Ytelsesbeskrivelse for lysdesign

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytelsesbeskrivelse for lysdesign"

Transkript

1 Ytelsesbeskrivelse for lysdesign

2 Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Utarbeidet av Roar Sande og Hege Mogård Hanssen Revisjon Forsidebilde av Philippe Bompas Norske Lysdesigner Page 2 of 14

3 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Norske lysdesigere Ytelsesbeskrivelse Definisjon av lysdesign ANSKAFFELSER Private anskaffelser Offentlige anskaffelser Kontrakt LYSDESIGN I PROSJEKT Lysdesignerens rolle Oppdragsgivers arbeidsoppgaver Tverrfaglighet og samarbeid SKISSEPROSJEKTFASEN Formål med skisseprosjektfasen Lysdesignerens rolle i skisseprosjektfasen Dokumentasjon Tilleggsytelser FORPROSJEKTFASEN Formål med forprosjektfasen Lysdesignerens rolle i forprosjektfasen Dokumentasjon av forprosjekt Tilleggsytelser DETALJPROSJEKTFASEN Formål med detaljprosjektfasen Lysdesignerens rolle i detaljprosjektfasen Dokumentasjon Tilleggsytelser BYGGEFASEN Formål med byggefasen Lysdesignerens rolle i byggefasen Dokumentasjon Tilleggsytelser FERDIGSTILLING Tilleggsytelser Page 3 of 14

4 1 Innledning 1.1 Norske lysdesigere Norske Lysdesignere er en profesjonsforening for lysdesignere. Foreningens formål er å samle norske lysdesignere for å ivareta felles faglige interesser, synliggjøre faget utad, fremme de sosiale, kulturelle og miljømessige standardene i samfunnet og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk lysdesign. Mer informasjon finnes på 1.2 Ytelsesbeskrivelse Denne ytelsesbeskrivelsen henvender seg til lysdesignere og oppdragsgivere og kan benyttes som et hjelpemiddel for å tydeliggjøre for partene (oppdragsgiver/prosjekterende) hvilke oppgaver som skal utføres og hvordan de kan leveres. Oppdragsgiver kan benytte lysdesignfaglig ytelsesbeskrivelse for å beskrive hvilke ytelser man ønsker å få tilbud på. For lysdesigneren danner den et grunnlag for å tydeliggjøre omfanget av tilbudte tjenester. Ytelsesbeskrivelsen gir et grunnlag for å sammenligne tilbudte ytelser fra ulike tilbydere og vurdere ytelser mot honorar. På denne måten kan den bidra til å avklare grunnlag for kontrakt og arbeider som skal leveres. Det er ikke ment at man nødvendigvis skal henvise til ytelsesbeskrivelsen i sin helhet, men heller bruke den teksten man har behov for. Ytelsesbeskrivelsen er et levende dokument, som oppdateres i takt med at faget lysdesign, og bransjen for lysdesign endrer seg. Innspill til dokumentet kan rettes foreningen Norske Lysdesignere på 1.3 Definisjon av lysdesign Lysdesign er bevisst bruk av kunstig og naturlig lys som forener en kreativ, teknisk og estetisk tilnærming til utforming og realisering av belysningsanlegg. En lysdesigner bør vite hvordan lyset påvirker mennesker fysisk og psykisk. Denne kunnskapen brukes for å definere rom og fremheve form, forbedre lesbarhet, øke opplevelsen av komfort, sikkerhet og trygghet. Lysdesign tar utgangspunkt i menneskets behov og opplevelse av sted. Lysdesign handler om å understreke balansen mellom estetikk, teknikk og funksjon Page 4 of 14

5 2 Anskaffelser 2.1 Private anskaffelser For en privat oppdragsgiver er det vanligste å gå direkte i forhandlinger med en lysdesigner, enten for et delprosjekt eller hele prosjekteringsfaden. Oppdragsgiver må på forhånd ha definert prosjektet ut fra rammebetingelsene og gjennomføringsmodellen han måtte velge. Ved private anskaffelser kan oppdragsgiver stort sett velge kriteriene selv. En privat oppdragsgiver kan også utlyse en såkalt tilbudskonkurranse. Det er viktig at oppdragsgiver setter klare rammer for konkurransen og at konkurransereglene blir så tydelige som mulig. Ivaretakelse av disse grunnprinsippene vil danne grunnlaget for en vellykket og ryddig konkurranse basert på forutsigbarhet og likebehandling. 2.2 Offentlige anskaffelser De aller fleste offentlige innkjøp skal skje etter regelverket om offentlige anskaffelser. Grunnprinsippene nedfelt i Lov om offentlige anskaffelser 5 vil være sentrale, herunder krav om konkurranse, forutsigbarhet, etterprøvbarhet, gjennomsiktighet og likebehandling. Loven gjelder for alle statlige, fylkeskommunale, kommunale og andre offentligrettslige organer, uten hensyn til anskaffelsens art eller størrelse. 2.3 Kontrakt Det er viktig at anskaffelsen avsluttes med et omforent avtaledokument før prosjektet påbegynnes. Avtaledokumentet bør være NS 8401, NS 8402 eller NS Det bør inneholde all informasjon som har kommet frem i forhandlingene. Dette er kontraktstandarder for hele byggebransjen. En mest mulig utfyllende prosjektbeskrivelse er et vesentlig element i tilbudsgrunnlaget lysdesigneren skal forholde seg til ved tilbudsinngivelse. Det er viktig at tiltakshaver er bevisst på hvilke mål han har med prosjektet og hvilke rammebetingelser som prosjektet må forholde seg til. Tiltakshaver må ta stilling til følgende rammebetingelser: Prosjektets formål Myndighetskrav Kostnadsramme Tidsramme Kvalitet Page 5 of 14

6 3 Lysdesign i prosjekt Oppfattelsen av lys er det sterkeste båndet mellom mennesket og arkitektur. Lys former omgivelsene våre, og i døgnets mørke tider legger vi all vår lit til at den kunstige belysningen hjelper oss å oppfatte våre omgivelser på en riktig måte. I vinterhalvåret forlenges disse timene, det mørke døgnet tar over for det lyse. Med stadig mindre tilgang på dagslys i innendørsarealer blir riktig bruk av lys viktigere nå, og i fremtiden, enn det før har vært. Mesteparten av vår tid benyttes i omgivelser der kunstnerisk belysning avgjør vår oppfattelse av rom, form og døgn. Det er derfor altavgjørende at lysmiljøer utformes av personer med kompetanse innen faget. Lysdesign er en unik disiplin som kombinerer de utfordrende tekniske aspekter ved faget, med de vel så utfordrende estetiske og humane aspekter ved faget. En lysdesigner holder seg oppdatert på den tekniske og faglige utviklingen innen lysbransjen, og benytter sin kunnskap til å skape stadig bedre rom for mennesker. Prosjektering av lys er en omfattende oppgave hvor det er viktig med kunnskap om blant annet design, miljø, helse og tekniske løsninger. For at et lysanlegg skal bli optimalt bør det derfor ha en fagperson til denne oppgaven. Lysdesignere er spesielt velegnet til denne rollen på grunn av sine evner til å forstå betydningen av lys og belysning og sin kompetanse til å finne balanser mellom estetikk, funksjonalitet og teknikk i alle faser av et prosjekt. En lysdesigner kan lage et helhetlig konsept med fokus på blant annet rom, form, komfort, estetikk, sikkerhet og arkitektur, i tillegg til å utarbeide et teknisk godt lysanlegg. Lysdesignere har også utdannelse innenfor syn, fysikk, estetikk og kunst/designhistorie. En lysdesigner kan ta del i en mengde forskjellige prosjekter, da kunnskap om lys og belysning er universelt og uavhengig av prosjektets art. En lysdesigner jobber med både effektbelysning for å fremheve arkitektoniske grep, men også belysning til alle formål som allmennbelysning, og belysning for å sikre omgivelser. Typer oppdrag en lysdesigner kan bistå med sin kompetanse kan være blant annet være skoler, bolig, utendørsanlegg, kunst, kontor, veibelysning og alle typer restaureringsprosjekter. Lysplaner, eller masterplaner, for byer eller tettsteder er også noe en lysdesigner kan utarbeide. Det vil skape en helhetlig plan for lys for en hel by. Det vil alltid være et tett samarbeid mellom andre fag der spesielt elektrorådgivning, arkitektur og landskapsarkitektur utpeker seg. 3.1 Lysdesignerens rolle En lysdesigner er en fagperson med kunnskap om lys og belysning på et estetisk og teknisk plan. Som et bindeledd mellom estetiske og tekniske fag vil en lysdesigner gjennom med flerfaglig kunnskap kunne gi råd om og utvikle velfungerende løsninger av høy estetisk kvalitet samtidig som de kan være tekniske og funksjonelle. Det er avgjørende å avklare tidlig hvilken rolle lysdesigneren skal ha i prosjektet for å kunne utnytte de kvalitetene som det er behov for. Denne ytelsesbeskrivelsen skal være til hjelp for enklere å kunne bestemme lysdesignerens rolle i prosjektene. LYSDESIGNERE HAR KUNNSKAP Lysdesignere har stor erfaring med lys og hvordan lys virker og påvirker oss. Riktig bruk av både dagslys og kunstig lys er avgjørende for vårt velbefinnende. Profesjonen er behjelpelig i alle de ulike fasene når det prosjekteres lys. Ved å komme tidlig inn i prosjektet og følge prosjektet fra skissestadiet til ferdigstillelse kan Lysdesignere sikre bærekraftige løsninger som tar høyde for menneskelige behov innenfor prosjektets rammer Page 6 of 14

7 LYSDESIGNERE SKAL FREMHEVE ROM OG SKAPE TRYGGHET En Lysdesigner forstår hvilken rolle belysning i arkitektur og interiør utgjør for det ferdige resultat. De kan utnytte sin kunnskap og erfaring om belysning, utstyr og systemer for å forbedre og styrke utformingen. Lysdesignere skal gjennom ideutvikling, produktvalg og plassering utforme gode løsninger skape gode belysningsmiljøer for bruker og kunde. LYSDESIGNERE SKAL SKAPE GODE ROM Med sine ferdigheter og kunnskap om lys kan Lysdesignere tilføye mange viktige dimensjoner til et prosjekt. Ved å designe belysningsløsninger som gir en balanse mellom estetikk, funksjonalitet og teknikk, skapes gode rom å være i. En lysdesigners forpliktelser: En lysdesigner bør holde seg oppdatert på faglig utvikling i teori og praksis og utfordre og videreføre faget til det bedre. For å sikre en god og helhetlig designløsning, kreves det tett samarbeid og koordinering mellom lysdesigneren og andre involverte disipliner i prosjektet. En lysdesigner har en profesjonell forpliktelse til å fremme de sosiale, kulturelle og miljømessige standardene som til en hver tid er gjeldene i samfunnet, samt utvikle og prøve å forbedre disse. 3.2 Oppdragsgivers arbeidsoppgaver I prosjektsammenheng har oppdragsgiver den styrende, administrative og besluttende rollen. Oppdragsgiver bør knytte til seg nøkkelpersonell der kompetanse, kapasitet og personlige egenskaper vurderes ift. den oppgaven vedkommende er tiltenkt. Med en oversiktlig og gjennomtenkt organisasjonsplan er det enkelt å peke ut partenes representanter ift. de kontraktmessige forhold. Ved kontrahering er det viktig å ha definert alle besluttende funksjoner, en entydig ansvarsfordeling og klare rapporteringslinjer. Oppdragsgiver må vurdere om lysdesigneren skal kontraheres tidlig, for eks. i utredningsfasen, og følge den videre prosessen frem til ferdig bygget resultat, eller om oppdraget skal deles, dvs. at det engasjeres en lysdesigner i tidligfasene som tilrettelegger for senere prosjekteringsoppdrag. Ved å engasjere en lysdesigner tidlig i prosjektfasen vil man sikre en helhetlig og gjennomtenkt lysplan. 3.3 Tverrfaglighet og samarbeid For å skape en optimal belysningsløsning kreves et godt samarbeid mellom lysdesigner og andre aktuelle parter i prosjektet. I alle faser kan en lysdesigner bistå for å avklare og samarbeide med aktuelle parter for å bli enige om prosjektets intensjoner, de estetiske visjonene og de tekniske føringene. Prosjekteier/oppdragsgiver involveres for å sikre prosjektets intensjoner. Det bør avklares med de estetiske fagene som for eksempel arkitekt, landskapsarkitekt og interiørarkitekt hvilke visjoner som ligger til grunn i prosjektet. Her avklares også materialvalg, farger, bruksområder og estetiske kvaliteter. Det må også avklares med de tekniske fagene; VVS, elkraft og SD, angående føringsveier, strømføring, brytere, styring av belysningsanlegget med mer. Grensesnittene mellom fagene må avklares tidlig. For å skape gode belysningsanlegg er det viktig med godt samarbeid mellom alle parter involvert i prosjektet og en god forståelse for hverandres arbeide. En god synergi mellom fagene skaper gode rom som er tilrettelagt for bruker. God lyssetting skaper trivsel Page 7 of 14

8 4 Skisseprosjektfasen 4.1 Formål med skisseprosjektfasen I denne fasen formuleres forutsetninger for utforming. Det skal utvikles lysdesignmessige holdninger for prosjektet. I denne fasen tenkes innovativt, det vurderes ny teknologi, nye løsninger og en ny tilnærming til oppgaven med å arbeide mot målsetningene som ble fastlagt i initialfasen eller byggeprogrammet. Denne fasen tillater eksperter innen alle fagdisipliner, deriblandt lysdesigner, å medvirke i analyse av muligheter og begrensninger knyttet til prosjektet, og i fellesskap utforske mulige synergier mellom fagene og med tilstøtende omgivelser. Lysdesigneren sikrer at konseptet er i tråd med ønsket visjon og at humane behov blir ivaretatt. Utformingsalternativer prøves ut og avveies. En god analyse som utarbeides i skissefasen gir større sannsynlighet for et helhetlig fungerende lysanlegg som imøtekommer prosjektets intensjoner. 4.2 Lysdesignerens rolle i skisseprosjektfasen En lysdesigner starter sitt prosjekt i denne fasen med å tilegne seg informasjon. Lysdesigner skal gjøre seg kjent med oppdragsgivers byggeprogram og avdekke behov og ønsker fra byggherre samtidig som man får et generelt overblikk over prosjektets omfang. Lysdesigneren formulerer egne holdninger for oppdraget og utarbeider målsettinger for sitt bidrag til oppdraget. Lysdesigneren setter seg inn i byggherrens rom, funksjons og byggeprogrammet og gjennomgår byggherre /brukerkrav. Man finner forutsetninger i lovverk, gjeldende veiledere for utforming og lignende. Det kan utarbeides en plan for egne arbeider, foreta eventuelle befaringer eller andre registreringer av eksisterende forhold samt samarbeide med andre engasjerte rådgivere. Lysdesigneren utarbeider et konsept med idéskisser på grunnlag av arkitektens visjoner som drøftes med oppdragsgiver, arkitekt, landskapsarkitekt og/eller interiørarkitekt. Prosjektets omfang og kostnader vurderes på et enkelt og realistisk nivå. Det utarbeides nødvendig presentasjonsmateriale for å dokumentere arbeid utført i skisseprosjektfasen. Oppgaver: Gjøre seg kjent med byggeprogrammet Møter Befaringer Analysere mål, visjon og brukermønster Vurdere aktuelle innovative muligheter Skissere lyskonseptet Dokumentere funn 4.3 Dokumentasjon Relevant dokumentasjon av utført arbeid. Dette er typisk en rapport av lyskonseptet og formål samt andre viktige elementer fra skisseprosjektfasen som må videre til forprosjektfasen. 4.4 Tilleggsytelser Tillegg avtales med oppdragsgiver. Dette kan for eksempel være: Illustrasjoner Page 8 of 14

9 5 Forprosjektfasen 5.1 Formål med forprosjektfasen Med forprosjekt forstås prosessen frem til og med presentasjon av forprosjekt og underlag for søknad om rammetillatelse. Mens skisseprosjektet undersøker muligheter og foreslår løsninger, skal forprosjektet avveie disse forslagene ift. oppdragsgivers kommentarer, foreta systemvalg og bearbeide prosjektet til gjennomarbeidede og dokumenterbare utkast til løsninger. 5.2 Lysdesignerens rolle i forprosjektfasen Det er i forprosjektet mye av det viktige arbeidet til en lysdesigner kommer frem. Her må det opparbeides en full forståelse for prosjektets omfang og begrensninger. Basert på deltagelse i prosjekteringsmøter og møter med andre faggrupper skal lyskonseptet og belysningsløsningene konkretiseres og videreutvikles. Man skal sørge for en helhetlig løsning noe som er avhengig av et tett samarbeid med arkitekt, elektrorådgiver og andre relevante fag. Lysstyring, lysberegninger og eventuelle energiberegninger gjennomføres også i denne fasen. En lysdesigner utarbeider generelle lysløsninger og kontrollerer at de er gjennomførbare. Der det er behov skal det avklares begrensninger og gjennomførbarhet på et overordnet nivå. Lysdesigner skal identifisere relevante krav og dokumentere hvordan disse anvendes i prosjektet. I denne fasen skal konsept, løsninger og ideer beskrives og dokumenters. Det er løsninger i denne fasen som legges til grunn i kostnadsunderlaget. Lyskonseptet samt prinsippløsninger illustreres. Lyskonseptet ferdigstilles og dokumenteres. Lyskonseptet inneholder prinsippløsninger av belysningen, lysstyringsløsninger, detaljerte løsninger der det er behov og foreløpige lysberegninger der det er behov. Kostnadsoverslaget fra skisseprosjektet videreutvikles. Oppgaver: Lyskonseptet videreutvikles og konkretiseres Deltagelse på prosjekteringsmøter Fagmøter med arkitekt og elektrorådgiver Lysstyringsprinsipp defineres Prinsippløsninger Illustrasjoner Identifisere og dokumentere krav Generelle lysberegninger Kostnadsoverslag Eventuelle prøvebelysninger 5.3 Dokumentasjon av forprosjekt Dokumentasjonen fra lysdesigneren skal være tilstrekkelig for at byggherre skal kunne lese og forstå alle lysløsninger i prosjektet. Lyskonseptet dokumenteres tradisjonelt i en rapport, det kan også utarbeides tegninger og prinsippoversikt Page 9 of 14

10 Dokumentasjon er i relevant målestokk og inneholder relevant informasjon. Dokumentasjon kan omfatte: Visualiseringer og diagrammer som beskriver belysningskonseptet Beskrivelse av konsept og prinsipper Beskrivelse av belysningens funksjon DAK tegninger i plan og snitt Detaljtegninger der det er behov 5.4 Tilleggsytelser Tillegg avtales med oppdragsgiver. Supplerende illustrasjoner etter oppdragsgivers behov Illustrasjoner tilpasset potensielle leietakere Livskostnadskalkyler Nødlysprosjektering Dagslysrådgivning Dagslysberegninger Page 10 of 14

11 6 Detaljprosjektfasen 6.1 Formål med detaljprosjektfasen Grunnlaget for detaljprosjektet er normalt et godkjent forprosjekt. Det forutsettes at evt. justeringer og komplettering av forprosjektet foregår i denne fasen. Kapittelet omfatter utarbeidelse av prosjektet fram til ferdige arbeidstegninger til entreprenør. I detaljprosjekteringen detaljeres lysløsningene i lyskonseptet. 6.2 Lysdesignerens rolle i detaljprosjektfasen De grunnleggende kvalitetene i prosjektet skal videreutvikles og bearbeide. Oppdragsgivers program gjennomgås og eventuelle endringer innarbeides. Lysdesigneren sikrer at eget forslag er i overenstemmelse med byggets arkitektoniske utforming; romutforming, materialer, detaljer og fargebruk. Lysdesigneren deltar på koordineringsmøter med relevante fag for å avklare montasje, kabelføring, styring, fargevalg og lignende. Alle løsninger som krever inngrep i andre fag skal avklares med det aktuelle faget. Lysstyring detaljeres i samråd med elektrorådgiver for å ivareta helhetlig og optimal styring. Aktuelle krav identifisert og dokumentert i forprosjektet skal nå iverksettes. Det er dermed lysdesignerens oppgave å sørge for at alle løsninger følger gjeldene krav gitt i prosjektet. Oppgaver: Prosjekteringsmøter Detaljering av løsninger Lysberegninger Koordinering med andre fag Dokumentering for anbud og bygging Beskrivelse for anbud og bygging Kontrahering. Prosjekterende lysdesigner deltar på kontraktsforhandlinger for å sørge for å sørge for at det som blir levert er i henhold til beskrivelsen og for å avdekke eventuelle misforståelser. Eventuelle prøvebelysninger 6.3 Dokumentasjon Dokumentasjonen fra detaljprosjektet skal kunne brukes som grunnlag for anskaffelse av lysutstyr og tilhørende kostnader. Det utarbeides tegninger og beskrivelse deretter. Påfølgende skal det utarbeides arbeidstegninger. Beregninger eller annen relevant dokumentasjon kan også leveres. Tegningene skal være i relevant målestokk og inneholde relevant informasjon. Tegninger omfatter typisk: DAK tegninger i plan og snitt Merking og nummerering av lysutstyr Detaljtegninger der det er behov Lysberegninger Armaturskjema/liste Page 11 of 14

12 Beskrivelsen av lysutstyret inneholder typisk: Fremstilling av konseptet og dets intensjoner og hovedtrekk Beskrivelse av spesifikke krav til lysarmaturer og tilhørende utstyr/elementer Fremstilling av hvordan lyset skal styres og hvordan dette skal oppnås 6.4 Tilleggsytelser Tillegg avtales med Oppdragsgiver. Dagslysrådgivning Dagslysberegninger Nødlysprosjektering/rådgivning Prøvelyssetting Page 12 of 14

13 7 Byggefasen 7.1 Formål med byggefasen Prosjektet bygges basert på detaljprosjektet og utførende part kan ha behov for oppfølgning. 7.2 Lysdesignerens rolle i byggefasen Lysdesigners oppgave er å være tilgjengelig gjennom byggefasen ved eventuelle endringer eller tilpasninger som må gjøres. Dersom det er spørsmål som vedrører belysningsløsningene skal lysdesigner svare på disse. For å unngå fordyrende justeringer i ettertid vil det i mange tilfeller er det nødvendig at lysdesigner er med å stiller inn lysarmaturene slik som det er prosjektert. Nødvendigheten av dette påpekes av prosjekterende lysdesigner og avklares med oppdragsgiver. Lysdesigner deltar i relevante byggemøter for å kunne avklare eventuelle problemstillinger samt å følge opp at belysningsløsningene bygges som prosjektert. Lysdesigner deltar på ferdigbefaring for å kontrollere at anlegget blir overlevert som beskrevet. Oppgaver: Delta på byggemøter Lysjusteringer Svare på spørsmål fra utførende Foreta eventuelle endringer 7.3 Dokumentasjon Dokumentere eventuelle endringer og avklaringer. 7.4 Tilleggsytelser Tillegg avtales med Oppdragsgiver. Utarbeide oversikt over årskostnader. Oversikt over årskostnader med investeringskostnader/ kapitalkostnader, driftskostnader og vedlikeholdskostnader Utarbeide 'Som bygget' tegning Page 13 of 14

14 8 Ferdigstilling Det utføres ferdigbefaring og eventuell oppfølgning. Oppdraget avsluttes i samråd med byggherre der begge parter anser oppdaget som fullført. Oppdraget anses som avsluttet når både oppdragsgiver og lysdesigner er enige med resultatet og kontrakten er oppfylt. 8.1 Tilleggsytelser Etterkontroll av levert løsning. Utarbeidelse av FDV Page 14 of 14

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

LANDSKAPSARKITEKT (YT-LARK)

LANDSKAPSARKITEKT (YT-LARK) YTELSESBESKRIVELSE FOR LANDSKAPSARKITEKT () Prosjektnr: 12382 Minnested Hole Dato: 15.10.13 Saks- og dokumentnr: 201201189- Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser...

Detaljer

INTERIØRARKITEKT (YT-IARK)

INTERIØRARKITEKT (YT-IARK) YTELSESBESKRIVELSE FOR INTERIØRARKITEKT (YT-IARK) PROSJEKTERING Prosjekt nr: 12320 Prosjekt navn: Nytt beredskapssenter for politiet Dato: 15.05.13 Saks- og dokumentnr: 201300614 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

LANDSKAPSARKITEKT (YT-LARK)

LANDSKAPSARKITEKT (YT-LARK) YTELSESBESKRIVELSE FOR LANDSKAPSARKITEKT () Rammeavtale for LARK Regjeringseiendommene DATO: 22.5.2011 DL 201101191 Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

LANDSKAPSARKITEKT (YT-LARK)

LANDSKAPSARKITEKT (YT-LARK) YTELSESBESKRIVELSE FOR LANDSKAPSARKITEKT () Prosjektnr: 12156 Samisk videregående skole i Kautokeino Dato: 2012-02-29 Saks- og dokumentnr: : 201002019 Doculivenr. mal: 200300711-1. Alt etter avsluttet

Detaljer

Rammeavtale for enkle mulighetsstudier knyttet til tidligfaseprosjekter i region sør (ES)

Rammeavtale for enkle mulighetsstudier knyttet til tidligfaseprosjekter i region sør (ES) TILPASSET YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT () Rammeavtale for enkle mulighetsstudier knyttet til tidligfaseprosjekter i region sør (ES) Dato: 01.10.2014 Saksnummer: DL 201401859 Doculivenr. mal: 200300711-1

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK For prosjekt: Solberg skole Dato: 08.12.2014 Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: I0380 FYSAK

Detaljer

7 Forprosjektering 7.1 Generelt

7 Forprosjektering 7.1 Generelt Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse Byggherre: Sarpsborg kommune Prosjekt: Tilbygg/ ombygging Dato: 10.01.17 Bygningsgruppe Ytelser Kommentarer 7 Forprosjektering 7.1 Generelt 7.1.1 Generelle ytelser 7.1.1.1

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBY Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR YTELSESINSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Nattland oppveksttun, utvidelse -

Detaljer

Kløvereng b h garderober. Ytelsesbeskrivelse RIB-tjenester

Kløvereng b h garderober. Ytelsesbeskrivelse RIB-tjenester 0. Generelle ytelser Post Aktivitet MØTER / BEFARINGER 0.1 Prosjekt-, prosjekterings- og byggemøter Delta på prosjektmøter, prosjekteringsmøter og byggemøter. Disse avholdes hver 14.dag, fra oppstart skisseprosjekt

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og

Detaljer

Hvilken modell skal vi velge?

Hvilken modell skal vi velge? Hvilken modell skal vi velge? Fordeler og ulemper ved ulike gjennomføringsmodeller ved byggeprosjekt v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Kriterier for valg av gjennomføringsmodell

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt nr. 11536 Samien Sijte Sørsamisk museum og kultursenter YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () PROSJEKTNR: 11536 Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter DATO: 2009.03.30 SAKS-

Detaljer

LANDSKAPSARKITEKT (YT-LARK)

LANDSKAPSARKITEKT (YT-LARK) YTELSESBESKRIVELSE FOR LANDSKAPSARKITEKT () Prosjektnr: TP 10887 / DP 10931 Prosjektnavn: UMB Urbygningen Dato: 2013-01-25 Saks- og dokumentnr: 201202712-1 Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 01.02.2016 Side 1 39052 Nytt Sola Sykehjem YT RIB Innhold 1. Hovedoppgave... 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser...

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBR Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil i hovedsak

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE OPPDRAGSBESKRIVELSE. Rådgivningstjenester - konseptutvikling for kommunens bygg og tjenester (skole og kontor)

BÆRUM KOMMUNE OPPDRAGSBESKRIVELSE. Rådgivningstjenester - konseptutvikling for kommunens bygg og tjenester (skole og kontor) BÆRUM KOMMUNE OPPDRAGSBESKRIVELSE Rådgivningstjenester - konseptutvikling for kommunens bygg og tjenester (skole og kontor) 13.05.2015 1. INNLEDNING DAGENS SITUASJON I BÆRUM KOMMUNE For å sikre bærekraftige

Detaljer

INTERIØRARKITEKT (YT-IARK)

INTERIØRARKITEKT (YT-IARK) prosjektering YTELSESBESKRIVELSE FOR INTERIØRARKITEKT (YT-IARK) Gjelder for: FORPROSJEKTFASEN Entrepriseform: TOTALENTREPRISE Prosjektnr: 12079 Prosjektnavn: RISLØKKA TRAFIKKSTASJON Nybygg og rehabilitering

Detaljer

Forsvarsbygg Utvikling Nord YTELSESSPESIFIKASJON FOR ARKITEKT. Fase Post Aktivitet Dokument Skal inngå. Skal ikke inngå. Fast honorar.

Forsvarsbygg Utvikling Nord YTELSESSPESIFIKASJON FOR ARKITEKT. Fase Post Aktivitet Dokument Skal inngå. Skal ikke inngå. Fast honorar. YTELSESSPESIFIKASJON FOR ARKITEKT Fase Post Aktivitet Dokument 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering. 2. PROGRAMMERING 2.1 Vurdere tidsplan i samarbeid med PGL/PL Innspill til fremdriftsplan

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for landskapsarkitekt for HOS Depotbygg Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT

Ytelsesspesifikasjon for landskapsarkitekt for HOS Depotbygg Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT LARK Engasjement i faser f.o.m. Detaljprosjekt avhenger av opsjonsinnløsning Fase Post Aktivitet Dokument 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering.

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

ARKITEKT (YT-ARK) YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: HiT Notodden, nytt servicetorg. Dato: Saks- og dokumentnr: YT-ARK

ARKITEKT (YT-ARK) YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: HiT Notodden, nytt servicetorg. Dato: Saks- og dokumentnr: YT-ARK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT () Prosjektnr: 12314 HiT Notodden, nytt servicetorg Dato: 2013. 15.01 Saks- og dokumentnr: 201300213 Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige

Detaljer

2.12 Møtedeltakelse X Angi ca. antall møter

2.12 Møtedeltakelse X Angi ca. antall møter YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT - LARK 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering. 2. PROGRAMMERING 2.1 Vurdere tidsplan i samarbeid med PGL/PL Innspill til fremdriftsplan

Detaljer

Det presiseres at følgende er medtatt i prosjekteringsoppdraget:

Det presiseres at følgende er medtatt i prosjekteringsoppdraget: Det presiseres at følgende er medtatt i prosjekteringsoppdraget: Byggeteknisk prosjektering Prosjektering av VVA, vei- og trafikkareal Brannprosjektering Riveprosjektering Universell utforming 3D modellering

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Neumannsgate 1 Dato: Arkitekts hovedoppgaver:

Detaljer

Læreplan i design og arkitektur felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i design og arkitektur felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i design og arkitektur felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld frå

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO)

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) 21.4.2015 Prosjekt 1003601 Nytt Nasjonalmuseum Side 1 av 7 1 Hovedoppgaver 1.1 Generelt Fremdriftskoordinator (FREMKO) skal være ansvarlig for fremdriftsadministrasjon av

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

Ytelser i prosjekteringsfasen :

Ytelser i prosjekteringsfasen : ÅLGÅRD NYE KIRKE YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR VVS - RIV Det forutsettes at alt tegningsmateriell utføres på DAK. Alt tegningsmateriell skal utføres i hht. avtalt DAK-manual. Alle plottefiler

Detaljer

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PLANLEGGERE NYBYGG AV ONØY SVØMMEHALL YTELSESBESKRIVELSE PROSJEKTERINGSLEDELSE (PGL) OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1

Detaljer

YT-krav prosjekteringsgruppe

YT-krav prosjekteringsgruppe YT-krav prosjekteringsgruppe INNLEDNING... 2 HOVEDOPPGAVE... 2 SÆRSKILTE YTELSER I PROSJEKTERINGSPROSESSEN... 3 SÆRSKILTE YTELSER I SKISSE-/FORPROSJEKTFASEN... 4 OM SKISSEPROSJEKTFASEN:... 4 OM FORPROSJEKTFASEN:...

Detaljer

Øverhagaen helseog velferdssenter

Øverhagaen helseog velferdssenter Øverhagaen helseog velferdssenter Dialogkonferanse arkitekt- og rådgivertjenester, Røros kommune 20. des 2016 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Skeie skole kapasitetsutvidelse 2013 Dato:

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser Trondheim, 06. januar 2015 Gunnar Ole Granheim Hva skal jeg snakke om? Faser i et byggeprosjekt Kontrakter

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

Fra Tegnebordet til Ferdigattest!

Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Nye byggeforskrifter, nye materialer, nye utfordringer knyttet til analyser og vurderinger, samt grensesnitt mellom fagene Siviling. ili Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

8 Detaljprosjektering

8 Detaljprosjektering Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse Prosjektering Vedlegg til kontrakt mellom: Oppdragsgiver: Totalentreprenøren Arkitekt: Arkitektene VIS-À-VIS AS Prosjekt: Nye Gol skule Dato: 02.06.2014 Ytelser som ikke

Detaljer

Kløvereng b hage garderober RIE- tjenester

Kløvereng b hage garderober RIE- tjenester Entrepriser / fagområder Følgende tekniske anlegg er medtatt og skal vurderes: Post Anlegg 1.0 Belysning (innendørs/utendørs) 1.1 Elektrisk oppvarming 1.2 Intern kommunikasjon 1.3 Automatikk/ SD - anlegg

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Dato: Prosjekteringsleders

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

Generelt skal det leveres komplette ytelser i forprosjekt. Ytelser i øvrige faser er avhengig av hvilke opsjoner som utløses.

Generelt skal det leveres komplette ytelser i forprosjekt. Ytelser i øvrige faser er avhengig av hvilke opsjoner som utløses. YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO Generelt skal det leveres komplette ytelser i forprosjekt. Ytelser i øvrige faser er avhengig av hvilke opsjoner som utløses. FORPROSJEKT TIMEPRIS 4.1

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG RIB

YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG RIB YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG RIB Fase Post Aktivitet Dokument Skal Skal ikke 1. FORPROSJEKT 1.1 Vurdere tiltakshavers skisseprosjekt eller mulighetsstudie, videreutvikle og vurdere

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene

Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene 24.03.2015 Tegninger og beskrivelse Tilbudsforespørsler BIM Kalkyler Sivilarkitekt Kikkan Landstad Innhold i tegninger og dokumenter, detaljeringsnivå,

Detaljer

C2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN

C2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN C2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 15.04.2016 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoppgave 3 1.1 Generelt 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser

Detaljer

1.1 Bistå i fastlegging av prosjektrammer. X X Bistå oppdragsgiver i utarbeidelsen av byggeprogram, som lages av Forsvarsbygg.

1.1 Bistå i fastlegging av prosjektrammer. X X Bistå oppdragsgiver i utarbeidelsen av byggeprogram, som lages av Forsvarsbygg. YTELSESSPESIFIKASJON FOR PROSJEKTERINGSLEDER PGL - DOK. II Fase Post Aktivitet Dokument 1. ORGANISERING 1.1 Bistå i fastlegging av prosjektrammer. Bistå oppdragsgiver i utarbeidelsen av byggeprogram, som

Detaljer

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter?

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Tre entrepriseformer Byggherrestyrt entreprise NS 8405 og Blåboka NS 8406 og Entrepriseboka Totalentreprise NS 8407 og Totalentrepriseboka

Detaljer

Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet.

Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet. Generelt Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet. LARK skal være ansvarlig for tradisjonelle LARK-ytelser. LARK skal vurdere

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK (YT-RIAKU)

RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK (YT-RIAKU) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK () Prosjektnr: TP 10887/ DP 10931 Prosjektnavn: UMB Urbygningen Dato: 2013-01-25 Saks- og dokumentnr: 201202712-1 Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Læreplan i arkitektur og samfunn valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i arkitektur og samfunn valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i arkitektur og samfunn valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av .

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse prosjektering

Ytelsesbeskrivelse prosjektering Vedlegg 08 Ytelsesbeskrivelse prosjektering Mai 2013 FASE 1 - TIL OG MED FORPROSJEKT 6 SKISSEPROSJEKT 6.1 Generelt 6.1.1 Generelle ytelser 6.1.1.1 Administrasjon 6.1.1.2 Møtedeltakelse, utarbeide møte-

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YT-PGK YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HOLMEN SVØMMEHALL. Konkurransegrunnlag del 1: TILBUDET

HOLMEN SVØMMEHALL. Konkurransegrunnlag del 1: TILBUDET 18.06.13 HOLMEN SVØMMEHALL Konkurransegrunnlag del 1: 2. TILBUDET Krav til leverandøren- kvalifikasjonskrav. Hvordan vil oppdragsgiver kunne evaluere effektivitet og pålitelighet, og hva slags underlag

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM BYGNINGSPOLITIKK

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM BYGNINGSPOLITIKK INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM BYGNINGSPOLITIKK Innhold 1. Innleding... 2 2. Hva gjør en interiørarkitekt?... 2 3. Brukerperspektivet i fokus gir bedre livskvalitet... 2 4. Bred deltakelse i Programmeringsfasen

Detaljer

STRATEGI FOR GJENNOMFØRING AV BYGGESAK. Sandnes kommunale eiendom KF ved Torbjørn Sterri

STRATEGI FOR GJENNOMFØRING AV BYGGESAK. Sandnes kommunale eiendom KF ved Torbjørn Sterri N O T A T prosjekt vedrørende distribusjon SANDNES RÅDHUS STRATEGI FOR GJENNOMFØRING AV BYGGESAK Sandnes kommunale eiendom KF ved Torbjørn Sterri 01 GENERELT Sandnes kommunale eiendom KF har bedt om innspill

Detaljer

Der det er angitt timehonorert er dette å betrakte som tillegg til fastpristilbudet.

Der det er angitt timehonorert er dette å betrakte som tillegg til fastpristilbudet. YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR VVS Generelt skal det leveres komplette ytelser i alle faser. Der det er angitt timehonorert er dette å betrakte som tillegg til fastpristilbudet. Det skal

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIG Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli

Detaljer

Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene?

Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene? Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene? 20. oktober 2011 Adm.dir. Jon Sandnes Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg 1 Bestillers valg vedr. kortsiktighet vs. langsiktighet HAR BETYDNING

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Hegg skole. Miljøplan MILJØPLAN. Nye Hegg skole

Hegg skole. Miljøplan MILJØPLAN. Nye Hegg skole 28.11.2012 MILJØPLAN Nye Hegg skole 1 ORIENTERING 3 1.1 GENERELT 3 1.2 VISJON - MILJØAMBISJONER 3 2 MILJØSTYRING I PROSJEKTET 4 2.1 ORGANISERING OG ANSVAR 4 2.1 PROSEDYRER OG RUTINER 4 2.1.1 Oppdatering

Detaljer

YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD

YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD Generelt skal det leveres komplette ytelser i alle faser til og med ferdig forprosjekt. Ytelser i øvrige faser er avhengig av hvilke opsjoner som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Depot Terningmoen. Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Depot Terningmoen. Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Depot Terningmoen 2445027 Kontraktsnummer INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av de bygg og anlegg

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger. Saksnr.: 16/2838

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger. Saksnr.: 16/2838 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger Saksnr.: 16/2838 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: TP 10887 / DP10931 UMB Urbygningen Dato: 2013-01-25 Saks- og dokumentnr: 201202712-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Programområde for interiør og utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for interiør og utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for interiør og utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

INTERIØRARKITEKT (YT-IARK)

INTERIØRARKITEKT (YT-IARK) YTELSESBESKRIVELSE FOR INTERIØRARKITEKT (YT-IARK) PROSJEKTERING Prosjekt nr: 12128 Prosjekt navn: TROMSØ POLITIHUS - BRUP Dato: 23.04.2013 Saks- og dokumentnr: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 2

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIVs hovedoppgaver: RIV skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for VVS og klimatekniske anlegg

Detaljer

Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer

Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer 13. 06. 2017 Bård Nyland - Prosjektleder E6 Helgeland Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer Betongsamling Mo i Rana 7. juni 2017 Tema Innledning Gjennomføringsmodeller

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN mellom som byggherre og foretaks.nr. som entreprenør vedrørende Bilag 1: Avtaledokument om samspillfasen 2 1 PARTENE Med utgangspunkt i tilbud av er det inngått følgende

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer

Nye entrepriseformer - dialogbaserte.

Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Brukonferansen 2013, 4. 5. november Nye entrepriseformer - dialogbaserte. Jan Eirik Henning Byggherreseksjonen Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet Si noe om Generelt - byggherrestrategi Konkurransepreget

Detaljer

Introduksjon til Integrert Design Byggherrens veileder

Introduksjon til Integrert Design Byggherrens veileder Introduksjon til Integrert Design Byggherrens veileder Oppdragsgiver: European Commission Executive Agency for Prosjekt: 530256 MaTrID Dato: 2013-08-07 Forfatter: Andy Sutton, BRE, United Kingdom Norsk

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR)

RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR) ODDA KOMMUNE YT-RIBR YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR) Rammeavtale sammensatte rådgivertjenester- Odda Kommune, Bygg og Eiendom Dato: 22.08.2016 REV: 01 Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: Prosjektnavn : HAVBRUKSSTASJONEN I TROMSØ. SJØVANNSPUMPESTASJON. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnummer Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnummer Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Prosjektnummer 2435207 Kontraktsnummer INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av de bygg og anlegg som

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere

Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere Kveldskurs 1 mars 2016 Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge 14.03.2016 1 Kontrahering Hvor kommer jobbene fra? Offentlige oppdragsgivere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMSPILL

RETNINGSLINJER FOR SAMSPILL RETNINGSLINJER FOR SAMSPILL mellom Omsorgbygg Oslo KF (byggherre) og (samspillsentreprenøren) om Fossum barnehage Riving, forprosjekt og utførelse Retningslinjer samspill Fossum bhg. Side 1 av 7 1 Avtalens

Detaljer

Introduksjon til Integrert Design Leietakerens veileder

Introduksjon til Integrert Design Leietakerens veileder Introduksjon til Integrert Design Leietakerens veileder Oppdragsgiver: European Commission Executive Agency for Prosjekt: 530256 MaTrID Dato: 2013-08-07 Forfatter : Andy Sutton, BRE, United Kingdom Norsk

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer