MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING 0058/04 04/00219 KARLSØY SKOLE - ELEVUTVIKLING - NEDLEGGELSE 0059/04 04/00594 KOMMUNALE VEGER Sted, dato Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

2 Sak 0057/04 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING Saksbehandler: Vidar Haug Arkiv: M67 Arkivsaksnr.: 02/00689 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0002/03 Teknisk utvalg /04 Kommunestyret /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner de kriterier som er lagt til grunn når veilysene skal reduseres ned til punkter, jfr. forslag fra administrasjonen nedenfor. 2. Utskifting av veilysene, med oppgradering av stolper og linjenett, gjennomføres kun på disse punktene 3. Det kjøres en samlet anbudsrunde på dette prosjektet, og formannskapet får deretter fullmakt til å godkjenne anbud innenfor en ny kostnadsramme på 4,0 millioner kroner. Den nye kostnadsrammen fordeles med 2,0 millioner kroner i 2004 og 2,0 millioner kroner i Kostnadene finansieres med 50 % låneopptak og 50 % bruk av kapitalfondet. 4. Veilysene tennes 15. september og slokkes 15. mars 5. Hvis det etableres automatisk styringssystem, så skal veilysene være slokket mellom kl Behandling/vedtak i Teknisk utvalg den sak 0002/03 Behandling: Vedtak: Teknisk utvalg ber administrasjonen om å iverksette registrering av PCB-holdige lysarmatur i kommunale bygg og anlegg snarest mulig. Administrasjonen utarbeider en plan for utfasing med kostnadsberegninger, med sikte på å fullføre utfasingen innen januar Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0002/04 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 2 av 2

3 Sak 0057/04 Vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til å delta i Regionalt prosjekt effektiv vegbelysning innenfor bevilgede rammer for 2004 og SAKSFRAMLEGG TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Bakgrunn Kommunestyret vedtok i sak 0117/03 (Budsjett 2004) den Følgende: Antall veilys pr reduseres fra 1535 til Antall veilyspunkter skal derved reduseres med 35 % på alle øyer. Videre skal veilysene bare være tent i perioden 1. oktober-29. februar. Utviklingslagene gies anledning til å uttale seg om hvilke veilyspunkter som tas ut i sine områder. Driftsutvalget beslutter deretter hvordan dette vedtaket gjennomføres. Generell oppgradering av de gjenværende 1000 veilyspunktene med tilhørende stolper og linjenett gjennomføres i løpet av 2004 og Oppgraderingen skal tilfredstille de nye PCB-kravene fra Reduksjon av antall veilys I sak 0117/03 ble utviklingslagene gitt anledning til å uttale seg om hvilke områder som tas ut i sine områder. Følgende utviklingslag har uttalt seg: 6. Grunnfjord og Langsund Utviklingslag, Ørheim Bygdelag, Stakkvik og Omegn Utviklingslag, Østre Vannøy utviklingslag og Utviklingslaget Vannøy Vest. Kartleggingen av veilysene viser at det er 1427 lysstolper som har lyspunkter. Det er 155 lysstolper som ikke har noen lyspunkter. Lysstolper med/uten lyspunkter er fordelt som vist nedenfor. Veilys i Karlsøy kommune Sted Stolpe m/lys Stolpe u/lys Totalt Ringvassøy Vatnan Storelva Grunnfjord Stakkenes Hansnes - Sørelva Sørelva - Lilleneset Gamnes boligfelt Boligfelt på Hansnes Industriområde Side 3 av 3

4 Sak 0057/ Vannøy Kristoffervalen Boligfelt Kristoffervalen Fakken - Nord-vannvåg Nord-vannvåg - Vannvåg Boligfelt Vannvåg Skjåkvika - Skåningen Mellomjord Vannøy sjøcamp Gårdselva Hamre Bekkestrand Vannareid Torsvåg Burøysund Reinøy Lundheim - Olahaugneset Sandnes - Bjørnneset Bjørnneset - Fjellheim Nordeidet Rebbenesøy Bromnes Storvatnet - Sør-Toften Varvik Sirvika - Elvedalen Totalt Ingen av utviklingslagene kommer med forslag til hvilke områder som kan taes ut. Alle mener at ingen lys bør tas ut av drift. Det pekes på blant annet trafikksikkerhet og trivselen med å ha veilys og er sterkt kritiske til at antall veilys skal reduseres. Alle kommunens veilys er kartlagt og tegnet inn på kart. Kartleggingen viser at det er flere strekninger hvor det er ingen eller et svært lite antall bolighus langs disse. Det er også en god del bolighus som i dag brukes som hytter. I Dåfjord vest og ved Vannvåg er det noen lys som står så langt fra veien at dem har liten effekt som lyskilde på veien. Side 4 av 4

5 Sak 0057/04 Ved avgjørelsen om hvilke veilys som skal tas ut av drift bør det legges noen kriterier til grunn for valgene som tas. Kommunestyret har sagt at reduksjonen skal være 35 % på alle øyer. Folketettheten er svært forskjellig i de respektive veilys rodene. Med det som utgangspunkt vil den prosentvise fordelingen av reduksjonen mellom øyen bli svært skjev. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker bør ikke rodene stykkes opp i mindre enheter. Reduksjonen bør tas i begynnelse og/eller slutten av veilys rodene, eller ta bort hele veilys roder. Det er 3 veityper i kommunen som har kommunale lys: Riksvei, fylkesvei og kommunevei Riksvei: All trafikk til og fra Karlsøy kommune går via riksveien. Det skulle tilsi at riksveien har størst trafikkbelastning. Riksveien i Karlsøy kommune starter ved kommunegrensen Karlsøy/Tromsø og ender ved fergeleiet på Vannøya. Det anbefales at riksveien skånes mest mulig for reduksjoner i antall veilys. Fylkesvei: Ringvassøy: Hansnes - Grunnfjord, Hessfjord Dåfjord og Hessfjord Mikkelvik. Det antas at trafikken fordeler seg noenlunde jevnt mellom disse stedene. Reinøy: Fergeleie Nordeidet og fergeleie Kommunegrense Karlsøy/Tromsø. Vannøya: Det meste av den daglige trafikken antas å være mellom fergeleiet og stakkvik. Fergeleie Torsvåg, Vannareid Burøysund og Fergeleie Kristoffervalen. Det er mest tungtrafikk på strekningene fergeleiet i Skåningsbukt mot Torsvåg og Kristoffervalen. Vanlig personbiltrafikk antas å være størst mellom Vannareid og Vannvåg. Rebbenesøya: Fergeleie Kommunegrense Karlsøy/Tromsø. Til daglig antas det å være liten trafikk. I helgene er det en del hyttefolk som er med på å øke trafikkmengden noe. Kommunevei: Ringvassøy: Boligfelt Gamnes og Hansnes, Industriområde, Hansnes skole, Dåfjord øst og vest. Reinøy: Boligfelt Stakkvik. Vannøy: Burøysund, Vannareid skole og boligfelt Vannareid, Vannvåg skole og boligfelt, Nord-Vannvåg, Fakken og Valanes. Karlsøy: Noen kommunale veier, men ikke noen veilys. Hva bør prioriteres: 7. Boligfelt. Dette medfører opprettholdelse av Gamnes 18 lys, Hansnes (54 lys pr. dags dato) bør utvides til 70, Kristoffervalen (ingen lys pr. dags dato) bør være 4 lys, Vannvåg (9 lys pr. dags dato) bør utvides til 30. Stakkvik (8 pr. dags dato) bør utvides til 10. Dette gir totalt 114 lys. 8. Skoler. Hansnes (ingen pr. dags dato) bør utvides til 5, Vannareid 3, Vannvåg (ingen pr. dags dato) bør utvides til 2, Stakkvik (opprettholdelse av lys i boligfelt vil være tilfredsstillende), Karlsøy (svært liten trafikk, hvis skolen legges ned bør det ikke vurderes lys her). Dette gir totalt 10 lys. 9. Barnehager: Gamnes (opprettholdelse av lys på riksvei vil være tilfredsstillende), Hansnes (opprettholdelse og utvidelse i boligfelt vil være tilfredsstillende). Vannareid (opprettholdelse av lys på fylkesvei vil være tilfredstillende), Vannvåg (utvidelse av lys i boligfelt vil være tilfredsstillende), Kristoffervalen (opprettholdelse av lys langs Side 5 av 5

6 Sak 0057/04 fylkesvei vil være tilfredstillende) og Stakkvik (opprettholdelse av lys langs fylkesvei vil være tilfredstillende). 10. Institusjoner: Hansnes (ingen pr. dags dato) bør utvides til 5 og Vannvåg (utvidelse av lys i boligfelt vil være tilfredstillende) 11. Industriområder: Hansnes 24 lys, 2 kan fjernes ved trygdekontor som skal flytte til OSK. Dette gir 22 lys. Kristoffervalen: Barnehage, nytt boligfelt, industri med trafikk forbi barnehage. Her bør en del lys opprettholdes. Svensken. Bør fjerne 3 lys opp til privat bolig/hytte, Valanes 1 lys, 4 lys i privat boligfelt og 8 lys før Kristoffervalen. Totalt gjenstående 27 lys gjenstår. Vannvåg: Utvidelse i boligfelt. samt skole til 32 lys. Hovedvei gjennom Vannvåg 37 lys. Bør fjerne 28 lys mellom Vannvåg og Nord-Vannvåg. Totalt 69 lys gjenstår. Vannareid: Hovedvei fra barnehage ved Kokkevoll gjennom Vannareid mot Torsvåg, samt skole og boliger ved skole. Bør fjerne 21 lys før Kokkevoll. Totalt 115 lys gjenstår. Stakkvik: Boligfelt, barnehage, hovedvei fra fergeleie, kirke, gjennom til Stakkvik. Bør fjerne 5 lys sør for fergeleiet. Bør fjerne 40 lys mellom Stakkvik og Campingplass. Totalt 118 lys gjenstår. Hansnes: Barnehager, utvidelse i boligfelt samt skole 75 lys, Hovedvei Hansnes til Hessfjord 193 lys. Totalt 268 lys gjenstår. Gamnes: Barnehage, Boligfelt 18 lys, Hovedvei Hessfjord gjennom Gamnes 171 lys. Bør fjerne 6 lys før brua sør for Gamnes. Totalt 189 lys gjenstår. Dette gir totalt 668 lys som bør ha 1. prioritet. Industriområde Hansnes: Område med mye trafikk og hvor en del barn ferdes. 22 lys gjenstår når 2 lys ved trygdekontor er fjernet. Bekkestrand langs hovedvei: Her er det en del gjennomgangstrafikk, Nokså tett bebyggelse med barn og idrettsplass i området. Bør fjerne 4 lys nede på Bekkestrand. Totalt 32 lys gjenstår. Vannastua Lanes: Som ovenfor minus idrettsplass. Bør fjerne 20 lys ved Skåningen. Totalt 70 lys gjenstår. Dette gir totalt 124 lys som bør ha 2. prioritet. Nordeidet: En del barn og jordbruksvirksomhet. Bør fjerne 8 lys langs Dalveien fordi skolen der er nedlagt og har liten trafikk. Bør fjerne 2 lys langs privat vei. Bør fjerne 2 lys før og 10 lys etter Nordeidet. Totalt 17 lys gjenstår. Rebbenes Sandnes: En del bebyggelse som har gjennomgangstrafikk. Bør fjerne 24 lys før og 6 lys etter området. Totalt 40 lys gjenstår. Side 6 av 6

7 Sak 0057/04 Burøysund: En del bebyggelse. Bør fjerne 12 lys til Dalheim, Bør fjerne 4 lys langs privat vei nede på Burøysund. Totalt 16 lys gjenstår. Grunnfjord: En del bebyggelse. Bilverksted og jordbruk. Bør fjerne 9 lys før snuplass. Totalt 110 lys gjenstår. Nord-Vannvåg: En del bebyggelse. Barn og eldre. Totalt 14 lys gjenstår. Dette gir totalt 187 lys som bør ha 3. prioritet. Lyspunkt og stolper i Vatnan og Storelv ved Dåfjord øst bør fjernes da de har liten nytte slik de står. Totalt 8 lys. Lyspunkt og stolper fra Fakken til Vannvåg bør fjernes da det nesten ikke er fastboende på strekningen. Totalt 114 lys. Resterende lys bør ha 4. prioritet. Tidsrom for tenning og slokking Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet i desember 2003 at veilysene bare skulle være tent i perioden 1. oktober 29. februar. Ordningen ble iverksatt med virkning fra 1. mars 2004, da samtlige veilys i kommunen ble slokket. Vi har fått ingen ganske mange henvendelser fra innbyggerne og andre som er meget utilfreds med at lysene bøe slokket så tidlig og at vi skal tenne dem så seint til høsten. Rådmannens oppsummering Drift av veilysene, i form av strøm og vedlikehold, koster betydelige beløp. Kommunen har hatt en fastprisavtale på strøm i perioden , og vi har inngått ny avtale for For 2003 fikk kommunen en tilleggsregning på om lag kr fra Troms Kraft (TK), og vi er nå i drøftelser med TK om denne prisberegningen er korrekt. Vi drøfter også med TK om de har benyttet korrekt antall veilys i sine prisberegninger. I forbindelse med budsjett 2004 og økonomiplanen ble det avsatt 3,0 millioner kr til utskifting av veilys, stolper og linjenett. Investeringsbeløpet ble fordelt med 1,5 millioner kr i 2004 og 1,5 millioner kr i Kommunen vurderer nå hvordan denne moderniseringen skal skje, og vi er i drøftelser både med TK og det statlige energiøkonomiseringsselskapet Enova. Enova forutsetter at flere kommuner samarbeider om PCB-utskiftingene, og selskapet kan da yte tilskudd. Karlsøy kommune har derfor innledet samarbeid med nabokommunene om dette prosjektet, men framdriften er treg og det er usikkert hvor mye tilskudd vi kan oppnå. Side 7 av 7

8 Sak 0057/04 Vi vurderer nå om vi skal gå bort fra dette samarbeidsprosjektet, og heller kjøre veilysinvesteringene ut på anbud. Uansett ser det ut til at 3,0 millioner kr kan være for lavt til å dekke opp en total utskifting av veilys-anlegget og nødvendig oppretting/utskifting av stolper og linjenett, selv om dette er redusert til veilys. I forbindelse med nytt veilys-anlegg vurderer vi også automatiske styringssystemer, som gjør at vi lokalt kan iverksette tenning/slokking på en enkel måte, og derved spare strømutgifter. Når det gjelder spørsmålet om reduksjon av antall veilys, så har dette skapt klare reaksjoner fra utviklingslagene. Anleggskontoret har ovenfor gitt forslag til kriterier som skal legges til grunn når vi skal redusere ned til veilys. Kommunen har skal i møte med TK drøfte hele veilys-saken, både prisberegningene og utskiftingsplanene, herunder automatiske styringssystemer. På grunn av stort arbeidspress nådde vi ikke å få denne saken ferdig saksbehandlet til Driftsutvalgets møte Anleggskontoret vil i kommunestyret kunne gi ytterligere redegjørelser for hele saken. Rådmannens anbefalinger Kommunens økonomiske situasjon er meget anstrengt, og det er viktig at vi oppnår de besparelser som er forutsatt i budsjett og økonomiplan. Samtidig er det kommet inn mange og klare reaksjoner på kommunestyrets vedtak om reduksjon av antall veilys og tidspunkt for tenning og slokking av veilysene. Rådmannen vil etter en samlet vurdering anbefale følgende: 12. Kommunestyret godkjenner de kriterier som er lagt til grunn når veilysene skal reduseres ned til punkter 13. Utskifting av veilysene, med oppgradering av stolper og linjenett, gjennomføres kun på disse punktene 14. Det kjøres en samlet anbudsrunde på dette prosjektet, og formannskapet får deretter fullmakt til å godkjenne anbud innenfor en ny kostnadsramme på 4,0 millioner kroner. Den nye kostnadsrammen fordeles med 2,0 millioner kroner i 2004 og 2,0 millioner kroner i Kostnadene finansieres med 50 % låneopptak og 50 % bruk av kapitalfondet. 15. Veilysene tennes 15. september og slokkes 15. mars 16. Hvis det etableres automatisk styringssystem, så skal veilysene være slokket mellom kl Side 8 av 8

9 Sak 0058/04 KARLSØY SKOLE - ELEVUTVIKLING - NEDLEGGELSE Saksbehandler: Hans B. Holmeslet Arkiv: B12 Arkivsaksnr.: 04/00219 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0002/04 Kultur- og oppvekstutvalget /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Opplæringslovens 8-1 første ledd utferdiger Karlsøy kommunestyre Forskrift om at 1. Karlsøy skole legges ned fra Nytt skolested for elevene blir fra samme dato Hansnes skole Ferjerutene justeres i samsvar med dette. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den sak 0002/04 Behandling: Vedtak enstemmig: 1. Administrasjonen får i oppdrag å forberede saka vedr. nedlegging av Karlsøy skole. 2. Saka legges fram til KO. Vedtak: 1. Administrasjonen får i oppdrag å forberede saka vedr. nedlegging av Karlsøy skole. 2. Saka legges fram til KO. Saksutredning: I forbindelse med budsjettarbeidet for 2004 var prognosen at det ville være 6 elever ved Karlsøy skole for skoleåret 2004/2005. Situasjonen har endret seg. Det vil kun være 3 elever ved skolen fra høsten. En elev på andre klassetrinn og to elever på sjuende klassetrinn. Så langt administrasjonen kjenner til vil det på Karlsøya være kun en elev under skolepliktig alder. KO må vurdere om skolen skal nedlegges og elevene overføres til Hansnes eller til Vannvåg skole. Hvis så skjer, må fergerutene endres slik at elevene får direkte transport fra Karlsøya til Hansnes /Vannøy. KO-utvalget påla administrasjonen å forberede sak om nedlegging av Karlsøy skole. Side 9 av 9

10 Sak 0058/04 Kommunikasjonsendringer internt i kommunen som følge av ulike valg av skolested I et vedtak om skolenedleggelse skal det framgå hvilket skolested elevene skal ha som alternativ. Det ble tidlig avklart at skolen ikke kunne nedlegges med mindre at ferjerutene i kommunen ble endret. Etter drøftinger i formannskapet ble det gjort henvendelse til Troms Fylkeskommune v/ Regional utviklingsetat for å avklare hvilke konsekvenser for kommunikasjonene ulike skolealternativ kom til å innebære. Svar på denne henvendelsen kom til kommunen 09. juni i år. Fylkeskommunen peker på at akseptabel reisetid for elever i klasse er satt til 45 minutter i Skyssregl ement for elever ved grunnskoler og videregående skoler i Troms For elever i klasse er reisetida satt til 60 minutter. Det eneste alternativet som ikke gir merkostnad, er å endre anløpsrekkefølgen for ferja Hansnes Vannøy på ruteturen kl 0640 fra Hansnes, slik at ferja går fra Hansnes kl 0640 direkte til Vannøy med avgang herfra klokka 0730, fra Karlsøya kl 0750 og ankomst Hansnes som i dag ca klokka Alternativet gir ikke merkostnader ut fra gjeldende avtale mellom Troms fylkeskommune og ruteselskapet. Øvrige alternativer, som f. eks. å tilpasse rutene slik at grunnskoleelevene fra Karlsøya kan få sin skolegang på Vannøya,vil medføre kostnadsøkning som må inndekkes ved å redusere det øvrige rutetilbudet i Karlsøy kommune tilsvarende, sier Fylkeskommunen i brev av Statens vegvesen og TFDS ASA er positive til å gjennomføre en ruteendring på riksvegferjas rutetur klokka 0640 hvis kommunen ønsker det. Informasjon til befolkningen på Karlsøya Samarbeidsutvalget ved Karlsøy skole har i en egen uttalelse til kommunen gitt klart uttrykk for at de ønsker at elevene skal ha Hansnes som skolested. Det har dessuten vært annonsert et møte om nedleggelse av skolen på Karlsøya ved oppslag i kretsen. Møtet ble avholdt 15. juni, og de frammøtte ble oppfordret til å gi til kjenne sittt syn på skolested ved nedleggelse av Karlsøy skole. Møtet støttet enstemmig opp om Hansnes som ny skole for elevene. Økonomiske konsekvenser for kommunen ved ulike alternativ Det sies ikke noe om kommunen blir belastet med egenandel hvis kommunestyret velger et alternativ som gir merkostnader på ferje/ bussruter. Administrasjonen har bedt om ei avklaring på dette spørsmålet. Skolene har kapasitet til motta elevene uansett alternativ, men slik gjeldende regler for ressurstildeling er, gir Vannøy alternativet en årlig merkostnad på om lag kroner. Side 10 av 10

11 Sak 0058/04 Administrasjonens vurdering: Det har vært få innvendinger mot å legge ned Karlsøy skole. Dessverre er det et resultat av den befolkningsutviklinga som vi over tid har sett i ytterdistriktene. Det er svært få elever under skolepliktig alder igjen. Det ble tidlig klargjort at det ikke kan påregnes dispensasjon fra reisetidsbestemmelsene for elever. Enn har derfor sett bort fra et slikt alternativ. Elevene vil få et likeverdig skoletilbud uansett alternativ. Men administrasjonen legger vekt på foreldrenes ønsker om skolested. Administrasjonen vektlegger og at Vannøy alternativet gir en årlig merkostnad på anslagsvis kroner. Dette betyr noe i ei tid vi er pålagt årlige nedskjæringer. For befolkningen på Vannøya er omlegginga et tilbakeslag i forhold til dagens ferjeruter. Men dette må vurderes opp mot at merkostnadene ved Vannøy alternativet må kompenseres ved reduksjon i det øvrige offentlige rutetilbudet i kommunen eller disse må bli en kommunal utgift. Etter å ha vektet alle disse forhold mot hverandre innstiller administrasjonen på at Hansnes blir valgt som nytt skolested for elevene. Side 11 av 11

12 Sak 0059/04 KOMMUNALE VEGER Saksbehandler: Torgeir Bøe Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 04/00594 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0090/04 Driftsutvalg /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Driftsutvalget godkjenner veger som i dette dokument er underlagt kategori 1, som kommunale veger. 2. Driftsutvalget opprettholder sitt tidligere vedtak sak 0125/03- innsparingstiltak vintervedlikehold, med hjemmel i godkjent delegasjonsreglement som vegmyndighet i kommunen, og med de endringer som følger av vedtak i sak 0125/ Brøyteplan for Karlsøy kommune , videreføres frem til og med juni Veier under kategori II og III tas ut av brøyteplanen. For øvrig som innstillingen. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0090/04 Behandling: Forslag fra Leif Krøyserth: Det opprettholdes brøyting på områder som det pr ikke foreligger kontrakt, dvs. Nordeidet og Karlsøya. Forslag fra Kjellaug Klemetsen til nytt pkt. 4: Veier under kategori II og III tas ut av brøyteplanen. For øvrig som innstillingen. Ved votering ble forslaget fra Kjellaug Klemetsen vedtatt med 4 mot 1 stemme. Vedtak: 1. Driftsutvalget godkjenner veger som i dette dokument er underlagt kategori 1, som kommunale veger. 2. Driftsutvalget opprettholder sitt tidligere vedtak sak 0125/03- innsparingstiltak vintervedlikehold, med hjemmel i godkjent delegasjonsreglement som vegmyndighet i kommunen, og med de endringer som følger av vedtak i sak 0125/ Brøyteplan for Karlsøy kommune , videreføres frem til og med juni Veier under kategori II og III tas ut av brøyteplanen. For øvrig som innstillingen. Side 12 av 12

13 Sak 0059/04 Saksutredning: Driftsutvalget i Karlsøy kommune har gitt i oppdrag til administrasjonen en redegjørelse på hva som skal og bør defineres som kommunale veger, dette for å få klarere retningslinjer i forbindelse med sommer og vintervedlikehold. Det har og fortsatt er en noe uklart hva som skal defineres som kommunale veger, og det har i en årrekke hvert gjort forsøk fra forskjellige innstanser i kommunen for å få klarhet i hva som skal defineres som et komunalt ansvar å drifte, uten å lykkes. Vegnettet i Karlsøy kommune deles inn i tre kategorier, dette for å definere hvilken skjønnsmessig kriterier som skal vurderes i forholdt til vedlikeholdstiltak, vegens betydning som transportåre, dens trafikkmengde og sist men ikke minst disponible bevilgninger. Dette skal samlet sett, gi grunnlag for om hvilken kategori vegen skal vurderes i. Kategori 1: kommunal Kategori 2: kommunale veier under vurdering Kategori 3: defineres som ikke kommunal. 1. Med kommunal menes i dette dokument, en offentlig veg eller gate som er åpen for allminerlig ferdsell og som blir vedlikeholdt av stat, fylke eller kommune. 2. Med kommunale veier under vurdering menes i dette dokument, veg som er til vurdering av kommunens vegmyndighet i forhold til vedlikeholdstiltak eller bortfall av vedlikeholdstiltak, vegens betydning som transportåre, trafikkmengde og disponible bevilgninger. Nedgradering må være stadfestet med politisk vedtak. 3. Med Ikke kommunal menes i dette d okument, veg eller deler av veg der kommunens vegmyndighet har truffet kommunestyrevedtak på at vegstrekning skal legges ned, og dertil bortfall av kommunalt vedlikeholdsansvar. I tillegg kommer alle andre veier i Karlsøy kommune som ikke er nevnt i dette dokument, er å regne som private, jfr vegloven 1. Omfanget av vedlikeholdplikten blir bestemt gjennom praksis og eventuelle interne retningslinjer. Det tilligger i utgangspunktet vegmyndigheten å avgjøre etter en skjønnsmessig vurdering hvilken vedlikeholdstiltak som skal utføres, jfr. Vegloven 9, tredje ledd, hvor det heter at vegstyresmakt for kommunale veger er kommunen. Veger i Karlsøy kommune i kategori 1. Veger i Karlsøy kommune som defineres i kategori nr 1 er i henhold til vedtatt brøyteplan den i teknisk utvalg sak nr 0125/03, og med de endringer som følger av vedtaket, ut fra sak nr 0125/03 er følgende veger i Karlsøy kommune definert under kategori Alle veger på og rundt Hansnes som pr i dag er definert under brøytrode 01 Hansnes, i tillegg kommer veger på Hansnes hvor vintervedlikehold utføres i egenregi av kommunen. Side 13 av 13

14 Sak 0059/04 2. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 02 Gamnes. 3. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 03 Stakkvik. 4. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 04 Dåfjord øst og vest. 5. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 05 Dyrsfjord Mikkelvik. 6. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 07 Karlsøy. 7. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 08 Vannareid, (kommunal egenregi). I tillegg kommer veg Brattfjeld, veg nakkeslett og Torsvåg havn, som vedlikeholdes vinter/sommer etter behov. 8. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 09 Vannvåg. 9. Alle veger som pr i dag er definert i brøyterode 10 Nordvannvåg, Fakken og Vallanes. Veger i Karlsøy kommune i kategori 2. Følgende veger i Karlsøy kommune er under vurdering, dette er: deler av veger på Karlsøy og Nordeidet. På Karlsøy gjelder det veg fra kryss skolen opp til boligveg på oversiden av skolen, vegarm fra kryss til Ottar Aasegg, Svein E Haugen og Jan O Arnesen, Veg til eliassen og veg fra kryss vannrensehus til Tor G samuelsen. På Nordeidet gjelder det veg i forbindelse fylkesveg og ned til kai, fra fylkesveg oppover dalen til avkjøring ved Signy Gaasland. Veger i Karlsøy kommune i kategori 3. Dalvegen på Nordeidet som ble vedtatt nedlagt i kommunestyre vedtak den , sak nr 0066/02. Vurdering: Vegloven gir kommunen klare retningslinjer på hvordan saker som omhandler kommunale veger og hvordan dette ansvaret skal reguleres både når det gjelder hvilken vedlikeholdstiltak som skal benyttes og tilbakeføring av veger fra kommunal til privat. I tilfeller hvor vegsaker skal behandles politisk, anbefales det på det sterkeste å benytte vegloven, slik at eventuelle vedtak treffes med ovennevnte lovsamling som grunnlag for utfallet av saken. Det anbefales at medlemmer av driftsutvalget nøye leser igjennom vedlegg i denne sak fra Statens vegvesen vegdirektoratet og uttalelse fra Fylkesmannen i Troms justis- og sosialavdelingen. Det anbefales videre at driftsutvalget oppretholder vedtak nr 0125/03 datert , der teknisk utvalg vedtar ny brøyteplan for med hjemmel i godkjent delegasjonsreglment som vegmydighet i kommunen, og med de endringer som følger av vedtak i sak 0125/03. Til orientering ble dette vedtaket overprøvd både av formannskapet og kommunestyret høsten Gjeldende brøyteplan for Karlsøy kommune anbefales videreført frem til og med juni 2005, og at denne brøyteplanen skal danne grunnlag for å definere hva som pr i dag er å regne som kommunale veger, jf ovenforliggende saksutredning. Side 14 av 14

15 Sak 0059/04 Veger som i dette dokument er definert under kategori 2, må snarest bli vurdert ut fra vegen betydning som transportåre, vegens trafikkmengde og disponible bevilgninger. Veger som i dette dokument er definert under kategori 3, anbefales det at driftsutvalget tar kommunestyrevedtak datert , i sak nr 0066/02 til etteretning. Oppsumering: Veger i kategori 1, er i henhold til vedtatt brøyteplan og er etter rådmannens vurdering å regne som kommunale veger. Veger i kategori 2, er veger som det pr i hersker en viss tvil om hvilket vedlikeholdstiltak som skal uføres og at det her må taes opp til vurdering hva som blir vegenes videre skjebne. Det er noe underlig at kommunestyret vedtar å legge ned Dalveien på Nordeidet, men i samme vedtak bestemmer å oppretholde brøyting på deler av vegen, dette er momenter som bidrar til frustrasjon både for administrasjonen som skal håndheve et slikt vedtak og innbyggere som er brukere av ovennevnte vegstrekning. Viser for øvrig til brev datert , fra Fylkesmannen i Troms, uttalelse i forbindelse med kommunestyrevedtak om nedleggelse av Dalvegen på Nordeidet. Fylkesmennen vil for øvrig også bemerke at kommun en kan innstille vedlikeholdet av kommunale veger, uten å nedlegge vegen som offentlig veg, selv om kommunen har vedlikeholdsansvaret for kommunale veger etter vegloven 20. Omfanget av vedlikeholdsplikten er imidlertid ikke bestemt verken i loven eller i lovens forarbeid, men er fastlagt gjennom rettspraksis. Det fremgår av s. 101 i den ovennevnte kommentarutgave til vegloven at Det tilligger vegmyndigheten etter en skjønnsmessig vurdering å avgjøre hvilke vedlikeholdstiltak som skal utføres, hensett til vegens betydning som tranportåre, til dens trafikkmengde og til dens disponible bevilgninger. Videre står det følgende Snøbrøyting inngår i vegvedlikeholdet og foretaes så langt og så lenge som vegmyndigheten ser seg i stand til det. Stegning av vegstrekninger kan skje fordi vær- og føreforholdene gjør det fysisk umulig å holde vegen åpen. Eller fordi vegmyndighetene innstiller av bevilgningsmessige årsaker. Det følger av ovenstående at kommunen har adgang til innstille vedlikeholdet av veger av budsjettmessige årsaker. Heller ikke et vedtak om å innstille vegvedlikeholdet vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven som kan påklages. I forbindelse med Dalvegen som i sin helhet er lagt ned som kommunal veg, krever at man forholder seg til realitetene og er villig til å ta konsekvenser av dette vedtaket, og dertil opphøring av all vedlikeholdsaktivitet på denne veistrekningen. Hvis vegen skal brøytes i kommunal regi må vegen tilbakeføres til kommunen. Vedlegg: Vedlegg nr 1: Uttalelse fra Fylklesmannen i Troms justis og sosialavdeling. Side 15 av 15

16 Sak 0059/04 Vedlegg nr 2: Uttalelse fra Statens vegvesen vegdirektoratet. Vedlegg nr 3: Kopi fra saksprotkoll av Vedlegg nr 4: Kommunestyrevedtak sak 0066/02. Side 16 av 16

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0191/04 02/00689 MOTTAK, DESTRUERING OG SANERING AV PCB - UTSKIFTING AV VEILYS OG ANDRE LYSARMATURER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0191/04 02/00689 MOTTAK, DESTRUERING OG SANERING AV PCB - UTSKIFTING AV VEILYS OG ANDRE LYSARMATURER Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/04 04/00218 MELDING OM BARNEHAGESITUASJONEN FOR 2004/05

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/04 04/00218 MELDING OM BARNEHAGESITUASJONEN FOR 2004/05 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannvåg forretningsbygg Møtedato: 17.03.2004 Tid: kl. 09.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA Karlsøy kommune Utvalg: TEKNISK UTVALG Møtested: TEKNISK ETATS MØTEROM Møtedato: 21.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 21.11.2007 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Marit Sørensen, Mona Sørensen, Kristian Eldnes, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0041/03 02/00420 ENDRING AV ÅPNINGSTIDER I STAKKVIK BARNEHAGE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0041/03 02/00420 ENDRING AV ÅPNINGSTIDER I STAKKVIK BARNEHAGE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: HANSNES KRO : 11.11.2003 Tid: KL. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 017 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - "FØRSKOLE".

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - FØRSKOLE. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannvåg barnehage : 29.04.2003 Tid: Kl. 09.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46017 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-10 Arkiv: T51 Saksbehandler: Tom F. Hansen Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Arnulf Mortensen, Marit Sørensen, Roger Sørensen, Jan

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Vannvåg forretningsbygg Møtedato: 17.03.2004 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 6/24/2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Øyrike, Hansnes Møtedato: 01.03.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 25.08.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 28.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Egil Fjellstad, Laila B. Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/04 04/00925 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET30.09.04.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/04 04/00925 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET30.09.04. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 15.10.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 18.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : 27.05.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 22.05.2017 Tid: 08:00-14:00 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.07.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Eidar Tøllefsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: HANSNES KRO Møtedato: 11.11.2003 Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad Faste medlemmer: Asle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Jostein Richardsen, Tom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Olav Agnalt, Ragnhild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Saken legges fram til politisk behandling med følgende ulike forslag til vedtak, med tilhørende begrunnelse:

Saken legges fram til politisk behandling med følgende ulike forslag til vedtak, med tilhørende begrunnelse: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Terje Ravatn Tlf: 75 10 18 86 Arkiv: N10 Arkivsaksnr.: 12/1224-1 STATUSVURDERING AV KOMMUNALE/ PRIVATE VEGER. FORSLAG TIL OMKLASSIFISERING. Rådmannens forslag til vedtak: Saken

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.09.2014 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Marit Sørensen, Magnhild Christiansen, kommunalsjef Kristian Eldnes,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 31.01.2008 Tid: 13.00. Ingrid Evertsen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 31.01.2008 Tid: 13.00. Ingrid Evertsen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 31.01.2008 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer