Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav"

Transkript

1 Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Murerarbeid Rehab av fasader 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 4 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side Innledning. Pussunderlag. Prosjekteksempler. Beskrivelsesmal. Redigering Klimapåkjenninger. Eksponeringsklasser. Toleranseklasser Funksjonskrav til puss og maling. Samvirke underlag - puss - maling. Valg av materialer Eldre pussfasader. Antikvariske hensyn. Etterisolering - innv./utv Tilstandskontroll av eksisterende pussfasade og pussunderlag KRAV TIL MATERIALER OG UTFØRELSE I NS 3420-NE:2008 side Orientering Omfang og prisgrunnlag. Mengderegler Krav til materialer Krav til utførelse Toleranser Kontroll av utførelse Definisjoner RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS side Generelt Etablering av eget kontraktsarbeid Rigg og Drift Nedrigging (ÅPEN) 5. PUSSARBEIDER PÅ UNDERLAG AV TEGL side Orientering. Prosjekteksempel. Pussdetaljer, koding Tilstandsvurdering. Skadeomfang. Utbedringsmetode Forarbeider. Rekonstruksjon av pussprofiler, sjablonger. Rep. av overdekninger Fjerning av maling Fjerning av puss Generelt Plane pussflater Kvaderfelt

2 Prosjekt: Weber-produkter Side: Hovedgesims mot tak Gesimsbånd og sålbenkbånd med skråpusset hylleflate (gesimshylle) Vindusomramminger i fasaden - Vindusgesimser og sideomramminger Topp- og sidefalser rundt åpninger i fasaden Pussornamenter Skråpussete avdekkinger Pussarbeider Generelle krav Forarbeider. Utbedring av underlaget Plane pussflater og kvaderfelt Hovedgesims mot tak Gesimsbånd og sålbenkbånd med skråpusset hylleflate (gesimshylle) Vindusomramminger i fasaden - Vindusgesimser og sideomramminger Topp- og sidefalser rundt åpninger i fasaden Pussornamenter Skråpussete avdekkinger Innpussing av enheter Gips- og stukkaturarbeider. Gipsornamenter Sivilingeniør Finn Madsø as

3 Prosjekt: Weber-produkter Side: Overflatebehandling. Malearbeider. Isolering. Fugetetting Malingfjerning Rengjøring (Åpen) Malearbeider på utvendig puss Malearbeider på utvendige pusshimlinger i verandautbygg Malearbeider på utvendige gipsdekorasjoner Tetting og isolering Metall- og blikkenslagerarbeider Takrenner og nedløpsrør Beslag Spesielle beslagarbeider 6. PUSSARBEIDER PÅ UNDERLAG AV LETTKLINKERBETONG, LECA side Orientering Tilstandsvurdering - Pusskader. Skadeomfang. Utbedringsmetode Utbedring av konstruksjonssprekker i underlaget Generelt Reparasjon av konstruksjonssprekker i puss og underlag Etablering av vertikale bevegelsesfuger Innslissing av horisontal fugearmering Utbedring av sprekker og riss i selve pussjiktet Reparasjon av større pusskader Prosjekteksempel Fasader mot sør og vest - Full ompussing Fasader mot nord og øst - Malingfjerning, sårutbedring, heldekkende sluttpuss PUSSARBEIDER PÅ UNDERLAG AV POREBETONG side Orientering. Prosjekteksempel Tilstandsvurdering - Pusskader. Skadeomfang. Utbedringsmetode Sikringstiltak. Forberedende arbeider - Etterforankring. Slissing (Åpen) Fjerning av puss Pussreparasjon på underlag av porebetong

4 Prosjekt: Weber-produkter Side: Tetting og isolering. Fugetetting Overflatebehandling. Malearbeider PUSSARBEIDER PÅ UNDERLAG AV STØPT BETONG side Orientering. Prosjekteksempel. Tilstandsvurdering. Skadeomfang. Utbedringsmetoder Tilstandskontroll ved oppstart Fjerning av maling og puss. Slissing og hulltaking. Rivearbeider Orientering Malingfjerning Fjerning av puss - ref. kap Slissing Rivearbeider - Riving av bygningsdeler Demontering, lagring og remontering av deler Reparasjon av betong- og armeringsskader - Komplett mekanisk reparasjon Betongrehabiliteringssystem Fasader Balkonger Forbehandling og avretting av betongunderlag

5 Prosjekt: Weber-produkter Side: Pussreparasjon på underlag av betong. Sluttpuss Generell krav Plane fasadeflater - Pussreparasjoner Plane falser i åpninger - Pussreparasjoner Hovedgesims mot tak- Pussreparasjoner Sluttpuss - alle flater Belegg- og malearbeider Utvendige malearbeider på betong - Fasader Utvendige beleggarbeider på betong - Balkonger Tetting og isolering. Fugetetting Metall- og blikkenslagerarbeider Takrenner og nedløpsrør Beslag VEDLEGG 1: Tegninger VEDLEGG 2: Bilder Henvisninger [1.1] NS 3420:2005 (utgave 3.4 juni 2005) Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. [1.2] NS 3420:2008 (utgave 4.0 oktober 2008) Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. [2.1] Byggforsk Håndbok 20: Mørtel - Mur - Puss. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo Henrik Dührkop (DK), Vitold Saretek (SE), Tenho Sneck (FIN), Sven D. Svendsen (NO). [2.2] Alf M. Waldum: Materialer for rehabilitering av eldre murfasader. Byggforsk Anvisning Norges byggforskningsinstitutt, Oslo [3.1] Fasaderehabilitering Mur-, puss- og malearbeider på fasader av murverk og betong. En Håndbok fra Norsk Puss- og Mørtelforening. Oslo [3.2] Arne Nesje m.fl.: Reparasjonshåndbok for puss- og malingsarbeid. Mur-Sentret og Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Oslo [4.1] MUR+BETONG nr : Kalkpuss til antikvariske bygninger. Riksantikvaren i samarbeid med Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU). 0. ORIENTERING Denne anvisningen er utarbeidet av Saint-Gobain Byggevarer as i samarbeid med NML - Norske Murmestres Landsforening og Håndverksmur AS. Anvisningen er ment å være et hjelpemiddel for prosjekterende ved beskrivelse av rehabilitering av pussfasader. Anvisningen gir eksempler på riktig bruk av produkter og løsninger fra Saint-Gobain Byggevarer as for rehabilitering og overflatebehandling av eldre pussfasader på bygg oppført før ca Anvisningen er bygget opp som en beskrivelsesmal basert på standard beskrivelsestekster og koder, samt krav til materialer og utførelse i siste utgave av NS 3420:2008 (utgave 4.0, oktober 2008). For å komprimere beskrivelsen og unngå gjentakelse av krav som er felles for flere delposter, er det avveket noe fra kodestrukturen i NS Dette er redegjort nærmere for i kap For den beskrivende kan det være vanskelig å spesifisere de enkelte sjikt som inngår i en komplett, flersjikts pussbehandling tilpasset de ulike underlag og pussdetaljer, klimapåkjenninger og funksjonskrav. Den

6 Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-6 beskrivende er derfor avhengig av leverandørens fagkunnskap og kompetanse, samt av dekkende produktinformasjon fra leverandøren, for valg av hensiktsmessige løsninger. Pusskonstruksjonene i denne anvisningen er forutsatt utført med alle delprodukter fra én og samme leverandør, Saint-Gobain Byggevarer as. Delproduktene er veldokumenterte kvalitetsprodukter som inngår i en gjennomprøvd systemoppbygging. Sammenblanding av delprodukter fra flere ulike leverandører frarådes, da dette kan forringe og skape usikkerhet mht. produktenes samhørighet og totalløsningens funksjonsdyktighet, og komplisere ansvarsforholdene ved eventuelle skadetilfeller. Saint-Gobain Byggevarer as går god for at de løsninger, material- og produktsammensetninger som er spesifisert for de ulike pusskonstruksjoner i denne anvisningen, gir gode helhetsløsninger som tilfredsstiller de grunnleggende funksjonskrav til hver enkelt pusskonstruksjon. Forutsetningen for dette er at materialer og produkter brukes i overensstemmelse med de aktuelle datablader, og at blandeanvisninger, lagtykkelser, tørkeog herdebetingelser, samt forutsetninger forøvrig m.h.t. underlagets beskaffenhet m.m. overholdes. Alle løsninger og materialvalg i denne anvisningen skal betraktes som veiledende og kan ikke erstatte en god, dyptgående og grundig prosjektering, basert på dekkende tilstandsanalyse av fasadene. Den prosjekterende må bygge opp sin egen beskrivelse ut fra foreliggende forhold og forutsetninger. Beskrivelsesmalen er å betrakte som et bibliotek der den prosjekterende kan hente ut komplette delposter for de enkelte arbeidsoperasjoner i beskrivelsen av den aktuelle fasaderehabiliteringen. Ansvarlige for prosjektet har vært Jonas Jalmerbrandt fra Saint-Gobain Byggevarer as, Hans Fallet fra Håndverksmur AS, og Rolf Tollefsen fra NML - Norske Murmestres Landsforening. Sivilingeniør Finn Madsø as har vært engasjert som fagredaktør for selve beskrivelsesmalen. En ekstern referansegruppe med representanter fra håndverkorganisasjoner, håndverksbedrifter og fra materialindustrien har bistått med kvalitetssikring av de tekniske løsninger som er presentert i anvisningen. Redaksjonen takker alle disse for verdifulle bidrag til arbeidet. Oslo, mai 2010 Jonas Jalmerbrandt Rolf Tollefsen Hans Fallet Saint-Gobain Byggevarer as Norske Murmestres Landsforening Håndverksmur AS

7 Prosjekt: Weber-produkter Side: FORUTSETNINGER OG KRAV 1.1 Innledning - Pussunderlag. Prosjekteksempler. Beskrivelsesmal. Redigering Pussunderlag. Prosjekteksempler Denne anvisningen beskriver løsninger og materialer som kan brukes i forbindelse med rehabilitering av eldre pussfasader. Med eldre pussfasader menes fasader i bygg oppført før Underliggende konstruksjoner er i denne anvisningen i utgangspunktet forutsatt utført som murte konstruksjoner av teglstein, lettklinkerbetongblokker eller porebetongblokker, samt plasstøpt betong. Beskrivelsesmalen er delt opp i egne kapitler med beskrivelseseksempler for hvert av disse fire materialunderlagene, Kap. 5-8, og med underoppdeling for de enkelte pussdetaljer og deloperasjoner i en komplett puss- og overflatebehandling, inkl. sluttbehandling med egnet maling. For hvert materialunderlag er det tatt utgangspunkt i ett konkret byggprosjekt, med innledende orientering om byggets utforming, alder og eventuelle vernestatus, samt pussfasadenes beskaffenhet og tilstand, skadetyper og skadeomfang. Det er så gitt eksempler på beskrivelse av komplette pussreparasjoner for de viktigste skadetyper på ulike pussflater og pussdetaljer, samt beskrivelse av tilhørende delarbeider inklusive sluttbehandling med egnet maling, beslagarbeider og fugetetting m.m.. Prosjekteksemplene er forsøkt valgt slik at de skal danne et godt utgangspunkt for å sette opp komplette beskrivelser for de aktuelle pussunderlag. I Kap. 2 er det angitt generelle krav til materialer og utførelse for pussarbeider generelt. I Kap. 3 er det vist eksempler på beskrivelse av poster for rigg og drift, NS 3420-A. Disse er helt generelle og ikke knyttet til et spesielt prosjekt Krav til materialer og utførelse I Kap. 2 er det gjengitt generelle krav til materialer og utførelse for pusskonstruksjoner fra NS 3420-N. Kravene er kodet på samme måte som i NS 3420 med en liten bokstav etterfulgt av et tall/løpenummer som følger: a) for omfang - se pkt. 2.1 b) for krav til materialer - se pkt. 2.2 c) for krav til utførelse - se pkt. 2.3 d) for krav til toleranser - se pkt. 2.4 e) for krav til kontroll - se pkt. 2.5 x) for mengderegler - se pkt. 2.1 NS 3420-N gir ikke dekkende anvisninger for rehabilitering av eldre pussfasader, og de generelle kravene i NS 3420 er derfor supplert med de spesielle kravene for rehabilitering av pussfasader som er lagt til grunn for angitte løsninger og Weber-produkter fra Saint-Gobain Byggevarer as. Disse spesielle Weber-kravene er kodet på tilsvarende vis som de generelle NS 3420-kravene, og med påfølgende løpenummer, men for å skille disse fra de generelle NS 3420-kravene, er de spesielle Weber-kravene skrevet i blått. Vedr. valg av pussmørtel og maling, se pkt. 1.3 og pkt

8 Prosjekt: Weber-produkter Side: Postgrunnlag i beskrivelsen - Endringer i forhold til NS 3420 Pussområder - Mengdeangivelse I beskrivelsemalen er det konsekvent benyttet følgende betegnelser for de ulike pussområder, og tilhørende nummerering i første siffer i koden etter punktum, ref. venstre del av tabellen under: Beskrivelsesmal NS 3420-N:2008 Pussområde Størrelse Siffer i koden Pussområde Siffer i koden Pussing Fjerning Pussing Fjerning av puss av puss NE2.- NY1.8- NE2.- NY1.8- Store flater (> 1 m 2 ) Store flater Småflater (0,5-1 m 2 ) Store lengder Flekkflater (< 0,5 m 2 ) Små områder Store lengder (> 1 m) Småflater Smålengder (0,2-1 m) Flekkflater Flekklengder (< 0,2 m) Smålengder Store ornamenter (³ 0,25 m 2 ) Flekklengder Små ornamenter (< 0,25 m 2 ) Ornamenter Områder Annet Betegnelsen områder brukes som samlekode for postgrunnlag med flere delposter 1-8 under samme beskrivelse. Hver delpost angis da med tilhørende kode skrevet med rød skrift: Pussing: NE2.1 - NE2.8 / Fjerning av puss: NY NY1.88. Ref. eksempel i pkt Dette muliggjør at alle poster kan beskrives og kodes på prinsipielt samme måte, samt at beskrivelsen kan komprimeres med flere delposter under samme beskrivelse/spesifiserende tekst. Se eksempel sist i dette delkapitlet. Til sammenligning er det i høyre del av tabellen vist betegnelser og koding i hht. NS 3420-N:2008, der oppdelingen i små områder medfører ett ekstra siffer i koden. Toleranseklasse for pussfasader I 2008-utgaven av NS 3420 er TOLERANSEKLASSE generelt sløyfet i den spesifiserende teksten for alle fag. Bakgrunnen for dette er at det i fellesbestemmelsene, NS 3420-Del 1, er innført såkalte normalkrav for toleranser for de ulike delprodukter og flater (separate krav til retning og planhet). Disse normalkravene er således bestemmende, dersom det ikke spesifiseres andre krav i beskrivelsen. Normalkrav for toleranser til fasader (yttervegger, utv. kledning) er i NS :2008 satt til toleranseklasse D. Dette avviker fra normal praksis for murte og pussete fasader, der toleranseklasse C er den som vanligvis blir krevd. Kravene til retningsavvik er dertil gjort vesentlig lempeligere enn tidligere, slik at det er et ytterligere misforhold mellom angitt normalkrav til toleranse i NS 3420 og normal praksis. I beskrivelsesmalen er det derfor konsekvent tatt med tilleggstekst for toleranseklasse sist i postgrunnlaget for alle pussposter under Andre krav: d) Toleranser. Toleranseklassene skal i hht. NS :2008 oppgis separat for planhetstoleranser (P-) og retningstoleranser (R-). I beskrivelsesmalen er det konsekvent benyttet toleranseklasse C for pussfasader, med unntak for pussprofiler som skal trekkes med sjablong, hvor det er benyttet toleranseklasse B. Fjerning av puss - Eksponeringsklasse I er alle poster for fjerning av puss i beskrivelsesmalen, med kode NY1.8-, er spesifiserende tekst og tilhørende siffer i koden for EKSPONERINGSKLASSE fjernet, ettersom denne informasjonen er irrelevant for fjerning av puss. Det må bero på en feil at denne er tatt med i postgrunnlaget i NS Armering av puss

9 Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-9 I NS 3420-NE er det i alle poster for puss medtatt spesifiserende tekst og tilhørende siffer i koden for ARMERING. I beskrivelsesmalen er dette konsekvent sløyfet, da armering kun vil inngå i et fåtall pussposter, og da kan tas med i den utfyllende teksten under Andre krav: a) Materialer. Endringer Alle poster i beskrivelsesmalen, der postgrunnlaget er endret i forhold til NS 3420, er angitt med en A etter siste siffer i koden. Dette er i hht. reglene i NS :2008. Dette omfatter nær samtlige poster i beskrivelsesmalen.

10 Prosjekt: Weber-produkter Side: Redigering av beskrivelsesmalen Kryssreferanser I beskrivelsesmalen er alle henvisninger til andre poster i beskrivelsen synliggjort med postnummer i mørkerød skrift. Dette er gjort for at henvisningene lettere kan finnes og endres av den beskrivende ved oppbygging av egen beskrivelse. Produktspesifikasjoner I beskrivelsesmalen er det angitt konkrete pussprodukter o.a. fra Saint-Gobain Byggevarer as i de enkelte poster. Produktnavnene er skrevet i blå skrift for å synliggjøre produktene. Pussprofiler I beskrivelsesmalen er alle puss- og gipsdetaljer i sammensatt pussfasade klassifisert med en alfanummerisk kode bestående av en bokstav og tosifret løpenummer. Dette er spesielt aktuelt for pussfasader på eldre teglbygg med mange pussdekorasjoner i form av profilerte trekninger og gesimsbånd, omramminger rundt vindusåpninger, vindusgesimser, samt eventuelle gipsdekorasjoner. For å forenkle omtalen av hver pussdetalj i de enkelte poster og spesifiserende tekster, er pussdetaljene nærmere beskrevet og kodet i innledende tekst til kapitlet, og så kortfattet henvist til i de enkelte poster og spesifiserende tekster, både for fjerning av puss, for pussing, og for maling av pussdetaljene. Dette er nærmere anskueliggjort i Kap. 5. Følgende koder er benyttet: Kode Pussdetalj F: Plane flater og delflater - fasadeflater, søyleflater, speilfelt, brystningsflater o.l. K: Kvaderfelt - innrutete pussfelt med rett eller profilert omramming rundt de enkelte felt, formet som horisontale kvaderbånd eller vertikale, innrutete kvaderstriper ved hushjørner o.a.. T: Plane trekninger og bånd (som må trekkes vha. pusslirer / kantbord) Plane sålbenker, topp- og sidefalser i åpninger, plane omramminger rundt åpninger, plane bånd i fasadene. P: Profilerte trekninger og bånd (som må trekkes med sjablong) Profilerte gesimsbånd, lokale vindusgesimser o/ vindusåpninger, omramminger rundt åpninger o.l.. S: Ornamenter - feltvise ornamenter, friser, gesimskonsoller, kannelerte søyleskaft (med vertikale riller og fordypninger), profilerte speilfelt (ikke plane), søylebasis (fotstykke) og søylekapitél (søylehode) o.l.. G: Gipsdekorasjoner Profilerte elementer av gips festet til veggunderlaget med lim/mørtel og mekaniske bolter (bærekonsoller under utkraget gesims, frisebånd langs gesims, friser og speilfelt, rosetter o.a.) Eksempel NE A PUSSKONSTRUKSJON OMRÅDER PUSSOVERFLATE: FINKORNET PUSS BYGNINGSDEL: PROFIL UNDERLAG: AV TEGL EKSPONERINGSKLASSE: 3 GRUNNINGSSJIKT: GRUNNING MELLOMSJIKT: GROVPUSS SLUTTPUSS: UTEN Lokalisering: Hovedgesims mot tak på hovedfløyen. Pussreparasjon av sårsteder der all puss er fjernet til rengjort teglunderlag. Dimensjon: P01: L H D = 47,8 m (samlet profillengde) 0,560 m (5 skift) 0,255 m (1 steinlengde) Andre krav: d) Toleranser Planhetstoleranseklasse PC / Retningstoleranseklasse RC NE2.4- LENGDE (> 1 M) - P01 M 5, NE2.5- ANTALL SMÅLENGDER (0,2-1 M) - P01 STK. 15

11 Prosjekt: Weber-produkter Side: NE2.6- ANTALL FLEKKLENGDER (< 0,2 M) - P01 STK Klimapåkjenninger. Eksponeringklasser. Toleranseklasser Pusskonstruksjon og tilhørende arbeider skal generelt utføres i hht. NS 3420 mht. krav til materialer og utførelse. Spesifiserte mengder i beskrivelsen er bestemt i henhold til måleregler som fremgår av NS Som hovedregel, når annet ikke er spesifisert, gjelder følgende krav til pusskonstruksjon på utvendige fasader i beskrivelsesmalen: Kontrollklasse: Normal kontroll (ref. NS 3420-NB, pkt. NB-e). Se senere pkt Eksponeringsklasse: Eksponeringsklasse 3 (ref. NS 3420-N, Tillegg A). Toleranseklasse: Toleranseklasse C (ref. NS , Tabell 1-3). Se senere pkt For spesielle eldre, bevaringsverdige pussfasader med mange pussdekorasjoner og detaljer o.a., kan følgende krav være aktuelle: Kontrollklasse: Utvidet kontroll (ref. NS 3420-NB, pkt. NB-e). Se senere pkt Eksponeringsklasse: Eksponeringsklasse 3 (ref. NS 3420-N, Tillegg A). Toleranseklasse: Toleranseklasse B (ref. NS , Tabell 1-3). Se senere pkt Toleransekravene er nærmere omtalt i pkt foran og i senere pkt Den prosjekterende må foreta det endelige valg av krav til ferdig pusskonstruksjon i hvert enkelt tilfelle. Prosjekteksemplene i Kap. 5-8 beskriver pussutførelse vurdert ut fra de lokale klimaforhold (eksponeringsklasse) og aktuelle bygningsmessige forhold. Puss på tilsvarende pussunderlag men i andre strøk av landet, og eventuelt med andre bygningsmessige forhold, kan kreve annen pussutførelse tilsvarende eksponeringsklasse 4. På Vestlandet og kyststrøk nordover er eksempelvis utsatte utspring i pussfasader, som sålbenker og gesimshyller, tradisjonelt alltid blitt avdekket med beslag, mens man på Østlandet ofte har utført disse detaljene uten beslag, kun pusset og malt, og da på spesielt eldre bygg som nå har fått vernestatus. Se senere pkt Funksjonskrav til puss og maling. Samvirke underlag - puss - maling. Valg av materialer Mørteltyper og krav i NS-EN Generelle krav til pussmørtler med mineralske bindemidler (kalk, sement) er gitt i NS-EN Standard pussmørtler for utendørs bruk (GP-mørtler, General Purpose Mortars) klassifiseres i utgangspunktet etter mørtlenes trykkfasthet (28-døgns fasthet etter standardisert prøvemetode NS-EN ) som følger : Mørtelklasse Trykkfasthet (28 døgn) CS I 0,4-2,5 N/mm 2 CS II 1,5-5,0 N/mm 2 CS III 3,5-7,5 N/mm 2 CS IV > 6,0 N/mm 2 For hver mørtelklasse skal mørtelfastheten målt etter 28 døgn ligge innenfor det angitte området for samtlige mørtelprøver i en standardisert prøveserie, dvs. ikke bare middelverdien for prøveserien. For luftherdende kalkmørtler (hydratkalk) og for hydrauliske kalkmørtler vil fasthetsøkningen etter 28 døgn kunne være betydelig, og fastheten kan være mangedoblet etter ½ - 1 år, mens sementbaserte mørtler har oppnådd det vesentligste av sin sluttfasthet etter 28 døgn. Dette må det tas hensyn til ved valg av mørtelklasse for de ulike mørteltyper og anvendelsesområder. Alle pussmørtler beregnet for utendørs bruk, skal ha deklarert frostresistens i henhold til tilsiktet bruk. I tillegg til trykkfasthet og frostresistens kan pussmørtler også klassifiseres etter andre egenskaper som det måtte stilles krav til, som heftfasthet, vannabsorpsjon, dampåpenhet, brannmotstand, varmeledningsevne. Dette blir ikke nærmere berørt i denne beskrivelsesmalen.

12 Prosjekt: Weber-produkter Side: Pussoppbygging. Samvirke Underlag - Puss - Maling En konvensjonell puss bygges opp av to eller flere ulike sjikt som alle har bestemte funksjoner. Dette er nærmere beskrevet i pkt. NS 3420-NE pkt. b5.1), se senere pkt Grunningen har tradisjonelt vært avgjørende for pusskonstruksjonens slagregntett, og skulle derfor påføres i et 3-5 mm tykt, heldekkende og tett sjikt med en mer bindemiddelrik mørtel enn for de påfølgende pussjikt. Sluttpussen hadde primært en estetisk funksjon, men med krav til nødvendig klimabestandighet. For nyere, moderne pussbehandlinger er pussoppbyggingen prinsipielt endret ved at grunningen nå ofte har fått en rent mekanisk funksjon ved å fungere som heftbro mellom pussunderlag og grovpuss, mens sluttpussen er erstattet med en maling i to eller flere strøk som skal ivareta pusskonstruksjonens slagregntetthet i tillegg til estetiske krav. Malingen skal da være diffusjonsåpen tilsvarende som for silikatmalinger o.a.. Testing i klimakarusell har dokumentert at denne type pussbehandling kan ha utmerket slagregntetthet og klimabestandighet ved riktig materialvalg. Ved sårreparasjon av eksisterende pussfasader, dvs. der hvor større eller mindre deler av opprinnelig puss skal beholdes, anbefales det imidlertid å benytte samme pussbehandling som opprinnelig, dvs. med konvensjonell pussoppbygging der grunningen skal fungere både som heftbro og som slagregntettende, heldekkende sjikt. I de tilfeller det vil være relevant, skal løsninger anbefalt i Murkatalogen og Byggforskserien benyttes Sluttpuss Sluttpussen i en konvensjonell tresjikts puss bør ikke være tynnere enn 3 mm, og bør derfor beskrives som en tynnpuss-behandling (ikke finpuss), ref. definisjoner i pkt Tynne finpussbehandlinger med 1-1,5 mm pusstykkelse har erfaringsmessig tendens til å flasse av underlaget etter noe tid, spesielt ved raske fukt- og temperaturendringer, og bør derfor unngås. Som alternativ til sluttpuss på fasader som skal males, anbefales å benytte grovpussen som sluttpuss. Grovpussen trekkes av og brettskures nøye til en plan, jevn overflate. Når mørtelen begynner å sette seg, dvs. størkne i overflaten, filses overflaten med filsebrett slik at det oppnås en finkornet til kornet overflate. For å oppnå en jevnkornet overflate uten skurestriper bør det benyttes en pussmørtel med største korngradering opp til 2 mm. Finpuss med pusstykkelse 1-1,5 mm bør bare brukes som sluttpuss i forbindelse med full ompussing av fasaden, og bør da påføres innen 1-3 døgn etter grovpussen Puss på eldre pussunderlag etter malingfjerning Ved alle reparasjon av eldre pussunderlag som har vært malt med organisk maling, og der større eller mindre deler av pussen skal bevares, er det forutsatt at all maling fjernes inn til rent, fast pussunderlag før ny sluttbehandling av pussen med tynnpuss og/eller egnet maling. Dersom pussunderlaget har tilfredsstillende struktur og fasthet etter malingsfjerning, bør det vurderes å sløyfe eventuell heldekkende tynnpussbehandling etter pussreparasjon av fasaden, og kun sluttbehandle den pussreparerte fasaden med 2-3 strøk egnet maling. Det vil alltid være rester av den organiske malingen i pussunderlagets porer etter malingfjerning, og det kan også være problemer å få fjernet all maling fra overflaten, avhengig av hvilken type maling som opprinnelig har vært benyttet. Både på Østlandet, og spesielt på Vestlandet, ble det før ca benyttet både linoljemalinger og komposisjonsmalinger (maling med en olje/limemulsjon som bindemiddel) på pussete murfasader. Disse malingtypene er vanskelig å fjerne og pussunderlaget derfor vanskelig å pusse etter malingfjerning, mens en énkomponent silikatmaling kan tilpasses slik at det oppnås god vedheft til underlaget. Etter malingfjerning bør det foretas en enkel perlekontroll av pussunderlaget ved påsprøyting av vann fra dusjflaske med finspreder. Dersom vannet viser tendens til å perle i pussoverflaten er dette tegn på gjensittende, organiske malingrester i pussunderlaget. Dersom det er nødvendig med reparasjon av overflatesår i pussoverflaten etter malingfjerning, og det anses påkrevet med en heldekkende tynnpuss for å oppnå tilfredsstillende finish i oveflaten, bør det foretas ytterligere rengjøring av pussunderlaget. Aktuelle tiltak kan være annen type malingfjerner (som løser problematiske oljerester), etsing, kalk- eller sandblåsing av pussunderlaget før pussing.

13 Prosjekt: Weber-produkter Side: Valg av pussmørtel Ved lokale sårreparasjoner i eksisterende puss, som i hovedsak er vurdert beholdt, er det i utgangspunktet benyttet samme mørteltype som i eksisterende puss, dvs. KC-mørtler (kalk-sement-mørtler), M-mørtler (mursement-mørtler), Hydrauliske kalkmørtler. Dette gjelder bl.a. for eldre bygg med vernestatus, der det kan være pålegg om bevaring av mest mulig av de originale materialer. For større pussflater og pussprofiler, der all eksisterende puss er vurdert fjernet til fast mur- eller betongunderlag, kan det være andre mørteltyper enn de opprinnelige som er valgt benyttet. Dette gjelder bl.a. pussutbedring på underlag av lettklinkerbetong, der det i dag alltid anbefales benyttet nettarmert fiberpuss, type Weber.base 261 Fiberpuss. Det er også skilt på valg av pussmørtel til vertikale fasadeflater og puss til mer klimautsatte, horisontale pussflater som skråpussete sålbenker og gesimshyller. Generelt må det brukes mer bindemiddelrike, sterkere pussmørtler til slike klimautsatte pussflater enn til vertikale fasadeflater. Dersom de horisontale pussflatene skal beslås, kan det imidlertid benyttes samme mørteltype som på fasaden for øvrig. I følge NS 3420-NE pkt. b5.1) skal pussmørtlers sammensetning tilpasses underlagets beskaffenhet og egenskaper og pussens forutsatte etterbehandling (type sluttpuss, type maling o.a.). Det skal spesielt tas hensyn til underlagets fasthet, porøsitet, sugeegenskaper, fukttilstand og eventuelle innhold av vannløselige og aggressive salter. Ved valg av pussmørtel til ulike underlag, kan følgende retningslinjer være veiledende for puss på vertikale flater i eksponeringsklasse 3: Underlag Hydraulisk bindende kalkmørtel Kalksementmørtel / Sementmørtel (K h- og KK h-mørtel) (KC-mørtel / C-mørtel) Grunning Grovpuss Sluttpuss Grunning Grovpuss Sluttpuss Teglmurverk, eldre: CSII - I CSII - I CSI CSIII - II CSII CSII (før ca. 1950) Teglmurverk, nyere: CSIII - CSII CSII CSII - I CSIII CSII CSII (etter ca. 1950). Murverk av Leca: CSIII CSIII - CSII CSII (etter ca. 1950) Murverk av porebetong: CSIV - III CSII CSII (etter ca. 1950) Støpt betong, eldre: CSIV - III CSIII - II CSII (før ca. 1960) Støpt betong, nyere: CSIV CSIII CSIII - CSII (etter ca. 1960) For eksponeringsklasse 4, f.eks. sålbenker, gesismshyller o.a. som ikke skal beslås, bør angitte mørtelklasser oppgraderes ett trinn. Hydrauliske kalkmørtler og luftherdende kalkmørtler vil normalt ikke kunne leveres med tilfredsstillende klimabestandighet og anbefales derfor ikke benyttet for slike tilfeller Valg av maling På underlag av tegl og lettklinkerbetong er det konsekvent valgt å benytte mineralsk maling, dvs. énkomponent silikatmaling el. tilsv., dvs. diffusjonsåpne og kapillærsugende malinger, som erfaringsmessig gir effektiv klimabeskyttelse av puss og murunderlag og rask uttørking gjennom malingsjiktet. På underlag av porebetong, samt på gipsdekorasjoner i pussfasader, benyttes derimot fortrinnsvis mer regnavvisende, organiske malingstyper med samtidig god diffusjonsåpenhet, type silikonharpiksmalinger el. tilsv.. På underlag av betong kan både silikatmalinger og silikonharpiksmalinger med fordel benyttes. Dersom det av hensyn til beskyttelse av betongunderlaget imidlertid ønskes benyttet karbonatiseringsbremsende malingtyper, må det benyttes andre malingtyper. Men malingen må samtidig være så diffusjonsåpen for vanndamp at pussunderlaget ikke skades pga. innestengt fukt bak en tett malingfilm (frostforvitring).

14 Prosjekt: Weber-produkter Side: Eldre pussfasader. Antikvariske hensyn Problemstilling Ved vurdering av rehabiliteringstiltak for eldre mur- og pussfasader må det klarlegges hvilke bevaringshensyn som skal ivaretas (objektive og subjektive verdier), og prioritering av disse hensyn sett i forhold til andre tekniske og funksjonelle/bruksmessige hensyn samt økonomi. Sagt med andre ord: - Hva bør restaureres og hva bør rives og gjenoppbygges, og hvordan bør gjenoppbyggingen utføres (materialvalg, konstruksjonsoppbygging, funksjonsutbedring o.a.). - Hvor lenge kan man forsvare å måtte foreta hyppige restaureringer av eksisterende løsninger og materialer (fasadepuss), som i utgangspunktet kanskje er feil eller for dårlig i forhold til opptredende påkjenninger (utv. klimapåkjenninger), dagens brukskrav, miljøhensyn o.a - Når er det riktig å hugge ned alle fasadepuss for å kunne påføre en ny og funksjonsdyktig puss (restaureringspuss, offerpuss o.a.), som gir bedre beskyttelse av underliggende konstruksjoner enn opprinnelig, gjensittende puss. Hva er viktigst å bevare - bygningen/ytterveggen eller fasadepussen/malingen? I enkelte tilfeller må man foreta en avgrensning av hva som kan bevares innenfor en forsvarlig kostnad. Bruksmessige hensyn og gener ved gjentatte, hyppige vedlikeholdsarbeider må også vektlegges, samt etiske hensyn mht. økonomi og hvem som skal betale for vedlikeholdet Behov for etterisolering Eldre bygg har ofte stort oppvarmingsbehov pga. dårlig varmeisolering i ytterflatene (yttervegger, vinduer, tak). Dette gjelder også mur- og betongbygg.. Det vil derfor være ønskelig med etterisolering av ytterveggene samtidig med at det foretas rehabilitering av fasadene. I Oslo krever nå Plan- og bygningsetaten at nye energikrav i TEK 2007 også skal gjøres gjeldende for søknadspliktige rehabiliteringstiltak, dvs. ikke bare nybygg, og det opplyses at etaten er pålagt å avslå alle søknader og meldinger innkommet etter som er prosjektert etter gamle energikrav. For eldre murbygg med pusset fasade vil det normalt kunne forsvares å isolere innvendig tilsvarende krav i ny TEK, forutsatt at utvendig puss og overflatebehandling/maling har tilfredsstillende kvalitet, bestandighet og diffusjonsåpenhet. For eldre, bevaringsverdige fasader med gammel kalkpuss, vil kalkpussen neppe ha tilfredsstillende frostresistens til å tåle en fullverdig innvendig etterisolering, som i så fall vil nødvendiggjøre full ompussing av fasaden med egnet puss. Nye energikrav kan således komme i konflikt med antikvariske bevaringshensyn. En pusset fasade er også mulig å etterisolere utvendig med puss på isolasjon uten å endre fasadens karakter. Dette gjelder kun pussfasader med enkle, plane fasadeflater uten pussdekorasjoner og utsmykking av betydning, for eksempel eldre funkisbygg og nyere, minimalistiske bygg. Utvendig etterisolering er fordelaktig ettersom mur- eller betongveggen får en effektiv klimabeskyttelse, og alle kuldebroer langs innvendige dekker og tverrvegger mot yttervegg elemineres. For prosjekteksemplet beskrevet i Kap. 8, et funkisbygg i betong fra 1930, ble det i samråd med Byantikvaren valgt en løsning med utvendig puss på isolasjon med begrenset isolasjonstykkelse, som muliggjorde å gjenskape funkisfasadens karakter uten vesentlige endringer, og uten å flytte vinduene ut i fasadelivet. Her havnet man imidlertid langt under energikravet i ny TEK.

15 Prosjekt: Weber-produkter Side: Tilstandskontroll av eksisterende pussfasader og pussunderlag Generelt En vesentlig forskjell mellom rehabilitering av eksisterende bygg kontra prosjektering og utførelse av nybygg er den viktige tilstandsregistreringsfasen for rehabiliteringsarbeider. Mens man ved nybygg prosjekterer og oppfører et komplett bygg fra grunnen av med definerte, valgte løsninger, må man ved rehabiliteringsarbeider først kartlegge det eksisterende byggets utførelse og tilstand både mht. aktuelle konstruksjoner, detaljer og materialbruk. En dekkende tilstandsregistrering er et viktig grunnlag for å kunne gjennomføre en hensiktsmessig rehabilitering. Rehabilitering av pussfasader er i så måte intet unntak. Man unngår mange problemer og overraskelser, teknisk som ikke minst økonomisk, ved å gjennomføre en dekkende tilstandsundersøkelse i forkant av en fasaderehabilitering. Tilstandsundersøkelsen bør suppleres med ny undersøkelse etter at stillas er satt opp og arbeidet påbegynt Kontrollomfang Tilstandskontrollen må være så grundig at den kan besvare grunnleggende spørsmål som: avklare ytterveggens konstruktive oppbygging, materialbruk og funksjon (bærefunksjon, varmeisolering o.a.) samt byggets alder og eventuelle antikvariske interesser og verneforhold; avklare selve fasadepussens oppbygging og sluttbehandling/maling (pusstykkelse, antall pussjikt og pusstype i de enkelte sjikt, malingtyper og sjikttykkelser); avklare spesielle forhold av betydning for pussfasadens eksponering (lokale klimapåkjenninger, innvendige klimaforhold, eventuelle kuldebroer i underlaget, avrenning fra tak, terrasser og balkonger, kapillæroppsug fra grunnen, setninger i grunnen o.a.); avklare ytterveggens og pussfasadens tekniske og estetiske tilstand, skadetyper og skadeomfang (sprekkskader i puss og pussunderlag, ref. pkt under, heftbrudd i pussen, forvitring av puss og evt. pussunderlag, malingavflassing, skjolder, misfarging og utblomstringer i pussoverflaten), samt sannsynlige skadeårsaker; avklare valg av hensiktsmessig utbedringsmetode og sannsynlig utbedringsomfang; danne grunnlag for prosjektering av utbedringsarbeidet og utarbeidelse av beskrivelse og underlag for prisinnhenting. Tilstandsregistreringen kan utføres i flere faser og nivåer som ledd i beslutningsprosessen: Innhenting av tilgjengelige tegninger (plan, snitt og fasader, evt. konstruksjons- og detaljtegninger) fra aktuelle arkiver (kommunale byggesaksarkiver, riksantikvaren/byantikvaren, gårdsbestyrer / vaktmester); Innledende, visuell befaring og grovregistrering av fasadenes tilstand fra gatenivå/terreng, fra vinduer, terrasser og balkonger o.l., gjerne med hjelp av kikkert, kombinert med omfattende fotoopptak; Utvidet befaring fra mobilkran av hele fasadeflater fra terreng og opp til gesims mot tak, detaljregistrering, oppmåling av fasadedetaljer, falsdybder, ; Prøveuttak - Uttak av materialprøver av maling og puss, samt av pussunderlag, for bestemmelse av materialtyper, sjikttykkelse og tilstand, evt. kombinert med enkle indikatoranalyser eller mer avanserte laboratorieanalyser av materialer og sammensetning.

16 Prosjekt: Weber-produkter Side: Registrering av konstruksjonssprekker Bevegelige konstruksjonssprekkskader i eldre murbygg, f.eks. sprekker som skyldes setninger i grunnen, og sprekker i eldre teglbygg som skyldes årstidsavhengige temperaturbevegelser i lange teglfasader uten oppdeling, lar seg vanskelig stoppe ved en vanlig fasaderehabilitering uten gjennomgripende og omfattende tiltak. Etablering av vertikale, gjennomgående dilatasjonsfuger gjennom bærende yttervegger er sjelden aktuelt, da dette kan forstyrre murveggenes bæreevne og stabilitet. Etablering av eventuelle vertikale rissanvisere, som slisses langs eksisterende sprekkforløp gjennom fasadepussen og et stykke inn i murveggen, kan være en mulig løsning. Men erfaringsmessig klarer man ikke å styre bevegelsene til vertikale akser i fasaden. Det må derfor påregnes at denne type bevegelige konstruksjonssprekker vil slå gjennom en ny fasadepuss. Velges riktig overflatebehandling, dvs. maling med diffusjonsåpen, mineralsk maling, vil sprekkdannelsene ikke gi større følgeskader i puss og overflatebehandling. Det er viktig at byggherren orienteres om dette. For å unngå eventuelle uberettigete reklamasjoner kan det være hensiktsmessig å foreta full registrering av bevegelige sprekkdannelser i eksisterende fasade før utbedring, dvs. før nedhugging av eksisterende puss, og inntegning av sprekkforløp på fasadetegninger.

17 Prosjekt: Weber-produkter Side: KRAV TIL MATERIALER OG UTFØRELSE I NS 3420: Orientering I etterfølgende punkter er generelle krav til pussarbeider fra pusskapitlet i NS 3420-NE:2008 gjengitt i vanlig, sort skrift. Som orientert om i innledende pkt gir NS 3420 ikke fullt ut dekkende anvisninger for rehabilitering av eldre pussfasader, og de generelle kravene i NS 3420 er derfor supplert med spesielle krav for rehabilitering av pussfasader som er ansett som hensiktsmessige for angitte løsninger fra Saint-Gobain Byggevarer as. Disse spesielle Weberkravene er kodet på tilsvarende vis som de generelle NS 3420-kravene, og med påfølgende løpenummer, men for å skille disse fra de generelle NS 3420-kravene, er de spesielle Weber-kravene skrevet i blått. 2.1 Omfang og prisgrunnlag. Mengderegler a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfatter forarbeider, innendørs og utendørs pusskonstruksjon på ulike bygningsdeler, herunder puss av flater, falser, profiler og trekninger, inkl. reparasjon av eksisterende puss, samt monteringsenheter og bevegelsesfuger i pusskonstruksjon. MERKNAD: Innendørs og utendørs pusskonstruksjoner spesifiseres ved å angi av forutsatt eller forventet eksponeringsklasse i henhold til tillegg A. a2) Prisgrunnlag skal være i henhold til NS , punkt 5, a). a3) Enhetsprisen skal inkludere - avhengig av sjiktoppbygging, enten mindre utbedringer av underlaget eller enkle tiltak for å sikre god vedheft til underlaget (rengjøring, støvsuging, forvanning, ettervanning); - alle pusslag, spesifisert armering og spesifisert avsetting av bevegelsesfuger som ikke er beskrevet i egne poster. MERKNAD 1: Mer omfattende utbedringer som måtte være nødvendig for å gjøre underlaget egnet for pussing, spesifiseres i de enkelte poster, eventuelt i egne poster, se NE1.1. Slike tiltak kan være priming, avfetting, fylling av store sår og sprekker i underlaget, fjerning av fremmedlegemer, korrosjonsbeskyttelse av armering/stålkomponenter, oppretting og armering av underlaget på eksisterende flater o.l.. MERKNAD 2: Under kodene NE2 - NE4 finnes komplette pusskonstruksjoner inndelt etter krav til sluttsjiktets overflatestruktur, se tabell NE:1. MERKNAD 3: Eventuell påstøp på gulv skal være spesifisert som egen arbeidsoperasjon i egen post. a4) Bevegelsesfuger - Plassering av bevegelsesfuger skal fremgå av beskrivelsen. Avsetting av spesifiserte bevegelsesfuger, mykfuger mot tilstøtende konstruksjoner o. l. skal være inkludert i enhetsprisen for selve pusskonstruksjonen, mens levering og fylling av fugene med elastisk fugemasse spesifiseres og prises i egne poster, se NS 3420-SF. MERKNAD: Fugenes plassering bør være angitt på fasadetegning.

18 Prosjekt: Weber-produkter Side: x) Mengderegler x1.1) Mengdeangivelsen skal tilfredsstille kravene i NS , pkt. 4. x1.2) Mengder regnes netto. x2.1) Ved beregning av areal i bygninger og byggverk skal åpninger og utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,5 m 2, ikke trekkes fra, se figur 1 i NS , pkt. 4. x2.2) Arealet av pussflater bestemmes ved å måle langs pusset flate, eksklusive pusstrekninger, profiler og falser (smyg) som er beskrevet i egne poster. Frem- og tilbakesprang (nisjer o.l.) i pussflaten måles. MERKNAD: Ved åpninger større enn 0,5 m 2 måles det frem til åpningen, jf. fig. N1:4. Bunn-, topp- og sidefalser oppgis i egne poster, se x3). x3) Pusstrekninger, profiler og falser måles i lengde. Lengden av profiler og falser, f.eks. i dør- og vindusåpninger, bestemmes ved å måle langs profilenes og falsenes ytterkant. Ved angivelse av breddemål oppgis utfoldet bredde for trekninger og profiler. x4) For pussflater gjelder følgende: - Store flater: Pussflater med areal større enn 1,0 m 2 angis som areal (m 2 ). - Småflater: Pussflater med areal 0,5 m 2-1,0 m 2 benevnes småflater og angis som antall (stk). Der to eller flere småflater opptrer i nærheten av hverandre, skal det omhyllende arealet behandles og avregnes som én stor flate dersom annet ikke er spesifisert. - Flekkflater: Pussflater med areal mindre enn 0,5 m 2 benevnes flekkflater og angis som antall (stk). To eller flere flekkflater som opptrer innenfor et areal på 0,5 m 2-1,0 m 2, skal behandles og avregnes som én småflate dersom annet ikke er spesifisert. MERKNAD: Der registrerte pusskader vil omfatte utbedring av mer enn 1/3 av total pussflate, bør all puss fjernes og flaten ompusses. x5) For profiler og falser gjelder følgende: - Store lengder: Sår med lengder som er større enn 1,0 m, angis som lengde (m). - Smålengder: Sår med lengder 0,2 m - 1,0 m benevnes smålengder og angis som antall (stk). To eller flere smålengder som opptrer innenfor en lengde på 1,0 m, skal behandles og avregnes som én sammenhengende smålengde. Der flere smålengder opptrer i nærheten av hverandre over en lengde på mer enn 1,0 m, skal de behandles og avregnes som én sammenhengende lengde. - Flekklengder: Sår med lengder mindre enn 0,2 m benevnes flekklengder og angis som antall (stk). To eller flere flekklengder som opptrer innenfor en lengde på 0,2 m - 1,0 m, skal behandles og avregnes som én sammenhengende smålengde.

19 Prosjekt: Weber-produkter Side: Krav til materialer Generelt b1.1) Materialene skal tilfredsstille relevante krav i NS , punkt 4, b) Pussmørtel b2.1) b2.2) Pussmørtler skal tilfredsstille angitte krav i NS-EN For fabrikkfremstilte mørtler skal produsenten deklarere de mørtelegenskaper som er vesentlige for tilsiktet bruk. Byggeplassfremstilte mørtler til utvendig puss skal ha et luftinnhold i fersk tilstand etter utblanding på høyst 18 volumprosent såfremt annet ikke er angitt i beskrivelsen. b2.3) Bindemidler i pussmørtler skal være rent uorganiske (sement, mursement, luftherdende kalk/hydratkalk, hydraulisk kalk og gips), rent organiske (ulike typer plastbindemidler) eller en kombinasjon av uorganiske og organiske bindemidler. Anvendte bindemidler skal ha en dokumentert egnethet i overensstemmelse med pussmørtelens forutsatte bruk. MERKNAD 1: Type bindemiddel og pussammensetning velges slik at pussen sikres et hensiktsmessig herdeforløp sett i forhold til de forventede klimatiske påkjenninger, aktuelle beskyttelsestiltak, forutsatt sluttbehandling (maling, slemming m.m.) og tidspunkt for dette. Ved utvendige pussarbeider kan det være en fordel å benytte hydrauliske bindemidler (sement, mursement, hydraulisk kalk) med rask avbinding og fasthetsutvikling, men valg av bindemiddel må også ses i forhold til de funksjonskrav som er stilt til pussen. Kalkpuss utsatt for klimapåkjenninger bør ikke overmales med organiske malingstyper. MERKNAD 2: For pussmørtler med organiske bindemidler kan relevante krav til mørtelens sammensetning og bruk finnes i NS-EN Spesifikasjoner for utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemidler. MERKNAD 3: Bindemidler av Portlandsement skal tilfredsstille kravene i NS-EN Bindemidler av Mursement skal tilfredsstille kravene i NS-EN Bindemidler av Kalk skal tilfredsstille kravene i NS-EN Bindemidler av Gips skal tilfredsstille kravene i NS-EN b2.4) Gips skal ikke brukes i kombinasjon med hydrauliske bindemidler, dvs. sement, mursement eller hydraulisk kalk, pga. faren for uheldige kjemiske reaksjoner. Sement kan brukes i kombinasjon med mursement og med alle kalktyper. b2.5) Tilslaget skal ha egnet korngradering og tilfredsstille relevante krav i NS-EN Tilslaget skal ikke inneholde bestanddeler som kan gi skadelige reaksjoner i ferdig pusskonstruksjon. b2.6) b2.7) b2.8) Pussjikt b3.1) b3.2) b3.3) MERKNAD: Tilslaget kan være av mineralsk art med normal densitet (natursand eller sand fremstilt ved knusing av mineralske bergarter) eller av mineralsk eller organisk art med lavere densitet (vulkansk aske, bims eller kunstig fremstilte tilslag som lettklinker, ekspanderte polystyrenkuler m.m.). Til byggeplassfremstilte pussmørtler bør det kun brukes mineralske tilslag med normal densitet. Tilsetningsstoffer skal aldri benyttes ved byggeplassfremstilte pussmørtler uten at dette er spesielt foreskrevet og det foreligger dokumentasjon på deres egnethet. Produsentens anvisninger skal alltid følges nøye. Frysepunktsenkende tilsetningsstoffer som inneholder klorider, skal ikke benyttes. Vann brukt i pusskonstruksjoner skal ikke inneholde forurensninger av en slik art eller i slike mengder at det er skadelig for konstruksjonen. Pussen skal ha en slik sammensetning at det ikke gjennom herde-, fukt- eller temperaturbevegelser overføres større krefter til underlaget eller underliggende pusslag enn disse tåler. Pussens styrke som helhet skal være slik at den tåler de herde-, fukt- eller temperaturbevegelser som en eventuell tilleggsbehandling (f.eks. maling, fliser e.l.) kan påføre pussen. Ved pussoppbyggingen skal det tas hensyn til at tynne pussutførelser vil føre til økte frostpåkjenninger i underlaget i forhold til om dette står ubehandlet.

20 Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-20 MERKNAD: Tynne pusslag med stor vanndamptetthet (hovedandel organiske bindemidler), jfr. NBI og NBI , vil kunne gi sterkt økte frostpåkjenninger på underlaget Samhørighet pussmørtel og underlag b4.1) De enkelte sjikt i en pussbehandling skal ha en slik sammensetning og utføres slik at det blir god samhørighet mellom puss og underlag og mellom de enkelte sjikt i pussen, og slik at pussen som helhet oppnår tilstrekkelig styrke og bestandighet til å tåle de angitte eller forutsatte klimatiske og mekaniske påkjenninger. MERKNAD: Se pkt. b5.2) Generelt om pussoppbygging b5.1) b5.2) En konvensjonell puss bygges opp av to eller flere ulike sjikt som alle har bestemte funksjoner: - Grunningen skal sikre god heft mellom puss og underlag, utjevne forskjeller i underlagets sugeevne og forsterke svake underlags overflatestyrke. Grunningen er videre viktig for hele pusskonstruksjonens slagregntetthet. - Grovpussen skal fylle mindre ujevnheter i underlaget, gi flatene den planhet som er beskrevet, og gi pusslaget nødvendig mekanisk styrke og funksjonsdyktighet med hensyn til andre aktuelle krav (brann, lyd m.m.). - Sluttpussen skal tilfredsstille alle de krav som er stilt til ferdig overflate i form av jevnhet, farge, glans og struktur samt bestandighet. MERKNAD 1: Grovpussen bør være kapillærsugende og fungere som en fuktbuffer mellom ytre klima og pussunderlag. MERKNAD 2: Sluttpussen kan erstattes med to strøk mineralsk maling med tilsvarende egenskaper. MERKNAD 3: Sluttpuss i mørtelklasse CSII eller svakere bør alltid beskyttes med en egnet maling med god diffusjonsåpenhet. Silikatpuss med silikatmaling som grunning vil imidlertid gi tilfredsstillende klimabestandighet og slagregntetthet. MERKNAD 4: For gjennomfargete pusstyper må det ofte treffes spesielle tiltak for å unngå problemer med skjolding. Hydrofoberende grunning kan være et egnet tiltak. Generelt gjelder at mørtelfastheten skal avta fra grunningen og utover. Andre og tredje pussjikt kan imidlertid utføres med samme mørteltype. MERKNAD: For å redusere faren for svinnriss bør det ikke benyttes mer bindemiddelrike mørtler enn det som er nødvendig ut fra hensynet til bestandighet og mekanisk styrke Valg av pussmørtel b6.1) b6.2) Pussmørtlers sammensetning skal tilpasses underlagets beskaffenhet og egenskaper og pussens forutsatte etterbehandling (type sluttpuss, type maling o.a.). Det skal spesielt tas hensyn til underlagets fasthet, porøsitet, sugeegenskaper, fukttilstand og eventuelle innhold av vannløselige og aggressive salter. MERKNAD: På underlag av kalksandstein, lett-tegl, iso-blokker (sandwichblokker), porebetong, mineralull, treullsement, ekspandert polystyren (EPS) m.m. benyttes spesielle pussmørtler i henhold til foreliggende anvisninger fra produsent/leverandør av disse underlagsmaterialer. Pussmørtlers sammensetning skal tilpasses underlagets beskaffenhet og egenskaper og pussens forutsatte etterbehandling. Det skal spesielt tas hensyn til underlagets sugeegenskaper, fukttilstand og eventuelle innhold av vannløselige og aggressive salter Armering, innpussingsenheter o.l. b7.1) b7.2) Innpussede metallkomponenter som armeringsnett, bære- og innfestingssystemer m.m. skal være korrosjonsbestandige. Armering av glassfiber og plast (duk, nett e.l.) benyttet i mineralske, alkaliske pussjikt skal ha nødvendig motstandsevne mot alkalisk nedbrytning. Innpussede armeringsnett i pusskonstruksjoner med syrevasket edelpuss (mineralitpuss) som sluttpuss, skal være av rustfritt eller syrefast stål Isolasjonsmaterialer b8.1) Pussunderlag av isolasjonsmaterialer skal ha en hensiktsmessig stivhet og tilfredsstille materialkravene i

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Revisjon av NS 3420 Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Seniorforsker Tlf: 93243126 e-post: arne.nesje@sintef.no www.byggkeramikkforeningen.no

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 50(555) 09 Murer 00.09.1 Murverk Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med murverk. Utførelse iht NS-3420-N og NS-EN 1996-serien. Enhetsprisene skal inkludere komplett

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps 09.14.1 NB5.2332342A MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.05 Leca Fasadeblokk 09a.05.1 NB2.7333422A (2016) MURT FORBLENDING Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet:

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

Hjelp med PUSSING. Bruksanvisning

Hjelp med PUSSING. Bruksanvisning Hjelp med PUSSING Bruksanvisning Generelt En grunnregel ved all pussing er at du alltid skal ha det sterkeste sjiktet innerst og svakere jo lenger ut man pusser. På denne måten får du den beste sammensetningen

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

Slagregnprøving av pussystemer

Slagregnprøving av pussystemer Oppdragsgiver STO Norge AS SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 09-1 09 Murarbeid 09.24 Innervegger 09.24.1 IV21 200mm Lettklinker Brannkrav REI240 Plan 1 507,25 Plan 2 1129,83 09.24.1.1 NB1.132913 MASSIV VEGG TRYKKFASTHET:

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Hjelp med REPARASJON. Bruksanvisning

Hjelp med REPARASJON. Bruksanvisning Hjelp med REPARASJON Bruksanvisning Generelt Ved alle typer reparasjoner er utførelsen like viktig som valg av produkt. Les derfor denne bruksanvisningen nøye. Reparasjon er et begrep som omfatter oppbygging,

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv

Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv 00 Generelt 01 Innhold Disse retningslinjene viser hvorledes man skal bearbeide stålglattet betongunderlag før beleggarbeider, og de retter

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer

NS 3420 info. - generelle endringer NS 3420 info - generelle endringer 2011 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge-

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt

Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt Lettklinker Finja Betong Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt Mursystem Exakt Ved å velge Mursystem Exakt har du tatt første steg på veien til vegger som er velisolerte og raske å mure både over og under

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Gjennomføre oppgaver i riktig rekkefølge Mur av enkle teglvegger og teglpiper. Muring av åpen peis med peiskappe av tegl

Gjennomføre oppgaver i riktig rekkefølge Mur av enkle teglvegger og teglpiper. Muring av åpen peis med peiskappe av tegl Lokal læreplan og kalitetsskjema for murerfaget Opplæringskontoret for håndverk- og industrifag - Gjøvikregionen Lærling: Halvår i læretiden: Produksjon 5.halvår 6.halvår 7.halvår 8.halvår Hovedområdet

Detaljer

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband Gipspuss og tilbehør Primer Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt Primer sugende underlag før Gul 15 kg man skal pusse. Sterkt sugende underlag er for eksempel lettbetong, porebetong,

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging

Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging Av Arne Nesje, Byggkeramikkforeningen informerer Nr 7-2006 Keramiske fliser er et robust materiale som egner seg til utvendig

Detaljer

VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER

VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER KERAMISKE FLISER GIR LETTSTELTE, VEDLIKEHOLDSFRIE OG ESTETISK TILTALENDE OVERFLATER MEN ALLE FLISFLATER ER AVHENGIG AV GODE FUGELØSNINGER OG -MATERIALER FOR Å

Detaljer

Notat. Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Emne: Tjøme kirke, tårn. Tilstandsvurdering med anbefaling av tiltak

Detaljer

Leca Fasadeblokk spesialprodukt for pussede Leca fasader

Leca Fasadeblokk spesialprodukt for pussede Leca fasader Leca Fasadeblokk Leca Fasadeblokk spesialprodukt for pussede Leca fasader Leca Fasadeblokk kjenner du muligens under navnet Leca Iso Rehab? Blokken er den samme, men navnet er nytt. Det er to årsaker til

Detaljer

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 108 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.3 EKSEMPLER PÅ UTFØRELSE Her gjennomgås noen typiske bygningskonstruksjoner med hensyn til miljøklassifisering og prosjektering

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

maxit mørtelguide mørtel sparkel maxit 2007 8.600 pussstrukturer muring støping

maxit mørtelguide mørtel sparkel maxit 2007 8.600 pussstrukturer muring støping maxit 2007 8.600 mørtel pussstrukturer sparkel støping maxit mørtelguide muring 1536 Mørtelguide.indd 1 02-04-07 01:38:37 Innhold Innledning... 3 - Om fabrikkfremstilt mørtel og rasjonelle leveringsformer

Detaljer

Protokoll i sak 732/2013. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Klage på murpussarbeider. Krav om erstatning. ------------------------------------

Protokoll i sak 732/2013. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Klage på murpussarbeider. Krav om erstatning. ------------------------------------ Protokoll i sak 732/2013 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Klage på murpussarbeider. Krav om erstatning. ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene har ikke fremlagt

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Konstruksjonsoppbygging av flisgolv iht NS 3420.

Konstruksjonsoppbygging av flisgolv iht NS 3420. informerer Nr 6-2000 Konstruksjonsoppbygging av flisgolv iht NS 3420. Av Arne Nesje SINTEF/ Byggkeramikkforeningen Flislagte golv kan bygges opp på flere måter. Norsk Standard 3420 - Beskrivelsestekster

Detaljer

informerer No 7-2012 Slik er NS 3420, 2012 - utgaven. Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 1: Flisarbeider

informerer No 7-2012 Slik er NS 3420, 2012 - utgaven. Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 1: Flisarbeider informerer No 7-2012 Slik er NS 3420, 2012 - utgaven. Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 1: Flisarbeider Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen og

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Herman Fossgt. 4. Oslo Anbefaling av tiltak. Puss- og malingsarbeid 1. Bakgrunn Hovedinngang

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Weber Betongrehabilitering

Weber Betongrehabilitering Weber Betongrehabilitering 1 Hvorfor skades betong Armeringskorrosjon Det er mange årsaker til skade på betong. Her kan du lese om skadene og hvordan de oppstår. Betong utsettes for mange typer mekanismer

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse Iso-Plus

Arbeidsbeskrivelse Iso-Plus Fasadepussystem Finja Betong Arbeidsbeskrivelse Iso-Plus 2 Forberedelser Underlaget Underlaget, dvs. den overflaten som Finja Iso-Plus skal monteres på, må være jevn. Tilsvarende fasadetegl eller pusset

Detaljer

Murgårder vedlikehold og muligheter

Murgårder vedlikehold og muligheter Murgårder vedlikehold og muligheter Ragnhild Solgård Spesialrådgivning Hvilke tema skal vi innom? Murgårder litt historikk Vedlikehold planlegging Typiske skader Gjennomføring av større tiltak materialbruk

Detaljer

Nytt fra Byggforskserien

Nytt fra Byggforskserien Norsk murdag 2013 Nytt fra Byggforskserien Tore Kvande 1 Dagens tema Klikk og finn Egen inngang til passivhusrelevante anvisninger Nye anvisninger siden sist 2 Byggdetaljer 523.242 Murte yttervegger av

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Stenkjellerene på Bryggen i Bergen

Stenkjellerene på Bryggen i Bergen NIKU Oppdragsrapport nr 193/2009 Stenkjellerene på Bryggen i Bergen Enkel tilstandsvurdering og forslag til utbedringer Ellen Hole Bygning VI-VII g, vestvegg. 2 Stenkjellere, Bryggen INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hjelp med MURING. Bruksanvisning

Hjelp med MURING. Bruksanvisning Hjelp med MURING Bruksanvisning Generelt Bindemiddel deles inn i hydrauliske og ikke hydrauliske bindemiddel. De hydrauliske herder gjennom en reaksjon med vann, herder og binder så vel som i luft som

Detaljer

Montasjeveiledning Innvendig etterisolering

Montasjeveiledning Innvendig etterisolering Montasjeveiledning Innvendig etterisolering Ytong Multpor Mineralsk Isoleringsplade Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og verktøy Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formatene

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz Organisk heftbru for Sto Akustikputs Karakteristikk Anvendelse innvendig på underlag som pga. høy densitet eller lav oppsugingsevne ikke er egnet å pusse direkte på (slett betong, gipsplater etc.) Egenskaper

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Webers fasadesystemer

Webers fasadesystemer Puss Serpomin Serpotherm WLK..og den nye Webers fasadesystemer Puss systemer Isolerte systemer Ventilerte systemer Klimatilpasninger for framtiden 1960 År 2100 2,4 millioner bygninger vil ligge i risikosonene

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

September 2010. monteringsanvisning Weber Luftet Kledning

September 2010. monteringsanvisning Weber Luftet Kledning September 2010 monteringsanvisning Weber Luftet Kledning Monteringsanvisning Weber Luftet Kledning A B C F D E A Vindsperre B Impregnerte trelekter 23 x 76 C Aquapanel Outdoor D Utvendig skjøtetape E AP

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Rev. 00 Selskap med sertifisert kvalitetssikringssystem ISO 9001/2008 CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Legging av naturstein Herder raskt Binder raskt vann i krystaller Fleksibelt

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

Teknisk faktablad StoSuperlit

Teknisk faktablad StoSuperlit Organisk natursteinpuss Karakteristikk Anvendelse utvendig på pussede massive og/eller isolerte fasader på mineralske og organiske underlag, hovedsakelig på sokler og gjennomganger ikke egnet for horisontale

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Pussbasert etterisolering av bygninger i mur og betong. Metoder og erfaringer, Ingvar Røang, 26. februar 2015

Pussbasert etterisolering av bygninger i mur og betong. Metoder og erfaringer, Ingvar Røang, 26. februar 2015 Pussbasert etterisolering av bygninger i mur og betong Metoder og erfaringer, Ingvar Røang, 26. februar 2015 Thorendahl AS En av Oslos største aktører innen komplett utvendig rehabilitering Thorendahl

Detaljer

Gamlefyret på Jomfruland en krevende og lærerik rehabiliteringsprosess

Gamlefyret på Jomfruland en krevende og lærerik rehabiliteringsprosess Gamlefyret på Jomfruland er et tegltårn fra 1838. Bildet er tatt ca. 1900. Legg merke til nabobygningens tåkelur. Ill.: Riksarkivet Gamlefyret på Jomfruland en krevende og lærerik rehabiliteringsprosess

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Prosjekt: Puss-, mebran- og flisarbeider i badeanlegg. Beskrivelsesmal 0 INNHOLD. ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 2 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 3 1.0 Innledning. Beskrivelsesmal..............................................

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse Iso-Fin

Arbeidsbeskrivelse Iso-Fin Fasadepussystem Finja Betong Arbeidsbeskrivelse Iso-Fin 2 Forberedelser Underlaget Tilsvarende fasadetegl eller pusset overflate. Løst hengende, eksisterende puss må rives. Puss som delvis har mist festeevnen

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er

Detaljer

Norsk Murdag 2012. Robuste løsninger for murverk opp av bakken. Geir Wold-Hansen, St. Gobain Byggevarer, Weber Tove Narvestad, Wienerberger

Norsk Murdag 2012. Robuste løsninger for murverk opp av bakken. Geir Wold-Hansen, St. Gobain Byggevarer, Weber Tove Narvestad, Wienerberger Norsk Murdag 2012 Robuste løsninger for murverk opp av bakken Geir Wold-Hansen, St. Gobain Byggevarer, Weber Tove Narvestad, Wienerberger Gårsdagens arkitektur og konstruksjoner 2 Gårsdagens arkitektur

Detaljer

21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 201(555) 21 Maler 02.21.23.1.1 BEHANDLING PÅ UTVENDIG PUSS Lokalisering: Yttervegger, utvendig side Konstruksjon: Pusset betong Materialer: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass,

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Retning RD RC RC RB RC RD RC RB RC RC Planhet PD PC PC PB PC PD PC PB PC PC. Tabell 3 Planhetstoleranseklasser for bygninger

Retning RD RC RC RB RC RD RC RB RC RC Planhet PD PC PC PB PC PD PC PB PC PC. Tabell 3 Planhetstoleranseklasser for bygninger Keramiske fliser Endringer i NS 3420 kap. N; Mur- og flisarbeider Tekst: Arne Nesje, SINTEF Byggforsk, sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen og José Delgado, Standard Norge Foto: BKFs arkiv. Øvige

Detaljer