Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 6/09 KOSTNADER TILKNYTTET BYTTE AV SENTRIFUGE PÅ VÅRNES RENSEANLEGG 2/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 6/09 KOSTNADER TILKNYTTET BYTTE AV SENTRIFUGE PÅ VÅRNES RENSEANLEGG 2/2"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP TILLEGGSSAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf , el. E-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 6/09 KOSTNADER TILKNYTTET BYTTE AV SENTRIFUGE PÅ VÅRNES RENSEANLEGG 2/2 7/09 BCC BRUNSTAD CONFERENCE CENTER - IVERKSETTELSE AV INNDRAGNINGSVEDTAK, SØKNAD OM UTSETTELSE, SAMT VURDERING AV BEVILLING TIL RESTAURANT DAVIDOS 6/6 8/09 MARIN KARTLEGGING 2007/ /13 Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek, opplysningstjenesten Stokke rådhus og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den 23. januar 2009 Nils Ingar Aabol ordfører sign. Mette Gravdal møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/155 Arkiv: M42 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen KOSTNADER TILKNYTTET BYTTE AV SENTRIFUGE PÅ VÅRNES RENSEANLEGG Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/09 Hovedutvalg for miljøv. og komm.tekn /09 Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Budsjettet for innkjøp av ny sentrifuge til Vårnes RA økes fra til Økningen på kr ,- finansieres ved et låneopptak. 2. Budsjettet endres slik: Konto kr Konto kr Behandling i hovedutvalg for miljøv. og komm.tekn. den sak 4/09 Kåre Pettersen (V): fremmet flg. forslag: 1. Budsjettet for innkjøp av ny sentrifuge samt tilhørende bygningsmessige arbeider på Vårnes RA økes fra til Økningen på kr ,- finansieres ved et låneopptak. 2. Budsjettet endres slik: Konto kr Konto kr Votering: Enstemmig (7-0) Innstilling til formannskapet: 1. Budsjettet for innkjøp av ny sentrifuge samt tilhørende bygningsmessige arbeider på Vårnes RA økes fra til Økningen på kr ,- finansieres ved et låneopptak. 2. Budsjettet endres slik: Konto kr Konto kr Enstemmig tiltrådt (7-0) Side 2 av 17

3 Sammendrag: Slambehandlingutstyret på Vårnes renseanlegg er svært gammelt og modent for utskifting, kommunalteknisk avdeling hadde anbud ute på slutten av 2008, og prisene vi fikk inn lå noe høyere en forventet når budsjettet ble laget. Bytte av sentrifuge fører også med seg en del følgekostnader, da vi ønsker å beholde eksisterende sentrifuge som en reserveløsning for fremtiden. Kostnadene skal også dekke det at vi fjerner en del utstyr som ikke lenger er nødvendig i og med at eksisterende slambehandling gjøres om. Dette skjer ved at vi i kutter ut dagen våtorganiske slambehandling og satser på et felles slambehandlingsanlegg som planlegges bygget i Tønsbergregionen. Inntil dette er på plass vil vi levere avvannet slam til TAU eller Holmestrand for videre behandling. Side 3 av 17

4 Saksutredning Vedlegg: Ingen. Bakgrunn for saken: Stokke kommune har hatt utbytting av sentrifuge på Vårnes renseanlegg på programmet i flere år på bakgrunn av dette hadde vi innkjøp av ny sentrifuge ut på en anbudskonkurranse denne høsten og vi fikk inn 3 anbud på levering. Samtidig med anbudet på sentrifugen ba vi også om tilbud på levering av et polymeranlegg tilpasset sentrifuge, polymeranlegget er inkludert i prisene som følger Anbudene var generelt høyere en forventet, og i størrelsesorden fra ,- + mva til ,- + mva. Dette innbærer at investerings budsjettet på ,- ikke dekker kostnadene for innkjøp av sentrifuge og langt mindre dekke kostnadene for nødvendige byggearbeider for montering av sentrifuge. Monteringsarbeidene innebærer fjerning av en gammel slamsilo, samt diverse utstyr knyttet til eksisterende forhold på anlegget. Faktiske opplysninger: Dagens situasjon innebærer at hele anlegget er i sterkt behov for fornying og ombygging, eksisterende sentrifuge går mer eller mindre av gammel vane og faren for at det stopper opp øker jo lenger vi venter kostnadene til en stopp i behandlingen av slam vil beløpe seg til min /døgn dvs min /uken ,- i måneden da alt slammet må kjøres til f. eks TAU i Tønsberg. Eksisterende sentrifuge ble installert i 1991 og nærmer seg 18 år den er dermed svært gammel med tanke på det miljøet den opererer i, mens polymeranlegget er fra 1990 også er tilnærmet utslitt på lik linje med sentrifugen. Vi har likevel tenkt å beholde den gamle sentrifugen, slik at denne i fremtiden vil fungere som en reserve for den nye sentrifugen. Dette fordi vi ønsker å være mindre sårbare for fremtidige havarier, da bortkjøring av uavvannet slam medfører svært store kostnader Priser er hentet inn på nødvendig riving av eksiterende slamsilo (ikke i bruk), som står plassert i rommet vi skal plassere nytt polymeranlegg, priser på fjerning av varmeveksler som står plassert der fremtidig sentrifuge skal plasseres, samt priser på fjerning av utråtningsanlegg som er av en slik forfatning at de ikke lenger kan benyttes. Avvannet slam skal i fremtiden leveres på TAU eller Holmestrand for viderebehandling der. Side 4 av 17

5 Totale kostnader fremkommer slik: Ny sentrifuge og polymeranlegg levert av LAFOPA ,- Fjerning av og uttransport av varmeveksler 7 800,- Riving av gammel slamsilo ,- Riving av gammelt utråtningsanlegg ,- Ombygging av røranlegg ,- Ny slampumpe ,- Nødvendige bygningsmessige ombyggingsarbeider, Elektroarbeider og kabling ,- Sum knyttet til sentrifugeinstallasjon ,- eks MVA I og med at dette er en investering i avløpsbehandling vil vi få refundert all merverdiavgift Vurdering: Eksisterende anlegg for behandling av slam er nedslitt og vi forventer store kostnader knyttet til videre bruk av gammelt utstyr Økonomiske konsekvenser: Stokke kommune må øke budsjettet for innkjøp av sentrifuge fra til Beløpet dekkes inn ved å øke lånerammen med kr ,- dette finansieres av økede avgifter for avløpsbehandling. Konklusjon: Nødvendige låneopptak for å finansiere utbytting av sentrifuge og nødvendige ombygginger på Vårnes RA godkjennes. Side 5 av 17

6 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/558 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Vidar Andersen IVERKSETTELSE AV INNDRAGNINGSVEDTAK, SØKNAD OM UTSETTELSE, SAMT VURDERING AV BEVILLING TIL RESTAURANT DAVIDOS Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur /09 Formannskap Rådmannens forslag: 1. Søknad fra BCC om å forskyve iverksettingstidspunket for inndragning av skjenkebevilling avslås. 2. VIP - tribunen omfattes ikke av skjenkebevillingen til restaurant Davidos. Det følger av dette at det ikke kan serveres alkohol på VIP tribunen i inndragningsperioden. Behandling i hovedutvalg for oppv., omsorg og kultur den sak 3/09 Elisabeth Larsen (SP) fremmet følgende nytt forslag til innstilling: HOOK tar saken til foreløpig orientering og saken sendes videre til formannskap for endelig behandling. Votering: Nytt forslag fra Elisabeth Larsen (SP) enstemmig tiltrådt (7-0). HOOK`s innstilling til formannskapet: HOOK tar saken til foreløpig orientering og saken sendes videre til formannskap for endelig behandling. Sammendrag: I mai 2008 ble det av skjenkekontrollen avdekket brudd på skjenkebestemmelsen ved BCC. Bruddene førte senere til inndragning av bevilling. Kommunens vedtak om inndragning av skjenkebevilling for 1 uke skal nå iverksettes. Rådmannen har fastsatt dato for skjenkestopp og BCC søker nå om utsatt oppstart av iverksettingsdato evt. om Davidos VIP avdeling kan godkjennes som del av skjenkearealet til restaurant Davidos. Side 6 av 17

7 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: 1. Kommunestyrets bevillingsvedtak av hvor BCC innvilges inntil 8 bevillinger. 2. Tegninger fra BCC av med inndeling i skjenkeområder. 3. Brev fra kommunen av til BCC hvor kommunestyrets bevillingsvedtak defineres i 5 skjenkeområder. 4. Brev av fra Fylkesmannen i Vestfold - stadfesting av kommunens vedtak om inndragning av bevilling. 5. Brev til BCC med melding om Fylkesmannen vedtak og dato for iverksetting av vedtak om inndragning. 6. E-post fra Arctic Equestrian Games (AEG) til ordfører med redegjørelse for konsekvenser ved skjenkestopp og anmodning om utsatt iverksetting av vedtak. 7. Brev av til BCC med presisering av inndragningsvedtak. 8. E post fra BCC av med oversending av div. dokumenter. 9. E-post fra kommunen til BCC av med presisering av behandlingsmåte 10. Notat fra adv. Bjella med juridiske betraktninger om muligheter for utsatt iverksetting av inndragningsdato. 11. Beskrivelse av restaurant Davidos VIP avdeling 12. Søknad av fra BCC med anmodning om å vurdere Davidos VIP som del av Davidos restaurant. 13. Søknad av fra BCC om utsatt oppstart av iverksettingsdag til 1.februar Vedlegg: Ingen. Bakgrunn for saken: I mai 2008 ble det av skjenkekontrollen avdekket brudd på skjenkebestemmelsen ved BCC. Bruddene førte senere til inndragning av bevilling. Kommunens vedtak om inndragning av skjenkebevilling for 1 uke skal nå iverksettes. Rådmannen har fastsatt dato for skjenkestopp og BCC søker nå om utsatt oppstart av iverksettingsdato evt. om Davidos VIP avdeling kan godkjennes som del av skjenkearealet til restaurant Davidos. Faktiske opplysninger: BCC fikk i f sak 59/08 inndradd skjenkebevillingen for 1 uke. Vedtaket ble påklaget og klagen er nå avvist av fylkesmannen i Vestfold. Vedtaket skal dermed iverksettes og rådmannen har i brev av 7 og (dok 5 og 7) fastsatt inndragningsperioden til å gjelde fra og med fredag kl til og med kl Oppstartsdato ble satt ca 3 uker fram tid slik at BCC skulle få praktisk tid til å områ seg i forhold til vedtaket. Kommunen er i diverse e poster, telefonsamtaler og møter med bevillingshaver (dok 6) blitt gjort oppmerksom på at inndragningstidspunktet rammer avviklingen av Arctic Equestrian Games (AEG), et hesteshow med en rekke nasjonale og internasjonale deltakere og sponsorerer. Kommunen er også gjort oppmerksom på de negative følger (økonomiske tap, dårlig omdømme og mulig konkurs (Vestfold Horse show)) som kan inntre dersom kommunens stengetidspunkt gjennomføres. Side 7 av 17

8 I notat fra adv. Bjella (dok 10) framgår at BCC mener at inndragningsdatoen skaper helt utilsiktede store følger, ikke bare for BCC, men også for en uskyldig tredjepart, og ber derfor kommunen forskyve iverksettingen med 2 dager. Advokat Bjella skriver i sitt notat: 1. februar er avslutningsdato for et stort ridestevne som arrangeres for fjerde år på rad i Stokke kommune ved Brunstad, og som det har vært arbeidet med i flere år for å etablere en tradisjon for. Denne siste helgen av stevnet er vip tribunen utsolgt og alle sponsorene er til stede. De har betalt en sponsorpakke som inkluderer bedre middag med vin mens stevnet pågår, servert i eget areal reservert for disse deltakerne (ca 120 personer). Disse sponsorene sier arrangøren AEG/Vestfold horseshow at de er helt avhengige av for å kunne avholde slike arrangementer, og også for dette arrangementet særskilt. Dersom BCC ikke har skjenkebevilling for denne helgen vil arrangøren ikke kunne levere det sponsorene har betalt for, og arrangementet for dem vil ikke kunne gjennomføres, slik jeg forstår det. Dette får dramatiske følger for arrangøren konkret for dette arrangementet, fordi denne helgen under stevnet er helt avgjørende for pleie av sponsorkontraktene. Deltakerne er som nevnt påmeldt og penger er innbetalt. Må dette avlyses, venter eieren av AEG, vestfold Horse Show, at de vil miste sine sponsorer til dette arrangementet. De uttaler også at slikt bortfall av sponsorer og støtte som svikt i arrangementet her er så dramatisk at det kan gjøre det nødvendig å slå AEG konkurs. BCC har etter det jeg forstår selv mottatt varsel om oppsigelse for det samme arrangementet for de to kommende år, og varsel om erstatning for tap som AEG og Vestfold Horse show vil lide som følge av at dette arrangementet ikke kan gjennomføres som forutsatt. At inndragningen skulle få så sterk virkning, særlig for en uskyldig tredjepart, har neppe vært kommunens mening da datoen for iverksetting ble bestemt. Det kan derfor vises til særlig gode grunner for å omgjøre vedtaket om iverksettelse slik at datoen settes til 1. februar i stedet for 30.januar. Notatet gir videre uttrykk for at det ikke er noe rettslig til hinder for at kommunen kan omgjøre sitt vedtak, det følger av forvaltningslovens 35 1.ledd. hvor det heter: Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser eller Bruddene på skjenkebestemmelsene, som senere førte til inndragning av bevilling, ble begått i mai På dette tidspunktet var hele BCC omfattet av en skjenkebevilling. Alle salgs- og skjenkebevillinger i kommunen opphørte i juni 2006 og ble fornyet ved nye vedtak i kommunestyret 16.juni For BCC`s vedkommende valgte kommunestyret å gi inntil 8 bevillinger i stedet for 1 som tidligere. (dok 1) Utgangspunktet for dette var et ønske om å splitte opp i mindre skjenkearealer og derved bedre kontrollmulighetene. Rådmannen ble i samme vedtak gitt i oppdrag å definere de enkelte bevillingsområder nærmere. Rådmannen gjennomførte sommeren 2008 møte med BCC og inndelingen av BCC i 5 skjenkeområder ble definert i samarbeid med bevillingshaver ved brev og tegninger av 5 og (dok 2 og 3). Side 8 av 17

9 I brev av (dok 7) presiserer rådmannen at det areal som omfattes av inndragningsvedtaket er det som i tidligere brev (dok 2 og 3) er definert som: skjenkeområde 2 Senteret med uteservering. Inndragningen blir gjort i dette området som følge av at det var i dette området bruddene som lå til grunn for inndragningsvedtaket ble begått. Denne presisering innebærer at BCC i inndragningsperioden fortsatt har skjenkebevilling for : Restaurant Davidos Brunstad Marina med uteservering Brunstadodden uteservering Styrerom I brev av (dok 12) skriver BCC: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk har i 4. 2, 4.ledd en formulering hvor det heter at: Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevillingen kan for en enkelt anledning utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet I kommentarene til loven heter det videre i 4.2.4: Etter fjerde ledd må skjenkebevillinger knyttes til et bestemt angitt lokale. Med et bestemt lokale menes det at arealet hvor skjenkingen skal foregå, må være klart avgrenset og fremstå som et skjenkested. Hvis virksomheten flyttes til andre lokaler, faller bevillingen bort. Det kan foretas innskrenkninger eller mindre utvidelser til tilstøtende lokaler uten ny bevillingssøknad. Derimot vil det ikke lenger være det samme lokalet dersom virksomheten flyttes fra en etasje til en annen i samme bygg. En utvidelse av lokalene som ikke er bagatellmessig, krever at ny bevillingssøknad behandles. Bevillingsmyndigheten bør kreve at søker legger fram arealbeskrivelser. Dette arealet bør også fastsettes i bevillingsvedtaket. En bevilling kan unntaksvis omfatte lokaler som er atskilt. Det avgjørende vil være i hvilken grad bevillingsmyndigheten etter omstendighetene finner det rimelig å betrakte de adskilte Side 9 av 17

10 lokalene som en og samme skjenkevirksomhet og om bevillingshaveren vil være i stand til å føre nødvendig og forsvarlig tilsyn med skjenkingen i lokalene. Dette kan ikke avgjøres på generelt grunnlag, men må vurderes av bevillingsmyndighetene ut fra omstendighetene i den enkelte sak. Avgrensingen av skjenkeområdene ble gjort etter en gjennomgang av BCC sommeren 2008 og etter tegninger utformet på BCC i september (dok 2 og 3) Det fremgår ingen henvisninger til at restaurant Davidos har en arrangementsavhengig VIP avdeling. Den omtalte VIP avdelingen bygges opp i storhallens søndre gavl og ligger dermed inne i det området som tidligere er definert som skjenkeområde 2 Senteret med uteservering. Det området som omfattes av den aktuelle inndragning. I dok 11 fra BCC gis en en nærmere beskrivelse av Davidos VIP avdeling. I følge denne beskrivelsen ble VIP avdelingen etablert i januar 2006, noe som hadde sammenheng med satsningen på de årlige hesteshow. I dette arrangementet fremstilles sponsorene som viktige bidragsytere til det økonomiske grunnlaget. Konseptet beskrives nærmere slik: VIP tribunen bygges opp i forkant av AEG og demonteres etter AEG Sponsorer og annet VIP personell kjøper fast plass på VIP tribunen for hele eller deler av arrangementet. Sponsorer inntar alle måltider på VIP tribunen og det serveres øl og vin til maten. Menyen for restauranten skal synliggjøre egen retter for VIP VIP personellet kan følge med på sportsarrangementet fra VIP tribunen. VIP tribunen er ikke tilgjengelig for vanlig publikum. Egen vakt ved inngangen til VIP tribunen sjekker akkreditering. All mat og drikke leveres fra Davidos kjøkken. Servitørene skal kunne jobbe i den åpne restauranten og i den lukkede VIP avdelingen. All varelevering skjer i vareheisen mellom restaurantavdeling og VIP avdeling. All omsetning på VIP tribunen inngår i Davidos restaurant. BCC ønsker utfra ovenstående en avklaring på om VIP tribunen kan regnes som del av restaurant Davidos og dermed unntatt fra den inndragning av skjenkebevilling som omfatter den øvrige delen av storhallen eller senteret med uteservering. Vurdering: Søknad fra BCC av om utsatt oppstart av iverksettingsdag til 1.februar BCC argumenterer i sin søknad med at inndragningsvedtaket rammer en uskyldig tredjepart (Vestfold Horse show) VHS, og at vedtaket rammer både VHS og BCC økonomisk hardt. Alkoholloven anviser inndragning av bevilling som sanksjonsmulighet ved brudd på skjenkebestemmelsene. BCC har tidligere fått inndradd bevillingen som følge av brudd på bestemmelsene og er således både fra tidligere saker og fra behandlingen av denne saken vel kjent med sanksjonsformen. Inndragningsvedtaket er vurdert av Fylkesmannen i Vestfold som Side 10 av 17

11 stadfester kommunes vedtak. Vedtaket er dermed endelig, og det er ikke rom for ytterligere klagebehandling. Det ligger etter rådmannens oppfatning i sakens natur at en inndragning, i tillegg til å ramme bevillingshaveren BCC, også vil ramme en tredje part, i denne sammenhengen gjestene på skjenkestedet som i inndragningsperioden ikke kan skjenkes. BCC er et meget stort konferanse - sted og har naturlig nok også meget store arrangementer. At det dermed kan være store gjestegrupper, med dertil store beløp involvert, følger av stedets driftsform. De bevillinger, kommunestyret har tildelt BCC, gjelder for hele året uten tidsbegrensninger. Rådmannens valg av tidspunkt tok utgangspunkt i en vurdering om at bevillingshaver måtte få en rimelig frist (3 uker) i forhold til dato for iverksetting. Rådmannen hadde på dette tidspunktet ingen kjennskap til eventuelle arrangement på BCC i inndragningsperioden. Det ville også, etter rådmannens oppfatning, være en svært umulig situasjon å sette kommunen i, dersom rådmannen enten alene eller i samarbeid med det skjenkested som skal utsettes for sanksjoner som følge av brudd på skjenkebestemmelsene, skulle vurdere i hvilken grad skjenkestedet faktisk ble rammet, enten det nå gjelder hensynet til tredjepart eller en kommersiell vurdering og sette inndragningstidspunktet etter dette. For øvrig er rådmannen enig med advokat Bjella i at det rettslig sett kan være mulig for kommunen å endre sitt vedtak. Konklusjon: Inndragning som sanksjon vil måtte ramme både skjenkestedet og en tredjepart. Bevillingshaver er vel kjent med saksbehandlingen i inndragningssaker, og det kunne ikke komme overraskende på bevillingshaver at vedtaket ville bli iverksatt. Tidspunket for iverksetting bør settes med en rimelig frist, og 3 uker fra lovlig vedtak er etter rådmannens oppfatning tilstrekkelig. Søknad om utsatt iverksetting av inndragningsvedtaket bør avslås. Søknad av fra BCC med anmodning om å vurdere Davidos VIP som del av Davidos restaurant. VIP - avdelingen var ukjent for kommunen før inndragningstidspunket var kjent. Inndelingen av skjenkeområdene ble gjort i nært samarbeid med BCC, og tegningene som angir det bestemte (skjenke)arealet (j.fr.alkohollovens 4.2, 4.ledd), er utformet av BCC. BCC legger til grunn at VIP - avdelingen alltid har vært en del av restaurant Davidos. Rådmannen har ingen merknader til dette, da BCC tidligere hadde en bevilling for hele stevnestedet. BCC gir uttrykk for at det er en forglemmelse som begrunner hvorfor VIP - tribunen ikke ble tegnet inn på tegningene som avgrenser skjenkearealet, og at dette området dermed likevel nå må kunne oppfattes som del av restaurant Davidos. I kommentarene til 4.2 heter det at: Det kan foretas innskrenkninger eller mindre utvidelser til tilstøtende lokaler uten ny bevillingssøknad. Side 11 av 17

12 Derimot vil det ikke lenger være det samme lokalet dersom virksomheten flyttes fra en etasje til en annen i samme bygg. En utvidelse av lokalene som ikke er bagatellmessig, krever at ny bevillingssøknad behandles. VIP - avdelingen bygges opp i søndre del av storhallen, innenfor det som er betegnet som et annet skjenkeområde. VIP - avdelingen ligger på et annet plan enn restaurant Davidos. Utvidelsen kan neppe betegnes som bagatellmessig i og med at VIP - avdelingen kan ta inntil 120 personer, mens Davidos har ca 140 plasser. En bevilling kan unntaksvis omfatte lokaler som er atskilt. Det avgjørende vil være i hvilken grad bevillingsmyndigheten etter omstendighetene finner det rimelig å betrakte de adskilte lokalene som en og samme skjenkevirksomhet og om bevillingshaveren vil være i stand til å føre nødvendig og forsvarlig tilsyn med skjenkingen i lokalene. Når inndelingen i de ulike skjenkeområder ble diskutert sommeren 2008, var det opprinnelig et ønske, både fra BCC og rådmannen, å splitte opp også det området som senere fikk betegnelsen senteret med uteservering i flere skjenkeområder. Innenfor dette arealet ligger flere steder/områder hvor det ved ulike arrangementer skjenkes. (Inne i hallen, rett utenfor inngangsdørene til hallen, osv.) Skjenkekontrollen pekte imidlertid på at nettopp i disse områdene ville det være svært uheldig å lage ulike skjenkeområder, dette av hensyn til alkohollovens bestemmelser om forbud mot å bringe alkoholholdig drikke fra et skjenkested til et annet. Det ble vurdert som konfliktdempende at senteret med uteservering ble definert som ett skjenkeområde, og rådmannen kan dermed vanskelig se at denne vurderingen skulle bli annerledes ved oppbyggingen av VIP - tribune for enkeltarrangement. Konklusjon: Det foreligger ikke tegninger eller beskrivelser av VIP - tribunen som del av Davidos i det materialet som ligger til grunn for skjenkebevillingen for denne restauranten. VIP - tribunen bygges derimot opp i et område som omfattes av en annen bevilling, og som også omfattes av inndragningsvedtaket. Av kommentarene til 4.2 fremgår (ikke bagatellmessig, ulikt plan, nødvendig og forsvarlig tilsyn) at det ikke er åpenbart rimelig å knytte disse to områdene sammen i en bevilling. Rådmannen vil derfor ikke anbefale at VIP - tribunen skal omfattes av skjenkebevillingen til restaurant Davidos. Det følger av dette at det ikke kan serveres alkohol på VIP tribunen i inndragningsperioden. BCC anmoder også kommunen å ta stilling til om BCC i framtiden kan få med VIP tribunen som del av Davidos. Rådmannen har av tidshensyn ikke vurdert dette spørsmålet i denne sak og vil derfor be BCC evt. fremme en egen og ny søknad om slik bevilling. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konklusjon: Søknadene avslås og rådmannens tidligere vedtak om iverksetting av inndragningsvedtaket opprettholdes. Side 12 av 17

13 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/1731 Arkiv: K54 &32 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik MARIN KARTLEGGING 2007/2008 Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 Hovedutvalg for miljøv. og komm.tekn /09 Formannskap Rådmannens forslag: Stokke kommune deltar ikke i prosjektet for kartlegging av lokale forekomster av marine naturtyper. Behandling i Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk den sak 1/09 Kåre Pettersen (V) fremmet flg. fellesforslag på vegne av Ap, Krf og V:: 1. HMK anbefaler at Stokke kommune deltar i prosjektet for kartlegging av lokale forekomster av marine naturtyper. 2. Kostnadene dekkes med NOK i henholdsvis 2009 og 2010 fra konto Saken oversendes formannskapet til videre behandling. Votering: Enstemmig vedtatt (7-0) Innstilling til formannskapet: 1. HMK anbefaler at Stokke kommune deltar i prosjektet for kartlegging av lokale forekomster av marine naturtyper. 2. Kostnadene dekkes med NOK ,- i henholdsvis 2009 og 2010 fra konto Saken oversendes Formannskapet til videre behandling. Enstemmig tiltrådt (7-0). Sammendrag: Utvalgte marine naturtyper langs norskekysten skal i løpet av perioden kartlegges gjennom et nasjonalt program. Kartleggingen er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet. Side 13 av 17

14 Blant naturtypene som skal kartlegges er ålegrasenger og bløtbunnsområder. Kartleggingen av disse naturtypene gjennomføres av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet. Gjennom det nasjonale kartleggingsprogrammet vil forekomster av ålegrasenger og bløtbunnsområder som anses å være nasjonalt eller regionalt viktige (såkalte A- og B- lokaliteter), bli kartlagt. For å få en helhetlig kartlegging av kystområdene er det imidlertid et ønske at også lokalitetene som anses å være lokalt viktig (C- lokaliteter), blir kartlagt. Det er derfor valgt å ta dette inn som et del- prosjekt i det nasjonale kartleggingsprogrammet. Kostnadene knyttet til kartlegging av lokalt viktig forekomster dekkes ikke av det nasjonale programmet, slik at kommunene må stå for deler av disse. På bakgrunn av dette fikk kystkommunene i Vestfold i 2008 en invitasjon til å delta i kartlegging av lokale lokaliteter til en kostnad på kr ,- pr kommune. For Stokke kommunes del ble dette spørsmålet tatt opp i politisk sak (saksnr. 29/08) i HMK`s møte den , med følgende vedtak: Stokke kommune deltar ikke i kartleggingen av lokalt viktige områder av marine naturtyper, men bidrar så langt som mulig i det nasjonale programmet som kartleggerlokaliteter som anses som nasjonalt- og regionalt viktige. Det har i ettertid kommet opp nye momenter, som gjør at saken nå fremmes til ny behandling. Det er blant annet vurdert at de mindre kystkommunene kan bidra med et mindre beløp. De fleste kystkommunene i Vestfold har nå sagt ja til å delta og til å bidra økonomisk til den lokale delen av kartleggingen. Kommunene vil samtidig sende en felles søknad til Fylkesmannen i Vestfold om skjønnsmidler til prosjektet. Horten kommune har påtatt seg oppgaven med å utforme en slik søknad. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan kostnadene skal fordeles mellom kommunene. Til tross for at det dreier seg om relativt beskjedne summer, har administrasjonen ikke klart å finne dekning i gjeldende budsjett. På bakgrunn av dette anbefaler administrasjonen at Stokke kommune ikke deltar i den lokale kartleggingen av marine naturtyper. Dersom HMK er av den oppfatning at Stokke bør delta i prosjektet, kan kostnadene eventuelt dekkes med kr ,- i henholdsvis 2009 og 2010 fra konto , som er til Formannskapets disposisjon. Side 14 av 17

15 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: Etter liste. Vedlegg: Forespørsel om å støtte felles søknad om skjønnsmidler, brev fra Horten kommune, datert Brev fra Vestfold Fylkeskommune, datert Bakgrunn for saken: Kystkommuner i Vestfold ble i 2008 invitert til å delta i kartleggingen av lokalt viktig forekomster av naturtypene ålegrasenger og bløtbunnsområder, til en kostnad på kr ,- pr kommune. Kommunene kunne velge å bidra med et mindre beløp, og kartleggingen ville da tilpasses beløpet. Saken ble i Stokke tatt opp i sak 29/08 i HMK`s møte den , med vedtak om at Stokke kommune ikke deltar i den lokale kartleggingen. Det har i etterkant av dette kommet en ny forespørsel vedrørende prosjektet, som nå legges fram for politisk behandling. Faktiske opplysninger: Det nasjonale kartleggingsprogrammet av marine naturtyper bygger blant annet på; FN`s Rio konvensjon i 1992, hvor alle land forplikter å kjenne til og ivareta sitt biologiske mangfold. St.mld. 58 ( ) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling, alle landets kommuner ble pålagt å gjennomføre en kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet innen kommunens områder. St.meld. 42 ( ) om biologisk mangfold. St.meld. 21 ( ) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Norge har forpliktet seg til å stanse tapet av biologisk mangfold innen Oslofjordområdet er et prioritert område i kartleggingsprogrammet på grunn av stort utbyggingspress. Fra 2008 til 2010 skal 15 naturtyper i minst halvparten av kystkommunene i Norge kartlegges. Marin kartlegging er ett av fem delprosjekter i Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. Det er i forbindelse med dette opprettet en prosjektgruppe i Vestfold, hvor alle kystkommuner er representert. Prosjektgruppen fungerer som et bindeledd mellom NIVA/ Havforskningsinstituttet og kystkommunene. Kartlegging av naturtypene ålegraseng og bløtbunnsområder utføres av NIVA. Kartleggingen blir gjennomført ved feltundersøkelser og resultatet av kartleggingen blir gjort tilgjengelig for kommunen på digital form, slik at dette kan legges inn i kommunens kartløsning. Ålegras og bløtbunnsområder er av stor betydning for dyre- og plantelivet i skjærgården. Ålegras er blant annet viktig for fisk som finner mat og skjulesteder der. Bløtbunnsområder er viktig for blant annet forekomster av skjell og sjøstjerner. Side 15 av 17

16 I 2008 mottok kystkommunene i Vestfold en invitasjon fra NIVA om å få kartlagt de såkalte C- områdene. Kostnadene knyttet til dette ble da satt til kr ,-pr. kommune. Den enkelte kommune kunne velge å gå inn med en mindre sum, men omfanget av kartleggingen ville da tilpasses dette beløpet. Stokke kommune tok invitasjonen fra NIVA opp til politisk behandling i HMK i møte den (sak 29/08), med vedtak om at kommunen ikke deltar i den lokale delen av kartleggingsprogrammet. Situasjonen i Vestfold var da at fire kommuner sa ja til deltagelse, totalt tre kommuner sa nei, mens for fire kommuner var situasjonen knyttet til eventuell deltagelse uavklart. Dette er en uheldig situasjon, da det er ønskelig å få til en helhetlig kartlegging langs kysten. Det er derfor viktig at alle kystkommunene deltar i den lokale kartleggingen. For å få alle kommuner til å delta i den lokale kartleggingen er det senere tatt opp i prosjektgruppen at mindre kommuner bør kunne gå inn i prosjektet med et mindre bidrag enn de større kommunene. Etter møte i prosjektgruppen i Vestfold, hvor også NIVA og Havforskningsinstituttet deltok, er det besluttet at kystkommunene samlet søker Fylkesmannen om skjønnsmidler til prosjektet. Det er viktig at alle kommunene støtter opp om dette, og det er også en forutsetning at kommunene kan bidra med en egenandel. Det er imidlertid ikke tatt stilling til en eventuell fordeling av kostnadene mellom kommunene. Vurdering: Forekomstene av ålegras er dårlig kartlagt i Vestfold, jf. rapport LNR fra NIVA. Det finnes imidlertid modeller for forekomster av bløtbunnsområder og ålegrasforekomster i Oslofjorden, som baserer seg på havdybde og bølgeeksponering. Dette identifiserer potensielle forekomster av naturtypene. For Stokke kommune finnes det potensielle forekomster av ålegras og bløtbunnsområder for store deler av kysten. NIVA har på bakgrunn av de modellerte forekomstene utarbeidet et kostnadsoverslag for å gjennomføre en kartlegging i felt. For Stokke er det stipulert en kostnad på kr ,- for å gjøre en kartlegging av de områdene som klassifiseres som C- områder. Den totale kostnaden for prosjektet er beregnet til kr ,-. Hvis vi ser på den stipulerte kostnaden knyttet til kartleggingen i Stokke (kr ,-), utgjør dette i underkant av 5 % av den totale kostnaden. Videre er det forutsatt at kommunene samlet bidrar med kr ,- til prosjektet. Dersom Stokke kommune bidrar med 5 % av denne summen, innebærer dette en kostnad på kr ,-. En kartlegging av marine naturtyper, som ålegras, er viktig ikke minst med tanke på framtidig planlegging og eventuell utbygging i sjøen. Blant annet vil det være nyttig informasjon ved valg av trasè for ledninger og kabler i sjøområder og ved utvidelse/nyetablering av båthavner eller badeplasser. Mudring i forbindelse med etablering av brygger er en viktig årsak til at ålegrasenger forsvinner. Dersom man har kartlagt forekomstene kan man ta hensyn til dette, og velge traseer som ikke er til skade for naturtypene. Gjennom det nasjonale kartleggingsprogrammet vil de nasjonalt viktige forekomstene av naturtypene bli kartlagt, uten noen kostnad for kommunen. Det er imidlertid viktig at også de lokalt viktige forekomstene blir kartlagt da dette vil gi et helhetlig bilde av situasjonen. En kartlegging som inkluderer C- lokalitetene vil utvilsomt være nyttig i forhold til planlegging. Side 16 av 17

17 De øvrige kystkommuner i Vestfold har valgt å delta i prosjektet. Dersom Stokke velger å stå utenfor prosjektet vil dette således være eneste kystkommune i Vestfold som ikke får kartlagt de lokale forekomstene av naturtypene. Havforskningsinstituttet og NIVA gjennomførte feltarbeidet i Vestfold i august/september Dette betyr at alle data er kartlagt, også C- lokalitetene. Disse vil imidlertid ikke bli gjort tilgjengelig for kommunen dersom vi velger å stå utenfor prosjektet. Etter en helhetsvurdering av forholdene i saken er rådmannens forslag til vedtak i saken at Stokke kommune ikke deltar i den lokale kartleggingen av marine naturtyper. Økonomiske konsekvenser: For å delta i kartleggingen av de lokale forekomstene av marine naturtyper som ålegras og bløtbunn, må kommunen bidra økonomisk. Det er besluttet at mindre kystkommuner kan gå inn med en mindre egenandel enn de større kommunene. Det er ikke tatt stilling til kostnadsfordelingen mellom kommunene, men Stokke kommunes prosentvise andel av kostnaden utgjør kr ,-. Konklusjon: En helhetlig kartlegging av de marine naturtypene langs kysten av Stokke vil være nyttig i forhold til blant annet fremtidig planlegging og behandling av saker knyttet til sjøområder. Kunnskap om hvor naturtypene befinner seg gjør det mulig å tilpasse nye tiltak, slik at man opprettholder et biologisk mangfold. Nye momenter i saken gjør at mindre kommuner kan bidra med en lavere egenandel. Det er likevel ikke funnet dekning for prosjektet i gjeldende budsjett. Administrasjonen anbefaler derfor at Stokke kommune ikke deltar i den lokale kartleggingen av marine naturtyper. Side 17 av 17

Tilleggssak sak lagt på bordet

Tilleggssak sak lagt på bordet STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tilleggssak sak lagt på bordet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.01.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019,

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. STOKKE KOMMUNE Formannskap Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: Fra 1000 til 1315 Til stede på møtet: Medlemmer: Nils Ingar Aabol Kristin S. Kihle Clas J. Hirsch Elisabeth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6 HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 09.10.2014 kl. 18:00 18.30 Sted: Oscarsborg møterom, rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 3. Møtende medlemmer: Odd Falch (Ap) Brit Østby Fredriksen

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Saksframlegg. Skjenkearealet godkjennes slik det fremkommer av vedlagte tegninger og arealbeskrivelse.

Saksframlegg. Skjenkearealet godkjennes slik det fremkommer av vedlagte tegninger og arealbeskrivelse. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VIDA RESTAURANT AS - PARKKAFEEN Arkivsaksnr.: 09/37493 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling

Detaljer

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale.

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201217489-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014.

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000247-49 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus på Sjøli (MERK!) Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 48/09 SANKSJONSSAK BJØRNEHIET PUB; BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Møtedato: 25.09.2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Møtedato: 25.09.2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: : 25.09.2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 12.12.2013 kl. 13:30-13.45. Sted: Hol kommunehus, møterom 3. Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201413657-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001983-76 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000324-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for samfunn og miljø. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for samfunn og miljø. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2010 Møtetid:

Detaljer

Bevillingssøker er Fana Catering og Selskapsservice AS, org. nr. 964 359 156. Det har ikke tidligere vært skjenkebevilling i lokalene.

Bevillingssøker er Fana Catering og Selskapsservice AS, org. nr. 964 359 156. Det har ikke tidligere vært skjenkebevilling i lokalene. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201303748-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201425465-16 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 15. oktober

Detaljer

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale.

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201406869-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201003191-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Stedet beskrives som et spisested hvor 70 % av omsetningen forventes å utgjøre mat.

Stedet beskrives som et spisested hvor 70 % av omsetningen forventes å utgjøre mat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201400590-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 FRA SAKSNR: 15/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 17/09 TIL KL: 21.50 Av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1. 1/15 15/8548 Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, 4-1.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1. 1/15 15/8548 Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, 4-1. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger Møtested: Salong 1 Møtedato: 13.11.2015 Tid: 12:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001546-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200609210-32 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. januar 2009

Detaljer

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ingen vara kunne stille.

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ingen vara kunne stille. Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 02.06.2010 - kl.18.00 20.40 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/6160-5 67232/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.10.2014 Tid: 12:00 (etter

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511301-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 02.11.2011 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Detaljer

Stedet beskrives som et spisested hvor 80 % av omsetningen forventes å utgjøre mat.

Stedet beskrives som et spisested hvor 80 % av omsetningen forventes å utgjøre mat. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/etat for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201530867-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Etat for skjenkesaker Dato: 04. november

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003917-47 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Det nye hurtigruteskipet MS Spitsbergen forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016.

Det nye hurtigruteskipet MS Spitsbergen forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201613264-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. april

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. mars 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001486-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511167-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611. Formannskapet 24.11.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611. Formannskapet 24.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.06.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 50/15 Sak 51/15 Sak 52/15 Sak 53/15 Sak 54/15 Sak 55/15 STIFTELSEN

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus - Follo Catering AS

Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus - Follo Catering AS Ås kommune Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus - Follo Catering AS Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 14/01417-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Follo Catering AS, org.nr.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 Fra HTM-sak: 87/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 93/10 Til kl.: 20.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 24.08.2015 Tid: 10:00 13:05 Innkalte: Part Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200915838-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SIGH Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 12. mai 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 12. mai 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200805699-31 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 12. mai 2009

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer