MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING 0058/04 04/00219 KARLSØY SKOLE - ELEVUTVIKLING - NEDLEGGELSE 0059/04 04/00594 KOMMUNALE VEGER Sted, dato Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

2 Sak 0057/04 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING Saksbehandler: Vidar Haug Arkiv: M67 Arkivsaksnr.: 02/00689 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0002/03 Teknisk utvalg /04 Kommunestyret /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner de kriterier som er lagt til grunn når veilysene skal reduseres ned til punkter, jfr. forslag fra administrasjonen nedenfor. 2. Utskifting av veilysene, med oppgradering av stolper og linjenett, gjennomføres kun på disse punktene 3. Det kjøres en samlet anbudsrunde på dette prosjektet, og formannskapet får deretter fullmakt til å godkjenne anbud innenfor en ny kostnadsramme på 4,0 millioner kroner. Den nye kostnadsrammen fordeles med 2,0 millioner kroner i 2004 og 2,0 millioner kroner i Kostnadene finansieres med 50 % låneopptak og 50 % bruk av kapitalfondet. 4. Veilysene tennes 15. september og slokkes 15. mars 5. Hvis det etableres automatisk styringssystem, så skal veilysene være slokket mellom kl Behandling/vedtak i Teknisk utvalg den sak 0002/03 Behandling: Vedtak: Teknisk utvalg ber administrasjonen om å iverksette registrering av PCB-holdige lysarmatur i kommunale bygg og anlegg snarest mulig. Administrasjonen utarbeider en plan for utfasing med kostnadsberegninger, med sikte på å fullføre utfasingen innen januar Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0002/04 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 2 av 2

3 Sak 0057/04 Vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til å delta i Regionalt prosjekt effektiv vegbelysning innenfor bevilgede rammer for 2004 og SAKSFRAMLEGG TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Bakgrunn Kommunestyret vedtok i sak 0117/03 (Budsjett 2004) den Følgende: Antall veilys pr reduseres fra 1535 til Antall veilyspunkter skal derved reduseres med 35 % på alle øyer. Videre skal veilysene bare være tent i perioden 1. oktober-29. februar. Utviklingslagene gies anledning til å uttale seg om hvilke veilyspunkter som tas ut i sine områder. Driftsutvalget beslutter deretter hvordan dette vedtaket gjennomføres. Generell oppgradering av de gjenværende 1000 veilyspunktene med tilhørende stolper og linjenett gjennomføres i løpet av 2004 og Oppgraderingen skal tilfredstille de nye PCB-kravene fra Reduksjon av antall veilys I sak 0117/03 ble utviklingslagene gitt anledning til å uttale seg om hvilke områder som tas ut i sine områder. Følgende utviklingslag har uttalt seg: 6. Grunnfjord og Langsund Utviklingslag, Ørheim Bygdelag, Stakkvik og Omegn Utviklingslag, Østre Vannøy utviklingslag og Utviklingslaget Vannøy Vest. Kartleggingen av veilysene viser at det er 1427 lysstolper som har lyspunkter. Det er 155 lysstolper som ikke har noen lyspunkter. Lysstolper med/uten lyspunkter er fordelt som vist nedenfor. Veilys i Karlsøy kommune Sted Stolpe m/lys Stolpe u/lys Totalt Ringvassøy Vatnan Storelva Grunnfjord Stakkenes Hansnes - Sørelva Sørelva - Lilleneset Gamnes boligfelt Boligfelt på Hansnes Industriområde Side 3 av 3

4 Sak 0057/ Vannøy Kristoffervalen Boligfelt Kristoffervalen Fakken - Nord-vannvåg Nord-vannvåg - Vannvåg Boligfelt Vannvåg Skjåkvika - Skåningen Mellomjord Vannøy sjøcamp Gårdselva Hamre Bekkestrand Vannareid Torsvåg Burøysund Reinøy Lundheim - Olahaugneset Sandnes - Bjørnneset Bjørnneset - Fjellheim Nordeidet Rebbenesøy Bromnes Storvatnet - Sør-Toften Varvik Sirvika - Elvedalen Totalt Ingen av utviklingslagene kommer med forslag til hvilke områder som kan taes ut. Alle mener at ingen lys bør tas ut av drift. Det pekes på blant annet trafikksikkerhet og trivselen med å ha veilys og er sterkt kritiske til at antall veilys skal reduseres. Alle kommunens veilys er kartlagt og tegnet inn på kart. Kartleggingen viser at det er flere strekninger hvor det er ingen eller et svært lite antall bolighus langs disse. Det er også en god del bolighus som i dag brukes som hytter. I Dåfjord vest og ved Vannvåg er det noen lys som står så langt fra veien at dem har liten effekt som lyskilde på veien. Side 4 av 4

5 Sak 0057/04 Ved avgjørelsen om hvilke veilys som skal tas ut av drift bør det legges noen kriterier til grunn for valgene som tas. Kommunestyret har sagt at reduksjonen skal være 35 % på alle øyer. Folketettheten er svært forskjellig i de respektive veilys rodene. Med det som utgangspunkt vil den prosentvise fordelingen av reduksjonen mellom øyen bli svært skjev. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker bør ikke rodene stykkes opp i mindre enheter. Reduksjonen bør tas i begynnelse og/eller slutten av veilys rodene, eller ta bort hele veilys roder. Det er 3 veityper i kommunen som har kommunale lys: Riksvei, fylkesvei og kommunevei Riksvei: All trafikk til og fra Karlsøy kommune går via riksveien. Det skulle tilsi at riksveien har størst trafikkbelastning. Riksveien i Karlsøy kommune starter ved kommunegrensen Karlsøy/Tromsø og ender ved fergeleiet på Vannøya. Det anbefales at riksveien skånes mest mulig for reduksjoner i antall veilys. Fylkesvei: Ringvassøy: Hansnes - Grunnfjord, Hessfjord Dåfjord og Hessfjord Mikkelvik. Det antas at trafikken fordeler seg noenlunde jevnt mellom disse stedene. Reinøy: Fergeleie Nordeidet og fergeleie Kommunegrense Karlsøy/Tromsø. Vannøya: Det meste av den daglige trafikken antas å være mellom fergeleiet og stakkvik. Fergeleie Torsvåg, Vannareid Burøysund og Fergeleie Kristoffervalen. Det er mest tungtrafikk på strekningene fergeleiet i Skåningsbukt mot Torsvåg og Kristoffervalen. Vanlig personbiltrafikk antas å være størst mellom Vannareid og Vannvåg. Rebbenesøya: Fergeleie Kommunegrense Karlsøy/Tromsø. Til daglig antas det å være liten trafikk. I helgene er det en del hyttefolk som er med på å øke trafikkmengden noe. Kommunevei: Ringvassøy: Boligfelt Gamnes og Hansnes, Industriområde, Hansnes skole, Dåfjord øst og vest. Reinøy: Boligfelt Stakkvik. Vannøy: Burøysund, Vannareid skole og boligfelt Vannareid, Vannvåg skole og boligfelt, Nord-Vannvåg, Fakken og Valanes. Karlsøy: Noen kommunale veier, men ikke noen veilys. Hva bør prioriteres: 7. Boligfelt. Dette medfører opprettholdelse av Gamnes 18 lys, Hansnes (54 lys pr. dags dato) bør utvides til 70, Kristoffervalen (ingen lys pr. dags dato) bør være 4 lys, Vannvåg (9 lys pr. dags dato) bør utvides til 30. Stakkvik (8 pr. dags dato) bør utvides til 10. Dette gir totalt 114 lys. 8. Skoler. Hansnes (ingen pr. dags dato) bør utvides til 5, Vannareid 3, Vannvåg (ingen pr. dags dato) bør utvides til 2, Stakkvik (opprettholdelse av lys i boligfelt vil være tilfredsstillende), Karlsøy (svært liten trafikk, hvis skolen legges ned bør det ikke vurderes lys her). Dette gir totalt 10 lys. 9. Barnehager: Gamnes (opprettholdelse av lys på riksvei vil være tilfredsstillende), Hansnes (opprettholdelse og utvidelse i boligfelt vil være tilfredsstillende). Vannareid (opprettholdelse av lys på fylkesvei vil være tilfredstillende), Vannvåg (utvidelse av lys i boligfelt vil være tilfredsstillende), Kristoffervalen (opprettholdelse av lys langs Side 5 av 5

6 Sak 0057/04 fylkesvei vil være tilfredstillende) og Stakkvik (opprettholdelse av lys langs fylkesvei vil være tilfredstillende). 10. Institusjoner: Hansnes (ingen pr. dags dato) bør utvides til 5 og Vannvåg (utvidelse av lys i boligfelt vil være tilfredstillende) 11. Industriområder: Hansnes 24 lys, 2 kan fjernes ved trygdekontor som skal flytte til OSK. Dette gir 22 lys. Kristoffervalen: Barnehage, nytt boligfelt, industri med trafikk forbi barnehage. Her bør en del lys opprettholdes. Svensken. Bør fjerne 3 lys opp til privat bolig/hytte, Valanes 1 lys, 4 lys i privat boligfelt og 8 lys før Kristoffervalen. Totalt gjenstående 27 lys gjenstår. Vannvåg: Utvidelse i boligfelt. samt skole til 32 lys. Hovedvei gjennom Vannvåg 37 lys. Bør fjerne 28 lys mellom Vannvåg og Nord-Vannvåg. Totalt 69 lys gjenstår. Vannareid: Hovedvei fra barnehage ved Kokkevoll gjennom Vannareid mot Torsvåg, samt skole og boliger ved skole. Bør fjerne 21 lys før Kokkevoll. Totalt 115 lys gjenstår. Stakkvik: Boligfelt, barnehage, hovedvei fra fergeleie, kirke, gjennom til Stakkvik. Bør fjerne 5 lys sør for fergeleiet. Bør fjerne 40 lys mellom Stakkvik og Campingplass. Totalt 118 lys gjenstår. Hansnes: Barnehager, utvidelse i boligfelt samt skole 75 lys, Hovedvei Hansnes til Hessfjord 193 lys. Totalt 268 lys gjenstår. Gamnes: Barnehage, Boligfelt 18 lys, Hovedvei Hessfjord gjennom Gamnes 171 lys. Bør fjerne 6 lys før brua sør for Gamnes. Totalt 189 lys gjenstår. Dette gir totalt 668 lys som bør ha 1. prioritet. Industriområde Hansnes: Område med mye trafikk og hvor en del barn ferdes. 22 lys gjenstår når 2 lys ved trygdekontor er fjernet. Bekkestrand langs hovedvei: Her er det en del gjennomgangstrafikk, Nokså tett bebyggelse med barn og idrettsplass i området. Bør fjerne 4 lys nede på Bekkestrand. Totalt 32 lys gjenstår. Vannastua Lanes: Som ovenfor minus idrettsplass. Bør fjerne 20 lys ved Skåningen. Totalt 70 lys gjenstår. Dette gir totalt 124 lys som bør ha 2. prioritet. Nordeidet: En del barn og jordbruksvirksomhet. Bør fjerne 8 lys langs Dalveien fordi skolen der er nedlagt og har liten trafikk. Bør fjerne 2 lys langs privat vei. Bør fjerne 2 lys før og 10 lys etter Nordeidet. Totalt 17 lys gjenstår. Rebbenes Sandnes: En del bebyggelse som har gjennomgangstrafikk. Bør fjerne 24 lys før og 6 lys etter området. Totalt 40 lys gjenstår. Side 6 av 6

7 Sak 0057/04 Burøysund: En del bebyggelse. Bør fjerne 12 lys til Dalheim, Bør fjerne 4 lys langs privat vei nede på Burøysund. Totalt 16 lys gjenstår. Grunnfjord: En del bebyggelse. Bilverksted og jordbruk. Bør fjerne 9 lys før snuplass. Totalt 110 lys gjenstår. Nord-Vannvåg: En del bebyggelse. Barn og eldre. Totalt 14 lys gjenstår. Dette gir totalt 187 lys som bør ha 3. prioritet. Lyspunkt og stolper i Vatnan og Storelv ved Dåfjord øst bør fjernes da de har liten nytte slik de står. Totalt 8 lys. Lyspunkt og stolper fra Fakken til Vannvåg bør fjernes da det nesten ikke er fastboende på strekningen. Totalt 114 lys. Resterende lys bør ha 4. prioritet. Tidsrom for tenning og slokking Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet i desember 2003 at veilysene bare skulle være tent i perioden 1. oktober 29. februar. Ordningen ble iverksatt med virkning fra 1. mars 2004, da samtlige veilys i kommunen ble slokket. Vi har fått ingen ganske mange henvendelser fra innbyggerne og andre som er meget utilfreds med at lysene bøe slokket så tidlig og at vi skal tenne dem så seint til høsten. Rådmannens oppsummering Drift av veilysene, i form av strøm og vedlikehold, koster betydelige beløp. Kommunen har hatt en fastprisavtale på strøm i perioden , og vi har inngått ny avtale for For 2003 fikk kommunen en tilleggsregning på om lag kr fra Troms Kraft (TK), og vi er nå i drøftelser med TK om denne prisberegningen er korrekt. Vi drøfter også med TK om de har benyttet korrekt antall veilys i sine prisberegninger. I forbindelse med budsjett 2004 og økonomiplanen ble det avsatt 3,0 millioner kr til utskifting av veilys, stolper og linjenett. Investeringsbeløpet ble fordelt med 1,5 millioner kr i 2004 og 1,5 millioner kr i Kommunen vurderer nå hvordan denne moderniseringen skal skje, og vi er i drøftelser både med TK og det statlige energiøkonomiseringsselskapet Enova. Enova forutsetter at flere kommuner samarbeider om PCB-utskiftingene, og selskapet kan da yte tilskudd. Karlsøy kommune har derfor innledet samarbeid med nabokommunene om dette prosjektet, men framdriften er treg og det er usikkert hvor mye tilskudd vi kan oppnå. Side 7 av 7

8 Sak 0057/04 Vi vurderer nå om vi skal gå bort fra dette samarbeidsprosjektet, og heller kjøre veilysinvesteringene ut på anbud. Uansett ser det ut til at 3,0 millioner kr kan være for lavt til å dekke opp en total utskifting av veilys-anlegget og nødvendig oppretting/utskifting av stolper og linjenett, selv om dette er redusert til veilys. I forbindelse med nytt veilys-anlegg vurderer vi også automatiske styringssystemer, som gjør at vi lokalt kan iverksette tenning/slokking på en enkel måte, og derved spare strømutgifter. Når det gjelder spørsmålet om reduksjon av antall veilys, så har dette skapt klare reaksjoner fra utviklingslagene. Anleggskontoret har ovenfor gitt forslag til kriterier som skal legges til grunn når vi skal redusere ned til veilys. Kommunen har skal i møte med TK drøfte hele veilys-saken, både prisberegningene og utskiftingsplanene, herunder automatiske styringssystemer. På grunn av stort arbeidspress nådde vi ikke å få denne saken ferdig saksbehandlet til Driftsutvalgets møte Anleggskontoret vil i kommunestyret kunne gi ytterligere redegjørelser for hele saken. Rådmannens anbefalinger Kommunens økonomiske situasjon er meget anstrengt, og det er viktig at vi oppnår de besparelser som er forutsatt i budsjett og økonomiplan. Samtidig er det kommet inn mange og klare reaksjoner på kommunestyrets vedtak om reduksjon av antall veilys og tidspunkt for tenning og slokking av veilysene. Rådmannen vil etter en samlet vurdering anbefale følgende: 12. Kommunestyret godkjenner de kriterier som er lagt til grunn når veilysene skal reduseres ned til punkter 13. Utskifting av veilysene, med oppgradering av stolper og linjenett, gjennomføres kun på disse punktene 14. Det kjøres en samlet anbudsrunde på dette prosjektet, og formannskapet får deretter fullmakt til å godkjenne anbud innenfor en ny kostnadsramme på 4,0 millioner kroner. Den nye kostnadsrammen fordeles med 2,0 millioner kroner i 2004 og 2,0 millioner kroner i Kostnadene finansieres med 50 % låneopptak og 50 % bruk av kapitalfondet. 15. Veilysene tennes 15. september og slokkes 15. mars 16. Hvis det etableres automatisk styringssystem, så skal veilysene være slokket mellom kl Side 8 av 8

9 Sak 0058/04 KARLSØY SKOLE - ELEVUTVIKLING - NEDLEGGELSE Saksbehandler: Hans B. Holmeslet Arkiv: B12 Arkivsaksnr.: 04/00219 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0002/04 Kultur- og oppvekstutvalget /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Opplæringslovens 8-1 første ledd utferdiger Karlsøy kommunestyre Forskrift om at 1. Karlsøy skole legges ned fra Nytt skolested for elevene blir fra samme dato Hansnes skole Ferjerutene justeres i samsvar med dette. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den sak 0002/04 Behandling: Vedtak enstemmig: 1. Administrasjonen får i oppdrag å forberede saka vedr. nedlegging av Karlsøy skole. 2. Saka legges fram til KO. Vedtak: 1. Administrasjonen får i oppdrag å forberede saka vedr. nedlegging av Karlsøy skole. 2. Saka legges fram til KO. Saksutredning: I forbindelse med budsjettarbeidet for 2004 var prognosen at det ville være 6 elever ved Karlsøy skole for skoleåret 2004/2005. Situasjonen har endret seg. Det vil kun være 3 elever ved skolen fra høsten. En elev på andre klassetrinn og to elever på sjuende klassetrinn. Så langt administrasjonen kjenner til vil det på Karlsøya være kun en elev under skolepliktig alder. KO må vurdere om skolen skal nedlegges og elevene overføres til Hansnes eller til Vannvåg skole. Hvis så skjer, må fergerutene endres slik at elevene får direkte transport fra Karlsøya til Hansnes /Vannøy. KO-utvalget påla administrasjonen å forberede sak om nedlegging av Karlsøy skole. Side 9 av 9

10 Sak 0058/04 Kommunikasjonsendringer internt i kommunen som følge av ulike valg av skolested I et vedtak om skolenedleggelse skal det framgå hvilket skolested elevene skal ha som alternativ. Det ble tidlig avklart at skolen ikke kunne nedlegges med mindre at ferjerutene i kommunen ble endret. Etter drøftinger i formannskapet ble det gjort henvendelse til Troms Fylkeskommune v/ Regional utviklingsetat for å avklare hvilke konsekvenser for kommunikasjonene ulike skolealternativ kom til å innebære. Svar på denne henvendelsen kom til kommunen 09. juni i år. Fylkeskommunen peker på at akseptabel reisetid for elever i klasse er satt til 45 minutter i Skyssregl ement for elever ved grunnskoler og videregående skoler i Troms For elever i klasse er reisetida satt til 60 minutter. Det eneste alternativet som ikke gir merkostnad, er å endre anløpsrekkefølgen for ferja Hansnes Vannøy på ruteturen kl 0640 fra Hansnes, slik at ferja går fra Hansnes kl 0640 direkte til Vannøy med avgang herfra klokka 0730, fra Karlsøya kl 0750 og ankomst Hansnes som i dag ca klokka Alternativet gir ikke merkostnader ut fra gjeldende avtale mellom Troms fylkeskommune og ruteselskapet. Øvrige alternativer, som f. eks. å tilpasse rutene slik at grunnskoleelevene fra Karlsøya kan få sin skolegang på Vannøya,vil medføre kostnadsøkning som må inndekkes ved å redusere det øvrige rutetilbudet i Karlsøy kommune tilsvarende, sier Fylkeskommunen i brev av Statens vegvesen og TFDS ASA er positive til å gjennomføre en ruteendring på riksvegferjas rutetur klokka 0640 hvis kommunen ønsker det. Informasjon til befolkningen på Karlsøya Samarbeidsutvalget ved Karlsøy skole har i en egen uttalelse til kommunen gitt klart uttrykk for at de ønsker at elevene skal ha Hansnes som skolested. Det har dessuten vært annonsert et møte om nedleggelse av skolen på Karlsøya ved oppslag i kretsen. Møtet ble avholdt 15. juni, og de frammøtte ble oppfordret til å gi til kjenne sittt syn på skolested ved nedleggelse av Karlsøy skole. Møtet støttet enstemmig opp om Hansnes som ny skole for elevene. Økonomiske konsekvenser for kommunen ved ulike alternativ Det sies ikke noe om kommunen blir belastet med egenandel hvis kommunestyret velger et alternativ som gir merkostnader på ferje/ bussruter. Administrasjonen har bedt om ei avklaring på dette spørsmålet. Skolene har kapasitet til motta elevene uansett alternativ, men slik gjeldende regler for ressurstildeling er, gir Vannøy alternativet en årlig merkostnad på om lag kroner. Side 10 av 10

11 Sak 0058/04 Administrasjonens vurdering: Det har vært få innvendinger mot å legge ned Karlsøy skole. Dessverre er det et resultat av den befolkningsutviklinga som vi over tid har sett i ytterdistriktene. Det er svært få elever under skolepliktig alder igjen. Det ble tidlig klargjort at det ikke kan påregnes dispensasjon fra reisetidsbestemmelsene for elever. Enn har derfor sett bort fra et slikt alternativ. Elevene vil få et likeverdig skoletilbud uansett alternativ. Men administrasjonen legger vekt på foreldrenes ønsker om skolested. Administrasjonen vektlegger og at Vannøy alternativet gir en årlig merkostnad på anslagsvis kroner. Dette betyr noe i ei tid vi er pålagt årlige nedskjæringer. For befolkningen på Vannøya er omlegginga et tilbakeslag i forhold til dagens ferjeruter. Men dette må vurderes opp mot at merkostnadene ved Vannøy alternativet må kompenseres ved reduksjon i det øvrige offentlige rutetilbudet i kommunen eller disse må bli en kommunal utgift. Etter å ha vektet alle disse forhold mot hverandre innstiller administrasjonen på at Hansnes blir valgt som nytt skolested for elevene. Side 11 av 11

12 Sak 0059/04 KOMMUNALE VEGER Saksbehandler: Torgeir Bøe Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 04/00594 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0090/04 Driftsutvalg /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Driftsutvalget godkjenner veger som i dette dokument er underlagt kategori 1, som kommunale veger. 2. Driftsutvalget opprettholder sitt tidligere vedtak sak 0125/03- innsparingstiltak vintervedlikehold, med hjemmel i godkjent delegasjonsreglement som vegmyndighet i kommunen, og med de endringer som følger av vedtak i sak 0125/ Brøyteplan for Karlsøy kommune , videreføres frem til og med juni Veier under kategori II og III tas ut av brøyteplanen. For øvrig som innstillingen. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0090/04 Behandling: Forslag fra Leif Krøyserth: Det opprettholdes brøyting på områder som det pr ikke foreligger kontrakt, dvs. Nordeidet og Karlsøya. Forslag fra Kjellaug Klemetsen til nytt pkt. 4: Veier under kategori II og III tas ut av brøyteplanen. For øvrig som innstillingen. Ved votering ble forslaget fra Kjellaug Klemetsen vedtatt med 4 mot 1 stemme. Vedtak: 1. Driftsutvalget godkjenner veger som i dette dokument er underlagt kategori 1, som kommunale veger. 2. Driftsutvalget opprettholder sitt tidligere vedtak sak 0125/03- innsparingstiltak vintervedlikehold, med hjemmel i godkjent delegasjonsreglement som vegmyndighet i kommunen, og med de endringer som følger av vedtak i sak 0125/ Brøyteplan for Karlsøy kommune , videreføres frem til og med juni Veier under kategori II og III tas ut av brøyteplanen. For øvrig som innstillingen. Side 12 av 12

13 Sak 0059/04 Saksutredning: Driftsutvalget i Karlsøy kommune har gitt i oppdrag til administrasjonen en redegjørelse på hva som skal og bør defineres som kommunale veger, dette for å få klarere retningslinjer i forbindelse med sommer og vintervedlikehold. Det har og fortsatt er en noe uklart hva som skal defineres som kommunale veger, og det har i en årrekke hvert gjort forsøk fra forskjellige innstanser i kommunen for å få klarhet i hva som skal defineres som et komunalt ansvar å drifte, uten å lykkes. Vegnettet i Karlsøy kommune deles inn i tre kategorier, dette for å definere hvilken skjønnsmessig kriterier som skal vurderes i forholdt til vedlikeholdstiltak, vegens betydning som transportåre, dens trafikkmengde og sist men ikke minst disponible bevilgninger. Dette skal samlet sett, gi grunnlag for om hvilken kategori vegen skal vurderes i. Kategori 1: kommunal Kategori 2: kommunale veier under vurdering Kategori 3: defineres som ikke kommunal. 1. Med kommunal menes i dette dokument, en offentlig veg eller gate som er åpen for allminerlig ferdsell og som blir vedlikeholdt av stat, fylke eller kommune. 2. Med kommunale veier under vurdering menes i dette dokument, veg som er til vurdering av kommunens vegmyndighet i forhold til vedlikeholdstiltak eller bortfall av vedlikeholdstiltak, vegens betydning som transportåre, trafikkmengde og disponible bevilgninger. Nedgradering må være stadfestet med politisk vedtak. 3. Med Ikke kommunal menes i dette d okument, veg eller deler av veg der kommunens vegmyndighet har truffet kommunestyrevedtak på at vegstrekning skal legges ned, og dertil bortfall av kommunalt vedlikeholdsansvar. I tillegg kommer alle andre veier i Karlsøy kommune som ikke er nevnt i dette dokument, er å regne som private, jfr vegloven 1. Omfanget av vedlikeholdplikten blir bestemt gjennom praksis og eventuelle interne retningslinjer. Det tilligger i utgangspunktet vegmyndigheten å avgjøre etter en skjønnsmessig vurdering hvilken vedlikeholdstiltak som skal utføres, jfr. Vegloven 9, tredje ledd, hvor det heter at vegstyresmakt for kommunale veger er kommunen. Veger i Karlsøy kommune i kategori 1. Veger i Karlsøy kommune som defineres i kategori nr 1 er i henhold til vedtatt brøyteplan den i teknisk utvalg sak nr 0125/03, og med de endringer som følger av vedtaket, ut fra sak nr 0125/03 er følgende veger i Karlsøy kommune definert under kategori Alle veger på og rundt Hansnes som pr i dag er definert under brøytrode 01 Hansnes, i tillegg kommer veger på Hansnes hvor vintervedlikehold utføres i egenregi av kommunen. Side 13 av 13

14 Sak 0059/04 2. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 02 Gamnes. 3. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 03 Stakkvik. 4. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 04 Dåfjord øst og vest. 5. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 05 Dyrsfjord Mikkelvik. 6. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 07 Karlsøy. 7. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 08 Vannareid, (kommunal egenregi). I tillegg kommer veg Brattfjeld, veg nakkeslett og Torsvåg havn, som vedlikeholdes vinter/sommer etter behov. 8. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 09 Vannvåg. 9. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 10 Nordvannvåg, Fakken og Vallanes. Veger i Karlsøy kommune i kategori 2. Følgende veger i Karlsøy kommune er under vurdering, dette er: deler av veger på Karlsøy og Nordeidet. På Karlsøy gjelder det veg fra kryss skolen opp til boligveg på oversiden av skolen, vegarm fra kryss til Ottar Aasegg, Svein E Haugen og Jan O Arnesen, Veg til eliassen og veg fra kryss vannrensehus til Tor G samuelsen. På Nordeidet gjelder det veg i forbindelse fylkesveg og ned til kai, fra fylkesveg oppover dalen til avkjøring ved Signy Gaasland. Veger i Karlsøy kommune i kategori 3. Dalvegen på Nordeidet som ble vedtatt nedlagt i kommunestyre vedtak den , sak nr 0066/02. Vurdering: Vegloven gir kommunen klare retningslinjer på hvordan saker som omhandler kommunale veger og hvordan dette ansvaret skal reguleres både når det gjelder hvilken vedlikeholdstiltak som skal benyttes og tilbakeføring av veger fra kommunal til privat. I tilfeller hvor vegsaker skal behandles politisk, anbefales det på det sterkeste å benytte vegloven, slik at eventuelle vedtak treffes med ovennevnte lovsamling som grunnlag for utfallet av saken. Det anbefales at medlemmer av driftsutvalget nøye leser igjennom vedlegg i denne sak fra Statens vegvesen vegdirektoratet og uttalelse fra Fylkesmannen i Troms justis- og sosialavdelingen. Det anbefales videre at driftsutvalget oppretholder vedtak nr 0125/03 datert , der teknisk utvalg vedtar ny brøyteplan for med hjemmel i godkjent delegasjonsreglment som vegmydighet i kommunen, og med de endringer som følger av vedtak i sak 0125/03. Til orientering ble dette vedtaket overprøvd både av formannskapet og kommunestyret høsten Gjeldende brøyteplan for Karlsøy kommune anbefales videreført frem til og med juni 2005, og at denne brøyteplanen skal danne grunnlag for å definere hva som pr i dag er å regne som kommunale veger, jf ovenforliggende saksutredning. Side 14 av 14

15 Sak 0059/04 Veger som i dette dokument er definert under kategori 2, må snarest bli vurdert ut fra vegen betydning som transportåre, vegens trafikkmengde og disponible bevilgninger. Veger som i dette dokument er definert under kategori 3, anbefales det at driftsutvalget tar kommunestyrevedtak datert , i sak nr 0066/02 til etteretning. Oppsumering: Veger i kategori 1, er i henhold til vedtatt brøyteplan og er etter rådmannens vurdering å regne som kommunale veger. Veger i kategori 2, er veger som det pr i hersker en viss tvil om hvilket vedlikeholdstiltak som skal uføres og at det her må taes opp til vurdering hva som blir vegenes videre skjebne. Det er noe underlig at kommunestyret vedtar å legge ned Dalveien på Nordeidet, men i samme vedtak bestemmer å oppretholde brøyting på deler av vegen, dette er momenter som bidrar til frustrasjon både for administrasjonen som skal håndheve et slikt vedtak og innbyggere som er brukere av ovennevnte vegstrekning. Viser for øvrig til brev datert , fra Fylkesmannen i Troms, uttalelse i forbindelse med kommunestyrevedtak om nedleggelse av Dalvegen på Nordeidet. Fylkesmennen vil for øvrig også bemerke at kommun en kan innstille vedlikeholdet av kommunale veger, uten å nedlegge vegen som offentlig veg, selv om kommunen har vedlikeholdsansvaret for kommunale veger etter vegloven 20. Omfanget av vedlikeholdsplikten er imidlertid ikke bestemt verken i loven eller i lovens forarbeid, men er fastlagt gjennom rettspraksis. Det fremgår av s. 101 i den ovennevnte kommentarutgave til vegloven at Det tilligger vegmyndigheten etter en skjønnsmessig vurdering å avgjøre hvilke vedlikeholdstiltak som skal utføres, hensett til vegens betydning som tranportåre, til dens trafikkmengde og til dens disponible bevilgninger. Videre står det følgende Snøbrøyting inngår i vegvedlikeholdet og foretaes så langt og så lenge som vegmyndigheten ser seg i stand til det. Stegning av vegstrekninger kan skje fordi vær- og føreforholdene gjør det fysisk umulig å holde vegen åpen. Eller fordi vegmyndighetene innstiller av bevilgningsmessige årsaker. Det følger av ovenstående at kommunen har adgang til innstille vedlikeholdet av veger av budsjettmessige årsaker. Heller ikke et vedtak om å innstille vegvedlikeholdet vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven som kan påklages. I forbindelse med Dalvegen som i sin helhet er lagt ned som kommunal veg, krever at man forholder seg til realitetene og er villig til å ta konsekvenser av dette vedtaket, og dertil opphøring av all vedlikeholdsaktivitet på denne veistrekningen. Hvis vegen skal brøytes i kommunal regi må vegen tilbakeføres til kommunen. Vedlegg: Vedlegg nr 1: Uttalelse fra Fylklesmannen i Troms justis og sosialavdeling. Side 15 av 15

16 Sak 0059/04 Vedlegg nr 2: Uttalelse fra Statens vegvesen vegdirektoratet. Vedlegg nr 3: Kopi fra saksprotkoll av Vedlegg nr 4: Kommunestyrevedtak sak 0066/02. Side 16 av 16

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 14.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer