Kommunestyrt personlig assistanse? En rapport om variasjoner i kommunenes håndtering av ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse BPA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrt personlig assistanse? En rapport om variasjoner i kommunenes håndtering av ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse BPA"

Transkript

1 Kommunestyrt personlig assistanse? En rapport om variasjoner i kommunenes håndtering av ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse BPA

2 Innhold Det verste du kan gjøre mot et menneske, er å frata det ansvar og begrunne det i omsorg Inge Lønning Sammendrag...4 Innledning...5 Bakgrunn Bpa i dag...6 Metode...8 Om undersøkelsen...8 Representativitet...8 Resultat...9 Et bilde av bpa i kommune-norge Bpa etter intensjonen? Kommunens oppfatning av effektene av bpa-ordningen Konklusjoner Bpa en kommunal suksess? Manglende rettigheter skaper kommunal forskjellsbehandling BPA uten brukerstyring? Tilfredsstillende oppfølging? BPA uten politisk styring? Assistentenes stilling Avsluttende oppsummering brukerstyrt personlig assistanse 3

3 Sammendrag Rapporten er basert på en undersøkelse blant landets 430 kommuner. Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge det faktiske BPA-tilbudet i Norge og samtidig kunne si noe Om den politiske intensjonen etterleves. Resultatene viser at kommunene er fornøyd med BPA-ordningen, men og at ordningen er ulikt organisert i kommunene. I nesten halvparten av kommunene kan ikke funksjonshemmede fritt velge arbeidsgiver, 30 prosent kan ikke ansette assistentene sine selv eller disponere fritt og fleksibelt over BPA-timene de har. BPA-ordningen bærer preg av å være kommunestyrt. Spesielt understrekes dette av at føringene for BPA-tilbudet i kommunene i stor grad avgjøres på administrativt nivå. Resultatene viser også at det er en sammenheng mellom fritt valg av arbeidsgivermodell og god brukertilfredshet. For å sikre at BPA-ordningen skal fungere etter intensjonen, og for at funksjonshemmede skal ha reell styring over eget liv, må BPA-arbeidsledere få retten til en nærmere definert BPA. BPA i Norge er så løst beskrevet i fra sentrale myndigheter at man kan si at BPA er uten sentral politisk styring. Innledning Brukerstyrt Personlig Assistanse, eller BPA, er en måte å organisere den praktiske assistansen til personer med nedsatt funksjonsevne på. Ordningen innebærer at funksjonshemmede selv styrer assi.stansen, noe som gir økt selvstendighet og frihet i hverdagen. BPA er en svært populær ordning blant funksjonshemmede. Vi har hatt to ambisjoner med undersøkelsen. Først og fremst har vi ønsket å kartlegge det faktiske BPAtilbudet i kommune-norge. BPA kom inn i Lov om sosiale tjenester for 10 år siden. Kommunene fikk da plikt til å tilby BPA, men siden ordningen ikke er klart nok definert er det blitt opp til kommunene selv å tolke seg frem til hva slags BPA-ordning de tilbyr. Det er derfor rimelig å anta at kommunene selv har formet det konkrete innholdet av BPA-tilbudet i Norge de siste 10 årene. I rundskriv I-20/2000 defineres BPA som en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.1) I rundskriv I/ ble definisjonen utvidet til også å gjelde de som selv ikke kan fylle lederrollen 1). Siden år 2000 har norske kommuner vært forpliktet til å tilby BPA som en del av tjenestetilbudet. Men vurderingen av om den enkelte innbygger skal få.assistansen organisert som BPA eller ikke, er det kommunen som foretar. Hypotesen bak denne undersøkelsen er at mangelen på en enhetlig definisjon samt det kommunale spillerommet som følge av dette, over tid har skapt ulik praksis mellom kommunene. På bakgrunn av dette har det også vært viktig å undersøke hvorvidt kommunene faktisk oppfyller intensjonen med BPA på viktige områder: om personer med assistansebehov styrer selv sin BPA gjennom lederansvar for sine assistenter om arbeidsledere fritt og fleksibelt disponerer selv sine assistansetimer Om personer som søker BPA får velge arbeidsgiver om personer som ikke selv kan være arbeidsledere får innvilget sine BPA-søknader Vi gleder oss over at også vår undersøkelse viser at BPA er en suksess. Samtidig er vi bekymret over at ordningen ikke fungerer etter intensjonen. Undersøkelsen viser at tilbudet varierer mye mellom kommunene, myndiggjøringsperspektivet er ikke godt nok ivaretatt og ordningen er i for stor grad kommunestyrt. En velstyrt ordning forutsetter reell brukerstyring. Når undersøkelsen viser at flertallet av norske kommuner synes BPA fungerer bra og gir mer fornøyde innbyggere, er det for oss det endelige beviset på at det er på tide å ta steget mot en individuell rettighetsfesting av BPA. Jens Petter Gitlesen Vibeke Marøy Mellstrøm Arne Lein 1)..http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/2000/i html?id= CMYK 4 brukerstyrt personlig assistanse brukerstyrt personlig assistanse 5

4 Bakgrunn Målsettingen med BPA er at personer med funksjonsnedsettelse som trenger assistanse skal få leve et selvstendig og aktivt liv. Dette betyr at kommunene har plikt til å ha en BPA ordning, men at den enkelte som søker ikke har rett til å få innvilget BPA. De ulike interessegruppene og organisasjonene har arbeidet for innføring og styrking av BPA-tilbudet gjennom de siste tyve årene. Arbeidet med å få på plass en ordning med BPA startet på 1980-tallet, og ordningen ble lovfestet i Rettighetsfesting av ordningen har vært foreslått både av Stortinget og gjennom departemental høringsrunde, men så langt ikke blitt realisert BPA i Norge ble initiert på 1980-tallet av noen få funksjonshemmede ildsjeler som var inspirert av borgerrettsidealene til den amerikanske Independent Living-bevegelsen. Ildsjelene får tidlig på 1990-tallet kontakt med Norges Handikapforbund og det blir satt i gang forsøk på å etablere en form for BPA. I 1991 ble andelslaget ULOBA dannet. I 1994 ble BPA identifisert som et satsningsområde i Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede Forskning i løpet av 90-tallet konkluderte med at ordningen var svært vellykket, og i mai 2000 ble BPA lovfestet i Sosial.tjenesteloven ( 4-2 bokstav a) 2). Ordningen ble utvidet i 2005 til også å omfatte personer som ikke selv kan være arbeidsleder (barn eller personer med kognitiv funksjonsnedsettelse) for sine assistenter. Før regjeringsskifte i 2005 la Bondevik ll - regjeringen fram et forslag om rettighetsfesting av BPA (statsbudsjettet 2006) Daværende helseminister Sylvia Brustad sendte forslaget om rettighetsfesting på høring i 2006/ % av høringsinstansene svarte ja på spørsmålet om BPA skal bli en individuell rettighet. Enkelte aktører (Fagforbundet, LO og KS) hadde imidlertid sterke motargumenter mot deler av forslaget. Den nåværende regjeringen har nevnt BPA ordningen i begge sine.soria Moria erklæringer. I den første regjeringserklæringen (Soria Moria 1) sto det: Regjeringen vil foreta forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. I den andre regjeringserklæringen (Soria Moria ll) var teksten: Regjeringen vil utvide tilbudet med BPA. Etter høringsrunden har det skjedd lite med saken før den i januar 2010 ble tatt opp i Stortingets spørretime av Høyreleder Erna Solberg. Helseministeren Anne-Grete Strøm-Erichsen svarte Solberg at rettighetsfesting av BPA må sees i sammenheng med Samhandlingsreformen i helsevesenet. Helse og omsorgskomiteen i Stortinget avga innstilling om reformen i april uten at regjeringspartiene nevnte BPA spørsmålet med ett ord. Den borgerlige opposisjonen ba i sine merknader om at regjeringen måtte fremme forslag om rettighets.festing av BPA i løpet av Helseministeren sa i forbindelse med Stortingsbehandlingen av innstillingen at hun ville fremme forslag til ny lov om BPA før påske BPA i dag Dagens BPA tilbud varierer fra kommune til kommune. I noen kommuner må BPA-arbeidsledere forholde seg til helse- og omsorgstjenesten i kommunen, mens i andre er BPA-arbeidsledere henvist til å måtte benytte ikke-kommunale alternativer som andels.laget ULOBA eller private aktører. Det er et problem at kvaliteten på BPA -ordningen varierer og at det fortsatt ikke er fritt valg av arbeidsgivermodell (hvorvidt BPA - arbeidsledere selv kan velge hvem som skal være arbeidsgiver). I en del kommuner kan man velge, i andre ikke. Det er altså enten kommunestyrt eller brukerstyrt. Når ordningen er kommunestyrt viser erfaring og forskning (bla. Østlandsforskning 2003) at funksjonshemmede i mindre grad får friheten til å lede BPAordningene selv, slik intensjonen er. Samtidig viser samme rapport fra 2003 at: 90 % av de som har BPA er svært tilfreds eller nokså tilfreds med sin BPA ordning. De som er tilknyttet ULOBA er i langt større grad enn andre svært tilfreds. Det er likevel stor grad av brukerinnflytelse over arbeidsoppgavene i begge modellene. Østlandsforskning finner også eksem.pler på svært vellykket organisering av BPA for kommunale brukere og hvor de uttrykker stor grad av tilfredshet både med ordningen som sådan og brukerstyringen. Det er altså fullt mulig å organisere optimale løsninger sett fra arbeidsleders synspunkt også i kommunene. Likevel er en viktig forskjell fra ULOBA at brukerinnflytelse i kommunen ikke er garantert. Selv om rapporten er fra 2003 er det etterlatte inntrykket i stor grad det samme i dag. Kvaliteten på ordningen er også avgjørende for at den skal fungere etter intensjonen. Det eksisterer i dag ikke klare kvalitetskriterier som sikrer god opplæring og oppfølging av arbeidsledere (lederopplæring). Noen kommuner tilbyr potensielle. BPA-arbeidsledere å velge mellom flere forhåndsgodkjente arbeids.givere (bruk av tjeneste.konsesjon ULIKE MODELLER FOR STYRING etter lov om offentlige anskaffelser). En slik organiseringsform øker den det gjelder valgmuligheter, men ofte legger kommunene inn kriterier i anbudsdokumentene som bryter med frihets.idealene og intensjonene med BPA. Kommuner som legger BPA ut på anbud med tradisjonelle anbudsrunder gir funksjonshemmede innbyggere valget mellom en eneste BPA-arbeidsgiver. Dagens BPA-tilbud kan derfor identifiseres i 5 ulike varianter, der kun alternativ 1 og 2 er i tråd med intensjonen om brukerstyring og brukervalg. Men selv alternativ 1 og 2 kan risikere å bryte med BPA-intensjonen, dersom kommunen legger inn såkalte kvalitetskrav som er i strid med grunnideene til BPA-ordningene om frihet til å leve et godt og selvstyrt liv. 1. Arbeidsleder kan velge mellom egen kommune og flere ulike BPA-arbeidsgivere som er forhåndsgodkjent i henhold til kommunalt satte kvalitetskrav (tjenestekonsesjon) 2. Arbeidsleder kan velge mellom egen kommune eller ULOBA/andre ideelle organisasjoner som BPA-arbeidsgiver 3. Arbeidsleder kan ikke velge sin egen kommune, men må velge et firma X som BPA-arbeidsgiver 4. Arbeidsleder kan ikke velge sin egen kommune, men må velge ULOBA/andre idelle organisasjoner som BPA-arbeidsgiver 5. Arbeidsleder kan ikke velge, men må bruke sin egen kommune som BPA-arbeidsgiver 2) Østlandsforsk 03/2003: Selvstyrt og velstyrt? Brukernes erfaringer med brukerstyrt personlig assistanse 6 brukerstyrt personlig assistanse brukerstyrt personlig assistanse 7

5 Metode Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført som en nettbasert 3) spørreundersøkelse i tidsrommet 10. juni til 4. juli Landets 430 kommuner i tillegg til Oslos 15 bydeler 4) utgjør populasjonen i undersøkelsen. Med Oslo erstattet av byens 15 bydeler er populasjonen dermed 444. Hele populasjonen ble invitert til å delta i undersøkelsen. Til sammen svarte 283 kommuner på undersøkelsen som gir en svarprosenten på 64 %. Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt til postmottaket i alle landets kommuner, og adressert til: rådmann / øverste ansvarlige for BPA i kommunen eller delegert myndighet av rådmannen. Vi har ikke data på hvem som faktisk har svart på vegne av den enkelte kommune, men tilbakemeldinger og spørsmål vi har mottatt underveis tyder på at det stort sett er rådmann eller ledende saksbehandler som har svart på undersøkelsen. Undersøkelsen var relativt kort og bestod av 16 hovedspørsmål der de aller fleste hadde lukkede svaralternativer. Til sammen var det 49 kommuner som svarte at de ikke har innbyggere som har BPA-ordning i dag, og dermed avsluttet undersøkelsen. Det er noen begrensninger knyttet til tolkningen av resultatene av en undersøkelse blant kommunene som denne. Vi baserer oss på kommuneadministrasjonens egen oppfatning av det tilbudet de tilbyr sine innbyggere, og informasjonen er ikke verifisert gjennom observasjon av det faktiske tilbudet i den enkelte kommune. Likevel gir rapporten et relevant og dekkende bilde av BPA-tilbudet i norske kommuner. Noen av spørsmålene i undersøkelsen handler om kommunens meninger. På spørsmål om kommunen støtter individuell rettighetsfesting av BPA er det større sannsynlighet for at vi måler den enkelte respondents mening enn kommunestyrets politiske holdning. Spørsmålet hører da også til utenfor kommunepolitikkens domene, og er opp til Stortinget å avgjøre. Likevel mener vi det er verdifullt å få innblikk i holdningene til dem som legger føringene for kommunens politikk og praksis på BPA-området. Kommunene mottar svært mange undersøkelser. Noen deltar ikke av prinsipp, mens andre er svært selektive i forhold til hvilke undersøkelser de deltar i. I tillegg er juni en begynnende feriemåned for mange. Undersøkelsesperioden var også relativt kort (omtrent 3 uker). Noen kommuner har nok derfor ikke hatt tid eller ressurser til å delta. Svarprosenten anses likevel for å være tilfredsstillende høy. Representativitet Representative kommuneutvalg baseres ofte på størrelse, geografisk beliggenhet og partisammensettingen i den politiske ledelsen. Hensikten med denne undersøkelsen har vært å kartlegge det faktiske BPA-tilbudet. Vi har derfor antatt at den viktigste faktoren for representativitet er kommunens størrelse og geografisk beliggenhet. Geografisk sett er det fin fordeling. Følgende oversikt sammenligner Regjeringens 5) kommunekategorisering etter antall innbyggere og undersøkelsens egen svarfordeling etter samme innbygger- Andel kommuner i Andel kommuner i Antall kommuner populasjonen Antall kommuner i undersøkelsen Innbyggere i populasjonen (prosent) undersøkelsen (prosent) % ,3 % % 43 15,5 % % 57 20,5 % % % % 30 10,8 % og over 13 3 % 8 2,9 % Sum *Oslo kommunes 15 bydeler er i denne sammenhengen regnet som en kommune. fordeling. Tabellen viser at fordelingen er tilnærmet lik og at undersøkelsens representativitet er god. 5) 3) 4) Oslos bydeler er individuelt ansvarlig for BPA-tilbudet 8 brukerstyrt personlig assistanse brukerstyrt personlig assistanse 9

6 Resultat Et bilde av BPA i kommune-norge Av de 283 kommunene som besvarte undersøkelsen opplyste 82 prosent at de hadde innbyggere som i dag har BPA-ordning. Kommunene som svarte nei på dette spørsmålet, altså 18 prosent av de spurte, var alle kommuner med under innbyggere. 80,5 prosent av de spurte oppga at det er 0-9 innbyggere i kommunen som har BPA i dag. Antall innbyggere med BPA-ordning øker med kommunens størrelse. Kommunene svarer at henholdsvis 11,3 prosent og 68,8 prosent av innbyggerne som har BPA er veldig fornøyd og stort sett fornøyd med ordningen. Kommunene oppgir dermed at 80 % er fornøyde med BPA. Ingen kommuner oppgir at de har innbyggere som er lite eller svært lite fornøyde. Undersøkelsen viser også at det i stor grad er administrasjonen i kommunene som legger føringene for praksis av BPA i kommunene. Over halvparten av kommunene opplyser at fagsjef eller saksbehandler har lagt føringene for praksis av ordningen. Kun 22 prosent av kommunene oppgir at politikerne har lagt føringer for praksisen, enten gjennom kommunestyret, formannskapet eller fagutvalget. Kommunestørrelse korrelerer positivt med sannsynligheten for at politikerne har lagt føringer for praksisen. Jo større kommune desto større er dermed sannsynligheten for at politikerne oppgis å ha lagt føringer for kommunens BPA-praksis. Generelt sett, hvor tilfreds er brukerne som har BPA i din kommune? Hvem har lagt føringene for praksis for BPA i din kommune? % % 80 Veldig fornøyd 50 Politikerne v/kommunestyret 70 Stort sett fornøyd Politikerne v/formannsskapet Varierende Lite fornøyd Svært lite fornøyd Politikerne v/fagutvalget (f.eks. Helse- og omsorgsutvalget) Administrasjonen v/fagsjef (f.eks. Helse- og sosialsjef) 40 Vet ikke Administrasjonen v/saksbehandler Andre Vet ikke brukerstyrt personlig assistanse brukerstyrt personlig assistanse 11

7 BPA etter intensjonen? 95 prosent av kommunene svarer i undersøkelsen at BPA-tilbudet i kommunen i stor eller i noen grad oppfyller hensikten med å gi funksjonshemmede inn- flytelse og selvstendighet over egen hverdag. Halvparten mener tilbudet i stor grad oppfyller hensikten. Flere funn tyder likevel på at intensjon med BPA ikke realiseres: BPA ble innført for å gi funksjonshemmede større innflytelseog selvstendighet over egen hverdag. I hvor stor grad mener du BPA-tilbudet i din kommune oppfyller denne hensikten?..45 prosent av kommunene svarer at innbyggerne ikke kan velge BPA-arbeidsgiver. 45% % I stor grad I noen grad I liten grad..i 27 prosent av kommunene kan ikke BPA-arbeids.lederne fritt disponere de tildelte BPA-timene gjennom kalenderåret. 27% 40 I ingen grad Vet ikke prosent av BPA-arbeidslederne i kommunene kan ikke ansette de assistentene de selv ønsker (5,2 svarer vet ikke ). 30% I 66 prosent av kommunene har BPA-arbeidslederne ikke driftsmidler til disposisjon (11 prosent har svart vet ikke ). Med driftsmidler menes midler til dekning av merutgifter.knyttet til drift av assistanseordningen, som annonsering, porto, kopiutgifter, kino- og restaurantbesøk. 66%..Når det gjelder opplæring svarer 13 prosent av kommunene at arbeidslederne ikke har et kontinuerlig tilbud om råd og veiledning (77 prosent svarer ja, 10 prosent svarer vet ikke ). 46 prosent av kommunene bruker helt eller delvis.ressurssenter for omstilling i kommunene 6) (RO). 40 prosent bruker helt eller delvis interne løsninger og 16 prosent av.respondentene oppgir at ULOBA står for opplæringen, enten helt eller delvis. 13%..47 prosent av kommunene svarer at arbeidslederen ikke selv kan velge hvilken instans som skal drive..opplæringen av arbeidslederne. 16 prosent svarer ja, mens resten vet ikke. 47% 6) 12 brukerstyrt personlig assistanse brukerstyrt personlig assistanse 13

8 Kommunens oppfatning av effektene av BPA-ordningen Kommunene ble også bedt om å ta stilling til en rekke påstander i undersøkelsen. Svarene tilsier at kommunene generelt sett ser mange positive effekter av BPA-ordningen i sin kommune. 95,7 prosent av kommunene sa seg enig i påstanden om at BPA muliggjør et aktivt og selvstendig liv for personer med assistanse.behov. sparer både tid og ressurser i den daglige administreringen. 40 prosent sa seg enig i påstanden,. 35 prosent uenig og 23 prosent oppga at de ikke visste. En interessant tendens er at små kommuner i større grad oppgir at BPA er ressursbesparende enn store kommuner (men graden av vet ikke er også større i de største kommunene). BPA gir bedre individuell tilpasning Vet ikke Uenig 9% 4% Videre finner vi at det er en relativt betydelig uenighet omkring ressursbruken som må til for å administrere BPA-ordningene i kommunene. Kommunene ble bedt om å ta stilling til påstanden om at de gjennom BPA Kommunene er mest i mot påstanden som sier at alle assistansebehov kan organiseres under BPA. 73 prosent sier seg uenig med påstanden. 14 prosent er enige, mens 12 prosent ikke tar stilling til påstanden. 87% Enig Navn Enig Uenig Vet ikke BPA muliggjør et aktivt og selvstendig liv for personer med assistansebehov 95,7 % 0,9 % 3,5 % Kommunene sparer tid og ressurser på. den daglige administreringen av BPA 41,3 % 35,2 % 23,5 % Alle assistansebehov kan organiseres under BPA 14,3 % 73,0 % 12,6 % BPA gir bedre individuell tilpasning 86,5 % 4,3 % 9,1 % BPA gir fleksibilitet i hverdagen 90,9 % 3,0 % 6,1 % BPA gir mer forutsigbarhet med flere. og faste assistenter 73,2 % 16,5 % 10,4 % Med BPA kan barn med barn med store. assistansebehov bo hjemme slik som alle andre barn 61,3 % 7,0 % 31,7 % BPA er en dyr tjeneste 41,7 % 32,6 % 25,7 % BPA fører til at kommunene får dårligere. mulighet til å styre sine budsjetter 31,2 % 50,6 % 18,2 % Med BPA blir det mange små deltidsstillinger 56,3 % 25,8 % 17,9 % BPA bør ikke bli en individuell rett 40,4 % 24,3 % 35,2 % De fleste kommuner er derimot enige om at BPA gir fleksibilitet i hverdagen og at BPA gir bedre individuell tilpasning. 91 prosent mener BPA gir fleksibilitet i hverdagen. 86 prosent sa seg enig i påstanden om bedre individuell tilpasning. 9 prosent av kommunene tok ikke stilling til påstanden, og 5 prosent mener BPA ikke gir bedre individuell tilpasning. Brorparten av kommunene som mente det, svarte tidligere også at BPA-tilbudet i de respektive kommunene kun i liten eller noen grad oppfyller hensikten med ordningen. Kan innbyggern i din kommune fritt velge BPA arbeidsgiver (kommunen, andelslag (Uloba), firma eller seg selv)? Totalt 72 prosent av kommunene svarer at BPA gir mer.forutsigbarhet med faste og færre assistenter.. 16,5 prosent sier seg uenig i påstanden. Undersøkelsen..viser at kommunene som har svart at BPAarbeidslederne fritt kan velge arbeidsgivermodell, i større grad oppgir at BPA gir mer forutsigbarhet enn de øvrige kommunene. I kommunene som oppgir at de har fritt valg av arbeids.givermodell er også brukertilfredsheten med ordningen systematisk bedre. Av tabellen under ser vi at det er flere veldig fornøyd og stort sett fornøyd blant kommunene som har svart ja på fritt valg, mens det er omvendt sammenheng på svaralternativet.. varierende. Med andre ord er det sammenheng.mellom fritt valg av arbeidsgivermodell og god brukertilfredshet. Generelt sett, hvor tilfreds er brukerne som har BPA i din kommune? Veldig Stort sett Lite Svært lite fornøyd fornøyd Varierende fornøyd fornøyd Vet ikke.. % % % % % % % Ja 54,1 56,0 55,3 45,5 0,0 0,0 63,6 Nei 45,4 44,0 44,7 54,5 0,0 0,0 36,4 14 brukerstyrt personlig assistanse brukerstyrt personlig assistanse 15

9 De fleste kommunene mener også at barn med store assistansebehov gjennom BPA-ordningen kan bo hjemme slik som alle andre barn, men her er uvissheten stor blant kommunene. Drøyt 60 prosent er enig, mens over 30 prosent svarer vet ikke på påstanden. På undersøkelsens siste fire påstander er også andelen som svarer vet ikke høy. Påstandene tar for seg noe omdiskuterte temaer, men det er uvisst om det er lavt kunnskapsnivå eller motvilje til å svare som er bakgrunnen for den høye andelen. 41 prosent av kommunene sier seg enig i at BPA er en dyr tjeneste, mens 33 prosent svarer det motsatte. Kommunenes størrelse synes på dette spørsmålet ikke å ha noen betydning. Det er derimot relativt stor Vet ikke BPA bør ikke bli en individuell rett 35% Uenig 25% enighet blant kommunene om at BPA ikke fører til at de får dårligere muligheter til å styre sine budsjetter. 31 prosent mener mulighetene for budsjettstyring blir dårligere, mens halvparten av kommunene er uenige. Videre mener 56 prosent at BPA-ordningen medfører at mange assistenter er nødt til å gå inn i små deltidsstillinger. 26 prosent mener dette ikke er tilfelle. Kommunene ble også bedt om å ta stilling til om BPA bør bli en individuell rettighet eller ikke. 35 prosent unnlot å ta stilling til påstanden. 40 prosent av kommunene svarte at de ikke ønsker at BPA skal bli en individuell rett. 25 prosent svarte at BPA bør bli en individuell rett. 40% Enig Konklusjoner BPA en kommunal suksess? Resultatene i undersøkelsen viser at kommunene er svært godt fornøyd med BPA -ordningen. De opplever at BPA -arbeidslederne er tilfredse og mener også selv at tilbudet bidrar til å gi funksjonshemmede innbyggere et aktivt, mer fleksibelt og selvstendig liv. Dette viser at kommunene har forstått hovedformålet med BPA og brukerstyringen, nemlig at funksjonshemmede selv skal få kontroll over organiseringen av sin egen assistanse, og at denne selvstendigheten har en egenverdi og resulterer i økt livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Manglende rettigheter skaper kommunal forskjellsbehandling Resultatene viser også at det er stor grad av variasjon mellom norske kommuner i hvordan BPA-tilbudet er utformet. I følge dagens ordning er det kommunen selv som avgjør hvilke tjenester som skal tilbys innbyggerne, og om praktisk bistand evt. skal organiseres som BPA. Dette innebærer at kommunen i teorien kan avslå søknad om BPA dersom kommunen selv finner at det er mer hensiktsmessig å tilby tjenester organisert på andre måter. Over tid viser det seg at dette skaper forskjeller mellom kommuner og ulik praksis knyttet til hvem som får innvilget BPA og ikke. Kommunen skal etter sosialtjenesteloven 8-4 rådføre seg med den det gjelder og legge stor vekt på brukerens synspunkter når vedtak om tjenestetype skal fattes. Dette gjentas også i Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om sterkere rettighetsfesting av BPA (2007). Erfaringer fra kommuner der BPA-søknader har blitt avslått, viser at brukerens synspunkter dessverre ikke alltid vektlegges av saksbehandlerne i kommunen. Det er blant annet på grunn av denne ulikheten i praksis vedrørende behandling av søknader om BPA, at departementet i høringsnotatet fra 2007 skriver at det har kommet til at det bør fremmes forslag om en rett for brukeren til å kreve BPA. I Stortingsmelding nr. 40 ( ) Nedbygging av funksjonshemmede barrierer, skrev Bondevik II-regjeringen at ideen bak ordningen er at personer med nedsatt funksjonsevne selv er de som best kan vurdere hvordan tjenesten skal organiseres. I Stortingets behandling av meldingen gikk de tre nåværende rødgrønne partiene inn for en individuell rett til BPA, fordi svakheten ved ordninga er at brukerne ikke har rettskrav på å få tildelt BPA. Det er den enkelte kommune som helt ut bestemmer både tjenesteform og omfang. I mange kommuner der økonomien er stram, vil derfor tilgangen til denne tjenesten være svært begrensa. Det er altså rimelig å anta at den mest effektive måten å sikre rettferdighet og likebehandling av funksjonshemmede på tvers av kommunegrensene, er å innføre en individuell rett til BPA dersom man oppfyller visse kriterier. Det var også responsen fra over 70 % av høringsinstansene i 2007/2008, da reaksjonene på Regjeringens høringsnotat kom inn. Siden høringen ble avsluttet har det ikke skjedd noe mer i saken fra departementets side, og departementet opplyser at saken fortsatt behandles og sees i sammenheng med harmoniseringen av den kommunale helse- og sosiallovgivningen. BPA uten brukerstyring? Undersøkelsen viser at den praktiske utformingen av tjenesten for dem som har fått innvilget BPA varierer stort. Nær halvparten av kommunene oppgir at brukeren ikke selv får velge arbeidsgiver. Nær en fjerdedel av kommunene sier at brukeren ikke fritt kan ansette de assistentene vedkommende ønsker. Dette står i kontrast til departementets argumentasjon i høringsnotatet fra 2007: Skal ordningen fungere tilfredsstillende bør bruker selv har vært med på utvelgelse av søkere, intervju og ansettelse, og valg av arbeidsgivermodell. I tillegg er det i hver femte kommune ikke mulig for arbeidslederne å disponere sine assistansetimer fritt gjennom året. Det vil si at funksjonshemmede opp.lever at kommunen trer inn i privatlivet ved å bestemme.eller legge føringer for hvordan arbeidslederen skal sette opp timelister og arbeidsplaner 16 brukerstyrt personlig assistanse brukerstyrt personlig assistanse 17

10 for sine assistenter. Arbeidsledere som for eksempel..ønsker å spare et antall assistansetimer i uken gjennom en periode for senere å reise på ferie med assistanse, får altså ikke lov til dette i en femtedel av de undersøkte kommunene. Fritt valg av arbeidsgivermodell har vært et viktig tema i debatten om BPA. I departementets høringsnotat fra 2007 står det følgende: Den spesielle rolle en BPA-bruker har bl.a. som arbeidsleder taler for at brukeren selv får rett til å velge arbeidsgivermodell. Et viktig hensyn for rett til valg av arbeidsgivermodell er at det vil gi den enkelte brukeren mest mulig styring med BPA-ordningen. Undersøkelser har også vist at de brukerne som selv har fått velge arbeidsgivermodell er mest fornøyd med BPA-ordningen, noe som taler for en rett for brukeren til å velge modell. (...) Etter en samlet vurdering er departementet kommet til å tilrå at bruker gis rett til selv å velge arbeidsgivermodell. Retten til å velge arbeidsgivermodell vil innebære at bruker får mulighet til å velge om vedkommende vil ha en assistent som er ansatt i kommunen (kommunen er arbeidsgiver) eller kjøpe denne tjenesten fra private aktører på markedet, f. eks. et andelslag som ULOBA, eller velge å være arbeidsgiver selv. Fritt valg av arbeidsgiver synes altså å være den løsningen som på best mulig måte bidrar til oppnåelse av BPA-ordningens intensjon om selvstendighet og deltagelse. I følge sosialtjenesteloven er det opp til kommunen å velge arbeidsgiver/arbeidsgivermodell, men det presiseres i 8-4 at kommunen skal legge stor vekt på brukerens synspunkter når vedtak skal fattes. I følge ECON (2010) er det i praksis ofte kommunen som suverent velger om assistenten skal ansettes i kommunen, av arbeidslederen selv eller for eksempel et andelslag. Gjennom sine svar i undersøkelsen bekrefter kommunene det inntrykket. I tillegg er det slik at valg av arbeidsgiver ikke oppfattes som en del av kommunens enkeltvedtak vedr. den enkelte søker, og det kan dermed ikke påklages. Ulikhetene i kommunenes tjenesteinnhold bryter helt klart med intensjonen bak hele BPA-ordningen. Ordningen er hjemlet i sosialtjenesteloven, og har som formål å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Tidligere undersøkelser viser at funksjonshemmede som selv bestemmer over organiseringen av sin egen assistanse har høyere livskvalitet. Det er en klar sammenheng mellom brukerinnflytelse og brukertilfredshet. Tilfredsstillende oppfølging? I undersøkelsen svarer 13 prosent av kommunene at BPA-arbeidslederne ikke har tilbud om kontinuerlig råd og veiledning. Ytterligere 10 prosent svarer at de ikke vet om BPA-arbeidslederne har slikt tilbud. Det er altså nesten en fjerdedel av kommunene som mangler løpende oppfølging av BPA-arbeidsledere, eller der dette er usikkert. I notatet som departementet sendte på høring står det at En avgjørende forutsetning for å lykkes er forutgående opplæring av assistenter og brukere, og oppfølging/veiledning etter at BPA-ordningene er etablerte. Dette opplegget gjør bruker mer selvstendig og dermed også satt bedre i stand til å fungere på en akseptabel måte.. Det er altså grunn til å anta at oppfølgingen av den enkelte BPA-arbeidsleder i en del kommuner er så dårlig at organiseringen av assistansen som BPA ikke skaper de ønskede effektene for arbeidsleders livskvalitet. BPA uten politisk styring? Det er også interessant at over halvparten av kommunene oppgir at føringene for utformingen av BPA-tilbudet i kommunen er lagt av kommuneadministrasjonen. Kun i 22 % av kommunene er det lokalpolitikerne som har lagt føringene for hvordan ordningen skal innrettes og utformes. Det er som nevnt tidligere en positiv sammenheng mellom antall innbyggere i kommunen og føringer fra politisk nivå. Men når så mange som 68,8 prosent av kommunene på innbyggere svarer at fagsjef/administrasjon har lagt føringer, viser dette at BPA fortsatt blir ansett for å være et kommunalt helse- og omsorgstilbud. Mye av forklaringen på hvorfor BPA i for liten grad er blitt en brukerstyrt ordning ligger sannsynligvis i at BPA-føringene ikke legges av sivilutdannede politikere, men av helseutdannede ansatte i kommuneadministrasjonen. Dette er nok hovedforklaringen på hvorfor BPA alt for ofte fortsatt handler om helse, omsorg og lidelse, framfor frihet, livsutfoldelse og ledelse. Assistentenes stilling Over halvparten av kommunene mener BPA fører til flere små deltidsstillinger blant assistentene. Samtidig svarer mer enn 7 av 10 kommuner at BPA-ordningen gir større forutsigbarhet for arbeidslederne på grunn av at de kan forholde seg til faste og færre assistenter. I følge ECON-rapporten Borger-/brukerstyrt assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv, har 60 prosent av assistentene en stillingsprosent på under en halv stilling. En fjerdedel av assistentene er student eller elev og har assistentjobben ved siden av studier. Omtrent like mange har en annen deltidsjobb ved siden av, mens ca. en femtedel har en annen fulltidsjobb ved siden av. 3 av 4 svarer at de tror de lett ville fått en annen jobb, hvis de ikke hadde vært personlig assistent. Kommunene har altså rett når de mener at BPA gir høy grad av deltidsstillinger blant assistentene. Det må imidlertid bemerkes at den typiske assistenten er en kvinnelig student i midten av tyveårene som ønsker en deltidsjobb for å spe på studielånet. Andelen.assistenter som ønsker en full stilling er ikke kjent. Avsluttende oppsummering Undersøkelsen har vist at dagens organisering av BPA er ulik fra kommune til kommune og oppfyller kun sporadisk intensjonen. Dagens BPA ordning bærer dermed preg av å være uforløst. Hvorfor skal det være slik? Hvor lenge skal det være slik? Det er viktig å minne om at BPA er et likestillings- og antidiskrimineringstiltak. Det gir funksjonshemmede en mulighet til å leve som alle andre. For mange er BPA forskjellen på å være foreldre, ta utdannelse og jobbe, eller ikke. For at BPA-tilbudet i Norge skal bli fullkomment og likt for alle må det endring til. Vi savner en..politisk vilje til å ta steget ut og forløse ordningen til sin fullkommenhet. Det har vært mange lovnader og årene går. I håp om at denne rapporten kan tydeliggjøre behovet for hva som må til, avslutter vi med å.anbefale hvilke tiltak som må til:..rettighetsfeste BPA som en individuell rett med fritt valg av arbeidsgiver..langt mer konkrete statlige føringer for innholdet i BPA. (Mye av dagens varierende praksis skyldes en alt for løs beskrivelse av hva BPA skal være.)..gjennomføre en tilfredshetsundersøkelse blant assistenter..informasjonskampanje til kommuner og BPA-arbeidsledere om BPA og eventuelt ved rettighetsfesting 18 brukerstyrt personlig assistanse brukerstyrt personlig assistanse 19

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker

Brukerstyrt personlig assistanse statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker Brukerstyrt personlig assistanse statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker Ole Petter Askheim, Jan Andersen, Ingrid Guldvik, Line Jenhaug og Ingvild Sigstad Begg 1 Forord Den foreliggende rapporten

Detaljer

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE På oppdrag for Helsedirektoratet Rapport 29. november 2012 RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 3 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 260

Detaljer

Faste grep om helsa i hektiske kontor

Faste grep om helsa i hektiske kontor Faste grep om helsa i hektiske kontor En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 14/2010 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen. Barnevernet i Oslo og Bergen En sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004

Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen. Barnevernet i Oslo og Bergen En sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004 Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen Barnevernet i Oslo og Bergen En sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004 Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen Barnevernet i Oslo

Detaljer

Trygdesvindel i Norge

Trygdesvindel i Norge R En kartlegging av fem stønadsordninger Rapport 2013-05 Proba-rapport nr. 2013-05, Prosjekt nr. 11059 ISSN: 1891-8093 HB, PDS,TT/AG, 22.02.13 Offentlig Rapport 2013-05 En kartlegging av fem stønadsordninger

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

AVLASTNINGSTJENESTEN FOR

AVLASTNINGSTJENESTEN FOR FORVALTNINGSREVISJON AV AVLASTNINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE STAVANGER KOMMUNE JUNI 2011 [Denne side skal være helt blank, bortsett fra kildehenvisning for forsidens bildetekst nederst. Stryk denne tekst

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

årsmelding for helse- og SoSialombudet

årsmelding for helse- og SoSialombudet årsmelding for helse- og SoSialombudet 2009 1 4 5 6 8 12 16 INNhOLD INNLeDNING ANSATTe NAV-OMBuD funksjonshemmede OG PÅRØReNDeS ReTT TIL SOSIALe TjeNeSTeR OPPhOLDSKOMMuNeNS ANSVAR - BeGReNSNING I ReTTeN

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322 Forskningsstiftelsen Fafo 1999 ISBN 82-7422-299-7 ISSN 0801-6143

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING OG

SPESIALUNDERVISNING OG FORVALTNINGSREVISJON SPESIALUNDERVISNING OG TILPASSET OPPLÆRING STEINKJER KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Steinkjer

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Nettskolen i Nordland

Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordland Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Rapport 19/212

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer