Innhold. Fylkesvegplan , vedtatt juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Fylkesvegplan 2014-2017, vedtatt juni 2013"

Transkript

1 Innhold 1 Om fylkesvegplanen Transportsystemet i Nord -Trøndelag Fylkesvegnettet Fylkeskommunens øvrige transportansvar Andre aktører i transportsystemet Mål Strategi og økonomi Økonomiske rammer Uforutsette hendelser fylkeskommunalt fond Måloppnåelse i inneværende planperiode Investeringer Trafikkforvaltning Trafikkbelastning Fartsnivå Trafikksikkerhet Ulykkessituasjonen Miljø Nasjonale og lokale målsetninger Klimaplan for Nord-Trøndelag Bekjempelse av fremmede arter Oppfølging av EUs vanndirektiv Støy Luftforurensing Veg gjennom gårdstun Drift og vedlikehold Kontraktstyper Prisstigning, underbudsjettering og forfall Standard på asfaltdekker Vegstandard og standardglidning Side 1 av 52

2 11 Fornyingsprosjektet Gang- og sykkeltrafikk Vegutstyr Veglys Oppmerking og skilting Rekkverk Bruer og fergekaier Bruer med behov for vurdering av levetid Prosjekt alkaliekiselskader Skader på mindre bruer Bruer med behov for utvidet vedlikehold Fergekaier Asfaltstrategi Kostnader Prioriteringer innenfor asfaltstrategien Trafikksikkerhet i forsterkningsprosjekter Trekkrør i forbindelse med utbedring og asfaltering Strekningsvise investeringer Bompengeprosjekt Strekningsvise investeringsprosjekt uten bompenger Handlingsprogram Strekningsvise investeringer Mindre investeringstiltak Planlegging Definisjoner Øvrige dokument Referanser Side 2 av 52

3 1 Om fylkesvegplanen Fylkesvegplan for viser prioriteringene av investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i planperioden. Planen er også en informasjonskilde for andre offentlige etater, interessegrupper samt vegbrukere i sin alminnelighet. Det viktigste grunnlaget for planen er Strateginotat for Fylkesvegplan i som ble behandlet i fylkestinget i juni 2012 (fylkesting-sak nr. 12/36), og vedtatt økonomiplan (fylkestingsak nr. 12/75) iv. Strateginotatet bygger i stor grad på de prinsippene som ble lagt i inneværende planperiode gjennom fylkesvegplan for ii (fylkestingsak nr. 11/55) De tre midtnorske fylkene (Nord- Trøndelag, Sør -Trøndelag og Møre og Romsdal) vedtok våren 2012 en felles Regional transportplan for Midt-Norge iii (fylkestingsak nr. 12/18). Hovedformålet med Regional transportplan er et samordnet innspill til Nasjonal transportplan (NTP), med vekt på å se alle transportformer i sammenheng. Økt rammeoverføring til samferdselsformål, slik at fylkeskommunene er i stand til å løse utfordringene, er det viktigste innspillet fra et samlet Midt- Norge. Satsningsområder som angår fylkesveger i den Regionale transportplanen er rassikring, reduksjon av vedlikeholdsetterslepet og at framtidig forfall av vegnettet forhindres. Disse satsningsområdene er i samsvar med prioriteringer i Strateginotatet. Økt aktivitetsnivå i forrige vegplanperiode ( ) ga utfordringer sammenlignet med tidligere planperioder. Nå er situasjonen snudd. Vedtatt økonomiplan for iv (fylkestingsak nr. 12/75) gir betydelige utfordringer med å nå de målsetningene som er uttrykt for kommende planperiode. Det er et stort sprik mellom de forventningene som innspillene fra kommunene avspeiler, prioriteringer og satsningsområder i Strateginotatet på den ene siden, og størrelsen på rammene for drift, vedlikehold og investeringer på den andre siden. Den storstilte satsningen på vegsida de siste årene, må nå reduseres som følge av reduserte økonomiske rammer. Til tross for noe redusert handlingsrom i forhold til forrige vegplanperiode, viser handlingsprogrammet bakerst i denne fylkesvegplanen, at det fortsatt er rom for mange tiltak som gir et løft for vegstandarden i fylket. 2 Transportsystemet i Nord -Trøndelag Transporttilbudet internt i Nord-Trøndelag og over fylkesgrenser består av infrastruktur som veger, flyplasser, jernbane, båt- og fergekaier. Her tilbys et rutetilbud for tog, båt, buss og fly, samt skysstilbud gjennom taxi, skoleskyss, tilbringertransport og transport for funksjonshemmede. En god infrastruktur er viktig for frakt av gods og folk og nødvendig for regional utvikling. Fylkesvegplanen omhandler ett av elementene i den fysiske delen av transportsystemet, selve fylkesvegnettet. De øvrige delene av transportsystemet vil bare kort bli omtalt i dette kapittelet. Side 3 av 52

4 2.1 Fylkesvegnettet Fylkesvegnettet består av kjøreveger med tilhørende holdeplasser, bruer, tunneler, fergekaier og gang- og sykkelveger. I forbindelse med forvaltningsreformen og overtakelsen av riksveger i 2010, ble fylkesvegnettet i Nord-Trøndelag delt i 4 funksjonsklasser A-, B- C- og D-veger. I fylkestingsak sak nr. 11/55 ble følgende inndeling vedtatt: Vegkategori Andel A Regionale hovedveger med tilnærmet riksvegfunksjon 5-15 % B C Veger mellom kommunesenter og veger som har regional funksjon (næringstrafikk og/eller felles bo- og arbeidsmarked) Forbindelse til større tettsted eller kommunesenter, alternative veger for veger med regional funksjon % % D Lokalveg som forbinder bygder/grender og har lokal hovedfunksjon % Tabell 1 Klasseinndeling og fordeling av fylkesvegnettet i Nord-Trøndelag Med denne inndelingen av vegnettet følger prinsipielle avklaringer rundt standard for drift og vedlikehold, hvilke regler som skal gjelde for avkjørselstillatelser og avstand til byggegrense, reklameskilting og annen skilting fastlagt. Dette bidrar til en reduksjon av antall enkeltsaker i saksbehandlingen. Følgende kriterier ble vurdert i arbeidet med funksjonsinndelingen: 1. Administrative grenser (kommune-, fylkes- og riksgrense) 2. Administrative knutepunkt som kommunesenter, grendesenter og skoler 3. Trafikkmengde andel lange kjøretøy 4. Næringstrafikk logistikk-knutepunkt 5. Persontransport (arbeidspendling) 6. Fritidstrafikk 7. Beredskap (alternative kjøreruter) Gjeldende funksjonsinndeling ser ut til å ha truffet relativt bra. Det foreslås ikke endringer i inndelingen i fylkesvegplan for Nord Trøndelag fylkeskommune (NTFK) har ansvar for 3004,3 km fylkesveger med 656 bruer, 13 tunneler og 9 fergekaier. Det er vedtatt at fylkeskommunen skal overta 4 fergekaier som i dag er kommunale. I tillegg til å ta over det gang- og sykkelvegnettet som lå langs riksvegene, har fylkeskommunen fra 2013 også tatt over ansvaret for gang- og sykkelveger langs fylkesveger fra kommunene. Fylkeskommunen har nå ansvar for omlag 161 km gang- og sykkelveger og 50 km fortau. Fylkeskommunen drifter 6 fergesamband. Side 4 av 52

5 Figur 1 Fylkesvegnettet i Nord-Trøndelag Side 5 av 52

6 2.2 Fylkeskommunens øvrige transportansvar Med unntak av tog og flytilbud, har fylkeskommunen ansvar for all kollektivtransport og skolekjøring. Det lokale busstilbudet i kommunene er i stor grad samkjørt med skoleskyss, som er en lovpålagt oppgave. I tillegg tilrettelegges det for tilbud om transport for funksjonshemmede (TT transporten) i hele fylket. Fylkeskommunen har løyvemyndighet for taxikjøring og for all transportvirksomhet i næring som drives fra fylket. Hurtigbåtforbindelsen Namsos-Rørvik-Leka er Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt ansvar, og sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune har fylkeskommunen ansvar for hurtigbåtsambandet mellom Vanvikan og Trondheim. 2.3 Andre aktører i transportsystemet Fylkeskommunen har ikke direkte ansvar for de øvrige delene av transportsystemet i fylket, men er aktivt med i debatten om transportsystemet som helhet. Staten har ansvar for 352 km riksveg i Nord-Trøndelag med 207 bruer og 6 tunneler. E6 er 285 km mellom fylkesgrensene i nord og sør, og E14 fra Stjørdal til riksgrensen ved Storlien er 67 km. Det er ingen fergesamband på riksvegene i Nord-Trøndelag. Det er gang- og sykkelveganlegg langs 43 km av riksvegene. Det er også et betydelig kommunalt og privat vegnett i fylket. Flere godsoperatører og staten ved Jernbaneverket og Norges statsbaner (NSB) har ansvar for skinnegang og togtilbud også i Trøndelag. Det er en rekke gods- og fiskerihavner i langs kysten og i flere av fjordene. Kommunale eller interkommunale havnevesen har ansvaret for disse. Avinor har ansvar for Værnes, Namsos og Rørvik lufthavner. En rekke andre aktører som private, næringsliv, organisasjoner og offentlige er interessenter til transportsystemet. Disse er brukere, leverandører, premissgivere og arbeidstakere som høres og gir innspill når transportsystemet står på dagsorden. 3 Mål Nord -Trøndelag fylkeskommune sitt overordnede mål i transportpolitikken er - - å tilby et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Målene konkretiseres gjennom kravspesifikasjonene som settes i drifts- og vedlikeholdskontrakter og gjennom de prioriteringene som gjøres av investeringstiltak i handlingsprogrammet. Side 6 av 52

7 4 Strategi og økonomi Sommeren 2012 vedtok fylkestinget et strateginotat i som la grunnlaget for de strategier som arbeidet med denne fylkesvegplanen skulle bygge på. I oktobertinget, sak 12/41, ga fylkestinget sine innspill til Nasjonal transportplan v, der hovedbudskapet var behovet for økte bevilgninger til fylkeskommunene for å håndtere etterslep og økte drift og vedlikeholdskostnader på fylkesvegene. Fylkestinget støtter også foreslått økt prioritering av drift og vedlikehold og tiltak for å utbedre forfall. Som et innspill til Nasjonal transportplan har de tre midtnorske fylkene utarbeidet en felles Regional transportplan for Midt-Norge iii Det viktigste innspillet fra et samlet Midt-Norge er økt rammeoverføring til samferdselsformål, slik at fylkeskommunene er i stand til å løse utfordringene. Hele samferdselsområdet har i fylkestingets økonomibehandling iv blitt tildelt en felles ramme, og regnskap føres for samferdselsområdet som helhet. Storparten av investeringsrammene går til veg, mens driftsmidlene fordeles mellom drift og vedlikehold av vegnettet og det øvrige transport- og skyssansvaret til fylket. Det har vært stor satsing på vegsida de siste årene, med toppår i år 2013, der 408 millioner kroner skal brukes til investeringer og 279 millioner kroner til drift og vedlikehold. Økonomiske rammer for fylkesvegplan er satt opp i samsvar med fylkestingets økonomiplanvedtak for iv. Rammene fører til at det blir en betydelig utfordring i fylkesvegplanen for perioden , å nå de målsettingene som ble skissert i strategidokument for fylkesvegplan i og Regional transportplan iii. Tabell 2 viser rammer for drift og vedlikehold og investeringer for perioden , og også tilsvarende for vegplanperioden Tallene er direkte sammenlignbare, da alle tidligere tall er oppjustert til 2013-kroneverdi, og justert til 2013-momsregime. Tallene i økonomiplanen er også i 2013-kroneverdi. På investeringssida går det fram at det i perioden vil være 443 millioner kroner mindre til vegformål enn i opprinnelige budsjetter for perioden Regnskap og budsjett 2013 Budsjett Vegplanperiode Sum Økonomiplan Vegplanperiode Drift og vedlikehold Investering Tabell 2 viser i de økonomiske rammene for kommende vegplanperiode ( ), og inneværende planperiode i 2013 kroner. For å få tallene sammenlignbare, er tallmaterialet for investeringer inneværende periode justert som følge av at momsfritaket på veg er opphevet fra Beløpene for 2017 er en videreføring av økonomiplanens 2016-beløp Side 7 av 52

8 På driftssida vil behovet for midler øke med ny skjerpet driftsstandard og overtakelse av flere gangog sykkelveger, gatelys og ferister. Men de budsjetterte driftsmidlene vil holde seg på 2012 nivå ut 2013 og reduseres med ca. 40 millioner kroner i kommende planperiode i forhold til inneværende periode. Det er klare regler for hvilke tiltak som skal dekkes over drift- og vedlikeholdsbudsjettene innenfor de årlig statlige tildelingene, og hvilke tiltak som kan finansieres med låneopptak. Investeringstiltak kan finansieres med lån og kan defineres som tiltak som løfter vegens standard i forhold til opprinnelig standard. Aktivitetsnivået må tilpasses de økonomiske rammene. Det er en målsetning stadig å finne mer økonomisk smarte måter å gjøre ting på, men potensialet er ikke stort nok til å unngå redusert aktivitetsnivå når rammene reduseres. Midlene som er avsatt til investering er foreslått å ha følgende prosentvise fordeling innenfor de ulike programområdene: Investeringsmidler Fylkeskommunal ramme (%) 1. Strekningsvise investeringer (a + b + c ) 58 a. Bompengeprosjekt 34,9 b. Strekningsvise prosjekt uten bompenger 10,3 c. Fornyingsprosjektet 13,3 2 Mindre investeringstiltak (a + b + c + d+ e) 37 a. Mindre utbedringer (i + ii + iii + iv) 28,2 i. Forsterkning 10 tonn asfalt (17,4) ii. Punktvis forsterkning (1,1) iii. Bruer (9,2) iv. Underganger/flaskehalser (0,5) b. Gang-/sykkelveger 5,7 c. Trafikksikkerhetstiltak (i + ii) 2,5 i. Trafikksikkerhetstiltak fylkesveg (1,6) ii. Trafikksikkerhetstiltak kommuneveg (0,8) d. Miljø- og servicetiltak 0,4 e. Kollektivtransort og universell utforming 0,6 3 Planlegging 4 Sum investeringer ( ) i prosent 100 Tabell 3 Foreslått prosentvis fordeling av investeringsmidlene i Fylkesvegplan Ikke alle tiltak som er vedtatt utført i inneværende planperiode vil være ferdigstilt ved overgangen til kommende planperiode. Dette gir bindinger på noen av programområdene, der de uprioriterte tiltakene som er oppført først på listene må ferdigstilles før tiltak på prioriteringslistene gjennomføres. Planen inneholder også bindinger i som følge av forskotteringsvedtak. Side 8 av 52

9 4.1 Økonomiske rammer Fylkestinget fastsetter rammen for samferdselssektoren gjennom årlige vedtak om årsbudsjett og økonomiplan, sist i sak 75/12 iv. Av økonomiplanen , og fylkestingets vedtak i sak 75/12 framgår at det innføres en handlingsregel for lånegjeld fra Handlingsregelen begrenser låneopptakene i årene framover, og det kan ikke investeres like mye på veg som føringene i strateginotat i fylkestingsak 12/36 i la opp til. Forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) ble lagt fram i midten av april Rammetilskuddet til fylkeskommunene skal ifølge planen økes med ti milliarder kroner i perioden ,75 milliarder er varslet i første fireårsperiode. Fordelinga av disse midlene vil ikke bli kjent før i statsbudsjettet for (se kapittel 11) om fornyingsprosjektet og omtale i Økonomistrategi vi). Fylkestinget vedtar hvordan disse midlene skal brukes. I planperioden kan det komme tilleggsbevilgninger som følge av nasjonal satsning på ulike områder. Dette kan for eksempel være midler for økt satsing innenfor kollektivområdet, universell utforming og forebygging mot skred. I kapittel 18 om handlingsprogrammet, foreslås prioriteringer innenfor hvert av programområdene med utgangspunkt i en fordeling av de økonomiske rammene som er vedtatt i økonomiplanen iv. Om staten øker rammene til fylkesveger, vil det gi muligheter til å gjennomføre flere tiltak enn det som foreslås i prioriteringslistene. For å sikre handlekraft settes det opp ei marginalliste innenfor hvert programområde. Tiltak som er ført opp i marginallistene blir gjennomført om et tiltak på prioriteringslistene av en eller anen grunn må utsettes eller kuttes ut, eller om tiltaket skulle koste mindre enn antatt. I NTP som Stortinget skal behandle i juni 2013, foreslås det at rentekompensasjonsordningen for veg avvikles fra Staten har i forslag til NTP varslet at den vil følge opp kompensasjonen som allerede er gitt for årene , videre i årene framover, som omtalt i Økonomistrategi vi. 4.2 Uforutsette hendelser fylkeskommunalt fond Utbedring av skader på fylkesvegene etter flom og skred har i økende grad ført til ekstrakostnader. Omfanget av slike uforutsette hendelser ser ut til å øke i tråd med de varslede klimaendringene. Ekstrakostnadene må i utgangspunktet dekkes innenfor de bevilgede økonomiske rammene. Det søkes om statlige ekstramidler for å dekke ekstrakostnadene helt eller delvis, men dette er usikre bevilgninger. Staten vurderer behov for skredsikringsmidler som skjønnsmidler i rammetilskuddet. En del sikringsarbeider i regi av Norges vassdrags og energivesen (NVE) er relevante for Nord-Trøndelag. De skjønnsmidlene som tildeles ut fra behov, vurderes mer for skred ovenfra (snø, is, jord og stein). Disse midlene har vist seg lite dekkende for å forebygge leirskred, som er den dominerende skredtypen i Nord-Trøndelag. I fylkeskommunens budsjett for 2013 er det avsatt et fond på 5 millioner kroner som kan benyttes til igangsetting etter flom og skred. Fondets størrelse er dekkende for mindre hendelser og vil fungere som en buffer inntil det finnes alternativ finansiering eller eventuelle omdisponeringer er vedtatt. Det er et mål at fondet holdes på samme nivå i årene framover. Bruk av fondet må «tilbakebetales» med eventuelle ekstraordinære bevilgninger fra staten, eller over de ordinære budsjettene. Side 9 av 52

10 5 Måloppnåelse i inneværende planperiode 5.1 Investeringer Følgende resultater er oppnådd investeringssiden i perioden : Fylkesveginvestering FVP Oppfylling Fylke Forbruk Forbruk Forbruk Prognose Antatt forbruk Avvik i % 2013-kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr 2013-kr Strekningsvise investering % Mindre utbedringer % Forsterkning 10 t asfalt % Punktvis forsterkning % Bruer % Flaskehalser/andre tiltak % G/S-veger % Trafikksikkerhetstiltak % Miljø- og servicetiltak % Kollektivtiltak % Planlegging % Sum % Tabell 4 oversikt over investeringer i 2010,2011, 2012, og prognose for 2013 (beløp i 1000 kr) Som Tabell 4 viser er måloppnåelsen på 96 %, men det er betydelige avvik mellom investeringsområdene. Litt forenklet kan det oppsummeres ved at Fv. 17-prosjektet kommer vesentlig senere i gang enn forutsatt i inneværende fylkesvegplan. Dette er kompensert med å gjennomføre prosjekt fra marginallistene til å øke måloppnåelsen. Det er derfor brukt mye mer penger på områdene «Forsterkning 10 tonn asfalt» og «gang- og sykkelveger» enn forutsatt. I tillegg er posten «planlegging» økt betydelig. Dette skyldes i hovedsak mye større kostnader til geoteknikk enn forutsatt. For de øvrige postene er det mindre avvik. I tiden etter at fylkesvegplanen for ble vedtatt, har det vært en utvikling i kostnadene til forsterking med asfalt. Den er høyere enn den generelle prisveksten. Dette skyldes i hovedsak en endring i markedssituasjonen, og at tilstanden på det vegnettet som nå forsterkes er dårligere enn forutsatt. Erfaringene som er høstet av gjennomførte prosjekt, viser noe behov for endring i utførelsen. De fylkesvegene det var minst utfordringer ved å forsterke, er nå forsterket. Utviklingen har ført til en økning av de gjennomsnittlige prisene for disse forsterkningsoppdragene med over 50 %. Kostnaden ble anslått til om lag kroner per løpemeter i 2008, mens erfaringene nå viser en kostnad på kroner til kroner per løpemeter. Dette vil ha konsekvenser for kommende fylkesvegplanperiode ( ). Kostnaden med trekkrør for bredbåndfiber inngår i kostnadene som er beregnet for å få økt bæreevnen til 10 tonn med asfalt. Side 10 av 52

11 Rapportering av måloppnåelse ved å sammenligne status fra utgangen av forrige vegplanperiode ( ) med forventet status ved utgangen av inneværende periode ( ), er ikke helt enkelt, siden fylkeskommunen gjennom forvaltningsreformen fikk ansvar for 1236,8 km mer veg fra Tabellen under viser derfor ingen sammenligning med tidligere planperioder, bare forventet status ved utgangen av 2013: Målekriterium Forventet reell status per 31/ Lengde fylkesveg i km 3004,3 10 tonn tillatt aksellast i km 2489,3 Fast dekke i km 2379,3 Lengde grusdekke i km 625 Lengde fv med ÅDT minst 300 og grusdekke i km 1 10 Antall underganger med fri høyde <4m 2 7 Gjennomsn. antall trafikkulykker med personskade pr. år i perioden Antall ulykkespunkt med mer enn 4 trafikkulykker på 100 m veg på 5 år 0 Antall personer utsatt for luftforurensning over nasjonale mål 0 Antall plaget av vegtrafikkstøy fra fylkesveg 1229 Antall som har over 42 dba innedørs støynivå p.g.a fylkesvegtrafikk 0 Lengde gang/sykkelveglangs fylkesveg i km Antall gårdstun med fylkesveg gjennom gårdstunet 4 56 Tabell 5 Status Forutsatt måloppnåelse i 2013 ut fra rammene i fylkesvegplanen for perioden r i FVP Trafikkforvaltning 6.1 Trafikkbelastning Statens vegvesen har i mange år hatt omfattende trafikktellinger på vegnettet. Dette ble i 2007 og 2008 forsterket for å få enda bedre trafikktall på fylkesvegnettet. Disse tellingene viser rimelig god overensstemmelse med tidligere benyttede tall. Da det opereres med gjennomsnittstall på 1 Trafikkvekst gjør at flere veger vil passere ÅDT 300 i planperioden 2 Det må bygges nye konstruksjoner for å oppnå krav til fri høyde i de sju gjenstående undergangene. 3 Ca 66 km overtas av fylkeskommunen i 2013 som følge av vedtak i fylkestinget sak 11/55 Felles fylkesvegplan Grunnlag for tallet er skiltregisteret skiltet gårdstun Side 11 av 52

12 strekninger, er disse i noen grad oppdelt mer for å få et bedre tall. Trafikktallene er revidert og noen strekninger har fått økt trafikk, mens den er redusert på andre. Figur 2 Trafikkbelastningen på fylkesvegnettet i Nord-Trøndelag 6.2 Fartsnivå Lavere fart er det billigste og mest virkningsfulle trafikksikkerhetstiltaket. Beregningsmodeller viser at antall trafikkulykker med personskade vil reduseres med 10 prosent dersom høyeste tillatte fart på fylkesvegene reduseres fra 80 til 70 km/t. Selv med vårt relativt lave ulykkestall vil det innebære at samfunnet årlig vil spare millioner kroner i ulykkeskostnader i Nord- Trøndelag. I 2011 ble hele vegnettet i landet gjennomgått for å oppdatere fartsgrensene utenfor tettbygd strøk, til de nye fartsgrensekriteriene som kom da. Dette førte blant annet til at flere strekninger fikk nedsatt fartsgrensen til 70 km/t. I 2012 ble fartsgrensene rundt alle skoler gjennomgått. Etter høringsrunder blant kommuner og politi, ble fartsgrensen vedtatt satt ned til 60 km/t på tilsammen 47 kilometer fylkesveg på strekninger innenfor en radius på 2 km fra skoler. Skilting som følge av dette vil bli gjennomført i Fartsgrensene på fylkesvegnettet framgår av Tabell 6 nedenunder Fartsgrense < 50 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t Andel av fylkesvegnettet 2 % 5 % 13 % 2 % 78 % Tabell 6 Andel av fylkesvegnettet med ulike fartsgrenser pr januar 2013 Side 12 av 52

13 7 Trafikksikkerhet I alle transportetatene brukes det store ressurser for å styrke sikkerheten. Siden de fleste alvorlige ulykkene skjer innenfor vegsektoren, foreslås en økning av innsatsen innenfor spesielle trafikksikkerhetsinvesteringer vesentlig. I samspill mellom flere aktører vil økt kontrollvirksomhet og en sikrere bilpark, bidra til at antall drepte eller hardt skadde reduseres ytterligere, uavhengig av trafikkvekst. Behov for trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegene er også knyttet til samfunnets krav til et effektivt, trafikksikkert og miljøvennlig transportsystem. Fylkeskommunen følger opp vegtrafikklovens 40 a ved at fylkets trafikksikkerhetsutvalg har ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vedtar en egen handlingsplan for trafikksikkerhet som følger fylkesvegplan perioden. 7.1 Ulykkessituasjonen Antall ulykker, drepte og skadde i perioden vises av tabellen under År Snitt Ulykker Drepte Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd Lettere skadd Tabell 7 Antall ulykker, drepte og skadde i perioden Miljø 8.1 Nasjonale og lokale målsetninger I gjeldende Nasjonal transportplan er et hovedmål for miljø at Transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. Transport skal ikke gi alvorlig skade på mennesker og miljø. Nødvendige tiltak i forhold til dette er avhengig av et bredt samarbeid mellom statlige, regionale og lokale myndigheter. De nasjonale målene er basert på tålegrenseprinsippet som igjen er basert på naturens tåleevne. Klimaendringer og tap av biologisk mangfold er de største miljøutfordringene innen transportsektoren. Etappemålene innen miljøområdet er knyttet til klimagassutslipp, NOx-utslipp, lokal støy og luftforurensning, naturmiljø, kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap, dyrket mark og utslipp av olje eller andre kjemikalier. Det er ikke gjennomført kartlegging langs fylkesvegene i forhold til naturmiljø, kulturminner, kulturmiljø eller kulturlandskap. Side 13 av 52

14 8.2 Klimaplan for Nord-Trøndelag I Fylkeskommunens klimaplan for Nord-Trøndelag er det satt opp flere strategier på innenfor samferdselsområdet som skal bidra til å redusere klimautslipp. For fylkesvegplanen er følgende strategier relevante : Sammenhengende utbygging av vegruter Sammenhengende gang- og sykkelvegnett omkring tettstedene Aktiv bruk av samordnet areal- og transportplanlegging i tettstedene 8.3 Bekjempelse av fremmede arter For å stanse tap av biologisk mangfold, er det blant annet nødvendig å bekjempe fremmede skadelige arter langs vegene i fylket. Fordi mange av de fremmede artene sprer seg så raskt, vil etter hvert mange av disse artene dominere store deler av vegkantene og føre til redusert artsmangfold, om tiltak ikke iverksettes. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og vegvesenet har etablert et samarbeidsprosjekt om kartlegging og bekjempelse av fremmede skadelige arter langs riksvegene i fylket. I fylkesvegplanen foreslås det å sette av midler til at også fylkesveger innlemmes i dette arbeidet. 8.4 Oppfølging av EUs vanndirektiv Langs riksvegene i fylket er det kartlagt potensielle problem knyttet til biologi, hovedsakelig vandringshinder for fisk, der vegnettet krysser elver/bekker. Dette er en del av oppfølgingen av EUs vanndirektiv. For fylkesvegnettet er det indikasjoner på noen mulige problemobjekt, og det anbefales at tilsvarende kvalitetssikring som er utført for riksvegene, også blir gjort for fylkesvegene 8.5 Støy Med bakgrunn i Forurensningsforskriftens kapittel 5, er støysituasjonen kartlagt langs de fleste av fylkesvegene. Kartleggingen er gjennomført langs veger som har trafikk stor nok til at kartleggingsgrensen på 35 dba kan forventes overskredet (ÅDT > 500). Boliger, skoler, barnehager og institusjoner er registrert. Antall personer pr boenhet er satt til 2,34 Lekv dba dba dba >70 dba Personer m støy ute ved fasade Lden dba dba dba > 42 dba Personer med støy inne Tabell 8 Antall personer som plaget av vegtrafikkstøy 5. Ekvivalentnivået er et energimessig gjennomsnittlig lydnivå over en gitt periode, det vil si den gjennomsnittlige lydenergien man har vært utsatt for over for eksempel 8 timer eller 24 timer. 6 Lden er et A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 db/10 db som ekstra tillegg for natt-kveld. Lden -nivået skal beregnes som gjennomsnittlig støybelastning over et år. Side 14 av 52

15 Langs fylkesveg er det beregnet at 1229 personer kan være plaget av vegtrafikkstøy boenheter er beregnet til å ha innendørs støynivå over 35 dba (kartleggingsgrensen), og 2 boliger har over 42 dba innendørs, som er tiltaksgrensen og som det planlegges utført tiltak i planperioden. 8.6 Luftforurensing Lokal luftforurensning er kartlagt langs de fylkesvegene der støy er kartlagt. Beregninger viser at ingen personer langs fylkesveg er eksponert for konsentrasjoner over de nasjonale målene for NO 2 og PM10 (svevestøv). På enkelte strekninger, særlig der det er grusdekke, vil de som bor eller oppholder seg langs vegen være plaget av støv og tilsmussing. Problemet vil for en stor del bli borte etter hvert som vegene får fast dekke. 8.7 Veg gjennom gårdstun I tillegg til å være et miljøproblem, representerer veg gjennom gårdstun et trafikksikkerhets- og framkommelighetsproblem. Problemets størrelse vil avhenge av trafikkmengden. Det er en målsetning å få lagt vegen utenom minst ett gårdstun årlig i planperioden. I Nord-Trøndelag er det skiltet gårdstun 56 steder langs fylkesvegnettet. Det er nærliggende å tro at det vil gå lang tid før vi har bygd oss bort fra dette problemet. Foruten ombygging, er aktuelt tiltak å begrense tillatt kjørehastighet til 30 km/t med fartsdempende tiltak som humper og innsnevringer. Dette forutsetter fast dekke. Mange av disse har allerede fartsgrense 30 km/t og tilhørende fartsdempende tiltak. 9 Drift og vedlikehold Kostnadene til drift og vedlikehold dekkes av de tildelte statlige rammene og ikke ved låneopptak. Vedlikehold utføres for å holde en viss standard på vegen og for å opprettholde vegkapitalen så langt det lar seg gjøre. Drift som snøbrøyting, strøing og renhold utføres for å ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet, men tiltakene tilfører ikke selve vegkapitalen mer verdi. 9.1 Kontraktstyper Nord-Trøndelag er delt opp i fem kontraktsområder hvor drift og vedlikehold lyses ut på anbud i femårige driftskontrakter. To av driftskontraktene er rene fylkesvegkontrakter, mens de tre øvrige kontraktene er felles for riks- og fylkesveger. I tillegg til driftskontraktene lyses det ut en rekke fagkontrakter (se Tabell 9) som av ulike grunner er holdt utenfor driftskontraktene. Noen kontrakter er spesialistoppgaver som asfalt, oppmerking, bruvedlikehold og elektro. Eller det kan være gunstig å ha kontrakter som omfatter hele fylket for å få en viss mengde å konkurrere på. Dette kan være oppgaver som rekkverksarbeid og skilting. Mange av oppgavene i driftskontraktene er vedlikeholdsoppgaver som bidrar til å opprettholde vegkapitalen. De fleste av vedlikeholdsoppgavene dekkes over driftsbudsjettet. Men tunge vedlikehold- og reinvesteringsstiltak som gir vegen en standardheving utover opprinnelig standard, kan innarbeides i investeringsbudsjettet. Dette gjelder for eksempel forsterkning av vegkroppen og oppgradering av bruer og tunneler. Side 15 av 52

16 Tabell 9 viser hvilke type drift og vedlikeholdsoppgaver som inngår i de i femårige driftskontraktene og hvilke vedlikeholdsoppgaver som lyses ut som ett- eller flerårige fagkontrakter, og som kan omfatte hele eller deler av fylket. Drift og vedlikeholdsoppgaver som inngår i femårige driftskontrakter Vinterdrift Grøfter- stikkrenner Kantslått Hullapping Renhold Grusing Vegutstyr Med mer Tabell 9 Ulike oppgaver utlyst i de ulike kontraktstypene Vedlikeholdsoppgaver som inngår i fagkontrakter Asfalt Vegmerking Grøntskjøtsel Rekkverk Fjellsikring Skiltfornying Veglys Bru og fergekai Pumper Elektro I tillegg til oppgavene som er nevnt over, omfatter driftskontraktene inspeksjon av vegnettet, beredskap, dokumentasjon, rapportering med mer. Disse oppgavene utgjør en vesentlig del av kostnadene for driftskontraktene. Kontrakt Varighet Km veg totalt Derav fylkesveg Kommuner 1701 Indre Namdal 1702 Ytre Namdal 1708 Namsos 1706 Stjørdal Steinkjer Grong, Høylandet, Namsskogan, Lierne og Røyrvik samt deler av Snåsa, Overhalla, Fosnes og Nærøy Vikna, Nærøy, Leka og deler av Bindal Namsos, Flatanger, Fosnes, Verran og deler av Overhalla og Namdalseid Meråker, Stjørdal, Frosta og Levanger Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Leksvik og Mosvik Tabell 10 viser driftskontraktene for riks- og fylkesveger i Nord- Trøndelag og hvilke tidsrom disse gjelder for. 7 Tidligere kontrakt nr 1705 inngår nå i nr og Side 16 av 52

17 I de første kontraktene ble det forespurt på priser som en fast pris på arbeidsoppgavene. Etter hvert har oppgavene i anbudene mer og mer blitt beskrevet med anslåtte mengder, der entreprenørene konkurrerer på enhetspris. For snøbrøyting og strøing, som entreprenøren har funksjonsansvar for, er enhetsprisen fastsatt i forkant av at kontraktene lyses ut. Eksempler på slike mengdeoppgaver er rensk av grøfter, lapping med asfalt og skifte av kummer og stikkrenner. Dette er arbeid som må bestilles innenfor tilgjengelig budsjett. Figur 3 Kontraktsområdene for riks- og fylkesvegnettet i Nord- Trøndelag Side 17 av 52

18 9.2 Prisstigning, underbudsjettering og forfall Prisstigningen på driftskontraktene har i flere år vært høyere enn den generelle prisstigningen. Prisene gikk ned i den første runden med konkurranseutsetting da produksjonsavdelingen ble utskilt fra Statens vegvesen i Etter dette ble kontraktene lyst ut i det åpne markedet, og prisene har hatt en kraftig økning. Dette har blitt kompensert både ved økte driftsbudsjetter, og ved at sårt tiltrengte midler til vedlikehold har gått med til å dekke drift. I tillegg har både økt trafikk og mer utfordrende vær og klima ført til økt vedlikeholdsbehov. Vedlikeholdsbehovet ble undervurdert i forrige planperiode, både i Nasjonal transportplan (NTP) og i fylkesvegplanen. Til sammen har det utviklet seg et gap mellom behov og rammer. Indeksen fra Statistisk sentralbyrå som brukes til å justere prisene i kontraktsperioden, har også vært høyere enn den indeksreguleringen fylkeskommunen har brukt i budsjetteringen. Vinteroppgavene som brøyting og strøing prioriteres. Dette fører til at sommerdrift og vedlikehold på områder som for eksempel stikkrenner, grøfter og vegdekker i år med dyre og krevende vintre blir gjort i mindre omfang enn nødvendig for å forhindre forfall. Oppgave Behov pr år Driftskontrakter Vedlikehold av asfaltdekker Oppmerking 32 8 Vedlikehold av skilt 16 4 Vedlikehold av bruer og fergekaier Vedlikehold av rekkverk Flom- og rassikring Nødvendige utbedringer, diverse Totalt Differanse i forhold til økonomiplan Tabell 11 Behov for midler til drift og vedlikehold (eksklusive moms i millioner 2013-kroner) Differansen mellom behov og disponible midler er stor (se Tabell 11). Det betyr at forfallet vil øke i planperioden. Redusert standard på vinterdrift vil frigjøre mer midler til tiltak som reduserer forfallsutviklingen. Fylkestinget har vedtatt at de drifts- og vedlikeholdsstandardene som Statens vegvesen styrer etter på riksveger også skal gjelde for fylkesveger. Vedlikeholdsstandardene er definert i Håndbok 111, «Drift og vedlikehold». Før revisjon av håndbok 111 var strøstandarden i Nord-Trøndelag satt høyere på lavtrafikkerte veger enn i håndboka. Ved revisjon av håndbok 111 ble standarden for strøing hevet til det nivået Nord -Trøndelag har ligget på. Hvis det blir tvingende nødvendig å redusere på drift for å sikre vedlikehold, er redusert standard på vinterdrift, tiltak som forventes å gi stor økonomisk betydning. 8 Totalt årlig behov er 105 millioner kroner for å holde forfallet i sjakk. Oppgitt behov forutsetter at differansen tas via strekningsvise investeringstiltak. 9 Et eget bufferfond på 5 millioner kroner årlig er etablert 10 Som strøm, vedlikehold av veglys, parkmessige anlegg og andre avtaler Side 18 av 52

19 9.3 Standard på asfaltdekker Når det gjelder dekketilstand på fylkesvegene i Nord-Trøndelag, er det en negativ utvikling når vi ser på både spor og jevnhet. Målinger utført i 2012 viser at andel av vegene med dårlig og svært dårlig dekketilstand er 50,5 % (16,9 % svært dårlig og 33,6 % dårlig). Det vil si at drøyt 1000 km av vegnettet har dårlig/svært dårlig dekketilstand. Andel av dekker med dårlig og svært dårlig sportilstand, er 15,3 %. Andel av dekker med dårlig og svært dårlig jevnhetstilstand, er 37,6 %. Begge har en negativ utvikling. Samtidig er det viktig å være klar over at det er flere faktorer som påvirker dekketilstanden men som ikke blir registret på spor- og jevnhetsmålingene som utføres årlig. Spordybde og ujevnhet (IRI) er inndelt i 5 klasser og summert. Totalsummer er redusert med henholdsvis 6 % og 1,5 % for overlapp dårlig og svært dårlig. Tabellene under viser utvikling i dekketilstand de siste 5 årene. Figur 4 Diagrammet viser hvor stor andel av vegnettet som har dårlig og svært dårlig standard med tanke på både spor og IRI (jevnhet). Side 19 av 52

20 Figur 5 Sporutvikling på fylkesvegnettet. Den viser at i 2012 har 10 % av fylkesvegnettet i Nord-Trøndelag, spor over 20,3 mm. I nasjonal vegdatabank (NVDB) er det registrert knapt 2100 km med fast dekke i Nord-Trøndelag. Levetida for et asfaltdekke er anslått å være 14 år. Det koster omlag kroner å legge en kilometer asfalt 11. Dette vil gi et årlig behov på 105 millioner kroner for å holde dagens standard på asfaltdekkene. Med de siste års bevilgninger vil det i snitt gå 30 år før det asfalteres på nytt. Skadene i vegdekket er stedvis så stort at det er vanskelig å oppfylle driftskontraktene. Når det er spor i asfalten, greier entreprenørene for eksempel ikke å få bort snøen i henhold til kravene. 10 Vegstandard og standardglidning Etterslep og forfall beskriver i kostnader avstanden mellom eksisterende tilstand på vegen og den standarden vegen ville ha hatt om tilstrekkelig ordinært vedlikeholdstiltak hadde vært utført gjennom hele levetida. Etterslep oppstår i utgangspunktet på grunn av et lavere nivå på bevilgninger til vedlikehold og reinvestering enn det som er nødvendig for å opprettholde standarden. En veg som har forfalt vil ikke oppnå god nok standard bare med ordinært vedlikehold. Stadig ny kunnskap om hvordan vegen bør utformes for at den skal være godt framkommelig og trafikksikker, fører til stadige nye kvalitets- og standardkrav til vegbygging. Derfor vil også en veg der ordinært vedlikehold er utført etter de til enhver tids gjeldende krav, behøve oppgradering som løfter vegens standard til dagens kvalitets- og standardkrav. 11 gjennomsnittlig i asfaltkostnad i 2012 Side 20 av 52

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Handlingsprogram 2011-14 Høringsutkast mars 2010 1 Forord 3 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN 4 1.1 Generelt 4 1.2 Fylkesvegnettet 5 2. FØRINGER 9 2.1 Nasjonale

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Del 1: UTFORDRINGER Høringsdokument datert 7. desember 2012 Sør-Trøndelag fylkeskommune Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Høringsdokument del 1: UTFORDRINGER

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 for Statens vegvesen

ÅRSRAPPORT 2009 for Statens vegvesen ÅRSRAPPORT for Statens vegvesen Mars 2010 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 4 2. RAMMEBETINGELSER 5 2.1 PRISENDRING FRA 2008 TIL 5 2.2 TRAFIKKUTVIKLING 5 2.2.1 UTVIKLINGEN I 5 2.2.2 UTVIKLING I VEGTRAFIKK

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen ÅRSRAPPORT for Statens vegvesen Februar 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLET VURDERING 4 2. RAMMEBETINGELSER 6 2.1 PRISENDRING FRA 2003 TIL 6 2.2 TRAFIKKUTVIKLING 6 2.2.1 UTVIKLINGEN I 6 2.2.2 UTVIKLING

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Innhold 1 Forord... 3 2 Målsetning, strategiske føringer og ambisjoner... 3 3 Organisering av fylkesvegnettet og sams

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJON Økonomistyring Drift og vedlikehold av fylkesveger Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Sør-Trøndelags

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Kommunestyret innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 24.04.2014 kl. 19:00

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering Miljøpakken- status per 20.2.2013 Side 1 Evaluering av Miljøpakke Trondheim Miljøpakken for Trondheim ble vedtatt

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya Konseptvalgutredning Bergsøya Valsøya Ålesund Skei Region midt Oktober 2011 Forord Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Bergsøya Liabø omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2011-05-19 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE r TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV 3 (57)

Detaljer

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 FFD: 2/2006 FORORD Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 er en sammenslåing av tidligere planer, bl.a. Fylkesvegplan 1999-2007 med handlingsprogram 2002-2005, Transportplan

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Medlem av: Samferdselsdepartementet Boks 8010 Dep 0030 OSLO Vår dato: 2008-04-30 Vår ref: ohø Deres dato: 17. januar 2008 Deres ref: Statsråd Navarsete/ pressemelding

Detaljer