Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 6/09 KOSTNADER TILKNYTTET BYTTE AV SENTRIFUGE PÅ VÅRNES RENSEANLEGG 2/2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 6/09 KOSTNADER TILKNYTTET BYTTE AV SENTRIFUGE PÅ VÅRNES RENSEANLEGG 2/2"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP TILLEGGSSAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf , el. E-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 6/09 KOSTNADER TILKNYTTET BYTTE AV SENTRIFUGE PÅ VÅRNES RENSEANLEGG 2/2 7/09 BCC BRUNSTAD CONFERENCE CENTER - IVERKSETTELSE AV INNDRAGNINGSVEDTAK, SØKNAD OM UTSETTELSE, SAMT VURDERING AV BEVILLING TIL RESTAURANT DAVIDOS 6/6 8/09 MARIN KARTLEGGING 2007/ /13 Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek, opplysningstjenesten Stokke rådhus og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den 23. januar 2009 Nils Ingar Aabol ordfører sign. Mette Gravdal møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/155 Arkiv: M42 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen KOSTNADER TILKNYTTET BYTTE AV SENTRIFUGE PÅ VÅRNES RENSEANLEGG Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/09 Hovedutvalg for miljøv. og komm.tekn /09 Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Budsjettet for innkjøp av ny sentrifuge til Vårnes RA økes fra til Økningen på kr ,- finansieres ved et låneopptak. 2. Budsjettet endres slik: Konto kr Konto kr Behandling i hovedutvalg for miljøv. og komm.tekn. den sak 4/09 Kåre Pettersen (V): fremmet flg. forslag: 1. Budsjettet for innkjøp av ny sentrifuge samt tilhørende bygningsmessige arbeider på Vårnes RA økes fra til Økningen på kr ,- finansieres ved et låneopptak. 2. Budsjettet endres slik: Konto kr Konto kr Votering: Enstemmig (7-0) Innstilling til formannskapet: 1. Budsjettet for innkjøp av ny sentrifuge samt tilhørende bygningsmessige arbeider på Vårnes RA økes fra til Økningen på kr ,- finansieres ved et låneopptak. 2. Budsjettet endres slik: Konto kr Konto kr Enstemmig tiltrådt (7-0) Side 2 av 17

3 Sammendrag: Slambehandlingutstyret på Vårnes renseanlegg er svært gammelt og modent for utskifting, kommunalteknisk avdeling hadde anbud ute på slutten av 2008, og prisene vi fikk inn lå noe høyere en forventet når budsjettet ble laget. Bytte av sentrifuge fører også med seg en del følgekostnader, da vi ønsker å beholde eksisterende sentrifuge som en reserveløsning for fremtiden. Kostnadene skal også dekke det at vi fjerner en del utstyr som ikke lenger er nødvendig i og med at eksisterende slambehandling gjøres om. Dette skjer ved at vi i kutter ut dagen våtorganiske slambehandling og satser på et felles slambehandlingsanlegg som planlegges bygget i Tønsbergregionen. Inntil dette er på plass vil vi levere avvannet slam til TAU eller Holmestrand for videre behandling. Side 3 av 17

4 Saksutredning Vedlegg: Ingen. Bakgrunn for saken: Stokke kommune har hatt utbytting av sentrifuge på Vårnes renseanlegg på programmet i flere år på bakgrunn av dette hadde vi innkjøp av ny sentrifuge ut på en anbudskonkurranse denne høsten og vi fikk inn 3 anbud på levering. Samtidig med anbudet på sentrifugen ba vi også om tilbud på levering av et polymeranlegg tilpasset sentrifuge, polymeranlegget er inkludert i prisene som følger Anbudene var generelt høyere en forventet, og i størrelsesorden fra ,- + mva til ,- + mva. Dette innbærer at investerings budsjettet på ,- ikke dekker kostnadene for innkjøp av sentrifuge og langt mindre dekke kostnadene for nødvendige byggearbeider for montering av sentrifuge. Monteringsarbeidene innebærer fjerning av en gammel slamsilo, samt diverse utstyr knyttet til eksisterende forhold på anlegget. Faktiske opplysninger: Dagens situasjon innebærer at hele anlegget er i sterkt behov for fornying og ombygging, eksisterende sentrifuge går mer eller mindre av gammel vane og faren for at det stopper opp øker jo lenger vi venter kostnadene til en stopp i behandlingen av slam vil beløpe seg til min /døgn dvs min /uken ,- i måneden da alt slammet må kjøres til f. eks TAU i Tønsberg. Eksisterende sentrifuge ble installert i 1991 og nærmer seg 18 år den er dermed svært gammel med tanke på det miljøet den opererer i, mens polymeranlegget er fra 1990 også er tilnærmet utslitt på lik linje med sentrifugen. Vi har likevel tenkt å beholde den gamle sentrifugen, slik at denne i fremtiden vil fungere som en reserve for den nye sentrifugen. Dette fordi vi ønsker å være mindre sårbare for fremtidige havarier, da bortkjøring av uavvannet slam medfører svært store kostnader Priser er hentet inn på nødvendig riving av eksiterende slamsilo (ikke i bruk), som står plassert i rommet vi skal plassere nytt polymeranlegg, priser på fjerning av varmeveksler som står plassert der fremtidig sentrifuge skal plasseres, samt priser på fjerning av utråtningsanlegg som er av en slik forfatning at de ikke lenger kan benyttes. Avvannet slam skal i fremtiden leveres på TAU eller Holmestrand for viderebehandling der. Side 4 av 17

5 Totale kostnader fremkommer slik: Ny sentrifuge og polymeranlegg levert av LAFOPA ,- Fjerning av og uttransport av varmeveksler 7 800,- Riving av gammel slamsilo ,- Riving av gammelt utråtningsanlegg ,- Ombygging av røranlegg ,- Ny slampumpe ,- Nødvendige bygningsmessige ombyggingsarbeider, Elektroarbeider og kabling ,- Sum knyttet til sentrifugeinstallasjon ,- eks MVA I og med at dette er en investering i avløpsbehandling vil vi få refundert all merverdiavgift Vurdering: Eksisterende anlegg for behandling av slam er nedslitt og vi forventer store kostnader knyttet til videre bruk av gammelt utstyr Økonomiske konsekvenser: Stokke kommune må øke budsjettet for innkjøp av sentrifuge fra til Beløpet dekkes inn ved å øke lånerammen med kr ,- dette finansieres av økede avgifter for avløpsbehandling. Konklusjon: Nødvendige låneopptak for å finansiere utbytting av sentrifuge og nødvendige ombygginger på Vårnes RA godkjennes. Side 5 av 17

6 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 08/558 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Vidar Andersen IVERKSETTELSE AV INNDRAGNINGSVEDTAK, SØKNAD OM UTSETTELSE, SAMT VURDERING AV BEVILLING TIL RESTAURANT DAVIDOS Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/09 Hovedutv. for oppv., omsorg og kultur /09 Formannskap Rådmannens forslag: 1. Søknad fra BCC om å forskyve iverksettingstidspunket for inndragning av skjenkebevilling avslås. 2. VIP - tribunen omfattes ikke av skjenkebevillingen til restaurant Davidos. Det følger av dette at det ikke kan serveres alkohol på VIP tribunen i inndragningsperioden. Behandling i hovedutvalg for oppv., omsorg og kultur den sak 3/09 Elisabeth Larsen (SP) fremmet følgende nytt forslag til innstilling: HOOK tar saken til foreløpig orientering og saken sendes videre til formannskap for endelig behandling. Votering: Nytt forslag fra Elisabeth Larsen (SP) enstemmig tiltrådt (7-0). HOOK`s innstilling til formannskapet: HOOK tar saken til foreløpig orientering og saken sendes videre til formannskap for endelig behandling. Sammendrag: I mai 2008 ble det av skjenkekontrollen avdekket brudd på skjenkebestemmelsen ved BCC. Bruddene førte senere til inndragning av bevilling. Kommunens vedtak om inndragning av skjenkebevilling for 1 uke skal nå iverksettes. Rådmannen har fastsatt dato for skjenkestopp og BCC søker nå om utsatt oppstart av iverksettingsdato evt. om Davidos VIP avdeling kan godkjennes som del av skjenkearealet til restaurant Davidos. Side 6 av 17

7 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: 1. Kommunestyrets bevillingsvedtak av hvor BCC innvilges inntil 8 bevillinger. 2. Tegninger fra BCC av med inndeling i skjenkeområder. 3. Brev fra kommunen av til BCC hvor kommunestyrets bevillingsvedtak defineres i 5 skjenkeområder. 4. Brev av fra Fylkesmannen i Vestfold - stadfesting av kommunens vedtak om inndragning av bevilling. 5. Brev til BCC med melding om Fylkesmannen vedtak og dato for iverksetting av vedtak om inndragning. 6. E-post fra Arctic Equestrian Games (AEG) til ordfører med redegjørelse for konsekvenser ved skjenkestopp og anmodning om utsatt iverksetting av vedtak. 7. Brev av til BCC med presisering av inndragningsvedtak. 8. E post fra BCC av med oversending av div. dokumenter. 9. E-post fra kommunen til BCC av med presisering av behandlingsmåte 10. Notat fra adv. Bjella med juridiske betraktninger om muligheter for utsatt iverksetting av inndragningsdato. 11. Beskrivelse av restaurant Davidos VIP avdeling 12. Søknad av fra BCC med anmodning om å vurdere Davidos VIP som del av Davidos restaurant. 13. Søknad av fra BCC om utsatt oppstart av iverksettingsdag til 1.februar Vedlegg: Ingen. Bakgrunn for saken: I mai 2008 ble det av skjenkekontrollen avdekket brudd på skjenkebestemmelsen ved BCC. Bruddene førte senere til inndragning av bevilling. Kommunens vedtak om inndragning av skjenkebevilling for 1 uke skal nå iverksettes. Rådmannen har fastsatt dato for skjenkestopp og BCC søker nå om utsatt oppstart av iverksettingsdato evt. om Davidos VIP avdeling kan godkjennes som del av skjenkearealet til restaurant Davidos. Faktiske opplysninger: BCC fikk i f sak 59/08 inndradd skjenkebevillingen for 1 uke. Vedtaket ble påklaget og klagen er nå avvist av fylkesmannen i Vestfold. Vedtaket skal dermed iverksettes og rådmannen har i brev av 7 og (dok 5 og 7) fastsatt inndragningsperioden til å gjelde fra og med fredag kl til og med kl Oppstartsdato ble satt ca 3 uker fram tid slik at BCC skulle få praktisk tid til å områ seg i forhold til vedtaket. Kommunen er i diverse e poster, telefonsamtaler og møter med bevillingshaver (dok 6) blitt gjort oppmerksom på at inndragningstidspunktet rammer avviklingen av Arctic Equestrian Games (AEG), et hesteshow med en rekke nasjonale og internasjonale deltakere og sponsorerer. Kommunen er også gjort oppmerksom på de negative følger (økonomiske tap, dårlig omdømme og mulig konkurs (Vestfold Horse show)) som kan inntre dersom kommunens stengetidspunkt gjennomføres. Side 7 av 17

8 I notat fra adv. Bjella (dok 10) framgår at BCC mener at inndragningsdatoen skaper helt utilsiktede store følger, ikke bare for BCC, men også for en uskyldig tredjepart, og ber derfor kommunen forskyve iverksettingen med 2 dager. Advokat Bjella skriver i sitt notat: 1. februar er avslutningsdato for et stort ridestevne som arrangeres for fjerde år på rad i Stokke kommune ved Brunstad, og som det har vært arbeidet med i flere år for å etablere en tradisjon for. Denne siste helgen av stevnet er vip tribunen utsolgt og alle sponsorene er til stede. De har betalt en sponsorpakke som inkluderer bedre middag med vin mens stevnet pågår, servert i eget areal reservert for disse deltakerne (ca 120 personer). Disse sponsorene sier arrangøren AEG/Vestfold horseshow at de er helt avhengige av for å kunne avholde slike arrangementer, og også for dette arrangementet særskilt. Dersom BCC ikke har skjenkebevilling for denne helgen vil arrangøren ikke kunne levere det sponsorene har betalt for, og arrangementet for dem vil ikke kunne gjennomføres, slik jeg forstår det. Dette får dramatiske følger for arrangøren konkret for dette arrangementet, fordi denne helgen under stevnet er helt avgjørende for pleie av sponsorkontraktene. Deltakerne er som nevnt påmeldt og penger er innbetalt. Må dette avlyses, venter eieren av AEG, vestfold Horse Show, at de vil miste sine sponsorer til dette arrangementet. De uttaler også at slikt bortfall av sponsorer og støtte som svikt i arrangementet her er så dramatisk at det kan gjøre det nødvendig å slå AEG konkurs. BCC har etter det jeg forstår selv mottatt varsel om oppsigelse for det samme arrangementet for de to kommende år, og varsel om erstatning for tap som AEG og Vestfold Horse show vil lide som følge av at dette arrangementet ikke kan gjennomføres som forutsatt. At inndragningen skulle få så sterk virkning, særlig for en uskyldig tredjepart, har neppe vært kommunens mening da datoen for iverksetting ble bestemt. Det kan derfor vises til særlig gode grunner for å omgjøre vedtaket om iverksettelse slik at datoen settes til 1. februar i stedet for 30.januar. Notatet gir videre uttrykk for at det ikke er noe rettslig til hinder for at kommunen kan omgjøre sitt vedtak, det følger av forvaltningslovens 35 1.ledd. hvor det heter: Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser eller Bruddene på skjenkebestemmelsene, som senere førte til inndragning av bevilling, ble begått i mai På dette tidspunktet var hele BCC omfattet av en skjenkebevilling. Alle salgs- og skjenkebevillinger i kommunen opphørte i juni 2006 og ble fornyet ved nye vedtak i kommunestyret 16.juni For BCC`s vedkommende valgte kommunestyret å gi inntil 8 bevillinger i stedet for 1 som tidligere. (dok 1) Utgangspunktet for dette var et ønske om å splitte opp i mindre skjenkearealer og derved bedre kontrollmulighetene. Rådmannen ble i samme vedtak gitt i oppdrag å definere de enkelte bevillingsområder nærmere. Rådmannen gjennomførte sommeren 2008 møte med BCC og inndelingen av BCC i 5 skjenkeområder ble definert i samarbeid med bevillingshaver ved brev og tegninger av 5 og (dok 2 og 3). Side 8 av 17

9 I brev av (dok 7) presiserer rådmannen at det areal som omfattes av inndragningsvedtaket er det som i tidligere brev (dok 2 og 3) er definert som: skjenkeområde 2 Senteret med uteservering. Inndragningen blir gjort i dette området som følge av at det var i dette området bruddene som lå til grunn for inndragningsvedtaket ble begått. Denne presisering innebærer at BCC i inndragningsperioden fortsatt har skjenkebevilling for : Restaurant Davidos Brunstad Marina med uteservering Brunstadodden uteservering Styrerom I brev av (dok 12) skriver BCC: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk har i 4. 2, 4.ledd en formulering hvor det heter at: Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevillingen kan for en enkelt anledning utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet I kommentarene til loven heter det videre i 4.2.4: Etter fjerde ledd må skjenkebevillinger knyttes til et bestemt angitt lokale. Med et bestemt lokale menes det at arealet hvor skjenkingen skal foregå, må være klart avgrenset og fremstå som et skjenkested. Hvis virksomheten flyttes til andre lokaler, faller bevillingen bort. Det kan foretas innskrenkninger eller mindre utvidelser til tilstøtende lokaler uten ny bevillingssøknad. Derimot vil det ikke lenger være det samme lokalet dersom virksomheten flyttes fra en etasje til en annen i samme bygg. En utvidelse av lokalene som ikke er bagatellmessig, krever at ny bevillingssøknad behandles. Bevillingsmyndigheten bør kreve at søker legger fram arealbeskrivelser. Dette arealet bør også fastsettes i bevillingsvedtaket. En bevilling kan unntaksvis omfatte lokaler som er atskilt. Det avgjørende vil være i hvilken grad bevillingsmyndigheten etter omstendighetene finner det rimelig å betrakte de adskilte Side 9 av 17

10 lokalene som en og samme skjenkevirksomhet og om bevillingshaveren vil være i stand til å føre nødvendig og forsvarlig tilsyn med skjenkingen i lokalene. Dette kan ikke avgjøres på generelt grunnlag, men må vurderes av bevillingsmyndighetene ut fra omstendighetene i den enkelte sak. Avgrensingen av skjenkeområdene ble gjort etter en gjennomgang av BCC sommeren 2008 og etter tegninger utformet på BCC i september (dok 2 og 3) Det fremgår ingen henvisninger til at restaurant Davidos har en arrangementsavhengig VIP avdeling. Den omtalte VIP avdelingen bygges opp i storhallens søndre gavl og ligger dermed inne i det området som tidligere er definert som skjenkeområde 2 Senteret med uteservering. Det området som omfattes av den aktuelle inndragning. I dok 11 fra BCC gis en en nærmere beskrivelse av Davidos VIP avdeling. I følge denne beskrivelsen ble VIP avdelingen etablert i januar 2006, noe som hadde sammenheng med satsningen på de årlige hesteshow. I dette arrangementet fremstilles sponsorene som viktige bidragsytere til det økonomiske grunnlaget. Konseptet beskrives nærmere slik: VIP tribunen bygges opp i forkant av AEG og demonteres etter AEG Sponsorer og annet VIP personell kjøper fast plass på VIP tribunen for hele eller deler av arrangementet. Sponsorer inntar alle måltider på VIP tribunen og det serveres øl og vin til maten. Menyen for restauranten skal synliggjøre egen retter for VIP VIP personellet kan følge med på sportsarrangementet fra VIP tribunen. VIP tribunen er ikke tilgjengelig for vanlig publikum. Egen vakt ved inngangen til VIP tribunen sjekker akkreditering. All mat og drikke leveres fra Davidos kjøkken. Servitørene skal kunne jobbe i den åpne restauranten og i den lukkede VIP avdelingen. All varelevering skjer i vareheisen mellom restaurantavdeling og VIP avdeling. All omsetning på VIP tribunen inngår i Davidos restaurant. BCC ønsker utfra ovenstående en avklaring på om VIP tribunen kan regnes som del av restaurant Davidos og dermed unntatt fra den inndragning av skjenkebevilling som omfatter den øvrige delen av storhallen eller senteret med uteservering. Vurdering: Søknad fra BCC av om utsatt oppstart av iverksettingsdag til 1.februar BCC argumenterer i sin søknad med at inndragningsvedtaket rammer en uskyldig tredjepart (Vestfold Horse show) VHS, og at vedtaket rammer både VHS og BCC økonomisk hardt. Alkoholloven anviser inndragning av bevilling som sanksjonsmulighet ved brudd på skjenkebestemmelsene. BCC har tidligere fått inndradd bevillingen som følge av brudd på bestemmelsene og er således både fra tidligere saker og fra behandlingen av denne saken vel kjent med sanksjonsformen. Inndragningsvedtaket er vurdert av Fylkesmannen i Vestfold som Side 10 av 17

11 stadfester kommunes vedtak. Vedtaket er dermed endelig, og det er ikke rom for ytterligere klagebehandling. Det ligger etter rådmannens oppfatning i sakens natur at en inndragning, i tillegg til å ramme bevillingshaveren BCC, også vil ramme en tredje part, i denne sammenhengen gjestene på skjenkestedet som i inndragningsperioden ikke kan skjenkes. BCC er et meget stort konferanse - sted og har naturlig nok også meget store arrangementer. At det dermed kan være store gjestegrupper, med dertil store beløp involvert, følger av stedets driftsform. De bevillinger, kommunestyret har tildelt BCC, gjelder for hele året uten tidsbegrensninger. Rådmannens valg av tidspunkt tok utgangspunkt i en vurdering om at bevillingshaver måtte få en rimelig frist (3 uker) i forhold til dato for iverksetting. Rådmannen hadde på dette tidspunktet ingen kjennskap til eventuelle arrangement på BCC i inndragningsperioden. Det ville også, etter rådmannens oppfatning, være en svært umulig situasjon å sette kommunen i, dersom rådmannen enten alene eller i samarbeid med det skjenkested som skal utsettes for sanksjoner som følge av brudd på skjenkebestemmelsene, skulle vurdere i hvilken grad skjenkestedet faktisk ble rammet, enten det nå gjelder hensynet til tredjepart eller en kommersiell vurdering og sette inndragningstidspunktet etter dette. For øvrig er rådmannen enig med advokat Bjella i at det rettslig sett kan være mulig for kommunen å endre sitt vedtak. Konklusjon: Inndragning som sanksjon vil måtte ramme både skjenkestedet og en tredjepart. Bevillingshaver er vel kjent med saksbehandlingen i inndragningssaker, og det kunne ikke komme overraskende på bevillingshaver at vedtaket ville bli iverksatt. Tidspunket for iverksetting bør settes med en rimelig frist, og 3 uker fra lovlig vedtak er etter rådmannens oppfatning tilstrekkelig. Søknad om utsatt iverksetting av inndragningsvedtaket bør avslås. Søknad av fra BCC med anmodning om å vurdere Davidos VIP som del av Davidos restaurant. VIP - avdelingen var ukjent for kommunen før inndragningstidspunket var kjent. Inndelingen av skjenkeområdene ble gjort i nært samarbeid med BCC, og tegningene som angir det bestemte (skjenke)arealet (j.fr.alkohollovens 4.2, 4.ledd), er utformet av BCC. BCC legger til grunn at VIP - avdelingen alltid har vært en del av restaurant Davidos. Rådmannen har ingen merknader til dette, da BCC tidligere hadde en bevilling for hele stevnestedet. BCC gir uttrykk for at det er en forglemmelse som begrunner hvorfor VIP - tribunen ikke ble tegnet inn på tegningene som avgrenser skjenkearealet, og at dette området dermed likevel nå må kunne oppfattes som del av restaurant Davidos. I kommentarene til 4.2 heter det at: Det kan foretas innskrenkninger eller mindre utvidelser til tilstøtende lokaler uten ny bevillingssøknad. Side 11 av 17

12 Derimot vil det ikke lenger være det samme lokalet dersom virksomheten flyttes fra en etasje til en annen i samme bygg. En utvidelse av lokalene som ikke er bagatellmessig, krever at ny bevillingssøknad behandles. VIP - avdelingen bygges opp i søndre del av storhallen, innenfor det som er betegnet som et annet skjenkeområde. VIP - avdelingen ligger på et annet plan enn restaurant Davidos. Utvidelsen kan neppe betegnes som bagatellmessig i og med at VIP - avdelingen kan ta inntil 120 personer, mens Davidos har ca 140 plasser. En bevilling kan unntaksvis omfatte lokaler som er atskilt. Det avgjørende vil være i hvilken grad bevillingsmyndigheten etter omstendighetene finner det rimelig å betrakte de adskilte lokalene som en og samme skjenkevirksomhet og om bevillingshaveren vil være i stand til å føre nødvendig og forsvarlig tilsyn med skjenkingen i lokalene. Når inndelingen i de ulike skjenkeområder ble diskutert sommeren 2008, var det opprinnelig et ønske, både fra BCC og rådmannen, å splitte opp også det området som senere fikk betegnelsen senteret med uteservering i flere skjenkeområder. Innenfor dette arealet ligger flere steder/områder hvor det ved ulike arrangementer skjenkes. (Inne i hallen, rett utenfor inngangsdørene til hallen, osv.) Skjenkekontrollen pekte imidlertid på at nettopp i disse områdene ville det være svært uheldig å lage ulike skjenkeområder, dette av hensyn til alkohollovens bestemmelser om forbud mot å bringe alkoholholdig drikke fra et skjenkested til et annet. Det ble vurdert som konfliktdempende at senteret med uteservering ble definert som ett skjenkeområde, og rådmannen kan dermed vanskelig se at denne vurderingen skulle bli annerledes ved oppbyggingen av VIP - tribune for enkeltarrangement. Konklusjon: Det foreligger ikke tegninger eller beskrivelser av VIP - tribunen som del av Davidos i det materialet som ligger til grunn for skjenkebevillingen for denne restauranten. VIP - tribunen bygges derimot opp i et område som omfattes av en annen bevilling, og som også omfattes av inndragningsvedtaket. Av kommentarene til 4.2 fremgår (ikke bagatellmessig, ulikt plan, nødvendig og forsvarlig tilsyn) at det ikke er åpenbart rimelig å knytte disse to områdene sammen i en bevilling. Rådmannen vil derfor ikke anbefale at VIP - tribunen skal omfattes av skjenkebevillingen til restaurant Davidos. Det følger av dette at det ikke kan serveres alkohol på VIP tribunen i inndragningsperioden. BCC anmoder også kommunen å ta stilling til om BCC i framtiden kan få med VIP tribunen som del av Davidos. Rådmannen har av tidshensyn ikke vurdert dette spørsmålet i denne sak og vil derfor be BCC evt. fremme en egen og ny søknad om slik bevilling. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konklusjon: Søknadene avslås og rådmannens tidligere vedtak om iverksetting av inndragningsvedtaket opprettholdes. Side 12 av 17

13 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 07/1731 Arkiv: K54 &32 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik MARIN KARTLEGGING 2007/2008 Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/09 Hovedutvalg for miljøv. og komm.tekn /09 Formannskap Rådmannens forslag: Stokke kommune deltar ikke i prosjektet for kartlegging av lokale forekomster av marine naturtyper. Behandling i Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk den sak 1/09 Kåre Pettersen (V) fremmet flg. fellesforslag på vegne av Ap, Krf og V:: 1. HMK anbefaler at Stokke kommune deltar i prosjektet for kartlegging av lokale forekomster av marine naturtyper. 2. Kostnadene dekkes med NOK i henholdsvis 2009 og 2010 fra konto Saken oversendes formannskapet til videre behandling. Votering: Enstemmig vedtatt (7-0) Innstilling til formannskapet: 1. HMK anbefaler at Stokke kommune deltar i prosjektet for kartlegging av lokale forekomster av marine naturtyper. 2. Kostnadene dekkes med NOK ,- i henholdsvis 2009 og 2010 fra konto Saken oversendes Formannskapet til videre behandling. Enstemmig tiltrådt (7-0). Sammendrag: Utvalgte marine naturtyper langs norskekysten skal i løpet av perioden kartlegges gjennom et nasjonalt program. Kartleggingen er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet. Side 13 av 17

14 Blant naturtypene som skal kartlegges er ålegrasenger og bløtbunnsområder. Kartleggingen av disse naturtypene gjennomføres av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet. Gjennom det nasjonale kartleggingsprogrammet vil forekomster av ålegrasenger og bløtbunnsområder som anses å være nasjonalt eller regionalt viktige (såkalte A- og B- lokaliteter), bli kartlagt. For å få en helhetlig kartlegging av kystområdene er det imidlertid et ønske at også lokalitetene som anses å være lokalt viktig (C- lokaliteter), blir kartlagt. Det er derfor valgt å ta dette inn som et del- prosjekt i det nasjonale kartleggingsprogrammet. Kostnadene knyttet til kartlegging av lokalt viktig forekomster dekkes ikke av det nasjonale programmet, slik at kommunene må stå for deler av disse. På bakgrunn av dette fikk kystkommunene i Vestfold i 2008 en invitasjon til å delta i kartlegging av lokale lokaliteter til en kostnad på kr ,- pr kommune. For Stokke kommunes del ble dette spørsmålet tatt opp i politisk sak (saksnr. 29/08) i HMK`s møte den , med følgende vedtak: Stokke kommune deltar ikke i kartleggingen av lokalt viktige områder av marine naturtyper, men bidrar så langt som mulig i det nasjonale programmet som kartleggerlokaliteter som anses som nasjonalt- og regionalt viktige. Det har i ettertid kommet opp nye momenter, som gjør at saken nå fremmes til ny behandling. Det er blant annet vurdert at de mindre kystkommunene kan bidra med et mindre beløp. De fleste kystkommunene i Vestfold har nå sagt ja til å delta og til å bidra økonomisk til den lokale delen av kartleggingen. Kommunene vil samtidig sende en felles søknad til Fylkesmannen i Vestfold om skjønnsmidler til prosjektet. Horten kommune har påtatt seg oppgaven med å utforme en slik søknad. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan kostnadene skal fordeles mellom kommunene. Til tross for at det dreier seg om relativt beskjedne summer, har administrasjonen ikke klart å finne dekning i gjeldende budsjett. På bakgrunn av dette anbefaler administrasjonen at Stokke kommune ikke deltar i den lokale kartleggingen av marine naturtyper. Dersom HMK er av den oppfatning at Stokke bør delta i prosjektet, kan kostnadene eventuelt dekkes med kr ,- i henholdsvis 2009 og 2010 fra konto , som er til Formannskapets disposisjon. Side 14 av 17

15 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: Etter liste. Vedlegg: Forespørsel om å støtte felles søknad om skjønnsmidler, brev fra Horten kommune, datert Brev fra Vestfold Fylkeskommune, datert Bakgrunn for saken: Kystkommuner i Vestfold ble i 2008 invitert til å delta i kartleggingen av lokalt viktig forekomster av naturtypene ålegrasenger og bløtbunnsområder, til en kostnad på kr ,- pr kommune. Kommunene kunne velge å bidra med et mindre beløp, og kartleggingen ville da tilpasses beløpet. Saken ble i Stokke tatt opp i sak 29/08 i HMK`s møte den , med vedtak om at Stokke kommune ikke deltar i den lokale kartleggingen. Det har i etterkant av dette kommet en ny forespørsel vedrørende prosjektet, som nå legges fram for politisk behandling. Faktiske opplysninger: Det nasjonale kartleggingsprogrammet av marine naturtyper bygger blant annet på; FN`s Rio konvensjon i 1992, hvor alle land forplikter å kjenne til og ivareta sitt biologiske mangfold. St.mld. 58 ( ) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling, alle landets kommuner ble pålagt å gjennomføre en kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet innen kommunens områder. St.meld. 42 ( ) om biologisk mangfold. St.meld. 21 ( ) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Norge har forpliktet seg til å stanse tapet av biologisk mangfold innen Oslofjordområdet er et prioritert område i kartleggingsprogrammet på grunn av stort utbyggingspress. Fra 2008 til 2010 skal 15 naturtyper i minst halvparten av kystkommunene i Norge kartlegges. Marin kartlegging er ett av fem delprosjekter i Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. Det er i forbindelse med dette opprettet en prosjektgruppe i Vestfold, hvor alle kystkommuner er representert. Prosjektgruppen fungerer som et bindeledd mellom NIVA/ Havforskningsinstituttet og kystkommunene. Kartlegging av naturtypene ålegraseng og bløtbunnsområder utføres av NIVA. Kartleggingen blir gjennomført ved feltundersøkelser og resultatet av kartleggingen blir gjort tilgjengelig for kommunen på digital form, slik at dette kan legges inn i kommunens kartløsning. Ålegras og bløtbunnsområder er av stor betydning for dyre- og plantelivet i skjærgården. Ålegras er blant annet viktig for fisk som finner mat og skjulesteder der. Bløtbunnsområder er viktig for blant annet forekomster av skjell og sjøstjerner. Side 15 av 17

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.06.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Formannskapets sakliste 02.02.04

Formannskapets sakliste 02.02.04 Page 1 of 28 Formannskapets sakliste 02.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: 254 - Strømsbu, Arendal kultur- og rådhus Dato: 13.01.

ARENDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: 254 - Strømsbu, Arendal kultur- og rådhus Dato: 13.01. ARENDAL KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: 254 - Strømsbu, Arendal kultur- og rådhus Dato: 13.01.2011 Tid: 14:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 37 01 36 42. Vararepresentanter

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer