Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1"

Transkript

1 1 av 20 Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1 Revidert utgave vedtatt av høgskolestyret

2 2 av Håndbok for kvalitetsutvikling Håndbok for kvalitetsutvikling for Høgskolen i Ålesund består av to deler: 1. Håndbok for kvalitetsutvikling 2. Prosedyrehåndbok Håndboken er hoveddokumentet i dokumentasjon av kvalitetsystemet for Høgskolen i Ålesund. Prosedyrehåndboken, inneholder prosedyrer, rutiner og retningslinjer for arbeidet på ulike kvalitetsområder, samt de viktigste stillingsinstrukser og mandater. Prosedyrene er i nettutgaven linket til de enkelte kapitler i Håndboken. System for kvalitetsutvikling ved Høgskolen i Ålesund er basert på følgende kjernedokumenter: Lov om universiteter og høyskoler (Lov av , i kraft fra ) 1 Forskrift om kvalitetsikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Forskrift av ) Rundskriv F datert med merknader til forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Kriterier for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten" (Vedtatt av NOKUT ) 2 Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) (Forskrift av ) Nasjonalt kvalitetsrammeverk for livslang læring (KU ) Strategiplan for Høgskolen i Ålesund NS-ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsutvikling Kvalitetssystemet skal ikke bare sikre kvalitet, men også bidra til å utvikle Høgskolen. Begrepet kvalitetsutvikling er derfor benyttet i stedet for kvalitetssikring. Det er krav fra Sjøfartsdirektoratet at nautisk utdanning skal være ISO-sertifisert. For kurs som er underlagt Sjøfartsdirektoratets krav til nautisk utdanning er det etablert eget kvalitetssystem i tillegg til Høgskolens system for kvalitetsutvikling. 1 I det følgende omtales denne loven som UH-loven 2 NOKUT (http://www.nokut.no) er et uavhengig, statlig organ som skal kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge

3 3 av Oppbygging og gyldighetsområde Høgskolens kvalitetspolitikk er delt inn i 5 områder: Styring og ledelse Utdanning Forskning og formidling Eksternt samarbeid Fellestjenester 2.1 Gyldighetsområde UH-loven pålegger universiteter og høgskoler å ha tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. I KDs forskrift og rundskriv fra gis retningslinjer om krav til et slikt kvalitetssikringssystem. Kravet omfatter alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet. I studietilsynsforskriften er NOKUTs evalueringskriterier for institusjonenes kvalitetssikring av utdanningen gitt. Det skal legges vekt på: a) Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur: om institusjonen stimulerer til engasjement for kvalitetsarbeid blant ansatte og studenter og deres demokratiske organer. b) Mål, plan og ledelsesforankring: om mål, ansvar, prosesser og aktører som inngår i Høgskolens system for kvalitetsutvikling er klart beskrevet (systemets strukturelle oppbygning), og hvordan systemet for kvalitetssikring utvikles i tråd med institusjonens behov. c) Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet i studiene: om sikring og vurdering av kvaliteten i hvert enkelt studium bygger på dokumentert informasjon som systematisk innhentes fra flere kilder, og om det er særskilte prosesser for å kvalitetssikre oppretting av nye studier. d) Analyse, vurdering og rapportering: om den informasjonen som systemet genererer analyseres, vurderes og framstilles for ansvarlige fora og ledernivå. e) Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring: om tiltak for forbedringer iverksettes på grunnlag av de kvalitetsanalyser som gjøres. Ved evaluering av institusjonenes kvalitetsarbeid gjøres det en helhetlig vurdering av kvalitetssikringssystemet og institusjonenes aktive bruk av det. Høgskolens system for kvalitetsutvikling er bygd opp for å ivareta og utvikle NOKUTs evalueringskriterier gjennom: Å stimulere til deltakelse i kvalitetsarbeidet gjennom god informasjonsflyt og gode demokratiske prosesser både blant ansatte og studenter. Forankre kvalitetsarbeidet i ledelsen på alle nivå i organisasjonen og sørge for at ansvarsforhold er klare og tydelige. Innhente, analysere og vurdere informasjon fra egne og andres evalueringer og undersøkelser blant studenter, faglærere og eksterne aktører for å kunne bruke resultatene til å utvikle studiekvalitet.

4 4 av 20 Bruke systemet for å bidra til god ressursstyring og prioriteringer ved institusjonen Bruke systemet for å bidra til god ressursstyring og prioriteringer ved institusjonen Oppdatering Håndbok for kvalitetsutvikling vil bli oppdatert gjennom en hovedgjennomgang hvert fjerde år og ved større organisasjonsendringer. Deler som er blitt revidert skal føres opp i revisjonsoversikten. Revisjon av andre kvalitetsrelaterte dokumenter som for eksempel prosedyrer, skal også oppføres i revisjonsoversikten Godkjenning Revidert Håndbok for kvalitetsutvikling skal godkjennes av styret ved Høgskolen i Ålesund. Eventuelle justeringer eller mindre oppdateringer godkjennes løpende av rektor. 3. Organisasjon 3.1 Presentasjon av Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Ålesund ble etablert i 1994 ved en sammenslåing av Sjukepleierhøgskolen i Ålesund, Møre og Romsdal ingeniørhøgskole og Møre og Romsdal fiskeritekniske høgskole. Høgskolen har pr. 1. august 2014, 2300 studenter og 230 ansatte. Høgskolen har et bredt spekter av bachelorgrads- og mastergradsutdanninger, videreutdanninger og etterutdanningstilbud innen de forskjellige fagområdene. Høgskolen samarbeider med både norske og internasjonale høgskoler og universiteter innenfor de forskjellige fagområdene hvor det tilbys studier. For en fullstendig oversikt over alle studietilbud ved Høgskolen i Ålesund (HiÅ), se

5 5 av Organisasjonskart Organisasjon Den faglige virksomhet er organisert i fem avdelinger Avdeling for Biologiske fag (ABF) Avdeling for Helsefag (AHF) Avdeling for Internasjonal Business (AIB) Avdeling for ingeniør- og realfag (AIR) Avdeling for Maritim teknologi og operasjoner (AMO) Høgskolen har en sentralisert administrasjon inndelt i seks seksjoner Studieseksjonen Bibliotek FOU-seksjon IT-seksjon Personal- og organisasjonseksjon Økonomi- og driftsseksjon

6 6 av Utvalgsstruktur Styret er Høgskolens øverste organ. For å sikre forankring og medvirkning er det etter delegasjon fra styret videre opprettet ulike kollegiale organ som fatter beslutninger eller gir råd på viktige virksomhetsområder. Viktige utvalg er: Studieutvalget Forskningsstrategisk råd Læringsmiljøutvalg Tilsettingsutvalg Tilsettingsråd Arbeidsmiljøutvalg Sikkerhetsforum Samarbeidsmøte med studentorganisasjonene Arbeidsområde, myndighet og rolle for Høgskolens ulike styrende organer er nærmere beskrevet nedenfor. 3.3 Styring og ledelse Styrets ansvar Styret ved Høgskolen har etter UH-loven en rekke ansvarsområder. Høgskolestyret har ansvaret for kvalitet og effektivitet, samt effektiv drift innen rammer og mål gitt av eier. Videre skal styret være et strategisk organ og forvalte økonomiske og andre ressurser etter de forutsetninger som er gitt av overordnet myndighet. Styret har ansvar for å fastsette Høgskolens budsjett og foreta årlig resultatrapportering Generelt lederansvar Utøvelsen av funksjoner og gjennomføringen av aktiviteter for å sikre ønsket kvalitet følger de faglige og administrative linjer i organisasjonen. Det hviler likevel stort ansvar og stor frihet i utforming og praktiske løsninger på den enkelte faglige tilsatte. Dette er i tråd med institusjoners frihet i undervisning og forskning. Høgskolen ledes av valgt rektor som sammen med administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelsen av institusjonen. Samtlige ledere ved Høgskolen i Ålesund er ansvarlige for: At virksomheten innenfor ens ansvarsområde er formålstjenlig organisert og drives i samsvar med lover og regler. At personalet innenfor ens ansvarsområde gis nødvendig og formålstjenlig opplæring, og gis anledning til faglig utvikling. At personalet har tilstrekkelig kompetanse til å løse de oppgaver de er pålagt. At oppgaver innen kvalitetssikring og kvalitetsutvikling er definert og lagt til rette for, blant annet gjennom utarbeidelse av hensiktsmessige prosedyrer, rutiner og instrukser. At gode kommunikasjonsrutiner er innarbeidet på alle nivåer. At de etiske retningslinjene følges. At beredskapsplanen er kjent på sin enhet. At policy for IT-sikkerhet er kjent og etterfulgt på sin enhet

7 7 av sområde for nøkkelpersonell og utvalg Nøkkelpersonell Følgende personer og utvalg har spesielt ansvar og myndighet for utvikling, styring og utførelse av arbeidet som påvirker kvalitet. Rektor (ref. til UH-loven) Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet, og fører tilsyn med denne. Rektor er valgt for fire år av gangen og kan maksimalt sitte i to perioder. Rektor, og i dennes sted prorektor, har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer og utvalg. Prorektor er rektor sin stedfortreder og møter som observatør i Høgskolens styre. Rektor er ansvarlig for oppfølging av Høgskolens kvalitetspolitikk, at det etableres tilfredsstillende planer for Høgskolens virksomhet, samt at det foreligger nødvendige ressurser til gjennomføring av disse planer og et system for oppfølging av planene. Høgskolens administrerende direktør (ref. til UH-loven og styrevedtak ved Høgskolen i Ålesund) Høgskoledirektør er leder for den samlede administrasjonen ved Høgskolen og utfører funksjonene sine innenfor de rammene som styret fastsetter. Høgskoledirektør har ansvaret for saksbehandlingen fram til styret og iverksettelse av vedtak. Høgskoledirektør har ansvaret for å utnevne en kvalitetsleder for institusjonen. Høgskoledirektør, i samråd med rektor, rapporterer årlig til styret om resultatene av kvalitetsarbeidet. Personaldirektør Personaldirektør er ansvarlig for at arbeidet i personaladministrasjonen blir utført i tråd med gjeldende lover og regelverk, og på en måte som sikrer best mulig forvaltning og bruk av Høgskolens personalmessige, økonomiske og materielle resurser. Personaldirektøren utøver funksjonene sine i samarbeid med avdelingene ved Høgskolen, samt Høgskolens øvrige ledelse. Økonomidirektør Økonomidirektør er ansvarlig for at arbeidet i økonomiadministrasjonen blir utført i tråd med gjeldende lover og regelverk, og på en måte som sikrer best mulig forvaltning og bruk av Høgskolens personalmessige, økonomiske og materielle ressurser. Økonomidirektøren utøver funksjonene sine i samarbeid med avdelingene ved Høgskolen, samt Høgskolens øvrige ledelse. Studiedirektør Studiedirektør har den daglige ledelsen av Studieseksjonen ved Høgskolen i Ålesund og utøver funksjonene sine i samarbeid med avdelingene ved Høgskolen, samt Høgskolens øvrige ledelse. Studiedirektøren skal påse at Studieseksjonens funksjoner utøves i samsvar med lover, forskrifter og reglementer. Dekan Dekan har ansvar for avdelingens samlede virksomhet og rapporterer til rektor i faglige spørsmål og direktør i administrative saker. Det omfatter blant annet at det utarbeides nødvendige planer for avdelingens virksomhet og at disse gjennomføres slik at en når de oppsatte målsettinger. Dekan er ansvarlig for at Høgskolens system for kvalitetsutvikling er kjent ved avdelingen, og at de vedtatte prosedyrer, rutiner og instrukser blir fulgt ved avdelingen.

8 8 av 20 Programansvarlig for studier Alle studieprogram skal ha programansvarlig. Programansvarlig har ansvaret for kvalitetssikring av studieprogrammets studieplan/fagplan og at studieprogrammet blir gjennomført i henhold til vedtatte studieplaner/fagplaner og tilhørende emnebeskrivelser. Programansvarlig har også ansvar for evaluering og videreutvikling av fag og studie og iverksetting av revisjon av fag- og studieplaner. Programansvarlig skal i samarbeid med dekan iverksette aktuelle kvalitetsfremmende tiltak. Hovedbibliotekar Leder for biblioteket har hovedansvar for bibliotekets drift og skal i samarbeid med avdelingene sørge for at biblioteket til enhver tid tilfredsstiller de krav skolens studieprogram og fagportefølje har til et velfungerende og oppdatert bibliotek. IT-sjef IT-sjef har ansvar for drift, oppdatering og vedlikehold av Høgskolens IT-systemer og teknisk utrustning slik at det til enhver tid fungerer optimalt for studenter og ansatte, og i samsvar med Høgskolens Sikkerhetspolicy. sområdet omfatter infrastruktur, maskin- og programvare. Kvalitetsleder Kvalitetsleder er ansvarlig for vedlikehold av Høgskolens system for kvalitetsutvikling og at systemet til enhver tid tilfredsstiller de krav som stilles. Kvalitetsleder utarbeider årlig revisjonsplan for internrevisjon og forbereder ledelsens gjennomgang av Høgskolens system for kvalitetsutvikling Utvalg Studentene er representert i alle råd og utvalg i samsvar med bestemmelser i UH-loven. Studieutvalg Studieutvalget er et rådgivende og utøvende organ for høgskolestyret i saker som angår den totale kvaliteten på studieprogrammene og studiemiljøet ved Høgskolen, og kan komme med forslag til aktuelle tiltak. Utvalget har ansvaret for å utforme prosedyrer og retningslinjer for å gjennomføre evaluering av Høgskolens studietilbud. Styret har delegert til studieutvalget myndighet til å godkjenne studieplaner og emnebeskrivelser. Forskningsstrategisk råd Forskningsstrategisk råd skal være et rådgivende og utøvende organ for Høgskolestyret i saker som angår kvaliteten på forskning og forskningsmiljøet ved Høgskolen. Rådet skal legge frem forslag til aktuelle tiltak for å fremme forskningen. I forskningsstrategiske spørsmål leverer rådet sin innstilling til styret. Styret selv kan velge å delegere ansvar og myndighet direkte til Forskningsstrategisk råd, jfr. Høgskolens delegasjonsreglement. I saker som formelt skal avgjøres av rektor vil det være et rådgivende organ (ref. Mandat for Forskningsstrategisk råd). Læringsmiljøutvalg Læringsmiljøutvalget har ansvar for studentenes læringsmiljø; mandat er nedfelt i UH-loven. Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret. Kvaliteten på studentenes læringsmiljø er vesentlig for studentrekruttering, studentenes trivsel og gjennomføring av studier.

9 9 av 20 Tilsettingsutvalg Høgskolestyret har vedtatt at Høgskolen skal ha et tilsettingsutvalg, jfr. UH-loven. Utvalget skal behandle følgende saker som gjelder tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger: utlysningstekster, tilsettinger, permisjonssøknader, avskjed, oppsigelse, suspensjon og ordensstraff. Kvalitet på undervisning og forskning ved Høgskolen er avhengig av god og relevant kompetanse hos de faglig ansatte. Tilsettingsråd Høgskolestyret har vedtatt at Høgskolen skal ha et tilsettingsråd, jfr. UH-loven. Rådet skal behandle følgende saker som gjelder tilsatte i tekniske og administrative stillinger: utlysingstekster, tilsettinger, permisjonssøknader, avskjed, oppsigelse, suspensjon og ordensstraff. Saker som gjelder høgskoledirektør, personaldirektør, økonomidirektør og studiedirektør behandles av styret. Kvalitet på infrastruktur og riktig disponering av adminstrative funksjoner er viktig for rekruttering av ansatte og studenter, beholde kvalifisert fagpersonale og bidra til et godt læringsmiljø. Arbeidsmiljøutvalg Høgskolen skal ha et arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiver, arbeidstaker og verne- og helsepersonell er representert, jfr. Arbeidsmiljøloven. Utvalgets oppgave er å virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved Høgskolen i Ålesund. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Sikkerhetsforum: Det er etablert et sentralt sikkerhetsforum som har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av Høgskolens beredskapsplan og sikkerhetspolicy for informasjonssikkerhet. Forumet har videre ansvaret for å etablere og gjennomføre systematiske beredskapstiltak, gjennomføre øvelser og sikre at Høgskolen har en tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Sikkerhetsforum ledes av høgskoledirektøren. Samarbeidsmøte med studentorganisasjoner Det er etablert et samarbeidsforum mellom Høgskolens ledelse, ledere og nøkkelpersoner i Studentparlamentet i Ålesund (SPÅ), Ålesund StudentSamfunn (ÅSS), Studentrådet og Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS). Forumet har jevnlige møter og har som mål å sikre et godt samarbeid mellom studentene, Høgskolen og SfS. SPÅ er ansvarlig for innkalling, agenda og referat. Henvisninger: UH-loven Arbeidsmiljøloven Stillingsinstrukser i Prosedyrehåndboken Mandat for og sammensetning av Studieutvalg i Prosedyrehåndboken Mandat for og sammensetning av Forskningsstrategisk råd i Prosedyrehåndboken Mandat for og sammensetning av Læringsmiljøutvalget i Prosedyrehåndboken Delegasjonsreglement ved Høgskolen i Ålesund

10 10 av Høgskolens kvalitetspolitikk Høgskolens kvalitetspolitikk er forankret i Høgskolens strategiplan og skal være kjent og aktivt benyttet av Høgskolens ansatte. Høgskolens visjon Høgskolen i Ålesund skal være kunnskapsnav i en innovativ region Høgskolens verdier Endringsorientert og innovativ Kvalitet gjennom kompetanseutvikling og samarbeid Respekt og åpenhet 4.1 Styring og ledelse Høgskolen i Ålesund skal organisere og drive sin virksomhet på en slik måte at samfunnsoppdraget blir best mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible ressurser Høgskolen skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen, slik at det gis åpning for strategiske tiltak for å utvikle Høgskolen som utdannings- og forskningsinstitusjon. Effektiv ressursforvaltning skal underbygge Høgskolens strategiske prioriteringer. Personalressursene er de viktigste i en kompetanse- og tjenesteytende organisasjon. For at personalet skal kunne yte sitt beste må også de materielle ressursene være på plass og utnyttes på best mulig måte. God kommunikasjon innad mellom faglig personale, administrasjon og studenter, samt mellom høgskole og samfunn, næringsliv og potensielle studenter er vesentlig for Høgskolens utvikling som regionalt kraftsenter. Intern kommunikasjon og konfidensiell informasjon må sikres mot innsyn og misbruk Personalressurser Personalet i undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Ålesund skal til enhver tid ha den faglige og pedagogiske kompetanse som kreves for å drive en utdanning etter retningslinjer gitt av NOKUT og STCW-95 3 innen maritim utdanning. Opplæring- og utvikling av kompetanse som er nødvendig for hver enkelt skal identifiseres for å sikre optimal jobbutførelse. Høgskolens ledelse skal legge til rette for kompetanseheving fram til førstekompetanse for faglig tilsatte. Høgskolen skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til en kompetanseprofil og et arbeidsmiljø som gjør Høgskolen attraktiv som arbeidsplass og studiested, og som bidrar til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Styreleder er ansvarlig for at alle ansatte ved Høgskolen i Ålesund som utfører aktiviteter som påvirker kvaliteten av arbeidet ved Høgskolen, er kvalifisert til dette gjennom formell utdanning, opplæring og/eller erfaring, og at Høgskolen til enhver tid er bemannet i henhold til de krav NOKUTs forskrifter stiller til bemanning og STCW-95 sine krav når det gjelder maritim utdanning. 3 STCW konvensjonen (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) er en internal konvensjon som setter kvalifiseringskrav for skipsførere, offiserer og annet vaktgående personell på handelsfartøy.

11 11 av 20 Høgskoledirektør skal sørge for et arbeidsmiljø som fremmer dyktighet og trygger arbeidsforhold og for at Høgskolen skal ha tilfredsstillende administrative ressurser som støtter oppunder Høgskolens virksomhet. Personaldirektør skal i samråd med direktør og dekaner sørge for at kompetanse- og utviklingsbehov settes i verk, i tråd med behov identifisert i avdelingers og enheters bemanningsplan Materielle ressurser De materielle ressursene som er nødvendige for å oppfylle kvalitetsmålsettingen i organisasjonen inkluderer blant annet tilfredsstillende lokaler for undervisning og forskning, godt utbygget teknisk infrastruktur og bibliotek som støtter opp om Høgskolens virksomhet. Høgskoledirektør har ansvar for at det sikres optimal utnyttelse av de materielle ressurser Høgskolen har til rådighet, og at Høgskolen til enhver tid vedlikeholder og oppgraderer undervisningsfasiliteter og infrastruktur med grunnlag i Høgskolens strategi og virksomhetsplaner. Dekan har ansvar for anskaffelse og vedlikehold av spesialutstyr til faglig virksomhet Kommunikasjon Høgskolen skal til enhver tid ha en kommunikasjonsplan som støtter Høgskolens strategiske mål. Høgskolen skal ha et inkluderende arbeids- og læringsmiljø kjennetegnet av respekt og åpenhet. Høgskolen skal gjennom sin studieforvaltning møte studentene med åpenhet og respekt, og legge til rette for et godt læringsmiljø. Dette skal bidra til trygghet og engasjement hos studenter og ansatte. Rektor har ansvar for at det tilrettelegges for gode møterutiner og effektive kommunikasjonskanaler mellom ledelse og ansatte og ledelse og studenter. Høgskoledirektør har ansvar for at Høgskolen til enhver tid har gode og oppdaterte digitale undervisningsmedia tilgjengelig for bruk i undervisning og til kommunikasjon Markedsføring Det skal sikres at oppdatert informasjon om Høgskolen er tilgjengelig for alle brukergrupper til enhver tid på Høgskolens nettside. Studiedirektør i samarbeid med avdelingene har ansvar for at det til enhver tid gis nødvendig, lett tilgjengelig og oppdatert informasjon på Høgskolens hjemmesider til alle brukergrupper. Studiedirektør utarbeider i samarbeid med avdelingene en årlig plan for studentrekruttering Sikring av informasjon Datanettet som inneholder studentopplysninger og konfidensielle papirer skal kun være tilgjengelig for kontor- og administrasjonspersonalet. Ikke allment tilgjengelige dokumenter sikres mot innsyn ved nedlåsing av dokument eller ved nedlåsing av arkiv/kontor der dokumentene befinner seg. Digital dokumentasjon oppbevares brannsikkert, og i tråd med Sikkerhetspolicy for Høgskolen i Ålesund. Personalet skal kvittere for en erklæring om taushetsplikt. Høgskoledirektøren har ansvar for at Høgskolen ivaretar den nødvendige datasikkerheten når det gjelder studentopplysninger og konfidensielle papirer som karakterprotokoller, og ikke frigitte eksamensprotokoller og besvarelser.

12 12 av 20 Henvisninger Strategisk plan Årsplaner Serviceerklæring Etiske retningslinjer Kommunikasjonsplan Tilpasningsavtalen Handlingsplaner Sikkerhetspolicy for Høgskolen i Ålesund 4.2 Utdanning Høgskolen i Ålesund skal tilby utdanning av høy kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Høgskolen er en regional høgskole i en region med internasjonalt orienterte bedrifter. Høgskolen skal tilby utdanning på bachelorgrads- og mastergradsnivå i tillegg til etter og videreutdanninger i tråd med behov i arbeids- og næringsliv. Høgskolen skal bygge opp fagområder av høy internasjonal kvalitet som kan gi grunnlag for å opprette doktorgradsstudier, alene eller i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner Studentrekruttering og opptak Høgskolen skal aktivt arbeide for å rekruttere godt kvalifiserte søkere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Høgskolen skal gi tett oppfølging av førsteårsstudenter for å sikre nødvendig tilpasning til studiet og studiesituasjonen for den enkelte student, og høy grad av gjennomføring. Studiedirektør har i samarbeid med av avdelingene ansvar for den praktiske gjennomføring av rekrutteringsarbeidet og opptak av studenter. Dekan har ansvar for å etablere rutiner for tilfredsstillende oppfølging av alle førsteårsstudenter, studier, emner og undervisning Studier, emner og undervisning Høgskolen skal utvikle bachelor- og masterprogram der de faglige og rekrutteringsmessige forutsetningene er til stede. Høgskolen i Ålesund skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Høgskolen skal arbeide kontinuerlig for å ha høy pedagogisk kvalitet i utdanningene. Høgskolen skal satse på e-læring, og utnytte IKT optimalt til bedre læringsprosesser og økt fleksibilitet i utdanningstilbudene. Studieutvalget er godkjenningsmyndighet for faglig innhold i emner og studier og legger fram årlig kvalitetsrapport for behandling i styret.

13 13 av 20 Dekan er ansvarlig for at arbeidet med etablering, gjennomføring og endring av studieprogram og emner følger regler for faglige og administrativ behandling gitt i lover, forskrifter og prosedyrer Kurs, etter- og videreutdanning Høgskolen har en stor satsing på voksne studenter ved å tilby etter- og videreutdanning utviklet i samarbeid med arbeids- og næringslivet. Dekan har ansvar for at fagmiljøene til enhver tid har formelle kontakter med arbeids- og næringsliv for å kunne tilby etter- og videreutdanninger regionen har behov for Vurdering/eksamen og sensur Høgskolen har vurderings- og eksamensformer som er i samsvar med læringsutbyttebeskrivelsene for det enkelte emne og studieprogram. Studiedirektør har ansvar for den praktiske eksamensavviklingen og at eksamen og sensur følger lovverk, forskrifter og rutiner. Dekan har ansvar for faglig tilrettelegging og forberedelse av eksamen og gjennomføring av sensur innenfor de frister som gjelder Evaluering og studentundersøkelser Høgskolens system for evaluering av emner og studier skal ha en form som sikrer at utvikling kan følges over tid. Studiedirektør har ansvar for å gjennomføre jevnlige studiekvalitetsundersøkelser og kandidatundersøkelser, og gjøre resultatet av disse kjent for rektor og dekaner. Dekan har ansvaret for oppfølging av undersøkelsene, i samråd med rektor. Dekan har ansvar for undersøkelser som omfatter de enkelte studieprogram og emner og at disse gjennomføres, dokumenteres og følges opp i samsvar med aktuelle prosedyrer og rutiner for arkivering og dokumentasjon Internasjonalisering Alle studenter som har tilstrekkelige kvalifikasjoner skal ha tilbud om mulighet til å tilbringe et semester av studiet ved en institusjon i utlandet. Tilbudet skal være godkjent av fagansvarlig. Dekan har ansvar for at det for alle studieprogram etableres samarbeid med utenlandske institusjoner for gjensidig utveksling av studenter og undervisningspersonale. Studiedirektør har ansvar for rådgiving og oppfølgingstjeneste for inn- og utreisende studenter og ansatte.

14 14 av Forskning og formidling Høgskolen 1. i Ålesund skal være ledende innen profesjonsrettet forskning og utvikling Forskning Høgskolen har en samlet plan med tydelig faglig prioritering av områder for forskning og utvikling. Høgskolen skal samarbeide regionalt, nasjonalt og internasjonalt om forskning og utvikling og prioritere de forskningsområder som er tett koblet til kjernen i de enkelte studiene og til behov i arbeids- og næringslivet. Høgskolen legger til rette for at resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid blir formidlet gjennom deltakelse på vitenskapelige konferanser, ved publisering nasjonalt og internasjonalt, og gjennom deltakelse i samfunnsdebatten. Rektor har øverste ansvar for Høgskolens forskningsvirksomhet. Rektor er leder for Forskningsstrategisk råd, som er rådgivende og utøvende organ for høgskolestyret i saker som har med kvaliteten på forskning og forskningsmiljøet ved Høgskolen. Forskningsstrategisk råd tildeler interne forskningsmidler og stipendiatstillinger etter søknad fra avdelingene. Dekan er ansvarlige for at avdelingene utfører forskning av høy kvalitet, og skal godkjenne alle søknader om forskningsmidler mht strategisk forankring og budsjett. Høgskoledirektør er siste godkjenner for forskningssøknader, som Høgskolens øverste administrative leder. Forskningsseksjonen skal ha inngående kjennskap til budsjett- og regnskapsrutiner for forskningsprosjekter for å kunne støtte avdelingene i dette Formidling Høgskolen skal ha en publikasjonsproduksjon som gjennomsnittet for de statlige høgskolene og legge til rette for at kvalifiserte og motiverte medarbeidere skal få anledning til å utføre forskning på områder som er av strategisk betydning for Høgskolen. Rektor og dekaner skal stimulere til/legge til rette for at forskningsresultater formidles gjennom vitenskapelige tidsskrift, konferanser eller andre kanaler. Forskningsseksjonen skal legge til rette for registrering av forskningsformidling i samarbeid med biblioteket. 4.4 Ekstern samarbeid Høgskolen i Ålesund skal initiere og videreutvikle samarbeid med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner. Høgskolen i Ålesund skal medvirke til samfunns- og næringslivsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskaping.

15 15 av Campus Ålesund Høgskolen samarbeider med Studentsamskipnaden for Sunnmøre, Ålesund kommune, studentorganisasjoner og andre aktuelle aktører, for kontinuerlig å utvikle Campus Ålesund til et attraktivt studiested, med gode velferdstilbud og et viktig kunnskapssenter for regionen. Styret skal godkjenne større avtaler som vil ha strategiske og økonomiske konsekvenser for Høgskolen Rektor skal ha dialog med departementer, arbeids- og næringsliv og andre aktører, for å sikre best mulig tilgang til høyere utdanning i regionen. Rektor har ansvar for inngåelse av intensjons- og rammeavtaler med ekstern samarbeidspart. Høgskoledirektør har ansvar for utviklingen av Campus Ålesund eksternt og internt herunder gjennomføring av vedtak gjort i læringsmiljøutvalget. Høgskoledirektør har ansvar for etablering av særavtaler med ekstern samarbeidspart. Leder av studentparlamentet har ansvar for organisering av jevnlige møter i skolens samarbeidsorgan for høgskole og studenter Samarbeid med utdanning og forskningsinstitusjoner Høgskolen ivaretar sitt eget faglige særpreg gjennom samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner der dette er riktig og nødvendig for å utvikle sterkere fagmiljøer og bedre utdanninger. Høgskolen har et avtalefestet samarbeid med Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda og Møreforsking gjennom Mørealliansen. Høgskolen i Ålesund har sammen med de andre deltakerne i Mørealliansen og Møre og Romsdal fylkeskommune etablert et felles Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) for de tre høgskolene. Mørealliansen ledes av en styringsgruppe sammensatt av rektor og direktør for de tre høgskolene, samt direktør i Møreforsking AS. Ledelse og sekretariat for Mørealliansen går på omgang mellom de deltakende institusjonene Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon er en integrert del av Høgskolens utdanningsvirksomhet. Høgskolen skal utvikle en felles studiemodul for innovasjon som skal integreres i alle bachelorgradsstudiene. Høgskolen skal videreutvikle konseptet studentbedrift til å omfatte flere utdanninger og inkludere flere eksterne samarbeidsparter. Det skal legges til rette for at reelle bedrifter blir etablert som følge av erfaringene fra studentbedrift. Rektor har ansvar for å legge til rette for Høgskolens innovasjon- og entreprenørskapsaktivitet. Dekan har ansvar for at emnet er implementert i alle studieprogram. 4.5 Fellestjenester Bibliotek Biblioteket skal ha et godt utbygd tjenestetilbud som bidrar til et godt utbygd lærings- og studiemiljø for studentene. Fagmiljøet skal få gode bibliotektjenester til hjelp i sitt forsknings-, formidlings- og undervisningsarbeid. Bibliotekets skal samarbeide med og tilby tjenester til aktuelle samfunnsaktører i regionen.

16 16 av IT- tjeneste IT-seksjonen kjøper inn, drifter og vedlikehold Høgskolens IKT-systemer slik at de til enhver tid fungerer optimalt for studenter og ansatte i samsvar med Høgskolens Sikkerhetspolicy. I tillegg har seksjonen egne driftsavtaler med MO as, Studentsamskipnaden, Fagskolen og Møreforsking. sområdet omfatter telefoni, AV, infrastruktur, maskin- og programvare. IT-seksjonen har ansvar for å levere stabil og sikker drift av tjenester til studenter og ansatte. En forutsetning for dette er et høyt faglig nivå på IT personellet med størst mulig overlapp av kompetanse. I sin kontakt med brukerne har ansatte i IT-seksjonen ansvar for å levere høy og god service Trykkeri Trykkeriet utfører kopierings- og innbindingstjenester for studenter og ansatte, knyttet til utdanningsvirksomheten. Kopiering av eksamensoppgaver gis spesiell oppmerksomhet i og med at oppgavene skal sikres mot uautorisert tilgang før eksamen gjennomføres. Arbeidet ved trykkeriet utføres i samarbeid med øvrige deler av Studieseksjonen og er en del av seksjonens tjenestetilbud til studenter og ansatte Ekspedisjon og sentralbord Ekspedisjon og sentralbord er førstelinje for henvendelser og besøk til Høgskolen, og utfører en rekke tjenester og oppgaver til nytte for studenter, ansatte, kursdeltakere og andre brukere Personalseksjon Personalseksjonen skal medvirke til at Høgskolen gjennom sin personalpolitikk har et arbeidsmiljø som gjør Høgskolen attraktiv som arbeidsplass og studiested, og som bidrar til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. POS skal innenfor sitt ansvarsområde bidra til høy kvalitet innenfor Høgskolens personalforvaltning gjennom sine roller som fagmyndighet og rådgiver for høgskolens ledelse og kontrollorgan Økonomiseksjon Økonomiseksjonen skal vareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med god økonomisk styring, slik at det gis åpning for prioritering av strategiske tiltak for å utvikle Høgskolen som utdannings og forskningsinstitusjon. Effektiv ressursforvaltning skal underbygge Høgskolens strategiske prioriteringer. Økonomiseksjonen skal levere et korrekt regnskap innenfor gjeldende regelverk og rapportere i henhold til vedtatte frister. Økonomiseksjonen skal bidra til effektive anskaffelsesprosesser innenfor gjeldende regelverk Driftstjenetsen Driftstjenesten skal forvalte- og drifte Høgskolens bygningsmasse med sikte på en effektiv arealutnyttelse og fokus på kostnadseffektivisering. Driftstjenesten søker å balansere tjenestebehovet i forhold til de ressurser som er stilt til rådighet. Det er fokus på et tett samarbeid med Statsbygg og øvrige enheter ved Høgskolen. Driftstjenesten ivaretar gjeldende forskrifter med hensyn på sikkerhet i nært samarbeid med Statsbygg.

17 17 av System for kvalitetsutvikling 5.1 Beskrivelse av systemet Dokumentasjon Høgskolens dokumentasjon i forhold til kvalitetsutvikling skal sikre og påvise overensstemmelse mellom Høgskolens mål, offentlige myndigheters krav, den virksomhet som finner sted og de resultater som oppnås. Høgskolens dokumentasjon i forhold til kvalitetsutvikling kan prinsipielt deles inn i fire grupper: Systemdokumentasjon beskriver system for å sikre og påvise kvalitet i aktiviteter og tjenester og omfatter: Håndbok for Kvalitetsutvikling gir en overordna beskrivelse av Høgskolens system for kvalitetsutvikling Prosedyrehåndbok er en samling prosedyrer, instrukser, sjekklister, rutinebeskrivelser og skjemaer som er sentrale for studiekvalitet og læringsmiljø. I tillegg til de prosedyrer som er nedfelt i Prosedyrehåndboken vil det være spesielle prosedyrer utarbeidet i tilknytning til enkelte fagområder, for eksempel laboratorier. Utarbeidelse og kvalitetssikring av disse ligger til programansvarlig for aktuelle studium, og godkjennes av dekan. Regelverk og forskrifter UH-loven Kunnskapsdepartmentets forskrifter og rundskriv NOKUTs forskrift Høgskolens forskrift Høgskolens retningslinjer Delegasjonsreglement Plandokumenter Strategisk plan for Høgskolen i Ålesund Planer til KD Treårig, rullerende årsplan Studieplaner-og emnebeskrivelser Serviceerklæring Etiske retningslinjer Beredskapsplan Bemanningsplan Sikkerhetspolitikk Forskerhåndboka Handlingsplaner Årshjul

18 18 av 20 Resultatdokumentasjon Årsrapport til KD Kvalitetsrapport Evalueringsrapporter Avviksrapporter basert på intern revisjon og annen avviksrapportering Øvrige relevante rapporter Høgskoledirektør har ansvar for administrasjon og publisering av Høgskolens system for kvalitetsutvikling. Rektor er ansvarlig for at all dokumentasjon som blir krevd eller som er nødvendig for Høgskolens kvalitetsutvikling blir utarbeidet, godkjent, registrert, vedlikeholdt og arkivert i henhold til Høgskolens krav og systemer. Endringer og nye utarbeidelser i Håndbok for Kvalitetsutvikling skal godkjennes av styret. Prosedyrer og instrukser i prosedyrehåndboken skal godkjennes av rektor. 5.2 Utforming og tilgjengeliggjøring av systemet All systemdokumentasjon skal være utformet som beskrevet i egen prosedyre. Prosedyrer utformes etter egen mal. Definisjoner: System for kvalitetsutvikling skal gjøres tilgjengelig på Høgskolens nettsider i form av enkle prosessoversikter Prosedyre er et dokument som beskriver aktivitet, ansvar og prosess Instruks er et dokument som beskriver innholdet i og hvordan en oppgave skal utføres En prosedyre ligger på høyere nivå enn en instruks, flere instrukser kan være knyttet til en prosedyre Identifikasjon: Prosedyrene identifiseres ved å merkes PBBCC P viser til prosedyrehåndbok B står for hovedkapittel i prosedyredelen C står for nummer på prosedyre eller instruks 5.3 Revisjon og arkivering av systemdokumentasjonen Ved revisjon skal dato for dette føres inn øverst på siden. I tillegg skal det føres opp i revisjonsoversikten. All systemdokumentasjon som skal være oppdatert til enhver tid og ansvaret for dette tillegger systemansvarlig. Kopi av revidert side lagres i arkivet. I arkivet skal det alltid være en utgave av Håndbok for Kvalitetsutvikling som også inneholder tidligere utgaver av de reviderte sidene. Arkivet er ansvarlig for forsvarlig arkivering av all original system- og resultatdokumentasjon blant annet at det føres arkivprotokoll. Arkivprotokollen skal tilkjennegi siste og gjeldende revisjon av det enkelte dokument.

19 19 av Bruk av systemet Kvalitetsutvikling ved Høgskolen i Ålesund er basert på følgende o Dekan er ansvarlig for at studier og undervisningen er kvalitetssikret med hensyn til faglig nivå, relevans og pedagogisk opplegg o Dekan har overordnet ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsforbedring på egen avdeling. o Studieutvalget har sammen med rektor ansvar for iverksetting av evalueringer og kvalitetsutviklingstiltak og for årlig kvalitetsrapportering. o Det kan opprettes ad hoc grupper for å arbeide med konkrete og/eller tverrfaglige kvalitetsutviklingsoppgaver basert på resultater fra evalueringer, kandidatundersøkelser mv o Styret ved Høgskolen i Ålesund behandler årlig kvalitetsrapport og vedtar tiltak av kvalitetsforbedrende karakter. o Høgskolen skal ha en bemanningsplan som sikrer at alle funksjoner er besatt med faglig kvalifisert personale og en plan for kontinuerlig faglig oppgradering. o Høgskolens forskningsaktivitet kvalitetssikres gjennom publisering i anerkjente tidsskrifter. Interne revisjoner Interne revisjoner gjennomføres for å verifisere at virksomheter og tjenester møter alle krav spesifisert i interne prosedyrer. Revisjoner gjennomføres også for å undersøke effekten av implementerte endringer. Ledelsens gjennomgang av Høgskolens system for kvalitetsutvikling Rektor skal påse at Høgskolens system for kvalitetsutvikling er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt og sørge for at innspill fra ledelsen følges opp ved styrets årlige gjennomgang av systemet. Revisjon av system for kvalitetsutvikling (årlig kvalitetsrapport) o Revisjonen gjennomføres for å få bekreftet at Høgskolens system for kvalitetsutvikling er tilstrekkelig og etterleves. o Kvalitetsleder er ansvarlig for at systemrevisjoner iverksettes og gjennomføres i henhold til gjeldende prosedyre. o Systemrevisjoner utføres årlig og ellers ved behov. Kvalitetsutviklingstiltak kan være o Revisjon av strategi o Revisjon av prosedyrer knyttet til Høgskolens aktiviteter o Revisjon av stillingsinstrukser knyttet til Høgskolens personell o Tiltak basert på evalueringer av undervisning, studier og institusjonens virksomhet generelt o Tiltak basert på evaluering av måloppnåelse på aktuelle områder o Faglig oppdatering av personale

20 20 av Revisjonsoversikt over systemdokumentasjonen Prosedyre nr. Etablert dato Sist revidert Revisjon nr. Godkjent

HÅNDBOK FOR KVALITETSUTVIKLING

HÅNDBOK FOR KVALITETSUTVIKLING 1 av 23 HÅNDBOK FOR KVALITETSUTVIKLING DEL I: SYSTEMHÅNDBOK REVIDERT UTGAVE VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 23.06.2010 2 av 23 INNHOLD DEL I: 1. OPPBYGGING OG GYLDIGHETSOMRÅDE 5 1.1 GYLDIGHETSOMRÅDE 5 1.2 OPPDATERING

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor Universitetsdirektøren Arkivref: 2013 / 4377 Dato: 11.9.2013 Saksnr: Styresak 50-13 SAK S 50-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 19.09.2013 Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT 12. desember 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf.

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt 11.06.2015 Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt Kari Hoel og Merete Helle, seksjon for analyse og kvalitetsutvikling HiOAs kvalitetssikringssystem Fem kvalitetsdimensjoner

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Høgskolens kvalitetssystem sett opp mot NOKUTs evalueringskriterier

Høgskolens kvalitetssystem sett opp mot NOKUTs evalueringskriterier Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolens kvalitetssystem sett opp mot NOKUTs evalueringskriterier Evaluering av kvalitetssystemet høsten 2012 Behandlet i Studiekvalitetsutvalget 13.12.12 Godkjent av rektor

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter/høgskoler om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon

RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter/høgskoler om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter/høgskoler om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon 1. PARTER I AVTALEN Partene i denne avtalen er Helse Midt-Norge RHF v/administrerende

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kvalitetsdimensjoner... 4 3. Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet... 6 4. Program- og emneevalueringer... 9 5. Årshjul for kvalitetsrapport og porteføljeutvikling...

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Dekan har derfor satt opp de saksområder hvor det nå er aktuelt å avklare fullmakter mellom styret og dekan:

Dekan har derfor satt opp de saksområder hvor det nå er aktuelt å avklare fullmakter mellom styret og dekan: Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. desember 2009 Arkivref: 2009/8120 SAK KF 23-2009 DELEGASJON AV MYNDIGHET FRA FAKULTETSSTYRET TIL DEKAN Vedlagt følger universitetets fastsatte instrukser for fakultetsstyrer,

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer