Innlegg til brannvernkonferansen Hvilke rutiner har KLP som forsikringsselskap når en storskade inntreffer?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlegg til brannvernkonferansen 28.04.2015. Hvilke rutiner har KLP som forsikringsselskap når en storskade inntreffer?"

Transkript

1 Innlegg til brannvernkonferansen Hvilke rutiner har KLP som forsikringsselskap når en storskade inntreffer?

2 Hva er definisjonen på en storskade? Storskadebegrepet benyttes for en brann-, vann, eller naturskade som er en total eller omfattende, partiell skade på bygning og maskiner, inventar og løsøre Konsekvensen er ofte at bygningen ikke lenger er beboelig / kan benyttes og eventuell drift legges ned eller flyttes til andre lokaler for en lengre periode. Beløpsgrensen for storskade varierer fra selskap til selskap, men en storskade vil i alle tilfelle bety en skade med forventet kostnad > 5 millioner

3 Skadesakens fremdrift og faser Førstehjelp/sikring Kartlegging, dokumentasjon og valg av oppgjørsform Utbedring av skaden etter valgt oppgjørsform Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Samhandling mellom kunde og KLP: «Fra skade tilbake til drift» FAVER/ Brannteknisk Midlertidig drift Egen prosessbeskrivelse Skjønn Avbrudd - takstmann Motta Skade (via vakttelefon, skadebehandler/ generalist) Motta og vurdere skade Rekvirere takst/ førstehjelp Vurdere skadeomfang (takstmann/ekstern) Vurdering/ velge oppgjørsform Velge leverandør Tilbud/Anbud Gjennoppbygging/ utbedring Oppgjør bygning/ avbrudd Avslutte skadesak Kontakt Egen prosessbeskrivelse Fase 1 = Motta og vurdere skaden Fase 2 = Førstehjelp/redning Fase 3 = Fakta innsamling Fase 4 = Beslutte oppgjørsløsning Fase 5 = Gjenoppbygging/utbedring Fase 6 = Overlevering av skadeobjekt Fase 7 = Oppgjør og avslutning av skadesaken

4 Inntruffet storskade hva skjer i akuttfasen? KLP`s ønske er å kunne bidra til at konsekvensene etter en storskade blir minst mulig for kunden NAF / SOS betjener vår vakttelefon. Har mandat til å rekvirere firmaer med spesialistkompetanse til å begrense skaden. - eks vis RVR eller skadesaneringsfirmaer med underleverandører Profesjonell restverdiredning blir ivaretatt gjennom landsdekkende avtaler KLP har inngått med de beste aktørene i bransjen. KLP`s bakvakt kontaktes ved behov og alltid ved store brannskader. I nær dialog med kunden iverksetter vi strakstiltak i form av førstehjelp og redning for å begrense omfanget av skaden Vi rekvirerer takstmann samme dag for rask tilbakemelding om status, berørt areal, mulig årsak og grovt estemat på skadeomfang Takstmann og annen byggteknisk ekpertise: KLP rekvirerer kun erfarne, frittstående konsulenter med spisskompetanse til å følge opp arbeidene i akuttfasen og senere i prosessen

5 Førstehjelp/sikring Fase 1 Fase 2 Skadens innledende fase, sikring / 1 hjelp Viktige momenter ved innledningen Informasjonsinnhenting Skadedata Skadedato (tidspunkt for skaden) Hvilke skadested (adresse) Antatt skadeomfang Objekter som er berørt av skaden Bygningsmasse Innbo/løsøre Produksjonsutstyr/inventar Mennesker eller dyr Antatt hendelsesforløp Når, hvor og hvem oppdaget Årsakssammenheng Kontaktpersoner Teknisk personell Innkjøpsansvarlig Økonomisjef ved evt. avbrudd Rekvirering av førstehjelp Sikring/sanering Takst/Skadekoordinering HVA SKJER VED INNTRUFFET SKADE? Så raskt som mulig ->innhente mest mulig informasjon om skaden fra kunde /skadelidt Umiddelbart rekvirere takstmann for iverksettelse av 1 hjelp og sikring av gjenverdier TM ringer inn etter befaring med tilbakemelding til KLP om kompleksitet / omfang og foreslåtte /iverksatte tiltak. Basert på opplysningene rekvirere nødvendig spisskompetanse innenfor ulike fagområder for videre oppfølging og fakta avklaring (hva har skjedd og foreløpig omfang?) I nær dialog med kunden avklares kundens forventninger og behov ut i fra aktuelt skadebilde Vi informerer kunden skriftlig med relevant skadeinformasjon (skadenr, saksbehandler, takstmann, ev andre involverte ) og hva slags forsikringsdekning som foreligger Vi avtaler befaring hos kunden for å avklare videre fremdrift og anbefale oppgjørsalternativ. Rolleavklaring hvem gjør hva?

6 Kartlegging, dok. og valg av oppgjørsform Fase 3 Fase 4 Samling av dokumentasjon for beslutninger Viktige momenter for dok. og beslutning Innsamling av dokumentasjon Takst Bygning/Maskin/MIL Skadeårsak, omfang, hendelsesforløp Beskrivelse av skadeobjekt og vurdering mot rep. metode Estimert skadekostnad Bygg MIL (maskiner, inventar, løsøre) Avbrudd Status skadeobjekt Er skaden stabilisert Har vi oversikt over omfanget Viktige momenter Midlertidig drift Påbudproblematikk Søkeprosesser Leveransetider Bevaringsverdi Valg av oppgjørsform og videre prosess / fremdrift VURDERING AV SKADEN TOTALSKADE ELLER IKKE: Basert på rapport fra TM med angivelse av skadeårsak får vi avklart foreløpig omfang og om skaden er erstatningsmessig Selskapet tar ikke stilling til om bygningen er totalskadet eller ikke før det er avklart om det er gjenverdier Bygningen anses som totalskade dersom det koster mer å ta vare på gjenverdiene enn å rive og bygge nytt Dersom bygningen ikke kan repareres, beregnes erstatningen til hva det etter dagens byggeskikk vil kosta å gjenoppføre tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende bygning. Ulike oppgjørsalternativ ref neste foil - er uavhengig av om skaden er total eller partiell. KLP har etter vilkårene rett til å bestemme oppgjørsform samtidig som vi i praksis veileder kunden for å komme frem til den oppgjørsform som er mest hensiktsmessig i aktuell sak.

7 Kartlegging, dok. og valg av oppgjørsform Fase 3 Fase 4 Ulike oppgjørs alternativ KLP ønsker i nær dialog med kunden redegjøre for hvilken oppgjørsform som er å anbefale i aktuell sak. Oppgjørsformer som benyttes ved store bygningsskader er: Reparasjon ved styrt regningsarbeid via takstkonsulent Benyttes gjerne ved store partielle skader der omfang er uklart eller for å hindre / begrense avbrudd Reparasjon etter tilbud/anbud (organisert via takstkonsulent) Kontantoppgjør Skjønn benyttes gjerne ved totalskade og / eller det er usikkert om bygningen skal gjenoppføres / repareres. dersom det skal gjøres vesentlige endringer i forhold til opprinnelig bygning

8 Utbedring av skaden etter valgt oppgjørsform Fase 5 Fase 6 Fase 7 Utbedring av skaden etter valgt oppgjørsform Viktige momenter for lev. Skadeoppgj. Kundeopplysninger på sentrale personer i skadesaken (ved bytte) Rekvirere nødvendig ekspertise Vedr styrt prosess: Oppgavefordelinger Byggherre/Byggherreombud (TM) Avdekke kundens endringsbehov Utarbeide krav- /ytelsesspesifikasjon Utarbeide konkurransegrunnlag Avholde konkurranse og kontrahering Gjennomføre produksjon med full kontroll Overlevering og ferdigstillelse Når kartleggingsfasen er gjennomført og oppgjørsform er valgt sørger selskapet for oppfølging av skadesaken med nødvendig kompetanse: Skjønn: Skjønnsmenn Styrt prosess: prosjektorganisasjon Ved en styrt prosess er det viktig å fordele oppgaver i forhold til oppgjørsform. Skal reparasjon av Bygningen styres av takstmann mens Maskiner, inventar og løsøre (MIL) gjøres opp kontant må Byggherre koordinere leveransene. TM mandat er å sørge for utarbeidelse av kravspesifikasjon som et underlag til konkurranse, formalisere innkjøpsprosessen (evt etter offentlige anskaffelser) og sikre at all dokumentasjon utarbeides i tråd med gjeldende regelverk. Etter ferdig utbedring av bygning / skadet objekt foretas sluttbefaring med formell overlevering.

9 Valg av oppgjørsform påvirker reparasjonstid og skadekostnader eksempel fra skadesak Skadedato Styrt oppføring Tilbud/anbud Offentlige anskaffelser (Doffin) Styrt oppføring Tilbud / anbud Prosjektering Sommerferie Konkurransegrunnlag og Prosjektering anbudskonkurranse Produksjon Jul Produksjon Bygg ferdigstilt Påske Bygg ferdigstilt Sommerferie Offentlige anskaffelser (Doffin) Prosjektering Off.konk beskrives Doffin (7 uker) Produksjon Bygg ferdigstilt Kommentar / funn Ved styrt oppføring spares det i tid ofte 1,5-2 måneder i forhold til tilbud/anbud. Dette gjør at husleietapet kan reduseres vesentlig. Tilbuds- og anbudsprosess gjennom Doffin forsinker prosessen og gir flere måneders ekstra husleie eller avbruddstap Kommentarer Skjønn er ikke medtatt i ovennevnte eksempel da sjelden benyttet ved partielle skader mest aktuelt ved totalskade

10 Korsmo skole, brannskade litt om utfordringsbilde og og vår saksbehandling

11 Korsmo skole, fakta tidlig innhentet i saken Brann oppstått den Skadeårsak: varme arbeider på tak. Totalskade, bruttoareal på ca 2407 m2 bygningsmasse. Skolebygning fra 1975, vesentlig oppgradert i Byggeteknisk ekspertise rekvirert for å avdekke ev feil / mangler Skaden er omfattende, blant annet må det etableres midlertidig drift / paviljong for 190 elever og 42 ansatte Innsamling av fakta for regress mot entreprenør pågår Skjønn valgt som oppgjørsform.

12 SKADEBEHANLINGENS TRE FASER: Melding om brann på Korsmo barneskole sendt KLP Skadeforsikring AS mandag den kl. 14:55. Lokal takstmann for bygning ble rekvirert den Møte med kommunen på rådhuset den for avtaler og enighet om videre fremdrift. Vi deler gjerne skadebehandlingen inn i tre faser: Akuttfasen (1 hjelp og sikring) Mellomfasen (kartlegging, dokumentasjon og valg av oppgjørsform) Avslutningsfasen (utbedring av skaden etter valgt oppgjørsform)

13 AKUTTFASEN Bygning Rekvirering av takstmann for å bistå kommunen knyttet til: Sikring av skadestedet (byggegjerde) Rekvisisjon av skadesanering for å redde gjenverdier Maskiner, inventar og løsøre Rekvisisjon av skadesaneringsfirma for å redde skadede gjenstander Midlertidige lokaler Kommunen kartlegger behovet og muligheter for midlertidige lokaler for opprettholdelse av skoletilbudet. I dette tilfelle lokaler på tre steder: Eksterne lokaler: Næringshagen, Skarnes vdg. skole og interne lokaler på ungdomsskolen

14 Mellomfasen Bygning Innhente tilbud på riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester Orientere om oppgjørsalternativer og bestemme oppgjørsform i samarbeid med kommunen. Oppgjørsalternativ Gjenoppføring av tilsvarende/vesentlig tilsvarende bygning, til samme formål i kommunen innen 5 år. ikke gjenoppføring Oppgjørsformer Styrt regningsarbeid ved tilbud/anbud Kontantoppgjør / fremforhandlet oppgjør Skjønn

15 FORTS. MELLOMFASEN BYGNING Møte avholdt den med rådmann i Sør-Odal kommune. Det ble enighet om skjønn for å fastsette verdier og erstatningsgrunnlag for bygningen. Verdiene fastsettes av to skjønnsmenn, der partene oppnevner en hver. Skjønnet er bindene for begge parter Skjønn gir kommunen en større frihet til å disponere midlene som fastsettes ved et skjønn, eksempelvis en helt annen utforming av bygningen. Kommunen administrere selv skaden ved gjenoppføring av ny skole. KLP erstatter i henholdt til verdier fastsatt i skjønnet.

16 MELLOMFASEN ALTERNATIV DRIFT Igangsetting av arbeid/kartlegging i form av plan for romfordeling og planløsning for en mer permanent løsning for midlertidig lokaler, eksempelvis bruk av egne lokaler eller paviljong Løsning: Leie av paviljong Tilbud blir innhentet på leie av paviljong. Dette blir foretatt i kommunens regi, med bakgrunn av Lov om offentlig anskaffelser. Takstkonsulent kostnadskontrollerer. Meget sannsynlig at paviljong står ferdig og klar til bruk innen medio mai.

17 MELLOMFASEN MIL (maskiner, inventar og løsøre) Kommunen må rekonstruere lister for tapt inventar og løsøre. Takstkonsulent blir rekvirert av KLP Skadeforsikring AS for å hjelpe kommunen med å fastsette gjenanskaffelsespriser. Skadesaneringsfirma utbedrer skadede gjenstander. Kondemnerer gjenstander som det ikke er lønnsomt å reparere. Takst utarbeides i samarbeid med kommunen. Denne legges til grunn for oppgjøret.

18 AVSLUTNINGSFASEN Bygning Sluttoppgjør mot dokumentasjon at verdier er lagt ned i ny bygning Maskiner, inventar og løsøre Sluttoppgjør i henhold til takst mot dokumentasjon at gjenstander er anskaffet. Fortsatt drift i form av paviljong Sluttavregning i henhold til dokumentasjon.

19 Gode prosesser viktig når skade inntreffer Takk for oppmerksomheten

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

Innkjøp i Vennesla kommune

Innkjøp i Vennesla kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Vennesla kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer