MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 13.25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.02.2014 Tid: 09:00 Slutt: 13.25"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Arne Eggan (felleslisten SP/V), Kai Nordseth, Kirsti Tømmervold, Tom Arne Tranvik, Tone Roan (felleslisten AP/SV), Lillian Waaden, Ole Horgøien, Arild Kraft (felleslisten H/FrP). Paal Christian Bjønnes (felleslisten SP/V), Efia Marie Damba (felleslisten AP/SV), Gro Merete Ulstad (felleslisten H/FrP). Arne Eggan (felleslisten SP/V), Tone Roan (felleslisten AP/SV), Arild Kraft (felleslisten H/FrP). Fra adm. (evt. andre): Rådmann Olaf Løberg, kommunalsjef Johnny Nilssen, kommunalsjef Ole Folland, enhetsleder Tor Loraas, plansjef Geir Magne Sund, økonomi- og personalsjef Daniel Kvisten, seniorrådgiver Tore Flatmo, rådgiver Tove Kummeneje, byggesaksbehandler Frode Solbakken, fagsjef Steinar Lianes sekr. Innkalling: Møteinnkalling av Merknader: Ingen Behandlede saker: 21/14 28/14 Sak 28/14 ble behandlet før sak 26/14 deretter sakslisten. Før formannskapsmøtet var det møte i valgnemnda. I starten av formannskapsmøtet var det orientering ved Jan-Vidar Monsen fra Vis-a-Vis arkitektene om tiltak/opprustning i kulturhuset. Rådmannen orienterte om: Byggeprosjekt Sørborgen Kommunen har hatt møte med NVE for å avklare fremdriften på de pågående kvikkleireforbyggende tiltak sett opp mot planlegging av påbyggingsprosjektene. Partene er enige om at prosjektet kan gå som planlagt, med prosjektering og anbudsinnhenting i 2014 og bygging i 2015.

2 Kommunale leiligheter Åsveien 2 Kommunen har mottatt 3 anbud, hvorav Ruta Entreprenør AS etter evaluering er vurdert å ha levert det beste anbudet. Kostnadene er innenfor budsjettert ramme, og fremdrift tilsier at vi har boliger til bl.a. flyktninger klare i løpet av høsten. Flytting av kirkekontoret En mer arealeffektiv bruk av rådhusets første etasje åpner muligheten for at kirkekontoret kan flyttes til rådhuset. En slik flytting frigjør 5 hybler i hybelbygget, som vil kunne avhjelpe behovet for slike boliger og gi kommunen ekstra inntekter. Kommunen har rettet en henvendelse til kirkekontoret om dette. Responsen er positiv, men saken er ikke behandlet i Fellesrådet. Jøvra på vannet Det er nå overveiende sannsynlig at M/S Jøvra igjen vil bli å finne på Selbusjøen til sommeren. Grunnfinansieringen er i orden. Kommunen er varslet om at det kan komme en henvendelse om et mindre driftstilskudd når driftskapitalen for de neste 5 år skal sikres. Dette vil i så fall bli presentert for politisk behandling. Taksering av skog Grunneier Terje Eggan har rettet en henvendelse til kommunen om tilkjøp av en mindre skogteig overfor reguleringsområdet for Gjellan-Trøåsen. Området er ikke egnet for utbygging, og rådmannen har iverksatt taksering for Eggans regning. Spørsmål om et eventuelt salg vil bli fremlagt politisk. Salg av aksjer i Trønderenergi Flere av eierkommunene i Trønderenergi har gitt et samlet oppdrag til Pareto Securities AS om salg av aksjer. Rådmannen har innhentet fullmakt fra disse kommunene mht at også Klæbu kommune tiltrer samme megleroppdrag for salg av våre aksjer. Oppdragsavtale vil bli inngått denne uken. Regnskap 2013 Økonomisjef Daniel Kvisten ga en kort orientering om status på regnskap 2013, slik det forelå ved oversendelse til Fylkesmannen. Regnskapet er levert innen fastsatt frist. Side 2 av 12

3 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Klæbu, Side 3 av 12

4 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/14 14/4 Referat og meldinger - formannskap/kommunestyre 22/14 13/1035 Innføring om eiendomsskatt 23/14 11/530 Næringsfondet - status pr melding til fondsstyret 24/14 13/1008 Nidengvegen - etablering av veglag 25/14 13/429 Ny energibærer for Sørborgenområdet 26/14 12/1275 Byggesak - Oppfylling - Nordset - gnr 1/2-4 27/14 11/1871 Reguleringsplan for oppfylling og nydyrking - Nidarheim, gnr 2/11 28/14 13/58 Forslag til kommunedelplan for massedeponi Side 4 av 12

5 21/14 Referat og meldinger - formannskap/kommunestyre Rådmannens innstilling Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. 22/14 Innføring om eiendomsskatt Rådmannens innstilling - Kommunestyret vedtar at valgte Takstutvalg for eiendomsskatt er takstnemd for innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger - Kommunestyret vedtar at valgte Overtakstnemd for eiendomsskatt er overtakstnemd for klagebehandling av eiendomsskattesaker - Kommunestyret vedtar at Økonomisjefen oppnevnes til eiendomsskattekontor i innføringsfasen - Kommunestyret vedtar å gjennomføre prøvetaksering for å finne riktig takseringsmetode Rådmannen endret innstillingen i møtet: Strekpunkt 3: Kommunestyret vedtar at Økonomisjefen oppnevnes til eiendomsskattekontor i innføringsfasen tas ut av innstillingen. Ved votering ble rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling - Kommunestyret vedtar at valgte Takstutvalg for eiendomsskatt er takstnemd for innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger - Kommunestyret vedtar at valgte Overtakstnemd for eiendomsskatt er overtakstnemd for klagebehandling av eiendomsskattesaker - Kommunestyret vedtar å gjennomføre prøvetaksering for å finne riktig takseringsmetode Side 5 av 12

6 23/14 Næringsfondet - status pr melding til fondsstyret Rådmannens innstilling Formannskapet (fondsstyret) tar melding om status for næringsfondet pr til orientering. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak Formannskapet (fondsstyret) tar melding om status for næringsfondet pr til orientering. 24/14 Nidengvegen - etablering av veglag Rådmannens innstilling 1. Formannskapet slutter seg til forslaget om at framtidig drift- og vedlikehold av Nidengvegen organiseres gjennom et veglag. Klæbu kommune vil gå inn i veglaget og svare for sin andel av de årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene. 2. Klæbu kommune tilbyr seg i tillegg å stå for administreringen av veglaget til selvkost. 3. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å oppnevne kommunens representant(er) til veglagets styre. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak 1. Formannskapet slutter seg til forslaget om at framtidig drift- og vedlikehold av Nidengvegen organiseres gjennom et veglag. Klæbu kommune vil gå inn i veglaget og svare for sin andel av de årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene. Side 6 av 12

7 2. Klæbu kommune tilbyr seg i tillegg å stå for administreringen av veglaget til selvkost. 3. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å oppnevne kommunens representant(er) til veglagets styre. 25/14 Ny energibærer for Sørborgenområdet Rådmannens innstilling Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om leveranse av varme på Sørborgenområdet. Kontrakten er forutsatt å ha en varighet på 15 år. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om leveranse av varme på Sørborgenområdet. Kontrakten er forutsatt å ha en varighet på 15 år. 26/14 Byggesak - Oppfylling - Nordset - gnr 1/2-4 Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet gir med hjemmel i plan og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse, pkt 3.1.2, om plankrav for oppfylling over 4 daa. Begrunnelse Tiltaket er begrenset i omfang og størrelse. Tiltaket er ikke konfliktfylt, og vil være gjennomført i løpet av en kort tidsperiode. Tiltaket blir tilstrekkelig utredet gjennom en dispensasjonsbehandling og høringsrunde. 2. Formannskapet gir med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 midlertidig dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for oppfylling. Begrunnelse Hensikten er å forbedre jordkvaliteten og bedre arrondering. Området vil være et midlertidig deponi en kort tidsperiode, før det igjen går tilbake til LNF. Tiltaket bidrar til å øke verdien på landbruksjorda. Side 7 av 12

8 3. Det settes følgende vilkår for dispensasjon etter pkt 1 og 2: Geoteknikk. Det må foreligge en konklusjon fra geotekniker om at sikkerheten mot skred vil være tilstrekkelig både i anleggsfasen og permanent iht. kravene i kapittel 7 i TEK10. Matjord. Det forutsettes at eksisterende matjordlag legges på toppen som vekstlag etter endt oppfylling. Tidspunkt. Transport og planering av masser skal foregå mellom kl. 07:00 og 20:00 mandag til torsdag, kl. 07:00 til 18:00 på fredag og kl. 08:00 til på lørdager. Virksomheten tillates ikke på helligdager eller høytidsdager. Drenering. Det forutsettes gjennomført jordbruksdrenering i samsvar med «Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» fastsatt av Landbruksdepartementet, bl.a for å hindre erosjon til elva. Dette må fremgå i byggesaken, samt hinder for utvasking ved flom. Rene masser. Det tillates kun rene naturlige masser som er egnet til landbruksproduksjon, jf definisjon gitt i Fylkesmannens brev av Massekontroll. Utførende selskap skal drive dokumentert mottakskontroll. Grunneier skal utføre tilsyn for å sikre at dette blir utført. Videre kreves det at utførende selskap dokumenterer massenes mengde, opprinnelsessted og tilstandsklasse angitt i klif-veileder TA Tidsperiode. Tiltaket må være gjennomført og avsluttet, og arealet tilsådd/beplantet senest Støy- og støvtiltak. Utslipp av støy skal ligge innenfor Retningslinjer for støy i arealplanlegging fra Miljøverndepartementet ( T-1442/2012).Ved eventuell støvspredning må det etableres tilfredsstillende tiltak for å hindre spredning av støy fra oppfyllingsområdet. Kantvegetasjon. Det skal avsettes en korridor mellom elva og oppfyllingsområdet på ca. 25 m. Dette er nødvendig for å ivareta den økologiske funksjonen til eksisterende kantvegetasjon, og for å sikre passasje langs elva for allmenn ferdsel og opphold. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak 1. Formannskapet gir med hjemmel i plan og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse, pkt 3.1.2, om plankrav for oppfylling over 4 daa. Begrunnelse Tiltaket er begrenset i omfang og størrelse. Tiltaket er ikke konfliktfylt, og vil være gjennomført i løpet av en kort tidsperiode. Tiltaket blir tilstrekkelig utredet gjennom en dispensasjonsbehandling og høringsrunde. 2. Formannskapet gir med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 midlertidig Side 8 av 12

9 dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for oppfylling. Begrunnelse Hensikten er å forbedre jordkvaliteten og bedre arrondering. Området vil være et midlertidig deponi en kort tidsperiode, før det igjen går tilbake til LNF. Tiltaket bidrar til å øke verdien på landbruksjorda. 3. Det settes følgende vilkår for dispensasjon etter pkt 1 og 2: Geoteknikk. Det må foreligge en konklusjon fra geotekniker om at sikkerheten mot skred vil være tilstrekkelig både i anleggsfasen og permanent iht. kravene i kapittel 7 i TEK10. Matjord. Det forutsettes at eksisterende matjordlag legges på toppen som vekstlag etter endt oppfylling. Tidspunkt. Transport og planering av masser skal foregå mellom kl. 07:00 og 20:00 mandag til torsdag, kl. 07:00 til 18:00 på fredag og kl. 08:00 til på lørdager. Virksomheten tillates ikke på helligdager eller høytidsdager. Drenering. Det forutsettes gjennomført jordbruksdrenering i samsvar med «Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» fastsatt av Landbruksdepartementet, bl.a for å hindre erosjon til elva. Dette må fremgå i byggesaken, samt hinder for utvasking ved flom. Rene masser. Det tillates kun rene naturlige masser som er egnet til landbruksproduksjon, jf definisjon gitt i Fylkesmannens brev av Massekontroll. Utførende selskap skal drive dokumentert mottakskontroll. Grunneier skal utføre tilsyn for å sikre at dette blir utført. Videre kreves det at utførende selskap dokumenterer massenes mengde, opprinnelsessted og tilstandsklasse angitt i klif-veileder TA Tidsperiode. Tiltaket må være gjennomført og avsluttet, og arealet tilsådd/beplantet senest Støy- og støvtiltak. Utslipp av støy skal ligge innenfor Retningslinjer for støy i arealplanlegging fra Miljøverndepartementet ( T-1442/2012).Ved eventuell støvspredning må det etableres tilfredsstillende tiltak for å hindre spredning av støy fra oppfyllingsområdet. Kantvegetasjon. Det skal avsettes en korridor mellom elva og oppfyllingsområdet på ca. 25 m. Dette er nødvendig for å ivareta den økologiske funksjonen til eksisterende kantvegetasjon, og for å sikre passasje langs elva for allmenn ferdsel og opphold. 27/14 Reguleringsplan for oppfylling og nydyrking - Nidarheim, gnr 2/11 Rådmannens innstilling Side 9 av 12

10 Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å legge reguleringsforslag for Nidarheim, gnr 2/11, ut til offentlig ettersyn. Forslaget sendes samtidig på høring til berørte. Før forslaget legges ut må følgende endres: Plankartet Område for massedeponi i følge vedlagt kart Vestlige ravine i Fjæremsbekken, i område M2, tas ut pga naturverdier og avrenning Område M3 tas ut av planen grunnet nærhet til Fjæremsbekken og Nidelva og pga viltkorridor. Etapper/rekkefølge for oppfylling inntegnes innenfor område M2. Sørlige del av området markeres som første etappe. Adkomst til deponiområdet avmerkes nordvest i området, fra eksisterende veg, nærmest mulig plangrense mot nord. Vestlige ravine til Fjæremsbekken gis arealformål naturvernområde. Skogområdet mot eiendomsgrense i sør gis arealformål særlige landskapshensyn. I områdets øvre del mot fylkesvegen avsettes arealet med bredde 60 m. Reguleringsbestemmelsene Endres i samsvar med endringer i plankartet Krav om at første etappe skal oppfylles og planeres før neste etappe påbegynnes. Krav om tilsåing senest 2 år etter planering. Område M1 tillates oppfylt 1 m. Adkomst med kulvert sørvest i området fjernes og terreng tilbakeføres. Krav om at inngrep ikke er tillatt i naturvernområdet. Hogst er ikke tillatt. I område for særlige landskapshensyn skal vegetasjonen bevares og utvikles. Skjøtsel i form av plukkhogst tillates. Som i planbeskrivelsen presiseres at terrenget i M2 kan fylles opp til 117 moh med utjevning til 125 moh. Krav om planeringsplan, i henhold til forurensningsforskriften. Legges ved søknad om tiltak i hht pbl. Det vises til tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt. Matjord skal tas vare på før oppfylling og benyttes i topplag. Vegetasjonssone mot sør og eiendomsgrense skal være minimum 60 meter. Området der dette ikke oppnås etter planering tilsås med stedegne busker/trær. Før saken legges fram til sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret må det foreligge en geoteknisk vurdering som bekrefter at det planlagte tiltaket ikke vil føre til skred for det aktuelle tiltaket eller for omkringliggende areal og bygninger. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak Side 10 av 12

11 Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å legge reguleringsforslag for Nidarheim, gnr 2/11, ut til offentlig ettersyn. Forslaget sendes samtidig på høring til berørte. Før forslaget legges ut må følgende endres: Plankartet Område for massedeponi i følge vedlagt kart Vestlige ravine i Fjæremsbekken, i område M2, tas ut pga naturverdier og avrenning Område M3 tas ut av planen grunnet nærhet til Fjæremsbekken og Nidelva og pga viltkorridor. Etapper/rekkefølge for oppfylling inntegnes innenfor område M2. Sørlige del av området markeres som første etappe. Adkomst til deponiområdet avmerkes nordvest i området, fra eksisterende veg, nærmest mulig plangrense mot nord. Vestlige ravine til Fjæremsbekken gis arealformål naturvernområde. Skogområdet mot eiendomsgrense i sør gis arealformål særlige landskapshensyn. I områdets øvre del mot fylkesvegen avsettes arealet med bredde 60 m. Reguleringsbestemmelsene Endres i samsvar med endringer i plankartet Krav om at første etappe skal oppfylles og planeres før neste etappe påbegynnes. Krav om tilsåing senest 2 år etter planering. Område M1 tillates oppfylt 1 m. Adkomst med kulvert sørvest i området fjernes og terreng tilbakeføres. Krav om at inngrep ikke er tillatt i naturvernområdet. Hogst er ikke tillatt. I område for særlige landskapshensyn skal vegetasjonen bevares og utvikles. Skjøtsel i form av plukkhogst tillates. Som i planbeskrivelsen presiseres at terrenget i M2 kan fylles opp til 117 moh med utjevning til 125 moh. Krav om planeringsplan, i henhold til forurensningsforskriften. Legges ved søknad om tiltak i hht pbl. Det vises til tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt. Matjord skal tas vare på før oppfylling og benyttes i topplag. Vegetasjonssone mot sør og eiendomsgrense skal være minimum 60 meter. Området der dette ikke oppnås etter planering tilsås med stedegne busker/trær. Før saken legges fram til sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret må det foreligge en geoteknisk vurdering som bekrefter at det planlagte tiltaket ikke vil føre til skred for det aktuelle tiltaket eller for omkringliggende areal og bygninger. 28/14 Forslag til kommunedelplan for massedeponi Side 11 av 12

12 Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-4 og å sende framlagt forslag til kommunedelplan for massedeponi på høring, og legge det ut til offentlig ettersyn. Avgrensning av området Furuhaugen endres i samsvar med kart dat Rådmannen endret innstillingen i møtet. Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-4 og å sende framlagt forslag til kommunedelplan for massedeponi på høring, og legge det ut til offentlig ettersyn. Avgrensning av områdene Furuhaugen og Granmo-Sørborgen endres i samsvar med kart dat. 18. og Ved votering ble rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-4 og å sende framlagt forslag til kommunedelplan for massedeponi på høring, og legge det ut til offentlig ettersyn. Avgrensning av områdene Furuhaugen og Granmo-Sørborgen endres i samsvar med kart dat. 18. og Side 12 av 12

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:50

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: 12:00 Slutt: 16.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: 12:00 Slutt: 16.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: 12:00 Slutt: 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Marianne

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 04.06.2015 Tid: 16:00 Slutt: 18:30

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 04.06.2015 Tid: 16:00 Slutt: 18:30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 04.06.2015 Tid: 16:00 Slutt: 18:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, møterom 241 Møtedato: 05.02.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Eldrerådet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer