Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret"

Transkript

1 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kenneth Andre` Johannessen, Gina Brekke, Anne-Beate Olaussen, KS v/kari Hesselberg, Inger Olsen, Jeroen dewit, Linda Sannes Bakstad, Halvar Bø. Sammendrag av saken: Denne saksutredningen har sin bakgrunn i vedtak i Kommunestyret den i PS 2013/104 Ikke lovpålagte tjenester helse og omsorg - nye kostnadsreduserende tiltak hvor det ble fattet følgende vedtak 3. Rådmannen gis i oppdrag å vurdere og komme med forslag til hvilke deler av Pleie og omsorgstjenesten som kan egne seg for konkurranseutsetting og fremlegge til ny politisk behandling egen sak om dette. Rådmannen har på denne bakgrunnen gjennomført en prosess med deltagelse fra tjenestene og tillitsvalgte. KS v/kari Hesselberg har bistått kommunen i arbeidet. Deler av sykehjem- og omsorgsboligenheten har de nødvendige forutsetninger i sin driftsform for å kunne konkurranseutsettes. Dette dreier seg i det vesentligste om at driften er avgrensbar og forutsigbar, det foreligger erfaringer fra andre kommuner samt at det foreligger et marked gjennom ulike tilbydere. Man vil ikke kunne trekke noen automatisk sammenheng mellom å konkurranseutsette og innhente økonomisk gevinst. Under gitte forutsetninger og rammevilkår vil en

2 konkurranseutsetting kunne legge til rette for en lavere kost pr plass i nevnte driftsenheter. En driftsform som innehar elementer av konkurranseutsetting vil innebære at organisasjonen må endres i tildels betydelig grad. Det vil påløpe kostnader knyttet til innføring og oppfølging av ordningen (transaksjonskostnader). Rådmannen anbefaler at den kostnadsmessige siden av forholdet ved konkurranseutsetting kartlegges nærmere før politisk nivå beslutter endelig i saken. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens hovedkonklusjon. 2. Rådmannen gis i oppdrag å utrede nærmere hvilke transaksjonskostnader som må påregnes ved en konkurranseutsetting av deler av sykehjem/omsorgsboligenheten samt gi en nærmere beskrivelse av hvilke organisasjonsmessige tilpasninger som må foretas. 3. Utredningen vil komme til politisk behandling mai 2014 Saksutredning: Hva er konkurranseutsetting? Kommunen skal etter helse og omsorgstjenesteloven 3-1 sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette ansvaret, et såkalt «sørge for ansvar» påligger kommunen uavhengig av om disse tjenestene produseres i egen regi eller om eksterne private og/eller andre offentlige leverandører utfører tjenestene på oppdrag fra kommunen. En konkurranseutsetting innebærer at kommunen går inn i et nærmere definert marked med en beskrivelse av hva man ønsker utført og inviterer private og/eller offentlige aktører til å levere et tilbud/anbud på den beskrevne tjenesten. Kommunen kan ihht. Bestemmelsene om offentlig anskaffelser, under visse forutsetninger, gjøre en nærmere vurdering av om man kun ønsker tilbud fra ideelle organisasjoner eller om man ønsker å gå ut også til private, kommersielle aktører. Kommunen kan også velge hvorvidt kommunen selv skal delta i konkurransen eller om man ønsker kun tilbud fra andre aktører. Dette innebærer at kommunen må utarbeide et konkurransegrunnlag som beskriver tjenesten og omfanget av denne. Kommunen må ha en presis kunnskap om omfanget av denne tjenesteutøvelsen, hva denne innebærer i tidsforbruk, hva slags tjenester som utøves og hva kostnaden er på tjenesteutøvelsen. Et alternativ til en ordinær konkurranseutsetting er fritt brukervalg. Dette innebærer at kommunen går ut i markedet og inngår rammeavtaler med flere ulike leverandører av en tjeneste og at brukeren selv kan bestemme hvilken leverandør en selv ønsker å benytte. En ordning med fritt brukervalg krever de samme formelle prosesser i forkant, herunder utarbeidelse av anbudsdokumenter, konkurransegrunnlag med mer. Denne saken går ikke nærmere inn på denne ordningen. Hva er målsettingen med en konkurranseutsetting Målsettingen med en konkurranseutsetting er å søke å redusere kommunens kostnader, samtidig som man opprettholder en faglig forsvarlig og ønsket kvalitet på den tjenesten som ytes. Forutsetninger for en god konkurranseutsetting

3 En vellykket konkurranseutsetting forutsetter at kommunen har kompetanse innenfor området. Kompetanse til å utarbeide et konkurransegrunnlag, gjennomføre konkurransen og virksomhetsoverdragelsen og kompetanse til å følge opp kontrakten. Det vurderes at Halden Kommune gjennom sitt arbeide på området har nødvendig kompetanse, men liten erfaring. Det vurderes derfor som nødvendig fortsatt å søke veiledning hos KS og andre eksterne ressurser for å kunne utarbeide et korrekt anbudsdokument. Anbudet må være så presist i sin beskrivelse av nødvendig kompetanse, hvilke oppgaver som skal utføres og omfanget av disse slik at en aktør kan utføre sin kostnadsberegning, samtidig som at denne beskrivelse skal være så tydelig at den i etterkant kan benyttes i oppfølgingen av kontrakten. Dette vil kreve et videre arbeide med enhetsprising og vekting av plasser som igjen fordrer ressurser. En vil kunne svare opp til de krav som ligger i anbudsdokumentene både mht. til kvalitet og pris. KS anbefaler innenfor det som omhandler sykehjemsdriften- å vekte plassene for å få en bedre intern forståelse og enighet om hva en plass koster sammenlignet med andre. Noen plasser er mer ressurskrevende enn andre. Det anbefales at dette gjøres før man eventuelt går videre i jobben mot en konkurranseutsetting. KS anbefaler også nøyaktig å beregne antall plasser per år dersom faktisk antall plasser er lavere / høyere vil kostnad per plass endres I tillegg til kompetanse på utarbeidelse av et konkurransegrunnlag kreves kompetanse til å følge opp kontrakten. Anbudet er gitt med bakgrunn i en beskrevet gitt aktivitet som er tatt inn i kontraktbestemmelsene. Endringer i forhold til dette nivå vil gi grunnlag for krav om erstatning for endret driftsnivå. Slike henvendelser må saksbehandles. Det vurderes et behov for kompetanseheving i kommunen for å kunne sikre riktig oppfølging. Denne type virksomhet krever en organisering i form av en bestiller- utførermodell. Halden Kommune har ikke en slik organisasjonsmodell og øvrige tjenester er derav ikke organisert tilsvarende. Kommunen må rigge sin organisasjon mot en bestiller utførermodell for å drifte kontrakten. Bestiller/utførermodell generelt Bestiller/utførermodellen(BUM) er en forutsetning for konkurranseutsetting, men kan også innføres uten bruk av konkurranse. For å gjennomføre BUM etableres det et administrativt bestiller nivå, som tenkes klart skilt fra utførernivået. Det innebærer en etablering av resultatenheter på utførernivå. - Bestiller skal ha fokus på saksbehandlings-/forvaltningsoppgavene. - Utfører skal ha sitt fokus på å yte kvalitativt gode tjenester. Bestiller-utfører modellen representerer i prinsippet en overgang fra hierarkisk styring til kontrakts styring. I stedet for å styre gjennom myndighet skal styringen skje gjennom forhandlinger og kontrakter mellom bestiller og utfører. Skillet mellom bestiller og utfører er viktig for å unngå habilitetsproblemer, sikre likebehandling med eventuelle private utførere og reduserer muligheten for utfører til å forfølge sine egeninteresser. Vanligvis er bestiller er plassert på avdelingsnivå i kommunen og fatter vedtak om tjenestebehov, som så formidles til utfører. Klager fra brukerne skal rettes til bestiller. Det settes som forutsetning at bestiller av tjenestene definerer innholdet i og kvaliteten på de tjenestene som skal leveres. Utfører leverer tjenester i tråd med bestillingen. Inngåelse av en kontrakt med en virksomhetsoverdragelse innebærer altså at ressurser må avsettes til oppfølging av kontrakten. Dette innebærer rapporteringer på utført arbeide, oppfølgingsmøter og stikkprøver av driften. Dette innebærer at kommunen også må ha satt kvalitetskrav til driften. Dette krever oppfølging. Brukerundersøkelser vil måtte gjennomføres for

4 å sikre etterlevelse av kontrakten fra leverandøren. Andre tiltak vil måtte være kvalitetsrevisjoner, bemanningsregistreringer, møter osv. for å følge opp kontrakten. Hva har andre kommuner gjort på dette område : Tradisjonelt har sykehjem blitt konkurranseutsatt. Det er ca kommuner som har avtaler med private firmaer om drift av sykehjem. Dette er kommuner som Oslo, Bærum, Asker, Oppegård, Stavanger. Lokalt har Moss gjennom flere år konkurranseutsatt sykehjemsdrift. Det er få eksempler i Norge på konkurranseutsetting av omsorgsboliger. Lokalt har Moss kommune valgt å konkurranseutsette driften av Skoggata bo og servicesenter, en heldøgns bemannet omsorgsbolig med 50 plasser. Dette komplekset åpnet for drift i januar/februar 2013 med Norlandia som leverandør. Det foreligger ingen erfaring med konkurranseutsetting av boliger til funksjonshemmede. Det finnes eksempler på at kommuner har konkurranseutsatt deler av sine pleie og omsorgstjenester. Utover dette er det mange kommuner som kjøper tjenester mht: - BPA - Avlastning - Rus - Psykisk helse - Rehabilitering - Sykehjem utenbygds Halden Kommune har i flere år fra flere leverandører kjøpt avlastningstjenester. Hvilke tjenester egner seg for konkurranseutsetting i Halden? Kommunalavdelingen har innledningsvis vurdert at alle deler av tjenesten fra et økonomisk perspektiv kan konkurranseutsettes. Dvs. at alle deler av tjenesten kan kostnads beskrives som grunnlag for å gjøre et valg om konkurranseutsetting. Det er langt på vei beregnet enhetspriser for de ulike typer tjenester. Sykehjem Samtlige avdelinger kan tallfestes i økonomisk sammenheng og aktiviteten kan beskrives. Det foregår integrert drift mellom avdelinger dette kan vanskeligere måles men kan allikevel tas hensyn til ut fra en ren økonomisk tilnærming og er ikke til hinder for en konkurranseutsetting. Integrert drift taler imidlertid for en tilnærming hvor man må vurdere en konkurranseutsetting av ikke kun en avdeling men et helt sykehjem f.eks. Iddebo Sykehjem, Helsehuset for Halden og Aremark, Solheim Senter og Karrestad sykehjem. Ved en konkurranseutsetting er det viktig at virksomheten har en enhetlig stabil driftsform. Dette legger grunnlaget for et presist anbudsdokument, en enklere oppfølging av konkurranseutsettingen og reduserer transaksjonskostnadene. Helsehuset for Halden og Aremark har en meget sammensatt og komplisert driftsform. Helsehuset har spesialisert drift innen akutt medisin, palliasjon og rehabilitering. Dette medfører at driften varierer mht. kompleksitet og omfang og det er stor omløpshastighet på pasientene. De spesialiserte plassene er korttidsplasser og sterkt integrert i kommunens øvrige tjenestetilbud. Disponering av disse plassene er med på styre logistikken og påvirker andre deler av pleie og omsorg. Det gjelder brukere i hjemmebaserte tjenester og pasienter som trenger korttidsopphold etter utskrivelse fra sykehuset. Intermediærplassene har egen finansiering via statlige midler og krever egen oppfølging. Disse forhold medfører at Helsehuset i liten grad egner seg for konkurranseutsetting.

5 Iddebo Sykehjem har nå i prinsippet 2 langtidsavdelinger med 2 4 korttidssenger. Hele sykehjemmet har dermed en forutsigbar, stabil og avgrenset drift. Forutsetningene for å kunne konkurranseutsettes vurderes å være tilstede. Karrestad Sykehjem har en avgrenset og forutsigbar drift for demente. Utfordringen er størrelsen på tiltaket. Sykehjemmet har kun 15 senger. Det vurderes derfor at en konkurranseutsetting bør omfatte både sykehjemmet og eldresenteret som totalt har 40 senger. Med et slikt utgangspunkt vil mulighetene for en effektiv sambruk av ressurser og en rasjonell driftsform være tilstede og volumet tilstrekkelig til å kunne være interessant for eventuelle tilbydere. Utfordringen her at 2 driftsformer slås sammen. Eldresenteret har en aktivitet knyttet opp til brukernes vedtak, sykehjemmet en tradisjonell sykehjemsdrift. KS vurderer at en sammenslåing av 2 driftsformer til en avtale kan være komplisert. Driften ved Solheim Senter vurderes også å inneholde de forutsetninger som kreves for å konkurranseutsettes. Her er det integrert drift mellom avdelingene slik at hele senteret evt må konkurranseutsettes, ikke deler. For å få et rett bilde av kost / plass må kommunen analysere regnskapsbildet og selv definere egen kostnad. Det anbefales fra KS at man bruker SSB sin indikator for dette korrigerte brutto driftsutgifter. Indikatoren viser driftsutgifter i kr., inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for viderefordeling av utgifter/internkjøp pr plass registrert ved utgangen av året i institusjoner med kommunal drift, ekls. evt. kommunale foretak og IKS. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved tjenesten. Dette gir et godt sammenligningsgrunnlag mot andre kommuner. Delkonklusjon: Sykehjemsdrift innehar de forutsetninger og premisser som vurderes som sentrale for å kunne konkurranseutsette. Det vurderes at de sykehjem som har en stabil drift gjennom lav turn over og liten variasjon i pasientgrunnlaget egner seg best med bakgrunn i at dette gir et enklere grunnlag for kostnadsbeskrivelse og reduserer transaksjonskostnadene. Flere kommuner har konkurranseutsatt hele eller deler av sin sykehjemsdrift. Oslo Kommune er den kommunen som har arbeidet lengst med dette. Erfaringene viser at det ikke er noen kvalitetsforskjell mellom offentlig og privat drift. Beboere meddeler også tilfredshet med en privat drift. Det vurderes å være et fungerende marked på dette området. Det er 3 6 aktører på markedet med lang erfaring med sykehjemsdrift. Samlokaliserte boliger Tjenesten til denne gruppen brukere er i Halden preget av små boliger med 4 til 11 beboere. De fleste boligene har 4 beboere. Alle beboere har et presist vedtak som grunnlag for bemanningen og dermed kostnaden i boligen. Brukerne bor på 17 forskjellige avdelinger, lokasjoner. Tjenestene som utøves er komplekse. Det er store variasjoner i vedtakenes størrelse og derved kostnadene pr. bruker. Med bakgrunn i avdelingenes størrelse er det relativt sett små budsjetter pr. avdeling. Det vurderes at for å forme et volum på en konkurranseutsetting må flere boliger slås sammen til et totalanbud. Ifølge KS er det ingen kommuner i Norge som har konkurranseutsatt denne tjenesten. KS vurderer også at det i liten grad er et marked for konkurranseutsetting av denne type tjeneste. Manglende marked gir ikke en reell konkurransesituasjon og dermed heller ikke de mekanismer

6 som må være tilstede i en konkurranseutsetting. Manglende marked, og det faktum at det ikke foreligger erfaringer fra andre kommuner om konkurranseutsetting av en slik type drift, reduserer muligheten for at en økonomisk gevinst kan hentes ut, og øker risikoen for at man ikke i tilstrekkelig grad kan garantere det den faglige standarden på tjenestene som kommunen vil kreve. Delkonklusjon Konkurranseutsetting av denne tjenesten anbefales ikke med bakgrunn i et ikke eksisterende marked innen denne tjenesten. Rådmannen vurderer med bakgrunn i egen prosess og nevnte risiko at området ikke egner seg for konkurranseutsetting. Hjemmesykepleien Hjemmesykepleien har en driftsform hvor oppdragenes omfang og antall varierer mye over tid. Det er ingen naturlige grenser for omfanget av antallet tjenesteoppdrag. Omfanget reguleres kun av lovverket om plikten til å gi nødvendig helsehjelp og gjennom de vedtatte standarder for tjenestene. Oppfyller søker disse kravene må tiltak iverksettes. Det er ingen mekanismer utover vedtatte standarder som regulerer tjenestens omfang. Jfr. for eksempel sykehjemsdriften som har en naturlig begrensning i antallet plasser. Det er befolkningens behov som her bestemmer volumet på tjenesten. Tjenesten er også preget av høy turn over, dvs. brukere mottar tjenester for kortere perioder. Dette øker de administrative kostnadene. Hjemmesykepleien består av 4 soner. Det er utstrakt samhandling mellom sonene. Dette gir utfordringer mht. til å beregne kostnadene pr. sone. Det er imidlertid mulig å utarbeide et anbud hvor leverandør får betalt pr.time etter fattede brukervedtak. Utfordringen er at denne tjenesten er kompleks i sin tjenesteutøvelse og varierer mye i volum. Vedtakene er komplekse, det er en økende grad av vedtak med en begrensning i varighet, dette gir stor turn- over og derigjennom økte administrative kostnader som vanskeliggjør både å definere et grunnlag men også følge opp et inngått anbud. Det er få kommuner som har konkurranseutsatt denne tjenesten. Primært har løsningen vært at kommunen gjennom en konkurranseutsetting av tjenesten har gitt brukerne mulighet for å velge leverandør av tjenesten. Gjennom å gi de et brukervalg. Erfaringer fra Oslo, Moss og Danmark er at brukerne i begrenset grad velger slik løsning, dvs. at de i liten grad velger en privat leverandør. Det er beregnet at tjenesten i Halden har en ATA(Ansikt Til Ansiktstid med brukeren) tid på ca. 50 %. I følge KS ligger ATA tiden i kommunene på %. Denne tiden er knyttet opp mot hvordan tjenesten er organisert, geografi, tekniske driftsløsninger og organisering av hverdagen. Halden har utført et arbeide på dette område men ytterligere arbeide bør utføres. Delkonklusjon Med bakgrunn i kompleksiteten i hjemmesykepleiens driftsform vurderes det ikke som hensiktsmessig å konkurranseutsette denne tjenesten. Det er liten erfaring med å konkurranseutsette denne type drift, hvilket innebærer liten erfaring med hva som kan forventes av effekter ved en utsetting. Det er vanskelig å sette et kostnadsnivå på tjenesten pga. variasjoner i arbeidsmengde og pga. stor turnover i tjenesten. Det vurderes at transaksjonskostnadene her kan bli meget store, dvs. kostnader knyttet opp til oppfølgingen av inngått avtale. Dette med utgangspunkt i at det er vanskelig å sette et aktivitetsmål i anbudet. Resultatet blir en fortløpende dialog med leverandør i forhold til aktuelt tjenestenivå sett opp mot inngitt tilbud. I hjemmebaserte tjenester inngår hjemmehjelp. Det er mange kommuner som har konkurranseutsatt denne tjenesten gjennom brukervalg og mange bruker private leverandører. Det vurderes derimot at det er liten innsparing

7 å hente ved en konkurranseutsetting av denne tjenesten pga. dagens nivå på tjenesten og fordi den inngår som en integrert del av hjemmesykepleien. I en videre prosess må imidlertid det foretas en ytterligere vurdering av hvorvidt tjenesten rundt Personlig assistanse, herunder praktisk bistand (tradisjonelt kalt hjemmehjelp) kan egne seg. Omsorgsboliger Omsorgsboligene er på linje med sykehjemmene regulert i omfang ved at antallet leiligheter dimensjonerer omfanget. Bistandsbehovet til den enkelte beboer vil være bestemmende for kostnadsnivået. Bistandsbehovet er definert gjennom enkeltvedtak og kan således kostnadsfastsettes. Bergheim Demensboliger 1 6 er små boliger med 7-8 beboere.2 og 2 boliger er knyttet sammen fysisk og det er driftsmessig samhandling mellom disse avdelingene. Bergheim Trygdebolig er en selvstendig avdeling men har også et samarbeide med demensboligene. Avdelingene kan defineres økonomisk. Relativt stabil brukermasse. Ved en konkurranseutsetting vil det være naturlig å konkurranseutsette hele området. Søsterveien og Hagegata/Vaterland er 2 større omsorgsboligkomplekser. Ut fra tilsvarende argumentasjon som under sykehjem når det gjelder størrelse på tiltakene er dette også tiltak som kan inneholde nødvendige premisser i sin drift for å konkurranseutsettes. Ved Vaterland/Hagegata er det imidlertid svært differensierte brukergrupper med varierte vedtak om tjenester som gir uforutsigbarhet i forhold til en konkurranseutsetting. Søsterveien er noe mer hensiktsmessig utfra likhet og stabilitet i brukermasse. Brukergruppen er eldre brukere med relativt store pleie og omsorgsbehov. Delkonklusjon En omsorgsboligplass kan på samme måte som en sykehjemsplass kostnadsfastsettes. Samme fremgangsmåte benyttes. Grunnlaget for en konkurranseutsetting er tilstede. I tillegg preges som nevnt driften av et avgrenset volum, dvs. den er begrenset i forhold til antall plasser. Bistandsbehovet totalt vurderes som rimelig stabilt over tid hvilket forenkler beskrivelsen av tjenestens omfang. Det er også en lav turnover, dvs. en stor stabilitet i brukermassen. Dette gir lavere transaksjonskostnader. Utfordringen er at det er mindre erfaring fra andre kommuner med denne type konkurranseutsetting. Bærum Kommune har tidligere hatt en slik tjeneste ute på anbud. Driften er nå tatt tilbake til kommunen. Det er de samme leverandører som leverer sykehjemstjenester som operer i dette markedet. Virksomhetsoverdragelse Med en konkurranseutsetting følger at tjenesteutøvelsen overføres til en ekstern leverandør. Det skjer en virksomhetsoverdragelse. Denne reguleres av bestemmelser i Arbeidsmiljøloven (AML). Regelverket er slik: Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse reguleres av arbeidsmiljølovens (aml) kapittel 16. Dersom det foreligger en virksomhetsoverdragelse innebærer dette at alle arbeidstakerne blir overført med samme lønns- og arbeidsvilkår, jf. aml 16-2 (1). Når det gjelder tariffavtaler er dette regulert i 16-2 (2) og (3). Se nærmere nedenfor under «virkningene av virksomhetsoverdragelse.» Når foreligger en virksomhetsoverdragelse? AML stiller opp tre vilkår for at kapitlet om virksomhetsoverdragelse skal komme til anvendelse: 1. Det må være en virksomhet eller en del av virksomhet:

8 a. Det som overdras må være en selvstendig økonomisk enhet b. Den overførte enhet må bevare sin identitet c. Den utførte aktivitet må videreføres av erververen. 2. Virksomheten må overføres som følge av overdragelse, 3. Overføring må skje fra kommunen til en ny arbeidsgiver, jf. aml. 1-8 (2). Som et relevant eksempel for helse- og omsorgstjenester kan nevnes at det som kjennetegner virksomheten er tjenestene som utføres av de ansatte i helse og omsorg. En vesentlig del av totale kostnader/lønn går nettopp til de ansatte. Det er arbeidsstyrken som overdras, og dette taler for at den overførte arbeidskraften beholder sin identitet. En tjenesteytende virksomhet vil være preget av selve ytelsen, og dermed også av de personer som utøver virksomheten (Jf. EF-domstolen i «Suzen-saken»). Virkningen av virksomhetsoverdragelse I hht. AML 16 3(3) har arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen 12 mndr.de siste 2 år før overdragelsestidspunktet og som gjør gjeldende reservasjonsrett etter denne paragraf fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet med mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert for. Konklusjon Rådmannen vurderer at markedet for å konkurranseutsette sykehjem er godt. Det er leverandører i markedet. Det vurderes at det kan ligge et økonomisk potensiale her, hensyntatt også transaksjonskostnadene. Disse kostnadene kan imidlertid være betydelige. Anbudsprosessene er erfaringsmessig meget arbeidskrevende. Det bemerkes at Halden Kommune har ingen erfaring med denne type konkurranseutsetting. I tillegg til kompetanse og kapasitet hos innkjøpsavdelingen, vil en med stor grad av sannsynlighet være avhengig av juridisk bistand i selve prosessen. Dette er en ressurs som er begrenset i Halden kommune. Det finnes mange erfaringer med konkurranseutsetting av sykehjem fra andre kommuner som Halden kan lære av. Dette vil redusere risikoen både med tanke på økonomi og kvalitet. Skal en tjeneste konkurranseutsettes vil det derfor være naturlig å velge denne tjenesten. Mht. de øvrige tjenesteområder vurderes at området omsorgsboliger innehar samme elementer i sin drift som sykehjem og dermed også kan vurderes nærmere for en konkurranseutsetting. Den økonomiske effekten som måtte ligge i en virksomhetsoverdragelse er imidlertid ikke kjent og bør utredes nærmere. Det vurderes at området samlokaliserte boliger med utgangspunkt i driftsform, variasjon i volum og et ikke eksisterende marked ikke egner seg for konkurranseutsetting. Hjemmesykepleien har en så vanskelig avgrensbar drift at transaksjonskostnadene vil kunne bli så betydelige at konkurranseutsetting ikke bør vurderes nærmere for denne tjenesten på nåværende tidspunkt. Rådmannen har i denne saken gjort en vurdering av de ulike tjenesteområdenes egnethet i forhold til en konkurranseutsetting. Rådmannen vurderer at det er et økonomisk potensiale spesielt innenfor området sykehjemsdrift. Det er noe større usikkerhet knyttet til drift av omsorgsboligdrift da det ikke er erfaringstall å støtte seg på. Rådmannens usikkerhet i saken knytter seg til transaksjonskostnadene. Halden Kommune har ingen erfaring med arbeidet med et anbud og oppfølging av et anbud i denne størrelse. Samtidig vurderer rådmannen at organisasjonen må rigges, tilpasses en situasjon med en virksomhetsoverdragelse. Nødvendig kompetanse må også være på plass.

9 Rådmannen har i denne saken kun diskutert tematikken ut fra ulike fakta og erfaringsbakgrunn fra andre kommuner. Rådmannen har således ikke diskutert eller behandlet saken med utgangspunkt i et ideologisk standpunkt. Dette overlates til politisk nivå. Rådmannens oppgave i denne saken har kun vært å vurdere de ulike tjenestenes egnethet for konkurranseutsetting og da med fokus på mulig økonomisk effekt i form av lavere driftskostnader samt sikkerhet for fortsatt faglig forsvarlig drift. Det vurderes fra rådmannens side, hensyntatt den økonomiske situasjon kommunen står oppe i, og gitt de økonomiske effekter en konkurranseutsetting kan gi, at saken bør utredes nærmere mht. til å rigge en bestiller-utfører funksjon og en konkurranseutsetting av deler av sykehjemsenheten og omsorgsboligenheten. Gjennom dette vil en kunne bli mer presis på transaksjonskostnadene og den økonomiske effekten av en konkurranseutsetting. Heri også en vurdering av hvordan en konkurranseutsetting av en slik type tjenesten vil kunne påvirke øvrig drift. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Kenneth André Johannessen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/15 15/1286 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/15 15/1286 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Åkra ungdomsskole Fremmøte kl. 18.00 Møtedato: 19.05.2015 Tid: 19:00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: Møtested: Møtetid: 01.02.2012 Kommunestyresalen Tinghaugv 18 Kl. 17:00 Forfall meldes til politisk sekretariat 33

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. mai 2015 Østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2 Innhold

Detaljer

EVALUERING HELSE OG OMSORG

EVALUERING HELSE OG OMSORG EVALUERING HELSE OG OMSORG Arkivsaksnr.: 13/3412 Arkiv: F00 &34 Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/13 Eldrerådet 07.10.2013 51/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 08.10.2013 128/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager.

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager. Renholdseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40816/2013 2013/3940 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/111 Bystyret 20.06.2013 Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Privat drift av omsorgstjenester

Privat drift av omsorgstjenester Hanne Bogen Privat drift av omsorgstjenester Gjennomgang av nyere forskning Hanne Bogen Privat drift av omsorgstjenester Gjennomgang av nyere forskning Fafo-notat 2011:22 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2 Innhold

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer