Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester"

Transkript

1 Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også avtaleverket for leger, fysioterapeuter og psykologer er i utgangspunktet problematisk når det gjelder konkurranselovgivningen. FAD/Konkurransetilsynet har imidlertid valgt å gi unntak fra konkurranseloven for disse gruppene. KS vil evaluere ordningen i 2015 Evalueringen i 2015 vil kunne dreie seg om alle sider ved det kommunale ansvaret for veterinærer, selv om Hovedstyrets vedtak av primært handlet om KS rolle som forvalter av klinisk veterinærvakt. Det er slik KS ser det liten sammenheng mellom KS evaluering i 2015 og kontraktsperioder for avtaler med veterinærene, hvor vi har anbefalt at disse inngås for 4 år om gangen. Anskaffelsesreglene vil slik vi oppfatter det, gjelde uavhengig av KS fremtidige rolle i ordningen. KS har ikke kapasitet til å bidra i lokale anbudsprosesser. Vår bistand vil måtte bli av generell karakter. KS Advokatene kan bistå på vanlige medlemsservicevilkår. Økonomi og innretning av ordningen Klinisk veterinærvakt er et kommunalt ansvar, men finansieringen skjer ved øremerkede statstilskudd. De delene av statstilskuddet som er avsatt til ulike elementer i ordningen; administrasjon, vakttillegg, sesongtillegg mv. er både saklig og historisk begrunnet, og midlene kan i prinsippet brukes på andre måter. KS kan f. eks på vegne av kommunene øke administrasjonstillegget. Pengene må i så fall tas fra andre elementer i ordningen, med mindre det lykkes KS å oppnå økte statlige bevilgninger totalt. En presis definisjon av hva som dekkes av administrasjonstilskuddet finnes ikke. Kommunene administrerer i prinsippet ordningen som de selv vil. Men det økte arbeidet som kommunene nå får pga tilpasningen til konkurranseregelverket bør føre til at det statlige tilskuddet øker. Det er opp til KS og kommunene i felleskap å påvirke staten i denne forbindelse. Statens tilskudd til kommunale veterinærtjenester ca 130 mill i består av vakttilskudd, administrasjonstilskudd og stimuleringstilskudd, se Rundskriv 01/13 fra Statens landbruksforvaltning (SLF) til fylkeskommunene og kommunene. Stimuleringstilskuddet forvaltes av SLF etter forslag fra kommunene. KS arbeid har hittil knyttet seg til vaktordningen, ikke stimuleringstilskuddet. Kommunenes ansvar er imidlertid videre enn vaktordningen. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell bestemmer at kommunene skal sørge for tilfreds-

2 stillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. I prinsippet kan man altså tenke seg en større involvering fra KS side, så som rekruttering og bruken av stimuleringstilskuddene. Dette må i så fall diskuteres med kommunene og med SLF. Hva veterinærene krever av dyreeierne berøres overhodet ikke av de statlige overføringene, og her blir det ingen endringer. Veterinærer er selvstendig næringsdrivende, og prisforskjeller overfor dyreeiere reflekterer ulike driftsforutsetninger. Veterinærenes organisering, enkeltpersonforetak mv. Selskaper kan også levere inn anbud, men for at faglige kvalifikasjoner skal kunne vurderes, må vurderingen gjøres opp mot personer. I selskap vil veterinærene være ansatte. Dette er et helt generelt vilkår. Det er opp til selskapene å ha orden på formalia rundt ansettelser, arbeidstidsbestemmelser osv. I konkurransegrunnlaget har vi lagt opp til at alle tilbud fra selskaper må være knyttet til enkeltpersoner, at selskapet godt kan inngi tilbud med flere veterinærer, men da må det inngis flere separate tilbud. Vi har mao. lagt opp til at det ikke kan inngis fellestilbud fra selskaper som forutsetter at selskapet får alle eller flere av vaktene. Dette er gjort for å hindre konkurransebegrensende opptreden fra større selskaper. Samtidig vil denne måten å legge opp konkurransen på gjøre at man sikrer en enkel gjennomføring av konkurransen. Dette fordi det blir enklere å velge ut de beste veterinærene hvis alle får delta på lik linje og fordi det er større sikkerhet for at vaktdistriktene vil kunne fylle alle vaktene. Vaktdistriktene er ikke forpliktet til å benytte forslaget til konkurransegrunnlag utarbeidet av KS. Det er derfor fritt opp til vaktdistriktene om man velger en annen løsning enn den som er foreslått i vårt konkurransegrunnlag. Vaktdistriktene må selv sikre at de har anskaffelseskompetanse som sikrer at deres konkurransegrunnlag er i tråd med anskaffelsesregelverket. Rapportering og kommunenes tilslutning til ordningen SLF krever rapportering når det gjelder bruken av stimuleringstilskudd, vaktilskudd (herunder sesongtillegg) og administrasjonstilskudd. Se ovennevnte rundskriv fra SLF, punktet «Rapportering» på side 3. Denne rapporteringen er også nødvendig for KS, slik at vi kan få sikkerhet for at de øremerkede statstilskuddene blir brukt på rett måte, og slik at vi får nødvendig grunnlag for eventuelle endringer i vaktstrukturen, endret bruk av statstilskuddene mv. I vårt A-rundskriv nr 2/2012 forutsetter vi at kommunene slutter seg til ordningen, se punkt 5 på side 6 i rundskrivet. For øvrig bør alle kommuner få rundskrivet fra SLF, ikke bare vertskommunene.

3 2. Generelle spørsmål om ny ordning 2.1 Er det nødvendig å melde inn til KS om tilslutning til ordningen? Svar: Nei, det er ikke nødvendig. 2.2 Hvis en leverandør med flere veterinærer må inngi ett tilbud for hver enkelt veterinær som er med i ordningen, betyr det at vi da må vurdere hver enkelt veterinær? Svar: Ja, det må dere. Hver veterinær må vurderes opp mot kriteriene i konkurransegrunnlaget. Se også svar på spørsmål under punkt 3.7 og Ad bilag 3 punkt 1: Hvor mange dager anser KS at plikten til selv å sørge for vikar gjelder, og hva gjør veterinæren hvis det ikke er mulig å finne en annen veterinær innenfor ordningen? Svar: Dette må vurderes i det enkelte tilfellet. Kommunen bør ha en dialog med den berørte vaktdeltaker og de andre veterinærene i ordningen. 3. Anskaffelsesregelverket Spørsmålene er besvart fortløpende og enkelte spørsmål/svar kan ha overlappende innhold. hverandre Kan KS begrunne hvorfor de benytter anskaffelsesforskriftens del 1 og 2? Har de en begrunnelse for at dette også kan benyttes for slike anskaffelser når kontraktsverdien overstiger EØS terskelverdien på kr 1,6 mill. Da tjenestekjøp over denne terskelverdien ellers skal gjøres etter forskriftens del 3 dvs. uten forhandling. Svar: Årsaken til at vi har valgt en del II anskaffelse er at dette er helsetjenester. De omfattes derfor bare av det norske regelverket. Når det gjelder valget av forhandlet konkurranse fremfor anbudskonkurranse, er dette gjort fordi vi regner med at både vaktdistrikt og veterinærene ikke er vant til de strenge reglene som følger med en anbudskonkurranse. Egentlig er det logiske å gjennomføre denne konkurransen som en åpen anbudskonkurranse, men fordi vi er usikre på om dette vil føre til mange avvisninger, har vi valgt en forhandlet konkurranse. De vaktdistrikt som klarer å forberede veterinærene sine godt, kan derfor like gjerne velge en åpen anbudskonkurranse. Konkurransegrunnlaget må da endres i tråd med dette. Hvorfor konkurreres det ikke på pris? Svar: KS har i denne omgang valgt å videreføre avtaleordningen i så stor grad som mulig. Dette innebærer blant annet at ordningen med fordelingen av det statlige tilskuddet

4 beholdes, slik at prisen vaktdistriktene betaler for de ulike vaktene fastsettes likt for alle vaktdistrikter. Det ble vurdert slik at markedet flere steder i landet ikke var tilstrekkelig til at det kunne gjennomføres en reell priskonkurranse. Vi var her særlig usikre på om manglende konkurranse i enkelte distrikter ville kunne medført prisøkning som ikke ville bli dekket av tilskuddet. Fordelingen av tilskuddet mellom vaktdistriktene ville dermed blitt komplisert. I forbindelse med evalueringen av ordninger som sådan, vil det bli vurdert om konkurransen skal gjennomføres også med pris som ett av tildelingskriteriene Kan kommunen søke etter ett veterinærlag for å forenkle innkjøpsavtalene? Det vil si at vi får en avtale med ett lag, i stede for fem avtaler med fem ulike veterinærer? Svar: Se svar i pkt Når må de midlertidige avtalene med veterinærene sies opp? Svar: Eksisterende avtaler bør sies opp snarest mulig. Det må i oppsigelsen sies noe om når avtalene opphører. Dette tidspunktet bør settes slik at det tas høyde for at tilbudene skal komme inn, vaktdistriktene skal ha mulighet til å evaluere tilbudene og foreta tildeling og eventuelle klager må kunne håndteres Kan man unngå kunngjøring hvis man kommer under kr ? Svar: Må se på det totale behovet for tjenester. Hvert vaktdistrikt får tildelt kr og alle distrikter kommer derfor over beløpsgrensen Kan vi bare varsle noen veterinærer i forkant av prosessen? Svar: Det er greit å undersøke og kontakte aktuelle aktører i distriktet. Men gi informasjon og vurder alle i sitt distrikt. Ved kunngjøring på Doffin når man alle veterinærer i hele landet. Det anbefales å foreta markedsundersøkelser og avholde informasjonsmøter i forkant av at anskaffelsen kunngjøres Må vi legge ut nytt anbud når noen slutter? Svar: Hver enkeltkontrakt vil i de fleste tilfellene ikke overskride terskelverdiene. Det vil derfor være mulig å få inn en ny veterinær uten full ny runde med kunngjøring i Doffin. Dersom en veterinær slutter i løpet av avtaleperioden kan vaktdistriktet foreta en enklere annonsering, f.eks. på egne nettsider og i presseorganer som dekker vaktdistriktet. Det viktige er at det sikres en viss konkurranse om oppdraget og at utvelgelsen av veterinær skjer etter oppsatte tildelingskriterier. Det enkleste vil være å bruke det konkurransegrunnlaget og de tildelingskriteriene som ble brukt i den opprinnelige

5 konkurransen Kan flere veterinærer gå sammen for å levere et «pakketilbud»? Svar: I det konkurransegrunnlaget KS har utarbeidet, er det ikke gitt mulighet til å inngi pakketilbud. Dette fordi pakketilbud vil kunne medføre en uheldig begrensning av konkurransen på veterinærmarkedet og fordi pakketilbud kan vanskeliggjøre gjennomføringen av konkurransen. Vaktdistriktene er likevel ikke forpliktet til å benytte konkurransegrunnlaget utarbeidet av KS. Dersom et vaktdistrikt ønsker å åpne for pakketilbud fra større veterinærselskap, kan dette gjøres. Dette forutsetter dog at vaktdistriktet har tilgang på god anskaffelseskompetanse som kan sikre at konkurransegrunnlaget overholder anskaffelsesreglene Kan anbudet legges ut til en gruppe eller kun til enkeltpersoner? Svar: Se svaret på forrige spørsmål. Vi presiserer her at konkurranser der det åpnes for at det kan gis tilbud fra grupper av veterinærer, både kan medføre uheldige konsekvenser for veterinærmarkedet og føre til utfordringer for gjennomføringen av selve konkurransen. Dersom det skal åpnes for tilbud fra grupper/tilbud på flere vakter i ett felles tilbud, må vaktdistriktet ha tenkt nøye gjennom hvordan de ulike situasjonene skal løses, slik at man slipper anklager om brudd på anskaffelsesregelverket Kan det gis deltilbud i forhold til tid (del av vaktperioden), og ikke i forhold til delområder? Svar: I KS sitt konkurransegrunnlag er det ikke åpnet for denne type deltilbud. Dette skyldes både at slike deltilbud kan være vanskelig å håndtere rent anskaffelsesjuridisk og at åpning for deltilbud kan medføre at vaktdistriktet ikke får fylt opp de minst gunstige vaktene. Dersom vaktdistriktene mener de kan håndtere begge disse problemstillingene, er det intet i veien for å åpne for deltilbud. Husk bare at det må presiseres i konkurransegrunnlaget hvilken type deltilbud som kan gis og hvordan disse skal vurderes opp mot tilbud som omfatter en hel vakt Kan vi dele opp slik at vi får et vaktlag for produksjonsdyr? Kan vi inngå avtaler med smådyrklinkikker? Svar: Det kommunale ansvaret dreier seg i prinsippet om alle dyr, og klinikkene i de bynære områdene kan ikke prinsipielt reservere seg mot å behandle produksjonsdyr. Se side 3 i vårt A-rundskriv 2/2012.

6 3.11. Det vil være krevende for veterinærene å utarbeide tilbud i overensstemmelse med kravspesifikasjonen. Veterinærene vil ha behov for opplæring og veiledning. Svar: Ja, det bør gis veiledning og informasjon. Vi anbefaler å gi informasjon i forkant og ev. i etterkant av prosessen. (DNV vil også gi veiledning og informasjon.) Veterinærene kan være med på forberedelser f.eks. gi råd til aktuelle kriterier, men ikke være med å beslutte kravspesifikasjonen. Vanlige habilitetsregler gjelder. Veterinærenes manglende kunnskap om å inngi tilbud er også årsaken til mange av de valgene vi har gjort ved utformingen av konkurransegrunnlaget. Blant annet har det hatt betydning for at vi anbefaler bruk av forhandlet konkurranse (åpner for større grad av korrigering av tilbudene), at vi ikke anbefaler at det kan inngis gruppetilbud og at vi anbefaler at det kun kan inngis tilbud på hele vakter Hvis det er lagt opp til forhandlinger, må man forhandle med alle tilbyderne eller hver enkelt? Skal det foretas individuelle eller kollektive forhandlinger. Svar: Det kan foretas en foreløpig rangering ut fra tilbudene. Eks. fire beste er interessante, så invitere disse til forhandlinger. «Løpende utsiling». Forhandlinger med hver enkelt (individuelle forhandlinger) For hvor lang tid kan man inngå kontrakter? Svar: Vi anbefaler 4 år. Det kan være problematisk med lengre kontraktstid, men greit med kortere tid. Idet det er usikkert hvordan ordningen skal organiseres fremover, kan det være fornuftig ikke å ha for lang kontraktsperiode Hvem er klageinstans? Svar: Avgjørelse om hvem som skal tildeles kontrakt er ikke et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Det betyr at forvaltningslovens klageregler ikke gjelder. Anskaffelsesforskriften har egne regler som gir leverandørene rett til å klage. Klagen skal sendes og behandles av oppdragsgiver (saksbehandler i vaktdistriktet). Leverandørene kan også sende en klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) eller fremme sitt krav for de ordinære domstolene Har vi plikt til å opplyse om at tilbyderne kan bringe saken inn for domstolene eller KOFA. Svar: Det er mulig at god forvaltningsskikk tilsier at man bør gi slike opplysninger, i alle fall i

7 startfasen av en ny ordning. Kan være fordel at DNV gir opplysninger til medlemmene sine Hvor lang saksbehandlingstid i KOFA? Svar: Dersom kontrakt ikke er inngått, vil KOFA kunne prioritere klagesaken. I disse tilfellene er saksbehandlingstiden ca. 60 dager. Dersom kontrakt er inngått og løper, er saksbehandlingstiden ca 1,5 år Kan kommunene tillegge administrasjon av ordningen til veterinærene? Svar: Vaktdistriktet kan gi en av veterinærene i ordningen en avtale om administrasjon av vaktordningen. Den økonomiske størrelsen på denne avtalen vil være så liten at det ikke er nødvendig med en egen konkurranse for denne avtalen. Dersom kommunen/vaktdistriktet ønsker dette, kan det nevnes i konkurransegrunnlaget. Det bør da gis uttrykk for at kommunen tildele denne kontrakten til den de mener er best skikket til å ivareta administrasjonen av ordningen, samtidig som det presiseres at denne administrasjonskontrakten ikke er del av kontrakten om vaktordningen. Hvis totalsummen for denne kontrakten utgjør mer enn kr. må det skrives en anskaffelsesprotokoll og det må sikres at det har vært en konkurranse om kontrakten. Dette siste kan kommunen/vaktdistriktet sikre ved å la alle i ordningen konkurrere om oppdraget. Når det gjelder betaling for denne administrasjonen, må hvert vaktdistrikt vurdere hva som er en rimelig godtgjøring for tjenesten. Dette vil variere fra vaktdistrikt til vaktdistrikt, avhengig av antallet deltakere i ordningen og hvilke oppgaver som tillegges administrasjonskontrakten Kan KS opplyse om kriterier som er åpenbart irrelevante? Hva er lovlige tildelingskriterier? Svar: Tildelingskriteriene må være relevant for det som skal kjøpes. Det betyr at de kriteriene som settes opp må ha en betydning for om tilbudet skal anses bedre eller dårligere enn et annet tilbud. Dette må vurderes ut i fra hva kommunen har skrevet at de skal kjøpe i konkurransegrunnlaget. For eksempel kan estetikk være lovlig kriterium ved kjøp av et bygg, men ikke kjøp av veterinærtjenester. Det kan ikke settes «lokale» krav, men kan ta med generelle krav som responstid og språkkunnskap Kan personlig egnethet være et tildelingskriterium? Svar: Personlig egnethet er et vanskelig forhold å vurdere når vurderingen skal være objektiv og kunne dokumenteres. Det er her ikke tilstrekkelig å legge vekt på egen vurdering av personens egnethet til oppgaven. Vurderingen av egnethet må kunne nedtegnes, slik at den er etterprøvbar og eventuelle referanser må være skriftlige. Vår erfaring er at denne typen

8 kriterier ofte fører til problemer i anskaffelsesprosessen. Vi anbefaler derfor varsomhet med å benytte dette som tildelingskriterium. I den grad dette kriteriet skal benyttes, bør det utarbeides et skjema som referansene kan benytte Kan et tildelingskriterium være at søker skal beherske norsk? Svar: Det er mulig å benytte dette som et tildelingskriterium, men i så fall betyr det at det ikke er et absolutt krav at alle deltakerne i ordningen skal beherske norsk. Vi vil anbefale at dette isteden settes opp som et krav i kravspesifikasjonen, slik at det sikres at samtlige deltakere i ordningen behersker norsk Må det stilles krav til autorisasjon? Hvis man ønsker 4 deltakere og mottar tilbud fra 3 veterinærer med autorisasjon og 1 student. Kan vi inngå kontrakt med studenten? Svar: Kommunen har en lovmessig plikt til å sørge for at det er en kvalifisert veterinær på vakt i vaktperiodene. Vi anbefaler derfor at det stilles krav om av veterinærene i ordningen skal ha autorisasjon. Dersom et vaktdistrikt er redd for at de ikke får tilstrekkelige tilbud til å dekke opp vaktordningen, kan det i konkurransegrunnlaget åpnes for at studenter kan søke, forutsatt at studenten har en autorisert veterinær som fast bakvakt. Hvis dette velges, må kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget endres i tråd med dette Kan man i anbudet begrense hvor mange som skal delta? Svar: Ja, det kan og bør tas inn i kontraktsgrunnlaget minimum/maksimum deltakere i ordningen. Det er da viktig å presisere at vaktdistriktet ikke kan ta inn flere veterinærer enn det som er angitt i konkurransegrunnlaget Skal det være navngitte vaktdeltakere? Dette kan også ha betydning for plassering av ansvar for ev. feil som skjer under vakten. Svar: Ja, det bør være det Når må anbudsprosessene være gjennomført? Svar: KS anbefaler Kan man ta inn vikarer ved kortvarige tilfeller, f.eks. sykdom og ekstra behov for veterinærer under lamming mv. Svar: Det er åpnet for dette i forslaget til konkurransegrunnlaget utarbeidet av KS. Se

9 kravspesifikasjonens pkt 3 og kontraktens pkt Kan kommunen velge å samarbeide med andre kommuner bare om produksjonsdyr og selv håndtere smådyrvakt? Svar: Det er opprettet egne vaktordninger for bynære strøk. Men det er i prinsippet ingen forskjell på hva distriktene skal tilby. De har ansvar for alle dyrearter. Avgjørende er tilgang til tjenestene. Kommunene kan ikke selv ensidig endre vaktdistriktene. Dette forutsetter en prosess som omfatter alle berørte kommuner og KS, slik at eventuelle økonomiske konsekvenser hensyntas Siden det er store prisforskjeller, kan det stilles krav om å legge ved en prisoversikt? Svar: Det er opp til veterinæren selv å angi pris overfor kunden sin. Men kan si at prisoversikt skal være tilgjengelig for kunden. Dette følger også av forskrift om prisopplysning. Vær forsiktig med å involvere seg i veterinærens virksomhet. DNV presiserer at dyreeier kjøper tjenesten, mens kommunen betaler for veterinærens tilgjengelighet Er det nødvendig med et kommunevedtak? Svar: Kommunene må vedta å være del av ordningen. Hvem i kommunen som har kompetanse til å vedta dette, avhenger av kommunens eget delegasjonsreglement. Når det gjelder vedtak om tildeling av kontrakt o deltakelse i vaktordningen, skal også dette gjøres av det organ/den person som har fått seg tillagt denne oppgaven i delegasjonsreglementet. Vi anbefaler at vedtak om tildeling gjøres av administrasjonen i den kommune som står administrativt ansvarlig for ordningen (vertskommunen). 4. Regelverket om offentlig støtte 4.1. Hvordan er forholdet mellom beløpsgrensen for offentlig anskaffelser og bagatellmessig støtte? Svar: Grensene er laget separat og må vurderes hver for seg på selvstendig grunnlag. Det er med andre ord ingen sammenheng mellom de to beløpsgrensene Hva er støtte og hva er anskaffelse? Hva skjer hvis vi ansetter veterinærer? Svar: Anskaffelsen er ikke i seg selv offentlig støtte, men f.eks. kjøp over markedspris kan ha støtteelement i seg. I dette tilfellet er det en gitt pris som kan være høyere/lavere enn markedspris det vet man ikke. I og med at prisen pr. time er gitt, slipper man å vurdere nærmere om det er ulovlig offentlig støtte så lenge man holder seg under beløpsgrensen på EURO. Dersom kommunen ansetter en veterinær og det følger av stillingsinstruksen

10 at vedkommende skal ha veterinærvakt omfattes dette hverken av anskaffelsesregelverket eller regelverket om offentlig støtte; det betraktes som et regulært ansettelsesforhold hvor godtgjørelsen er en del av lønnsutbetalingen. Der den ansatte veterinær bare går deler av vaktene, kan resten konkurranseutsettes Er veterinærordningen en støtteordning eller en anskaffelse? Svar: KS har valgt å anse veterinærvaktordningen for å være begge deler, fordi det har elementer av både anskaffelser og offentlig støtte. KS tilrår derfor at både regelverket om anskaffelser og regelverket om offentlig støtte følges Kan det være problematisk at vaktlistene varierer de enkelte månedene slik at veterinærene får utbetalt ulike månedlige beløp? Svar: Nei. Så lenge beløpet som utbetales til den enkelte veterinær/veterinærforetak ikke overstiger beløpsgrensen på EURO er det ikke noe problem i forhold til regelverket om offentlig støtte at beløpene som utbetales kan være forskjellige Er stimuleringstilskuddet som gis for å dekke behovet for veterinærer på dagtid, en bagatellmessig støtte? Svar: Hvis stimuleringstilskuddet er gitt som bagatellmessig støtte må det tas hensyn til. Dersom det ikke er gitt under henvisning til ordningen for bagatellmessig støtte, og heller ingen andre unntak fra støtteregelverket, bør det for framtiden bringes inn under en lovlig ordning for tildeling av støtte. Trolig vil det alminnelige unntaket for bagatellmessig støtte være egnet her. Det gir mulighet for å gi støtte inntil EURO over en tre års periode. For støtte som allerede er gitt uten at det er knyttet til noe unntak, bør dette betraktes som bagatellmessig støtte, og tas hensyn til ved kumulering av støtte, jf. veiledningen i pkt. 6 til konkurransegrunnlaget Enkelte kommuner gir støtte til veterinærer på dagtid. Bakgrunnen for dette er tidligere ordning med distriktsveterinærer. Svar: Hvis det ikke foreligger et tilsettingsforhold slik at dette er lønn, og det er gitt som bagatellmessig støtte, må det tas stilling til størrelsen av beløpet ved kumulering av tildelt støtte med den støtten som nå tildeles, og tas hensyn til i forhold til taket på EURO. Dersom det er gitt slik støtte uten at det er knyttet til et unntak fra støttereglene, vises til svaret på spørsmålet ovenfor Det er unntak fra støtteregelverket for landbruk. Kan veterinærordningen omfattes av dette unntaket? Svar: Unntaket gjelder produksjon av landbrukstjenester. Der veterinæren selv ikke driver produksjon av landbruksvarer/tjenester, men påtar seg veterinærvakt, legger KS til grunn at

11 veterinærvaktordningen ikke kommer inn under dette unntaket. Veterinærvakten utfører legetjenester for dyr, og faller sannsynligvis utenfor primærproduksjon. Dyrene trenger heller ikke være del av landbruket for å omfattes av veterinærordningen. Dersom deler av veterinærens drift går ut på produksjon av landbruksvarer i tillegg til veterinærvirksomhet vil det nok være en fordel med regnskapsmessig skille mellom de to virksomhetene. Veterinærdriften bør skilles ut, med forholdsmessig belastning av kostnader for eksempel til husleie. Kommunen har ikke noen plikt til å sjekke at et slikt skille er gjennomført, men kommunen bør anbefale en slik løsning overfor veterinærer som dette kan være aktuelt for.

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Veterinærvaktordning i Bodø kommune

Veterinærvaktordning i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.01.2015 7247/2015 2015/657 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/17 Formannskapet 04.03.2015 Bystyret 26.03.2015 Veterinærvaktordning i Bodø kommune

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold av veier. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet "Vurdering av tilbyders

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Konkurransegrunnlag. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier og krav til ytelsen. Administrasjon og ledelse og organisasjon og ledelse Konkurransegrunnlag

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Muligheter i offentlige anbudsprosesser Advokat Edle Endresen 11. mai 2016

Muligheter i offentlige anbudsprosesser Advokat Edle Endresen 11. mai 2016 Muligheter i offentlige anbudsprosesser Advokat Edle Endresen 11. mai 2016 Anskaffelsesregelverket skaper mye hodebry og frustrasjon - trenger det egentlig å være så ille? Grunnleggende prinsipper Forutberegnelighet

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Nesna kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. Nesna kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til Nesna kommune Tilbudsfrist: Dato: 15.1.2018 Klokken: 12.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 2 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2015

KS Anskaffelsesseminar 2015 KS Anskaffelsesseminar 2015 Kommunesammenslåing og offentlige anskaffelser KS Advokatene v/ Kristine Røed Brun Aktuelle problemstillinger: Kan den nye kommunen tre inn i eksisterende avtaler? Har det i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ASP-driftstjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-16 (1) ved ikke

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Regionreform og offentlige anskaffelser

Regionreform og offentlige anskaffelser Regionreform og offentlige anskaffelser Fagdag: Regionreform og virkninger på systemnivå for fagområdet fylkesøkonomi 9. januar 2018 KS Advokatene v/ advokat Kristine Røed Brun Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om byggherreombud for ny Borge ungdomsskole. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften 13-2 (2)

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll

Rapport etter forvaltningskontroll Rapport etter forvaltningskontroll Kontroll av Kommunale veterinærtjenester i 2015 Kommunene Nesna, Træna og Lurøy STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

TILDELING, BEGRUNNELSE, KLAGE OG INNSYN FOREDRAG FOR VETERINÆRFORENINGEN. Oslo 20. juni 2013 ALT advokatfirma AS

TILDELING, BEGRUNNELSE, KLAGE OG INNSYN FOREDRAG FOR VETERINÆRFORENINGEN. Oslo 20. juni 2013 ALT advokatfirma AS TILDELING, BEGRUNNELSE, KLAGE OG INNSYN FOREDRAG FOR VETERINÆRFORENINGEN Oslo 20. juni 2013 ALT advokatfirma AS Bakgrunn Oppdragsgiver står ikke fritt til å velge mellom tilbudene Skal velge det tilbudet/de

Detaljer

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av navn anskaffelse Saksnr. saksnr Leverandørenes versjon,

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr.

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr. Side 1 av 5 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

FROKOSTSEMINAR MULIGHETER OG FALLGRUBER I OFFENTLIGE ANSKAFFELSESPROSESSER

FROKOSTSEMINAR MULIGHETER OG FALLGRUBER I OFFENTLIGE ANSKAFFELSESPROSESSER FROKOSTSEMINAR MULIGHETER OG FALLGRUBER I OFFENTLIGE ANSKAFFELSESPROSESSER Sandnes, 01.10.2015 Regiondirektør Jill Akselsen, jill.akselsen@faveoprosjektledelse.no, 93477934 Faveo - et av Nordens ledende

Detaljer

Kopimottaker: Rissa kommune Rådhusveien RISSA

Kopimottaker: Rissa kommune Rådhusveien RISSA Kopimottaker: Rissa kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA Vår dato: 31.03.2017 Vår referanse: 16/65402-9 Deres dato: 05.03.2017 Deres referanse: Begjæring om omgjøring av vedtak om avvisning av klage vedrørende

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Vigdis J. Schei Foss Tlf. 915 so 409

Vigdis J. Schei Foss Tlf. 915 so 409 Rissa Kommune M 0 T TA T Stadsb Rådhusveien 13. _ T G RISSA KOMMUNE 7100 Rissa l 3 APR RISSA KOMMUNE i 8 APR 2015 TlLBUD leverin av veterinaarvaktfenester i Rissa o Leksvik. Saksnr.: 1019 1_$_ _"_ _ Viser

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Plan for de neste kursdagene

Plan for de neste kursdagene 24.09.2015 Bilde fra byggejuss.no OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av videokonferanseutstyr. Detfremgikk ikke av begrunnelsen som klagerfikk hvordanflere av de enkelte

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM. Vår ref: /AKG

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM. Vår ref: /AKG LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM (441 Landbruks - og inat (iel). Landbruks- og matdepartementet Akersgt 59 Pb 8007 0030 OSLO.:-. i z 6 INI 20@6 isj. -R-Jw!. 1 P Deres ref.: Vår ref: 0611815-4/AKG Dato:

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Velkommen til KS anskaffelsesseminar Holmen fjordhotell 6-7. september

Velkommen til KS anskaffelsesseminar Holmen fjordhotell 6-7. september Velkommen til KS anskaffelsesseminar 2017 Holmen fjordhotell 6-7. september Nytt om anskaffelser Kristine Vigander og Kristine Røed Brun, KS Advokatene Nyheter offentlige anskaffelser Agenda: Ny stortingsmelding

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

eventuelle forbehold" (70 %), "Dokumentert teknisk løsning og kvalitet" (20 %) og "Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg" (10 %).

eventuelle forbehold (70 %), Dokumentert teknisk løsning og kvalitet (20 %) og Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg (10 %). Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av doseringsanlegg for kalkslurry til Bjerkreimvassdraget i Bjordal. Klagenemnda kom

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi)

ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) Gjelder anskaffelse nummer: Oppdragsgivers navn og adresse: Protokollfører/saksbehandler: Saksnr. 14/646 (Nesodden

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Muligheter for dialog i nytt regelverk

Muligheter for dialog i nytt regelverk Muligheter for dialog i nytt regelverk Bente Hagelien Seksjonssjef Avdeling for offentlige anskaffelser Frokostseminar 21. November 2014 Nye EU-direktiver Gjennomføres i Norge innen 1. april 2016 Særlig

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004.

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004. Klagenemnda kom til at en frist på én dag til å fremsette nye opplysninger under forhandlingene var for kort, og dermed i strid med kravet til god forretningsskikk. Klagenemndas avgjørelse 23. mai 2005

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede unnlot å kunngjøre kontrakter om skoleskyss med drosje til tross for at kontraktene oversteg beløpsgrensen for direkte anskaffelser og terskelverdien

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS Postboks 72 9251 TROMSØ Norge Stine Celius Deres ref.: Vår ref.: 2017/0055-7 Saksbehandler: Peter Aadland Dato:

Detaljer

Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon

Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon Dato: 2. oktober 2009 Byrådssak 1354/09 Byrådet Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon ROBR SARK-4500-200806826-7 Hva saken gjelder: Det foreslås å etablere

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester for prosjektering av tilbygg og rehabilitering på Skudenes barneskole. Klagenemnda

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1.

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1. Side 1 av 7 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Anders W. Skumsnes Harald R. Sundlo 13.11.2014 Utgangspunkt Mange ulike evalueringsmodeller i bruk, og at flere av disse modellene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Temadager 13.-14. mai 2009: Toveiskommunikasjon i Norge Charlotte Heberg Trondal og Tor Sandsbraaten www.thommessen.no 1. Regelverket Regelverket

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Oslo kommune Velferdsetaten

Oslo kommune Velferdsetaten Oslo kommune Velferdsetaten SPØRSMÅL OG SVAR FRA TILBUDSKONFERANSE 06.11.15 Hva står i loven vedr institusjonsopphold for mennesker med psykiske lidelser? Heldøgnstjenester til personer med psykiske lidelser

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering/omtekking av tak, vurderte innklagede leverandørenes kvalifikasjoner samtidig med tilbudsevalueringen i forhold til

Detaljer