Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: Tidspunkt: 19:00 21:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 19:00 21:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum Dato: Tidspunkt: 19:00 21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ronny Wilhelmsen Tor Reidar Boland Bjørg Eli Masternes Funksjon Leder Medl. Medl. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Kari Lene Olsen Gunhild Hansen Funksjon Nestleder Medl. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Bjørg Eli Masternes Møtte for Kari Lene Olsen Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Karoline Salmila Stilling Nasjonalparkforvalter

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Ronny Wilhelmsen Styreleder Tor Reidar Boland Styremedlem Bjørg Eli Masternes Styremedlem 2 av 8

3 ST 14/2015 Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre Oppmøte: 3 styremedlemmer er til stede med 2 faste representanter og 1 vararepresentant, derav er nasjonalparkstyret beslutningsdyktig. ST 15/2015 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre Utvalgssaksnr. ST 14/2015 ST 15/2015 ST 16/2015 RS 4/2015 RS 5/2015 ST 17/2015 Innhold Lukket Arkivsaksnr. Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av underskrivere Orienteringer Gjennomgang av innspill etter dialogsmøte med siidaer Søknad om dispensasjon til lavtflyging med 2015/1604 helikopter og fangst/merking av snøugle i Stabbursdalen nasjonalpark, NINA Innspill til saksliste: Ny sak tilføres. Utvalgssaksnr. ST 14/2015 ST 15/2015 ST 16/2015 RS 4/2015 RS 5/2015 ST 17/2015 ST 18/2015 Innhold Lukket Arkivsaksnr. Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av underskrivere Orienteringer Gjennomgang av innspill etter dialogsmøte med siidaer Søknad om dispensasjon til lavtflyging med 2015/1604 helikopter og fangst/merking av snøugle i Stabbursdalen nasjonalpark, NINA Uttalelse på merkevare- og besøksstrategi Vedtak Ny saksliste enstemmig vedtatt. 3 av 8

4 ST 16/2015 Valg av underskrivere Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre Styreleder foreslo Bjørg Eli Masternes og Tor Reidar Boland som medunderskrivere til møteprotokollen. Ingen andre forslag. Vedtak Bjørg Eli Masternes og Tor Reidar Boland enstemmig godkjent som medunderskrivere til møteprotokoll. RT 4/2015 Orienteringer Forvalter informerer om forvalters permisjon og praktiske detaljer rundt dette. Forvalter informerer om at det er sendt ut anbud om tilbud på NiN-kartleggingen. Det forventes å få inn eventuelle tilbud Det jobbes med å få Lompolavei-prosjektet lagt ut på anbud på Dofinn. Forvalter forventer at dette skjer om ikke så lang tid. Forvaltningsplanen skal sendes inn til faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet etter en siste gjennomlesing av styret. Tema om hundespann i forvaltningsplanen utsettes i forvaltningsplanen. Det vil bli vurdert tatt med gjennom høringsrunden. Styret anser forvaltningsplanen som tilstrekkelig behandlet for å sende den inn til faglig godkjenning. RT 5/2015 Gjennomgang av innspill etter dialogsmøte med siidaer i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde - Alle innspill fra dialogsmøtet er tatt til orientering. Forvalter lager et referat etter møtet. 4 av 8

5 ST 17/2015 Søknad om dispensasjon til lavtflyging og landing, samt fanging og merking av snøugle i Stabbursdalen nasjonalpark - NINA Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre Forvalters innstilling Med hjemmel i naturmangfoldlovens 48 gis Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/karl-otto Jacobsen dispensasjon til fangst og merking av rovfugl i Stabbursdalen nasjonalpark. NINA får dispensasjon til to (2) landinger med helikopter, samt dispensasjon til to (2) dager med lavtflyging under 300 meter. Vilkår for dispensasjonen: Dispensasjon for fanging og merking av snøugle gjelder for perioden 20. juni til 20. juli Dispensasjon til to (2) landinger med helikopter for frakt av feltutstyr og personell gjelder i perioden 20. juni til 20. juli All flyging til og fra landingspunkt skal foregå i en høyde over 300 meter over bakken. Dispensasjon til to (2) dager med lavtflyginger under 300 meter, en (1) dag i perioden juni og en (1) dag i perioden juli Flyging og landing med helikopter skal skje i dialog med Statens naturoppsyn (SNO). NINA er forpliktet til å rette seg etter eventuelle anvisninger fra SNO når det gjelder kjøre- og flygerute. Hvis værforhold forhindrer transport kan transporten utsettes av hensyn til helse og sikkerhet. Transporten skal da skje så snart værforholdene tillater det og SNO skal varsles om utsettelsen. Ferdsel og aktivitet skal minimaliseres og skje på en slik måte at fuglene påføres minst mulig forstyrrelse og stress. Unødvendig forstyrrelse av dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal unngås. Denne dispensasjonen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll. Etter endt sesong skal en kort rapport fra årets aktivitet sendes til Stabbursdalen nasjonalparkstyre. Det skal innhentes nødvendig dispensasjon til bruk av helikopter fra berørte kommuner. Det forelå ingen andre innstillinger til vedtaket. Det ble fremmet et innspill til forvalters innstilling: Nasjonalparkstryet endrer ordet rovfugl til snøugle for ytterligere presisering. Votering Forvalters innstilling med endring enstemmig vedtatt. 5 av 8

6 Vedtak på styresak ST 17/2015 Med hjemmel i naturmangfoldlovens 48 gis Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/karl-otto Jacobsen dispensasjon til fangst og merking av snøugle i Stabbursdalen nasjonalpark. NINA får dispensasjon til to (2) landinger med helikopter, samt dispensasjon til to (2) dager med lavtflyging under 300 meter. Vilkår for dispensasjonen: Dispensasjon for fanging og merking av snøugle gjelder for perioden 20. juni til 20. juli Dispensasjon til to (2) landinger med helikopter for frakt av feltutstyr og personell gjelder i perioden 20. juni til 20. juli All flyging til og fra landingspunkt skal foregå i en høyde over 300 meter over bakken. Dispensasjon til to (2) dager med lavtflyginger under 300 meter, en (1) dag i perioden juni og en (1) dag i perioden juli Flyging og landing med helikopter skal skje i dialog med Statens naturoppsyn (SNO). NINA er forpliktet til å rette seg etter eventuelle anvisninger fra SNO når det gjelder kjøre- og flygerute. Hvis værforhold forhindrer transport kan transporten utsettes av hensyn til helse og sikkerhet. Transporten skal da skje så snart værforholdene tillater det og SNO skal varsles om utsettelsen. Ferdsel og aktivitet skal minimaliseres og skje på en slik måte at fuglene påføres minst mulig forstyrrelse og stress. Unødvendig forstyrrelse av dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal unngås. Denne dispensasjonen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll. Etter endt sesong skal en kort rapport fra årets aktivitet sendes til Stabbursdalen nasjonalparkstyre. Det skal innhentes nødvendig dispensasjon til bruk av helikopter fra berørte kommuner. Sak ST 18/2015 Uttalelse på merkevare- og besøksstrategi Stabbursdalen nasjonalparkstyre ønsker å komme med den uttalelse angående den nye merkevare- og besøksstrategien utarbeidet av Snøhetta Design. Uttalelsen sendes Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet med kopi til Sametinget, Finnmark fylkeskommune, Porsanger kommune, Kvalsund kommune, øvrige vernestyrer i Finnmark og media. 6 av 8

7 Uttalelse fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre om merkevarestrategi og besøksforvaltning for verneområder i Norge Merkevarestrategi for verneområder ble lansert første gang 14. april Under Nasjonalparkkonferansen 2015 fikk blant annet nasjonalparkstyrer og forvaltere presentert den endelige versjonen av det nye designet og strategien. Miljødirektoratet ga uttrykk for at de håpet at designet ble tatt godt imot. De ga samtidig beskjed om at det ikke ville bli bevilget midler til markedsføring av verneområder hvis ikke disse logoene og merkevarestrategien ble brukt. Når merkevarestrategien ble lansert kom det flere reaksjoner. Det var forventet at logoen også skulle være designet på samisk, men også på kvensk for områdene dette gjelder. Den 8. mai ble den endelige versjonen av logoer og strategi for produksjon av artikler offentliggjort. Da kom det fram at logoen vil være på norsk, engelsk og tysk. Det vises ikke til de verneområdene som har flere språk, heller ikke noen strategi for de. Porsanger kommune er definert som trespråklig, vi mener at dette også bør fremgå av logoen. De fleste av Norges verneområder er i områder som regnes som samiske, for eksempel er totalt 20 nasjonalparker- og verneområder i områder som reindriften bruker. Man skulle ikke trenge å minne statlige organer om viktigheten av å fremme ur- og minoritetsspråk i Minner om 108 i grunnloven hvor det står Dei statlege styresmakter skal leggje til rette for at den samiske folkegruppe kan tryggje og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv. Ved at samisk språk per dags dato er utelatt i merkevarestrategien mener Stabbursdalen nasjonalparkstyre at dette ikke er i henhold til intensjonen i grunnlovens 108. Den nye forvaltningsordningen med nasjonalparkstyrer er i tråd med ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk, artikkel 15, nr. 1 om urfolk. Gjennom denne ordningen forplikter staten å sikre samisk deltaking ved bruk, forvaltning og bevaring av naturressursene i samiske områder. Det er viktig at det fremgår i markedsføringen av verneområder at de også er viktige ressursområder for utøvelse av samisk/kvensk kultur og tamreindrift. Derfor må det bli tatt tilstrekkelig hensyn til den kultur og driften som utøves i området gjennom synliggjøring i språk, markedsføring og strategier. Naturmangfoldlovens formålsparagraf 1 presiserer at verneområdene skal gi grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, også som grunnlag for samisk kultur. I verneforskriftens formålsparagraf 2 andre ledd for Stabbursdalen nasjonalpark står det det at Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Når disse språkene er utelatt i sammenheng med utarbeidelse av merkevarestrategi er det naturlig at bekymringen for besøksforvaltningen øker Vil samisk/kvensk kultur og næring 7 av 8

8 bli tatt tilstrekkelig hensyn til i besøksforvaltningen? Og hvorfor fjerne en så viktig del av det samiske og kvenske, nemlig språket? Stabbursdalen nasjonalparkstyre slår fast at ved å utelate samisk språk bryter man med Grunnlovens 108, Naturmangfoldloven og verneforskriftene for Stabbursdalen nasjonalpark. Stabbursdalen nasjonalparkstyre slår også fast at ved å utelate kvensk språk overser man Porsanger kommunes tre kulturer og selve definisjonen av Porsangerkulturen. Samtidig er det kvenske og i særdeleshet språket en minoritet i Norge som må ivaretas og løftes fram. Den visuelle profilen Informasjonstavlen oppleves moderne, stilren og steril og passer derfor ikke inn i furuskogen hvor Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal ha sin Portal. Nasjonalparkstyret kan ikke på noen måte se at denne firkantete steintavlen kan assosieres til den naturen og kulturen som Stabbursdalen nasjonalpark representerer. I Stabbursdalen nasjonalpark er naturen veldig variert, fra høye karrige fjell, flate åpne vidder, elv og furuskog. Her er det mange kontraster som ikke kommer frem gjennom den visuelle profilen. Alle nasjonalparker har fått «tildelt» landskapskurver. Stabbursdalen nasjonalpark har fått tildelt landskapskurven Vidde og åser, dette representerer kun en liten del av parken. De nye landskapskurvene klarer ikke å vise dette mangfoldet. Stabbursdalen nasjonalpark er unik både når det gjelder kultur og naturtyper, dette må gjenspeiles i parkens profil. Den gamle unike logoen til Stabbursdalen fikk bedre frem disse kvalitetene ved Stabbursdalen nasjonalpark. Det var forventet at den overordnede snøkrystallen skulle byttes ut som overordnet logo for nasjonalparker, men det var ikke forventet at de unike logoer som representerte alle de unike nasjonalparkene skulle byttes ut. Stabbursdalen nasjonalpark slår fast at parken er etablert på grunn av naturens spesielle og verneverdige forhold, alle parkene i Norge har sitt særpreg og er vernet på nettopp det grunnlaget. Her viser vi til Kongelig resolusjon av 2002 og Forskrift om verneplan for området. Stabbursdalen nasjonalparkstyre, vil slik saken nå ligger, ikke benytte seg av den foreslåtte merkevarestrategi og besøksforvaltning. Vi forventer tilbakemelding. Møtet hevet kl av 8

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Mari Ann Bjørkli

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 909 30 802 eller på e-post til: fmtrods@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Telefonmøte Møtedato 31. oktober 28 Motebok Fra kl. 11 Til kl. 11 45 Blad 1 cur 4o Medlemmer Arild Pettersen Inga Leder (angi evt. Kristina J. Eira

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 2.2.2015 Tidspunkt: 13:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested:, Telefonmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 15:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.12.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 19 October 2005 ACFC/SR/II(2005)005 Norweigan version SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Reisagruppa og Fylkesmannen i Troms Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Del av forvaltningsplanutkast 1 Innledning Fylkesmannen i Troms har utarbeidet utkast til forvaltningsplan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer