ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE LEVERING AV RENHOLDSTJENESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE 2008-2010 LEVERING AV RENHOLDSTJENESTER"

Transkript

1 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE LEVERING AV RENHOLDSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSEGRUNNLAG. Drammen 26. juni 2008 Drammen Eiendom KF 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE INNLEDNING DEFINISJONER ANBUDETS OMFANG BEFARING LEVERINGSSTEDER ANBUDSVILKÅR KONKURRANSETEKNISKE SPØRSMÅL KVALIFIKASJONSKRAV TEKNISKE OG ØKONOMISKE MINSTEKRAV OBLIGATORISKE KRAV ØVRIGE KVALIFIKASJONS OG DOKUMENTASJONSKRAV TILDELINGSKRITERIER BEHANDLING AV ANBUD ÅPNING AVKLARINGSMØTER AVTALEBESTEMMELSER SOM GJELDER ALLE LEVERINGSSTEDER 11 Prisskjema bygg inntil 2,40m Vedlegg A1 20 Prisskjema bygg -"- A2 21 Enhetspriser -"- B ANDRE VEDLEGG Endringsskjema -"- C 24 Renholdsomfang og kvaliteter -"- D 25 Kvalitetsprofiler -"- E 28 Vurdering av vedlikeholdsst. gulv -"- F 29 Ansvars- og arbeidsfordeling -"- G 30 Vurderingsfrekvenser -"- H 39 HMS-erklæring - - I 41 2

3 Innledning Drammen Eiendom KF har ansvaret for å forvalte Drammen kommunes eiendommer. Innkjøp av renhold for eiendommene er en del av dette ansvaret. Våre avtaler som dekker renhold av ca kvm i rode Bragernes og ca kvm for rode Strømsø, utløper 31/ Drammen Eiendom KF inviterer nå til anbudskonkurranse for dette renholdet. Ny leverandør skal overta renholdet fra 1. november Anbudet overstiger terskelverdiene i EØS-avtalen og er lagt ut i EØS-områdets DOFFIN-base. En beskrivelse av de kvalitetsprofilene som kreves i de ulike romtyper er lagt ved. Oppdragsgiver legger kvalitetskontrollsystemet NS-INSTA 800 til grunn. Det forutsettes at anbyder er kjent med kvalitetskontrollsystemet og at anbyder kan gjennomføre kvalitetskontroller etter denne standarden. Se forøvrig punkt 8.0, "Avtalebestemmelser som gjelder for alle leveringssteder". Anbudskonkurransen vil danne grunnlaget for inngåelse av rammeavtale for samlet renhold. Rammeavtalene bygger på bestemmelsene i konkurransegrunnlagets pkt Vi gjør oppmerksom på at alle objektgrupper jamfør NS-INSTA 800 tas i bruk. Drammen, 26. juni 2008 Paul Røland Daglig leder Jan Solberg Rådgiver 3

4 4

5 1.0 Definisjoner ANBYDER betyr et firma, selskap eller gruppe av selskaper som avgir ANBUD. OPPDRAGSGIVER er Drammen Eiendom KF. KONKURRANSEGRUNNLAG betyr de dokumenter utsendt av OPPDRAGSGIVER til ANBYDER(E) for å sette dem i stand til å utarbeide et ANBUD som dekker anbudets vilkår, priser og leveringer. DAGER betyr kalenderdager. 2.0 Anbudets omfang Anbudet omfatter regelmessig renhold jamfør NS-INSTA 800. I tillegg omfatter anbudet overflatebehandling av gulv (skuring, polishbehandling samt polering) samt innvendig og utvendig vinduspuss ved 10 leveringssteder i rode Bragernes på til sammen ca m 2 og 12 leveringssteder på til sammen ca kvm. i rode Strømsø. Polering og skuring samt polishbehandling skal inngå i det regelmessige renholdet og skal beregnes i prisen.vinduspuss og nullstilling av himling bestilles av oppdragsgiver liksom tekstilservice og skal beregnes etter kr/m 2. Levering av renholds tjenester skal skje fra Avtale gjøres for en periode på 2 år med adgang til ytterligere forlengelse på år. 2.1 Befaring Det vil arrangeres befaring av leveringssteder/arealer onsdag (og torsdag ). Interesserte som ønsker å delta på befaringen bes melde dette til innen onsdag kl

6 2.2 Leveringssteder Renholds BRAGERNES RODE Adresse areal Parktunet barnehage Øvre Storgt Børresen skole Hauges gt Rådhuset m/storstue Engene Øren skole Hodtvedt veien Aronsløkka skole Roligheten Hamborgstrøm boss Øvre Storgt Dampsentralen barnehage Wergelandsgate Kjøsterud skole Betzy Kjelsbergs vei Werringgården Nedre Storgt Saniteten boss (Åssiden boss) Ing. Ludvigsens gate 17? STRØMSØ RODE Åskollen boss - m/seilmakerstua Nordbyveien Fjell serviceboliger/skavlen Lauritz Hervigsv 15 A Rødskog skole Rødskoggata Nordbylunden barnehage Nordbyveien 57 B 480 Galterud skole/bad Solsvingen Åskollen skole - m/sidebygn Tverliggeren Gulskogen skole Vintergt Bikkjestykket barnehage Styrmoesgt Austad førskole Austadgata St.Hansbereget barnehage Tors vei Fjell boss Lauritz Hervigsv Danvik skole Danvikbakken SUM TOTALT Tallene over er basert på en kombinasjon av tegninger og antatt renholdsareal. CD med presise angivelser av renholdsarealer vil bli distribuert til deltakerne primo august Utarbeiding av prisskjema Vedlegg A1 og A2 skal baseres på tallmaterialet som distribueres i august. 6

7 3.0 Anbudsvilkår Avtale skal inngås med en anbyder for hver av rodene. Det skal gis pris på hvert enkelt leveringssted, se vedlagt prisskjema. Anbyder kan levere anbud på begge rodene (Bragernes og Strømsø roder). Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å anta hele eller deler av et tilbud, forkaste alle tilbud samt avlyse konkurransen fullstendig, dersom det foreligger saklig grunn. Språket i anbudet skal være på norsk. Anbudet skal signeres og dateres av den person(er) som har fullmakt til å rettslig å forplikte anbyder. Det kan bli endringer i enkelte virksomheters lokalisering og renholdsarealer. Forbehold og anmerkninger som anbyder gjør må være skriftlige og fremkomme av anbudet. Anbudsfrist: Anbudet skal leveres og være Drammen Eiendom KF i hende innen mandag 01. september 2008 kl Anbud sendes i lukket konvolutt merket: «ANBUD RENHOLDSTJENESTER», som leveres (direkte) til: Drammen Eiendom KF Ekspedisjonen Ilebergveien Drammen Alle anbud skal leveres skriftlig i 2 eksemplarer. Prisskjema og priser på hvert enkelt leveringssted skal fylles ut og leveres se punkt. 10 på side 2: vedleggene A1 og A2, likeledes vedlegg B og vedlegg I. Anbudene forutsettes vedstått i 90 dager fra innleveringsfrist. 4.0 Konkurransetekniske spørsmål Spørsmål forbundet med innholdet i konkurransegrunnlaget eller inngivelse av anbud, skal meddeles skriftlig ikke senere enn 14 (fjorten) dager før anbudsfristen går ut. Eventuell endring av konkurransegrunnlaget vil bli varslet minimum 7 (sju) dager før utløpet av anbudsfristen. Kontaktpersoner: Jan Solberg Faks Tlf Drammen Eiendom KF Rådgiver E-post: Paul Røland Drammen Eiendom KF Faks Tlf Daglig leder 7

8 5.0 Kvalifikasjonskrav tekniske og økonomiske minstekrav. Leverandører vil bli kvalifisert på grunnlag av nedenforstående kravpunkter med tilhørende dokumentasjon. Manglende dokumentasjon av økonomiske og tekniske minstekrav kan føre til at tilbudet blir avvist. Merk at skjema RF-1244 i pkt må fremskaffes fra to instanser. 5.1 Obligatoriske krav Attest for betalt skatt og trygdeavgift Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at Leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet hvor Leverandøren/entreprenøren hører hjemme. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder Attest for betalt merverdiavgift Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at Leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift (henvendelse til skattefogd for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. hvor Leverandøren/entreprenøren hører hjemme. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder HMS - erklæring HMS - erklæring i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 5-16 og (skjema vedlagt). Vedlegg I fylles ut og returneres med tilbudet Yrkesskade- og ansvarsforsikring Skal være tegnet for de aktuelle servicemedarbeiderne som brukes i oppdraget. Dokumenteres i tilbudet. 5.2 Øvrige kvalifikasjons og dokumentasjonskrav Leverandørens organisatoriske, økonomiske og juridiske stilling Krav og dokumentasjon vedrørende Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling er følgende: at selskapet er et lovlig registrert foretak. Dette dokumenteres med: attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregisteret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes (henvendelse Brønnøysund-registret.). Leverandøren skal ha en økonomisk og finansiell soliditet som gir Oppdragsgiver trygghet for at Leverandøren vil være økonomisk levedyktig i hele avtaleperioden, og fullt ut i stand til å ivareta sine forpliktelser gitt de anslåtte rammene for avtalen. Balanse- og resultatregnskap med revisjonsrapport for 2007 skal vedlegges. Hver enkelt tilbyder vil bli vurdert av oppdragsgiver ved hjelp av kredittvurdering (kredit rating) via Dun & Bradstreet svar direkte modell. Minstekravet for vurdering/rating vil 8

9 normalt være A. Virksomheter som ikke oppnår rating A, for eksempel fordi virksomheten er nyetablert eller under etablering, må gi nærmere begrunnelse for dette i tilbudet. Oppdragsgiver innhenter selv dokumentasjon for kredittvurderingen. Det stilles krav til at tilbyder for ansatte, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten skal ha tariffavtale. Kravet om en tariffavtale innebærer at leverandøren skal ha en etablert avtale mellom fagforening(er) og arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold jfr. arbeidstvistlovens 1. Dette dokumenteres med liste over eksisterende avtaler. Alternativt må det fremlegges en viljeserklæring om at tariffavtale skal inngås for de ansatte som er direkte involvert i oppdraget Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav og dokumentasjon vedrørende Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner er følgende: Politiattest: Må kunne fremlegges for servicemedarbeidere som har faste oppdrag i barnehager og/eller skoler. Oversikt over personell/og eller ressurser Leverandøren disponerer. Dette dokumenteres med: o o o Kort foretaksbeskrivelse med beskrivelse av geografisk tilstedeværelse, strategiske satsningsområder og relevante kompetanseområder, organisasjonskart med beskrivelse over nåværende organisasjon og ledelsesstruktur, vedlagt CV for ledelsen med ansvar for oppdraget i morselskap og tiltenkt ledelse i lokal avdeling, Bemanning fordelt på personellkategorier som vil være tilgjengelig for oppdraget, samt over de som har ansvaret for kvalitetskontrollen. Oversikt over antall servicemedarbeidere med INSTA 800 kurs og/eller kurs i smittevernshygiene som vil være tilgjengelige for oppdraget. Beskrivelse av i hvilken grad Leverandøren har til hensikt å overlate kontrakten (støttefunksjoner) til underleverandører. Beskrivelsen skal entydig synliggjøre hvilke tjenester som eventuelt forutsettes overdratt, og hvor stor del av kontraktssummen dette vil utgjøre. For underleverandører kreves fremlagt tilsvarende dokumentasjon som for Leverandøren, når det gjelder underpunktene under 5.1 og dette underpunkt under pkt På forespørsel skal ytterligere dokumentasjon kunne fremlegges. Liste over relevante leveranser de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere. Det forutsettes at Oppdragsgiver gis mulighet til å kontakte relevante referanser. Beskrivelse av hvordan Leverandøren kontrollerer og utvikler kvaliteten i sine leveranser. Dette dokumenteres ved fremleggelse av eget kvalitetssikringssystem/styringssystem, herunder rutiner for intern og ekstern kvalitetssikring. (ISO, Miljøsertifikater/-ordninger eller tilsvarende). Alternativt sertifikater utstedt av akkrediterte kvalitetskontrollinstitusjoner. 9

10 6.0 Tildelingskriterier Prinsippet om det økonomisk mest fordelaktige anbudet vil ligge til grunn for utvelgelsen. Vurdering foretas på bakgrunn av følgende tildelningskriterier. 1. Kvalitet 55 % Renhold Stipulert antall timer per dag Renholdsledelse Stipulert antall timer per måned Leveringsevne og kapasitet Renholdsledernes erfaring og kompetanse i henhold til fagbrev og NS- INSTA 800 Antall servicemedarbeidere på dette oppdraget som har gjennomført NS-INSTA 800 kurs Antall servicemedarbeidere på dette oppdraget som har gjennomført kurs i smitterenhold Beskrivelse av bedriftens driftsmodell - og organisering av oppdraget Beskrivelse av kvalitets- og miljøsystemet som blir benyttet ved oppdraget, samt avviks- og klagebehandling Redegjørelse for beredskapsordninger for håndtering av sykefravær, møter, kurs m.v. Godkjenningsordninger sertifikater (ren utvikling osv) Redegjørelse for bedriftens miljøprofil 2. Pris 45 % Samlet pris for regelmessig renhold og renhold etter bestilling for hele avtaleperioden Leveransens gjennomsnittlige timepris for regelmessig renhold 7.0 Behandling av anbud 7.1 Åpning Det vil ikke bli foretatt offentlig åpning av de innkomne anbud. De innkomne tilbudene vil bli åpnet av to representanter fra oppdragsgiver. Tilbudene vil bli protokollført. Tilbud som ikke er i samsvar med vilkårene i konkurransegrunnlaget eller blir mottatt for sent vil bli forkastet. Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å forkaste samtlige anbud, dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av finansiering eller manglende politisk godkjenning. 7.2 Avklaringsmøter Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon om tilbyders anbud. Dersom det er nødvendig, kan oppdragsgiver be anbyder(e) om avklaringsmøte(r). Hensikten med et slikt avklaringsmøte er å klargjøre/utdype innholdet i anbudene eller å klargjøre/utdype kravene fra oppdragsgiver der hvor det er nødvendig. Det er ikke anledning til å føre forhandlinger i slike avklaringsmøter. 10

11 8.0 Avtalebestemmelser som gjelder alle leveringssteder 1. AVTALEOMFANG GENERELLE BESKRIVELSER SOM GJELDER FOR ALLE LOKALITETER RENHOLDSOMFANG RENHOLDSMETODER KVALITETSMÅL ANSVARS- OG ARBEIDSFORDELING ENDRINGSPROSEDYRER PRISBEREGNING PRISREGULERING I AVTALEPERIODEN ENHETSPRISER - FREMKOMMER I SEPARAT VEDLEGG KRAV TIL LEVERANDØRENS PERSONALE MILJØ/SIKKERHET ROM TIL RENHOLD TIDSPUNKT FOR RENHOLD FORCE MAJEURE LEVERANDØRENS GARANTI - ANSVAR KONTROLLPROSEDYRER AVVIKSBEHANDLING REVISJON AVTALEPERIODE OG OPPSIGELSE MÅLBAR KVALITET NS-INSTA PRODUKTOPPLÆRING

12 1. AVTALEOMFANG Denne avtalen omfatter levering av renhold til alle de angitte leveringsstedene i rodene Bragernes og Strømsø. Drammen Eiendom KF er bestiller. Rammeavtalens standardbetingelser skal bl.a. gi et grunnlag for å beskrive arbeidsomfang, ansvars- og arbeidsfordeling og kvalitetsmål for renhold i den enkelte leveringsavtale. I avtaleperioden kan leveringssteder eller deler av disse bli trukket ut av avtalen eller nye leveringssteder kan bli lagt til. 2. GENERELLE BESKRIVELSER SOM GJELDER FOR ALLE LOKALITETER 2.1 RENHOLDSOMFANG Renholdsomfanget stipuleres av kvalitetsprofilene og av renholdsfrekvensene samt tilkommende kvalitetskrav på vinduer, gulvvedlikehold og tilleggsoppgaver. Hvor stor innsats servicemedarbeideren må yte for å oppnå disse kravene må den enkelte servicemedarbeideren selv bedømme. Leverandør må avtale med skoler og barnehager vedrørende renholdet i sommer månedene. Kvalitetsprofiler og renholdsfrekvenser er angitt i vedlegg D og vedlegg G. 2.2 RENHOLDSMETODER Renholdsmetoder skal avpasses etter overflate og smuss. Målet er å velge den metoden som med minst arbeidsbelastning og som gir et tilfredsstillende resultat uten å skade overflaten. Overflater skal vedlikeholdes slik at overflatebehandling ikke slites ned eller skades. 2.3 KVALITETSMÅL Kvalitetsmål for behovstilpasset renhold med synlig og målbar kvalitet er angitt i vedlegg E: "Kvalitetsprofiler" Renholdet skal utføres regelmessig slik at smuss og unødvendig slitasje unngås. Regelmessig renhold betyr at flatene skal rengjøres med en forholdsvis hyppig frekvens, men ikke nødvendigvis hver dag. Regelmessig renhold er lagt opp med vurderingsfrekvens for de ulike lokalene, og servicemedarbeideren foretar den nødvendige arbeidsinnsats/ omfang i forhold til beskrevet/ avtalt renholdskvalitet. Ved kvalitetsstyrt renhold vurderes renholdsmetoder og frekvenser for renhold i forhold til belastningen, årstiden, bruken av lokalene osv. av renholder. Til anbudet ligger det tilleggstjenester som en del av det regelmessig renholdet. Kravene skal være oppfylte etter at renholdet er utført. Nedenfor spesifiserte tilleggstjenestene skal utføres som en del av det regelmessige renholdet, og skal prises sammen med det regelmessige renholdet. Leverandøren skal holde avfallssekker og avfallsposer. Leverandøren skal også fylle opp dispensere. Leverandøren skal også skifte matter i inngangsområdet. Leverandør må i tillegg ta hensyn til: I forbindelse med inngangspartiene skal utvendige trapper og alle avskrapningsmatter/rister feies eller støvsuges minst to ganger i måneden. 12

13 I skolene skal alle skolepulter og stoler vaskes grundig før skolestart (august) slik at de fremstår som rene og pene uten tusjmerker, blyantmerker, tyggegummi og klistrelapper. SFO er ikke et skolebygg, men en mellomting mellom skole og barnehage som krever mer renhold enn vanlig skole. I barnehager skal bord og stoler vaskes grundig før starten i august slik at de fremstår som rene og pene uten tusjmerker, blyantmerker, tyggegummi og klistrelapper. På bo- og servicesentrene skal smitterenhold, avsluttende renhold ved avreise og mors renhold regnes som daglig renhold. Det er krav om å bytte arbeidsklær fra arbeidssted til arbeidssted. Alle Bo og servicesentrene har 24 timers full drift alle årets dager. Fare for smitte krever skjerpet renhold. De som arbeider på Bo- og servicesentre kan bli pålagt å bruke institusjonens arbeidsdresser som blir vasket på offentlig godkjent vaskeri for helsevesenet. Forbruksmateriell som ikke benyttes til renholdet (tørkeruller, toalettpapir o.l.) holdes av leveringsstedet. Bestiller garanterer ikke for kvaliteten på renholdet ved avtalestart. Leverandør skal raskest mulig bringe renholdet opp på avtalt kvalitetsnivå som beskrevet for objektgruppene jamfør NS-INSTA 800. Nullstilling av gulv skjer etter bestilling. Figur 6 Tabell over tilleggstjenester med kvalitetsmål Aktivitet Kvalitetsmål Tømning av avfallsbeholder og Være uten flekker og søl innvendig og utvendig. hygienebeholder Være tomme og stå på plass med innstikkpose. Etterfylling av såpe Dispensere skal fylles opp når det er tomt. Dispenserne skal virke. Virker ikke dispensere skal det gis beskjed til Drammen Eiendom KF. Etterfylling toalettpapir og tørkepapir Toalettpapir fylles opp når det er tomt for papir. Holderne skal virke. Leverandør og brukerne har både ansvaret for at det er papir og tørkepapir tilgjengelig på alle toaletter og ellers i alle anviste rom. Inngangsmatter Mattene skal skiftes når de ikke lengre er effektive, dvs. når de er skitne og ikke lengre holder på fuktighet og smuss. Normalt 2 til 4 ganger i måneden. Vinduspuss Etter renhold skal alle lag i vinduene være rene og uten flekker. Vindusrammen og vindusposten må tas samtidig med vindusrenholdet og skal være uten smuss og flekker. 13

14 3. ANSVARS- OG ARBEIDSFORDELING Et behovstilpasset renhold vil effektiviseres hvis det avtales et samarbeid mellom bestiller, brukere og leverandør om arbeidsoppgaver tilknyttet det regelmessige renhold Standard for ansvars og arbeidsfordeling innen de ulike driftsformer er angitt i vedlegg F. 4. ENDRINGSPROSEDYRER 4.01 Bestiller skal varsle leverandør om vesentlige endringer i arbeidsomfang så snart som mulig Ved varig endring av renholdsomfang justeres leveringsavtalen tilsvarende Større endringer skal avtales skriftlig med 2 måneders varsel. Endringer skal avtales skriftlig for eksempel med bruk av ENDRINGSSKJEMA (konfr. vedlegg C) som sendes til leverandør, samt også skal bekreftes av leverandør. 5. PRISBEREGNING 5.01 Avtalen dekker alle utgifter i forbindelse med arbeidet, slik som lønn, feriepenger, trygd, redskap, materiell, transport, forsikringer, arbeidsledelse, inspeksjon, administrasjon, herunder også vanlig anvendt personlig utstyr. Leverandør holder alt av maskiner, utstyr, midler og avfallsekker til oppdraget. PRISER I PRISSKJEMA VEDLEGG A Prisene er basert på enhetspriser pr. leveringssted og fordeles i prisskjema vedlegg A Prisskjema A leveres i to versjoner. Et skjema for renhold i hele rommet (inventar, vegger, gulv og himling), og et annet skjema for renhold inventar, vegger, gulv og himling inntil 2,40 m. Sistnevnte legges til grunn for fakturering inntil nullstilling av vegger og himling er foretatt. Renholdsareal Er arealene som fremgår av tabellen i konkurransegrunnlaget. For de fleste arealene ettersendes elektroniske tegninger på CD, der renholdsarealet er arealet innenfor de gule markeringene vist på tegningene. For lokaler der tegninger mangler, er i tabellene i konkurransegrunnlaget oppgitt antatt renholdsareal. Unøyaktigheter kan forekomme. Leverandør må kontrollere arealene i kontrakten. Endringer i arealene skal komme senest 6 mnd. etter kontraktsinngåelse. Pris per år Renhold Er årspris for renhold (Regelmessig renhold) som beskrevet i pkt. 8.0 Avtalebestemmelser som gjelder for alle leveringssteder. Pris per måned Er månedspriser for renhold (Regelmessig renhold) Timer til daglig renhold 14

15 Er antall renholdstimer som er kalkulert per dag per renholdsobjekt for å utføre renholdet slik at kvalitetsprofilene til NS-INSTA 800 kan imøtekommes. Oppdragsgiver har rett til å innføre timelister dersom det tilkommer spørsmål om at leverandøren ikke bruker avtalt renholdstid. Timer renholdsledelse pr. mnd. Er antall timer til renholdsledelse som er kalkulert per renholdsobjekt per måned for å utføre renholdet slik at kvalitetsprofilene til NS-INSTA 800 kan imøtekommes. PRISER I PRISSKJEMA VEDLEGG B Ekstra bestilling av periodisk rengjøring på vegger og himling Er pris for ekstra rengjøring av vegger og himling og som skal ha kvalitetsprofil 5 på objektgruppen vegger og himling. Etter kontraktsinngåelse skal leverandør utarbeide prisestimat for periodisk rengjøring av vegger og himling for verstingene av objektene, samt forslag til prioritering. Grundig gulvbehandling/nullstilling Er pris for gulvbehandling i lokaler som inngår i avtalen eller for ekstraarbeid i lokaler som ikke inngår i avtalen. Dette bestilles etter behov. Med grundig gulvbehandling menes polishfjerning (dersom det er nødvendig) skuring og polishbehandling etter behov ved oppstart av avtale. Forslag til prioritering av leveringsstedene utarbeides av leverandør, og oppdragsgiver sammen. Oppdragsgiver foretar bestilling for aktuelle leveringssteder og gulvene blir besiktet av oppdragsgiver etterpå. Oppdragsgiver forventer utførelse i løpet av avtalens første 6 måneder i lokaler som inngår i avtalen. Leverandør skal deretter holde gulvene etter de kvalitetsmål som er satte for gulvvedlikeholdet i avtaleperioden. Gulv skal vedlikeholdes med skuring, polishbehandling og polering og kostnaden skal ligge i det regelmessige renholdet gjennom hele avtaleperioden. Dette innebærer at arealer ved utløpet av avtaleperioden ikke skal trenge ny nullstilling. Pris per gang Vinduspuss Er pris for innvendig og utvendig vinduspuss på alle vinduer. Forventer utførelse en gang pr. år, primært like før 17. mai. Dette bestilles etter behov. Tekstilservice etter bestilling Er pris for å ta ned, vaske og henge opp gardiner. Dette bestilles etter behov. Ekstraordinært renhold Er pris for ekstraordinær rengjøring eller annet som ikke omfattes av avtalen. Pris skal oppgis i kr/ time. Dette bestilles etter behov. Enhetspriser for renhold Er pris/ m 2 for de mest brukte romtyper. Prisene er kun veiledende enhetspriser for justering av arealer eller frekvenser. Endelig prisfastsettelse avtales mellom oppdragsgiver og leverandør Priser er beregnet ut fra omfang og kvalitet. Ekstrabelastninger grunnet f.eks. vær, føre og trafikk berettiger ikke til tilleggsfakturering. 15

16 5.04 Fakturering Fakturering skal foretas etterskuddsvis, den 1. hver etterfølgende måned. Fakturagrunnlaget skal være 1/12 av avtalt årsvederlag med de justeringer som framgår av kontrakten. Gebyrer og lignende aksepteres ikke. Oppdragsgiver skal betale månedelig 15 kalenderdager etter at korrekt faktura er mottatt. Det vil si at renhold utført i september skal faktureres per 1. oktober, med forfall 15. oktober. 6. PRISREGULERING I AVTALEPERIODEN Begge parter har rett til å forhandle prisen ved økning eller nedgang i varekostnader eller lønnskostnader. Prisen kan reforhandles en gang per år. Justering gjelder fra og endelig avregning med dokumentasjon sendes oppdragsgiver senest Prisendringer har ikke tilbakevirkende kraft. Dersom kjøper ikke aksepterer prisendringen vil et prisforhandlingsmøte avholdes. Hvis man ikke kommer til enighet kan kjøper si opp avtalen. Prisendring skal ikke øke leverandørens fortjeneste. 7. ENHETSPRISER - fremkommer i separat vedlegg I vedlegg B fremkommer enhetspriser for renhold etter bestilling. Bestilling av ekstraordinært, ikke avtalt renhold ( konfr. ovenstående) gjøres ved en skriftlig bestilling som bekreftes av leverandør. 8. KRAV TIL LEVERANDØRENS PERSONALE 8.01 Arbeidet forutsettes utført av servicemedarbeidere som har den nødvendige kompetanse som skal til for å oppnå de avtalte krav og betingelser Servicemedarbeiderne skal kunne kommunisere på norsk Servicemedarbeiderne har taushetsplikt og er forpliktet til å følge oppdragsgivers bestemmelser når det gjelder taushetsplikt, sikkerhetsbestemmelser mm Leverandør utstyrer servicemedarbeiderne med ID-kort med bilde Under arbeidet hos bestiller skal servicemedarbeiderne og ledere bære ID-kort, lett synlig. Servicemedarbeidere skal bruke arbeidstøy, godkjent av oppdragsgiver og tydelig merket med renholdsfirmaets merke/navn Arbeidsbeskrivelse som hver renholder får må være i samsvar med kvalitetsmålene beskrevet i dette anbudsunderlaget Krav om kursbevis for NS- INSTA 800 for alle servicemedarbeiderne i oppdraget skal fremlegges innen 8 måneder fra dette oppdragets begynnelse Servicemedarbeiderne skal være serviceinnstilt overfor de som bruker lokalene, innenfor rammen av den avtalte ansvars- og arbeidsfordelingen Krav om kurs i smitterenhold for alle servicemedarbeiderne i oppdraget skal fremlegges innen 8 måneder fra dette oppragets begynnelse Servicemedarbeidere på bo- og serviceinstitusjoner skal jobbe etter reglementet på brukerstedet for eksempel alltid banke på døren før de går inn i et beboerrom etc. 9. MILJØ/SIKKERHET 9.01 Leverandør skal bruke rengjøringsmidler som ikke skader omgivelser eller irriterer servicemedarbeidere eller brukere. Produktene bør tilfredsstille kravene til Svanen eller Blomsten og dokumenteres med miljømerking eller tilsvarende. Produktene skal være dokumentert ved datablad på brukerstedet. 16

17 9.02 Til støvsuging brukes støvsuger med Hepa filter (eller bedre) som skiftes etter behov Leverandør plikter, ved skilt eller på annen måte, å informere om renholdsarbeider dersom disse kan medføre skader på person eller ting Leveringsstedet utleverer mot kvittering det nødvendige antall nøkler/nøkkelkort. Nøkler/nøkkelkort (ID-kort) oppbevares utilgjengelige for uvedkommende. Reservenøkkel oppbevares hos leverandør. Tap av nøkler/nøkkelkort skal omgående meldes til bestiller og leveringssted. Leverandør kan ved tap stilles til økonomisk ansvar for følger og følgeskader dette måtte medføre Leverandør slukker lys, lukker vinduer og låser dører i forbindelse med rengjøring i rom som ikke er i bruk. Unntak kan avtales med leveringsstedet Leverandør skal gi bestiller melding om nødvendige utbedringer og om uregelmessigheter som er observert Utstyr og midler skal til enhver tid oppbevares sikkerhetsmessig forsvarlig. 10. ROM TIL RENHOLD Bestiller stiller eksisterende rom som kan låses, til disposisjon for oppbevaring av materiell/utstyr for renhold. Eventuelle skader eller tyveri av renholdsfirmaets eiendeler er bestiller uvedkommende Nødvendige garderobeplass stilles vederlagsfritt til disposisjon for leverandør Etter avtale kan leverandør installere vaskemaskin med lokasse til vask av kluter og mopper til bruk i bestillers lokaler. Leverandør sørger for renhold av maskiner, maskinrom, lokasse og vegg-/gulvsluk. 11. TIDSPUNKT FOR RENHOLD Leverandøren må tilpasse seg bruken av bygget og samarbeide med leveringsstedet om renholdstider, renholdsrutiner, alarmrutiner, lukkerutiner og låserutiner Leverandøren er ansvarlig for opplæring av sine ansatte til å betjene alarmanlegg, feilbruk er leverandørens ansvar og kostnad Det skal ikke gå mer enn 2 dager uten renhold på leveringssteder med drift 24 timer pr. døgn 7 dager pr. uke. På høytids-, søn- og helligdager tas nødvendig renhold, etter avtale med det enkelte leveringssted Det er leverandørens ansvar å utføre renholdet til rett tid og kvalitet. Leverandøren må også sørge for gjennomføring på en slik måte og til en slik tid at dette ikke er til unødig ulempe for virksomheten på leveringsstedene. 12. FORCE MAJEURE En part er ikke forpliktet til å oppfylle avtalen eller plikt pådratt i henhold til denne når oppfyllelsen hindres av force majeure Som force majeure regnes arbeidskonflikter, uavhengig av om partens egen virksomheter er i konflikt, opptøyer, terrorhandlinger, sabotasje, krig eller krigslignende tilstand, brann, oversvømmelse eller annen ekstrem værsituasjon, beslutninger fra offentlig myndighet, eller enhver annen oppfyllelseshindring utenfor partens kontroll som parten ikke med rimelighet kunne forventes å ha forutsatt ved avtalens inngåelse eller da plikten ble pådratt. Force majeure kan ikke påberopes dersom parten med rimelige midler kan unngå eller overvinne hindringen Som force majeure skal også regnes manglende eller forsinket levering til en part fra underleverandør, når vilkårene ovenfor for øvrig er oppfylt. 17

18 13. LEVERANDØRENS GARANTI - ANSVAR Leverandør er ansvarlig for at arbeidet blir utført i samsvar med avtalen. Feil eller mangler skal omgående utbedres for egen regning. Leverandør bærer det fulle ansvar for skader som påføres egne ansatte, egne maskiner, eget materiell, leveringsstedets utstyr og på Drammen Eiendom KF sin eiendom. Videre bærer han det fulle ansvar for skader som kan bli påført tredjepart som følge av uaktsomhet eller at offentlig pålegg, lover og regler ikke er fulgt. 14. KONTROLLPROSEDYRER Bestiller og leverandør skal holde hverandre underrettet om hvem som er deres representant, som angis i leveringsavtale og hvilken fullmakt disse har Arbeidet ledes og kontrolleres av leverandørens renholdsledere Leverandør skal dokumentere det kontrollsystem som vil bli brukt hos oppdragsgiver For å holde avtalt renholdsstandard, skal leverandør kontrollere arbeidet regelmessig og utarbeide inspeksjonsrapporter i henhold til NS-INSTA 800. Kopi sendes oppdragsgiver Leverandør skal ta initiativ til regelmessige møter med bestiller for å drøfte renholdsforhold. Disse drøftinger kan være grunnlag for omlegging av rutiner. Leverandør skriver notat etter møter Minst 4 ganger pr. år skal leverandør vurdere synlig renholdskvalitet, eller målbar renholdskvalitet dersom bestiller/leveringsstedet ønsker dette. Omfang reguleres av NS- INSTA 800. Bestiller og representant for leveringsstedet skal ha anledning til å delta i kontrollene. Skriftlige rapporter skal oversendes bestiller og leveringsstedet. Oppdragsgiver kan kreve hyppigere kontroller ved behov Kontroller utføres også av oppdragsgivers representant. AQL (Acceptance Quality Limit) settes, til 4%. Utvalg (n) dras fra respektive kvalitetsprofil (strata) der N= antall rom i kvalitetsprofilen. En godkjent leveranse er en leveranse som står på kontrollene i alle kvalitetsprofilene. Dersom leverandørene faller på kontrollene mer enn to ganger etter hverandre vurderes stopp i månedsbeløpet for leveringsstedet. Rapport fra kontrollen utarbeides, og gjennomgås på driftsmøtet. 15. AVVIKSBEHANDLING Ved mangelfullt utført arbeide eller om arbeidet ikke blir utført, skal leverandørens arbeidsleder og representant for leveringsstedet snarest mulig i fellesskap foreta inspeksjon. Disse skal i felleskap finne en løsning, blir disse ikke enige skal bestiller kontaktes Om bestiller ikke finner arbeidet i kontraktsmessig i orden skal leverandør underrettes. Leverandør plikter uten unødig opphold å etterkomme anvisninger fra bestiller om mangelfullt utført arbeide og rette mangelfullt arbeide uten opphold. Midlertidig kan bestiller holde betaling tilbake Det utarbeides felles rapport som signeres og danner grunnlag for fradrag. Partene kan bli enige om at arbeidet rettes opp eller kompenseres på annen måte For alvorlige reklamasjoner som partene er enige om er berettiget, belastes leverandør tilsvarende verdi av avviket, etter avtale. I tillegg kommer øvrige kostnader forbundet med reklamasjonen Dersom det oppstår en situasjon der leverandør ikke kan utføre renhold som avtalt står bestiller fritt til å kjøpe tjenesten fra en annen leverandør. 18

19 16. REVISJON Avtalen forutsettes evaluert inntil 2 to - ganger i avtaleperioden, herav 1 gang i løpet av første halvår av avtalens gyldighetsperiode. Ved evalueringen vurderes hele avtaleforholdet kritisk for å oppnå bedre løsninger. 17. AVTALEPERIODE OG OPPSIGELSE Avtalen løper fra og opphører uten oppsigelse I tillegg gis bestiller opsjon på ytterligere forlengelse av avtaleperioden på 1 år. I avtaleperioden gjelder gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder Om leverandøren tross skriftlig reklamasjon ikke overholder leveringsbetingelsene kan bestiller heve avtalen Ved gjentatt leveringssvikt kan bestiller si opp avtalen helt eller delvis. 18. MÅLBAR KVALITET NS-INSTA 800 Det vises i denne sammenheng til kvalitetssikrings- og kontrollsystemet NS-INSTA 800. Denne metoden for kontroll er beskrevet i eget informasjonsmateriell, og består av beskrivelse samt kvalitetsprofiler for de ulike romtyper. Dette er Drammen kommunes kvalitetsstandard for renhold. 19. PRODUKTOPPLÆRING Leverandøren skal, uten kostnader, i samarbeid med de enkelte brukersteder gjennomføre relevant produktinformasjon. Leverandøren forplikter seg til å holde kjøper orientert om den aktuelle produktutvikling innen det angjeldende produktområde. 19

20 Vedlegg som skal sendes inn sammen med anbudet PRISSKJEMA Renhold inventar, vegger, gulv og himling inntil 2,40m VEDLEGG A1 Bragernes rode: Leveringssted Adresse Renholdsareal m 2 Pris per år Pris per måned Renholdstimer per dag Renholdsledelse timer per måned Parktunet barnehage Øvre Storgate Børresen skole Haugesgate Rådhuset m/storstue Engene Øren skole Hotvedtveien Aronsløkka skole Roligheten Hamborgstrøm BSS Øvre Storgate Dampsentralen barnehage Wergelandsgate Kjøsterud skole Betzy Kjelsbergsvei Werringgården Nedre Storgate Saniteten BSS (Åssiden BSS) Ing. Ludvigsensgate 17? Sum Bragernes rode Strømsø rode: Åskollen BSS- med Seilm.stua Nordbyveien Fjell serviceboliger/skavlen Lauritz Hervigsv 15A Rødskog skole Rødskoggata Nordbylunden barnehage Nordbyveien 57B 480 Galterud skole/bad Solsvingen Åskollen skole m/sidebygning Tverliggeren Gulskogen skole Vintergt Bikkjestykket barnehage Styrmoesgate Austad førskole Austadgata St. Hansberget barnehage Torsvei Fjell BSS Lauritz Hervigsvei Danvik skole Strøm 1. Terassse Sum Strømsø rode Sum Totalt

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV RENHOLDSTJENESTER DEL B KRAVSPESIFIKASJON. Som del av Kravspesifikasjon inngår følgende: Dokumentets dato: 01.12.

AVTALE OM LEVERING AV RENHOLDSTJENESTER DEL B KRAVSPESIFIKASJON. Som del av Kravspesifikasjon inngår følgende: Dokumentets dato: 01.12. KONKURRANSEGRUNNLAG AVTALE OM LEVERING AV RENHOLDSTJENESTER DEL B KRAVSPESIFIKASJON Som del av Kravspesifikasjon inngår følgende: Vedlegg 6: Kvalitetsprofiler Vedlegg 7: Ansvars- og arbeidsfordeling Vedlegg

Detaljer

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter Høyskolen i Akershus, Kjeller 13. September 2007 Inger Dahl NS-INSTA kom i oktober 2000 Ble revidert og forenklet i 2006 1 Kvalitetsfrekvens Sier noe om hvor ofte den avtalte kvaliteten skal være oppfylt.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse renhold

Tjenestebeskrivelse renhold 0 av 7 Driftsavdelingen Tjenestebeskrivelse renhold for NTNUs fakulteter og enheter levert av Driftsavdelingen Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800.

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Bilag H Kravspesifikasjon Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Detaljert informasjon og oversikter per sted ligger i vedlagte

Detaljer

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker 1. Fastsatte kvalitetsprofiler og - nivåer INVENTAR Nivå: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 4 3 Flatesmuss 4 4 3 VEGGER 4 3 2 Flatesmuss 4 3 2 GULV Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

INSTA 800 Quick guide

INSTA 800 Quick guide INSTA 800 Quick guide omtanke solidaritet samhold Innhold Forord... 2 1. Definisjoner... 4 2. Fem kvalitetsnivåer........................ 5 3. Fire objektgrupper... 6 4. Lett og vanskelige tilgjengelige

Detaljer

Ansvars- og arbeidsfordeling

Ansvars- og arbeidsfordeling Inneklima og brukerinvolvering Ansvars- og arbeidsfordeling mellom enhet Eiendom og brukere Steinkjer kommune Ansvars- og arbeidsfordeling mellom enhet Eiendom og brukere er et ledd i vårt arbeid med kvalitet,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING OPPFØLGING AV RENHOLD. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING OPPFØLGING AV RENHOLD. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/10 Saksbeh. Jan Solberg Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24.3.2010 SAK 15/10 OPPFØLGING AV RENHOLD Innstilling til: Styret i

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Renholdstjenester til HELFOs kontor i Mo i Rana Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Omfang bygg og lokaler (leveransen) 3 2.1 Lokaler 3 2.2 Beskrivelse av lokalene 3 2.3 Tidsrom

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år Steinkjer 24. mai 2007 Side 1 av 11 1. INNLEDNING Steinkjer

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43930827.aspx Ekstern anbuds ID 2014-960283 Saksnummer 13/3372-3 Konkurranse

Detaljer

Evy B. Jaksland. Husøkonom Lærer Høgskolen i Oslo og Akershus

Evy B. Jaksland. Husøkonom Lærer Høgskolen i Oslo og Akershus Evy B. Jaksland Husøkonom Lærer Høgskolen i Oslo og Akershus NS-INSTA 800: Første utgave: Oktober 2000 Andre utgave: Juli 2006 Tatt i bruk allerede i 1999 av noen brukere Solgt i ca. 3000 eksemplarer Ny

Detaljer

Vedlegg 2. Beskrivelse av ytelsen Renhold av kommunale bygg

Vedlegg 2. Beskrivelse av ytelsen Renhold av kommunale bygg Beskrivelse av ytelsen Renhold av kommunale bygg Innholdsfortegnelse 1.0 INNHOLD, OMFANG OG KVALITETSKRAV s 3 1.1 Driftsårets lengde 1.2 Kvalitetskrav 1.2.1 Fullstendig renhold 1.2.2 Optisk rent 1.2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Versjon 31.10.2008 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNKJØP AV TRAKTOR 4 X 4 Til Notodden kommune ved virksomhet for eiendom og utedrift Anbudsfrist mandag 22.08.2011 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. - konkurransegrunnlagets del II - Anskaffelse av renholdstjenester for. Stjørdal lensmannskontor DL 2013

KRAVSPESIFIKASJON. - konkurransegrunnlagets del II - Anskaffelse av renholdstjenester for. Stjørdal lensmannskontor DL 2013 KRAVSPESIFIKASJON - konkurransegrunnlagets del II - Anskaffelse av renholdstjenester for Stjørdal lensmannskontor DL 2013 NTPD Anbud reholdstjenester 2013 Stjørdal lensmannskontor Del II - Kravspesifikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden ANBUD Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester innen veg, vann, avløp og renovasjon til Steinkjer kommune for perioden 01.07.2007 01.07.2009 Steinkjer 14.05.07 1.0 MÅL OG HENSIKT MED TILBUDSINNBYDELSEN

Detaljer

Rengjøringskvalitet INSTA 800 QUICK GUIDE

Rengjøringskvalitet INSTA 800 QUICK GUIDE Rengjøringskvalitet INSTA 800 QUICK GUIDE Innhold Forord........................................ 2 1. Definisjoner............................... 4 2. Fem kvalitetsnivåer........................ 5 3. Fire

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Naturoppsyn på Sør-Trøndelagskysten, primært i Fosen-regionen» Tilbudsfrist: 7.6.2012 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn postmottak@dirnat.no med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig?

Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig? Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig? Behovet for sykehustjenester vil øke med 30% som følge av at andelen eldre øker vesentlig mer enn resten av befolkningen. Vi er i da færre unge

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800.

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Bilag H Kravspesifikasjon Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Detaljert informasjon og oversikter per sted ligger i vedlagte

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av drift og vedlikehold av veibelysningen i Ås kommune. Tilbudsfrist: 27.04.2016 klokken 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av drift og vedlikehold av veibelysningen i Ås kommune. Tilbudsfrist: 27.04.2016 klokken 12. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av drift og vedlikehold av veibelysningen i Ås kommune Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kontraktsbestemmelser Vedlegg 2:

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video Doculivenr. 201100121 Juni 2013 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Hvorfor en renholdsplan?

Hvorfor en renholdsplan? Norsk Kommunalteknisk Forening 23. oktober 2014 God planlegging gir riktig renholdsøkonomi Per Arne Løvstad, Ren-Consult AS Ta kontakt: per.arne.lovstad@renconsult.no Tlf: 47348283 Hvorfor en renholdsplan?

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Hogst, utkjøring og opprydding av trevirke fra Abbortjernmyr i Asker kommune» Tilbudsfrist: 25.01.2013 kl 12.00 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Lakseoppsyn og skjøtsel i verneområder på Sør-Trøndelagskysten, primært i Fosenregionen» Tilbudsfrist: 22.5.2014 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Direktoratet

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse: Tjenestekonsesjon innenfor Frisørtjenester til beboere på institusjoner og i omsorgsboliger i Sørum kommune Ref: Sørum 12/04881 Den som skal legge inn tilbud

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 1 ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er: Opplysningskontoret for frukt og grønt Skolefrukt, Økern torg 1, Postboks 187 Økern 0510 Oslo Kontaktperson hos

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE.

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE. TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE ( LEASING ) AV 5 TJENESTEBILER TIL VIRKSOMHET BARN OG UNGE I TØNSBERG KOMMUNE. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kunngjort på DOFFIN 08.05.2013 hamh Side 1 av 6 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Bestemmelser om renholdstjenester

Bestemmelser om renholdstjenester Bestemmelser om renholdstjenester fastsettes til bruk i forsvarssektoren Oslo, 01. mai 2016 Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstab Bestemmelser om renholdstjenester KORTTITTEL: Renholdsbestemmelsen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Kvalifikasjonsgrunnlag Anbud 18/07: IT Driftstjenester for Steinkjer kommune Steinkjer 17.07.07 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Steinkjer kommunes eksisterende avtale om med

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Steinsetting av del av Skansen i Skottvatnet naturreservat Sel kommune» Tilbudsfrist: 15.10.2012 kl 12.00 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn postmottak@dirnat.no

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes

Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes Forsøk med Supported Employment ved NAV Rana og NAV Hemnes Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42831168.aspx Ekstern anbuds ID 2014-878294 Saksnummer 14/493 Konkurranse

Detaljer