Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune Roald Sand Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001

2 2 Tittel Forfatter NTF-notat : 2001:9 Prosjektnummer : 1441 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider : AMBULANSETJENESTEN PÅ ANBUD En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune : Roald Sand og Christian Wendelborg : Evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten : Nord-Trøndelag fylkeskommune : Roald Sand : Christian Wendelborg Layout/redigering : Solrun F. Spjøtvold Referat Emneord Dato : Oktober 2001 Antall sider : 85 Pris : 100, Utgiver : Prosjektet omfatter en vurdering av anbud som virkemiddel for å rekruttere leverandører av fylkeskommunale tjenester. Ved siden av en dokumentanalyse, er det gjennomført intervju av anbydere i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag og en spørreundersøkelse rettet til brukerne av denne tjenesten. : Anbud, ambulansetjeneste, evaluering : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefaks

3 FORORD Nord-Trøndelagsforskning (NTF) fikk våren 2001 i oppdrag å evaluere anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag. Det overordnede målet med evalueringen er å utvikle ny kunnskap om bruk av anbud som metode for rekruttering av leverandører til fylkeskommunale tjenester. Evalueringen er gjennomført ved å samle inn og analysere sentrale dokumenter i anbudsprosessen og, ved hjelp av intervju/spørreskjema, samle inn og analysere informasjon fra anbydere, ambulansepersonell og brukere. Evalueringen er gjennomført innenfor rammen av et drøyt månedsverk i perioden Den avgrensede tids- og kostnadsramme gjør at evalueringen selvsagt ikke er uttømmende. Dette betyr at de funn og den kunnskap som kommer fram i evalueringen ikke er den eneste kunnskapen som sier noe om denne type anbudsprosesser. De argumenter som presenteres i en rapport som denne, bør derfor gjøres til gjenstand for kritisk refleksjon og fortolkning før evalueringskunnskapen kan brukes. Oppdragsgiver har vært Nord-Trøndelag fylkeskommune, der Bjørn Arnesen har vært kontaktperson. Oppdragsgiver har vært behjelpelig ved gjennomføringen av evalueringen og stilt nødvendige saksopplysninger til disposisjon for arbeidet. Arbeidet i NTF er utført av Christian Wendelborg, Roald Sand og Trond Kongsvik (prosjektrådgiver). Rapporten er skrevet av Sand og Wendelborg. Wendelborg har hatt hovedansvar for kapittel 5, forfatterne har hatt delt ansvar for kapittel 6, mens Sand har hatt hovedansvar for øvrige kapitler. Åse Sandberg og Gunnar Nossum har bistått med dataregistrering og sluttredigering. Vi takker alle for innspill og verdifull bistand. De mangler/feil rapporten har til tross for de ovennevnte bidrag, står for forfatternes og spesielt prosjektlederens regning. Steinkjer, oktober 2001 i Roald Sand Prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD TABELLER SAMMENDRAG i iii v vii 1. INNLEDNING Bakgrunn Mål og problemstillinger Oppbygging av rapporten 4 2. METODE OG GJENNOMFØRING Innledning Evalueringsmetode Forstudie/dokumentanalyse Innsamling og analyse av informasjon fra NTFK, anbydere, ansatte og brukere Samlet vurdering av metode og gjennomføring KONKURRANSEUTSETTING OG ANBUD Innledning Erfaringer med anbud Argumenter for og i mot anbud ANBUDSPROSESSEN I AMBULANSETJENESTEN I NORD- TRØNDELAG Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag Anbudsprosessen Oppsummerende diskusjon RESULTATER Anbyderne sin ressursbruk Opplevelse av fylkeskommunens behandling av anbudsprosessen Kvalitet i ambulansetjenesten Aktørenes forbedringsforslag DISKUSJON OG KONKLUSJON Fylkeskommunens behandling av anbudsprosessen Kvalitet ved ambulansetjenesten Gir anbudskonkurranse kostnadsbesparelser? 45

6 iv 6.4 Sammenligning med andre studier av konkurranseutsetting og anbud Konklusjon 49 LITTERATUR 51 Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Følgebrev spørreskjema til anbydere Spørreskjema anbydere Følgebrev spørreskjema til brukere ansatte Spørreskjema brukere Spørreskjema ansatte

7 v TABELLER Tabell side 2.1: Uvalg og innkomne svar : Anbyderne sin ressursbruk ved arbeid med tilbudene : Syn på profesjonalitet hos NTFK fordelt på informantgruppe : Anbyderne som fikk tilslag sin tilfredshet med kontraktens utforming : Anbyderne som fikk tilslag sin opplevelse av sikkerhet om at tilfeller som ligger utenfor kontrakten vil behandles profesjonelt av NTFK : Anbyderne som fikk tilslag sin tilfredshet med NTFKs oppfølging etter anbudsprosessen : Svarfordeling for alle anbyderne på spørsmål om anbuds- og kontraktsgrunnlaget : Syn på om NTFK vurderte anbyderne på likt grunnlag (fordelt på informantgruppe) : Anbydernes opplevelse av om anbudsprosessen var rettferdig sett i forhold til om de fikk tilslag på anbudet eller ikke : De ansattes i ambulansetjenesten opplevelse av om anbudsprosessen var rettferdig : Syn på om NTFK prioriterte økonomi på bekostning av kvalitet : Ansattes opplevelse av usikkerhet til nye lønns- og arbeidsvilkår : Ansattes opplevelse av endring i lønns- og arbeidsvilkårene : Syn på om ambulansetjenesten blir drevet forsvarlig : Brukernes opplevelse av usikkerhet til kvaliteten på ambulansetjenesten ved overgangen til nye drivere : Syn på om driften av ambulansetjenesten har blitt bedre eller dårligere : Syn på om kvaliteten i ambulansetjenesten har blitt bedre : Om endringer i kvalitet kan relateres til anbudsprosessen : Tilfredshet med driften av ambulansetjenesten : Tilfredshet med de nye driverne av ambulansetjenesten 41

8

9 SAMMENDRAG Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) fikk ansvaret for driften av ambulansetjenesten i 1986 men har aldri drevet ambulansetjenesten i egen regi. I den første perioden ble det forhandlet med utøvere om å drive tjenesten fram til 1996, mens tjenesten ble lagt ut på anbud for de senere driftsperioder fra til og Ved begge anbudskonkurransene i 1995 og 2000 mottok NTFK ulike former for kritikk. Dette var kanskje spesielt for den siste anbudskonkurranse hvor det ble skifte av drivere i 14 av 15 distrikt. For å avklare om det var brudd på juridiske bestemmelser, gjennomførte Fylkesrevisoren i Nord-Trøndelag en gransking av anbudsprosessen med dette for fokus. Denne granskingen ble gjennomført i 2000 og fylkesrevisoren konkluderte med at NTFK ikke hadde brutt aktuelle lover/regler av betydning for det endelige valg av drivere. Juridiske aspekter er en side av anbudsprosessen. Nord-Trøndelagsforskning (NTF) fikk våren 2001 i oppdrag å evaluere anbudsprosessen i ambulanse-tjenesten i Nord-Trøndelag med fokus på en del andre aspekter. Mål og problemstillinger Det overordnede målet for evalueringen å utvikle ny kunnskap om anbud som metode for rekruttering av leverandører til offentlige tjenester. Evalueringens målgruppe er primært offentlige myndigheter og andre med interesse for anbudsprosesser. Med bakgrunn i forslag til innfallsvinkler fra NTFK, ovenstående mål samt ressursrammen for prosjektet, har evalueringen hatt følgende overordnede problemstillinger: i hvilken grad har NTFK lyktes med anbudsopplegget for ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag? (har eventuelle kostnadsgevinster gått ut over kvaliteten på tjenesten?) hva kan man lære av anbudsopplegget for ambulansetjenesten i Nord- Trøndelag, og i hvilken grad er dette overførbart til andre typer offentlige tjenester? Evalueringen er gjennomført ved å samle inn og analysere sentrale dokumenter som belyser anbudsprosessen og, ved hjelp av intervju/spørreskjema, samle inn og analysere informasjon fra anbydere, ambulansepersonell og viktige brukere av ambulansetjenesten. vii

10 viii Datagrunnlag Datagrunnlaget for analysene var saksdokumenter fra NTFK som belyser anbudsprosessen i ambulansetjenesten, nyere studier om konkurranseutsetting av offentlige tjenester og informasjon samlet inn ved spørreskjema og kvalitative intervju. I spørreskjemaundersøkelsen fikk vi svar på 42 av 55 utsendte skjema, herav 7 anbydere med tilsagn, 8 av 18 anbydere uten tilsagn, 19 av 20 ansatte og 8 av 11 utsendte skjema til brukere. I tillegg ble det gjennomført ulike typer intervju med fire drivere, to anbydere som ikke fikk tilslag, fire ansatte, to representanter for det offentlige med oppfølgingsansvar i forhold til helsetjenester i fylket, to sykepleiere ved primærhelsetjenesten, to sykepleiere ved AMK/akuttmottak ved sykehusene i fylket, samt tre repre-sentanter for NTFK i prosessen. Datagrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig for å trekke aktuelle konklusjoner, men vi understreker at det kan synes som om de som er negativ til anbudsprosessen har gitt en mer aktiv tilbakemelding enn de som er mer positive. Dette kan ha ført til at vi har fått et skjevt datagrunnlag og resultatene må derfor tolkes forsiktig spesielt i forhold til generalisering til alle tjenesteområdene i Nord-Trøndelag. Datafunn og resultater Våre data viser at anbudsprosessen startet med en prekvalifiseringsrunde hvor alle de 28 som søkte ble prekvalifisert, og at prosessen fortsatte med at 25 av de 28 søkerne sendte inn i alt 63 anbud på enkelte tjenesteområder. I enkelte områder var det kun to som leverte inn anbud mens det var 5-7 som leverte inn anbud i de mer befolkningstunge tjenesteområdene. NTFK valgte i praksis de anbud som hadde de laveste kostnadene totalt sett for det offentlige. 7 anbydere ble i april 2000 utvalgt til å drive tjenesten i de neste sju årene og det ble skifte av driver i 14 av 15 tjenesteområder, noe som tyder på at det var et sterkt konkurranseelement, spesielt mhp pris, i budrunden. Det omfattende skifte av drivere var noe overraskende da en kan tenke seg at de gamle driverne hadde et kostnadsmessig fortrinn ved at de har nedbetalt en del faste kostnader knyttet til vaktrom, biler og nødvendig medisinsk-teknisk utstyr. Undersøkelsen viser at anbudsprosessen i stor grad ble gjennomført som en lukket prosess med lite kommunikasjon eller dialog mellom de berørte parter (aktuelle anbydere, ansatte og brukere av tjenesten) og NTFK. Vi finner også tegn på at informasjonen og krav til anbudene var mangelfull, slik at anbydere har utformet svært forskjellige anbud for samme områder når det gjelder samlet pris og priser på ulike enkeltposter. Dette betyr også vanskeligheter ved det å sammenligne anbudene. Anbydere er imidlertid enige i at informasjonen i anbudsgrunnlaget fra NTFK var god. Våre funn tyder derfor på at ulike

11 ix anbydere har tolket informasjonen fra NTFK forskjellig, og at dette synes å være aktuelt i forbindelse med utrykningstid, adgang til å få dispensasjoner, drivernes oppfølging av hospitantordningen og hvordan NTFK skal dekke inn ekstra utgifter i forbindelse med sentrale lønnsoppgjør. Når det gjelder kvalitet på tjenesten og NTFKs håndtering av anbudsprosessen, finner vi at ståsted har sterk sammenheng med synspunkter i undersøkelsen. Mange brukere er opptatt av at et ensidig fokus på pris kan medføre lavere kvalitet på tjenesten enn ønskelig. Brukerne var i utgangspunktet relativ usikre- /utrygge ved overgangen til nye drivere, men de har generelt ikke opplevd redusert tjenestekvalitet eller faktiske problemer som følge av nye drivere, i alle fall etter en viss overgangsperiode. 2 av brukerne vi var i kontakt med oppgir at det har vært faktiske problemer og at det har skjedd en viss kvalitetsreduksjon som følge av nye drivere, men kun en av brukerne i undersøkelsen er generelt utilfreds med tjenesten. Generelt synes brukere å være tilfreds med kvaliteten på ambulansetjenesten i regi av de nye driverne. Anbydere som fikk tilsagn er stort sett fornøyd med NTFKs likebehandling og profesjonalitet ved behandling av anbudene og oppfølging av kontrakter. Mange av de ansatte er sterkt opptatt av usikkerhet ved overgangen til nye drivere og manglende rettferdighet og profesjonalitet ved NTFKs behandling av anbudsprosessen. En stor andel av de ansatte er også opptatt av useriøse drivere og for lave anbud som medvirker at drivere kommer i økonomiske vanskeligheter, brudd på forskrifter, søknader om dispensasjoner fra kvalitetskrav, forverring av arbeidsvilkår og generell reduksjon i kvalitet på tjenesten. Noen ansatte mener enkelte drivere må få etterbevilget midler for å kunne yte en forsvarlig tjeneste. Anbydere uten tilsagn er stort sett på linje med den gruppen av de ansatte som er misfornøyd. Det kan ha sin bakgrunn i at denne gruppen består for en stor del av gamle drivere som mistet sine løyver og ansatte i tjenesten som ønsket å drive tjenesten selv. Konklusjoner NTFK synes å ha gjennomført et standard anbudsopplegg med de svakheter/- styrker dette har jf. erfaringene på området. Anbudsprosessen synes å ha medført kostnadsbesparelser for NTFK, spesielt hvis en sammenligner med det å forhandle med de gamle driverne og/eller med de kostnadsanslag NTFK utarbeidet for drift i egen regi. Når det gjelder anbudsprosessens virkninger på kvaliteten i tjenesten, er brukernes synspunkter de viktigste. Brukerne synes langt på vei å være tilfreds med tjenestekvaliteten i regi av de nye driverne, i all fall etter en viss overgangsperiode i forbindelse med skifte av drivere.

12 x Når det gjelder NTFKs profesjonalitet og likebehandling i anbudsprosessen kan vi konkludere med at anbydere som fikk tilslag er fornøyd. Anbyderne som ikke fikk tilslag og mange av de ansatte føler seg lite profesjonelt behandlet av NTFK. Disse informantenes hovedbegrunnelser synes å være mangel på kommunikasjon mellom NTFK og svært usikre/utrygge ansatte/brukere i fasen før anbyderne ble utvalgt, i tillegg til at de synes å mene at det ikke er mulig å opprettholde en forsvarlig tjeneste innenfor rammen av de utvalgte anbudene. Omtrent alle brukere og ansatte i tjenesten synes å ha opplevd stor usikkerhet og overgangsproblemer ved skifte av drivere, mens et lite mindretall (2) av brukerne opplever mer generelle reduksjoner i kvaliteten på tjenesten. Brukerne utdyper ikke disse generelle problemene nærmere, men det gjør de ansatte og anbydere uten tilsagn og lister opp forhold som dårlige arbeidsvilkår, brudd på forskrifter, erfarne folk søker seg bort, etc. Slike forhold medfører økt fare for faktiske problemer som for sen utrykning, feil behandling, etc. Dette tyder på at det i tiden framover blir nødvendig med systematisk oppfølging av tjenesten fra ansvarlig myndighet, for å sikre at ambulansetjenesten skal drives forsvarlig i alle områder av Nord-Trøndelag. Samlet sett kan vi trekke den slutning at anbyderne synes å ha blitt ble vurdert på samme grunnlag, dvs. pris, og at anbudskonkurransen synes å ha gitt en kostnadsbesparelse for NTFK samtidig som en med stor grad av systematisk oppfølging trolig kan klare å opprettholde kvaliteten på ambulansetjenesten. Denne oppfølgingen og eventuelle nødvendige medfølgende tiltak vil redusere - men trolig ikke spise opp - kostnadsgevinsten for det offentlige. Rent generelt synes slike anbudsprosesser å medføre betydelige transaksjonskostnader og stor usikkerhet hos berørte parter. Samlet stiller dette store krav til det offentlige som bestiller av tjenesten ved utforming av anbudsdokumenter, kommunikasjon underveis, likebehandling ved valg av driver, samt ved oppfølging av kontraktene. De berørte partenes usikkerhet kan reduseres med kommunikasjon og dialog om anbudsprosessen generelt og om hvilke kriterier som legges til grunn for valg av driver spesielt, og/eller ved å ta ansatte og brukere formelt med på råd ved valg av anbud/driver. Et tiltak som kan redusere både usikkerhet og transaksjonskostnader er å stille krav om at tidligere ansatte i tjenesten med godkjent kompetanse skal ha fortrinnsrett til jobbene hos ny driver. Andre tiltak som kan redusere transaksjonskostnader og/eller offentlige kostnader til tjenesten gjennom økt reell konkurranse mellom kvalifiserte anbydere, er strengere krav ved prekvalifisering og krav om at driverne til markedspris skal leie vaktrom og driftsmidler med lang levetid fra ansvarlig myndighet.

13 1. INNLEDNING Anbud på tjenesteproduksjon i regi av offentlige myndigheter innebærer at det offentlige avholder en konkurranse om retten til å produsere varer eller tjenester på vegne av det offentlige. Etter beslutning vil den som blir valgt til å utføre oppdraget (utfører/kontraktør) få en eksklusiv, men tidsbegrenset rett til å produsere den aktuelle varen eller tjenesten for oppdragsgiveren. Det offentlige har fortsatt ansvaret for tjenestens innhold og kvalitet. Hovedhensikten ved å legge offentlige tjenester ut på anbud er at konkurransen som oppstår i anbudsprosessen medfører en effektivisering hos det enkelte driftsselskap, noe som innebærer besparelser for det offentlige som bestiller samtidig som en stiller visse minimumskrav til kvaliteten på tjenesten. I Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) er det først og fremst ambulansetjenesten og transporttjenester som hittil er lagt ut på anbud. Som et ledd i å systematisere NTFKs erfaringer med anbud, har Nordtug og Gystad (1997) tidligere gått gjennom bruk av anbud i Nord-Trøndelag for busstransport. Denne evalueringen omhandler spesielt den siste anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag og fokuserer på å utvikle ny kunnskap om bruk av anbud som metode for rekruttering av leverandører til offentlige tjenester. Evalueringens målgruppe er primært offentlige myndigheter Bakgrunn NTFK fikk ansvaret for driften av ambulansetjenesten i NTFK har aldri drevet ambulansetjenesten i egen regi men i stedet inngått driftsavtaler med private utøvere. I den første driftsperioden fra 1986ble det opprettet 10-års garantert drift eller til fylte 67 år med de utøvere som tidligere hadde såkalt skysskafferkontrakt (NTFK 1993). I senere driftsperioder ( og ) har NTFK konsekvent benyttet seg av anbudskonkurranser på det åpne markedet og inngått driftsavtaler med private utøvere og organisasjoner. NTFK har flere ganger vurdert drift i egen regi (NTFK 1993: side 5, NTFK 1999: side 6) men har konkludert med at det store gevinster for fylkeskommunen ved å legge ut hele ambulansetjenesten ut på anbud (HH, sak 25/99). Ved begge anbudskonkurransene i 1995 og 2000 mottok NTFK ulike former for kritikk. Dette var kanskje spesielt for den siste anbudskonkurranse hvor det ble skifte av drivere i 14 av 15 distrikt. Denne siste prosessen startet i november 1999 ved arbeidet med en prekvalifiseringsrunde. De ordinære anbudspapirene ble videre utsendt og behandlet samme vinter med valg av utøver og skriving av kontrakter i april En snever definisjon av anbudsprosessen

14 2 stopper der, mens en mer vid definisjon også åpner opp for at drivernes og NTFKs oppfølging av kontraktene inkl. spesielt ev. reforhandlinger, også hører med i anbudsprosessen. Legger en denne vide definisjonen til grunn er anbudsprosessen fortsatt i gang. Uansett definisjon av tidsrommet på anbudsprosessen, er det nå i ettertid en kan vurdere anbudsoppleggets konsekvenser/effekter i forhold til f.eks. kostnader og kvalitet på tjenesten samt om det kunne vært hensiktsmessig å gjennomføre et slikt anbudsopplegg på en annen måte. Med bakgrunn i dette og NTFK generelle erfaring med anbud, uttrykte HH (sak 62/2000) at Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) ønsker å evaluere bruk av anbud i ambulansetjenesten og, gjennom dette, systematisere erfaring ved bruk av anbud som metode for rekruttering av leverandører til fylkeskommunale tjenester. HH uttrykker videre i samme saksutredning at en slik evaluering bør gjennomføres fordi dette har overføringsverdi internt til andre fylkeskommunale tjenester, og eksternt til andre offentlige foretak. På denne måten vil evalueringen kunne bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget for eventuelle vedtak om endret bruk av anbud innenfor fylkeskommunale tjenester i Nord-Trøndelag så vel som tjenesteproduksjon i regi av andre offentlige myndigheter. 1.2 Mål og problemstillinger HH (sak 62/2000) peker på tre mulige innfallsvinkler for en evaluering av bruk av anbud i ambulansetjenesten: en studie av fylkeskommunens profesjonalitet, dvs en undersøkelse av hvordan ambulanseanbydere (driftsselskaper som deltok i anbudsrunden) opplevde fylkeskommunens behandling av anbudsprosessen en brukerundersøkelse i forhold til kvalitative effekter (brukertilfredshet) ved valgt framgangsmåte, dvs en undersøkelse av brukertilfredshet etter første halvår med nye drivere av ambulansetjenestene. Med brukere menes her samarbeidende offentlige instanser, kommuneleger, kommunale legevaktsentraler, sykehus (akuttmedisinske avdelinger (nødmeldetjeneste m.v.) og ambulansepersonell en analyse av økonomisk resultat ved valgt framgangsmåte, dvs en undersøkelse av det økonomiske resultatet ved anbudsopplegget i forhold til andre framgangsmåter og i forhold til resultater i andre fylkeskommuner Ved evaluering av denne type anbudsprosesser bør alle disse tre forhold være sentrale: økonomiske effekter for fylkeskommunene (bestiller), effekter for og

15 3 erfaringer hos deltakende drivere (utfører), konsekvenser for brukere og ansatte. Alle de tre innfallsvinklene handler om å utvikle ny kunnskap basert den erfaring ulike aktører har med anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag. På dette grunnlaget formuleres følgende mål med evalueringen: Det overordnede målet med evalueringen er å utvikle ny kunnskap om anbud som metode for rekruttering av leverandører til offentlige tjenester. Med bakgrunn i forslag til innfallsvinkler fra NTFK, ovenstående mål samt ressursrammen for prosjektet, har NTF foreslått å belyse følgende overordnede problemstillinger: i hvilken grad har NTFK lyktes med anbudsopplegget for ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag? har ev. besparelser gått ut over kvaliteten på tjenesten? hva kan man lære av anbudsopplegget for ambulansetjenesten i Nord- Trøndelag, og i hvilken grad er dette overførbart til andre typer offentlige tjenester? Disse overordnede problemstillingene er i stor grad knyttet opp mot hensikten med evalueringen, og de følges av et sett med delproblemstillinger som: hvordan har ambulanseanbydere opplevd fylkeskommunens behandling av anbudsprosessen? i hvilken grad er sentrale brukere (kommuneleger, kommunale legevaktsentraler, sykehus, øvrige samarbeidende offentlige etater, ambulansepersonell) tilfreds med nye drivere av ambulansetjenestene? i hvilken grad gir et anbudsopplegg som det NTFK har valgt, lavere kostnader enn andre og sammenlignbare opplegg for ambulansetjenester? hvilke konklusjoner kan man trekke ut fra en sammenligning med tidligere studier av konkurranseutsetting og anbud i offentlig tjenesteyting? Dette er i noen grad vide problemstillinger som det ikke er ressurser til å belyse alle aspekter ved i denne evalueringen. Etter diskusjon med oppdragsgiver ble det enighet om at kostnadsanalysen får lavest prioritet i evalueringen. Videre er de juridiske aspekter ved anbudsprosessen belyst i en egen rapport av fylkesrevisoren, slik at også problemstillinger som inngår der ikke blir belyst i denne rapporten.

16 4 1.3 Oppbygging av rapporten Kapittel 2 redegjør for hvordan evalueringen har blitt gjennomført, samt at vi presenterer sentrale forhold knyttet til metode for datainnsamling, sammensetning av informanter, svarandeler og analysemetoder. Kapittel 3 inneholder en nærmere beskrivelse av anbud som metode for organisering av offentlig tjenesteproduksjon. Kapittel 4 inneholder en beskrivelse av den siste anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag. Kapittel 5 inneholder en beskrivelse og kortfattet analyse av resultater fra datainnsamlingen overfor anbydere, brukere og ansatte i ambulansetjenesten. Kapittel 6 inneholder hva vi mener er de mest sentrale konklusjonene i rapporten.

17 2. METODE OG GJENNOMFØRING I dette kapitlet går vi nærmere inn på evalueringsmetode, gjennomføring, forstudie/dokumentanalyse og datainnsamling ved spørreskjema/intervju Innledning Gjennomføringen kan betegnes som en "360-graders"-evaluering ved at det innhentes og analyseres informasjon fra alle sentrale aktører som har vært involvert i anbudsprosessen. Med sentrale aktører mener vi representanter for fylkeskommunen, anbydere, ambulansepersonell og brukere av ambulansetjenestene. Gjennomføringen kan beskrives på denne måten: Planleggingsfase presisering av gjennomføring. Kontaktfase organisering av underveis kontakt med oppdragsgiver, dialog og testing av design på datainnsamling. Dokumentgjennomgang og analyse. Gjennomføring av telefonintervju og spørreskjema overfor anbydere, brukere og ansatte. Purring pr. faks/e-post/telefon på informanter som ikke har svart. Dataregistrering og analysefase. Rapporterings- og formidlingsfase. 2.2 Evalueringsmetode Resultatevaluering skjer vanligvis når tiltaket er slutt, gjerne i form av en vurdering av måloppnåelse og virkninger/resultat, mens prosessorientert evaluering foregår mens prosjektet pågår og er mer konsentrert på form og metode enn selve resultatet av innsatsen (se f.eks. Foss og Mønnesland 2000). De overordnede problemstillingene impliserer at denne evalueringen legges opp til å bli både resultat- og prosessorientert. Dette betyr at evalueringen både fokuserer på å måle effekter av anbudsopplegget, så vel som at det vurderes hvordan anbudsopplegget ble gjennomført i forhold til formål, ressursbruk, andre ytre rammebetingelser samt resultater ved det gjennomførte opplegget. Siden tidsrammene ikke gjør det mulig å følge arbeidet med anbudsopplegget over tid, vil prosessevalueringen i stor grad bygge på analyser av eksisterende dokumenter og innsamlet/konstruert informasjon i forbindelse med evalueringen.

18 6 Et viktig aspekt ved evalueringen er relevans i forhold til læring slik at en ev. kan endre senere anbudsopplegg i forhold til resultater og kostnader ved tiltakene, men også ev. korrigere mål, normer og verdier som ligger til grunn for gjennomføringen av anbudsprosesser. Generelt påvirkes slik bruk av evalueringskunnskap av (Schiefloe 1997 s. 30): forskningsmessig kvalitet (være kjent med feltet som evalueres og beherske relevante metoder) handlingsorienteringen (generere kunnskap for handling) sammenfall med brukernes forventninger de kritiske utfordringer ny kunnskap representerer for bestående ordninger/tiltak relevans (kan sikres gjennom dialogbasert utvikling av kunnskap) Gjennom å ta hensyn til disse punktene i det faktiske evalueringsopplegget, kan en i større grad sikre at evalueringskunnskapen i størst mulig grad medfører læring for de berørte parter. 1 Ved siden av NTFK og offentlige myndigheter er de berørte parter først og fremst anbydere, brukere og ansatte i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag. I evalueringen har det vært viktig at alle disse aktørgruppene har fått tilstrekkelig anledning til å beskrive og ev. utdype relevant informasjon i forhold til effekter og prosesser ved anbudsopplegget. 2.3 Forstudie/dokumentanalyse Ved siden av korte "samtaleintervjuer" med tre sentrale medarbeidere i NTFK med god kjennskap til utforming og gjennomføring av den siste anbudsrunden for ambulansetjenesten, ble det i forstudien gått gjennom sentral skriftlig informasjon om anbud i: aktuelle saksutredninger og vedtak i NTFK om ambulansetjenesten plan for ambulansetjenesten anbudspapirer for ambulansetjenesten rapport fra fylkesrevisor om anbudsprosessen i ambulansetjenesten 1 Grovt sett kan det skilles mellom fire ulike former for bruk av evalueringskunnskap (Torvatn og Rolfsen 2000): instrumentell bruk (opptrer når evaluering nyttes som grunnlag for handling, f.eks. det å korrigere tiltak ut fra rådende normer og verdier i en organisasjon), konseptuell bruk (innebærer læring som får betydning for senere handlinger ved at en tar de rådende normer og verdier opp til grundig vurdering, jf. Argyris og Schön (1978) sine teorier om enkeltløkket og dobbeltløkket læring), overbevisende/politisk bruk (henspiller på aktivitet med øye for å få gjennomslag), legitimerende bruk (i forhold til eksisterende tiltak).

19 7 tidligere studier av konkurranseutsetting og anbud i offentlig tjenesteyting. Disse dokumentene, inkl. NTFs studie av anbud i Nord-Trøndelag i 1997 (Nordtug og Gystad 1997), 1 var viktig ved utforming av spørreskjema og intervjuguider samt i forhold til det å relatere funn i evalueringen i forhold til sentrale funn i disse nyere undersøkelsene fra andre deler av landet. Dokumentgjennomgangen var også viktig som data, siden de aktuelle dokumentene er produsert fortløpende under anbudsprosessen mens våre øvrige data baserer seg på ulike aktørs minne og refleksjon over forhold som helt/delvis ligger noe tilbake i tid. Dokumentanalysen handler i så måte om en komplementerende metode hvor det analyseres data som ikke er konstruert eller laget i ettertid i forbindelse med evalueringen. 2.4 Innsamling og analyse av informasjon fra NTFK, anbydere, ansatte og brukere Ved siden av datainnsamling via utdypende samtaler med tre personer ved NTFK som alle har hatt en betydelig rolle i forbindelse med anbuds-prosessen, og dokumentanalyse i forhold til aktuelle sakspapirer i NTFKs arkiv, ble det gjennomført innsamling og analyse av data fra aktuelle grupper med sterk tilknytning til ambulansetjenesten (anbydere, drivere, ansatte og brukere). Valg av metode for innsamling av denne type data er avhengig av flere faktorer, blant annet av hvilke problemstillinger som ønskes belyst samt hvilket tidsaspekt og økonomiske rammer som stilles til disposisjon for gjennomføring av prosjektet. Det er vanlig å skille mellom kvalitative og kvantitative metoder for å innhente informasjon om et tema eller felt. Prinsipielt omformer kvantitative metoder data til tall som kan analyseres statistisk, mens kvalitative tilnærmingsmåter beskriver nyansert "det som finnes" og er mindre opptatt av hvor ofte det finnes. Kvalitative metoder egner seg best når en skal få innsikt i grunntrekk og særpreg i et bestemt miljø (Repstad 1987). Intervju er en av flere kvalitative metoder for å innhente informasjon. Ved denne metoden er det vanlig å lage en intervjuguide som brukes som "huskeliste" over tema som skal berøres. Ofte er slike intervju bare delvis strukturerte, da intervjuguiden ikke følges slavisk men gir kun en retning for intervjuet slik at man får belyst problemstillingene. Fordelen med denne metoden er at man kan danne seg et nyansert bilde av situasjonen, ved at den som intervjues (respondenten) får anled- 1 Nordtug, J. og P.M. Gystad (1997): Vurderinger av foreløpige erfaringer med anbud i Nord-Trøndelag. intf-notat 1997:7, Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer.

20 8 ning til å begrunne sine svar. Problemet med denne metoden er at innsamling og analyse av data er tids- og ressurskrevende. En kvantitativ metode er spørreskjema med faste svaralternativer. Dette er en mindre tids- og ressurskrevende metode for innhenting av data, og kvantitative metoder er derfor bedre egnet for store utvalg og/eller i tilfeller hvor ressursene er sterkt begrenset. Samlet sett tilsier problemstillingene, antall respondenter og spesielt tid- og kostnadsrammer at det var hensiktsmessig å benytte spørreskjema som datainnsamlingsmetode i denne evalueringen. 1 Det ble derfor utformet enkle spørreskjema som ble oversendt til samtlige driftsselskap som deltok i anbudsrunden (jf. adresseliste fra NTFK), samt ansatte i tjenesten og aktuelle brukere av tjenesten. De tre gruppene fikk tilsendt egne skjema, men spørreskjema var utformet på en slik måte at de ulike gruppene hadde noen felles og noen gruppespesifikke spørsmål med faste svaralternativ, samtidig som det var spørsmål om utdypende begrunnelser/svar samt plass til andre kommentarer om anbudsprosessen og/eller om spørreskjema. For å sikre mer uttømmende data og bedre datakvalitet, ble supplerende kvalitative datainnsamlingsmetoder benyttet. Her ble det hovedsaklig benyttet strategiske telefonintervju i forhold til nøkkelinformanter innenfor de ulike typene aktører. Intervjuguiden var i stor grad basert på utsendte spørreskjema og følger dette notatet som vedlegg sammen med de følgebrev som ble utsendt. Disse telefonintervjuene ga anledning til å utdype svar og ga et bedre innblikk i de data som framkommer i den kvantitative spørreskjemaundersøkelsen. I tillegg var også spørreskjema utformet slik at det var åpning for respondentene til å begrunne og utdype sine svar. Mer enn halvparten av respondentene gjorde dette, noe som totalt sett bidro til å kvalitetssikre data og gi et bedre grunnlag for å belyse de overordnede problemstillingene i evalueringen. Når det gjelder de konkrete utvalg av ansatte/brukere som fikk spørreskjema eller ble intervjuet ble det i samråd med oppdragsgiver valgt å konsentrere seg om ansatte, brukere og drivere i to store distrikt og to mindre distrikt, i tillegg til ulike brukere ved Namsos og Innherred Sykehus. Av hensyn til faren for å kunne identifisere svar, ble det besluttet å sendte ut spørreskjema i et ekstra distrikt for de ansatte. De ansatte ble i tre av fem områder kartlagt ved samtaler med drivere av tjenesten. Overfor de ansatte ble det bedt om at en tillitsvalgt, en nyansatt og en eller to med god erfaring i ambulansetjenesten fylte ut 1 Anbudsfrist den 15.mai betyr trolig at det blir klart hvem som får oppdraget i juni. Når en tar hensyn til ferieavvikling og at utkast til rapport skal foreligge , betyr dette at hoveddelen av arbeidet med innsamling og analyse av data må gjennomføres i perioden , mens oktober brukes til rapportskriving.

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/05055-001 Dato: 06.09.05 KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER INNSTILLING TIL: Eldreomsorgsutvalget/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Hovedformålet med dette arbeidet har vært å gjøre en kartlegging av omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester

Detaljer

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Gunnar Nossum Nord-Trøndelagsforskning Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I perioden mellom kunngjøringen av en åpen anbudskonkurranse og beslutningen om valg av leverandør i byrådet, var det kommunevalg som resulterte i politisk skifte.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport TØI-rapport 860/2006 Forfattere: Oddgeir Osland Merethe Dotterud Leiren Oslo 2006, 65 sider Sammendrag: Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport I denne rapporten

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: * EVALUERING AV KONKURRANSEUTSATTE TILTAK I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: * EVALUERING AV KONKURRANSEUTSATTE TILTAK I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 06/4221-2 Dato: * EVALUERING AV KONKURRANSEUTSATTE TILTAK I DRAMMEN KOMMUNE Innstilling til formannskapet / bystyret: Saken tas til orientering.

Detaljer

SAMMENDRAG. NSDM / BNG 1 UIT Norges arktiske universitet

SAMMENDRAG. NSDM / BNG 1 UIT Norges arktiske universitet SAMMENDRAG Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? Krav til leger i vakt og trening i samhandling Birgit Abelsen og Helen Brandstorp NSDM-rapport 2017 Forskrift om krav til og organisering

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis SAMMENDRAG Evalueringen av «KS FoU-prosjekt nr. 124005: Utskrivningsklare pasienter endrer praksis seg?» på oppdrag for KS, er gjennomført av Rambøll Management Consulting (Rambøll), med SALUS Consulting

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Prosjektplan Bergen kommune Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse Nord RHF viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev og -notat av 30.10.2015, om forslag til forskrift om styringssystem

Detaljer

Nye entrepriseformer - dialogbaserte.

Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Brukonferansen 2013, 4. 5. november Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Jan Eirik Henning Byggherreseksjonen Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet Si noe om Generelt - byggherrestrategi Konkurransepreget

Detaljer

VURDERING AV KONKURRANSEUTSETTING AV EIENDOMSDRIFT

VURDERING AV KONKURRANSEUTSETTING AV EIENDOMSDRIFT Ark.: Lnr.: 4050/10 Arkivsaksnr.: 10/704-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren VURDERING AV KONKURRANSEUTSETTING AV EIENDOMSDRIFT SAMMENDRAG: Rådmannen anbefaler at vi venter med å ta stilling til konkurranseutsetting.

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/2411-7 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 18/15 12.10.2015 Administrasjonsutvalget Komite Levekår

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE I DRAMMEN KOMMUNE â Innstilling til bystyrekomitè helse, sosial og omsorg /

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende renovering av VAledninger. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt de grunnleggende krav i lov

Detaljer

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet.

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet. Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse var det stilt krav om bankgaranti. Den valgte leverandøren hadde tilbudt en garanti som var betinget av kausjon fra innklagede,

Detaljer

Arbeidsrettet Tiltak (AMO): Kunnskapsyrker og saksbehandling med praksis

Arbeidsrettet Tiltak (AMO): Kunnskapsyrker og saksbehandling med praksis Arbeidsrettet Tiltak (AMO): Kunnskapsyrker og saksbehandling med praksis Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47849415.aspx Ekstern anbuds ID 2014-452234 Saksnummer NOV201413

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

(4) Innen tilbudsfristens utløp 4. oktober 2005 hadde det kommet inn tilbud fra alle de tre leverandørene.

(4) Innen tilbudsfristens utløp 4. oktober 2005 hadde det kommet inn tilbud fra alle de tre leverandørene. Innklagede kunngjorde en konkurranse for anskaffelse av reiselivstjenester i kommunen. Innklagede avlyste konkurransen før den ble sluttført. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde saklig grunn for

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet. Elisabeth Backe-Hansen NOVA

Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet. Elisabeth Backe-Hansen NOVA Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet Elisabeth Backe-Hansen NOVA Lytterveiledning Jeg kommer til å reise en del utfordringer, som er like relevante for evalueringer av andre velferdsområder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Slipen Mekaniske AS Kirkeveien 1 8805 SANDNESSJØEN Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0200-10 13.06.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse om kommunereformen BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.05.2016 J.postID: 2016104062 Arkivsaksnr: 15/129339 Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Vedrørende: Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Arkivsaksnr.: 11/10315 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. :::

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Sluttrapport Bilder som redder liv

Sluttrapport Bilder som redder liv Sluttrapport Prosjektnavn: Bilder som redder liv Prosjektnummer: 2010/1/0484 Søkerorganisasjon: Norsk Folkehjelp Bilder som redder liv Forord Prosjektet «bilder som redder liv» er et ettårig prosjekt som

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010 Høringsnotat Til: Styret og administrasjonen i Helse Midt-Norge Fra: NHO Service Kopi: Dato: 13.04.2011 Sak: Evaluering av dagens ambulansedrift og kostnadsbildet i Helse Midt-Norge NHO Service er den

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ F20 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ F20 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/16120-1 F20 DRAMMEN 13.11.2012 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE Innledning Bystyrekomité for

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/4232 Saksbehandler: Hege Askestad Tjenesteutvalget 19.01.2011 Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

ASSS TTU høstsamling 2015. Oslo, 3-4 november 2015

ASSS TTU høstsamling 2015. Oslo, 3-4 november 2015 ASSS TTU høstsamling 2015 Oslo, 3-4 november 2015 ASSS ASSS; samarbeid mellom KS og de ti mest folkerike kommunene Vedtekter som regulerer samarbeidet Oslo er ny lederkommune i ASSS (overtar etter Kristiansand)

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012 Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Att. Eivind Stage Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/886-24. februar 2012 Konkurransen i markedene for offentlig tjenestepensjon 1. Bakgrunn Fornyings-,

Detaljer

Evalueringer i barnevernet. Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge

Evalueringer i barnevernet. Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge Evalueringer i barnevernet Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge Hvorfor evalueringer? Et ledd i å skaffe et kvalifiserte beslutningsgrunnlag, som Ledd i kunnskapsbasert tjenesteproduksjon

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse medforhandling vedrørendefjerning av gammelt gulv og legging av nytt i tillegg til diverse endringer/omgjoringer. Klagenemndafant

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

Sammendrag Statlige bindinger på kommunene

Sammendrag Statlige bindinger på kommunene Sammendrag Statlige bindinger på kommunene Bakgrunn og problemstilling Staten benytter et bredt spekter av virkemidler i styringen av kommunene. De kan grupperes i tre hovedtyper: lovbaserte virkemidler,

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kontrollutvalget 22.4.2015 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at det

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen - evaluering av forsøk med team

Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen - evaluering av forsøk med team TØI-rapport 908/2007 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland og Trine Hagen Oslo 2007, 138 sider Sammendrag: Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen - evaluering av forsøk med team Sykefraværet og spesielt

Detaljer

Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes

Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42831168.aspx Ekstern anbuds ID 2014-878294 Saksnummer 14/493 Konkurranse

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Side 1 av 6 NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Fylkeshuset, Prinsens g. 100, +47 75650444 Oppdragsgivers nettadresse (URL): http://www.nfk.no Nettadresse kjøperprofil

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

PA 0401 TILBUDSINNSTILLING

PA 0401 TILBUDSINNSTILLING SIDE 1 AV 5 Innholdsfortegnelse VEILEDNING SIDE 2 AV 5 1 Generelt... 3 2 Innspill til tilbudsinnstillingen... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Tilbudssummer... 4 2.3 Evaluering... 4 2.3.1 Kjøp etter forhandling/dialog

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Vedlegg D - Prinsipper som beskriver innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

Vedlegg D - Prinsipper som beskriver innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten Vedlegg D - Prinsipper som beskriver innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten, DIS. Oktober 2014 Prinsipper for prosjektet Innbyggertjenester

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: 2016/1812-2 Saksbehandler: Renate Trøan Bjørshol Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/17 08.03.2017 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Kommuneadvokat - interkommunalt

Detaljer