Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune Roald Sand Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001

2 2 Tittel Forfatter NTF-notat : 2001:9 Prosjektnummer : 1441 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider : AMBULANSETJENESTEN PÅ ANBUD En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune : Roald Sand og Christian Wendelborg : Evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten : Nord-Trøndelag fylkeskommune : Roald Sand : Christian Wendelborg Layout/redigering : Solrun F. Spjøtvold Referat Emneord Dato : Oktober 2001 Antall sider : 85 Pris : 100, Utgiver : Prosjektet omfatter en vurdering av anbud som virkemiddel for å rekruttere leverandører av fylkeskommunale tjenester. Ved siden av en dokumentanalyse, er det gjennomført intervju av anbydere i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag og en spørreundersøkelse rettet til brukerne av denne tjenesten. : Anbud, ambulansetjeneste, evaluering : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefaks

3 FORORD Nord-Trøndelagsforskning (NTF) fikk våren 2001 i oppdrag å evaluere anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag. Det overordnede målet med evalueringen er å utvikle ny kunnskap om bruk av anbud som metode for rekruttering av leverandører til fylkeskommunale tjenester. Evalueringen er gjennomført ved å samle inn og analysere sentrale dokumenter i anbudsprosessen og, ved hjelp av intervju/spørreskjema, samle inn og analysere informasjon fra anbydere, ambulansepersonell og brukere. Evalueringen er gjennomført innenfor rammen av et drøyt månedsverk i perioden Den avgrensede tids- og kostnadsramme gjør at evalueringen selvsagt ikke er uttømmende. Dette betyr at de funn og den kunnskap som kommer fram i evalueringen ikke er den eneste kunnskapen som sier noe om denne type anbudsprosesser. De argumenter som presenteres i en rapport som denne, bør derfor gjøres til gjenstand for kritisk refleksjon og fortolkning før evalueringskunnskapen kan brukes. Oppdragsgiver har vært Nord-Trøndelag fylkeskommune, der Bjørn Arnesen har vært kontaktperson. Oppdragsgiver har vært behjelpelig ved gjennomføringen av evalueringen og stilt nødvendige saksopplysninger til disposisjon for arbeidet. Arbeidet i NTF er utført av Christian Wendelborg, Roald Sand og Trond Kongsvik (prosjektrådgiver). Rapporten er skrevet av Sand og Wendelborg. Wendelborg har hatt hovedansvar for kapittel 5, forfatterne har hatt delt ansvar for kapittel 6, mens Sand har hatt hovedansvar for øvrige kapitler. Åse Sandberg og Gunnar Nossum har bistått med dataregistrering og sluttredigering. Vi takker alle for innspill og verdifull bistand. De mangler/feil rapporten har til tross for de ovennevnte bidrag, står for forfatternes og spesielt prosjektlederens regning. Steinkjer, oktober 2001 i Roald Sand Prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD TABELLER SAMMENDRAG i iii v vii 1. INNLEDNING Bakgrunn Mål og problemstillinger Oppbygging av rapporten 4 2. METODE OG GJENNOMFØRING Innledning Evalueringsmetode Forstudie/dokumentanalyse Innsamling og analyse av informasjon fra NTFK, anbydere, ansatte og brukere Samlet vurdering av metode og gjennomføring KONKURRANSEUTSETTING OG ANBUD Innledning Erfaringer med anbud Argumenter for og i mot anbud ANBUDSPROSESSEN I AMBULANSETJENESTEN I NORD- TRØNDELAG Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag Anbudsprosessen Oppsummerende diskusjon RESULTATER Anbyderne sin ressursbruk Opplevelse av fylkeskommunens behandling av anbudsprosessen Kvalitet i ambulansetjenesten Aktørenes forbedringsforslag DISKUSJON OG KONKLUSJON Fylkeskommunens behandling av anbudsprosessen Kvalitet ved ambulansetjenesten Gir anbudskonkurranse kostnadsbesparelser? 45

6 iv 6.4 Sammenligning med andre studier av konkurranseutsetting og anbud Konklusjon 49 LITTERATUR 51 Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Følgebrev spørreskjema til anbydere Spørreskjema anbydere Følgebrev spørreskjema til brukere ansatte Spørreskjema brukere Spørreskjema ansatte

7 v TABELLER Tabell side 2.1: Uvalg og innkomne svar : Anbyderne sin ressursbruk ved arbeid med tilbudene : Syn på profesjonalitet hos NTFK fordelt på informantgruppe : Anbyderne som fikk tilslag sin tilfredshet med kontraktens utforming : Anbyderne som fikk tilslag sin opplevelse av sikkerhet om at tilfeller som ligger utenfor kontrakten vil behandles profesjonelt av NTFK : Anbyderne som fikk tilslag sin tilfredshet med NTFKs oppfølging etter anbudsprosessen : Svarfordeling for alle anbyderne på spørsmål om anbuds- og kontraktsgrunnlaget : Syn på om NTFK vurderte anbyderne på likt grunnlag (fordelt på informantgruppe) : Anbydernes opplevelse av om anbudsprosessen var rettferdig sett i forhold til om de fikk tilslag på anbudet eller ikke : De ansattes i ambulansetjenesten opplevelse av om anbudsprosessen var rettferdig : Syn på om NTFK prioriterte økonomi på bekostning av kvalitet : Ansattes opplevelse av usikkerhet til nye lønns- og arbeidsvilkår : Ansattes opplevelse av endring i lønns- og arbeidsvilkårene : Syn på om ambulansetjenesten blir drevet forsvarlig : Brukernes opplevelse av usikkerhet til kvaliteten på ambulansetjenesten ved overgangen til nye drivere : Syn på om driften av ambulansetjenesten har blitt bedre eller dårligere : Syn på om kvaliteten i ambulansetjenesten har blitt bedre : Om endringer i kvalitet kan relateres til anbudsprosessen : Tilfredshet med driften av ambulansetjenesten : Tilfredshet med de nye driverne av ambulansetjenesten 41

8

9 SAMMENDRAG Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) fikk ansvaret for driften av ambulansetjenesten i 1986 men har aldri drevet ambulansetjenesten i egen regi. I den første perioden ble det forhandlet med utøvere om å drive tjenesten fram til 1996, mens tjenesten ble lagt ut på anbud for de senere driftsperioder fra til og Ved begge anbudskonkurransene i 1995 og 2000 mottok NTFK ulike former for kritikk. Dette var kanskje spesielt for den siste anbudskonkurranse hvor det ble skifte av drivere i 14 av 15 distrikt. For å avklare om det var brudd på juridiske bestemmelser, gjennomførte Fylkesrevisoren i Nord-Trøndelag en gransking av anbudsprosessen med dette for fokus. Denne granskingen ble gjennomført i 2000 og fylkesrevisoren konkluderte med at NTFK ikke hadde brutt aktuelle lover/regler av betydning for det endelige valg av drivere. Juridiske aspekter er en side av anbudsprosessen. Nord-Trøndelagsforskning (NTF) fikk våren 2001 i oppdrag å evaluere anbudsprosessen i ambulanse-tjenesten i Nord-Trøndelag med fokus på en del andre aspekter. Mål og problemstillinger Det overordnede målet for evalueringen å utvikle ny kunnskap om anbud som metode for rekruttering av leverandører til offentlige tjenester. Evalueringens målgruppe er primært offentlige myndigheter og andre med interesse for anbudsprosesser. Med bakgrunn i forslag til innfallsvinkler fra NTFK, ovenstående mål samt ressursrammen for prosjektet, har evalueringen hatt følgende overordnede problemstillinger: i hvilken grad har NTFK lyktes med anbudsopplegget for ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag? (har eventuelle kostnadsgevinster gått ut over kvaliteten på tjenesten?) hva kan man lære av anbudsopplegget for ambulansetjenesten i Nord- Trøndelag, og i hvilken grad er dette overførbart til andre typer offentlige tjenester? Evalueringen er gjennomført ved å samle inn og analysere sentrale dokumenter som belyser anbudsprosessen og, ved hjelp av intervju/spørreskjema, samle inn og analysere informasjon fra anbydere, ambulansepersonell og viktige brukere av ambulansetjenesten. vii

10 viii Datagrunnlag Datagrunnlaget for analysene var saksdokumenter fra NTFK som belyser anbudsprosessen i ambulansetjenesten, nyere studier om konkurranseutsetting av offentlige tjenester og informasjon samlet inn ved spørreskjema og kvalitative intervju. I spørreskjemaundersøkelsen fikk vi svar på 42 av 55 utsendte skjema, herav 7 anbydere med tilsagn, 8 av 18 anbydere uten tilsagn, 19 av 20 ansatte og 8 av 11 utsendte skjema til brukere. I tillegg ble det gjennomført ulike typer intervju med fire drivere, to anbydere som ikke fikk tilslag, fire ansatte, to representanter for det offentlige med oppfølgingsansvar i forhold til helsetjenester i fylket, to sykepleiere ved primærhelsetjenesten, to sykepleiere ved AMK/akuttmottak ved sykehusene i fylket, samt tre repre-sentanter for NTFK i prosessen. Datagrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig for å trekke aktuelle konklusjoner, men vi understreker at det kan synes som om de som er negativ til anbudsprosessen har gitt en mer aktiv tilbakemelding enn de som er mer positive. Dette kan ha ført til at vi har fått et skjevt datagrunnlag og resultatene må derfor tolkes forsiktig spesielt i forhold til generalisering til alle tjenesteområdene i Nord-Trøndelag. Datafunn og resultater Våre data viser at anbudsprosessen startet med en prekvalifiseringsrunde hvor alle de 28 som søkte ble prekvalifisert, og at prosessen fortsatte med at 25 av de 28 søkerne sendte inn i alt 63 anbud på enkelte tjenesteområder. I enkelte områder var det kun to som leverte inn anbud mens det var 5-7 som leverte inn anbud i de mer befolkningstunge tjenesteområdene. NTFK valgte i praksis de anbud som hadde de laveste kostnadene totalt sett for det offentlige. 7 anbydere ble i april 2000 utvalgt til å drive tjenesten i de neste sju årene og det ble skifte av driver i 14 av 15 tjenesteområder, noe som tyder på at det var et sterkt konkurranseelement, spesielt mhp pris, i budrunden. Det omfattende skifte av drivere var noe overraskende da en kan tenke seg at de gamle driverne hadde et kostnadsmessig fortrinn ved at de har nedbetalt en del faste kostnader knyttet til vaktrom, biler og nødvendig medisinsk-teknisk utstyr. Undersøkelsen viser at anbudsprosessen i stor grad ble gjennomført som en lukket prosess med lite kommunikasjon eller dialog mellom de berørte parter (aktuelle anbydere, ansatte og brukere av tjenesten) og NTFK. Vi finner også tegn på at informasjonen og krav til anbudene var mangelfull, slik at anbydere har utformet svært forskjellige anbud for samme områder når det gjelder samlet pris og priser på ulike enkeltposter. Dette betyr også vanskeligheter ved det å sammenligne anbudene. Anbydere er imidlertid enige i at informasjonen i anbudsgrunnlaget fra NTFK var god. Våre funn tyder derfor på at ulike

11 ix anbydere har tolket informasjonen fra NTFK forskjellig, og at dette synes å være aktuelt i forbindelse med utrykningstid, adgang til å få dispensasjoner, drivernes oppfølging av hospitantordningen og hvordan NTFK skal dekke inn ekstra utgifter i forbindelse med sentrale lønnsoppgjør. Når det gjelder kvalitet på tjenesten og NTFKs håndtering av anbudsprosessen, finner vi at ståsted har sterk sammenheng med synspunkter i undersøkelsen. Mange brukere er opptatt av at et ensidig fokus på pris kan medføre lavere kvalitet på tjenesten enn ønskelig. Brukerne var i utgangspunktet relativ usikre- /utrygge ved overgangen til nye drivere, men de har generelt ikke opplevd redusert tjenestekvalitet eller faktiske problemer som følge av nye drivere, i alle fall etter en viss overgangsperiode. 2 av brukerne vi var i kontakt med oppgir at det har vært faktiske problemer og at det har skjedd en viss kvalitetsreduksjon som følge av nye drivere, men kun en av brukerne i undersøkelsen er generelt utilfreds med tjenesten. Generelt synes brukere å være tilfreds med kvaliteten på ambulansetjenesten i regi av de nye driverne. Anbydere som fikk tilsagn er stort sett fornøyd med NTFKs likebehandling og profesjonalitet ved behandling av anbudene og oppfølging av kontrakter. Mange av de ansatte er sterkt opptatt av usikkerhet ved overgangen til nye drivere og manglende rettferdighet og profesjonalitet ved NTFKs behandling av anbudsprosessen. En stor andel av de ansatte er også opptatt av useriøse drivere og for lave anbud som medvirker at drivere kommer i økonomiske vanskeligheter, brudd på forskrifter, søknader om dispensasjoner fra kvalitetskrav, forverring av arbeidsvilkår og generell reduksjon i kvalitet på tjenesten. Noen ansatte mener enkelte drivere må få etterbevilget midler for å kunne yte en forsvarlig tjeneste. Anbydere uten tilsagn er stort sett på linje med den gruppen av de ansatte som er misfornøyd. Det kan ha sin bakgrunn i at denne gruppen består for en stor del av gamle drivere som mistet sine løyver og ansatte i tjenesten som ønsket å drive tjenesten selv. Konklusjoner NTFK synes å ha gjennomført et standard anbudsopplegg med de svakheter/- styrker dette har jf. erfaringene på området. Anbudsprosessen synes å ha medført kostnadsbesparelser for NTFK, spesielt hvis en sammenligner med det å forhandle med de gamle driverne og/eller med de kostnadsanslag NTFK utarbeidet for drift i egen regi. Når det gjelder anbudsprosessens virkninger på kvaliteten i tjenesten, er brukernes synspunkter de viktigste. Brukerne synes langt på vei å være tilfreds med tjenestekvaliteten i regi av de nye driverne, i all fall etter en viss overgangsperiode i forbindelse med skifte av drivere.

12 x Når det gjelder NTFKs profesjonalitet og likebehandling i anbudsprosessen kan vi konkludere med at anbydere som fikk tilslag er fornøyd. Anbyderne som ikke fikk tilslag og mange av de ansatte føler seg lite profesjonelt behandlet av NTFK. Disse informantenes hovedbegrunnelser synes å være mangel på kommunikasjon mellom NTFK og svært usikre/utrygge ansatte/brukere i fasen før anbyderne ble utvalgt, i tillegg til at de synes å mene at det ikke er mulig å opprettholde en forsvarlig tjeneste innenfor rammen av de utvalgte anbudene. Omtrent alle brukere og ansatte i tjenesten synes å ha opplevd stor usikkerhet og overgangsproblemer ved skifte av drivere, mens et lite mindretall (2) av brukerne opplever mer generelle reduksjoner i kvaliteten på tjenesten. Brukerne utdyper ikke disse generelle problemene nærmere, men det gjør de ansatte og anbydere uten tilsagn og lister opp forhold som dårlige arbeidsvilkår, brudd på forskrifter, erfarne folk søker seg bort, etc. Slike forhold medfører økt fare for faktiske problemer som for sen utrykning, feil behandling, etc. Dette tyder på at det i tiden framover blir nødvendig med systematisk oppfølging av tjenesten fra ansvarlig myndighet, for å sikre at ambulansetjenesten skal drives forsvarlig i alle områder av Nord-Trøndelag. Samlet sett kan vi trekke den slutning at anbyderne synes å ha blitt ble vurdert på samme grunnlag, dvs. pris, og at anbudskonkurransen synes å ha gitt en kostnadsbesparelse for NTFK samtidig som en med stor grad av systematisk oppfølging trolig kan klare å opprettholde kvaliteten på ambulansetjenesten. Denne oppfølgingen og eventuelle nødvendige medfølgende tiltak vil redusere - men trolig ikke spise opp - kostnadsgevinsten for det offentlige. Rent generelt synes slike anbudsprosesser å medføre betydelige transaksjonskostnader og stor usikkerhet hos berørte parter. Samlet stiller dette store krav til det offentlige som bestiller av tjenesten ved utforming av anbudsdokumenter, kommunikasjon underveis, likebehandling ved valg av driver, samt ved oppfølging av kontraktene. De berørte partenes usikkerhet kan reduseres med kommunikasjon og dialog om anbudsprosessen generelt og om hvilke kriterier som legges til grunn for valg av driver spesielt, og/eller ved å ta ansatte og brukere formelt med på råd ved valg av anbud/driver. Et tiltak som kan redusere både usikkerhet og transaksjonskostnader er å stille krav om at tidligere ansatte i tjenesten med godkjent kompetanse skal ha fortrinnsrett til jobbene hos ny driver. Andre tiltak som kan redusere transaksjonskostnader og/eller offentlige kostnader til tjenesten gjennom økt reell konkurranse mellom kvalifiserte anbydere, er strengere krav ved prekvalifisering og krav om at driverne til markedspris skal leie vaktrom og driftsmidler med lang levetid fra ansvarlig myndighet.

13 1. INNLEDNING Anbud på tjenesteproduksjon i regi av offentlige myndigheter innebærer at det offentlige avholder en konkurranse om retten til å produsere varer eller tjenester på vegne av det offentlige. Etter beslutning vil den som blir valgt til å utføre oppdraget (utfører/kontraktør) få en eksklusiv, men tidsbegrenset rett til å produsere den aktuelle varen eller tjenesten for oppdragsgiveren. Det offentlige har fortsatt ansvaret for tjenestens innhold og kvalitet. Hovedhensikten ved å legge offentlige tjenester ut på anbud er at konkurransen som oppstår i anbudsprosessen medfører en effektivisering hos det enkelte driftsselskap, noe som innebærer besparelser for det offentlige som bestiller samtidig som en stiller visse minimumskrav til kvaliteten på tjenesten. I Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) er det først og fremst ambulansetjenesten og transporttjenester som hittil er lagt ut på anbud. Som et ledd i å systematisere NTFKs erfaringer med anbud, har Nordtug og Gystad (1997) tidligere gått gjennom bruk av anbud i Nord-Trøndelag for busstransport. Denne evalueringen omhandler spesielt den siste anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag og fokuserer på å utvikle ny kunnskap om bruk av anbud som metode for rekruttering av leverandører til offentlige tjenester. Evalueringens målgruppe er primært offentlige myndigheter Bakgrunn NTFK fikk ansvaret for driften av ambulansetjenesten i NTFK har aldri drevet ambulansetjenesten i egen regi men i stedet inngått driftsavtaler med private utøvere. I den første driftsperioden fra 1986ble det opprettet 10-års garantert drift eller til fylte 67 år med de utøvere som tidligere hadde såkalt skysskafferkontrakt (NTFK 1993). I senere driftsperioder ( og ) har NTFK konsekvent benyttet seg av anbudskonkurranser på det åpne markedet og inngått driftsavtaler med private utøvere og organisasjoner. NTFK har flere ganger vurdert drift i egen regi (NTFK 1993: side 5, NTFK 1999: side 6) men har konkludert med at det store gevinster for fylkeskommunen ved å legge ut hele ambulansetjenesten ut på anbud (HH, sak 25/99). Ved begge anbudskonkurransene i 1995 og 2000 mottok NTFK ulike former for kritikk. Dette var kanskje spesielt for den siste anbudskonkurranse hvor det ble skifte av drivere i 14 av 15 distrikt. Denne siste prosessen startet i november 1999 ved arbeidet med en prekvalifiseringsrunde. De ordinære anbudspapirene ble videre utsendt og behandlet samme vinter med valg av utøver og skriving av kontrakter i april En snever definisjon av anbudsprosessen

14 2 stopper der, mens en mer vid definisjon også åpner opp for at drivernes og NTFKs oppfølging av kontraktene inkl. spesielt ev. reforhandlinger, også hører med i anbudsprosessen. Legger en denne vide definisjonen til grunn er anbudsprosessen fortsatt i gang. Uansett definisjon av tidsrommet på anbudsprosessen, er det nå i ettertid en kan vurdere anbudsoppleggets konsekvenser/effekter i forhold til f.eks. kostnader og kvalitet på tjenesten samt om det kunne vært hensiktsmessig å gjennomføre et slikt anbudsopplegg på en annen måte. Med bakgrunn i dette og NTFK generelle erfaring med anbud, uttrykte HH (sak 62/2000) at Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) ønsker å evaluere bruk av anbud i ambulansetjenesten og, gjennom dette, systematisere erfaring ved bruk av anbud som metode for rekruttering av leverandører til fylkeskommunale tjenester. HH uttrykker videre i samme saksutredning at en slik evaluering bør gjennomføres fordi dette har overføringsverdi internt til andre fylkeskommunale tjenester, og eksternt til andre offentlige foretak. På denne måten vil evalueringen kunne bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget for eventuelle vedtak om endret bruk av anbud innenfor fylkeskommunale tjenester i Nord-Trøndelag så vel som tjenesteproduksjon i regi av andre offentlige myndigheter. 1.2 Mål og problemstillinger HH (sak 62/2000) peker på tre mulige innfallsvinkler for en evaluering av bruk av anbud i ambulansetjenesten: en studie av fylkeskommunens profesjonalitet, dvs en undersøkelse av hvordan ambulanseanbydere (driftsselskaper som deltok i anbudsrunden) opplevde fylkeskommunens behandling av anbudsprosessen en brukerundersøkelse i forhold til kvalitative effekter (brukertilfredshet) ved valgt framgangsmåte, dvs en undersøkelse av brukertilfredshet etter første halvår med nye drivere av ambulansetjenestene. Med brukere menes her samarbeidende offentlige instanser, kommuneleger, kommunale legevaktsentraler, sykehus (akuttmedisinske avdelinger (nødmeldetjeneste m.v.) og ambulansepersonell en analyse av økonomisk resultat ved valgt framgangsmåte, dvs en undersøkelse av det økonomiske resultatet ved anbudsopplegget i forhold til andre framgangsmåter og i forhold til resultater i andre fylkeskommuner Ved evaluering av denne type anbudsprosesser bør alle disse tre forhold være sentrale: økonomiske effekter for fylkeskommunene (bestiller), effekter for og

15 3 erfaringer hos deltakende drivere (utfører), konsekvenser for brukere og ansatte. Alle de tre innfallsvinklene handler om å utvikle ny kunnskap basert den erfaring ulike aktører har med anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag. På dette grunnlaget formuleres følgende mål med evalueringen: Det overordnede målet med evalueringen er å utvikle ny kunnskap om anbud som metode for rekruttering av leverandører til offentlige tjenester. Med bakgrunn i forslag til innfallsvinkler fra NTFK, ovenstående mål samt ressursrammen for prosjektet, har NTF foreslått å belyse følgende overordnede problemstillinger: i hvilken grad har NTFK lyktes med anbudsopplegget for ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag? har ev. besparelser gått ut over kvaliteten på tjenesten? hva kan man lære av anbudsopplegget for ambulansetjenesten i Nord- Trøndelag, og i hvilken grad er dette overførbart til andre typer offentlige tjenester? Disse overordnede problemstillingene er i stor grad knyttet opp mot hensikten med evalueringen, og de følges av et sett med delproblemstillinger som: hvordan har ambulanseanbydere opplevd fylkeskommunens behandling av anbudsprosessen? i hvilken grad er sentrale brukere (kommuneleger, kommunale legevaktsentraler, sykehus, øvrige samarbeidende offentlige etater, ambulansepersonell) tilfreds med nye drivere av ambulansetjenestene? i hvilken grad gir et anbudsopplegg som det NTFK har valgt, lavere kostnader enn andre og sammenlignbare opplegg for ambulansetjenester? hvilke konklusjoner kan man trekke ut fra en sammenligning med tidligere studier av konkurranseutsetting og anbud i offentlig tjenesteyting? Dette er i noen grad vide problemstillinger som det ikke er ressurser til å belyse alle aspekter ved i denne evalueringen. Etter diskusjon med oppdragsgiver ble det enighet om at kostnadsanalysen får lavest prioritet i evalueringen. Videre er de juridiske aspekter ved anbudsprosessen belyst i en egen rapport av fylkesrevisoren, slik at også problemstillinger som inngår der ikke blir belyst i denne rapporten.

16 4 1.3 Oppbygging av rapporten Kapittel 2 redegjør for hvordan evalueringen har blitt gjennomført, samt at vi presenterer sentrale forhold knyttet til metode for datainnsamling, sammensetning av informanter, svarandeler og analysemetoder. Kapittel 3 inneholder en nærmere beskrivelse av anbud som metode for organisering av offentlig tjenesteproduksjon. Kapittel 4 inneholder en beskrivelse av den siste anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag. Kapittel 5 inneholder en beskrivelse og kortfattet analyse av resultater fra datainnsamlingen overfor anbydere, brukere og ansatte i ambulansetjenesten. Kapittel 6 inneholder hva vi mener er de mest sentrale konklusjonene i rapporten.

17 2. METODE OG GJENNOMFØRING I dette kapitlet går vi nærmere inn på evalueringsmetode, gjennomføring, forstudie/dokumentanalyse og datainnsamling ved spørreskjema/intervju Innledning Gjennomføringen kan betegnes som en "360-graders"-evaluering ved at det innhentes og analyseres informasjon fra alle sentrale aktører som har vært involvert i anbudsprosessen. Med sentrale aktører mener vi representanter for fylkeskommunen, anbydere, ambulansepersonell og brukere av ambulansetjenestene. Gjennomføringen kan beskrives på denne måten: Planleggingsfase presisering av gjennomføring. Kontaktfase organisering av underveis kontakt med oppdragsgiver, dialog og testing av design på datainnsamling. Dokumentgjennomgang og analyse. Gjennomføring av telefonintervju og spørreskjema overfor anbydere, brukere og ansatte. Purring pr. faks/e-post/telefon på informanter som ikke har svart. Dataregistrering og analysefase. Rapporterings- og formidlingsfase. 2.2 Evalueringsmetode Resultatevaluering skjer vanligvis når tiltaket er slutt, gjerne i form av en vurdering av måloppnåelse og virkninger/resultat, mens prosessorientert evaluering foregår mens prosjektet pågår og er mer konsentrert på form og metode enn selve resultatet av innsatsen (se f.eks. Foss og Mønnesland 2000). De overordnede problemstillingene impliserer at denne evalueringen legges opp til å bli både resultat- og prosessorientert. Dette betyr at evalueringen både fokuserer på å måle effekter av anbudsopplegget, så vel som at det vurderes hvordan anbudsopplegget ble gjennomført i forhold til formål, ressursbruk, andre ytre rammebetingelser samt resultater ved det gjennomførte opplegget. Siden tidsrammene ikke gjør det mulig å følge arbeidet med anbudsopplegget over tid, vil prosessevalueringen i stor grad bygge på analyser av eksisterende dokumenter og innsamlet/konstruert informasjon i forbindelse med evalueringen.

18 6 Et viktig aspekt ved evalueringen er relevans i forhold til læring slik at en ev. kan endre senere anbudsopplegg i forhold til resultater og kostnader ved tiltakene, men også ev. korrigere mål, normer og verdier som ligger til grunn for gjennomføringen av anbudsprosesser. Generelt påvirkes slik bruk av evalueringskunnskap av (Schiefloe 1997 s. 30): forskningsmessig kvalitet (være kjent med feltet som evalueres og beherske relevante metoder) handlingsorienteringen (generere kunnskap for handling) sammenfall med brukernes forventninger de kritiske utfordringer ny kunnskap representerer for bestående ordninger/tiltak relevans (kan sikres gjennom dialogbasert utvikling av kunnskap) Gjennom å ta hensyn til disse punktene i det faktiske evalueringsopplegget, kan en i større grad sikre at evalueringskunnskapen i størst mulig grad medfører læring for de berørte parter. 1 Ved siden av NTFK og offentlige myndigheter er de berørte parter først og fremst anbydere, brukere og ansatte i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag. I evalueringen har det vært viktig at alle disse aktørgruppene har fått tilstrekkelig anledning til å beskrive og ev. utdype relevant informasjon i forhold til effekter og prosesser ved anbudsopplegget. 2.3 Forstudie/dokumentanalyse Ved siden av korte "samtaleintervjuer" med tre sentrale medarbeidere i NTFK med god kjennskap til utforming og gjennomføring av den siste anbudsrunden for ambulansetjenesten, ble det i forstudien gått gjennom sentral skriftlig informasjon om anbud i: aktuelle saksutredninger og vedtak i NTFK om ambulansetjenesten plan for ambulansetjenesten anbudspapirer for ambulansetjenesten rapport fra fylkesrevisor om anbudsprosessen i ambulansetjenesten 1 Grovt sett kan det skilles mellom fire ulike former for bruk av evalueringskunnskap (Torvatn og Rolfsen 2000): instrumentell bruk (opptrer når evaluering nyttes som grunnlag for handling, f.eks. det å korrigere tiltak ut fra rådende normer og verdier i en organisasjon), konseptuell bruk (innebærer læring som får betydning for senere handlinger ved at en tar de rådende normer og verdier opp til grundig vurdering, jf. Argyris og Schön (1978) sine teorier om enkeltløkket og dobbeltløkket læring), overbevisende/politisk bruk (henspiller på aktivitet med øye for å få gjennomslag), legitimerende bruk (i forhold til eksisterende tiltak).

19 7 tidligere studier av konkurranseutsetting og anbud i offentlig tjenesteyting. Disse dokumentene, inkl. NTFs studie av anbud i Nord-Trøndelag i 1997 (Nordtug og Gystad 1997), 1 var viktig ved utforming av spørreskjema og intervjuguider samt i forhold til det å relatere funn i evalueringen i forhold til sentrale funn i disse nyere undersøkelsene fra andre deler av landet. Dokumentgjennomgangen var også viktig som data, siden de aktuelle dokumentene er produsert fortløpende under anbudsprosessen mens våre øvrige data baserer seg på ulike aktørs minne og refleksjon over forhold som helt/delvis ligger noe tilbake i tid. Dokumentanalysen handler i så måte om en komplementerende metode hvor det analyseres data som ikke er konstruert eller laget i ettertid i forbindelse med evalueringen. 2.4 Innsamling og analyse av informasjon fra NTFK, anbydere, ansatte og brukere Ved siden av datainnsamling via utdypende samtaler med tre personer ved NTFK som alle har hatt en betydelig rolle i forbindelse med anbuds-prosessen, og dokumentanalyse i forhold til aktuelle sakspapirer i NTFKs arkiv, ble det gjennomført innsamling og analyse av data fra aktuelle grupper med sterk tilknytning til ambulansetjenesten (anbydere, drivere, ansatte og brukere). Valg av metode for innsamling av denne type data er avhengig av flere faktorer, blant annet av hvilke problemstillinger som ønskes belyst samt hvilket tidsaspekt og økonomiske rammer som stilles til disposisjon for gjennomføring av prosjektet. Det er vanlig å skille mellom kvalitative og kvantitative metoder for å innhente informasjon om et tema eller felt. Prinsipielt omformer kvantitative metoder data til tall som kan analyseres statistisk, mens kvalitative tilnærmingsmåter beskriver nyansert "det som finnes" og er mindre opptatt av hvor ofte det finnes. Kvalitative metoder egner seg best når en skal få innsikt i grunntrekk og særpreg i et bestemt miljø (Repstad 1987). Intervju er en av flere kvalitative metoder for å innhente informasjon. Ved denne metoden er det vanlig å lage en intervjuguide som brukes som "huskeliste" over tema som skal berøres. Ofte er slike intervju bare delvis strukturerte, da intervjuguiden ikke følges slavisk men gir kun en retning for intervjuet slik at man får belyst problemstillingene. Fordelen med denne metoden er at man kan danne seg et nyansert bilde av situasjonen, ved at den som intervjues (respondenten) får anled- 1 Nordtug, J. og P.M. Gystad (1997): Vurderinger av foreløpige erfaringer med anbud i Nord-Trøndelag. intf-notat 1997:7, Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer.

20 8 ning til å begrunne sine svar. Problemet med denne metoden er at innsamling og analyse av data er tids- og ressurskrevende. En kvantitativ metode er spørreskjema med faste svaralternativer. Dette er en mindre tids- og ressurskrevende metode for innhenting av data, og kvantitative metoder er derfor bedre egnet for store utvalg og/eller i tilfeller hvor ressursene er sterkt begrenset. Samlet sett tilsier problemstillingene, antall respondenter og spesielt tid- og kostnadsrammer at det var hensiktsmessig å benytte spørreskjema som datainnsamlingsmetode i denne evalueringen. 1 Det ble derfor utformet enkle spørreskjema som ble oversendt til samtlige driftsselskap som deltok i anbudsrunden (jf. adresseliste fra NTFK), samt ansatte i tjenesten og aktuelle brukere av tjenesten. De tre gruppene fikk tilsendt egne skjema, men spørreskjema var utformet på en slik måte at de ulike gruppene hadde noen felles og noen gruppespesifikke spørsmål med faste svaralternativ, samtidig som det var spørsmål om utdypende begrunnelser/svar samt plass til andre kommentarer om anbudsprosessen og/eller om spørreskjema. For å sikre mer uttømmende data og bedre datakvalitet, ble supplerende kvalitative datainnsamlingsmetoder benyttet. Her ble det hovedsaklig benyttet strategiske telefonintervju i forhold til nøkkelinformanter innenfor de ulike typene aktører. Intervjuguiden var i stor grad basert på utsendte spørreskjema og følger dette notatet som vedlegg sammen med de følgebrev som ble utsendt. Disse telefonintervjuene ga anledning til å utdype svar og ga et bedre innblikk i de data som framkommer i den kvantitative spørreskjemaundersøkelsen. I tillegg var også spørreskjema utformet slik at det var åpning for respondentene til å begrunne og utdype sine svar. Mer enn halvparten av respondentene gjorde dette, noe som totalt sett bidro til å kvalitetssikre data og gi et bedre grunnlag for å belyse de overordnede problemstillingene i evalueringen. Når det gjelder de konkrete utvalg av ansatte/brukere som fikk spørreskjema eller ble intervjuet ble det i samråd med oppdragsgiver valgt å konsentrere seg om ansatte, brukere og drivere i to store distrikt og to mindre distrikt, i tillegg til ulike brukere ved Namsos og Innherred Sykehus. Av hensyn til faren for å kunne identifisere svar, ble det besluttet å sendte ut spørreskjema i et ekstra distrikt for de ansatte. De ansatte ble i tre av fem områder kartlagt ved samtaler med drivere av tjenesten. Overfor de ansatte ble det bedt om at en tillitsvalgt, en nyansatt og en eller to med god erfaring i ambulansetjenesten fylte ut 1 Anbudsfrist den 15.mai betyr trolig at det blir klart hvem som får oppdraget i juni. Når en tar hensyn til ferieavvikling og at utkast til rapport skal foreligge , betyr dette at hoveddelen av arbeidet med innsamling og analyse av data må gjennomføres i perioden , mens oktober brukes til rapportskriving.

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI En evaluering av Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed Roald Sand Torstein Nesheim NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

SNF-rapport nr. 29/06. Konkurranseutsetting av fylkeskommunal revisjon

SNF-rapport nr. 29/06. Konkurranseutsetting av fylkeskommunal revisjon Konkurranseutsetting av fylkeskommunal revisjon Regelverk, generelle vurderinger og erfaring av Kjell J. Sunnevåg og Tom Eldegard SNF-prosjekt nr. 2692 Konkurranseutsetting av fylkeskommunal revisjon Prosjektet

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Trond Kongsvik NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : FYLKESFUNKSJONSANSVARET I RUSOMSORGEN I NORD-TRØNDELAG.

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Dokument type Sluttrapport Date desember 2010 EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning ØF-rapport nr 09/2005 Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning - erfaringer fra studenter og deres ledere i pilotstudiet Av Svein Bergum Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten?

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Christian Andersen, Kurt R. Brekke, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen, Odd Rune Straume og Kjell J. Sunnevåg SNF prosjektnr. 2715 Prosjektet

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001 Tittel Forfatter NTF-notat : 2001:8 Prosjektnummer : 1455 : BEGJÆRING OM TVANGSSALG AV GÅRDSBRUK : Monika

Detaljer

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon Retningslinjer for forvaltningsrevisjon 2 Forord Retningslinjene for forvaltningsrevisjon er basert på Standarder for revisjon i Riksrevisjonen og skal legges til grunn for Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer