav 1 eller tas i tillegg: norsk (hovedmål, sidemål og muntlig, 14 uketimer) engelsk (5 uketimer) samfunnslære (2 uketimer) nyere historie (4 uketimer) matematikk (5 uketimer) naturfag (5 uketimer) TIL KRAV 1 3-årig videregående utdanning er normalt et løp der kursene bygger på hverandre med grunnkurs, VKI og VKII. Fullført og bestått vitnemål fra følgende utdanninger gir automatisk generell studiekompetanse: 3-årig videregående skole, studieretning for allmenne fag (tradisjonell eller endret struktur, examen artium i linjedelt gymnas, økonomisk gymnas). 3-årig videregående skole, studieretning for handels- og kontorfag. 3-årig videregående skole i Reform 94 når alle studiekompetansefagene (punkt 2) er dekket. 3-årig videregående skole fra de andre nordiske land som gir opptaksgrunnlag for universiteter og høgskoler i hjemlandet. International Baccalaureate (IB) med diplom. IB-søkere uten norsk som morsmål må dokumentere norsk-kunnskaper, se side 12. Opptaksåret 1999/2000 kan kravet om 3-årig videregående utdanning for siste gang dekkes av tre beståtte årskurs i videregående skole, selv om disse ikke utgjør et samlet løp. Det må ikke være faglig overlapping (samme fag tatt på samme nivå) av betydning mellom de tre årskursene som skal telle. Studiekompetansefag (krav 2) som ikke inngår i de tre årene, må tas i tillegg. Søkere med videregående Rudolf Steinerskole blir vurdert individuelt i forhold til generell studiekompetanse. I utgangspunktet dekker ikke Steinerskolen spesielle opptakskrav, som da må tas i tillegg. Videregående utdanning fra land utenfor Norden blir vurdert ut fra lister utarbeidet av Nasjonalt samarbeidsutvalg for internasjonale studiesaker (NSIS). Se også om utenlandsk utdanning side 12. Fagbrev/svennebrev dekker i de fleste tilfeller ikke fagkravene i krav 2, som da må tas i tillegg. Innenfor 23/5-regelen teller både yrkespraksis, omsorgsarbeid og fullført militær-/siviltjeneste. Deltidsarbeid blir regnet om til heltid med utgangspunkt i 37,5 timers uke, men 90% stilling eller mer regnes som full jobb. Deltidsarbeid under 50% stilling eller arbeidsforhold under et halvt år teller normalt ikke. Som utdanning teller både fullført(e) og bestått(e) årskurs i videregående skole, høyere utdanning av minst ett års varighet og folkehøgskole. Studiekompetansefagene med et samlet uketimetall på 35 uketimer kan utgjøre ett utdanningsår hvis det ikke er overlapping med fag som inngår i tidligere fullført og bestått skoleår fra videregående skole som inngår i opptaksgrunnlaget. 14

15 TIL KRAV 2 Fagkravene er fag fra studieretning for allmenne fag før Reform 94, og studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94. Karakteren må være 2 (ng) eller bedre. På et fullført og bestått vitnemål fra 3-årig videregående skole, allmennfaglig studieretning, fra 1991 eller tidligere godkjennes likevel karakteren 1 i matematikk. Kravet om 14 uketimer norsk gjelder ikke for søkere som har lest norsk og samisk med uketimer. Engelsk er dekket med 4+3 uketimer fra studieretning for allmenne fag. Samfunnsfag er dekket når søkeren har enten historie II eller historie I + geografi fra det tidligere linjedelte gymnaset. I tradisjonell struktur var samfunnsfag tredelt, og søkerne må ha enten samfunnsfag III eller samfunnsfag I + II. I endret struktur må søkeren ha bestått minst to av fagene samfunnslære, geografi, eldre historie eller nyere historie slik at summen blir minst 5 uketimer. Med eksamen fra 1993 eller senere godtas normalt bare samfunnslære og nyere historie (2 + 4 uketimer). Naturfag er dekket med kjemi og biologi fra det tidligere linjegymnaset. I tradisjonell og endret struktur er naturfag I et eget årskurs på 5 uketimer. I studieretning for landbruksfag (før Reform 94) er fagkravet dekket med naturfaglige områder som botanikk, biologi, miljølære, fysikk o.l. med til sammen 5 uketimer. På skogskoler er fagkravet dekket med faget skogskjøtsel. I studieretning for sosial- og helsefag (før Reform 94) er naturfag dekket med alle uketimetall på 5 eller mer. Teknisk fagskole og forkurs for ingeniørhøgskole dekker matematikk og naturfag (gjennom fysikk og kjemi) når fagene er bestått. Engelsk og matematikk er dekket når faget er tatt på høyere nivå som studieretningsfag på VKI eller VKII. Naturfag er dekket når to av de tre fagene fysikk/kjemi/biologi er tatt som studieretningsfag på høyere nivå. Søkere som har ikke-bestått utdanning fra studieretning for handels- og kontorfag må ta naturfag for å oppnå generell studiekompetanse. De øvrige studiekompetansefagene er dekket slik når søkeren skal kvalifisere seg etter 23/5-regelen: norsk når faget er bestått på alle tre årskurs. engelsk når faget er bestått på alle tre årskurs. samfunnsfag når sosialøkonomi og organisasjonslære er bestått på VKII. (Hvis disse ikke er bestått, er samfunnslære dekket med bestått samfunns- og næringslære; nyere historie må da tas i tillegg.) matematikk når matematikk I og regnskapslære er bestått på grunnkurs, eller matematikk og statistikk er bestått på VKI, eller matematikk valgfag er bestått på VKII. Opptaksorganet har også plikt til å vurdere om annen utdanning (f.eks. fra høgskole/universitet) eller dokumentasjon av kunnskaper kan godkjennes som tilsvarende ett eller flere av fagkravene. Er du i tvil om du har dekket ett eller flere krav i generell studiekompetanse; ta kontakt med et av lærestedene. Andre veier til generell studiekompetanse HØGERE UTDANNING Søkere med eksamen fra høgskole- eller universitetsstudium av minst 2 års varighet (eller to 1-årige studier) har generell studiekompetanse. Utdanning av tilsvarende omfang fra andre læresteder kan også gi generell studiekompetanse: utdanninger som er godkjent i samsvar med 9 i lov om private høgskoler. utdanninger som har tilråding fra det tidligere Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av eksamener (NKU). VEI I, II OG III Søkere som før 1. juni 1997 er tatt opp til, eller kan dokumentere å ha fått vurdert sitt opptaksgrunnlag til universitet eller vitenskapelig høgskole på grunnlag av annen utdanning (tidligere vei I, II eller III-vurderinger), har generell studiekompetanse. Det samme gjelder søkere som ble tatt opp til studier ved tidligere distriktshøgskoler og høgskolesentre med hjemmel i 4 b) underpunkt 20 i tidligere forskrift om opptak til regionale høgskoler av (sist endret ) Videregående utdanning som eventuelt lå til grunn for opptaket til høyere utdanning, må også legges ved i omslagsarket. 15

16 Kravkoder Generell studiekompetanse dekker opptakskravet til alle studier med kravkode GENS i lærestedstabellene. I denne oversikten finner du kravkodene for studier med spesielle opptakskrav. Disse kan være fagkrav, karakterkrav, praksiskrav, opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter. Når ikke annet er nevnt, kommer de spesielle opptakskravene i tillegg til generell studiekompetanse. Der de spesielle opptakskravene er knyttet til bestemte fag, skal karakterene regnes inn i gjennomsnittskarakteren. For nærmere orientering om disse kravene; ta kontakt med lærestedet som tilbyr utdanningen. Vi gjør oppmerksom på at kravkodene gjelder årets opptak. Med ny fellesforskrift fra og med opptaksåret 2000/2001, se side 28, kan det komme nye særkrav, eller noen særkrav kan bortfalle. Se også side 28 om andre betingelser for å fullføre et studium. Når fagkrav står angitt med skråstrek, f.eks. 2MX/2MY, betyr det at kravet er dekket med ett av fagene. Når 2MX/3MX er fagkrav, er kravet også dekket med 2MN/3MN. Når 2MY/3MY er fagkrav, er kravet også dekket med 2MS/3MS. ANIM dokumentasjon av ferdigheter i form av innsendte arbeider (portfolie) ARKA opptaksprøve. Alle søkere må henvende seg til Arkitekthøgskolen i Oslo for å bestille hjemmeoppgave innen 15. april. ARKI opptaksprøve. Alle søkere må henvende seg til Arkitekthøgskolen i Oslo for å bestille hjemmeoppgave innen 15. april. BIBL B-språk (4+4 uketimer) eller C-språk (4+4+4 uketimer) BIOI 2MX/2MY og enten 2BI eller 2FY eller 2KJ Alle søkere må ha 5 uketimer naturfag eller tilsvarende. BITØ 2FY og 2KJ og 3MX og enten 3FY eller 3KJ eller 3BI eller Informasjonsteknologi (1A+1B/1A+2A/1B+2B i Reform 94 eller 3DT eller 3DB) Søkere med 2-årig teknisk fagskole er studiekvalifisert med minst 50 konkurransepoeng hvis de har 3MX eller studieretning for elektronikk. Søkere med vitnemål fra ingeniørhøgskole kan søke opptak til 2. eller 3. årskurs. BOKB erfaring fra bokbransjen pluss 2BØ og 2SØ BVDE to års relevant fulltids forpraksis og minimum 50% arbeidstilknytning i studietida DESO opptaksprøver. Alle søkere må henvende seg til Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Statens håndverks- og kunstindustriskole innen 15. april for å få tilsendt opptaksprøve. DYRP 12 måneders praksis fra arbeid med dyr, f.eks. ved dyreklinikk, dyrehospital eller forsøksdyravdeling. Særskilt norsk-krav for søkere med utenlandsk bakgrunn: Enten universitetenes Trinn 3-eksamen/1-årig høgskolestudium med karakteren 3.0 eller Bergenstesten, høyere nivå med minst 450 poeng eller norsk som andrespråk/alternativ fagplan med karakterene 3 i skriftlig og 4 i muntlig. ENGF engelsk studieretningsfag (5+5 uketimer) FARM/FARMTØ 3MX/3MY eller 3FY eller 3KJ eller 3BI og karakteren 4 eller bedre i 2MX/2MY og 2FY og 2KJ og engelsk grunnkurs. Hvis 2ENG eller 3ENG, er ståkarakter tilstrekkelig. Særskilt norsk-krav for søkere med utenlandsk bakgrunn: Enten universitetenes Trinn 3-eksamen med karakteren 3.0 eller Bergenstesten, høyere nivå med minst 500 poeng eller norsk som andrespråk/alternativ fagplan med karakterene 4 i skriftlig og 5 i muntlig. FEHM ett års utdanning i husholdningsfag/helseog miljøfag på videregående skoles nivå FHTØ 2MX og 2KJ og enten 2BI eller 2FY FNAT 3 uketimer studieretningsfag i matematikk og 5 uketimer studieretningsfag i biologi, kjemi eller fysikk. Alle søkere må ha 5 uketimer naturfag. FOTO opptaksprøve. Alle søkere må henvende seg til opptakskontoret ved Høgskolen i Oslo for å bestille hjemmeoppgave innen 15. april. FRAH fransk B-språk (4+4 uketimer) eller fransk C- språk (4+4+4 uketimer) Særskilt norskkrav for søkere med utenlandsk bakgrunn: Enten universitetenes Trinn3-eksamen/1-årig høgskolestudium med karakteren 2.5 eller Bergenstesten, høyere nivå med minst 500 poeng eller norsk som andrespråk/alternativ fagplan med karakterene 4 i skriftlig og 5 i muntlig. FRAN fransk B-språk (4+4 uketimer) eller fransk C- språk (4+4+4 uketimer) FTIL ett års utdanning i formgivingsfag på videregående skoles nivå, eller årsenhet i forming FYTØ 3MX og 2FY+3FY Søkere med 2-årig teknisk fagskole er studiekvalifisert med minst 50 konkurransepoeng hvis de har 3MX eller studieretning for elektronikk. Søkere med vitnemål fra ingeniørhøgskole kan søke opptak til 2. eller 3. årskurs. Det stilles krav om bestått Mat-III. FØDE to års relevant fulltids forpraksis og 25-50% arbeidstilknytning i studietida FØKA ett studieretningsfag (minst 5 uketimer) i enten økonomi, administrasjon, matematikk eller språk GENS generell studiekompetanse uten spesielle opptakskrav HAGØ fullført gartnerkurs eller VKII, landbruksfag og naturbruk eller produksjonsgartnerlinjen eller annen relevant linje HFAG alle søkere må ha 5 uketimer naturfag eller tilsvarende. HING 3MX og 2FY Søkere med bestått teknisk fagskole eller bestått forkurs for ingeniør- og maritim utdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Se også side 9: Opptak til ingeniørutdanning. HOTA bransjeteoretiske kunnskaper og minst 2 års relevant praksis fra bransjen HUSØ 24 måneders relevant praksis IDRE opptaksprøve, nærmere beskjed fra lærestedet INFO ett års fullført og bestått høyere utdanning INGENIØR, 2-årig, se tabell nederst. JOUB ett års utdanning i samfunnsfag fra universitet eller høgskole JORD 2MX/2MY KOST fagbrev som institusjonskokk eller tilsvarende LAND 2MY+3MY eller 2MX og enten 2BI+3BI eller 2KJ+3KJ eller 2FY+3FY eller landbruksbiologi 4 uketimer+3na Alle VKI-kurs med biologifag på minst 4 uketimer likestilles med landbruksbiologi. 16

17 LANØ ett års godkjent fagutdanning på videregående skoles nivå i jordbruk, skogbruk, hagebruk eller agroteknikerutdanning. LARK 2MY MARI 2MX og 2FY Søkere med bestått teknisk fagskole eller bestått forkurs for ingeniør- og maritim utdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Se også side 9: Opptak til maritim utdanning. MEDI karakteren 4 eller bedre i 2MX/2MY og 2FY og 2KJ og 3KJ og karakteren 4 eller bedre i norsk hovedmål, norsk muntlig og engelsk grunnkurs. Søkere med samisk hovedmål må ha norsk sidemål med karakteren 4 eller bedre. Søkere med tradisjonell reallinje må dokumentere forkunnskaper i kjemi tilsvarende 3KJ. Særskilt norsk-krav for søkere med utenlandsk bakgrunn: Enten universitetenes Trinn 3-eksamen/1-årig høgskolestudium med karakteren 3.0 (2.5 ved NTNU og UiTØ) eller Bergenstesten, høyere nivå med minst 500 poeng eller norsk som andrespråk/alternativ fagplan med karakterene 4 i skriftlig og 5 i muntlig. MUSI opptaksprøve, nærmere beskjed fra lærestedet NÆRM 2MX eller 2MY Søkere med bestått teknisk fagskole eller bestått forkurs for ingeniør- og maritim utdanning eller 1-årig tilpasningskurs fra Institutt for næringsmiddelfag er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. ODLO karakteren 4 eller bedre i 2MX/2MY og 2FY og 2KJ og 3KJ og engelsk grunnkurs. Hvis 2ENG eller 3ENG er ståkarakter tilstrekkelig. Særskilt norsk-krav for søkere med utenlandsk bakgrunn: Enten universitetenes Trinn 3-eksamen med karakteren 3.0 eller Bergenstesten, høyere nivå med minst 500 poeng eller norsk som andrespråk/alternativ fagplan med karakterene 4 i skriftlig og 5 i muntlig. ODOB karakteren 4 eller bedre i 2MX/2MY og 2FY og 2KJ og 3KJ og engelsk grunnkurs. Særskilt norsk-krav for søkere med utenlandsk bakgrunn: Enten universitetenes Trinn 3-eksamen med karakteren 2.5 eller Bergenstesten, høyere nivå med minst 500 poeng eller norsk som andrespråk/alternativ fagplan med karakterene 4 i skriftlig og 5 i muntlig eller UiBs innføringsprogram med karakteren 2.5 eller bedre. PROD ett års utdanning i formgivingsfag på videregående skoles nivå. Søkere som ikke oppfyller kravet må kontakte høgskolen(e) for å få tilsendt oppgaver til opptaksprøve. REAL Generell studiekompetanse eller bestått teknisk fagskole. REIS tysk eller fransk B-språk (4+4 uketimer) eller tysk eller fransk C-språk (4+4+4 uketimer) og godkjent reiselivsutdanning på minst 5 måneder og 2 års relevant praksis RESO enten 2BI eller 2FY eller 2KJ Alle søkere må ha 5 uketimer naturfag eller tilsvarende. SAMI samisk som førstespråk i videregående skole, studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag (3+4+4 uketimer) eller studieretning for allmenne fag (4+4+4 uketimer) eller studieretning for handels- og kontorfag (3+3+3 uketimer) eller samisk språk ved forkurs for høyere utdanning eller språktest i samisk SINT 2MX+3MX og 2FY+3FY 3FY kan erstattes med 2KJ+3KJ eller 2 BI+3BI eller 2DT+3DT eller 2DB+3DB eller fordypning i informasjonsteknologi (Reform 94) Søkere med eksamen fra 2-årig teknisk fagskole eller 2-årig maritim høgskole kan søke opptak til 1.årskurs. Det stilles krav om bestått eksamen i 3MX eller tilsvarende. Søkere med eksamen fra 3-årig ingeniørutdanning kan søke opptak til 3. årskurs. Det stilles krav om bestått eksamen i matematikk I + II + III. SITØ 3MX og 2FY og enten 3KJ eller 3FY eller 3BI eller informasjonsteknologi (1A+1B/1A+2A/1B+2B i Reform 94 eller 3DT eller 3DB) Søkere med 2-årig teknisk fagskole er studiekvalifisert med minst 50 konkurransepoeng hvis de har 3MX eller studieretning for elektronikk. Søkere med vitnemål fra ingeniørhøgskole kan søke opptak til 2. eller 3. årskurs. Det stilles krav om bestått Mat-III. SIØK 2MX/2MY (matematikk valgfag 3 uketimer for søkere med handel og kontor) Særskilt norsk-krav for søkere med utenlandsk bakgrunn: Enten universitetenes Trinn 3-eksamen/1-årig høgskolestudium med karakteren 2.5 eller Bergenstesten, høyere nivå med minst 500 poeng eller norsk som andrespråk/alternativ fagplan med karakterene 4 i skriftlig og 5 i muntlig. SODE to års relevant fulltids forpraksis og minimum 50% arbeidstilknytning i studietida SYDE to års fulltids forpraksis TANN 2KJ TEKA 3MX og 2FY KRAV TIL OPPTAK TIL 2-ÅRIG INGENIØRUTDANNING TEKS 3MX og 2FY eller 2MY og 13 uketimer økonomiske fag TYSH tysk B-språk (4+4 uketimer) eller tysk C-språk (4+4+4 uketimer) Særskilt norsk-krav for søkere med utenlandsk bakgrunn: Enten universitetenes Trinn 3-eksamen/1-årig høgskolestudium med karakteren 2.5 eller Bergenstesten, høyere nivå med minst 500 poeng eller norsk som andrespråk/alternativ fagplan med karakterene 4 i skriftlig og 5 i muntlig. TYSK tysk B-språk (4+4 uketimer) eller tysk C-språk (4+4+4 uketimer) TYSL tysk B- eller C-språk (minst 4+4 uketimer) VEDE kun for søkere bosatt i Nord-Norge VETE karakteren 3 eller bedre i 2MX/2MY og 2KJ og 3KJ og 6 måneders sammenhengende heldags praksis i husdyrbruk eller havbruk i Norden. Særskilt norsk-krav for søkere med utenlandsk bakgrunn: Enten universitetenes Trinn 3-eksamen/1-årig høgskolestudium med karakteren 3.0 eller Bergenstesten, høyere nivå med minst 500 poeng eller norsk som andrespråk/alternativ fagplan med karakterene 4 i skriftlig og 5 i muntlig. For opptak til 2-årig ingeniørutdanning kreves relevant linje fra 2-årig teknisk fagskole, uten hensyn til generell studiekompetanse eller tilleggskrav. Følgende kravkoder viser hvilke linjer fra teknisk fagskole som de enkelte høgskoler har definert som relevante til de forskjellige studiene. kravkode studium høgskole linje fra teknisk fagskole BYGA Agder husbygg, anlegg BYGS Stavanger bygg- og anleggstekniske linjer ELST Sør-Trøndelag elektronikk, automatisering ELVE Vestfold elektronikk ELKT Telemark el-kraft, sterkstrøm. Også søkere som har automatisering eller elektronikk m/automatisering kan vurderes. ELKV Vestfold el-kraft, elektronikk, automatisering. Også søkere som har mekatronikk kan vurderes. MATE Ålesund maskin MASA Agder maskin, maskinteknikk, sveiseteknologi, sveiseteknikk, VVS, bil, drifts- og vedlikeholdsteknikk, mekatronikk. Også søkere som har prosesslinje med mekaniske valgfag kan vurderes. MABE Bergen maskin, maskinteknikk, sveiseteknikk, sveiseteknologi, rørteknikk, rørteknologi, drifts- og vedlikeholdsteknikk MASB Buskerud maskin, maskinteknikk, mekatronikk, sveiseteknikk, sveiseteknologi MASO Oslo maskin, maskinteknikk, drifts- og vedlikeholdsteknikk, bil, VVS MAST Sør-Trøndelag maskin, maskinteknikk, VVS, drifts- og vedlikeholdsteknikk MASV Vestfold maskin, bil, sveiseteknikk, VVS, drift som bygger på 1. år maskinlinje. Også søkere som har mekatronikk kan vurderes. 17

18 Poengberegning KARAKTERPOENG Karakterpoengene framkommer ved at gjennomsnittskarakteren multipliseres med 10. Karakterer i fag som skal dekke spesielle opptakskrav skal også regnes med i gjennomsnittskarakteren. Det samme gjelder fag som skal gi fordypningspoeng og realfagspoeng. Søkere med 3-årig videregående utdanning blir poengberegnet ved alle læresteder unntatt Arkitekthøgskolen. Alle karakterer på vitnemål som dekker de tre årene regnes med. Ved forbedringer i enkeltfag kan det ikke brukes standpunktog eksamenskarakter fra forskjellige år. Dermed vil f.eks. ny eksamenskarakter som privatist erstatte både gammel eksamensog standpunktkarakter, hvis dette lønner seg for søkeren. Søkere som ifølge overgangsordning er studiekvalifisert med 3 års sammensatt utdanning (se side 14) blir poengberegnet i SPH-sektor, ved NTNU og ved de vitenskapelig høgskolene unntatt Arkitekthøgskolen og Kunsthøgskolen. Ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø får de individuell vurdering. Alle tre vitnemål regnes, pluss studiekompetansefagene og eventuelle spesielle opptakskrav. Er det valgmuligheter, velges først de vitnemålene som inneholder studiekompetansefag og evt. spesielle opptakskrav, dernest de som gir best gjennomsnittskarakter. Ved NTNU regnes bare karakterene i studiekompetansefagene og eventuelle spesielle opptakskrav. Søkere som er studiekvalifisert med fagbrev/svennebrev eller etter 23/5-regelen blir poengberegnet i SPH-sektor, ved Norges Handelshøyskole, Norges Veterinærhøgskole og NTNU. Ved øvrige læresteder får disse søkerne individuell vurdering. Gjennomsnittskarakter blir beregnet på grunnlag av studiekompetansefagene + evt. spesielle opptakskrav. Unntaksvis har søkere med fagbrev/svennebrev også vitnemål for grunnkurs, VKI og VKII. Disse kan da beregnes med karakterene på alle tre vitnemål + karakterene i studiekompetansefagene + eventuelle spesielle opptakskrav. Søkere med nordisk utdanning blir poengberegnet etter omregningsskalaer i SPH- og UVH-sektor, med unntak av Universitetet i Oslo der de får individuell vurdering. Søkere med International Baccalaureat blir poengberegnet etter felles omregningsskala i SPH- og UVH-sektor. Søkere med Rudolf Steinerskole blir vurdert individuelt ved alle læresteder. Søkere med utenlandsk utdanning blir enten poengberegnet på grunnlag av fag tatt i Norge, eller de blir vurdert individuelt. FORDYPNINGSPOENG Reglene om fordypningspoeng er gitt i Forskrift om utfyllende regler for beregning av tilleggspoeng på grunnlag av fordypning i fag fra videregående skole, gjengitt i rundskriv F Beregning av fordypningspoeng er lik til alle studier der søkerne poengberegnes. Fordypningspoeng tildeles på grunnlag av beståtte studieretningsfag som har en godkjent fordypning over to år (minst 8 uketimer eller 5 uketimer B- språk) fra allmennfaglig studieretning i videregående skole, eller fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94, eller for spesielle fagkombinasjoner i andre studieretninger. Ett ekstra studieretningsfag gir 2 fordypningspoeng, to ekstra studieretningsfag gir 4 fordypningspoeng, som er full kvote. For søkere i Reform 94 kan det også gis 1 og 3 fordypningspoeng, se under. Søkere som er studiekvalifisert med 3 års sammensatt utdanning, får ikke fordypningspoeng. Har du spørsmål om fordypningsfag; ta kontakt med en rådgiver i videregående skole. Reform 94 Søkere med studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag får inntil 4 fordypningspoeng fra og med sitt andre fordypningsfag etter følgende skala: 2 poeng for hvert studieretningsfag på 8-10 uketimer. 3 poeng for studieretningsfag på 15 uketimer. 4 poeng for studieretningsfag på 20 uketimer. Det kan også gis 1 eller 2 fordypningspoeng for studieretningsfag tatt i forlengelsen av det obligatoriske studieretningsfaget, og 1 poeng for 3SOK når dette faget er tatt i tillegg til 2SK+3SK. Søkere med andre studieretninger får fordypningspoeng for fordypninger fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag når de har dekket fagkravene på studieretningen og studiekompetansefagene. Dette gjelder også for søkere som har bestått grunnkurs og VKI fra en yrkesfaglig studieretning og VKII allmennfaglig påbygging. Studieretninger før Reform 94 Søkere med studieretning for allmenne fag får fordypningspoeng fra og med sitt andre studieretningsfag. (Det første studieretningsfaget er krav for å få vitnemål og gir ikke fordypningspoeng.) Søkere med examen artium fra tradisjonelt, linjedelt gymnas/økonomisk gymnas 18

19 får automatisk 4 fordypningspoeng. Søkere med studieretning for handels- og kontorfag får 2 fordypningspoeng når de har tatt både 3 uketimer 2. fremmedspråk i grunnkurs og 3 uketimer matematikk i VKII. De kan også få fordypningspoeng for allmenfaglige fordypningsfag i tillegg til sin 3-årige utdanning. Unntak er bedriftsøkonomi, som ikke gir fordypningspoeng for søkere med regnskapslinja. Søkere med ny struktur (Wollmodellen) kan etter nærmere regler få inntil 4 fordypningspoeng innenfor sitt 3-årige løp. Søkere med studieretning for idrettsfag, husflids- og estetiske fag/musikklinja eller landbruksfag og naturbruk med 4. påbyggingsår får 2 fordypningspoeng for generell fordypning i idrett, musikk og landbruksfag når de har timer felles allmenne fag + 3 uketimer obligatorisk fremmedspråk fra studieretning for allmenne fag (normalt engelsk). Søkere med idrettsfag trenger bare 52 timer allmenne fag uten kroppsøving. Søkere med landbruksfag og naturbruk som også har tatt 2BI og 3BI får 4 fordypningspoeng. Søkere med yrkesfaglige studieretninger får fordypningspoeng for allmennfaglige fordypningsfag innenfor sitt 3-årige løp (grunnkurs, VKI og VKII eller påbyggingsår) når de i tillegg til sin yrkesfaglige fordypning har tatt studiekompetansefagene norsk, engelsk, samfunnslære, nyere historie, matematikk og naturfag, til sammen 35 uketimer. Søkere med 2-årig grunnkurs allmenne fag og ett-årig påbygging i EDB får 2 fordypningspoeng for datafag når de har 60 timer felles allmenne fag + 3 uketimer obligatorisk fremmedspråk fra studieretning for allmenne fag, normalt engelsk. De som i tillegg til 27 uketimer datafag har et allmennfaglig fordypningsfag, normalt 2MN + 3MN, får 4 poeng. Søkere med 2-årig grunnkurs allmenne fag og ett-årig påbyggingsår (unntatt EDB) får fordypningspoeng for allmennfaglige fordypningsfag (minst 8 uketimer eller 5 uketimer B- språk) som er tatt i tillegg til ordinær 3-årig utdanning. Andre utdanninger Søkere som kvalifiserer seg med fagbrev/svennebrev eller etter 23/5-regelen og som skal poengberegnes, får fordypningspoeng fra og med sitt første studieretningsfag fra allmennfaglig studieretning (eller studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94) utover eveventuelle spesielle fagkrav. Søkere med International Baccalaureate kan få inntil 4 fordypningspoeng på grunnlag av faglig fordypning og bonuspoeng. Søkere med utenlandsk utdanning som kan poengberegnes, vil få fordypningspoeng etter nærmere regler. REALFAGSPOENG I tillegg til de ordinære fordypningspoengene som er nevnt ovenfor blir det gitt ekstra poeng for fordypning i matematikk, biologi, fysikk og kjemi fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Realfagspoeng kan også gis for den obligatoriske fordypningen. Det gis 0,5 poeng for hvert av fagene 2MX/2MY, 3MX/3MY, 2BI, 3BI, 2FY, 3FY, 2KJ og 3KJ. Ordningen gjelder også søkere som tidligere har tatt fagene 2MN/2MS og 3MN/3MS og for elever med examen artium fra real- eller naturfaglinje. Søkere med International Baccalaureate får 0,5 poeng når fagene er tatt på lavere nivå Følgende gjelder både for universitetsog høgskolestudier: karakterpoeng + fordypningspoeng/realfagspoeng/ bonuspoeng = skolepoeng + øvrige tilleggspoeng = konkurransepoeng Kjønnspoeng i SPH-sektor inngår i skolepoeng, kjønnspoeng i UVH-sektor inngår i tilleggspoeng (Subsidiary Level) og 1 poeng når fagene er tatt på høyt nivå (High Level). Det kan gis inntil 4 realfagspoeng. Alle fag som gir realfagspoeng skal telle med i beregningen av gjennomsnittskarakter. BONUSPOENG Søkere med bestått 3-årig vitnemål fra studieretning for musikk, dans og drama får 2 bonuspoeng til visse utdanninger i SPH-sektor (se side 20) og to utdanninger ved NTNU (se side 21). SKOLEPOENG Skolepoeng er summen av karakterpoeng, fordypningspoeng, realfagspoeng, bonuspoeng og i SPH-sektor eventuelle kjønnspoeng. De fleste studiene ved universitetene har opptak på grunnlag av skolepoeng til en del av studieplassene. Høgskolene i SPH-sektor tar opp søkere innenfor ungdomskvoten, se side 26, på grunnlag av skolepoeng. Ved poenglikhet går de eldste søkerne foran. KONKURRANSEPOENG Konkurransepoeng er summen av samtlige poeng og gir grunnlag for rangering ved opptak i ordinær kvote. Ved poenglikhet går i SPHsektor de eldste søkerne foran. 19

20 Tilleggspoeng, SPH-sektor Ved opptak til SPH-sektor kan det gis følgende tilleggspoeng: fordypningspoeng realfagspoeng bonuspoeng underrepresentert kjønn = SKOLEPOENG alderspoeng høyere utdanning eller militær/sivil førstegangstjeneste eller folkehøgskole Om fordypningspoeng og realfagspoeng, se side bonuspoeng gis til søkere med bestått 3-årig opplæring fra studieretning for musikk, dans og drama, til følgende utdanninger: allmennlærerutdanning (også med musikk og realfag) førskolelærerutdanning faglærerutdanning i praktiskestetiske fag faglærerutdanning i musikk, dans og drama ergoterapiutdanning kulturstudier, folkemusikk og folkekunst ved Høgskolen i Telemark ballettpedagogutdanning ved Høgskolen i Bodø årsenheter og halvårsenheter i drama og musikk når opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse 2 tilleggspoeng for underrepresentert kjønn gis til kvinnelige søkere til ingeniør- og høgskoleingeniørutdanning (unntatt kjemi og optikk), maritim utdanning, studier i jord-, skog- og utmarksfag, informatikk ved Høgskolen i Østfold samt landbruksøkonomi ved høgskolene i Hedmark, Nord-Trøndelag og Gjøvik. Alderspoeng gis med 3 poeng pr år, maksimum 12 poeng for fire år. Alderspoengene gis fra og med det året søkeren fyller 20 år for søkere med 3-årig videregående utdanning 3 års sammensatt videregående utdanning fagbrev/svennebrev forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning teknisk fagskole Alderspoengene gis fra og med det året søkeren fyller 24 år for søkere som er kvalifisert etter 23/5- regelen som har 3-årig videregående skole, men har tatt nye delprøver i alle studiekompetansefagene + evt. spesielle opptakskrav når de skal konkurrere etter 23/5-regelen søkere til deltidsstudier som krever forpraksis (uansett grunnlag for generell studiekompetanse) 3 tilleggspoeng gis for enten et fullført årsstudium eller tilsvarende (20 vekttall) ved universitet eller høgskole eller ett bestått år på folkehøgskole med godkjent dokumentasjon eller fullført militær eller sivil førstegangstjeneste Det gis maksimum 3 poeng selv om søkeren har mer enn 20 vekttall høyere utdanning eller har folkehøgskole og/eller militær-/siviltjeneste i tillegg. Et fullført halvårig studium eller 10 vekttall gir 1,5 poeng. Det samme gjelder for ex.phil. med påbyggingsstudier som samlet utgjør et førstesemesterstudium, eller ex.phil. i kombinasjon med 5 vekttall. Examen philosophicum alene gir 1 poeng. 20

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) H-V-017/11 1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. mai 2011 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

INNHOLD 1.10 NYTT SYSTEM FOR EMNEKODER VED NTNU 17 1.11 KOMPETANSE - UNDERVISNING I SKOLEN 18

INNHOLD 1.10 NYTT SYSTEM FOR EMNEKODER VED NTNU 17 1.11 KOMPETANSE - UNDERVISNING I SKOLEN 18 INNHOLD SIDE 1 1. GENERELT 5 1.1 KILDER TIL INFORMASJON 5 1.2 KALENDER FOR STUDIEÅRET 6 1.3 BEGREP OG GRADER 7 1.3.1CAND.MAG.-GRADEN 8 1.3.2CAND.SCIENT.-GRADEN 9 1.3.3DR.SCIENT.-GRADEN 9 1.4 FAGTILBUD

Detaljer

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Jan. 2005 Des. 6. Lov nr.

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITSKAPLEGE STUDIAR VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITSKAPLEGE STUDIAR VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITSKAPLEGE STUDIAR VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Emner med avgrensa opptak Fristen for å søkje om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 31.10.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer