Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013"

Transkript

1 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

2 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole, Honningsvåg Utdanningstilbud: Utdanningslengde Skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Fagskoleutdanning, toårig, stedbasert Dato for vedtak: Sakkyndige: Høgskolelektor Harald Eide, Høgskulen i Ålesund (komitéleder) Underdirektør Rune Vikse, Sjøfartsdirektoratet Studentrepresentant Sunniva Høgsand Rønning, Fagskolen i Vestfold, nautisk linje Saksnummer: 11/265

3 Forord Foreliggende tilsynsrapport er resultat av NOKUTs revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. Revideringen ble utført som en del av NOKUTs tilsynsprogram Tilsynsrapporten består av både administrativ og faglig vurdering. Tilbyder har fått anledning til å uttale seg om vurderingene i rapporten og rette opp feil og mangler. Tilsvaret er blitt vurdert av NOKUTs administrasjon og den sakkyndige komiteen (kapittel 6). Revideringen ble behandlet av NOKUTs styre 13. september Det ble konkludert med at skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole ikke tilfredsstiller kravene for godkjenning av fagskoleutdanning. Tilbyder ble innvilget frist til 15. desember 2012 for å rette opp de påpekte forhold før endelig vedtak fattes. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole har levert dokumentasjon på utbedring av feil og mangler (kapittel 9). Det kommer tydelig frem at styret er øverste ansvarlige organ for fagskoleutdanningen og at styret har vært aktive i prosessen med utarbeidelse av tilsvaret. Dokumentasjonen er blitt vurdert og det er konkludert med at alle påpekte forhold er blitt utbedret på en tilfredsstillende måte (kapittel 10). Nordkapp maritime fagskole og videregående skole har tatt komiteens tilbakemeldinger til etterretning og gjort nødvendig endringer i studieplanen. Det er dokumentert at undervisningspersonalet og sensorer har tilfredsstillende kompetanse, nødvendige endringer i klasserom er utført og webabonnementer er på plass. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole har utført alle nødvendige endringer i det faglige innholdet på en tilfredsstillende måte. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole har levert et revidert reglement hvor alle NOKUTs tilbakemeldinger er tatt til etterretning. Opptakskravene er godt beskrevet. Det er tydelig hvem som fatter ulike vedtak og hvordan klager behandles. Reglementet vurderes som tilfredsstillende. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole beholder med dette sin godkjenning for skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje, stedbasert tilbud med omfang på to år på heltid. Oslo, 28. februar 2013 Terje Mørland direktør i

4 Innhold 1 Innledning Om institusjonen og studietilbudet som er revidert Bakgrunn for revidering Prosessbeskrivelse Kartlegging Redegjørelse Revidering Administrativ innledende vurdering Styret Reglement og studentenes rettigheter Oppsummerende konklusjon av tilbyders styringsordning og reglement Sakkyndig vurdering Komiteens oppsummering Læringsmål og kvalifikasjoner Faglig innhold Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer Eksamen og vitnemål Infrastruktur Oppsummerende vurdering og konklusjon fra de sakkyndige Institusjonens kommentarer Administrativ tilleggsvurdering Tilbyders hjemmeside Styringsordning Reglement Sakkyndig tilleggsvurdering Utdanningstilbudets navn (kriterium 1) Læringsmål (kriterium 2) Opptakskrav (kriterium 4) Spesielle krav (kriterium 5)... 41

5 7.5 Planen for utdanningstilbudet (kriterium 6) Utdanningstilbudets innhold (kriterium 7) Undervisningsformer og arbeidsmetoder (kriterium 8) Undervisningspersonalets kompetanse (kriterium 12) Eksamens- og vurderingsordningene (kriterium 13) Sensorenes kvalifikasjoner (kriterium 14) Undervisningslokalene (kriterium 15) Tilgang på aktuell informasjon (kriterium 17) Komiteens endelige konklusjon Vedtak om mangelfulle forhold ved utdanningstilbudet Tilbakemelding og dokumentasjon fra Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Reglement Faglige kriterier Vurdering av mottatt dokumentasjon Reglementet Opptakskrav (kriterium 4) Spesielle krav (kriterium 5) Planen for utdanningstilbudet (kriterium 6) Undervisningspersonalets kompetanse (kriterium 12) Eksamens- og vurderingsordningene (kriterium 13) Sensorenes kvalifikasjoner (kriterium 14) Undervisningslokalene (kriterium 15) Tilgang på aktuell informasjon (kriterium 17) Endelig konklusjon på vurdering av faglige kriterier Vedtak om fortsatt godkjenning Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg

6 1 Innledning NOKUT er i lov og forskrift gitt i oppgave å føre tilsyn med all eksisterende høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUTs styre fattet vedtak om revidering av fagskoleutdanningene skipsoffisersutdanning i fagskolen, nautisk linje og rehabilitering ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. Rapporten vil innledningsvis gi en kort beskrivelse av prosessen som har funnet sted i forkant av revideringen og av selve revideringsprosessen i del 1 og del 2. Del 3 inneholder en gjennomgang en administrativ vurdering av styringsordning og reglement. Del 4 inneholder den sakkyndige vurderingen av studietilbudet som innledningsvis inneholder en kort oppsummering. De neste delene inneholder institusjonens kommentarer, administrativ og sakkyndig tilleggsvurdering og NOKUTs vedtak. 1.1 Om institusjonen og studietilbudet som er revidert Nordkapp maritime fagskole og videregående skole (heretter omtalt som Nordkapp maritime fagskole) ligger i Honningsvåg og er Finnmarks eneste fagskole. Fagskolen er organisert som en egen avdeling ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole, men deler delvis lærerkrefter med den videregående opplæringen (se nærmere redegjørelse under kriterium 11). Det gis en rekke utdanningstilbud ved avdelingen for videregående opplæring, blant annet studieretningene Naturbruk (Vg1), Akvakultur (Vg2), Fiske og fangst (Vg2), og Maritime fag matros eller motormann (Vg2). Under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere tilbys det også Akvakultur for praksiskandidater (samlingsbasert), samt Kystskipperkurs (fjernundervisning/ samlinger). Nordkapp maritime fagskole har fått godkjent følgende utdanningstilbud av NOKUT: skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje vedtatt 29.mai 2007 skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje, desentralisert tilbud, vedtatt 18. september 2008 rehabilitering, vedtatt 15. april 2009 Det har ikke vært tatt opp studenter hverken til det desentraliserte tilbudet av skipsoffiserutdanningen eller utdanningstilbudet rehabilitering. Ifølge Nordkapp maritime fagskoles egenrapport er skipsoffiserutdanning i fagskole nautisk linje dimensjonert for 30 studenter pr. opptak. Det er totalt 4,15 årsverk knyttet til undervisningspersonalet. Forholdstallet mellom lærer og student er oppgitt å være 1:7,2. (I rapporten fremkommer det at forholdstallet er 1:5,3 men med utgangspunkt i oppgitt årsverksinnsats på 4,15 er dette ikke korrekt, og tallet er derfor justert av NOKUT). I tabell 2 fra skjema for egenrapportering har tilbyder oppført følgende opptaksdata: 1

7 Tabell 2 Opptak og gjennomføring: skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje På grunnlag av formell kompetanse Opptak Gjennomføring 1 På grunnlag Normert Ikke Aktive av realkompetanse Totalt normert stu- tid tid denter Frafall 2 Totalt År De som skal telles er de studentene som ble tatt opp det året som står i første kolonne, slik at summen «Totalt» under opptak blir lik summen «Totalt» under gjennomføring. Frafall inkluderer alle som har sluttet uten å gjennomføre hele studiet med ståkarakter. Det fremkom under intervjuene at det ikke var uvanlig av enkelte studenter sluttet etter første studieår. Tallene i tabellen gir ikke grunnlag for å kunne se hvor mange studenter som slutter etter første året, og hvor mange som fullfører begge årene. Om tilbyders hjemmeside NOKUT har gjennomgått tilbyders hjemmesider, I forkant av institusjonsbesøket så det ut til at hjemmesiden for fagskolen sist ble oppdatert i 2010, fordi den siste søknadsfristen for opptak til fagskoleutdanning var oppgitt til 15. april På hjemmesiden fremkom det også at Nordkapp kan tilby «2-årig nautisk / skipstekniskdrift utdanning». Dette medfører ikke riktighet da tilbyder hverken i 2010 eller ved dags dato har godkjenning for annet enn toårig skipsoffiserutdanning nautisk linje. De søkte riktignok NOKUT om godkjenning av toårig skipsoffiserutdanning skipsteknisk linje i 2010, men dette ble ikke innvilget. I etterkant av institusjonsbesøket ble skolens hjemmeside noe oppdatert. Utdanningen blir presentert under tittelen «Teknisk maritim fagskole, 2-årig nautisk utdanning» og «Skipsoffiserutdanning i Maritim fagskole for Nautikk». Deretter blir det gitt en kortfattet omtale av ulike mulige arbeidsområder for kandidater med denne utdanningen. Skipsoffiserutdanningen er bygget opp av ulike sertifikater klasse D1 til D4, og på hjemmesiden vises det til at utdanningen er i henhold til STCW-konvensjonen. Nederst på siden ligger to lenker henholdsvis til «1-årig nautisk linje sjøoffiser kl. D4» og «1-årig nautisk sjøoffiser kl. D1.» For en ekstern leser ser det derfor ut som det tilbys to ulike utdanningstilbud, der det ene er en påbygning til det andre. Mer om dette under punkt i den sakkyndige vurderingen. På hjemmesiden ligger også en lenke til en beskrivelse av opptaksgrunnlaget. Tilbyders informasjon på deres internett-sider er ikke i samsvar med godkjenningsstatus hos NOKUT. Fagskoletilbudet ved skolen omtales ikke utover at det ligger lenker til NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen, der interesserte kan lese om offentlig fagskoleutdanning. Etter at NOKUT mottok tilsvaret fra Nordkapp maritime fagskole, har vi hatt en ny gjennomgang av hjemmesiden, se kapittel 6 Administrativ tilleggsvurdering. 2

8 Tilsyn fra flere kanter - Sjøfartsdirektoratet og NOKUT Nordkapp maritime fagskole forholder seg til to overordnede instanser når de gir maritim utdanning. Både Sjøfartsdirektoratet og NOKUT har sine klare føringer som må oppfylles for at skolen skal oppnå både godkjenning gjennom sertifisering og status som fagskole. En av Sjøfartsdirektoratet oppgaver er å påse og medvirke til at sjøfolk på norske skip har gode og riktige kvalifikasjoner. Maritime utdanningsinstitusjoner må søke om godkjenning for undervisning iht. STCW konvensjonen, forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk av 22. desember 2011 nr og rundskriv RSV Dette er omtalt i den faglige vurderingen i kapittel 4, Spesielle krav (kriterium 5). NOKUT har gitt unntak fra bestemmelsene om krav til system for kvalitetssikring for skipsoffisersutdanning nautisk linje ved Nordkapp maritime fagskole, fordi Sjøfartsdirektoratet godkjenner og fører tilsyn med systemet for kvalitetssikring for den maritime utdanningen. Når øvrig krav til fartstid og sikkerhetsopplæring er på plass, vil Sjøfartsdirektoratet kunne sertifisere uteksaminerte kandidater med fullført og bestått utdanning fra godkjente utdanningsinstitusjoner innen maritim utdanning. Dialogen mellom NOKUT og Nordkapp maritime fagskole I gjentatte vurderinger av søknader fra tilbyder har NOKUT opplevd at tilbyder har utvist liten evne til å få på plass pålagte forbedringer og endringer. De seneste søknadene fra tilbyder har blitt underkjent i NOKUTs innledende vurdering. Vi har også registrert at det er gjort uheldige endringer i det reglementet som ble godkjent etter Dialogen med NOKUT har avdekket sviktende rutiner. Brev fra NOKUT har ikke blitt registrert inn, ledelsen har ikke kjent til våre tilbakemeldinger, bestemmelser er ikke orientert om ovenfor faglige ansatte og styret, og det har vært uklart hvem som er ansvarlig for hvilke områder av fagskoledriften. NOKUT har et inntrykk av at tilbyder ikke tar dialogen med NOKUT tilstrekkelig alvorlig, og derfor heller ikke følger opp våre orienteringer, veiledning og pålegg. I brev av Vedtak om avslag på søknad om godkjenning Nordkapp maritime fagskole og videregående skole, som omhandlet andre gangs søknad om godkjenning av utdanningen skipsoffiserutdanning skipsteknisk linje, fikk tilbyder et varsel om karantene. Dette fordi vi vurderte at tilbyder ikke er i stand til å forbedre sine søknader, sin dokumentasjon og prosedyrer tilstrekkelig fra den ene søknadsrunden til den neste. 3

9 2 Bakgrunn for revidering 2.1 Prosessbeskrivelse NOKUTs tilsynsmodell er organisert i tre trinn, kartlegging, redegjørelse og revidering. Figur 1. Tilsynsmodellen Utvelgelsen av hvilke utdanningstilbud og institusjoner som kartlegges kan være bestemt ut fra en tematisk prioritering, og/eller informasjon fra annen virksomhet. Det kan også være bekymringsmeldinger som NOKUT har mottatt som utløser kartleggingen. Hvis kartleggingen gir indikasjoner på sviktende kvalitet, vil det innledes en redegjørelsesfase der tilbyder blir bedt om å dokumentere konkrete forhold etter anvisning fra NOKUT. Når denne dokumentasjonen er vurdert vil NOKUTs styre avgjøre om utdanningstilbudet går videre til en revideringsfase. Nedenfor finnes en beskrivelse av prosessen med kartleggingen, redegjørelsen og revideringen av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje ved Nordkapp maritime fagskole. 2.2 Kartlegging Den opprinnelige godkjenningen av det reviderte utdanningstilbudet, skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje, ble godkjent etter bestemmelsene som var gjeldende før 26. januar 2009: Som følge av revideringen av fagskoleloven i 2007, har det kommet flere nye krav til tilbyderne av fagskoleutdanninger. Blant annet skal alle som tilbyr fagskoleutdanning ha et styre på minst fem personer. Det er også et krav at tilbydere av fagskoleutdanning som ikke helt ut er eid av staten, fylkeskommune eller kommune, skal være registrert i Enhetsregisteret. NOKUT har derfor hatt behov for å oppdatere oversikter over godkjente fagskoleutdanninger opp mot disse nye kravene i fagskoleloven. I 2010 ble alle fagskoler bedt om å fylle ut et kartleggingsskjema. Det ble sendt ut brev 4

10 om kartlegging av fagskoleutdanninger til alle fagskoletilbydere 4. juni Det ble sendt purring til tilbydere som ikke hadde svart 13. august Tilsynet med utdanningene ved Nordkapp maritime fagskole ble satt i gang fordi tilbyder ikke hadde svart på kartleggingsundersøkelsen. 2.3 Redegjørelse Redegjørelsesfasen ble gjennomført i perioden juni november Nordkapp maritime fagskole ble i brev av 21. juni 2011varslet om at tilsyn var igangsatt. NOKUT ba om at tilbyder sendte inn tidligere etterspurt kartleggingsinformasjon, sammen med oppdatert dokumentasjon på styringsordning, reglement, system for kvalitetssikring (for utdanningstilbudet rehabilitering) og dokumentasjon til Sjøfartsdirektoratet (for det desentraliserte tilbudet). Tilbyders svarfrist ble satt til 1. september Det var store mangler i den dokumentasjonen som NOKUT mottok. Nordkapp maritime fagskole var en av flere tilbydere som inngikk i NOKUTs redegjørelsesfase. Som del av denne redegjørelsesfasen, inviterte NOKUT tilbyderne til et dialogmøte. Det møtte imidlertid ingen representanter fra Nordkapp maritime fagskole i dette møtet. Tilbyder fikk i brev av 21. september 2011 tilsendt en skriftlig vurdering av dokumentasjonen NOKUT hadde mottatt. I samme brev ble det gitt anledning til å sende inn revidert dokumentasjon med svarfrist innen 15. oktober. Tilbyder ba om utsatt frist, og fikk innvilget utsatt frist til 31. oktober. Det fremkom store mangler også i den reviderte dokumentasjonen, med det resultat at NOKUTs styre 15. desember 2011 vedtok å revidere alle fagskoleutdanningene ved Nordkapp maritime fagskole. Tilbyder ble informert om vedtaket i brev av 15. desember Revidering I forbindelse med revideringen ønsket NOKUT å føre tilsyn med både skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje og utdanningstilbudet rehabilitering. NOKUT så det som naturlig å se på både det stedbaserte og det desentraliserte tilbudet innen skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje, siden disse bygger på samme utdanningsplan. I redegjørelsesfasen ble tilbyder bedt om å redegjøre for betingelsene tilknyttet godkjenningen av det desentraliserte tilbudet. For fagskoletilbudet rehabilitering ble tilbyder bedt om å redegjøre for et kvalitetssikringssystem for dette studiet. Dette ble ikke gjort i redegjørelsesfasen, og NOKUT stilte krav om at det måtte inngå i revideringen. Alternativt kunne tilbyder velge å frasi seg de tidligere godkjenningene. Styret ved Nordkapp maritime fagskole vedtok 17. mars 2012 (sak 6/2012) å legge ned utdanningstilbudene skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje, desentralisert utdanningstilbud, og rehabilitering, ettårig stedbasert utdanningstilbud. Ingen av disse utdanningstilbudene har vært startet opp, - noe tilbyder har begrunnet med manglende finansiering. NOKUT har derfor ikke revidert disse utdanningstilbudene, og etter avtale med NOKUT er de heller ikke beskrevet i egenrapporten fra tilbyder. Revideringsfasen ble innledet med at Nordkapp maritime fagskole mottok mal for egenrapportering i brev av 13. januar 2012, og egenrapportering ble avgitt 2. mars Sakkyndig komité ble oppnevnt i februar 2012 og har bestått av: Høgskolelektor Harald Eide, Høgskulen i Ålesund (komitéleder) 5

11 Underdirektør Rune Vikse, Sjøfartsdirektoratet Studentrepresentant Sunniva Høgsand Rønning, Fagskolen i Vestfold, nautisk linje For nærmere presentasjon av komiteen og deres mandat, se vedlegg 1 og 2. Institusjonsbesøket ble avholdt 27. mars Komiteen intervjuet ledelsen ved skolen, studenter, tillitsvalgt, lærere og styreleder, og fikk se undervisningslokalene både klasserom, simulatorer/øvingsbroer, bibliotek/pc-rom og kantinen. Programmet for institusjonsbesøket er beskrevet i vedlegg 3. Erfaringene fra institusjonsbesøket utgjør, sammen med egenrapporteringen og tilhørende dokumentasjon, grunnlaget for de sakkyndiges vurdering som er nedfelt i denne revideringsrapporten. 6

12 3 Administrativ innledende vurdering Tilbydere av fagskoleutdanning må kunne legge frem dokumentasjon som viser at følgende bestemmelser er tilstrekkelig ivaretatt: 3.1 Styret skal ha en sammensetning på minst fem medlemmer. Det må fremgå hvordan representantene fra studentene og ansatte velges, og hvilke rettigheter disse representantene har i styret. er ansvarlig for at studentene får det utdanningstilbudet som er forutsatt som grunnlag for godkjenningen, at alle vilkår for eventuelle statlige tilskudd overholdes og at virksomheten for øvrig drives i samsvar med gjeldende lover og regler. er ansvarlig for at de opplysninger som blir gitt NOKUT og utdanningssøkende, er korrekte og fullstendige. ansetter den administrative og faglige ledelsen. er ansvarlig for det overordnede læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet som Arbeidstilsynet fører tilsyn med, og samarbeid om det med eventuelt studentorgan. har det overordnede ansvaret for at det foreligger en plan for innholdet i utdanningen og hvordan den gjennomføres. har ansvar for selv å behandle klager eller for å oppnevne særskilt klagenemnd. Det skal være fastsatt rutiner for klagebehandling. Sammensetningen av og kompetansen til en eventuell klagenemnd skal være fastsatt. NOKUT har foretatt en vurdering av styrets sammensetning og ansvar ut fra mottatt dokumentasjon i forbindelse med egenrapporteringen. Presentasjon og vurdering Det fremkommer hvilke forhold styret har ansvaret for. Styrets sammensetning oppfyller lovens krav, og det fremgår tydelig hvilke rettigheter representanter for de ansatte og studentene har og hvordan de blir valgt. I forrige vurdering av styrevedtektene skrev NOKUT at det må fremkomme når og av hvem vedtektene ble vedtatt. Det står nå at vedtektene gjelder fra Det må være feil, da det er gjort endringer i vedtektene etter at tilbyder mottok NOKUTs tilbakemelding i januar Det fremkommer ikke hvem som har vedtatt styrevedtektene. Tilbyder må tydeliggjøre når og av hvem styrevedtektene ble vedtatt. Styreordningen er ikke funnet tilfredsstillende. 3.2 Reglement og studentenes rettigheter Det skal foreligge reglement slik at vedtak som tilbyder fatter angående studenter, følger reglene i forvaltningsloven. Det må klart komme frem i reglementet hvem som fatter vedtak (i første instans) og hvordan en klage behandles. Reglementene skal også være slik utformet at de sikrer lik og upartisk behandling, og at studentene forstår om de er rett behandlet eller ikke. Følgende forhold må være dekket: 7

13 hvordan og hvem som gjennomfører opptak av studenter (opptaksreglement). Opptakskrav, eventuelle tidsfrister og regler for rangering av de kvalifiserte søkerne må fremgå. hvordan vurdering av realkompetanse for opptak gjennomføres, herunder hvem som fatter vedtak. hvordan prøving og vurdering foretas, og gjennomføres, og hvordan resultatet av prøving og vurdering dokumenteres (eksamensreglement). hvordan klager fra studenter på sensur/vurdering (kan være i eksamensreglementet) og andre vedtak behandles, herunder frister som tilfredsstiller forvaltningslovens krav. Andre forhold som må reguleres dersom tilbyder ønsker å iverksette slike tiltak: tydelige bestemmelser for eventuelle disiplinære sanksjoner, herunder vilkår for og krav til begrunnelse for bortvisning, eller andre disiplinærsanksjoner prosedyre for behandling av klage på eventuelle vedtak om disiplinære sanksjoner, hvilken støtte/hjelp en student har rett til under slike klagesaker, for eksempel å ha med seg en studenttillitsvalgt, må fremgå. muligheten til å gi fritak for deler av utdanningstilbudet, etter søknad fra en student på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig utdanning fritak gis på grunnlag av realkompetanse, der både prosedyre og krav til dokumentasjon må beskrives. for alle enkeltvedtak gjelder at klagemuligheten må fremgå NOKUT har foretatt en vurdering av søkers reglement ut fra mottatt dokumentasjon i forbindelse med egenrapporteringen. Presentasjon og vurdering Dokumentasjonen av reglementer for utdanningen er i stor grad den samme som ble sendt inn til vurdering høsten Fellesreglement for fagskolen er det samme, og forskrift om opptak i reglement for skipsoffiserutdanningen er likelydende frem til og med 14. Det er gjort noen endringer fra 15. Det er lagt ved et reglement for vurdering av eksamen, prosedyre for vurdering av realkompetanse, søknadsskjema for realkompetansevurdering fra godkjenningssentralen i Kirkenes og prosedyre for klagebehandling. Det er vanskelig å sette seg inn i de ulike bestemmelsene, da samme bestemmelser er omtalt i flere reglementer. Reglementet er ikke utformet slik at studentene kan forstå om de er rett behandlet eller ikke. Alle reglementene kan samles i ett hefte, men NOKUT anbefaler at tilbyder utarbeider ett reglement som dekker alle forhold. Den innsendte dokumentasjonen bærer fortsatt preg av å være tilpasset grunnskolen og videregående opplæringsnivå, og det vises fortsatt til opplæringsloven, som ikke er relevant for fagskoleutdanning. Opptak Vi viser til at bestemmelser om opptak også er vurdert under Opptakskrav (kriterium 4) i den sakkyndige vurderingen, og flere av vurderingene under er også gjengitt i der. Tilbyder har benyttet regler for opptak til toårig teknisk fagskoleutdanning utarbeider av RFF og NUTF i Det er ikke gjort noen endringer i bestemmelsene til tross for NOKUTs tidligere tilbakemeldinger. Tilbyder har i tillegg lagt ved prosedyre for vurdering av realkompetanse. 8

14 I forrige vurdering viste NOKUT til at det i 8 står at det formelle opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev, men det står ikke hvilke fag/ svennebrev som er aktuelle. Hva som er relevant fag/ svennebrev for de ulike utdanningstilbudene må spesifiseres i reglementet, eller angis i utdanningsplanen dersom det er mer hensiktsmessig enn å samle det i reglementet. I slike tilfeller må det henvises til utdanningsplanen. De formelle opptakskravene skal spesifisere hvilken kompetanse fra videregående opplæringsnivå som kreves for opptak. Da Skipsoffiserutdanningen i fagskolen nautisk linje ble godkjent av NOKUT, stilte sakkyndig komité krav om at det formelle opptaksgrunnlaget for utdanningen skulle være fullført og bestått opplæring i matrosfaget. Det må skilles tydeligere mellom opptak på formelt grunnlag ( 8 a) og opptak på grunnlag av realkompetansevurdering ( 8 b). Punkt c under 8 omhandler betinget opptak, og bør stå i et eget punkt. Søkerne som tas opp på grunnlag av 8 c fyller det formelle opptakskravet. Det bør angis en frist for når søkerne senest må dokumentere at de har bestått prøven. I forrige tilbakemelding skrev NOKUT at ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må studentene fremlegge dokumentasjon på at de har realkompetanse tilsvarende de formelle opptakskravene. Det må spesifiseres hvilke fag/ svennebrev som er formelle opptakskrav og som realkompetansen skal vurderes opp mot. Skolen må utdype hva som skal vektlegges i vurdering av realkompetanse. Dette kan være relevant praksis, dokumentert erfaring fra relevante oppgaver, praktiske ferdigheter, kurs, annen dokumentert utdanning og egenvurdering. NOKUT kan ikke se at tilbyder har gjort nødvendige endringer i bestemmelsene i opptaksreglement eller i vedlagt prosedyre for vurdering av realkompetanse. Det fremkommer ikke at søkere med utenlandsk utdanning må kunne dokumentere faglig kompetanse. Slik bestemmelsen er nå, stilles det kun krav til at disse søkerne dokumenterer kompetanse i felles allmenne fag. Alle søkere som ikke har den kompetansen som er angitt som formelt opptakskrav, må kunne dokumentere at de har kompetanse tilsvarende det aktuelle fag-/ svennebrevet. I 3 står det at det nasjonale opptakskontoret er ansvarlig for nødvendig skriftlig informasjon om utdanningstilbud, søknadsfrister, realkompetansevurdering sertifikatkrav, opptakskrav, skolepenger og klagerett. I styrevedtektenes 3 b) står det at styret er ansvarlig for at opplysninger som blir gitt utdanningssøkende er korrekte og fullstendige. Tilbyder må klargjøre hvordan styret kan sikre at den informasjonen det nasjonale opptakskontoret skal gi er korrekt og fullstendig. I 5 står det at det er det nasjonale opptakskontoret som foretar det endelige opptaket. NOKUT antar at det er det innebærer at det nasjonale opptakskontoret fatter vedtak om opptak på grunnlag av formell kompetanse, men dette må avklares, slik at det kommer tydelig frem i reglementet. I 6 står det at primærskolen er ansvarlig for realkompetansevurdering og det vises til lov om grunnskole og videregående opplæring, som ikke er relevant for fagskoleutdanning. I vedlagt Prosedyre for vurdering av realkompetanse, står det at godkjenningssentralen i Kirkenes sender saken til aktuell fagkonsulent som gjør godkjenning ned på målnivå. Godkjenningssentralen fatter vedtak og skriver ut kompetansebevis på godkjente fag og mål. Dette samsvarer ikke med bestemmelsene om opptak, og det er fortsatt uklart om det er godkjenningssentralen eller tilbyder som skal vurdere realkompetanse. Det fremkommer heller ikke hvem som fatter vedtak om opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. I 7 vises det til at vedtak om opptak er et enkeltvedtak og gjenstand for klage i samsvar med lov om fagskoleutdanning og forvaltningsloven. Det kan ikke forventes at studentene ut fra dette forstår hvordan en klage behandles. Reglementet skal inneholde informasjon om hvem klager skal stiles til, hvem som behandler klager og hvordan klager behandles. Tilbyder har lagt inn nye bestemmelser om 9

15 klagebehandling i reglement for skipsoffiserutdanningen se flere kommentarer vedrørende klagebestemmelser i den følgende teksten. Reglement for skipsoffiserutdanningen og reglement for vurdering og eksamen I forrige vurdering skrev NOKUT at reglement for skipsoffiserutdanningen oppfattes som lite oversiktlig og vanskelig å sette deg inn i. Sluttvurdering i ulike former var omtalt en rekke ganger, og vi etterlyste dokumentasjon som tydelig viste hvilke vurderings- og eksamensformer som skulle brukes de ulike modulene. Vi anbefalte at alt som omhandler de ulike formene for sluttvurdering skulle samles i én bestemmelse. Det er nå lagt ved et reglement for vurdering og eksamen, og sluttvurdering i ulike former står omtalt i dette dokumentet, i tillegg til i reglement for skipsoffiserutdanningen. Det må ryddes i reglementene slik at ikke samme forhold omtales i flere reglementer. I forrige vurdering av reglement for skipsoffiserutdanningen, skrev NOKUT at det i 2 b vises til godkjent rammeplan. NOKUT godkjenner ikke rammeplaner, og tilbyder må klargjøre hva som menes med dette. I 4 reglement for skipsoffiserutdanningen står det at studentene har to forsøk på å få et studentarbeid godkjent. I særskilte tilfeller kan rektor gi dispensasjon for et tredje og siste forsøk. Videre står det at i «særskilte tilfeller» kan rektor gi utsatt innleveringsfrist etter skriftlig søknad. Rektor kan også i «særskilte tilfeller» gjøre unntak fra bestemmelsen om å fremstille seg til sluttvurdering maksimalt tre ganger. Det må klargjøres på hvilket grunnlag rektor kan gjøre unntak for de ulike bestemmelsene. Dette er også omtalt i reglement for vurdering av eksamen, men bestemmelsen er ikke lik der. Bestemmelsene i reglementet må formuleres klart, slik at mulighet for vilkårlig behandling av studentene utelukkes. Det er bestemmelser om særordninger ved sluttvurdering i både reglement for skipsoffiserutdanningen og i et reglement for vurdering og eksamen. NOKUT har tidligere skrevet at tilbyder må oppgi hvem som behandler søknader om særordninger ved sluttvurdering, hvem som fatter vedtak, hvordan studenten går frem for å kreve begrunnelse for vedtaket dersom begrunnelse ikke er gitt i vedtaket, klagefrist og hvem som behandler klage. Det samme gjelder for vedtak om annullering av sluttvurdering. Tilbyder definerer ulike former for arbeidskrav, vurderinger og eksamen som alle har betydning for sluttresultatet, altså for retten til å ta avsluttende eksamen og bestå utdanningen som helhet. Av bestemmelsene for å klage på karakter og formelle feil, fremgår det imidlertid ikke at denne retten gjelder alle typer vurderinger. Studentene skal ha klagerett på alle vurderinger som har betydning for sluttresultatet, ikke bare på eksamen. Bestemmelser vedrørende klager I forrige vurdering skrev NOKUT at bestemmelser vedrørende klager var omtalt flere steder i flere av reglementene. Vi anbefalte tilbyder å samle alle bestemmelser om klager i ett kapittel, og at det henvises til dette kapitlet i bestemmelsene for alle vedtak som kan påklages. Dette er ikke utbedret, men det er lagt til bestemmelser om klager i reglement for skipoffiserutdanningen og i reglement for vurdering av eksamen. Det er også lagt ved en prosedyre for klagebehandling. Når skolen velger å la være å utbedre mangelfulle bestemmelser, men i stedet legger til flere nye bestemmelser, blir reglementet svært vanskelig å sette seg inn i. 10

16 Flere steder henvises det til at styret eller klagenemnden skal behandle klager. På institusjonsbesøket ble det bekreftet at styret ikke har opprettet klagenemnd. Tilbyder må rydde i reglementene og sikre at det fremgår tydelig hvem som er klageinstans og hvordan vedtak kan påklages. Den/de som har fattet vedtaket skal sende vedtaket til studenten med beskjed om klagefrist og klageinstans. Dersom vedtaket ikke er begrunnet, må tilbyder informere om hvordan studenten skal gå frem dersom han ønsker begrunnelse for vedtaket, og klagefrist skal løpe fra en eventuell begrunnelse er mottatt. Det er uklart hva tilbyder mener med bestemmelsen i punkt «Krav om begrunnelse skal normalt ikke kunne føre til endring av karakter som følge av ny vurdering. Slik endring kan likevel foretas til gunst for kandidaten, dersom det er åpenbart av det har vært gjort formell(e) feil ved første gangs karakterfastsettelse, og de opprinnelige sensorene er enige om det.» Det er først etter studentene har klaget at det eventuelt skal foretas en ny sensur. Fellesreglement for fagskolen Tilbyder har ikke gjort endringer i Fellesreglement for fagskoler. I NOKUTs forrige vurdering av reglementet sto det at i 3 defineres tilbyder som lærestedet som står for den daglige driften av utdanningstilbudet. NOKUT definerer utdanningstilbyder som den som har fått godkjent utdanningstilbudet av NOKUT. Dersom utdanningen gis på flere steder, er det den institusjonen som har fått vedtak om godkjenning av utdanningen, som står som ansvarlig tilbyder. 6 om klager er fortsatt mangelfull med hensyn til at studentene kan be om begrunnelse for vedtaket og at klagefristen løper fra en eventuell begrunnelse er mottatt. I forrige tilbakemelding skrev NOKUT at det må klargjøres om klager behandles av styret eller klagenemnd. Det skal ikke være tvil om det er styret eller klagenemnd som behandler klager. Når studenten har klaget på et vedtak, skal den som fattet vedtaket i første instans vurdere om vedtaket kan omgjøres. Dersom studenten ikke får medhold, skal klagen automatisk sendes videre til klageinstansen. Studenten skal ikke måtte klage på nytt direkte til klageinstansen, slik det er oppgitt i 6. NOKUT antar at bestemmelser om studentenes rettigheter skal være 7 og ikke 6 slik det står nå. Av 4 ser det ut til at tilbyder benytter både bortvisning, utvisning, utestengning og andre disiplinære sanksjoner. I 5 om disiplinære sanksjoner er det fortsatt ikke klargjort hva som fører til ulike sanksjoner og hvem som fatter vedtak, men det er lagt til en ny bestemmelse om disiplinære sanksjoner i 16 i reglement for skipsoffiser utdanningen, hvor det kommer tydeligere frem hva som kan føre til ulike sanksjoner. Det er fortsatt ikke klargjort hva som menes med bortvisning, utvisning og utestengning og hva som er forskjellen mellom disse. Det fremkommer fortsatt ikke hvem som fatter vedtak, at styret er klageinstans, hvordan han/hun skal gå frem for å få begrunnelse for vedtaket eller studentens rett til støtte og hjelp under en klagesak. Det henvises til «brudd på lærestedets reglement». Alle reglementer som regulerer behandlingen av studentene, må legges ved i dokumentasjonen til NOKUT. Fritak Skolen kan ha bestemmelser om fritak for enkeltdeler i en utdanning, for eksempel en modul, dersom en student kan dokumentere at han/hun har tilegnet seg tilsvarende kompetanse. Regelverket åpner imidlertid ikke for at fagskolestudenter kan gis adgang til å gå opp til eksamen som privatist. Henvisningene til privatistordninger i reglementet må fjernes. 11

17 NOKUT har to ganger tidligere påpekt at vedtak om fritak for deler av utdanningen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det må være tydelig hvem som behandler søknader om fritak, hvem som fatter vedtak, hvordan studenten går frem for å kreve begrunnelse for vedtaket dersom dette ikke gis med vedtaket, klagefrist og hvem som behandler klage. Dette er fortsatt ikke utbedret i bestemmelsene i 6 i reglement for skipsoffiserutdanningen. I 12.1 i reglement for vurdering av eksamen, fremkommer det motstridende informasjon om muligheter for å søke om fritak. Det står at søknad om fritak i hele eller deler av funksjoner som undervises i fagskolen skal behandles av rektor. Til slutt står at det ikke gis fritak i noen deler av funksjonene eller støttefagene i den maritime fagskoleutdanning. Tilbyder må avklare bestemmelsen om fritak og samle alt som omhandler fritak i samme bestemmelse. Reglementet er ikke funnet tilfredsstillende. Tilbyder har i liten grad gjort endringer i tråd med NOKUTs tidligere tilbakemeldinger. Tilbyder må lese hele tilbakemeldingen fra NOKUT, da alle nødvendige endringer ikke er spesifikt omtalt i må-punktene under. Tilbyder må: avklare formelt opptakskrav til utdanningen skille tydeligere mellom opptak på formelt grunnlag og opptak på grunnlag av realkompetansevurdering utdype hva som skal vektlegges i vurdering av realkompetanse regulere behandlingen i disiplinærsaker, dersom skolen vil benytte disse avklare hvilken kompetanse søkere med utenlandsk utdanning må kunne dokumentere avklare hvem som vurderer realkompetanse og hvem som fatter vedtak om opptak på grunnlag av realkompetansevurdering samle alt som omhandler de ulike formene for sluttvurdering, særordninger og eksamen sikre at det kommer tydelig frem hvilke vedtak som kan påklages og hvordan klager behandles avklare bestemmelsen om fritak og samle alt som omhandler fritak i samme bestemmelse fjerne henvisninger til privatister i reglementet 3.3 Oppsummerende konklusjon av tilbyders styringsordning og reglement Styringsordning og reglement dekker ikke de forhold NOKUT etterspør, jf. NOKUTs Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning, kapittel 5. Det er funnet bestemmelser i styrevedtektene og reglementet som er i strid med gjeldende lov, forskrift og NOKUTs retningslinjer. Vi viser til NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning hvor det står hva som må være med i et reglement. En utfyllende veiledning til reglement finnes på vår hjemmeside: og vi anbefaler at tilbyder bruker denne veiledningen ved utarbeidelse av nytt reglement. Tilbyder er også velkommen til å delta på NOKUTs søkerseminarer. Påmelding skjer via NOKUTs hjemmeside. Vurderingen av reglementet er ikke uttømmende og alle bestemmelsene om studentenes rettigheter og plikter er ikke kommentert. Det forekommer flere henvisningsfeil internt i reglementene, og NOKUT har ikke påpekt alle disse. Vi anbefaler uansett at tilbyder foretar en grundig gjennomgang av alle sine reglementer, og tar til seg alle vurderinger som er nedfelt i tilbakemeldingene fra NOKUT. Etter 12

18 NOKUTs vurderinger vil det være mer hensiktsmessig om tilbyder bygger opp sitt reglement fra starten av, i stedet for å flikke på de eksisterende reglementene. Vi gjør oppmerksom på at NOKUT kan ha oversett ytterligere feil og mangler, da reglementene er uoversiktlige og overlappende med samme bestemmelse omtalt flere steder. 13

19 4 Sakkyndig vurdering Den følgende teksten i dette kapittelet er de sakkyndiges vurdering. Der det forekommer «Vi», er det et uttrykk for de sakkyndige. 4.1 Komiteens oppsummering Nordkapp maritime fagskole fremstår som en utdanningsinstitusjon som har fokus på å oppfylle STCW-konvensjonen på tilfredsstillende måte. De er imidlertid ikke like overbevisende med hensyn til å holde seg oppdatert på kravene som stilles til norske fagskoleutdanninger. Komiteen ser utfordringene i å skulle svare for kravene som stilles fra de to ulike instansene som Sjøfartsdirektoratet og NOKUT utgjør, men kravene er på mange måter er overlappende. Fokuset for denne revisjonen har vært NOKUTs krav, og selv om et av komitemedlemmene har sitt daglige virke i Sjøfartsdirektoratet, vil ikke revisjonen nødvendigvis avdekke alle forhold knyttet til STCW konvensjonens krav. Den største svakheten ved Nordkapp maritime skole ligger i kravet til å dokumentere sin virksomhet. Kvalitetshåndboken og dokumentasjonen som tilbyder presenterte i forbindelse med egenrapportering var preget av store mangler og svak indre sammenheng. Det mest påfallende var den mangelfulle beskrivelsen av selve studiet/utdanningsplanen. Komiteen har også vært opptatt av å gå inn å se på kvalifikasjonene i fagmiljøet, for å sikre at kompetansen er riktig i forhold til å undervise innen de ulike sertifikatene. I den innledende vurderingen ble Nordkapp maritime fagskole underkjent på tolv av i alt atten kriterier. Dette omhandlet både formelle og faglige mangler i alt ifra opptakskrav til læringsmål. Vi viser til rapportens punkt 5.6. I sitt tilsvar gjorde tilbyder rede for de underkjente forholdene og ny dokumentasjon ble lagt frem. Komiteen fant etter tilleggsvurderingen at åtte av atten kriterier fortsatt ikke er oppfylt på en tilfredsstillende måte. Komiteen anbefaler ikke godkjenning av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje ved Nordkapp maritime fagskole. 4.2 Læringsmål og kvalifikasjoner Utdanningstilbudets navn (kriterium 1) «Utdanningstilbudets navn skal være dekkende for innholdet og den yrkeskompetansen utdanningstilbudet gir.» Presentasjon I egenrapporten fra tilbyder så beskrives navnet som Opplæring av skipsoffiserer Nautisk fordypning ved Nordkapp Maritime Fagskole. På skolens hjemmeside er navnet på utdanningen Skipsoffisersutdanning i Maritim fagskole for Nautikk. Navnet som ble benyttet i forbindelse med søknad til NOKUT var skipsoffisersutdanning i fagskolen nautisk linje, og det er dette navnet som er godkjent av NOKUT. 14

20 Vurdering Tilbyder er ikke konsekvent når det gjelder navn på utdanningen. Skolen kan ikke endre navn på utdanningen uten å søke NOKUT om vesentlig endring. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. Tilbyder må konsekvent benytte det navnet som er godkjent av NOKUT - skipsoffisersutdanning i fagskolen nautisk linje, eller søke NOKUT om evt. navneendring Læringsmål (kriterium 2) «Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kvalifikasjonene må være på tertiært nivå, det vil si på nivået over det som oppnås i videregående opplæring.» Presentasjon Den sertifikatgivende utdanningen skal tilfredsstille internasjonale minimumskrav i STCWkonvensjonen (Standards of Training, Certifikation and Watchkeeping) med den tilhørende STCWkoden. Dette er en konvensjon og kode som Norge har ratifisert og den er derfor implementert i norske lover, regler og forskrifter. Læringsmål for utdanningen står i Studiehåndboka kapittel Studieinnhold del 7, opplæringsmål. Når det gjelder forholdet mellom studieplan og krav i STCW-konvensjonen og STCW-kode så er det utarbeidet matriser som dokumenterer at de forskjellige kompetansene som er beskrevet i de relevante delene av STCW-koden er tatt med i utdanningen. Plan for utdanningstilbudet inneholder samsvarsmatriser for hvert enkelt fag. I disse matrisene listes opp temaene i faget med referanse til relevante IMO modellkurs 1, videre er det listet opp antall timer for hvert tema, undervisningsuke og undervisningsmateriell. Det går ikke fram av læringsmålene at utdanningen er på tertiært nivå. Vurdering Målformuleringene for utdanningen er lite presise og de er ikke målbare, de er ikke spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Det er viktig å understreke at matrisene ikke kan fungere som læringsmål for utdanningen. Det er viktig at det går tydelig fram av læringsmålene for utdanningen at den er på et tertiært nivå og ikke er en videregående utdanning. Nei, kriteriet er ikke oppfylt på en tilfredsstillende måte. 1 IMO modellkurs er kurs som er utviklet IMO, International Maritime Organization. Kursene er veiledende og innholder detaljerte læremål og forslag til læremiddel. Det er utarbeidet et kurs for sertifikatutdanning til D4 nivå, første året i fagskolen og ett kurs til sertifikatnivå D1, andre året i fagskolen. 15

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Drammen kommune. Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013

Drammen kommune. Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013 Drammen kommune Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester Dato

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013 Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning Noroff Fagskole AS April 2013 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Filmproduksjon 1 Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Maskinoffiser på ledelsesnivå Maskinoffiser på operativt nivå. Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, skipsteknisk linje April 2013

Maskinoffiser på ledelsesnivå Maskinoffiser på operativt nivå. Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, skipsteknisk linje April 2013 ledelsesnivå operativt nivå Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, skipsteknisk linje April 2013 Utdanningssteder: Bodin videregående skole og maritime fagskole Fagskolen i Kristiansand, Kvadraturen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Moteskolen AS Motedesign og modelisme Nivå/fagskolepoeng: 120 Undervisningsform:

Detaljer

Lokomotivførerutdanning. Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole November 2012

Lokomotivførerutdanning. Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole November 2012 Lokomotivførerutdanning Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole November 2012 Utdanningssted: Norsk jernbaneskole (NJ) Utdanningstilbud: Lokomotivførerutdanning Dato for vedtak: 01.11.2012

Detaljer

Lokomotivførerutdanning. Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole Juni 2012

Lokomotivførerutdanning. Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole Juni 2012 Lokomotivførerutdanning Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole Juni 2012 Utdanningssted: Norsk jernbaneskole (NJ) Utdanningstilbud: «lokomotivførerutdanning» Dato for vedtak: 12.06.2012

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013 Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon Noroff Fagskole AS Juli 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, Kristiansand, Bergen,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse Moteskolen AS September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Moteskolen AS Moteutviklingsledelse Nivå/fagskolepoeng: 60 Undervisningsform:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Tønsberg for fagskoleutdanningen strategisk logistikkstyring fra Folkeuniversitetet Sør-Øst Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknisk Akademi AS

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknisk Akademi AS NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknisk Akademi AS Revidering av godkjenning for utdanningene boreteknologi og brønnservice Februar 2016 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene.

Detaljer

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler.

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold Revidering av godkjenning for dekksoffiser og maskinoffiser April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform:

Detaljer

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for fagskoleutdanningen «maskinteknikk» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

Dekksoffiser på ledelsesnivå Dekksoffiser på operativt nivå. Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, nautisk linje April 2013

Dekksoffiser på ledelsesnivå Dekksoffiser på operativt nivå. Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, nautisk linje April 2013 Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, nautisk linje April 2013 Utdanningssteder: Bodin videregående skole og maritime fagskole Fagskolen i Kristiansand, Kvadraturen skolesenter Fagskolen i Møre

Detaljer

Samarbeidsavtalen mellom Sjøfartsdirektoratet og NOKUT Godkjenning av fagskoleutdanning. Helge Eik Ole Bernt Thorvaldsen

Samarbeidsavtalen mellom Sjøfartsdirektoratet og NOKUT Godkjenning av fagskoleutdanning. Helge Eik Ole Bernt Thorvaldsen Samarbeidsavtalen mellom Sjøfartsdirektoratet og NOKUT Godkjenning av fagskoleutdanning Helge Eik Ole Bernt Thorvaldsen Et konstruktiv samarbeid Et gjensidig ønske om konstruktivsamarbeid hos både Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft Fagskulen i Sogn og Fjordane September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene:

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene: Nasjonal standard Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger Maritim fagretning Fordypningene: FTM01 dekksoffiser på ledelsesnivå FTM02 maskinoffiser på ledelsesnivå FTM03dekksoffiser

Detaljer

Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid. Folkeuniversitetet Øst September 2013

Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid. Folkeuniversitetet Øst September 2013 Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid Folkeuniversitetet Øst September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lillestrøm, Hamar, Rena, Kongsvinger,

Detaljer

Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007

Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007 Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007 FAGSKOLEN I DET NORSKE UTDANNINGSSYSTEMET Ph.D, 3 år Master, 2 år Fagskole ½ til 2 år Yrkesfaglig 3 eller 2+2 Bachelor,

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Beauty makeupartist. Tone Lise Akademiet AS November 2012

Beauty makeupartist. Tone Lise Akademiet AS November 2012 Beauty makeupartist Tone Lise Akademiet AS November 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo Beauty makeupartist Dato for vedtak: 07.11.2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år Hege Juel Lindegaard

Detaljer

Revidering av godkjenning av fagskoleutdanningene ved Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS. juni 2011

Revidering av godkjenning av fagskoleutdanningene ved Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS. juni 2011 Revidering av godkjenning av fagskoleutdanningene ved Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS juni 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS, Strømmen Utstillingsdesign

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

Merkantil helsekoordinator fremtidens helsesekretær. ecademy AS September 2012

Merkantil helsekoordinator fremtidens helsesekretær. ecademy AS September 2012 Merkantil helsekoordinator fremtidens helsesekretær ecademy AS September 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo Merkantil helsekoordinator Fremtidens helsesekretær Dato for vedtak: 13.09.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

Tverrfaglig miljøarbeid. Sørlandets fagskole Oktober 2012

Tverrfaglig miljøarbeid. Sørlandets fagskole Oktober 2012 Tverrfaglig miljøarbeid Sørlandets fagskole Oktober 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Sørlandets fagskole, Grimstad Tverrfaglig miljøarbeid Dato for vedtak: 04.10.2012 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Makeup og styling. Norsk fotofagskole AS Mai 2012

Makeup og styling. Norsk fotofagskole AS Mai 2012 Makeup og styling Norsk fotofagskole AS Mai 2012 Utdanningssted: Norsk fotofagskole AS Utdanningstilbud: Makeup og styling Dato for vedtak: 24.05.2012 Utdanningslengde: Halvannet år Sakkyndige: Hege Juel

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Vesentlig endring endring av navn og studieplan for BIM-tekniker fordypning konstruksjon og fordypning installasjon. Fagskolen i Oslo September 2013

Vesentlig endring endring av navn og studieplan for BIM-tekniker fordypning konstruksjon og fordypning installasjon. Fagskolen i Oslo September 2013 Vesentlig endring endring av navn og studieplan for BIM-tekniker fordypning konstruksjon og fordypning installasjon Fagskolen i Oslo September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen i Oslo BIM-tekniker,

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning]

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning] Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning] Opprettelse av nytt studiested på Hadsel for fagskoleutdanningen «eldreomsorg» fra Nordland fagskole i helse- og sosialfag - Bodø. Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter

NOKUTs tilsynsrapporter NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring av Spesialreinhald og sterilforsyning i helsetenesta Utvidelse til nettbasert med samlinger Fagskulane i Hordaland, Fusa fagskule Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted:

Detaljer

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid. Fagskolen Innlandet Februar 2012

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid. Fagskolen Innlandet Februar 2012 Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Fagskolen Innlandet Februar 2012 Utdanningssted: Fagskolen Innlandet, Gjøvik Utdanningstilbud: Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid

Detaljer

Makeupartist. Fagskolen i Rogaland ved Jåttå videregående skole Oktober 2012

Makeupartist. Fagskolen i Rogaland ved Jåttå videregående skole Oktober 2012 Makeupartist Fagskolen i Rogaland ved Jåttå videregående skole Oktober 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen i Rogaland ved Jåttå videregående skole Makeupartist Dato for vedtak: 04.10.2012

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012 Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse FosFor 2012 Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig i 2010 Ny nasjonal kvalifikasjonsforskrift fra 1. januar 2012 Lov om Skipssikkerhet i 2007 Tilpasset

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested på Opus Lofoten i Leknes for fagskoleutdanningen «tverrfaglig miljøarbeid» fra Nordland fagskole i helse- og sosialfag - Narvik.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College

NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College Revidering av fagskoleutdanningen menighet- og misjonsledelse Februar 2014 Tilbyder/studiested: Utdanningens navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform:

Detaljer

Petroleumsfag med fordypning i boring

Petroleumsfag med fordypning i boring Petroleumsfag med fordypning i boring RP Services AS Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert med samlinger i Kvinesdal Petroleumsfag med fordypning i boring Dato for vedtak: 12. februar

Detaljer

Helse, aldring og aktiv omsorg. NKI AS November 2012

Helse, aldring og aktiv omsorg. NKI AS November 2012 Helse, aldring og aktiv omsorg NKI AS November 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKI Nettstudier Helse, aldring og aktiv omsorg Dato for vedtak: 12. november 2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ett

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om godkjenning av fagskoleutdanning. Versjon 2.0, november 2014 Versjonslogg Versjon Dato Endringer

Detaljer

Biomekanikk. Sirius Naturterapeutisk Skole AS Februar 2013

Biomekanikk. Sirius Naturterapeutisk Skole AS Februar 2013 Biomekanikk Sirius Naturterapeutisk Skole AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Sirius Naturmedisinske Fagskole, Haugesund Biomekanikk Dato for vedtak: 6. februar 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Fagskoleutdanning innen veiledning. Lukas fagskole og kurssenter Februar 2013

Fagskoleutdanning innen veiledning. Lukas fagskole og kurssenter Februar 2013 Fagskoleutdanning innen veiledning Lukas fagskole og kurssenter Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lukas fagskole og kurssenter Fagskoleutdanning innen veiledning Dato for vedtak: 06.02.2013

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Luftfartsskolen

NOKUTs tilsynsrapporter Luftfartsskolen NOKUTs tilsynsrapporter Luftfartsskolen Revidering av fagskoleutdanningene trafikkflyger fly og trafikkflyger helikopter Februar 2016 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningenes navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform:

Detaljer

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning.

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning. Del 1: Overordnet plan FTM03 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på operativt nivå Maritim fagretning. Fordypning dekksoffiser på operativt nivå. Læringsutbyttet

Detaljer

Bedriftsleiing i landbruket. Fagskolen Rogaland v/øksnevad vidaregåande skole Desember 2012

Bedriftsleiing i landbruket. Fagskolen Rogaland v/øksnevad vidaregåande skole Desember 2012 Bedriftsleiing i landbruket Fagskolen Rogaland v/øksnevad vidaregåande skole Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Rogaland v/ Øksnevad vidaregåande skole Bedriftsleiing i landbruket

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! NOKUT

Forord. Lykke til med arbeidet! NOKUT i Forord Fagskoleloven åpner for at tilbydere som har godkjente fagskoleutdanninger på bestemte vilkår kan få fullmakt til å opprette utdanninger innen et avgrenset fagområde. En tilbyder som har fått

Detaljer

Helseadministrator samhandling og forvaltning

Helseadministrator samhandling og forvaltning Helseadministrator samhandling og forvaltning ecademy AS September 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy Helseadministrator - samhandling og forvaltning Dato for vedtak: 13. september 2012 Utdanningslengde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming

NOKUTs tilsynsrapporter Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming NOKUTs tilsynsrapporter Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid

NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid NOKUTs tilsynsrapporter Psykisk helsearbeid og rusarbeid Vesentlig endring av den allerede godkjente fagskoleutdanningen psykisk helsearbeid ved Fagskolen Oslo Akershus Mai 2015 Tilbyder/Utdanningssted:

Detaljer

Migrasjon og integrasjon. Treider Fagskoler AS Februar 2013

Migrasjon og integrasjon. Treider Fagskoler AS Februar 2013 Migrasjon og integrasjon Treider Fagskoler AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Treider Fagskoler Oslo Migrasjon og integrasjon Dato for vedtak: 06.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. Studieforbundet AOF Norge Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. Studieforbundet AOF Norge Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet Studieforbundet AOF Norge Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Midt-Norge i Trondheim, AOF Oslo og Akershus i Oslo Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 30.

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Digital markedskommunikasjon. Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse ved Norges Kreative Fagskole Desember 2012

Digital markedskommunikasjon. Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse ved Norges Kreative Fagskole Desember 2012 Digital markedskommunikasjon Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse ved Norges Kreative Fagskole Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse

Detaljer

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING?

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Ivar Lien, FiG 13.10.06 LOV-2003-06-20-56 1. Formål og virkeområde Lovens formål er å etablere et system for offentlig godkjenning av fagskoleutdanninger. Loven skal bidra

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Aschehoug fagskole AS Januar 2014

Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Aschehoug fagskole AS Januar 2014 Psykisk helsearbeid og rusarbeid Aschehoug fagskole AS Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo, Bergen og Trondheim Psykisk helsearbeid og rusarbeid Dato for vedtak: 13.01.2014 Fagskolepoeng:

Detaljer

Ledelse i offentlig sektor. NKI AS Januar 2013

Ledelse i offentlig sektor. NKI AS Januar 2013 Ledelse i offentlig sektor NKI AS Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKI AS Ledelse i offentlig sektor Dato for vedtak: 22. januar 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år Frode Andersen

Detaljer

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og kols

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og kols Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og kols AOF Haugaland September 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Sauda, Ølen Kroniske sykdommer hos voksne og

Detaljer

Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv. Sommer Som Vinter AS september 2012

Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv. Sommer Som Vinter AS september 2012 Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv Sommer Som Vinter AS september 2012 Utdanningssted: Sommer Som Vinter Studiesenter, Hemsedal Utdanningstilbud: aktivitetsbasert reiseliv Dato

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring ny studieplan og nytt navn, Psykisk helsearbeid og rusarbeid (tidl. Miljøarbeid innen rus)

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring ny studieplan og nytt navn, Psykisk helsearbeid og rusarbeid (tidl. Miljøarbeid innen rus) NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring ny studieplan og nytt navn, Psykisk helsearbeid og rusarbeid (tidl. Miljøarbeid innen rus) Fagskolen Telemark Desember 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets

Detaljer

Petroleumsteknologi med fordypning innen boring. Exsto Holding AS Februar 2013

Petroleumsteknologi med fordypning innen boring. Exsto Holding AS Februar 2013 Petroleumsteknologi med fordypning innen boring Exsto Holding AS Februar 2013 Utdanningssted: Exsto Tekniske Fagskole, Oslo og Trondheim Utdanningstilbud: Petroleumsteknologi med fordypning innen boring

Detaljer

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning.

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning. Del 1: Overordnet plan FTM04 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå Maritim fagretning. Fordypning maskinoffiser på operativt nivå. Læringsutbyttet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Anlegg og bergverk

NOKUTs tilsynsrapporter Anlegg og bergverk NOKUTs tilsynsrapporter Anlegg og bergverk Fagskolen i Kirkenes Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Fagskolen i Kirkenes / Kirkenes videregående skole Anlegg og bergverk Fagskolepoeng:

Detaljer

Kulturell iverksetter. Musikkteaterskolen AS November 2012

Kulturell iverksetter. Musikkteaterskolen AS November 2012 Kulturell iverksetter Musikkteaterskolen AS November 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Musikkteaterskolen, Oslo Kulturell iverksetter Dato for vedtak: 12. november 2012 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Miljøarbeid innen rus. Folkeuniversitetet Øst September 2013

Miljøarbeid innen rus. Folkeuniversitetet Øst September 2013 Miljøarbeid innen rus Folkeuniversitetet Øst September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Folkeuniversitetet Øst, Oslo Miljøarbeid innen rus Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige:

Detaljer

Helse- og frisklivscoaching. The Paradigm Academy September 2013

Helse- og frisklivscoaching. The Paradigm Academy September 2013 Helse- og frisklivscoaching The Paradigm Academy September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo og Grymyr Helse- og frisklivscoaching Dato for vedtak: 16. september 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Veiledning til fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til fagskoletilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til fagskoletilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om godkjenning av fagskoleutdanning. Versjon 2.1, februar 2016 Versjonslogg Versjon Dato Endringer

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Luftfartsskolen

NOKUTs tilsynsrapporter Luftfartsskolen NOKUTs tilsynsrapporter Luftfartsskolen Revidering av fagskoleutdanningene trafikkflyger fly og trafikkflyger helikopter September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningenes navn: Nivå/fagskolepoeng:

Detaljer

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund:

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: Til YS v/ Gunn kristoffersen Høring fra NOKUT kvalitetssikring av høyskoler. Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: HØRING: NOKUTs RETNINGSLINJER

Detaljer

Motekonsulent. Image People AS. September 2012

Motekonsulent. Image People AS. September 2012 Motekonsulent Image People AS September 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Oslo Motekonsulent Dato for vedtak: 03.09.2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: ett år Kari Evjan og Gerd Kristin Hansen Saksnummer:

Detaljer

Fagskole i kjøkken- og restaurantledelse. Fagskolen i Rogaland v/jåttå videregående skole Desember 2012

Fagskole i kjøkken- og restaurantledelse. Fagskolen i Rogaland v/jåttå videregående skole Desember 2012 Fagskole i kjøkken- og restaurantledelse Fagskolen i Rogaland v/jåttå videregående skole Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Jåttå vgs, Jåttåvågveien 3, Stavanger Fagskole i kjøkken- og restaurantledelse

Detaljer