Vedlikeholdsplan for kommunale bygninger og anlegg Marker kommune 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlikeholdsplan for kommunale bygninger og anlegg Marker kommune 2006"

Transkript

1 Vedlikeholdsplan for kommunale bygninger og anlegg Marker kommune 2006

2 Innholdsfortegnelse 1. Mål for virksomheten...feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Beskrivelse av eksisterende tjenesteyting...feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Tjenestestandard...Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. Ansatte og tjenesteområder...feil! Bokmerke er ikke definert. 5. Nøkkeltall og sammenlignende tall...feil! Bokmerke er ikke definert. 6. Utfordringer...Feil! Bokmerke er ikke definert. 7. Handlingsplan...Feil! Bokmerke er ikke definert.

3 1. Mål for virksomheten Virksomheten skal sørge for en god kvalitet på vaktmestertjenesten til de øvrige brukerne i kommunen. Man skal sørge for god forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen, veiene, idrettsanleggene, friområdene og annen kommunal eiendom, innenfor de økonomiske rammer man har til rådighet. Det skal være et utstrakt samarbeid med brukerne av bygningsmassen. Man skal sørge for en mest mulig effektiv bruk av utstyr og personalressurser, slik at både innbyggerne og øvrige ansatte i kommunen føler at de får en god tjeneste. Virksomheten har god kompetanse innenfor et bredt fagfelt, og en relativt god maskinpark, selv om deler av den begynner å blir gammel. 2. Beskrivelse av eksisterende tjenesteyting Virksomheten har forvaltning, drift- og vedlikeholdsansvar for følgende bygninger, veier, parker og idrettsanlegg: Ørje Skole Marker Ungdomsskole med svømmehall Marker bo- og servicesenter Marker rådhus med administrasjonsfløy- og samfunnsfløy Ørjetun Ørje vannverk Ørje Renseanlegg Kloakkpumpestasjoner og trykkøkningsstasjoner Grensen omlastningsplass Grensen kloakkrenseanlegg Grimsby barnehage Stubberud brannstasjon, verksted og garasje Omsorgsboliger Marker Idrettspark Markerhallen Aldersboliger Grøntanlegg Gang og sykelveier Gatebelysning

4 Husborn, Østre Otteid, Lihammeren, Tangen og Tjuvholmen friområder Vedlikehold av Idrettsanleggene, omfatter klipping av 39,3 daa gress. Anbudet omfatter i alt. I sentrum er det i alt 27,3 daa plen. Gressklippingen er satt bort til Marker Park og Eiendomsservice. 37 km kommunal vei. Vedlikehold av veier utenom Ørje Sentrum er satt ut på anbud til private og ivaretas i inneværende periode av Marker Park og Eiendomsservice. Man har et jevnlig tilsyn med bygningene slik at brukerne skal være fornøyd og for at man skal ha en kontroll med bygningene med tanke på vannlekkasjer, hærverk, nødvendig vedlikehold av tak, takrenner og vinduer etc. Ellers prøver man å holde en jevnt god kvalitet på alle offentlige veger, parker og andre uteområder. 3. Tjenestestandard Alle helseinstitusjoner, skolebygg og barnehage skal ha faste vedlikeholdsansvarlige og ha tilsyn daglig. Alle andre bygg får tilsyn etter behov. Veger, gater og parkeringsplasser skal være brøytet og strødd og vedlikeholdt slik at de til en hver tid framstår med best mulig kvalitet. Parker og grøntanlegg har tilsyn gjennom hele våren, sommeren og høsten, med beplantning/såing, gjødsling, gressklipping og luking. 4. Ansatte og tjenesteområder Virksomheten disponerer 9 årsverk, hvorav 8 ansatt i hel stilling. Et halvt årsverk er innleid sesonghjelp til grøntanlegg og et halvt årsverk til skolene. Navn Stein E. Fredriksen Jan Gunnar Berger Rolf S. Heed Gunnar Mehlum Jan Moen Jon Toverud Svend Fosser Jan Volødegård Erik Fog Arne Lønningen Sesonghjelp Hovedansvar Avdelingsleder Feiing Vannverk/renseanlegg MBSS Hjemmebaserte tjenester/barnehage Rørleggerarbeid Skolen Grøntområder/friområder Rådhuset Ørjetun Grøntanlegg

5 5. Nøkkeltall og sammenlignende tall Indre Østfold kommunerevisjon IKS har gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt i kommunen med hensyn til vedlikehold, energiforbruk og renhold. Vurderingen i prosjektet er gjort på Ørje Skole, Marker Ungdomsskole, Marker Rådhus og Marker Bo- og servicesenter. Revisjonen har gitt kommunen følgende anbefalinger: Anbefaling nr. 1: Revisjonen anbefaler kommunen å utarbeide et plandokument som behandles i kommunestyret. Anbefaling nr. 2: Revisjonen anbefaler kommunen å opprette rapporteringsrutiner for hva de har utført av vedlikehold i forhold til prioriteringslisten/planen. Anbefaling nr. 3: Revisjonen anbefaler kommunen å utarbeide en fullstendig oversikt over bygningene og bygningsmassens areal. Anbefaling nr. 4: Revisjonen anbefaler kommunen å fordele lønningene på flere arter og funksjoner i regnskapet. Anbefaling nr. 5: Revisjonen anbefaler kommunen å bruke normtall i forbindelse med planleggings- og budsjettarbeid. Sammenlikningene viser:

6 Kostra-tall Utfordringer Bygg og eiendom Kommunen har en stor bygningsmasse å forvalte. Det har vært et stort etterslep med hensyn til vedlikehold gjennom flere år. Ekstra bevilgninger i forbindelse med de siste års budsjettbehandling har imidlertid gjort at en del vedlikeholdsoppgaver har kunnet bli utført. Parker og grøntområder Det er vanskelig å holde topp kvalitet på alle offentlige parker og områder. Til det er omfanget for stort i forhold til ressursene. En utfordring er også at området er mest ressurskrevende i den perioden hvor hoveddelen av ferien skal avvikles. Det er derfor nødvendig å leie inn en del sesonghjelp til grøntområdene. Hoveddelen av gressklippingen er satt bort til private, men kommunen har i inneværende år selv ansvaret for bo- og servicesenteret og Dråpen. Oppsyn og renovasjon i vassdraget ivaretas av Kanalseskapet med tilskudd fra kommunen. Veier Vi har store utfordringer i å vedlikeholde ca 40 km kommunal veg. Halvparten av veiene utenom Ørje Sentrum, er satt bort til private. Denne ordningen har fungert bra.

7 7. Handlingsplan Det er innarbeidet en praksis hvor de ulike tjenestestedene i begynnelsen av året gis mulighet til å komme med forslag til tiltak på de enkelte stedene. Seksjon for plan og miljø prioriterer de innkomnes forslag i forhold til budsjettbevilgningen. Det er imidlertid ønskelig at denne prioriteringen legges fram for politisk behandling, og at det rapporteres særskilt i forhold til gjennomførte tiltak, i tillegg til den rapporteringen som skjer i årsmeldingen. Vedlikeholdsplan kommunale bygg Desember: Innspill til tiltak og budsjettbehandling Februar: Revidering av vedlikeholdsplan på grunnlag av innspill og budsjettvedtak Gjennomføring, og rapportering For 2006 har avdelingen følgende midler til disposisjon: Ordinære vedlikeholdsmidler kr Budsjettvedtak K 81/05 PCB-holdig lysarmatur kr Utvendig belysning rådhuset kr Kommunale veier kr Omgjøring legesenter kr Vedlikehold bygninger kr Vedlikehold Bommen kr Tangen/sluseområdet kr Skillevegg idrettshall kr K 23/06 vedlikehold Grimsby barnehage kr Solavskjerming MBSS budsjettvedtak -05 kr Låneopptak vann og kloakk kr Leirplasser i vassdraget (Interreg) kr Ordinært vedlikehold vann og kloakk Selvkostfond

8 Område Aktivitet Dekning Gjennomføring Utført Marker rådhus Beslå dragere utvendig Vinduer på mellomfløyen Utbedring av takrenner Kjøkken på lensmannskontoret Lysdemping festsal, strømoppl Utvendig belysning i bygning Utvendig belysning i stolper Skifting av brannslanger Lakking av vinduer innvendig Fornying av stoler og bord Tilleggsvarme Solavskjerming kontorfløy Sliping og lakking av scenegulv Luftvarme i vindfang Takvinduer mot øst Nytt teppe i biblioteket Lokalisering? Frostsprenging i kjeller Uprioritert Grimsby barnehage Utv. vedlikehold vaktmesterbolig Vedtak Oppussing av klasserom Vedtak Utbedring av uværsskur Vedtak Planering og tilsåing mot nord Vedtak Maling av vinduer Vedtak Ny dør til fyrrom Vedtak Skole - barnetrinn Utskifting ac PCB-holdig armatur Utv. maling av vinduer langfløy Istandsetting av bordtennisrom Belegg i formingsavdelingen Solavskjerming i høyblokka Utskifting av plastpanel og vinduer Brannalarmanlegg Nybygg Forbedring av kontorplasser Nybygg

9 Område Aktivitet Dekning Gjennomføring Utført Skole - ungdomstrinn Utb. av ventilasjon - kjøkken Utv. maling av garderobevinduer Utvendig beising Utskifting ac PCB-holdig armatur Klorrom oppussing Taknedløp Lakkering av gulv i sløydsal Rehabilitere fyrrom Nybygg Himling i kjellergang ved fyrrom Nybygg Bytte gammel oljetank Nybygg Utskifting av takstein Uprioritert Marker Bo- og services. Solavskjerming Vedtak Skjerming av luftinntak Utvendig maling/beising Sentrumsgården Utvidelse av legekontor Ungdomsboliger ok Aldersboliger Industriveien Olje terrasse/inngang Åsveien Nye verandaer Overbygg til kjellernedgang Molteveien Utvendig maling Dører og låser Strøminntak/innvendig anlegg Idrettsveien 6 Utvendig maling Vinduer Ørje Vannverk El-tavle/automatikk Vedtak Innvendig maling Vedtak Takrenner Selvkost 5.000

10 Område Aktivitet Dekning Gjennomføring Utført Tette taklekkasje Selvkost Vannledningsnett Brannkum ved Lilleveien Terasse Selvkost Forbedre spylemuligheter Selvkost Bommen Renseanlegg Oppussing av kontrollrom Selvkost Rep av tak over hengerrom Selvkost Nytt rom til lab Selvkost Utskifting av dører Selvkost Maling av bassenghallen Selvkost Avløpsnett Rehabiliteringsplan Vedtak Spyling/TV-inspeksjon Selvkost Trykkøkningsstasjon Ok Pumpestasjoner Nytt tak på P2, Hammerveien Selvkost Oppfylling rundt stasjonene Selvkost Innvendig oppussing Selvkost Grensen renseanlegg Oppfylling/planering Selvkost Utskifting v dør Selvkost Idrettshallen Skillevegg Vedtak Lakkering av gulv Veier Fortau til Statoil, asfalt /kantstein Asfalt Vedtak Vei til Kilebu boligfelt Utskifting av PCB-holdig gatelys Ørje sentrum Tiltak i henhold til plan Krakker

11 Område Aktivitet Dekning Gjennomføring Utført Sladrekrok/lysthus Tak offentlig toalett - omgjøring Friområder Stupebrett i Tangen Leirplasser Interreg Gjerde Østre Otteid Bommen Planering av masseuttak Olje gangbru Gressmatte Egen gruppe Friidrettsanlegg Egen gruppe Belysning Egen gruppe Vei, belysning, parkering Egen gruppe Stubberud Ny sydvegg Sikring av veranda Sosiale rom Lagerbygg Egen sak Sletta Industriområde Jordkabel, restarbeid Kommunale boliger Pulverapparater og røykvarslere Et visdomsord til slutt, som avdelingen prøver å leve opp til: Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil

12

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT av Halden kommunes bygningsmasse inkl. eiendommer tilhørende Halden Kommunale Pensjonskasse FORSIKRINGSTAKER / EIER: Halden kommune og Halden Kommunale Pensjonskasse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for Regulering og teknisk drift vedtatt Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Teknisk utvalg, 6. desember 2012 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Økonomitabell for virksomhetene...12

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Innhold 3 4 5 6 8 13 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2014 2017 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2014 2017 Skoler Barnehager

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER

INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER Innhold Nærmiljøanlegg TBUS... 3 Selvgående sopemaskin... 3 Ventilasjon Dokkahallen... 4 Pumper fyranlegg Dokkahallen... 4 Energimerking av kommunale bygg... 4 Utomhus skoleområder

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Vedtatt i kommunestyret i sak 84/13 den 19.11.2013 Forord Den reviderte kommunedelplanen for kulturbygg og fysisk aktivitet for Marker kommune

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012 Sak 107/12 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Torsnes kirke 150 år 1860-2010 Årsrapport 2010 Innledning. Kirkens plass i et flerkulturelt Norge har også i 2010 fått behørig omtale i media, og ofte konkretisert i forbindelse

Detaljer

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune Vedlikehold av vei og bygningsmasse Frosta kommune Forvaltningsrevisjon nr 1717-1/2012 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011-12 Etikk og etiske retningslinjer Kvalitet i pleie

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan 2014-2017

Økonomi- og handlingsplan 2014-2017 Økonomi- og handlingsplan 2014-2017 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innhold 0 UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP... 4 0.1 MELHUS KOMMUNES VISJON... 4 0.2 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning Klæbu kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser

Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser Forslag til Plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser 2012 2015 [Skriv inn tekst] Side 1 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Styringsdokumenter... 3 1.3 Mandat... 5 2 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013 Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2013 Tomteveien, mai 2014 2013/5939 INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser 2013... 1 Målekort... 2 Utvikling... 2 Bygg og eiendom

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer