Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav"

Transkript

1 Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Murerarbeid Rehab av fasader 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 4 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side Innledning. Pussunderlag. Prosjekteksempler. Beskrivelsesmal. Redigering Klimapåkjenninger. Eksponeringsklasser. Toleranseklasser Funksjonskrav til puss og maling. Samvirke underlag - puss - maling. Valg av materialer Eldre pussfasader. Antikvariske hensyn. Etterisolering - innv./utv Tilstandskontroll av eksisterende pussfasade og pussunderlag KRAV TIL MATERIALER OG UTFØRELSE I NS 3420-NE:2008 side Orientering Omfang og prisgrunnlag. Mengderegler Krav til materialer Krav til utførelse Toleranser Kontroll av utførelse Definisjoner RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS side Generelt Etablering av eget kontraktsarbeid Rigg og Drift Nedrigging (ÅPEN) 5. PUSSARBEIDER PÅ UNDERLAG AV TEGL side Orientering. Prosjekteksempel. Pussdetaljer, koding Tilstandsvurdering. Skadeomfang. Utbedringsmetode Forarbeider. Rekonstruksjon av pussprofiler, sjablonger. Rep. av overdekninger Fjerning av maling Fjerning av puss Generelt Plane pussflater Kvaderfelt

2 Prosjekt: Weber-produkter Side: Hovedgesims mot tak Gesimsbånd og sålbenkbånd med skråpusset hylleflate (gesimshylle) Vindusomramminger i fasaden - Vindusgesimser og sideomramminger Topp- og sidefalser rundt åpninger i fasaden Pussornamenter Skråpussete avdekkinger Pussarbeider Generelle krav Forarbeider. Utbedring av underlaget Plane pussflater og kvaderfelt Hovedgesims mot tak Gesimsbånd og sålbenkbånd med skråpusset hylleflate (gesimshylle) Vindusomramminger i fasaden - Vindusgesimser og sideomramminger Topp- og sidefalser rundt åpninger i fasaden Pussornamenter Skråpussete avdekkinger Innpussing av enheter Gips- og stukkaturarbeider. Gipsornamenter Sivilingeniør Finn Madsø as

3 Prosjekt: Weber-produkter Side: Overflatebehandling. Malearbeider. Isolering. Fugetetting Malingfjerning Rengjøring (Åpen) Malearbeider på utvendig puss Malearbeider på utvendige pusshimlinger i verandautbygg Malearbeider på utvendige gipsdekorasjoner Tetting og isolering Metall- og blikkenslagerarbeider Takrenner og nedløpsrør Beslag Spesielle beslagarbeider 6. PUSSARBEIDER PÅ UNDERLAG AV LETTKLINKERBETONG, LECA side Orientering Tilstandsvurdering - Pusskader. Skadeomfang. Utbedringsmetode Utbedring av konstruksjonssprekker i underlaget Generelt Reparasjon av konstruksjonssprekker i puss og underlag Etablering av vertikale bevegelsesfuger Innslissing av horisontal fugearmering Utbedring av sprekker og riss i selve pussjiktet Reparasjon av større pusskader Prosjekteksempel Fasader mot sør og vest - Full ompussing Fasader mot nord og øst - Malingfjerning, sårutbedring, heldekkende sluttpuss PUSSARBEIDER PÅ UNDERLAG AV POREBETONG side Orientering. Prosjekteksempel Tilstandsvurdering - Pusskader. Skadeomfang. Utbedringsmetode Sikringstiltak. Forberedende arbeider - Etterforankring. Slissing (Åpen) Fjerning av puss Pussreparasjon på underlag av porebetong

4 Prosjekt: Weber-produkter Side: Tetting og isolering. Fugetetting Overflatebehandling. Malearbeider PUSSARBEIDER PÅ UNDERLAG AV STØPT BETONG side Orientering. Prosjekteksempel. Tilstandsvurdering. Skadeomfang. Utbedringsmetoder Tilstandskontroll ved oppstart Fjerning av maling og puss. Slissing og hulltaking. Rivearbeider Orientering Malingfjerning Fjerning av puss - ref. kap Slissing Rivearbeider - Riving av bygningsdeler Demontering, lagring og remontering av deler Reparasjon av betong- og armeringsskader - Komplett mekanisk reparasjon Betongrehabiliteringssystem Fasader Balkonger Forbehandling og avretting av betongunderlag

5 Prosjekt: Weber-produkter Side: Pussreparasjon på underlag av betong. Sluttpuss Generell krav Plane fasadeflater - Pussreparasjoner Plane falser i åpninger - Pussreparasjoner Hovedgesims mot tak- Pussreparasjoner Sluttpuss - alle flater Belegg- og malearbeider Utvendige malearbeider på betong - Fasader Utvendige beleggarbeider på betong - Balkonger Tetting og isolering. Fugetetting Metall- og blikkenslagerarbeider Takrenner og nedløpsrør Beslag VEDLEGG 1: Tegninger VEDLEGG 2: Bilder Henvisninger [1.1] NS 3420:2005 (utgave 3.4 juni 2005) Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. [1.2] NS 3420:2008 (utgave 4.0 oktober 2008) Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. [2.1] Byggforsk Håndbok 20: Mørtel - Mur - Puss. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo Henrik Dührkop (DK), Vitold Saretek (SE), Tenho Sneck (FIN), Sven D. Svendsen (NO). [2.2] Alf M. Waldum: Materialer for rehabilitering av eldre murfasader. Byggforsk Anvisning Norges byggforskningsinstitutt, Oslo [3.1] Fasaderehabilitering Mur-, puss- og malearbeider på fasader av murverk og betong. En Håndbok fra Norsk Puss- og Mørtelforening. Oslo [3.2] Arne Nesje m.fl.: Reparasjonshåndbok for puss- og malingsarbeid. Mur-Sentret og Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Oslo [4.1] MUR+BETONG nr : Kalkpuss til antikvariske bygninger. Riksantikvaren i samarbeid med Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU). 0. ORIENTERING Denne anvisningen er utarbeidet av Saint-Gobain Byggevarer as i samarbeid med NML - Norske Murmestres Landsforening og Håndverksmur AS. Anvisningen er ment å være et hjelpemiddel for prosjekterende ved beskrivelse av rehabilitering av pussfasader. Anvisningen gir eksempler på riktig bruk av produkter og løsninger fra Saint-Gobain Byggevarer as for rehabilitering og overflatebehandling av eldre pussfasader på bygg oppført før ca Anvisningen er bygget opp som en beskrivelsesmal basert på standard beskrivelsestekster og koder, samt krav til materialer og utførelse i siste utgave av NS 3420:2008 (utgave 4.0, oktober 2008). For å komprimere beskrivelsen og unngå gjentakelse av krav som er felles for flere delposter, er det avveket noe fra kodestrukturen i NS Dette er redegjort nærmere for i kap For den beskrivende kan det være vanskelig å spesifisere de enkelte sjikt som inngår i en komplett, flersjikts pussbehandling tilpasset de ulike underlag og pussdetaljer, klimapåkjenninger og funksjonskrav. Den

6 Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-6 beskrivende er derfor avhengig av leverandørens fagkunnskap og kompetanse, samt av dekkende produktinformasjon fra leverandøren, for valg av hensiktsmessige løsninger. Pusskonstruksjonene i denne anvisningen er forutsatt utført med alle delprodukter fra én og samme leverandør, Saint-Gobain Byggevarer as. Delproduktene er veldokumenterte kvalitetsprodukter som inngår i en gjennomprøvd systemoppbygging. Sammenblanding av delprodukter fra flere ulike leverandører frarådes, da dette kan forringe og skape usikkerhet mht. produktenes samhørighet og totalløsningens funksjonsdyktighet, og komplisere ansvarsforholdene ved eventuelle skadetilfeller. Saint-Gobain Byggevarer as går god for at de løsninger, material- og produktsammensetninger som er spesifisert for de ulike pusskonstruksjoner i denne anvisningen, gir gode helhetsløsninger som tilfredsstiller de grunnleggende funksjonskrav til hver enkelt pusskonstruksjon. Forutsetningen for dette er at materialer og produkter brukes i overensstemmelse med de aktuelle datablader, og at blandeanvisninger, lagtykkelser, tørkeog herdebetingelser, samt forutsetninger forøvrig m.h.t. underlagets beskaffenhet m.m. overholdes. Alle løsninger og materialvalg i denne anvisningen skal betraktes som veiledende og kan ikke erstatte en god, dyptgående og grundig prosjektering, basert på dekkende tilstandsanalyse av fasadene. Den prosjekterende må bygge opp sin egen beskrivelse ut fra foreliggende forhold og forutsetninger. Beskrivelsesmalen er å betrakte som et bibliotek der den prosjekterende kan hente ut komplette delposter for de enkelte arbeidsoperasjoner i beskrivelsen av den aktuelle fasaderehabiliteringen. Ansvarlige for prosjektet har vært Jonas Jalmerbrandt fra Saint-Gobain Byggevarer as, Hans Fallet fra Håndverksmur AS, og Rolf Tollefsen fra NML - Norske Murmestres Landsforening. Sivilingeniør Finn Madsø as har vært engasjert som fagredaktør for selve beskrivelsesmalen. En ekstern referansegruppe med representanter fra håndverkorganisasjoner, håndverksbedrifter og fra materialindustrien har bistått med kvalitetssikring av de tekniske løsninger som er presentert i anvisningen. Redaksjonen takker alle disse for verdifulle bidrag til arbeidet. Oslo, mai 2010 Jonas Jalmerbrandt Rolf Tollefsen Hans Fallet Saint-Gobain Byggevarer as Norske Murmestres Landsforening Håndverksmur AS

7 Prosjekt: Weber-produkter Side: FORUTSETNINGER OG KRAV 1.1 Innledning - Pussunderlag. Prosjekteksempler. Beskrivelsesmal. Redigering Pussunderlag. Prosjekteksempler Denne anvisningen beskriver løsninger og materialer som kan brukes i forbindelse med rehabilitering av eldre pussfasader. Med eldre pussfasader menes fasader i bygg oppført før Underliggende konstruksjoner er i denne anvisningen i utgangspunktet forutsatt utført som murte konstruksjoner av teglstein, lettklinkerbetongblokker eller porebetongblokker, samt plasstøpt betong. Beskrivelsesmalen er delt opp i egne kapitler med beskrivelseseksempler for hvert av disse fire materialunderlagene, Kap. 5-8, og med underoppdeling for de enkelte pussdetaljer og deloperasjoner i en komplett puss- og overflatebehandling, inkl. sluttbehandling med egnet maling. For hvert materialunderlag er det tatt utgangspunkt i ett konkret byggprosjekt, med innledende orientering om byggets utforming, alder og eventuelle vernestatus, samt pussfasadenes beskaffenhet og tilstand, skadetyper og skadeomfang. Det er så gitt eksempler på beskrivelse av komplette pussreparasjoner for de viktigste skadetyper på ulike pussflater og pussdetaljer, samt beskrivelse av tilhørende delarbeider inklusive sluttbehandling med egnet maling, beslagarbeider og fugetetting m.m.. Prosjekteksemplene er forsøkt valgt slik at de skal danne et godt utgangspunkt for å sette opp komplette beskrivelser for de aktuelle pussunderlag. I Kap. 2 er det angitt generelle krav til materialer og utførelse for pussarbeider generelt. I Kap. 3 er det vist eksempler på beskrivelse av poster for rigg og drift, NS 3420-A. Disse er helt generelle og ikke knyttet til et spesielt prosjekt Krav til materialer og utførelse I Kap. 2 er det gjengitt generelle krav til materialer og utførelse for pusskonstruksjoner fra NS 3420-N. Kravene er kodet på samme måte som i NS 3420 med en liten bokstav etterfulgt av et tall/løpenummer som følger: a) for omfang - se pkt. 2.1 b) for krav til materialer - se pkt. 2.2 c) for krav til utførelse - se pkt. 2.3 d) for krav til toleranser - se pkt. 2.4 e) for krav til kontroll - se pkt. 2.5 x) for mengderegler - se pkt. 2.1 NS 3420-N gir ikke dekkende anvisninger for rehabilitering av eldre pussfasader, og de generelle kravene i NS 3420 er derfor supplert med de spesielle kravene for rehabilitering av pussfasader som er lagt til grunn for angitte løsninger og Weber-produkter fra Saint-Gobain Byggevarer as. Disse spesielle Weber-kravene er kodet på tilsvarende vis som de generelle NS 3420-kravene, og med påfølgende løpenummer, men for å skille disse fra de generelle NS 3420-kravene, er de spesielle Weber-kravene skrevet i blått. Vedr. valg av pussmørtel og maling, se pkt. 1.3 og pkt

8 Prosjekt: Weber-produkter Side: Postgrunnlag i beskrivelsen - Endringer i forhold til NS 3420 Pussområder - Mengdeangivelse I beskrivelsemalen er det konsekvent benyttet følgende betegnelser for de ulike pussområder, og tilhørende nummerering i første siffer i koden etter punktum, ref. venstre del av tabellen under: Beskrivelsesmal NS 3420-N:2008 Pussområde Størrelse Siffer i koden Pussområde Siffer i koden Pussing Fjerning Pussing Fjerning av puss av puss NE2.- NY1.8- NE2.- NY1.8- Store flater (> 1 m 2 ) Store flater Småflater (0,5-1 m 2 ) Store lengder Flekkflater (< 0,5 m 2 ) Små områder Store lengder (> 1 m) Småflater Smålengder (0,2-1 m) Flekkflater Flekklengder (< 0,2 m) Smålengder Store ornamenter (³ 0,25 m 2 ) Flekklengder Små ornamenter (< 0,25 m 2 ) Ornamenter Områder Annet Betegnelsen områder brukes som samlekode for postgrunnlag med flere delposter 1-8 under samme beskrivelse. Hver delpost angis da med tilhørende kode skrevet med rød skrift: Pussing: NE2.1 - NE2.8 / Fjerning av puss: NY NY1.88. Ref. eksempel i pkt Dette muliggjør at alle poster kan beskrives og kodes på prinsipielt samme måte, samt at beskrivelsen kan komprimeres med flere delposter under samme beskrivelse/spesifiserende tekst. Se eksempel sist i dette delkapitlet. Til sammenligning er det i høyre del av tabellen vist betegnelser og koding i hht. NS 3420-N:2008, der oppdelingen i små områder medfører ett ekstra siffer i koden. Toleranseklasse for pussfasader I 2008-utgaven av NS 3420 er TOLERANSEKLASSE generelt sløyfet i den spesifiserende teksten for alle fag. Bakgrunnen for dette er at det i fellesbestemmelsene, NS 3420-Del 1, er innført såkalte normalkrav for toleranser for de ulike delprodukter og flater (separate krav til retning og planhet). Disse normalkravene er således bestemmende, dersom det ikke spesifiseres andre krav i beskrivelsen. Normalkrav for toleranser til fasader (yttervegger, utv. kledning) er i NS :2008 satt til toleranseklasse D. Dette avviker fra normal praksis for murte og pussete fasader, der toleranseklasse C er den som vanligvis blir krevd. Kravene til retningsavvik er dertil gjort vesentlig lempeligere enn tidligere, slik at det er et ytterligere misforhold mellom angitt normalkrav til toleranse i NS 3420 og normal praksis. I beskrivelsesmalen er det derfor konsekvent tatt med tilleggstekst for toleranseklasse sist i postgrunnlaget for alle pussposter under Andre krav: d) Toleranser. Toleranseklassene skal i hht. NS :2008 oppgis separat for planhetstoleranser (P-) og retningstoleranser (R-). I beskrivelsesmalen er det konsekvent benyttet toleranseklasse C for pussfasader, med unntak for pussprofiler som skal trekkes med sjablong, hvor det er benyttet toleranseklasse B. Fjerning av puss - Eksponeringsklasse I er alle poster for fjerning av puss i beskrivelsesmalen, med kode NY1.8-, er spesifiserende tekst og tilhørende siffer i koden for EKSPONERINGSKLASSE fjernet, ettersom denne informasjonen er irrelevant for fjerning av puss. Det må bero på en feil at denne er tatt med i postgrunnlaget i NS Armering av puss

9 Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-9 I NS 3420-NE er det i alle poster for puss medtatt spesifiserende tekst og tilhørende siffer i koden for ARMERING. I beskrivelsesmalen er dette konsekvent sløyfet, da armering kun vil inngå i et fåtall pussposter, og da kan tas med i den utfyllende teksten under Andre krav: a) Materialer. Endringer Alle poster i beskrivelsesmalen, der postgrunnlaget er endret i forhold til NS 3420, er angitt med en A etter siste siffer i koden. Dette er i hht. reglene i NS :2008. Dette omfatter nær samtlige poster i beskrivelsesmalen.

10 Prosjekt: Weber-produkter Side: Redigering av beskrivelsesmalen Kryssreferanser I beskrivelsesmalen er alle henvisninger til andre poster i beskrivelsen synliggjort med postnummer i mørkerød skrift. Dette er gjort for at henvisningene lettere kan finnes og endres av den beskrivende ved oppbygging av egen beskrivelse. Produktspesifikasjoner I beskrivelsesmalen er det angitt konkrete pussprodukter o.a. fra Saint-Gobain Byggevarer as i de enkelte poster. Produktnavnene er skrevet i blå skrift for å synliggjøre produktene. Pussprofiler I beskrivelsesmalen er alle puss- og gipsdetaljer i sammensatt pussfasade klassifisert med en alfanummerisk kode bestående av en bokstav og tosifret løpenummer. Dette er spesielt aktuelt for pussfasader på eldre teglbygg med mange pussdekorasjoner i form av profilerte trekninger og gesimsbånd, omramminger rundt vindusåpninger, vindusgesimser, samt eventuelle gipsdekorasjoner. For å forenkle omtalen av hver pussdetalj i de enkelte poster og spesifiserende tekster, er pussdetaljene nærmere beskrevet og kodet i innledende tekst til kapitlet, og så kortfattet henvist til i de enkelte poster og spesifiserende tekster, både for fjerning av puss, for pussing, og for maling av pussdetaljene. Dette er nærmere anskueliggjort i Kap. 5. Følgende koder er benyttet: Kode Pussdetalj F: Plane flater og delflater - fasadeflater, søyleflater, speilfelt, brystningsflater o.l. K: Kvaderfelt - innrutete pussfelt med rett eller profilert omramming rundt de enkelte felt, formet som horisontale kvaderbånd eller vertikale, innrutete kvaderstriper ved hushjørner o.a.. T: Plane trekninger og bånd (som må trekkes vha. pusslirer / kantbord) Plane sålbenker, topp- og sidefalser i åpninger, plane omramminger rundt åpninger, plane bånd i fasadene. P: Profilerte trekninger og bånd (som må trekkes med sjablong) Profilerte gesimsbånd, lokale vindusgesimser o/ vindusåpninger, omramminger rundt åpninger o.l.. S: Ornamenter - feltvise ornamenter, friser, gesimskonsoller, kannelerte søyleskaft (med vertikale riller og fordypninger), profilerte speilfelt (ikke plane), søylebasis (fotstykke) og søylekapitél (søylehode) o.l.. G: Gipsdekorasjoner Profilerte elementer av gips festet til veggunderlaget med lim/mørtel og mekaniske bolter (bærekonsoller under utkraget gesims, frisebånd langs gesims, friser og speilfelt, rosetter o.a.) Eksempel NE A PUSSKONSTRUKSJON OMRÅDER PUSSOVERFLATE: FINKORNET PUSS BYGNINGSDEL: PROFIL UNDERLAG: AV TEGL EKSPONERINGSKLASSE: 3 GRUNNINGSSJIKT: GRUNNING MELLOMSJIKT: GROVPUSS SLUTTPUSS: UTEN Lokalisering: Hovedgesims mot tak på hovedfløyen. Pussreparasjon av sårsteder der all puss er fjernet til rengjort teglunderlag. Dimensjon: P01: L H D = 47,8 m (samlet profillengde) 0,560 m (5 skift) 0,255 m (1 steinlengde) Andre krav: d) Toleranser Planhetstoleranseklasse PC / Retningstoleranseklasse RC NE2.4- LENGDE (> 1 M) - P01 M 5, NE2.5- ANTALL SMÅLENGDER (0,2-1 M) - P01 STK. 15

11 Prosjekt: Weber-produkter Side: NE2.6- ANTALL FLEKKLENGDER (< 0,2 M) - P01 STK Klimapåkjenninger. Eksponeringklasser. Toleranseklasser Pusskonstruksjon og tilhørende arbeider skal generelt utføres i hht. NS 3420 mht. krav til materialer og utførelse. Spesifiserte mengder i beskrivelsen er bestemt i henhold til måleregler som fremgår av NS Som hovedregel, når annet ikke er spesifisert, gjelder følgende krav til pusskonstruksjon på utvendige fasader i beskrivelsesmalen: Kontrollklasse: Normal kontroll (ref. NS 3420-NB, pkt. NB-e). Se senere pkt Eksponeringsklasse: Eksponeringsklasse 3 (ref. NS 3420-N, Tillegg A). Toleranseklasse: Toleranseklasse C (ref. NS , Tabell 1-3). Se senere pkt For spesielle eldre, bevaringsverdige pussfasader med mange pussdekorasjoner og detaljer o.a., kan følgende krav være aktuelle: Kontrollklasse: Utvidet kontroll (ref. NS 3420-NB, pkt. NB-e). Se senere pkt Eksponeringsklasse: Eksponeringsklasse 3 (ref. NS 3420-N, Tillegg A). Toleranseklasse: Toleranseklasse B (ref. NS , Tabell 1-3). Se senere pkt Toleransekravene er nærmere omtalt i pkt foran og i senere pkt Den prosjekterende må foreta det endelige valg av krav til ferdig pusskonstruksjon i hvert enkelt tilfelle. Prosjekteksemplene i Kap. 5-8 beskriver pussutførelse vurdert ut fra de lokale klimaforhold (eksponeringsklasse) og aktuelle bygningsmessige forhold. Puss på tilsvarende pussunderlag men i andre strøk av landet, og eventuelt med andre bygningsmessige forhold, kan kreve annen pussutførelse tilsvarende eksponeringsklasse 4. På Vestlandet og kyststrøk nordover er eksempelvis utsatte utspring i pussfasader, som sålbenker og gesimshyller, tradisjonelt alltid blitt avdekket med beslag, mens man på Østlandet ofte har utført disse detaljene uten beslag, kun pusset og malt, og da på spesielt eldre bygg som nå har fått vernestatus. Se senere pkt Funksjonskrav til puss og maling. Samvirke underlag - puss - maling. Valg av materialer Mørteltyper og krav i NS-EN Generelle krav til pussmørtler med mineralske bindemidler (kalk, sement) er gitt i NS-EN Standard pussmørtler for utendørs bruk (GP-mørtler, General Purpose Mortars) klassifiseres i utgangspunktet etter mørtlenes trykkfasthet (28-døgns fasthet etter standardisert prøvemetode NS-EN ) som følger : Mørtelklasse Trykkfasthet (28 døgn) CS I 0,4-2,5 N/mm 2 CS II 1,5-5,0 N/mm 2 CS III 3,5-7,5 N/mm 2 CS IV > 6,0 N/mm 2 For hver mørtelklasse skal mørtelfastheten målt etter 28 døgn ligge innenfor det angitte området for samtlige mørtelprøver i en standardisert prøveserie, dvs. ikke bare middelverdien for prøveserien. For luftherdende kalkmørtler (hydratkalk) og for hydrauliske kalkmørtler vil fasthetsøkningen etter 28 døgn kunne være betydelig, og fastheten kan være mangedoblet etter ½ - 1 år, mens sementbaserte mørtler har oppnådd det vesentligste av sin sluttfasthet etter 28 døgn. Dette må det tas hensyn til ved valg av mørtelklasse for de ulike mørteltyper og anvendelsesområder. Alle pussmørtler beregnet for utendørs bruk, skal ha deklarert frostresistens i henhold til tilsiktet bruk. I tillegg til trykkfasthet og frostresistens kan pussmørtler også klassifiseres etter andre egenskaper som det måtte stilles krav til, som heftfasthet, vannabsorpsjon, dampåpenhet, brannmotstand, varmeledningsevne. Dette blir ikke nærmere berørt i denne beskrivelsesmalen.

12 Prosjekt: Weber-produkter Side: Pussoppbygging. Samvirke Underlag - Puss - Maling En konvensjonell puss bygges opp av to eller flere ulike sjikt som alle har bestemte funksjoner. Dette er nærmere beskrevet i pkt. NS 3420-NE pkt. b5.1), se senere pkt Grunningen har tradisjonelt vært avgjørende for pusskonstruksjonens slagregntett, og skulle derfor påføres i et 3-5 mm tykt, heldekkende og tett sjikt med en mer bindemiddelrik mørtel enn for de påfølgende pussjikt. Sluttpussen hadde primært en estetisk funksjon, men med krav til nødvendig klimabestandighet. For nyere, moderne pussbehandlinger er pussoppbyggingen prinsipielt endret ved at grunningen nå ofte har fått en rent mekanisk funksjon ved å fungere som heftbro mellom pussunderlag og grovpuss, mens sluttpussen er erstattet med en maling i to eller flere strøk som skal ivareta pusskonstruksjonens slagregntetthet i tillegg til estetiske krav. Malingen skal da være diffusjonsåpen tilsvarende som for silikatmalinger o.a.. Testing i klimakarusell har dokumentert at denne type pussbehandling kan ha utmerket slagregntetthet og klimabestandighet ved riktig materialvalg. Ved sårreparasjon av eksisterende pussfasader, dvs. der hvor større eller mindre deler av opprinnelig puss skal beholdes, anbefales det imidlertid å benytte samme pussbehandling som opprinnelig, dvs. med konvensjonell pussoppbygging der grunningen skal fungere både som heftbro og som slagregntettende, heldekkende sjikt. I de tilfeller det vil være relevant, skal løsninger anbefalt i Murkatalogen og Byggforskserien benyttes Sluttpuss Sluttpussen i en konvensjonell tresjikts puss bør ikke være tynnere enn 3 mm, og bør derfor beskrives som en tynnpuss-behandling (ikke finpuss), ref. definisjoner i pkt Tynne finpussbehandlinger med 1-1,5 mm pusstykkelse har erfaringsmessig tendens til å flasse av underlaget etter noe tid, spesielt ved raske fukt- og temperaturendringer, og bør derfor unngås. Som alternativ til sluttpuss på fasader som skal males, anbefales å benytte grovpussen som sluttpuss. Grovpussen trekkes av og brettskures nøye til en plan, jevn overflate. Når mørtelen begynner å sette seg, dvs. størkne i overflaten, filses overflaten med filsebrett slik at det oppnås en finkornet til kornet overflate. For å oppnå en jevnkornet overflate uten skurestriper bør det benyttes en pussmørtel med største korngradering opp til 2 mm. Finpuss med pusstykkelse 1-1,5 mm bør bare brukes som sluttpuss i forbindelse med full ompussing av fasaden, og bør da påføres innen 1-3 døgn etter grovpussen Puss på eldre pussunderlag etter malingfjerning Ved alle reparasjon av eldre pussunderlag som har vært malt med organisk maling, og der større eller mindre deler av pussen skal bevares, er det forutsatt at all maling fjernes inn til rent, fast pussunderlag før ny sluttbehandling av pussen med tynnpuss og/eller egnet maling. Dersom pussunderlaget har tilfredsstillende struktur og fasthet etter malingsfjerning, bør det vurderes å sløyfe eventuell heldekkende tynnpussbehandling etter pussreparasjon av fasaden, og kun sluttbehandle den pussreparerte fasaden med 2-3 strøk egnet maling. Det vil alltid være rester av den organiske malingen i pussunderlagets porer etter malingfjerning, og det kan også være problemer å få fjernet all maling fra overflaten, avhengig av hvilken type maling som opprinnelig har vært benyttet. Både på Østlandet, og spesielt på Vestlandet, ble det før ca benyttet både linoljemalinger og komposisjonsmalinger (maling med en olje/limemulsjon som bindemiddel) på pussete murfasader. Disse malingtypene er vanskelig å fjerne og pussunderlaget derfor vanskelig å pusse etter malingfjerning, mens en énkomponent silikatmaling kan tilpasses slik at det oppnås god vedheft til underlaget. Etter malingfjerning bør det foretas en enkel perlekontroll av pussunderlaget ved påsprøyting av vann fra dusjflaske med finspreder. Dersom vannet viser tendens til å perle i pussoverflaten er dette tegn på gjensittende, organiske malingrester i pussunderlaget. Dersom det er nødvendig med reparasjon av overflatesår i pussoverflaten etter malingfjerning, og det anses påkrevet med en heldekkende tynnpuss for å oppnå tilfredsstillende finish i oveflaten, bør det foretas ytterligere rengjøring av pussunderlaget. Aktuelle tiltak kan være annen type malingfjerner (som løser problematiske oljerester), etsing, kalk- eller sandblåsing av pussunderlaget før pussing.

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Prosjekt: Puss-, mebran- og flisarbeider i badeanlegg. Beskrivelsesmal 0 INNHOLD. ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 2 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 3 1.0 Innledning. Beskrivelsesmal..............................................

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

FASADEREHABILITERING 2009

FASADEREHABILITERING 2009 2 FASADEREHABILITERING 2009 Fasaderehabilitering 2009 Mur-, puss- og malerarbeider på fasader av murverk og betong - en håndbok fra Norsk Puss- og Mørtelforening FASADEREHABILITERING 2009 3 Fasaderehabilitering

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv Produktguide For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv innhold 5 muring 5 Muring av Leca blokker og piper 7 Muring av tegl Muring av naturstein 9 PUSS Og OVerflAtebehAndling 10 Fargekart

Detaljer

Tegl og teglmurverk. Materialegenskaper. Definisjoner... 2

Tegl og teglmurverk. Materialegenskaper. Definisjoner... 2 MURKATALOGEN 2001 Anvisning M1 Definisjoner............................. 2 1 Teglfremstilling, teglprodukter............ 3 1.1 Råstoffer og teglfremstilling......... 3 1.2 Produkter og bruksområder.........

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Hjelp med PUSSING. Bruksanvisning

Hjelp med PUSSING. Bruksanvisning Hjelp med PUSSING Bruksanvisning Generelt En grunnregel ved all pussing er at du alltid skal ha det sterkeste sjiktet innerst og svakere jo lenger ut man pusser. På denne måten får du den beste sammensetningen

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 2011-10-03 Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17

VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 2011-10-03 Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Endelig 2011-10-03 Rapport Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 2 av 17 1 Bakgrunn Sohlberg & Toftenes as har på vegne av Studentskipnaden i

Detaljer

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2009 Ny Leca Isoblokk 35 cm.puss på isolasjon.luftet kledning på Vestlandet.Europas største Designgulv 1 bygg bedre 1-2007.Rehabilitering av svømmebasseng Ny

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

NOTAT FRA FASADEGRUPPA

NOTAT FRA FASADEGRUPPA NOTAT FRA FASADEGRUPPA VOLDSLØKKA BORETTSLAG mars 2014 0. INNLEDNING Dette notatet er et sammendrag av fasadegruppas funn og anbefalinger etter arbeid med muligheter for fasaderehabilitering for Voldsløkka

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer