Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1"

Transkript

1 1 av 20 Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1 Revidert utgave vedtatt av høgskolestyret

2 2 av Håndbok for kvalitetsutvikling Håndbok for kvalitetsutvikling for Høgskolen i Ålesund består av to deler: 1. Håndbok for kvalitetsutvikling 2. Prosedyrehåndbok Håndboken er hoveddokumentet i dokumentasjon av kvalitetsystemet for Høgskolen i Ålesund. Prosedyrehåndboken, inneholder prosedyrer, rutiner og retningslinjer for arbeidet på ulike kvalitetsområder, samt de viktigste stillingsinstrukser og mandater. Prosedyrene er i nettutgaven linket til de enkelte kapitler i Håndboken. System for kvalitetsutvikling ved Høgskolen i Ålesund er basert på følgende kjernedokumenter: Lov om universiteter og høyskoler (Lov av , i kraft fra ) 1 Forskrift om kvalitetsikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Forskrift av ) Rundskriv F datert med merknader til forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Kriterier for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten" (Vedtatt av NOKUT ) 2 Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) (Forskrift av ) Nasjonalt kvalitetsrammeverk for livslang læring (KU ) Strategiplan for Høgskolen i Ålesund NS-ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsutvikling Kvalitetssystemet skal ikke bare sikre kvalitet, men også bidra til å utvikle Høgskolen. Begrepet kvalitetsutvikling er derfor benyttet i stedet for kvalitetssikring. Det er krav fra Sjøfartsdirektoratet at nautisk utdanning skal være ISO-sertifisert. For kurs som er underlagt Sjøfartsdirektoratets krav til nautisk utdanning er det etablert eget kvalitetssystem i tillegg til Høgskolens system for kvalitetsutvikling. 1 I det følgende omtales denne loven som UH-loven 2 NOKUT (http://www.nokut.no) er et uavhengig, statlig organ som skal kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge

3 3 av Oppbygging og gyldighetsområde Høgskolens kvalitetspolitikk er delt inn i 5 områder: Styring og ledelse Utdanning Forskning og formidling Eksternt samarbeid Fellestjenester 2.1 Gyldighetsområde UH-loven pålegger universiteter og høgskoler å ha tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. I KDs forskrift og rundskriv fra gis retningslinjer om krav til et slikt kvalitetssikringssystem. Kravet omfatter alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet. I studietilsynsforskriften er NOKUTs evalueringskriterier for institusjonenes kvalitetssikring av utdanningen gitt. Det skal legges vekt på: a) Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur: om institusjonen stimulerer til engasjement for kvalitetsarbeid blant ansatte og studenter og deres demokratiske organer. b) Mål, plan og ledelsesforankring: om mål, ansvar, prosesser og aktører som inngår i Høgskolens system for kvalitetsutvikling er klart beskrevet (systemets strukturelle oppbygning), og hvordan systemet for kvalitetssikring utvikles i tråd med institusjonens behov. c) Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet i studiene: om sikring og vurdering av kvaliteten i hvert enkelt studium bygger på dokumentert informasjon som systematisk innhentes fra flere kilder, og om det er særskilte prosesser for å kvalitetssikre oppretting av nye studier. d) Analyse, vurdering og rapportering: om den informasjonen som systemet genererer analyseres, vurderes og framstilles for ansvarlige fora og ledernivå. e) Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring: om tiltak for forbedringer iverksettes på grunnlag av de kvalitetsanalyser som gjøres. Ved evaluering av institusjonenes kvalitetsarbeid gjøres det en helhetlig vurdering av kvalitetssikringssystemet og institusjonenes aktive bruk av det. Høgskolens system for kvalitetsutvikling er bygd opp for å ivareta og utvikle NOKUTs evalueringskriterier gjennom: Å stimulere til deltakelse i kvalitetsarbeidet gjennom god informasjonsflyt og gode demokratiske prosesser både blant ansatte og studenter. Forankre kvalitetsarbeidet i ledelsen på alle nivå i organisasjonen og sørge for at ansvarsforhold er klare og tydelige. Innhente, analysere og vurdere informasjon fra egne og andres evalueringer og undersøkelser blant studenter, faglærere og eksterne aktører for å kunne bruke resultatene til å utvikle studiekvalitet.

4 4 av 20 Bruke systemet for å bidra til god ressursstyring og prioriteringer ved institusjonen Bruke systemet for å bidra til god ressursstyring og prioriteringer ved institusjonen Oppdatering Håndbok for kvalitetsutvikling vil bli oppdatert gjennom en hovedgjennomgang hvert fjerde år og ved større organisasjonsendringer. Deler som er blitt revidert skal føres opp i revisjonsoversikten. Revisjon av andre kvalitetsrelaterte dokumenter som for eksempel prosedyrer, skal også oppføres i revisjonsoversikten Godkjenning Revidert Håndbok for kvalitetsutvikling skal godkjennes av styret ved Høgskolen i Ålesund. Eventuelle justeringer eller mindre oppdateringer godkjennes løpende av rektor. 3. Organisasjon 3.1 Presentasjon av Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Ålesund ble etablert i 1994 ved en sammenslåing av Sjukepleierhøgskolen i Ålesund, Møre og Romsdal ingeniørhøgskole og Møre og Romsdal fiskeritekniske høgskole. Høgskolen har pr. 1. august 2014, 2300 studenter og 230 ansatte. Høgskolen har et bredt spekter av bachelorgrads- og mastergradsutdanninger, videreutdanninger og etterutdanningstilbud innen de forskjellige fagområdene. Høgskolen samarbeider med både norske og internasjonale høgskoler og universiteter innenfor de forskjellige fagområdene hvor det tilbys studier. For en fullstendig oversikt over alle studietilbud ved Høgskolen i Ålesund (HiÅ), se

5 5 av Organisasjonskart Organisasjon Den faglige virksomhet er organisert i fem avdelinger Avdeling for Biologiske fag (ABF) Avdeling for Helsefag (AHF) Avdeling for Internasjonal Business (AIB) Avdeling for ingeniør- og realfag (AIR) Avdeling for Maritim teknologi og operasjoner (AMO) Høgskolen har en sentralisert administrasjon inndelt i seks seksjoner Studieseksjonen Bibliotek FOU-seksjon IT-seksjon Personal- og organisasjonseksjon Økonomi- og driftsseksjon

6 6 av Utvalgsstruktur Styret er Høgskolens øverste organ. For å sikre forankring og medvirkning er det etter delegasjon fra styret videre opprettet ulike kollegiale organ som fatter beslutninger eller gir råd på viktige virksomhetsområder. Viktige utvalg er: Studieutvalget Forskningsstrategisk råd Læringsmiljøutvalg Tilsettingsutvalg Tilsettingsråd Arbeidsmiljøutvalg Sikkerhetsforum Samarbeidsmøte med studentorganisasjonene Arbeidsområde, myndighet og rolle for Høgskolens ulike styrende organer er nærmere beskrevet nedenfor. 3.3 Styring og ledelse Styrets ansvar Styret ved Høgskolen har etter UH-loven en rekke ansvarsområder. Høgskolestyret har ansvaret for kvalitet og effektivitet, samt effektiv drift innen rammer og mål gitt av eier. Videre skal styret være et strategisk organ og forvalte økonomiske og andre ressurser etter de forutsetninger som er gitt av overordnet myndighet. Styret har ansvar for å fastsette Høgskolens budsjett og foreta årlig resultatrapportering Generelt lederansvar Utøvelsen av funksjoner og gjennomføringen av aktiviteter for å sikre ønsket kvalitet følger de faglige og administrative linjer i organisasjonen. Det hviler likevel stort ansvar og stor frihet i utforming og praktiske løsninger på den enkelte faglige tilsatte. Dette er i tråd med institusjoners frihet i undervisning og forskning. Høgskolen ledes av valgt rektor som sammen med administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelsen av institusjonen. Samtlige ledere ved Høgskolen i Ålesund er ansvarlige for: At virksomheten innenfor ens ansvarsområde er formålstjenlig organisert og drives i samsvar med lover og regler. At personalet innenfor ens ansvarsområde gis nødvendig og formålstjenlig opplæring, og gis anledning til faglig utvikling. At personalet har tilstrekkelig kompetanse til å løse de oppgaver de er pålagt. At oppgaver innen kvalitetssikring og kvalitetsutvikling er definert og lagt til rette for, blant annet gjennom utarbeidelse av hensiktsmessige prosedyrer, rutiner og instrukser. At gode kommunikasjonsrutiner er innarbeidet på alle nivåer. At de etiske retningslinjene følges. At beredskapsplanen er kjent på sin enhet. At policy for IT-sikkerhet er kjent og etterfulgt på sin enhet

7 7 av sområde for nøkkelpersonell og utvalg Nøkkelpersonell Følgende personer og utvalg har spesielt ansvar og myndighet for utvikling, styring og utførelse av arbeidet som påvirker kvalitet. Rektor (ref. til UH-loven) Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet, og fører tilsyn med denne. Rektor er valgt for fire år av gangen og kan maksimalt sitte i to perioder. Rektor, og i dennes sted prorektor, har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer og utvalg. Prorektor er rektor sin stedfortreder og møter som observatør i Høgskolens styre. Rektor er ansvarlig for oppfølging av Høgskolens kvalitetspolitikk, at det etableres tilfredsstillende planer for Høgskolens virksomhet, samt at det foreligger nødvendige ressurser til gjennomføring av disse planer og et system for oppfølging av planene. Høgskolens administrerende direktør (ref. til UH-loven og styrevedtak ved Høgskolen i Ålesund) Høgskoledirektør er leder for den samlede administrasjonen ved Høgskolen og utfører funksjonene sine innenfor de rammene som styret fastsetter. Høgskoledirektør har ansvaret for saksbehandlingen fram til styret og iverksettelse av vedtak. Høgskoledirektør har ansvaret for å utnevne en kvalitetsleder for institusjonen. Høgskoledirektør, i samråd med rektor, rapporterer årlig til styret om resultatene av kvalitetsarbeidet. Personaldirektør Personaldirektør er ansvarlig for at arbeidet i personaladministrasjonen blir utført i tråd med gjeldende lover og regelverk, og på en måte som sikrer best mulig forvaltning og bruk av Høgskolens personalmessige, økonomiske og materielle resurser. Personaldirektøren utøver funksjonene sine i samarbeid med avdelingene ved Høgskolen, samt Høgskolens øvrige ledelse. Økonomidirektør Økonomidirektør er ansvarlig for at arbeidet i økonomiadministrasjonen blir utført i tråd med gjeldende lover og regelverk, og på en måte som sikrer best mulig forvaltning og bruk av Høgskolens personalmessige, økonomiske og materielle ressurser. Økonomidirektøren utøver funksjonene sine i samarbeid med avdelingene ved Høgskolen, samt Høgskolens øvrige ledelse. Studiedirektør Studiedirektør har den daglige ledelsen av Studieseksjonen ved Høgskolen i Ålesund og utøver funksjonene sine i samarbeid med avdelingene ved Høgskolen, samt Høgskolens øvrige ledelse. Studiedirektøren skal påse at Studieseksjonens funksjoner utøves i samsvar med lover, forskrifter og reglementer. Dekan Dekan har ansvar for avdelingens samlede virksomhet og rapporterer til rektor i faglige spørsmål og direktør i administrative saker. Det omfatter blant annet at det utarbeides nødvendige planer for avdelingens virksomhet og at disse gjennomføres slik at en når de oppsatte målsettinger. Dekan er ansvarlig for at Høgskolens system for kvalitetsutvikling er kjent ved avdelingen, og at de vedtatte prosedyrer, rutiner og instrukser blir fulgt ved avdelingen.

8 8 av 20 Programansvarlig for studier Alle studieprogram skal ha programansvarlig. Programansvarlig har ansvaret for kvalitetssikring av studieprogrammets studieplan/fagplan og at studieprogrammet blir gjennomført i henhold til vedtatte studieplaner/fagplaner og tilhørende emnebeskrivelser. Programansvarlig har også ansvar for evaluering og videreutvikling av fag og studie og iverksetting av revisjon av fag- og studieplaner. Programansvarlig skal i samarbeid med dekan iverksette aktuelle kvalitetsfremmende tiltak. Hovedbibliotekar Leder for biblioteket har hovedansvar for bibliotekets drift og skal i samarbeid med avdelingene sørge for at biblioteket til enhver tid tilfredsstiller de krav skolens studieprogram og fagportefølje har til et velfungerende og oppdatert bibliotek. IT-sjef IT-sjef har ansvar for drift, oppdatering og vedlikehold av Høgskolens IT-systemer og teknisk utrustning slik at det til enhver tid fungerer optimalt for studenter og ansatte, og i samsvar med Høgskolens Sikkerhetspolicy. sområdet omfatter infrastruktur, maskin- og programvare. Kvalitetsleder Kvalitetsleder er ansvarlig for vedlikehold av Høgskolens system for kvalitetsutvikling og at systemet til enhver tid tilfredsstiller de krav som stilles. Kvalitetsleder utarbeider årlig revisjonsplan for internrevisjon og forbereder ledelsens gjennomgang av Høgskolens system for kvalitetsutvikling Utvalg Studentene er representert i alle råd og utvalg i samsvar med bestemmelser i UH-loven. Studieutvalg Studieutvalget er et rådgivende og utøvende organ for høgskolestyret i saker som angår den totale kvaliteten på studieprogrammene og studiemiljøet ved Høgskolen, og kan komme med forslag til aktuelle tiltak. Utvalget har ansvaret for å utforme prosedyrer og retningslinjer for å gjennomføre evaluering av Høgskolens studietilbud. Styret har delegert til studieutvalget myndighet til å godkjenne studieplaner og emnebeskrivelser. Forskningsstrategisk råd Forskningsstrategisk råd skal være et rådgivende og utøvende organ for Høgskolestyret i saker som angår kvaliteten på forskning og forskningsmiljøet ved Høgskolen. Rådet skal legge frem forslag til aktuelle tiltak for å fremme forskningen. I forskningsstrategiske spørsmål leverer rådet sin innstilling til styret. Styret selv kan velge å delegere ansvar og myndighet direkte til Forskningsstrategisk råd, jfr. Høgskolens delegasjonsreglement. I saker som formelt skal avgjøres av rektor vil det være et rådgivende organ (ref. Mandat for Forskningsstrategisk råd). Læringsmiljøutvalg Læringsmiljøutvalget har ansvar for studentenes læringsmiljø; mandat er nedfelt i UH-loven. Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret. Kvaliteten på studentenes læringsmiljø er vesentlig for studentrekruttering, studentenes trivsel og gjennomføring av studier.

9 9 av 20 Tilsettingsutvalg Høgskolestyret har vedtatt at Høgskolen skal ha et tilsettingsutvalg, jfr. UH-loven. Utvalget skal behandle følgende saker som gjelder tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger: utlysningstekster, tilsettinger, permisjonssøknader, avskjed, oppsigelse, suspensjon og ordensstraff. Kvalitet på undervisning og forskning ved Høgskolen er avhengig av god og relevant kompetanse hos de faglig ansatte. Tilsettingsråd Høgskolestyret har vedtatt at Høgskolen skal ha et tilsettingsråd, jfr. UH-loven. Rådet skal behandle følgende saker som gjelder tilsatte i tekniske og administrative stillinger: utlysingstekster, tilsettinger, permisjonssøknader, avskjed, oppsigelse, suspensjon og ordensstraff. Saker som gjelder høgskoledirektør, personaldirektør, økonomidirektør og studiedirektør behandles av styret. Kvalitet på infrastruktur og riktig disponering av adminstrative funksjoner er viktig for rekruttering av ansatte og studenter, beholde kvalifisert fagpersonale og bidra til et godt læringsmiljø. Arbeidsmiljøutvalg Høgskolen skal ha et arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiver, arbeidstaker og verne- og helsepersonell er representert, jfr. Arbeidsmiljøloven. Utvalgets oppgave er å virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved Høgskolen i Ålesund. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Sikkerhetsforum: Det er etablert et sentralt sikkerhetsforum som har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av Høgskolens beredskapsplan og sikkerhetspolicy for informasjonssikkerhet. Forumet har videre ansvaret for å etablere og gjennomføre systematiske beredskapstiltak, gjennomføre øvelser og sikre at Høgskolen har en tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Sikkerhetsforum ledes av høgskoledirektøren. Samarbeidsmøte med studentorganisasjoner Det er etablert et samarbeidsforum mellom Høgskolens ledelse, ledere og nøkkelpersoner i Studentparlamentet i Ålesund (SPÅ), Ålesund StudentSamfunn (ÅSS), Studentrådet og Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS). Forumet har jevnlige møter og har som mål å sikre et godt samarbeid mellom studentene, Høgskolen og SfS. SPÅ er ansvarlig for innkalling, agenda og referat. Henvisninger: UH-loven Arbeidsmiljøloven Stillingsinstrukser i Prosedyrehåndboken Mandat for og sammensetning av Studieutvalg i Prosedyrehåndboken Mandat for og sammensetning av Forskningsstrategisk råd i Prosedyrehåndboken Mandat for og sammensetning av Læringsmiljøutvalget i Prosedyrehåndboken Delegasjonsreglement ved Høgskolen i Ålesund

10 10 av Høgskolens kvalitetspolitikk Høgskolens kvalitetspolitikk er forankret i Høgskolens strategiplan og skal være kjent og aktivt benyttet av Høgskolens ansatte. Høgskolens visjon Høgskolen i Ålesund skal være kunnskapsnav i en innovativ region Høgskolens verdier Endringsorientert og innovativ Kvalitet gjennom kompetanseutvikling og samarbeid Respekt og åpenhet 4.1 Styring og ledelse Høgskolen i Ålesund skal organisere og drive sin virksomhet på en slik måte at samfunnsoppdraget blir best mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible ressurser Høgskolen skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen, slik at det gis åpning for strategiske tiltak for å utvikle Høgskolen som utdannings- og forskningsinstitusjon. Effektiv ressursforvaltning skal underbygge Høgskolens strategiske prioriteringer. Personalressursene er de viktigste i en kompetanse- og tjenesteytende organisasjon. For at personalet skal kunne yte sitt beste må også de materielle ressursene være på plass og utnyttes på best mulig måte. God kommunikasjon innad mellom faglig personale, administrasjon og studenter, samt mellom høgskole og samfunn, næringsliv og potensielle studenter er vesentlig for Høgskolens utvikling som regionalt kraftsenter. Intern kommunikasjon og konfidensiell informasjon må sikres mot innsyn og misbruk Personalressurser Personalet i undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Ålesund skal til enhver tid ha den faglige og pedagogiske kompetanse som kreves for å drive en utdanning etter retningslinjer gitt av NOKUT og STCW-95 3 innen maritim utdanning. Opplæring- og utvikling av kompetanse som er nødvendig for hver enkelt skal identifiseres for å sikre optimal jobbutførelse. Høgskolens ledelse skal legge til rette for kompetanseheving fram til førstekompetanse for faglig tilsatte. Høgskolen skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til en kompetanseprofil og et arbeidsmiljø som gjør Høgskolen attraktiv som arbeidsplass og studiested, og som bidrar til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Styreleder er ansvarlig for at alle ansatte ved Høgskolen i Ålesund som utfører aktiviteter som påvirker kvaliteten av arbeidet ved Høgskolen, er kvalifisert til dette gjennom formell utdanning, opplæring og/eller erfaring, og at Høgskolen til enhver tid er bemannet i henhold til de krav NOKUTs forskrifter stiller til bemanning og STCW-95 sine krav når det gjelder maritim utdanning. 3 STCW konvensjonen (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) er en internal konvensjon som setter kvalifiseringskrav for skipsførere, offiserer og annet vaktgående personell på handelsfartøy.

11 11 av 20 Høgskoledirektør skal sørge for et arbeidsmiljø som fremmer dyktighet og trygger arbeidsforhold og for at Høgskolen skal ha tilfredsstillende administrative ressurser som støtter oppunder Høgskolens virksomhet. Personaldirektør skal i samråd med direktør og dekaner sørge for at kompetanse- og utviklingsbehov settes i verk, i tråd med behov identifisert i avdelingers og enheters bemanningsplan Materielle ressurser De materielle ressursene som er nødvendige for å oppfylle kvalitetsmålsettingen i organisasjonen inkluderer blant annet tilfredsstillende lokaler for undervisning og forskning, godt utbygget teknisk infrastruktur og bibliotek som støtter opp om Høgskolens virksomhet. Høgskoledirektør har ansvar for at det sikres optimal utnyttelse av de materielle ressurser Høgskolen har til rådighet, og at Høgskolen til enhver tid vedlikeholder og oppgraderer undervisningsfasiliteter og infrastruktur med grunnlag i Høgskolens strategi og virksomhetsplaner. Dekan har ansvar for anskaffelse og vedlikehold av spesialutstyr til faglig virksomhet Kommunikasjon Høgskolen skal til enhver tid ha en kommunikasjonsplan som støtter Høgskolens strategiske mål. Høgskolen skal ha et inkluderende arbeids- og læringsmiljø kjennetegnet av respekt og åpenhet. Høgskolen skal gjennom sin studieforvaltning møte studentene med åpenhet og respekt, og legge til rette for et godt læringsmiljø. Dette skal bidra til trygghet og engasjement hos studenter og ansatte. Rektor har ansvar for at det tilrettelegges for gode møterutiner og effektive kommunikasjonskanaler mellom ledelse og ansatte og ledelse og studenter. Høgskoledirektør har ansvar for at Høgskolen til enhver tid har gode og oppdaterte digitale undervisningsmedia tilgjengelig for bruk i undervisning og til kommunikasjon Markedsføring Det skal sikres at oppdatert informasjon om Høgskolen er tilgjengelig for alle brukergrupper til enhver tid på Høgskolens nettside. Studiedirektør i samarbeid med avdelingene har ansvar for at det til enhver tid gis nødvendig, lett tilgjengelig og oppdatert informasjon på Høgskolens hjemmesider til alle brukergrupper. Studiedirektør utarbeider i samarbeid med avdelingene en årlig plan for studentrekruttering Sikring av informasjon Datanettet som inneholder studentopplysninger og konfidensielle papirer skal kun være tilgjengelig for kontor- og administrasjonspersonalet. Ikke allment tilgjengelige dokumenter sikres mot innsyn ved nedlåsing av dokument eller ved nedlåsing av arkiv/kontor der dokumentene befinner seg. Digital dokumentasjon oppbevares brannsikkert, og i tråd med Sikkerhetspolicy for Høgskolen i Ålesund. Personalet skal kvittere for en erklæring om taushetsplikt. Høgskoledirektøren har ansvar for at Høgskolen ivaretar den nødvendige datasikkerheten når det gjelder studentopplysninger og konfidensielle papirer som karakterprotokoller, og ikke frigitte eksamensprotokoller og besvarelser.

12 12 av 20 Henvisninger Strategisk plan Årsplaner Serviceerklæring Etiske retningslinjer Kommunikasjonsplan Tilpasningsavtalen Handlingsplaner Sikkerhetspolicy for Høgskolen i Ålesund 4.2 Utdanning Høgskolen i Ålesund skal tilby utdanning av høy kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Høgskolen er en regional høgskole i en region med internasjonalt orienterte bedrifter. Høgskolen skal tilby utdanning på bachelorgrads- og mastergradsnivå i tillegg til etter og videreutdanninger i tråd med behov i arbeids- og næringsliv. Høgskolen skal bygge opp fagområder av høy internasjonal kvalitet som kan gi grunnlag for å opprette doktorgradsstudier, alene eller i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner Studentrekruttering og opptak Høgskolen skal aktivt arbeide for å rekruttere godt kvalifiserte søkere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Høgskolen skal gi tett oppfølging av førsteårsstudenter for å sikre nødvendig tilpasning til studiet og studiesituasjonen for den enkelte student, og høy grad av gjennomføring. Studiedirektør har i samarbeid med av avdelingene ansvar for den praktiske gjennomføring av rekrutteringsarbeidet og opptak av studenter. Dekan har ansvar for å etablere rutiner for tilfredsstillende oppfølging av alle førsteårsstudenter, studier, emner og undervisning Studier, emner og undervisning Høgskolen skal utvikle bachelor- og masterprogram der de faglige og rekrutteringsmessige forutsetningene er til stede. Høgskolen i Ålesund skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Høgskolen skal arbeide kontinuerlig for å ha høy pedagogisk kvalitet i utdanningene. Høgskolen skal satse på e-læring, og utnytte IKT optimalt til bedre læringsprosesser og økt fleksibilitet i utdanningstilbudene. Studieutvalget er godkjenningsmyndighet for faglig innhold i emner og studier og legger fram årlig kvalitetsrapport for behandling i styret.

13 13 av 20 Dekan er ansvarlig for at arbeidet med etablering, gjennomføring og endring av studieprogram og emner følger regler for faglige og administrativ behandling gitt i lover, forskrifter og prosedyrer Kurs, etter- og videreutdanning Høgskolen har en stor satsing på voksne studenter ved å tilby etter- og videreutdanning utviklet i samarbeid med arbeids- og næringslivet. Dekan har ansvar for at fagmiljøene til enhver tid har formelle kontakter med arbeids- og næringsliv for å kunne tilby etter- og videreutdanninger regionen har behov for Vurdering/eksamen og sensur Høgskolen har vurderings- og eksamensformer som er i samsvar med læringsutbyttebeskrivelsene for det enkelte emne og studieprogram. Studiedirektør har ansvar for den praktiske eksamensavviklingen og at eksamen og sensur følger lovverk, forskrifter og rutiner. Dekan har ansvar for faglig tilrettelegging og forberedelse av eksamen og gjennomføring av sensur innenfor de frister som gjelder Evaluering og studentundersøkelser Høgskolens system for evaluering av emner og studier skal ha en form som sikrer at utvikling kan følges over tid. Studiedirektør har ansvar for å gjennomføre jevnlige studiekvalitetsundersøkelser og kandidatundersøkelser, og gjøre resultatet av disse kjent for rektor og dekaner. Dekan har ansvaret for oppfølging av undersøkelsene, i samråd med rektor. Dekan har ansvar for undersøkelser som omfatter de enkelte studieprogram og emner og at disse gjennomføres, dokumenteres og følges opp i samsvar med aktuelle prosedyrer og rutiner for arkivering og dokumentasjon Internasjonalisering Alle studenter som har tilstrekkelige kvalifikasjoner skal ha tilbud om mulighet til å tilbringe et semester av studiet ved en institusjon i utlandet. Tilbudet skal være godkjent av fagansvarlig. Dekan har ansvar for at det for alle studieprogram etableres samarbeid med utenlandske institusjoner for gjensidig utveksling av studenter og undervisningspersonale. Studiedirektør har ansvar for rådgiving og oppfølgingstjeneste for inn- og utreisende studenter og ansatte.

14 14 av Forskning og formidling Høgskolen 1. i Ålesund skal være ledende innen profesjonsrettet forskning og utvikling Forskning Høgskolen har en samlet plan med tydelig faglig prioritering av områder for forskning og utvikling. Høgskolen skal samarbeide regionalt, nasjonalt og internasjonalt om forskning og utvikling og prioritere de forskningsområder som er tett koblet til kjernen i de enkelte studiene og til behov i arbeids- og næringslivet. Høgskolen legger til rette for at resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid blir formidlet gjennom deltakelse på vitenskapelige konferanser, ved publisering nasjonalt og internasjonalt, og gjennom deltakelse i samfunnsdebatten. Rektor har øverste ansvar for Høgskolens forskningsvirksomhet. Rektor er leder for Forskningsstrategisk råd, som er rådgivende og utøvende organ for høgskolestyret i saker som har med kvaliteten på forskning og forskningsmiljøet ved Høgskolen. Forskningsstrategisk råd tildeler interne forskningsmidler og stipendiatstillinger etter søknad fra avdelingene. Dekan er ansvarlige for at avdelingene utfører forskning av høy kvalitet, og skal godkjenne alle søknader om forskningsmidler mht strategisk forankring og budsjett. Høgskoledirektør er siste godkjenner for forskningssøknader, som Høgskolens øverste administrative leder. Forskningsseksjonen skal ha inngående kjennskap til budsjett- og regnskapsrutiner for forskningsprosjekter for å kunne støtte avdelingene i dette Formidling Høgskolen skal ha en publikasjonsproduksjon som gjennomsnittet for de statlige høgskolene og legge til rette for at kvalifiserte og motiverte medarbeidere skal få anledning til å utføre forskning på områder som er av strategisk betydning for Høgskolen. Rektor og dekaner skal stimulere til/legge til rette for at forskningsresultater formidles gjennom vitenskapelige tidsskrift, konferanser eller andre kanaler. Forskningsseksjonen skal legge til rette for registrering av forskningsformidling i samarbeid med biblioteket. 4.4 Ekstern samarbeid Høgskolen i Ålesund skal initiere og videreutvikle samarbeid med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner. Høgskolen i Ålesund skal medvirke til samfunns- og næringslivsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskaping.

15 15 av Campus Ålesund Høgskolen samarbeider med Studentsamskipnaden for Sunnmøre, Ålesund kommune, studentorganisasjoner og andre aktuelle aktører, for kontinuerlig å utvikle Campus Ålesund til et attraktivt studiested, med gode velferdstilbud og et viktig kunnskapssenter for regionen. Styret skal godkjenne større avtaler som vil ha strategiske og økonomiske konsekvenser for Høgskolen Rektor skal ha dialog med departementer, arbeids- og næringsliv og andre aktører, for å sikre best mulig tilgang til høyere utdanning i regionen. Rektor har ansvar for inngåelse av intensjons- og rammeavtaler med ekstern samarbeidspart. Høgskoledirektør har ansvar for utviklingen av Campus Ålesund eksternt og internt herunder gjennomføring av vedtak gjort i læringsmiljøutvalget. Høgskoledirektør har ansvar for etablering av særavtaler med ekstern samarbeidspart. Leder av studentparlamentet har ansvar for organisering av jevnlige møter i skolens samarbeidsorgan for høgskole og studenter Samarbeid med utdanning og forskningsinstitusjoner Høgskolen ivaretar sitt eget faglige særpreg gjennom samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner der dette er riktig og nødvendig for å utvikle sterkere fagmiljøer og bedre utdanninger. Høgskolen har et avtalefestet samarbeid med Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda og Møreforsking gjennom Mørealliansen. Høgskolen i Ålesund har sammen med de andre deltakerne i Mørealliansen og Møre og Romsdal fylkeskommune etablert et felles Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) for de tre høgskolene. Mørealliansen ledes av en styringsgruppe sammensatt av rektor og direktør for de tre høgskolene, samt direktør i Møreforsking AS. Ledelse og sekretariat for Mørealliansen går på omgang mellom de deltakende institusjonene Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon er en integrert del av Høgskolens utdanningsvirksomhet. Høgskolen skal utvikle en felles studiemodul for innovasjon som skal integreres i alle bachelorgradsstudiene. Høgskolen skal videreutvikle konseptet studentbedrift til å omfatte flere utdanninger og inkludere flere eksterne samarbeidsparter. Det skal legges til rette for at reelle bedrifter blir etablert som følge av erfaringene fra studentbedrift. Rektor har ansvar for å legge til rette for Høgskolens innovasjon- og entreprenørskapsaktivitet. Dekan har ansvar for at emnet er implementert i alle studieprogram. 4.5 Fellestjenester Bibliotek Biblioteket skal ha et godt utbygd tjenestetilbud som bidrar til et godt utbygd lærings- og studiemiljø for studentene. Fagmiljøet skal få gode bibliotektjenester til hjelp i sitt forsknings-, formidlings- og undervisningsarbeid. Bibliotekets skal samarbeide med og tilby tjenester til aktuelle samfunnsaktører i regionen.

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Kvalitetssystem for HiG

Kvalitetssystem for HiG SYSTEMBESKRIVELSE SAKSNUMMER HIG: 08 / 1640 Kvalitetssystem for HiG Versjon 4, gjeldende fra 01.03.10 Godkjent av høgskoledirektør etter delegasjon fra styret 1 MÅL, PLAN OG LEDELSESFORANKRING FOR KVALITETSARBEIDET...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon )

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Vedlegg 1: Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av styret for Høgskolen i Bodø. Vedtatt av styret for HBO i juni 2003. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI SØKNAD til Nokut om AKKREDITERING som VITENSKAPELIG HØYSKOLE fra Handelshøyskolen BI Oslo 30. juni 2007 3 INNHOLD 1 INNLEDNING... 6 1.1 Oversikt 1.2 BI: Seks studiesteder én handelshøyskole 1.3 BIs fagområder

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer