Ytelsesbeskrivelse for lysdesign

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytelsesbeskrivelse for lysdesign"

Transkript

1 Ytelsesbeskrivelse for lysdesign

2 Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Utarbeidet av Roar Sande og Hege Mogård Hanssen Revisjon Forsidebilde av Philippe Bompas Norske Lysdesigner Page 2 of 14

3 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Norske lysdesigere Ytelsesbeskrivelse Definisjon av lysdesign ANSKAFFELSER Private anskaffelser Offentlige anskaffelser Kontrakt LYSDESIGN I PROSJEKT Lysdesignerens rolle Oppdragsgivers arbeidsoppgaver Tverrfaglighet og samarbeid SKISSEPROSJEKTFASEN Formål med skisseprosjektfasen Lysdesignerens rolle i skisseprosjektfasen Dokumentasjon Tilleggsytelser FORPROSJEKTFASEN Formål med forprosjektfasen Lysdesignerens rolle i forprosjektfasen Dokumentasjon av forprosjekt Tilleggsytelser DETALJPROSJEKTFASEN Formål med detaljprosjektfasen Lysdesignerens rolle i detaljprosjektfasen Dokumentasjon Tilleggsytelser BYGGEFASEN Formål med byggefasen Lysdesignerens rolle i byggefasen Dokumentasjon Tilleggsytelser FERDIGSTILLING Tilleggsytelser Page 3 of 14

4 1 Innledning 1.1 Norske lysdesigere Norske Lysdesignere er en profesjonsforening for lysdesignere. Foreningens formål er å samle norske lysdesignere for å ivareta felles faglige interesser, synliggjøre faget utad, fremme de sosiale, kulturelle og miljømessige standardene i samfunnet og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk lysdesign. Mer informasjon finnes på 1.2 Ytelsesbeskrivelse Denne ytelsesbeskrivelsen henvender seg til lysdesignere og oppdragsgivere og kan benyttes som et hjelpemiddel for å tydeliggjøre for partene (oppdragsgiver/prosjekterende) hvilke oppgaver som skal utføres og hvordan de kan leveres. Oppdragsgiver kan benytte lysdesignfaglig ytelsesbeskrivelse for å beskrive hvilke ytelser man ønsker å få tilbud på. For lysdesigneren danner den et grunnlag for å tydeliggjøre omfanget av tilbudte tjenester. Ytelsesbeskrivelsen gir et grunnlag for å sammenligne tilbudte ytelser fra ulike tilbydere og vurdere ytelser mot honorar. På denne måten kan den bidra til å avklare grunnlag for kontrakt og arbeider som skal leveres. Det er ikke ment at man nødvendigvis skal henvise til ytelsesbeskrivelsen i sin helhet, men heller bruke den teksten man har behov for. Ytelsesbeskrivelsen er et levende dokument, som oppdateres i takt med at faget lysdesign, og bransjen for lysdesign endrer seg. Innspill til dokumentet kan rettes foreningen Norske Lysdesignere på 1.3 Definisjon av lysdesign Lysdesign er bevisst bruk av kunstig og naturlig lys som forener en kreativ, teknisk og estetisk tilnærming til utforming og realisering av belysningsanlegg. En lysdesigner bør vite hvordan lyset påvirker mennesker fysisk og psykisk. Denne kunnskapen brukes for å definere rom og fremheve form, forbedre lesbarhet, øke opplevelsen av komfort, sikkerhet og trygghet. Lysdesign tar utgangspunkt i menneskets behov og opplevelse av sted. Lysdesign handler om å understreke balansen mellom estetikk, teknikk og funksjon Page 4 of 14

5 2 Anskaffelser 2.1 Private anskaffelser For en privat oppdragsgiver er det vanligste å gå direkte i forhandlinger med en lysdesigner, enten for et delprosjekt eller hele prosjekteringsfaden. Oppdragsgiver må på forhånd ha definert prosjektet ut fra rammebetingelsene og gjennomføringsmodellen han måtte velge. Ved private anskaffelser kan oppdragsgiver stort sett velge kriteriene selv. En privat oppdragsgiver kan også utlyse en såkalt tilbudskonkurranse. Det er viktig at oppdragsgiver setter klare rammer for konkurransen og at konkurransereglene blir så tydelige som mulig. Ivaretakelse av disse grunnprinsippene vil danne grunnlaget for en vellykket og ryddig konkurranse basert på forutsigbarhet og likebehandling. 2.2 Offentlige anskaffelser De aller fleste offentlige innkjøp skal skje etter regelverket om offentlige anskaffelser. Grunnprinsippene nedfelt i Lov om offentlige anskaffelser 5 vil være sentrale, herunder krav om konkurranse, forutsigbarhet, etterprøvbarhet, gjennomsiktighet og likebehandling. Loven gjelder for alle statlige, fylkeskommunale, kommunale og andre offentligrettslige organer, uten hensyn til anskaffelsens art eller størrelse. 2.3 Kontrakt Det er viktig at anskaffelsen avsluttes med et omforent avtaledokument før prosjektet påbegynnes. Avtaledokumentet bør være NS 8401, NS 8402 eller NS Det bør inneholde all informasjon som har kommet frem i forhandlingene. Dette er kontraktstandarder for hele byggebransjen. En mest mulig utfyllende prosjektbeskrivelse er et vesentlig element i tilbudsgrunnlaget lysdesigneren skal forholde seg til ved tilbudsinngivelse. Det er viktig at tiltakshaver er bevisst på hvilke mål han har med prosjektet og hvilke rammebetingelser som prosjektet må forholde seg til. Tiltakshaver må ta stilling til følgende rammebetingelser: Prosjektets formål Myndighetskrav Kostnadsramme Tidsramme Kvalitet Page 5 of 14

6 3 Lysdesign i prosjekt Oppfattelsen av lys er det sterkeste båndet mellom mennesket og arkitektur. Lys former omgivelsene våre, og i døgnets mørke tider legger vi all vår lit til at den kunstige belysningen hjelper oss å oppfatte våre omgivelser på en riktig måte. I vinterhalvåret forlenges disse timene, det mørke døgnet tar over for det lyse. Med stadig mindre tilgang på dagslys i innendørsarealer blir riktig bruk av lys viktigere nå, og i fremtiden, enn det før har vært. Mesteparten av vår tid benyttes i omgivelser der kunstnerisk belysning avgjør vår oppfattelse av rom, form og døgn. Det er derfor altavgjørende at lysmiljøer utformes av personer med kompetanse innen faget. Lysdesign er en unik disiplin som kombinerer de utfordrende tekniske aspekter ved faget, med de vel så utfordrende estetiske og humane aspekter ved faget. En lysdesigner holder seg oppdatert på den tekniske og faglige utviklingen innen lysbransjen, og benytter sin kunnskap til å skape stadig bedre rom for mennesker. Prosjektering av lys er en omfattende oppgave hvor det er viktig med kunnskap om blant annet design, miljø, helse og tekniske løsninger. For at et lysanlegg skal bli optimalt bør det derfor ha en fagperson til denne oppgaven. Lysdesignere er spesielt velegnet til denne rollen på grunn av sine evner til å forstå betydningen av lys og belysning og sin kompetanse til å finne balanser mellom estetikk, funksjonalitet og teknikk i alle faser av et prosjekt. En lysdesigner kan lage et helhetlig konsept med fokus på blant annet rom, form, komfort, estetikk, sikkerhet og arkitektur, i tillegg til å utarbeide et teknisk godt lysanlegg. Lysdesignere har også utdannelse innenfor syn, fysikk, estetikk og kunst/designhistorie. En lysdesigner kan ta del i en mengde forskjellige prosjekter, da kunnskap om lys og belysning er universelt og uavhengig av prosjektets art. En lysdesigner jobber med både effektbelysning for å fremheve arkitektoniske grep, men også belysning til alle formål som allmennbelysning, og belysning for å sikre omgivelser. Typer oppdrag en lysdesigner kan bistå med sin kompetanse kan være blant annet være skoler, bolig, utendørsanlegg, kunst, kontor, veibelysning og alle typer restaureringsprosjekter. Lysplaner, eller masterplaner, for byer eller tettsteder er også noe en lysdesigner kan utarbeide. Det vil skape en helhetlig plan for lys for en hel by. Det vil alltid være et tett samarbeid mellom andre fag der spesielt elektrorådgivning, arkitektur og landskapsarkitektur utpeker seg. 3.1 Lysdesignerens rolle En lysdesigner er en fagperson med kunnskap om lys og belysning på et estetisk og teknisk plan. Som et bindeledd mellom estetiske og tekniske fag vil en lysdesigner gjennom med flerfaglig kunnskap kunne gi råd om og utvikle velfungerende løsninger av høy estetisk kvalitet samtidig som de kan være tekniske og funksjonelle. Det er avgjørende å avklare tidlig hvilken rolle lysdesigneren skal ha i prosjektet for å kunne utnytte de kvalitetene som det er behov for. Denne ytelsesbeskrivelsen skal være til hjelp for enklere å kunne bestemme lysdesignerens rolle i prosjektene. LYSDESIGNERE HAR KUNNSKAP Lysdesignere har stor erfaring med lys og hvordan lys virker og påvirker oss. Riktig bruk av både dagslys og kunstig lys er avgjørende for vårt velbefinnende. Profesjonen er behjelpelig i alle de ulike fasene når det prosjekteres lys. Ved å komme tidlig inn i prosjektet og følge prosjektet fra skissestadiet til ferdigstillelse kan Lysdesignere sikre bærekraftige løsninger som tar høyde for menneskelige behov innenfor prosjektets rammer Page 6 of 14

7 LYSDESIGNERE SKAL FREMHEVE ROM OG SKAPE TRYGGHET En Lysdesigner forstår hvilken rolle belysning i arkitektur og interiør utgjør for det ferdige resultat. De kan utnytte sin kunnskap og erfaring om belysning, utstyr og systemer for å forbedre og styrke utformingen. Lysdesignere skal gjennom ideutvikling, produktvalg og plassering utforme gode løsninger skape gode belysningsmiljøer for bruker og kunde. LYSDESIGNERE SKAL SKAPE GODE ROM Med sine ferdigheter og kunnskap om lys kan Lysdesignere tilføye mange viktige dimensjoner til et prosjekt. Ved å designe belysningsløsninger som gir en balanse mellom estetikk, funksjonalitet og teknikk, skapes gode rom å være i. En lysdesigners forpliktelser: En lysdesigner bør holde seg oppdatert på faglig utvikling i teori og praksis og utfordre og videreføre faget til det bedre. For å sikre en god og helhetlig designløsning, kreves det tett samarbeid og koordinering mellom lysdesigneren og andre involverte disipliner i prosjektet. En lysdesigner har en profesjonell forpliktelse til å fremme de sosiale, kulturelle og miljømessige standardene som til en hver tid er gjeldene i samfunnet, samt utvikle og prøve å forbedre disse. 3.2 Oppdragsgivers arbeidsoppgaver I prosjektsammenheng har oppdragsgiver den styrende, administrative og besluttende rollen. Oppdragsgiver bør knytte til seg nøkkelpersonell der kompetanse, kapasitet og personlige egenskaper vurderes ift. den oppgaven vedkommende er tiltenkt. Med en oversiktlig og gjennomtenkt organisasjonsplan er det enkelt å peke ut partenes representanter ift. de kontraktmessige forhold. Ved kontrahering er det viktig å ha definert alle besluttende funksjoner, en entydig ansvarsfordeling og klare rapporteringslinjer. Oppdragsgiver må vurdere om lysdesigneren skal kontraheres tidlig, for eks. i utredningsfasen, og følge den videre prosessen frem til ferdig bygget resultat, eller om oppdraget skal deles, dvs. at det engasjeres en lysdesigner i tidligfasene som tilrettelegger for senere prosjekteringsoppdrag. Ved å engasjere en lysdesigner tidlig i prosjektfasen vil man sikre en helhetlig og gjennomtenkt lysplan. 3.3 Tverrfaglighet og samarbeid For å skape en optimal belysningsløsning kreves et godt samarbeid mellom lysdesigner og andre aktuelle parter i prosjektet. I alle faser kan en lysdesigner bistå for å avklare og samarbeide med aktuelle parter for å bli enige om prosjektets intensjoner, de estetiske visjonene og de tekniske føringene. Prosjekteier/oppdragsgiver involveres for å sikre prosjektets intensjoner. Det bør avklares med de estetiske fagene som for eksempel arkitekt, landskapsarkitekt og interiørarkitekt hvilke visjoner som ligger til grunn i prosjektet. Her avklares også materialvalg, farger, bruksområder og estetiske kvaliteter. Det må også avklares med de tekniske fagene; VVS, elkraft og SD, angående føringsveier, strømføring, brytere, styring av belysningsanlegget med mer. Grensesnittene mellom fagene må avklares tidlig. For å skape gode belysningsanlegg er det viktig med godt samarbeid mellom alle parter involvert i prosjektet og en god forståelse for hverandres arbeide. En god synergi mellom fagene skaper gode rom som er tilrettelagt for bruker. God lyssetting skaper trivsel Page 7 of 14

8 4 Skisseprosjektfasen 4.1 Formål med skisseprosjektfasen I denne fasen formuleres forutsetninger for utforming. Det skal utvikles lysdesignmessige holdninger for prosjektet. I denne fasen tenkes innovativt, det vurderes ny teknologi, nye løsninger og en ny tilnærming til oppgaven med å arbeide mot målsetningene som ble fastlagt i initialfasen eller byggeprogrammet. Denne fasen tillater eksperter innen alle fagdisipliner, deriblandt lysdesigner, å medvirke i analyse av muligheter og begrensninger knyttet til prosjektet, og i fellesskap utforske mulige synergier mellom fagene og med tilstøtende omgivelser. Lysdesigneren sikrer at konseptet er i tråd med ønsket visjon og at humane behov blir ivaretatt. Utformingsalternativer prøves ut og avveies. En god analyse som utarbeides i skissefasen gir større sannsynlighet for et helhetlig fungerende lysanlegg som imøtekommer prosjektets intensjoner. 4.2 Lysdesignerens rolle i skisseprosjektfasen En lysdesigner starter sitt prosjekt i denne fasen med å tilegne seg informasjon. Lysdesigner skal gjøre seg kjent med oppdragsgivers byggeprogram og avdekke behov og ønsker fra byggherre samtidig som man får et generelt overblikk over prosjektets omfang. Lysdesigneren formulerer egne holdninger for oppdraget og utarbeider målsettinger for sitt bidrag til oppdraget. Lysdesigneren setter seg inn i byggherrens rom, funksjons og byggeprogrammet og gjennomgår byggherre /brukerkrav. Man finner forutsetninger i lovverk, gjeldende veiledere for utforming og lignende. Det kan utarbeides en plan for egne arbeider, foreta eventuelle befaringer eller andre registreringer av eksisterende forhold samt samarbeide med andre engasjerte rådgivere. Lysdesigneren utarbeider et konsept med idéskisser på grunnlag av arkitektens visjoner som drøftes med oppdragsgiver, arkitekt, landskapsarkitekt og/eller interiørarkitekt. Prosjektets omfang og kostnader vurderes på et enkelt og realistisk nivå. Det utarbeides nødvendig presentasjonsmateriale for å dokumentere arbeid utført i skisseprosjektfasen. Oppgaver: Gjøre seg kjent med byggeprogrammet Møter Befaringer Analysere mål, visjon og brukermønster Vurdere aktuelle innovative muligheter Skissere lyskonseptet Dokumentere funn 4.3 Dokumentasjon Relevant dokumentasjon av utført arbeid. Dette er typisk en rapport av lyskonseptet og formål samt andre viktige elementer fra skisseprosjektfasen som må videre til forprosjektfasen. 4.4 Tilleggsytelser Tillegg avtales med oppdragsgiver. Dette kan for eksempel være: Illustrasjoner Page 8 of 14

9 5 Forprosjektfasen 5.1 Formål med forprosjektfasen Med forprosjekt forstås prosessen frem til og med presentasjon av forprosjekt og underlag for søknad om rammetillatelse. Mens skisseprosjektet undersøker muligheter og foreslår løsninger, skal forprosjektet avveie disse forslagene ift. oppdragsgivers kommentarer, foreta systemvalg og bearbeide prosjektet til gjennomarbeidede og dokumenterbare utkast til løsninger. 5.2 Lysdesignerens rolle i forprosjektfasen Det er i forprosjektet mye av det viktige arbeidet til en lysdesigner kommer frem. Her må det opparbeides en full forståelse for prosjektets omfang og begrensninger. Basert på deltagelse i prosjekteringsmøter og møter med andre faggrupper skal lyskonseptet og belysningsløsningene konkretiseres og videreutvikles. Man skal sørge for en helhetlig løsning noe som er avhengig av et tett samarbeid med arkitekt, elektrorådgiver og andre relevante fag. Lysstyring, lysberegninger og eventuelle energiberegninger gjennomføres også i denne fasen. En lysdesigner utarbeider generelle lysløsninger og kontrollerer at de er gjennomførbare. Der det er behov skal det avklares begrensninger og gjennomførbarhet på et overordnet nivå. Lysdesigner skal identifisere relevante krav og dokumentere hvordan disse anvendes i prosjektet. I denne fasen skal konsept, løsninger og ideer beskrives og dokumenters. Det er løsninger i denne fasen som legges til grunn i kostnadsunderlaget. Lyskonseptet samt prinsippløsninger illustreres. Lyskonseptet ferdigstilles og dokumenteres. Lyskonseptet inneholder prinsippløsninger av belysningen, lysstyringsløsninger, detaljerte løsninger der det er behov og foreløpige lysberegninger der det er behov. Kostnadsoverslaget fra skisseprosjektet videreutvikles. Oppgaver: Lyskonseptet videreutvikles og konkretiseres Deltagelse på prosjekteringsmøter Fagmøter med arkitekt og elektrorådgiver Lysstyringsprinsipp defineres Prinsippløsninger Illustrasjoner Identifisere og dokumentere krav Generelle lysberegninger Kostnadsoverslag Eventuelle prøvebelysninger 5.3 Dokumentasjon av forprosjekt Dokumentasjonen fra lysdesigneren skal være tilstrekkelig for at byggherre skal kunne lese og forstå alle lysløsninger i prosjektet. Lyskonseptet dokumenteres tradisjonelt i en rapport, det kan også utarbeides tegninger og prinsippoversikt Page 9 of 14

10 Dokumentasjon er i relevant målestokk og inneholder relevant informasjon. Dokumentasjon kan omfatte: Visualiseringer og diagrammer som beskriver belysningskonseptet Beskrivelse av konsept og prinsipper Beskrivelse av belysningens funksjon DAK tegninger i plan og snitt Detaljtegninger der det er behov 5.4 Tilleggsytelser Tillegg avtales med oppdragsgiver. Supplerende illustrasjoner etter oppdragsgivers behov Illustrasjoner tilpasset potensielle leietakere Livskostnadskalkyler Nødlysprosjektering Dagslysrådgivning Dagslysberegninger Page 10 of 14

11 6 Detaljprosjektfasen 6.1 Formål med detaljprosjektfasen Grunnlaget for detaljprosjektet er normalt et godkjent forprosjekt. Det forutsettes at evt. justeringer og komplettering av forprosjektet foregår i denne fasen. Kapittelet omfatter utarbeidelse av prosjektet fram til ferdige arbeidstegninger til entreprenør. I detaljprosjekteringen detaljeres lysløsningene i lyskonseptet. 6.2 Lysdesignerens rolle i detaljprosjektfasen De grunnleggende kvalitetene i prosjektet skal videreutvikles og bearbeide. Oppdragsgivers program gjennomgås og eventuelle endringer innarbeides. Lysdesigneren sikrer at eget forslag er i overenstemmelse med byggets arkitektoniske utforming; romutforming, materialer, detaljer og fargebruk. Lysdesigneren deltar på koordineringsmøter med relevante fag for å avklare montasje, kabelføring, styring, fargevalg og lignende. Alle løsninger som krever inngrep i andre fag skal avklares med det aktuelle faget. Lysstyring detaljeres i samråd med elektrorådgiver for å ivareta helhetlig og optimal styring. Aktuelle krav identifisert og dokumentert i forprosjektet skal nå iverksettes. Det er dermed lysdesignerens oppgave å sørge for at alle løsninger følger gjeldene krav gitt i prosjektet. Oppgaver: Prosjekteringsmøter Detaljering av løsninger Lysberegninger Koordinering med andre fag Dokumentering for anbud og bygging Beskrivelse for anbud og bygging Kontrahering. Prosjekterende lysdesigner deltar på kontraktsforhandlinger for å sørge for å sørge for at det som blir levert er i henhold til beskrivelsen og for å avdekke eventuelle misforståelser. Eventuelle prøvebelysninger 6.3 Dokumentasjon Dokumentasjonen fra detaljprosjektet skal kunne brukes som grunnlag for anskaffelse av lysutstyr og tilhørende kostnader. Det utarbeides tegninger og beskrivelse deretter. Påfølgende skal det utarbeides arbeidstegninger. Beregninger eller annen relevant dokumentasjon kan også leveres. Tegningene skal være i relevant målestokk og inneholde relevant informasjon. Tegninger omfatter typisk: DAK tegninger i plan og snitt Merking og nummerering av lysutstyr Detaljtegninger der det er behov Lysberegninger Armaturskjema/liste Page 11 of 14

12 Beskrivelsen av lysutstyret inneholder typisk: Fremstilling av konseptet og dets intensjoner og hovedtrekk Beskrivelse av spesifikke krav til lysarmaturer og tilhørende utstyr/elementer Fremstilling av hvordan lyset skal styres og hvordan dette skal oppnås 6.4 Tilleggsytelser Tillegg avtales med Oppdragsgiver. Dagslysrådgivning Dagslysberegninger Nødlysprosjektering/rådgivning Prøvelyssetting Page 12 of 14

13 7 Byggefasen 7.1 Formål med byggefasen Prosjektet bygges basert på detaljprosjektet og utførende part kan ha behov for oppfølgning. 7.2 Lysdesignerens rolle i byggefasen Lysdesigners oppgave er å være tilgjengelig gjennom byggefasen ved eventuelle endringer eller tilpasninger som må gjøres. Dersom det er spørsmål som vedrører belysningsløsningene skal lysdesigner svare på disse. For å unngå fordyrende justeringer i ettertid vil det i mange tilfeller er det nødvendig at lysdesigner er med å stiller inn lysarmaturene slik som det er prosjektert. Nødvendigheten av dette påpekes av prosjekterende lysdesigner og avklares med oppdragsgiver. Lysdesigner deltar i relevante byggemøter for å kunne avklare eventuelle problemstillinger samt å følge opp at belysningsløsningene bygges som prosjektert. Lysdesigner deltar på ferdigbefaring for å kontrollere at anlegget blir overlevert som beskrevet. Oppgaver: Delta på byggemøter Lysjusteringer Svare på spørsmål fra utførende Foreta eventuelle endringer 7.3 Dokumentasjon Dokumentere eventuelle endringer og avklaringer. 7.4 Tilleggsytelser Tillegg avtales med Oppdragsgiver. Utarbeide oversikt over årskostnader. Oversikt over årskostnader med investeringskostnader/ kapitalkostnader, driftskostnader og vedlikeholdskostnader Utarbeide 'Som bygget' tegning Page 13 of 14

14 8 Ferdigstilling Det utføres ferdigbefaring og eventuell oppfølgning. Oppdraget avsluttes i samråd med byggherre der begge parter anser oppdaget som fullført. Oppdraget anses som avsluttet når både oppdragsgiver og lysdesigner er enige med resultatet og kontrakten er oppfylt. 8.1 Tilleggsytelser Etterkontroll av levert løsning. Utarbeidelse av FDV Page 14 of 14

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Arbeidsprosesser i forprosjektfasen

Arbeidsprosesser i forprosjektfasen MASTEROPPGAVE Arbeidsprosesser i forprosjektfasen AV: Bernt-Otto Fjellestad & Espen Andreassen Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som en del

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet.

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet. BIM-PROSJEKTERING - de ulike aktørenes oppfatning om effektiv gjennomføring. BIM-DESIGN - the various participants and their perception of efficient execution. June Carlsen Institutt for matematiske realfag

Detaljer

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT:

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2009 0620 Ver 2.0, 8. mai 2009 Advansia AS, Det

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Prosjektstyring år 2000 Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Dato: 10. september 1999 Versjon 1.0 Gradering: Åpen Prosjektstyring år 2000 PS 2000 - RAPPORT TITTEL

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 8. september 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE SIDE 1 AV 22 Thor Heyerdahl videregående skole Anbudsgrunnlag Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere 23. september 2005 SIDE 2 AV 22 Anbudsgrunnlag samspillprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 0.0

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer