Offentlig Privat Samarbeid (OPS) En introduksjon. Tromsø, 22. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig Privat Samarbeid (OPS) En introduksjon. Tromsø, 22. oktober 2014"

Transkript

1 Offentlig Privat Samarbeid (OPS) En introduksjon Tromsø, 22. oktober 2014

2 Agenda 1. Introduksjon til OPS 2. OPS i Norge 3. Investering i OPS og avkastningsprofil 4. Oppsummering 2

3 Hva er OPS? Definisjon En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av det private (eller sammen med det offentlige) der risiko fordeles mellom privat og offentlig sektor (KPMG 2003) Kort om OPS Typiske OPS-prosjekter: Vei, skole, sykehjem, brannstasjon Privat aktør: Ansvarlig for finansiering, design, bygg/utvikling og drift av prosjektet Offentlig sektor: Leier prosjektet typisk i 25/40 år mot betaling av en årlig leie, og har normalt en mulighet til å kjøpe tilbake prosjektet ved leieperiodens slutt Kjennetegn: Langsiktig prosjekt med lav risiko (verdens beste leietager i norsk stat, fylkeskommune eller kommune) 3

4 Fem mulige grunner til hvorfor OPS blir valgt 1 Overføring av kostnadsrisiko fra det offentlige til det private Risiko for kostnadsoverskridelser ligger hos entreprenør/vinneren av anbudet Ved at forvaltning, drift, vedlikehold og service er overlatt til entreprenør, insentiveres entreprenøren til å bygge med tanke på god driftsøkonomi Noen skrekkeksempler. Strengt tatt er dette et argument for privat entreprise ikke OPS i seg selv 4 Kilder:

5 Fem mulige grunner til hvorfor OPS blir valgt 2 Overføring av risko tilknyttet til tidsoverskridelser. Ved OPS-strukturen er private aktører finansielt insentivert til få bygget/veien ferdigstilt i henhold til tidsplanen Eksempler på tidsoverskridelser Strengt tatt er også dette et argument for privat entreprise ikke OPS i seg selv 5 Kilder:

6 Fem mulige grunner til hvorfor OPS blir valgt 3 Overføring av risiko knyttet til livsløpsansvar Den private aktøren har «livsløpsansvar» for bygget/veien. Typisk avkorting av leie hvis ikke bygget/veien møter predefinerte krav til standard Eksempler på ferdigstilte OPS-prosjekter Politihuset i Trondheim, ferdigstilt i 2004 Persbråten VGS, ferdigstilt i 2007 Allfarveg: Bygd 18 km ny vei på Sørlandet, ferdigstilt 2006 Argument for OPS 6

7 Fem mulige grunner til hvorfor OPS blir valgt 4 Økt kapasitet til å gjennomføre prosjekter Stort vedlikeholdsetterslep/behov for nybygg i norske kommuner Økt bruk av private aktører gjennom OPS-modellen vil akselerere nåværende byggetakt Brensholmen skole, Tromsø, «en av Norges mest falleferdige skoler». Skolen skal etter planen rives eller renoveres Argument for OPS Forvitringen av rullebanedekket i Bodø har ført til at steiner løsner fra dekket 7 Kilder:

8 Fem mulige grunner til hvorfor OPS blir valgt 5 Det offentlige får flere gjennomtenkte tilbud fra profesjonelle aktører Kommunen får gjennomtenkte tilbud fra typisk 3-6 profesjonelle aktører for en pris på ~1 MNOK Eksempler på aktører som typisk deltar i anbudsrunden Argument for OPS 8

9 men som alt annet, er det også ulemper knyttet til valg av OPS-modellen Den private aktøren vil ha en høyere finansieringskostnad enn det offentlige som alltid. Denne merkostnaden kan betraktes som en forsikringspremie som det offentlige betaler for å overføre risiko til den private aktøren. For at OPS-modellen skal bli bærekraftig må det offentlige og de private aktørenes ønsker ivaretas på en balansert måte (gjennom en rimelig fornuftig forsikringspremie) 9

10 Agenda 1. Introduksjon til OPS 2. OPS i Norge 3. Investering i OPS og avkastningsprofil 4. Oppsummering 10

11 Et utvalg av OPS-prosjekter i Norge Infrastruktur Eiendom Politistasjon fullført som OPS Brannstasjon vil bli bygd som OPS Vei fullført som OPS i 2006 Skoler fullført som OPS + nye prosjekter (skoler, sykehjem) Skole fullført som OPS+ nye prosjekter (skole) Vei fullført som OPS Brannstasjon og badeland fullført som OPS Vei fullført som OPS 11

12 Et utvalg av OPS-prosjekter i Norge Prosjekt Vinner av anbud Kostpris (MNOK) Ferdigstillelse Prosjekt Vinner av anbud Kostpris (MNOK) Ferdigstillelse Backe Kruse Smith Asak skole og barnehage Berge ungdomsskole i Lyngdal** («Lyngdalsmodellen») Kruse Smith og BRG 400* Våren 2013 Tronrud Gruppen Aquarama Kristiansand Nødetatene i Lunner og Gran Kruse Smith og BRG Backe Prosjekt AS Arendal Brannstasjon Arkivbygg for IKA Kongsberg *Total kostpris offentlige arealer. Merk at Aquarama kun er delvis privat eid (Kristiansand kommune har en betydelig eierandel) **Bygd etter «Lyngdalsmodellen», kan være noe avvik fra vanlig OPS. Må evt. forhøre oss med Kruse Smith om forskjellene

13 Et utvalg av OPS-prosjekter i Norge Prosjekt Vinner av anbud Kostpris (MNOK) Ferdigstillelse Prosjekt Vinner av anbud Kostpris (MNOK) Ferdigstillelse Backe Veidekke Sykehjem, Henrik Sørensens vei Rykkin skole av Berger (bilde av dagens bygg) Backe Sognnes /2016 Gran skole Landås skole (bilde av opprinnelig bygg) Gunvald Joh Veidekke Bodø Brannstasjon Jessheim VGS (bilde av opprinnelig bygg) 13

14 Agenda 1. Introduksjon til OPS 2. OPS i Norge 3. Investering i OPS og avkastningsprofil 4. Oppsummering 14

15 Om det er utleier eller leietager som har residualrisikoen avgjør om leieavtalen er en finansiell eller operasjonell lease Alt 1) Finansiell lease (leietager har residualrisikoen) År 0 Vinner av anbudsrunden annonseres År 2 Bygg ferdigstilt Leieperiode År 27 Kommunen overtar bygget vederlagsfritt (evt. opsjon til å kjøpe bygget for langt under markedspris) OBS! Avdrag- og rentekomponenten er typisk ikke definert kan føre til en umiddelbar gevinstbeskatning Foretrukket av investorer Alt 2) Operasjonell lease (utleier har residualrisikoen) År 0 År 2 Leieperiode År 27 Kjøpe skolen til markedspris Ofte foretrukket av kommuner Leietaker «walk away» År 42 Kjøpe skolen Vinner av anbudsrunden annonseres Bygg ferdigstilt Forlenge leieavtalen med 15 år «Walk away» 15

16 Leieindeksering ofte brukte modeller Ved evaluering av leiestruktur er det viktig å tenke på hvordan finansieringssiden påvirker egenkapitalverdien og dens risiko % årlig fast indeksering av leien Flytende KPI-justering 5 års swap med 2% eller 80% KPI justering intra 5- årsperiode Andre modeller Bør fortrinnsvis «matches» med et fastrentelån slik at ikke residualverdien (EK-verdi) påvirkes i ugunstig retning. Kan matches med fastrente eller et KPIjustert lån Vanskelig å få langsiktig finansiering Foretrukne modeller 16

17 Egenkapitalinvestor krever typisk i overkant av 6% årlig avkastning i dagens investeringsklima IRR etter skatt 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % Fast indeksering - et godt alternativ uansett inflasjon Sterk tilt mot inflasjonsendringer; gir oppside ved høy inflasjon, men press på likviditet og IRR ved lav inflasjon. Svakeste utstederalternativ; betyr lavere LTV og/eller høyere kredittpremie 80 % KPI med fast rente 80 % KPI med realrente 6,0 % Årlig indeksering 2%, fast rente 4,0 % 2,0 % Høy inflasjon over 30 år øker inntektene mer enn rentekostnadene ettersom LTV over perioden bare er 40-45% 0,0 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % Inflasjon Årlig indeksering 2%, fast rente 80 % KPI med fast rente 80 % KPI med realrente 17

18 Hva kan kommunen vente å betale årlig i leie ved et OPS-prosjekt? Estimat på kapitalleie eksempel* Forutsatt: Finansiell lease, 2% fast indeksering og at rentenivået holdes på dagens nivå Produksjonskostnad antatt lik MNOK 200 6,1-6,5% Kapitalleie år 1 MNOK 12,2-13 Kommentarer Leien til et OPS-prosjekt deles inn i en kapitalleie som skal dekke utleiers kapitalkostnader og en forvaltning-, drifts-, vedlikehold- og serviceleie («FDVS-leie») Det er flere andre faktorer enn prosjektkostnaden som bestemmer den årlige kapitalleien, de viktigste er: Hvem har residualrisikoen? Generelt foretrekker investorene at leietaker har residualrisikoen (Finansiell lease) Indeksering av leie: Både KPI- og fast indeksering er attraktive for investorer. Investor vil imidlertid kreve noe høyere forventet avkastning ved KPI-justering grunnet usikkerhet i inflasjonsutviklingen. Vi anbefaler derfor en årlig fast indeksering. Forutsatt en finansiell lease og 2 % fast indeksering, samt at rentenivået holdes på dagens nivå, estimeres kapitalleien i år 1 til å bli rett i overkant av 6% av prosjektkostnaden Leietager må i tillegg til kapitalleiene, betale en årlig FDVS-kostnad *Forutsatt: Finansiell lease, 2% fast indeksering og at rentenivået holdes på dagens nivå 18

19 Risiki for investorer Risiko Hvordan begrense risikoen 1. Utbyggingsrisiko Bygget blir ikke fullført til avtalt tid Fullført, men med mangelfull kvalitet 2. Leietakerrisiko Manglende leiebetaling 3. Vedlikeholdsrisiko Leietager holder igjen deler eller hele leiebeløpet grunnet sviktende vedlikehold Garanti fra entreprenør (morselskap) Syntetisk leie fra entreprenør i byggeperioden Begrenset risiko siden stat, fylkeskommune eller kommune er motpart (etter kommunelovens 55 pkt. 2 kan ikke kommuner eller fylkeskommuner tas under konkurs) Garanti fra vedlikeholder (morselskap) Oppbygging av kontantbuffer Vedlikeholdskontrakt minimum til markedsverdi (sikrer at det er attraktivt for andre aktører å tre inn i vedlikeholdsavtalen) Oppsummering Periode Ferdigstillelse Leieperiode Motpartsrisiko Entreprenør 1) Leietaker 2) Vedlikeholder Gjennom avtaleverket vil risikoen avgrenses til: 1) Risiko mot entreprenør i byggeperioden og 2) Risiko mot leietaker i leieperioden 19

20 20

21 Agenda 1. Introduksjon til OPS 2. OPS i Norge 3. Investering i OPS og avkastningsprofil 4. Oppsummering 21

22 Avsluttende kommentarer OPS- prosjekter har gjennomgående en svært lav risiko «Verdens beste» leietagere i norsk stat, fylkeskommune eller kommune Investorene krever i dagens investeringsklima typisk en årlig avkastning på 6% Vi opplever stor interesse for OPS som aktivaklasse. Økt interesse og standardisert avtaleverk vil også gi større grad av omsettelighet av OPS-aksjer noe som vil presse kapitalleien nedover Vår anbefalte struktur finansiell lease og fast indeksering gir «best» kapitalleie for kommunen, estimert til i overkant av 6% av prosjektkostnaden det første året 22

23 Takk for oppmerksomheten Agenda Trond V. Thomson Head of Corporate Finance SpareBank1 Markets Kontor: Mobil: Epost: Geir D. Rønnestad Corporate Finance SpareBank1 Markets Kontor: Mobil: Epost: SpareBank 1 Markets Olav Vs gt Oslo, Norge Tel: Fax:

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Deloitte. Utredning - «Eier eller leie» Sandnes Eiendomsselskap KF Att: Torbjørn Sterri. Stavanger 11. august 2014.

Deloitte. Utredning - «Eier eller leie» Sandnes Eiendomsselskap KF Att: Torbjørn Sterri. Stavanger 11. august 2014. Sandnes Eiendomsselskap KF Att: Torbjørn Sterri Deloitte AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus 4066 Stavanger Telefon: 51 81 5600 Telefax: 51 81 5601 www.deloitte.no Stavanger 11. august 2014. Utredning

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER KURSDAGENE 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 5 600 Aksjonærer i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS («GEU») 71 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 80 % 80 % Stella (Logistikk Sverige) Waterfront

Detaljer

Aquarama - OPS KrisAansand kommune BRG og Kruse Smith. Estate konferansen 11.9.14 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom

Aquarama - OPS KrisAansand kommune BRG og Kruse Smith. Estate konferansen 11.9.14 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom Aquarama - OPS KrisAansand kommune BRG og Kruse Smith Estate konferansen 11.9.14 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom KRUSE SMITH - FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse

Detaljer

Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør

Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør DiFi 21.11.2014 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom Aquarama i Kristiansand

Detaljer

Evaluering av OPS i vegsektoren

Evaluering av OPS i vegsektoren Knut Sandberg Eriksen, TØI Harald Minken, TØI Glenn Steenberg, Dovre International AS Thorleif Sunde, Dovere International AS Karl-Erik Hagen, KEH-Consult TØI rapport 890/2007 Evaluering av OPS i vegsektoren

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vårsemesteret 2014 Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie En investeringsanalyse for perioden 1994-2013 Marte Eltvik Lien og Christopher Egeland Sæbø Veileder: Ola

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2013

Investorbrev nr. 1-2013 Investorbrev nr. 1-2013 7. februar 2013 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer:

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid

Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Nye Søreide skole Offentlig Privat Samarbeid Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Kjell-André Honerud Bergen 20. februar 2013 Tema 1. Presentasjon av prosjektet 1. Behov 2. Politisk forankring 2. Valg

Detaljer

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Hvorfor bytte? Grunnene kan være flere. Blanding av økonomi og psykologi: Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe? Eie eller

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer