AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014"

Transkript

1 AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag 17. mars 2014

2 Denne rapporten er utarbeidet av PwC for styret i AtB AS i samsvar med inngått oppdragsavtale mellom PwC og AtB. Arbeidet er utført fra oktober 2013 til mars 2014 og utførende konsulenter i PwC har vært Rolf Tørring og Wenche Vennes. Trondheim, 17. mars 2014 Rolf Tørring Oppdragsansvarlig partner Vurderingene og konklusjonene i denne rapporten bygger på faktainformasjon som har fremkommet i dokumenter som AtB har stilt til vår disposisjon, og i intervjuer med representanter for AtB og andre interessentgrupper. PwC har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. PwC har ikke utført noen form for revisjon eller avtalte kontrollhandlinger av virksomheten. AtB har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som fremgår av avtalen. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er eller vil bli lidt av AtB eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet av virksomheten eller andre. PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. PricewaterhouseCoopers AS, Brattørkaia 17B, Postboks 6365 Sluppen, NO-7492 Trondheim T: 02316,

3 Sammendrag Sammendrag I henhold til vedtak i Fylkestinget har AtB AS (AtB) som administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i fylket foretatt anbudsutsetting av regiontrafikken med buss i Sør-Trøndelag. Etter oppstart oppsto det en rekke avvik som har medført ulemper for de reisende, negative oppslag om AtB i media, stor arbeidsbelastning på ansatte i selskapet og utfordringer for operatørene og deres ansatte. Styret i AtB ba på denne bakgrunn om en ekstern gjennomgang for å belyse de problemer som har oppstått, årsaker til disse, og hvilke læringseffekter man kan ta med seg. Premisser for regionanbudene Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) har det overordnede ansvaret for planlegging og drift av lokal og regional kollektivtrafikk i fylket. Fylkeskommunen har valgt å organisere kollektivtrafikken gjennom det heleide selskapet AtB. På vegne av fylkeskommunen inngår AtB kontrakter om selve gjennomføringen av kollektivtransporten med operatørselskaper, hvor sjåfører er ansatt. Sammen setter disse aktørene premissene for kollektivtilbudet til de reisende i fylket. Som følge av at flere eksisterende kontrakter med operatørene i kollektivtrafikken ville utløpe ved utgangen av 2011 måtte det tas stilling til hvordan nye kontrakter skulle etableres. Fylkestinget gjorde i 2009 og 2010 flere vedtak knyttet til anbudsutsetting av kollektivtrafikken med buss, først i Trondheimsregionen og deretter for regiontrafikken i Sør-Trøndelag (utenfor Trondheim). AtB utarbeidet planer for anbudsutsettingen og skulle stå for gjennomføringen. Regionanbudene ble planlagt og gjennomført i en periode hvor AtB også hadde ansvar for gjennomføring av flere andre anbudsprosesser for buss, hurtigbåt og transport med ferge. AtB var i denne perioden fortsatt under oppbygging og hadde begrenset kapasitet. Tidligere kontrakter i kollektivtrafikken var etablert i form av tjenestekonsesjoner. Anbudsutsetting medførte overgang til bruttokontrakter som innebærer at operatøren utfører transporten i henhold til spesifikasjonene fra bestiller (AtB) og får dekket sine kostander i henhold til avtale. Anbudsutsettingen innebar derfor også at AtB overtok ansvaret for ruteplanleggingen fra operatørene. Kontrakter med operatører innenfor kollektivtransport inngås normalt for en lengre periode, gjerne 8-10 år. Når nye avtaler skal inngås kan det siden forrige avtaleinngåelse ha vært vesentlige endringer i de reisendes behov og hva gjelder miljø- og sikkerhetskrav. Selv om det gjennom forrige kontraktsperioden har vært tilpasninger, kan det derfor være nødvendig å "tenke nytt" når ruteplaner og krav til materiell skal beskrives for en ny kontraktsperiode. En alternativ tilnærming for ruteplanleggerne er likevel å legge til grunn at de ruter som kjøres i dag også er godt tilpasset fremtidens behov og at disse derfor kan kopieres for neste kontraktsperiode. AtB ble etablert så sent som i 2009 og har til tross for dette bygd opp god kompetanse på flere områder. Det gjelder blant annet ruteplanlegging i by, og anbudsutsettingen i Trondheim ble i hovedsak vellykket. Her valgte AtB å ta utgangspunkt i eksisterende ruteplaner. Det er også viktig å minne om at Miljøpakken gir helt andre økonomiske rammebetingelser for bytrafikken enn hva tilfellet er for distriktene. Ruteplanlegging er en kompetanse som utvikles gjennom mange års erfaring. Slik erfaring må også være direkte relatert til hva som skal planlegges; det er andre elementer som må vurderes når skoleskyss og lokale ruter i distriktene skal planlegges enn når oppgaven er kollektivtransport i byene. AtB hadde ikke fått etablert den samme erfaring innenfor ruteplanlegging i regiontrafikken som i by, men valgte likevel å "tenke nytt" når ruteplaner for regiontrafikken skulle utformes. PwC 3

4 Sammendrag AtB ønsket også å benytte mindre og mer miljøvennlig materiell i skoleskyssen, istedenfor store busser, og strømlinjeforme ruter og vognløp. Disse planene gikk godt sammen med vedtak i Fylkestinget om å styrke vilkårene for drosjenæringen i distriktene ved at denne skulle kunne konkurrere om en større del av kollektivtrafikken. Anbudene skulle i tillegg ivareta nye forskriftskrav til sikkerhet i skoleskyssen. Videre fikk AtB av STFK ansvaret for å legge til rette for en innstramming av praktiseringen av gjeldende skyssreglement for rett til skoleskyss. Som del av dette ble systemet CERT innført fra skolestart i august Kunnskap for å utarbeide konkurransegrunnlag Detaljert og pålitelig informasjon er avgjørende for å kunne utarbeide ruteplaner som balanserer hensynet til den lovpålagte skoleskyssen, de øvrige reisendes behov og ønsker, operatørenes konkurransesituasjon, og STFKs økonomiske rammer. Den innsamling og analyse av informasjon som ble utført av AtB som grunnlag for ruteplaner og materiellspesifikasjoner var etter vår vurdering ikke tilfredsstillende og er underliggende årsak til flere av de problemer som senere er oppstått. Hadde AtB gjennom informasjonsinnsamlingen fått et riktig bilde av behovet, herunder spesielt antall skyssberettigede og materiellbehov i skoleskyssen, ville dette sannsynligvis medført at AtB ikke hadde delt regionruter og skoleskyss/lokale ruter i ulike anbudspakker innenfor samme geografiske område. Dernest hadde AtB heller ikke tapt verdifull tid ved å måtte avlyse og utlyse på nytt anbudet på skoleskyss og lokale ruter, primært som følge av mangler i rutebeskrivelsene og feil dimensjonering av materiell. Selv om AtB i innledende fase hadde kontakt med eksisterende operatører, var det representanter for skolene og kommunene som - i tråd med føringer i politiske vedtak og egne vurderinger fra AtB - skulle være primærkilde for den informasjon som lå til grunn for ruteplanene. Etter vår vurdering burde AtB innenfor kravene til Lov om offentlige anskaffelser i større grad benyttet operatørene som informasjonskilde. Det var operatørene som hadde stått for all ruteplanlegging under tidligere avtaleregime og hadde mest detaljkunnskap, selv om denne også var mangelfull i forhold til de opplysninger det er behov for ved en konkurranseutsetting. Anbudsstrategi og gjennomføring Planarbeidet i AtB konkluderte med at man valgte å splitte anbudsutsettingen i tre rutepakker innenfor tre geografiske områder; (del I) stam- og regionruter,(del II) skoleskyss og lokale ruter og (del III) individuelt tilrettelagt skoleskyss. Formålet med delingen var å legge til rette for bruk av materiell av mindre størrelse i skoleskyss / lokale ruter. Erfaringene viser at den antatte balansen mellom store/mindre kjøretøy til skoleskyss og lokale ruter var sterkt avvikende fra det reelle behovet. Ved å splitte i flere rutepakker mistet operatørene muligheter til synergier som kunne medført mer effektiv utnyttelse av materiell og sjåfører, og derav en mulig lavere anbudspriser og lavere kostnader samlet sett både for operatøren og STFK. Utfordringene med manglende kvalitet i ruteplanene gjaldt primært skoleskyss og lokale ruter. Basert på tilbakemelding fra operatørene og egne gjennomganger valgte ledelsen i AtB å avlyse konkurransen om skoleskyss og lokale ruter i august 2012 og legge denne ut på nytt i oktober Dette var etter vår vurdering en nødvendig og riktig beslutning for at tilbyderne skulle få et konkurransegrunnlag som i rimelig grad var tilpasset behovet. Som følge av flere runder med endringer i ruteplanene ble tilbudsfristen utsatt flere ganger, til sist til Dette medførte at kontrakt for skole- og lokalrutene først ble inngått med operatørene i mars 2013, og tiden til oppstartsforberedelse ble 3-4 måneder kortere enn planlagt. For å sikre likebehandling av elevene, få bedre oversikt over behovet og mer effektive vedtak og løsninger for hvem som har krav på skoleskyss var det behov for å innføre en systemløsning. Verktøyet CERT ble valgt for formålet. Det er påpekt en rekke svakheter i innføringsprosessen; pilot ble ikke fullført, opplæring av brukerne har ikke vært tilfredsstillende fra AtB, mangelfull registrering av elever fra skolenes side, manglende vedtak i STFK, sterkt forsinket produksjon av skolekort, vanskelig tilgjengelige rapporter for operatørene, og usikkerhet PwC 4

5 Sammendrag hos sjåførene hvordan avvik skal håndteres. Etter vår vurdering ble innføringen av CERT ikke planlagt godt nok og ikke gitt tilstrekkelige ressurser fra noen av de involverte. I tillegg hadde STFK strammet inn på skyssreglementet. Dette førte til at en del elever ikke lenger skulle ha de samme rettighetene til skyss, noe som også bidro til å skape misnøye. Forsinkelsene i anbudene for skoleskyss og lokale ruter bidro også til utfordringer i oppstartsforberedelsene for stam- og regionrutene. I to av tre ruteområder skulle ny operatør overta kontrakten og det var behov for å gjennomføre virksomhetsoverdragelser. Så lenge operatørene ikke hadde oversikt over eget sjåførbehov til skoleskyss og lokale ruter var man ikke villig til å frigi sjåfører til ny operatør. I tillegg til at manglende avklaringer var et reelt argument har vi også fått inntrykk av at samarbeidsklimaet mellom enkelte av operatørene kunne vært bedre i denne fasen. Utfordringer etter oppstart Kjøring etter nye ruteplaner startet Det ble raskt klart at det var et stort omfang av avvik som krevde umiddelbare tiltak. Dette gjaldt spesielt skolekjøringen og stamruta Orkanger Stjørdal. AtBs medarbeidere berømmes for ønske og vilje til å løse de problemer som ble avdekket. Omfanget av avvik var imidlertid så stort at mange ikke kom igjennom på telefon eller e-post til AtB, og opplevde at det ikke ble respondert fra AtB på innmeldte behov. Mange av de innmeldte behovene krevde en umiddelbar aksjon og AtB kommuniserte fortløpende endringsordrer til operatørene. Skolene fikk også anledning til direktebestillinger hos operatørene. Håndteringen av en stor mengde endringsordre krevde en driftsform hos operatørene som ikke alle hadde tatt høyde for. Fra har alle busser i regiontrafikken samme farge og profilerer AtB i større grad enn operatøren. Det er derfor ikke unaturlig at opinionen og media får inntrykk av at det er AtB som har styring med og ansvar for alt som skjer i kollektivtrafikken. Regionanbudene har derfor medført en betydelig belastning på AtBs omdømme. AtB må ta ansvar for de rammer som er lagt og de ruter som er etablert. Det er imidlertid, uavhengig av logo på bussen, operatørene som har ansvar for at alle ruter blir kjørt, til riktig tid, og med tilstrekkelig kapasitet. For at AtB skal kunne holde de reisende informert er AtB også avhengig av at operatørene løpende melder inn driftsavvik. AtB har utvilsomt måttet ta ansvaret for en rekke feil og mangler hos operatørene, og skal berømmes for å ha vært mer opptatt av å løse utfordringer for de reisende enn å diskutere ansvar med operatørene i det offentlige rom. Konsekvenser for økonomi og fremtidig rutetilbud Det synes å ha vært en forventning fra STFK og AtB om at anbudsutsetting ikke skulle medføre en kostnadsøkning. Dette til tross for forventninger om bedre kvalitet og miljøprofil, samt etterlevelse av nye kostnadsdrivende sikkerhetskrav. I en hver anbudskonkurranse vil tilbyderne gi en pris som balanserer egen kostnadsdekning og fortjeneste opp mot antagelser om konkurrentenes pristilbud, oppdragsgivers betalingsvillighet, og de andre tildelingskriteriene i konkurransen. Ettersom det var konkurranse om alle rutepakker må vi legge til grunn at disse er inngått på et riktig prisnivå. I bruttokontraksregimet godtgjøres kun kjørte rutekilometer, mens også tomkjøring ble godtgjort i det tidligere nettokontraktsregimet. Dette gjør en direkte kostnadssammenligning vanskelig. Det er imidlertid grunn til å tro at den underliggende kostnaden for operatørene har økt som følge av nytt materiell, krav til sikkerhetsutstyr og generell lønns- og kostnadsvekst, hvor sjåførkostnaden utgjør 55-60% i følge operatørene. På denne bakgrunn er det vanskelig å se for seg at man kunne opprettholde det samme antall rutekilometer uten at kostnadene øker også for AtB og STFK. Etter hva vi har fått opplyst var ruteproduksjonen for 2011-nivå estimert til 7,3 mill rutekilometer. Ved inngåelse av nye kontrakter i mars 2013 var dette redusert til 7,1 mill rutekilometer som følge av en vurdering av mottatte pristilbud og det samlede kostnadsnivået opp mot budsjett. En del forhold ble frem mot oppstart vurdert å ha slike konsekvenser for de reisende at de måtte legges inn i rutetilbudet igjen. Ved oppstart var antall rutekilometer derfor økt til ca 7,4 mill. En økning måtte PwC 5

6 Sammendrag etter vår vurdering påregnes som følge av mindre optimale vognløp og forskriftskrav om at alle skolebusser kun skulle ha sitteplasser. Ut over høsten har det kommet en rekke ytterligere tillegg slik at ruteplanene for 2014 pr inneholder 8,5 mill rutekilometer som er en vesentlig økning fra tidligere år. Selv om ruteproduksjonen vil reduseres en del gjennom redusert sommerproduksjon og andre tilpasninger, vil selv et nivå på 8 mill rutekilometer kreve vesentlige økninger i budsjettene ut over regnskapet for Budsjettene for AtB og STFK for 2013 la opp til en kostnadsreduksjon for kollektivtrafikken med buss i regionene på om lag 36 mill kr sammenlignet med regnskapet for Det er vår forståelse at både AtB og STFK av hensyn til den forestående konkurransen la budsjettet lavt og at en overskridelse måtte påregnes. Ved behandlingen av revidert budsjett i juni 2013 ble kostnadene for 2013 estimert til å bli på nivå med regnskapet for I ettertid er det avdekket at det vil bli en ytterligere netto økning på om lag 25 mill kr ut over kostnadsnivået for 2012, primært som følge av økninger i ruteproduksjonen ut over høsten. Av overskridelsene ble 10,5 mill kr finansiert av STFK i revidert budsjett AtB har ansvar for å tilpasse virksomheten til de økonomiske rammer som er gitt av fylket. Etter vår vurdering var den overskridelsen på 34 mill kr som ble kommunisert i mai 2013 i samsvar med det som måtte påregnes. Når det gjelder ytterligere økninger burde AtB og/eller STFK sett at de mange små enkeltstående økninger i ruteproduksjonen i sum ville medføre vesentlige overskridelser og bragt dette inn for politisk behandling i løpet av høsten. Læringspunkter og anbefalinger I samsvar med mandatet for evalueringen er læringspunkter og anbefalinger kun relatert til AtBs rolle og virksomhet, og ikke øvrige interessenters. AtB er nå en større og mer robust organisasjon enn når arbeidet med regionanbudene startet, men har fortsatt utviklingsbehov. Etter vår vurdering er de mest sentrale læringspunkter og anbefalinger Styrke langsiktig planlegging for å unngå flere samtidige anbudsprosesser. Vi anbefaler at det i samarbeid med STFK utvikles en rullerende plan for de neste 5-10 årene for alle anbudsprosesser som AtB må forventes å bli involvert i. Styrke kunnskap og erfaring. Vurdere kapasitet og erfaring i organisasjonen opp mot de behov man ser for seg for å løse oppgavene i den langsiktige planen. Iverksette tiltak for å lukke eventuelle kompetansegap. Etablere løsninger for helhetlig risikostyring og internkontroll som en integrert del av virksomhetsstyringen. Forbedre økonomi- og prosjektstyring. Vi anbefaler å gjennomgå prosessene for økonomi- og prosjektstyring og etablere tiltak som sikrer at avvik fanges opp på et tidligere tidspunkt, og bringes fram for fylket for konkret beslutning hvor dette er påkrevd. Tyngre involvering av potensielle tilbydere før anbud. AtB bør i større grad i forkant av anbudsprosessene gjøre seg nytte av operatørenes kompetanse for å utvikle gode tjenester for de reisende. Slik involvering må selvsagt avgrenses mot kravene i Lov om offentlige anskaffelser. Dialog mellom kontraktspartene om effektivisering og kostnadsreduksjoner. Den planlagte ruteproduksjonen for 2014 innebærer en vesentlig økning fra tidligere år. Dette gir et kostnadsnivå som både AtB og fylket mener må reduseres, noe som i hovedsak kun kan gjøres gjennom å redusere antall kjørte rutekilometer. Det anbefales derfor å etablere dialog med den enkelte operatør som innehar PwC 6

7 Sammendrag kontraktene for å finne løsninger som kan etablere en mer optimal ruteproduksjon. Dette arbeidet må også ta hensyn til Lov om offentlige anskaffelser. AtB har en organisasjon som har et sterkt ønske om å rydde opp når det viser seg at problemer oppstår for de reisende. Dette er holdninger som det er viktig å ta vare på. PwC 7

8 Innhold Innhold 1. Innledning Bakgrunn for evalueringen Mandat Metodikk og tilnærming Innledende begrepsavklaringer og faktainformasjon Definisjoner Roller i kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune AtB Rapport fra selskapskontroll Operatører og sjåfører Tidslinje Antall rutekilometer Premissene for anbudsprosessen Politiske vedtak Sjåførers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Konkurranseutsetting av rutetjenester med buss i regionene Drosjenæringens anledning til å delta i anbudsprosesser Tidsrom for gjennomføring av anbudene Ressurssituasjonen i AtB Anbudsprosessen Informasjonsinnhenting Anbudsstrategi - inndeling i anbudspakker Inndeling i geografiske ruteområder Flere rutepakker innenfor hvert geografiske ruteområde Utfordringer ved å skille stam- og regionruter fra lokale ruter/skoleskyss Utfordringer i skillet mellom individuelt tilrettelagt skoleskyss og ordinær skoleskyss Sentrale elementer i konkurransegrunnlaget Rutebeskrivelsen Materiellbeskrivelsen Godtgjørelse til operatørene Oppstartsforberedelser Kvalitetssikring av ruteplaner Virksomhetsoverdragelser 34

9 Innhold 5.3. AtBs praktiske tilrettelegging for oppstart CERT nytt system for registrering, vedtak og oversikt over skoleskyssberettigede Bakgrunn Innføring av CERT Skolekort Erfaringer med bruk av CERT Tidlig driftsfase Utfordringer for de reisende AtBs håndtering av de reisendes utfordringer Utfordringer for operatørene AtB tillegges ansvar uansett reell årsak Økonomiske konsekvenser Forventninger til økonomisk konsekvens av anbudsutsetting av regiontrafikken Avvik mellom budsjett og regnskap for Underbudsjettering Økt ruteproduksjon høsten Feil periodisering av budsjett for skoleskyss Årsaker til at målet om uendret kostnad ikke er oppfylt Endret ansvar for inntekter Økonomiske konsekvenser for Ivaretakelse av roller og ansvar Læringspunkter og anbefalinger 49

10 Innledning 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for evalueringen På bakgrunn av vedtak i Fylkestinget gjennomførte AtB i perioden anbudsutsetting av regiontrafikken i Sør-Trøndelag. Ved oppstart av nye ruter oppstod en rekke avvik som har medført ulemper for de reisende, mange negative oppslag om AtB i media og stor arbeidsbelastning på ansatte i selskapet. Styret i AtB har på bakgrunn av dette bedt om en ekstern evaluering av anbudsprosessen, og engasjerte PwC til å bistå i dette arbeidet. Vårt arbeid er utført i perioden oktober 2013 mars 2014, og er oppsummert i denne rapporten Mandat Målet med evalueringen er at AtB og andre involverte aktører skal lære av de erfaringer som er gjort i tilknytning til regionanbudet og resultatet av dette og bruke denne lærdommen til forbedringer i framtidig arbeid og oppgaveløsning. Evalueringen skal presentere, drøfte og vurdere Involverte aktørers rolle og ansvar Politiske og administrative vedtak av sentral betydning og andre sentrale premisser og veivalg i tilknytning til de enkelte fasene i prosessen; premisser og planlegging, informasjonsinnhenting, anbudsstrategi, gjennomføring av anbudet, oppstartsforberedelser og erfaringer etter oppstart. Som en del av grunnlaget for vurderingene innhentes informasjon om tilsvarende prosesser i andre deler av landet. Evalueringen skal så langt det er grunnlag for dette forslå tiltak for å styrke AtBs kompetanse og arbeidsmåter. Evalueringen er ikke ment å skulle svare på spørsmålet om regiontrafikken skulle vært anbudsutsatt eller ikke, og gjør heller ingen fornyet vurdering av selve tildelingene/valg av operatører Metodikk og tilnærming Evalueringen er gjennomført ved en kombinasjon av dokumentgjennomgang og semistrukturerte intervju. Dokumentgjennomgangen har omfattet de saksdokumenter som er fremlagt oss som relevante og tilgjengelige blant: Saksprotokoller i Fylkesting/Fylkesutvalg, med underliggende saksdokumenter Rammeavtale og leveranseavtaler mellom STFK og AtB Referat fra samarbeidsmøter mellom AtB og STFK Styreprotokoller i AtB, med underliggende saksdokumenter Notat/infoskriv til styret fra administrasjonen i AtB Anbudenes konkurransegrunnlag Kontrakter mellom AtB og operatør PwC 10

11 Innledning Referat fra statusmøter mellom AtB og operatør Referat fra AtBs møter med kommuner og skoler Informasjon om budsjetter og regnskap Det kan være andre dokumenter som vi ikke har hatt innsyn i som inneholder relevant informasjon. Et semistrukturert intervju innebærer at intervjutema er førende, men verken komplett eller fast, noe som øker mulighetene for forklaringer og utdypinger. Til intervju var det ønskelig å involvere et bredt spekter av interessenter, og vi har derfor gjennomført intervjuer med representanter for: AtB; nåværende og tidligere ledelse, ansatte og styreleder Sør-Trøndelag Fylkeskommune; representanter for administrasjon/fylkesrådmannens ledergruppe og politikere (posisjon og opposisjon) Operatører; buss- og drosjeselskap Sjåfører, ved fagforeningene Midt-Norsk Transportarbeiderforening og Norsk Jernbaneforbund Brukerne/de reisende; kommuner og skoler innenfor alle de tre geografiske områdene av anbudsstrukturen, distrikts- og mer bynære kommuner, små og store skoler, samt barne-, ungdomsog videregående skoler Administrasjonsselskap for kollektivtrafikk i andre fylker med erfaring fra tilsvarende anbudsutsettinger Totalt er det gjennomført 40 intervjuer. Det er fremkommet et stort antall mangler og avvik gjennom intervjuene. Disse gjelder både planlegging, anbudsfase og driftsfase. I rapporten har vi kun tatt inn et fåtall av disse, og i stedet generalisert dette som problemområder. Vi konstaterer at enkelttilfeller knyttet til skoleskyssen får mye oppmerksomhet, noe som ikke er unaturlig så lenge dette er en lovpålagt tjeneste. Funnene fra dokumentgjennomgang og intervjuene er sammenfattet i denne rapporten. Kapittel 2 gir en innledende avklaring av relevante begrep og faktaopplysninger. Kapittel 3 omhandler de viktigste premissene for anbudsutsettingen, herunder relevante vedtak og ressurssituasjonen i AtB. I kapittel 4 evalueres selve anbudsprosessen frem til valg av operatør. Her inngår den innledende informasjonsinnsamlingen, inndeling i anbudspakker og sentrale elementer i konkurransegrunnlaget. Tema for kapittel 5 er oppstartsforberedelser, definert som perioden mellom tildeling av kontrakt og oppstart. I kapittel 6 vurderes innføringen av CERT, som er et nytt system for registrering, vedtak og oversikt over skoleskyssberettigede. Kapittel 7 tar for seg utfordringer etter oppstart , og håndteringen av disse. Økonomiske konsekvenser av regionanbudene er lagt i et eget kapittel 8, før kapittel 9 ser på ivaretakelsen av roller og ansvar i forbindelse med regionanbudene. Kapittel 10 oppsummerer til slutt læringspunkter og anbefalinger fra evalueringsarbeidet. PwC 11

12 Innledende begrepsavklaringer og faktainformasjon 2. Innledende begrepsavklaringer og faktainformasjon 2.1. Definisjoner Administrasjonsselskap Operatør Nettokonktrakt Bruttokontrakt Nettooperatør Bruttooperatør Rutesatt kjøring/ rutekilometer Posisjonskjøring/ tomkjøring Ruteområde Rutepakke Anbudspakke Virksomhetsoverdragelse Fylkeskommunal enhet eller offentlig eid aksjeselskap som organiserer samferdsel etter avtale med og på vegne av fylkeskommunen etter en bestiller/utfører-modell, eks. AtB, Skyss (Hordaland), Ruter (Oslo). Selskap som står for selve transporten (med buss eller drosje) i henhold til kontrakt med AtB (eller annet administrasjonsselskap), eks Nettbuss, Trøndertaxi. Tidligere kontraktsform mellom AtB/STFK og operatør før anbud. Gjennomført i form av tjenestekonsesjoner, som reguleres etter Yrkestransportloven. Operatørene hadde det fulle inntektsansvaret, mens fylkeskommunen ytet tilskudd i tillegg til trafikkinntektene. Operatørene hadde det fulle ansvaret for ruteplanlegging, og de organiserte all transport innenfor sitt område inklusive bruk av drosjer som underleverandører. Kontraktsform mellom AtB/STFK og operatør etter anbud. Innebærer at oppdragsgiver (STFK gjennom AtB) betaler operatøren et bestemt beløp for å trafikkere en gitt strekning. Trafikkinntektene som operatøren mottar fra de reisende, tilfaller oppdragsgiver (AtB/STFK). Operatør med nettokontraktsform med AtB/STFK Operatør med bruttokontraktsform med AtB/STFK Operatørers kjøring ihht ruteplan - med passasjer eller mulighet for å ta opp passasjer. Operatørens kjøring utenom rute, dvs uten å ha mulighet for å ta opp passasjerer, typisk mellom oppstillingsplass (depot) og rutens start- og endepunkt. Motsatte av rutesatt kjøring. Rutesatt kjøring i et avgrenset geografisk område. Oppdeling av rutesatt kjøring innenfor hvert ruteområde. Betegnelse for et anbud på rutepakke i et ruteområde. En virksomhetsoverdragelse i lovens forstand (jf AML 16) er en overføring av hele eller deler av en virksomhet til en annen juridisk enhet. Det er en forutsetning at det skjer et skifte av arbeidsgiver og at den enheten som overføres beholder sin identitet etter overføringen. Ny arbeidsgiver må også videreføre aktiviteten i selskapet eller delen av det selskap som er overtatt Roller i kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) har det overordnede ansvaret for planlegging og drift av lokal og regional kollektivtrafikk i fylket. Fylkeskommunen har valgt å organisere kollektivtrafikken gjennom det heleide selskapet AtB AS (AtB), tidligere Trøndelag Kollektivtrafikk AS. På vegne av fylkeskommunen inngår AtB kontrakter om selve gjennomføringen av kollektivtransporten med operatørselskaper, hvor sjåfører er ansatt. Sammen setter disse aktørene premissene for kollektivtilbudet til de reisende i fylket. Figuren nedenfor PwC 12

13 Innledende begrepsavklaringer og faktainformasjon illustrerer de ulike aktørenes roller i kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag, etterfulgt av en nærmere beskrivelse av de enkelte rollene Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunen har i alt tre ulike roller i kollektivtrafikken. Forvaltningsrollen innebærer hovedansvaret for overordnet planlegging og drift av lokal og regional kollektivtrafikk i fylket, herunder ansvar for skoleskyssen. Fylkeskommunen legger her "overordnede premisser for drift av kollektivtrafikken, herunder omfang, kvalitet, miljøkrav og takstpolitikk" (sitat fra rammeavtalen med AtB). For eksempel er det STFK som fastsetter og fatter vedtak basert på skoleskyssreglementet for grunnskolen og den videregående skolen, herunder regler for avstand mellom bosted og skole som gir rett på skoleskyss, rett på skoleskyss ved delt bosted etc. Merk at beslutning om skoleskyss på grunn av farlig skolevei ligger under ansvaret til den enkelte kommune (og gjelder kun grunnskole), men selve transporten inngår i det fylkeskommunale tilbudet. Opprettelsen av AtB som heleid selskap i 2009 førte STFK inn i en eierrolle. I følge aksjeloven utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i et selskap gjennom generalforsamlingen ( 5-1), og det ligger til generalforsamlingen å velge medlemmer til styret i selskapet ( 6-3). I AtB er det Fylkesordføreren som etter fullmakt fra Fylkestinget utgjør generalforsamlingen. Opprettelsen av AtB førte også STFK inn i en bestillerrolle, og med en tilsvarende utførerrolle for AtB. Dette forholdet reguleres av en overordnet rammeavtale, som igjen henviser til årlige leveranseavtaler. Ut over disse avtalene, blir politiske vedtak som gjelder kollektivtrafikken i fylket effektuert som bestillinger til AtB. Her er det Fylkestinget eller Fylkesutvalget som gjør vedtak, mens det er Fylkesrådmannen som har ansvar for å følge opp bestillingene mot AtB. PwC 13

14 Innledende begrepsavklaringer og faktainformasjon AtB I rammeavtalen beskrives AtBs rolle som å ha: " det daglige ansvaret for levering av tjenester og utvikling av tilbudet." Herunder presiseres at AtB skal ha: " fokus på brukerne og utvikling av helhetlige, effektive kollektivtransportløsninger." Leveranseavtalen skal gi AtB den konkrete bestillingen for året og fastlegger det årlige rammetilskuddet. I vedlegg til Leveranseavtalen spesifiseres de inntekter AtB vil få tilført fra fylket for å dekke kostnadene til de ulike delene av kollektivtransporten, herunder busstrafikk i regionene. Ut over dette kommer "ekstrabestillinger" etter vedtak i Fylkestinget og Fylkesutvalget. AtB er et rent administrasjonsselskap, og ivaretar sin bestillerrolle ved å inngå kontrakter med operatørene, som utfører selve kollektivtransporten. I følge aksjeloven hører forvaltningen av selskapet under styret, og som skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten ( 6-12). Daglig leder i AtB tilsettes av styret ( 6-2), og skal stå for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt ( 6-14) Rapport fra selskapskontroll Grensesnittet mellom fylkeskommunens rolle som eier og bestiller på den ene siden, og AtB som utfører på den andre siden, var tema for "Rapport for selskapskontroll" utarbeidet av Revisjon Midt-Norge IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i STFK i mars Rapporten konkluderer med at: "STFK per i dag utfører eierskapet på en ryddig måte, i tråd med aksjelovens prinsipper og prinsipper for god eierstyring", og eksemplifiserer dette ved å vise til at STFK har "sikret et profesjonelt, kompetent styre for selskapet". Forholdet bestiller-utfører betegnes i rapporten som "myk kontraktstyring", der "AtB fremstår som en fleksibel utfører, som i all hovedsak følger opp bestillingene fra STFK". Rapporten påpeker likevel behovet for å jobbe videre med å avklare fordeling av roller og ansvar, hvor mulig risiko for dobbeltarbeid og kompetansekonflikter er sentralt. Eksempelet som trekkes frem er prosessen rundt kontraktstrategi for anbudsprosesser, hvor AtB har stilt spørsmål til: " fylkesadministrasjonens involvering ved saksforberedelse til politisk behandling, og detaljeringsgraden på de politiske vedtakene." Operatører og sjåfører Operatørene har ansvaret for gjennomføringen av kollektivtransporten i fylket i henhold til kontraktene inngått med AtB. På det tidspunktet AtB overtok ansvaret for kjøp av rutetjenester med buss i regionene var disse organisert ved nettokontrakter mellom STFK og bussoperatører. Med anbudsutlysningene, først i Trondheimsregionen og deretter resten av fylket, ble det en overgang fra bruk av nettokontrakter til bruttokontrakter. Regionanbudene resulterte i (brutto)kontrakter med følgende operatører: Boreal Transport Midt-Norge AS (Boreal) PwC 14

15 Innledende begrepsavklaringer og faktainformasjon TrønderBilene AS (TrønderBilene) Nettbuss Trøndelag AS (Nettbuss) Sør-Trøndelag Taxi AS (Sør-Trøndelag Taxi) Trøndertaxi AS (Trøndertaxi) Gauldal-Østerdal Buss AS (Gauldal-Østerdal Buss) Merk for øvrig at det er operatørselskapene som er arbeidsgiver og ansvarlig overfor sjåførene. Kontakt mellom sjåfører og AtB skal derfor i utgangpunktet gå gjennom det respektive operatørselskapet. Videre er forhandlinger om lønn/tariff og andre arbeidsvilkår et anliggende mellom sjåfør og operatør. Tilsvarende er det operatørselskapene som eier bussene, og som bestemmer utformingen av disse utover de minimumskrav som eventuelt er satt i kontrakten med AtB Tidslinje Tabellen under oppsummerer tidspunkt for de mest sentrale hendelser/aktiviteter for anbudsutsetting av kollektivtrafikk med buss i regionene. Hendelse/aktivitet Politiske vedtak Anbudsprosess AtB får ansvar for alt kjøp av rutetjenester med buss i Sør- Trøndelag, og skal anbudsutsette rutetjenester i Trondheimsregionen innen august 2011 (FT-sak 91/2009) Alle rutetjenester med buss i Sør-Trøndelag anbudsutsettes i perioden (FT-sak 51/2010) AtB bes gjennomføre anbudsutlysning i samsvar med saksfremlegg (FT-sak 115/2010) Det skal legges til rette for at drosjenæringen skal ha anledning til å delta i anbudskonkurranser i regi av STFK/AtB (FT-sak 74/2011) Dato Kunngjøring del I Stam- og regionruter Tildeling av kontrakt del I Kontraktsignering del I Kunngjøring del II Skoleskyss og lokale ruter, 1.gang Avlysning del II grunnet mangler i rutebeskrivelsen Kunngjøring del II, 2.gang Tildeling av kontrakt del II Kontraktsignering del II Kunngjøring del III Indviduelt tilrettelagt skoleskyss Tildeling av kontrakt del III Kontraktsignering del III Tidlig driftsfase Oppstart regionanbud PwC 15

16 Innledende begrepsavklaringer og faktainformasjon 2.4. Antall rutekilometer Et sentralt element i evalueringen er utviklingen av antall rutekilometer under anbudsprosessen og i tiden etter oppstart. Denne utviklingen fremstilt samlet i tabellform: Antall rutekilometer Anbud 1.gangs utlysning 2.gangs utlysning Pr tidspunkt for forhandling med tilbydere Kontrakt Estimat Pr Pr Stam/region (del I) i.a. i.a Lokal/skole (del II) Kilde: AtB Som det fremgår av tabellen er det et betydelig avvik mellom antall rutekilometer ved 2.gangs utlysning av skoleskyss og lokale ruter, og ved kontraktsforhandling. Dette skyldes flere omganger med endringer av ruteplaner og korreksjoner av konkurransegrunnlaget. Tallene i tabellen vil bli kommentert i rapporten hvor dette er av relevans. Vi har fått opplyst fra AtB at sammenlignbar ruteproduksjon for 2011 var estimert til 7,3 mill rutekilometer. PwC 16

17 Premissene for anbudsprosessen 3. Premissene for anbudsprosessen Dette kapitlet omhandler de premisser som lå til grunn for anbudsprosessen for regionanbudene. Kapittel 3.1 gjengir de politiske vedtakene som har hatt betydning for regionanbudene. Kapittel 3.2 omtaler nærmere det tidsrommet man valgte å gjennomføre anbudsutsettingen innenfor, og diskuterer betydningen av dette valget. I kapittel 3.3 ser vi på tilgjengelige ressurser og kompetanse i AtB for å kunne gjennomføre anbudsprosessen Politiske vedtak Sjåførers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Ved anbudsutsetting er det mulighet for at nye operatører vinner konkurransen, noe som medfører såkalte virksomhetsoverdragelser. I slike situasjoner har sjåfører visse rettigheter i henhold til Arbeidsmiljølovens 16, der 16-1 definerer overdragelse som: " en overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen." Som resultat av Fylkestingets behandling av organiseringen av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag i juni 2008, blir det fattet følgende flertallsvedtak (FT-sak 54/2008): "Når premissene for anbudsutsettelse skal utformes, skal ansattes rettigheter ivaretas i tråd med reglene for virksomhetsoverdragelse i Arbeidsmiljølovens kapittel 16, selv om virksomhetsoverdragelsen i AML 16.1 ikke er oppfylt. Dette i tråd med regjeringens utkast til endringer i Yrkestransportloven. " Dette vedtaket har fått betydning for den situasjonen som senere har oppstått omkring sjåførers rett til å opprettholde heltidsstillinger, som nærmere omtalt i kapittel 5 og Konkurranseutsetting av rutetjenester med buss i regionene I desember 2009 vedtok Fylkestinget (FT-sak 91/2009): 1. "Trøndelag Kollektivtrafikk får ansvaret for alt kjøp av rutetjenester med buss i Sør- Trøndelag." 2. "Kjøp av rutetjenester i Trondheimsregionen (Støren, Stjørdal, Orkanger) skjer etter konkurranse og forutsettes iverksatt og operativt innen august 2011." I oppfølgingen av disse vedtakene i Fylkestinget, vedtok Fylkesutvalget i mars 2010 for det øvrige rutetilbudet i fylket utenom Trondheimsregionen (FU-sak 90/2010): "Gjennomføre forhandlinger med dagens konsesjonærer om langsiktige tilskuddsavtaler (nettokontrakter) fra og med 2012 AtB må om disse forhandlingene ikke gir tilfredsstillende resultat eller om juridiske forhold knyttet til kjøpsform krever det, avbryte disse forhandlingene og gjennomføre kjøp etter konkurranse." Basert på et EØS-direktiv fra 2007 var det gitt at kollektivtransporten i fylket måtte anbudsutsettes innen Utløsende faktor for at kollektivtrafikken i Trondheimsregionen ble anbudsutsatt langt tidligere var den kjente konflikten mellom STFK og nettooperatøren Team Trafikk. PwC 17

18 Premissene for anbudsprosessen På bakgrunn av vedtakene i Fylkestinget og Fylkesutvalget utarbeider AtB i mai 2010 et forslag til plan for konkurranseutsetting av regiontrafikken i Sør-Trøndelag, unntatt kommunene Trondheim, Klæbu og Malvik (videre kalt regionanbud), med sikte på saksbehandling i eget styre og i Fylkestinget. AtBs plan viser til de to vedtakene over, samt til leveranseavtalen mellom STFK og AtB for 2010 hvor det også åpnes for anbudsutsetting. AtB anbefaler i planen at regiontrafikken bør konkurranseutsettes allerede nå, og uten å gå veien om forhandling av langsiktige tilskuddsavtaler (ut over en overgangsfase som følge av at nettokontraktene utløp ved utgangen av 2011). I saksfremlegg til Fylkestinget drøfter AtB forståelsen av EØS-rettslige prinsipper, og det anbefales at " også kontraktene for regiontrafikken utenfor Trondheim inngås etter forutgående kunngjøring og en prosedyre som tilfredsstiller EØS-avtalens krav." AtB argumenterte videre med at eksisterende kontrakter ikke var reelle nettokontrakter ettersom operatøren ikke satt med reell risiko. Det ble videre fremholdt at nettokontraktene var lite gjennomsiktige og kostnadene for AtB/STFK ved å opprettholde kontraktene var høye. Dessuten var det AtBs oppfatning at en blanding av netto- og bruttokontrakter i fylket (etter at Trondheimsregionen var konkurranseutsatt) med delt ruteproduksjon kunne gi uheldige og uoversiktelige økonomiske og konkurransemessige konsekvenser, og mulig kryss-subsidiering. Basert på AtBs plan / forslag, vedtar Fylkestinget i juni 2010: "AtB overtar alt ansvar for innkjøp av bussruter i Sør-Trøndelag fra og med 2011 og godkjenner at AtB i tiden sørger for konkurranseutsetting av rutekjøpet. AtB får fra 2011 ansvaret for kjøp og organisering av skoleskyssen." (FT-sak 51/2010) Videre heter det i vedtaket at "Fylkesrådmannen bes, basert på forslag fra AtB, utarbeide saksfremlegg med nærmere beskrivelse av hvordan rutepakker skal utformes, rutetilbud utvikles, driftsløsninger med tanke på universell utforming og redusert klimagassutslipp inkludert ( ) og rollefordeling mellom operatør, AtB og fylkeskommunen skal være." Et slikt saksfremlegg utarbeides av AtB og blir lagt frem for Fylkestinget i desember I Fylkesrådmannens innstilling til Fylkestinget heter det 1. "AtB bes gjennomføre anbudsutlysning i samsvar med saksframlegg. 2. Det forutsettes at AtB har gjennomført drøftinger med kommunene/regionrådene." Det påpekes også i saksfremlegget at "Oppdelingen av rutepakker er for øvrig en faglig vurdering som det bør ligge til AtB å avgjøre." Fylkesrådmannens innstilling vedtas av Fylkestinget (FT-sak 115/2010). Når det gjelder omfanget av kollektivtilbudet har Fylkesutvalget i sak 91/2009 protokollert som del av vedtak at: "Rutetilbudet skal samlet sett ha samme omfang som i dag både i åpningstid og tilbudte rutekm. Ønske om evt. netto utvidelser må avklares med fylkeskommunen." Dette må forstås som at det var en forventning om tilnærmet uendret omfang, en forståelse som er bekreftet gjennom intervju både hos bestiller og utfører. PwC 18

19 Premissene for anbudsprosessen Politiske føringer og forventninger vedrørende økonomi er behandlet særskilt i kapittel Drosjenæringens anledning til å delta i anbudsprosesser Et vedtak som ser ut til å ha fått stor betydning for hvordan AtB valgte å dele opp anbudet i rutepakker, er vedtaket i Fylkestinget i juni 2011 om forslag til forbedringer for drosjenæringen i distriktet: "Ved kjøp av offentlige betalte transporter skal det legges til rette for at drosjenæringen skal ha anledning til å delta i anbudskonkurranser i regi av STFK (AtB)." (FT-sak 74/2011) Å opprettholde et drosjetilbud i distriktene var politisk viktig, og et vedtak som la opp til at drosjenæringen på selvstendig grunnlag kunne delta i anbudsprosesser var ment å bidra positivt til opprettholdelsen av et visst markedsgrunnlag for løyvehaverne i distriktene. I samarbeidsmøte bekreftes det i henhold til referatet at AtB har tatt slikt hensyn: "AtB har tilrettelagt anbudsstrategien slik at den best mulig ivaretar drosjenæringen, blant annet ved å dele opp i 3 anbudspakker (i stedet for 2) slik at drosjenæringen selv kan gi inn tilbud direkte uten å være undertransportør." 3.2. Tidsrom for gjennomføring av anbudene Politiske vedtak la opp til at all kollektivtrafikk med buss i Sør-Trøndelag skulle settes ut på anbud i løpet av en relativt kort periode. Trondheimsregionen ble som forutsatt iverksatt og operativt innen august 2011 (jf FT-sak 91/2009), mens regiontrafikken skulle anbudsutsettes i perioden (jf FT-sak 51/2010). I samme periode skulle AtB som selskap også bygges opp fra grunnen, noe som i seg selv villle være ressurs- og tidkrevende for selskapet. I notat adressert til Fylkesrådmannen i desember 2009 uttrykker AtB bekymring for å gjennomføre anbud på restproduksjon i Trondheim samt rutene i Trondheimsregionen med oppstart allerede i august 2011, begrunnet blant annet med manglende kapasitet: "De ressursene AtB har i dag har ikke kapasitet til å jobbe med implementering av anbud 2010 (Trondheim), oppbygging av selskapet med overtakelse av alle administrative arbeidsoppgaver og samtidig ha kapasitet til å gjennomføre nye anbudsprosesser." Det foreslås å utsette oppstart til våren 2012 for å få mer tid til planlegging. Samme notat inneholder også en mer generell betraktning rundt samtidig gjennomføring av flere anbud: "Oppbygging av anbudskompetanse og vedlikehold av denne blir vanskelig når vi skal gjøre et så omfattende arbeid over så kort tid for deretter å ikke kjøre anbud på 5-7 år. Det ideelle her er å ha en anbudsoppstart hvert 2-3 år." Anbudskonkurransene ble i all hovedsak gjennomført innenfor de tidsrammene som opprinnelig var vedtatt. Ruter etter anbud i Trondheimsregionen (Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus) hadde oppstart og Regionanbudene ble gjennomført med oppstart , ett år før fristen i henhold til vedtaket om gjennomføring i perioden Dette basert på AtBs vurdering av fordeler og ulemper ved en utsettelse som omtalt i kapittel Etter vår vurdering har en relativt samtidig gjennomføring av flere anbud uheldige effekter. For det første begrenser man mulighet for læring og utvikling av anbudskompetanse over tid når man har en intensiv periode hvor alle anbudene settes ut, og med en påfølgende periode uten anbud. Å gjennomføre anbudsprosesser krever PwC 19

20 Premissene for anbudsprosessen en spesiell type kompetanse, både hos AtB og hos tilbyderne, og denne bør søkes opprettholdt over tid. Samtidig gjennomføring av anbudene begrenser dessuten AtBs mulighet for å høste erfaringer fra driftsfasen, som kan være nyttig inn i arbeidet med nye anbud. I andre administrasjonsselskap vi har vært i kontakt med har det vært en bevisst strategi å fordele anbud ut i tid nettopp for å kunne opparbeide og utvikle anbudskompetansen. For det andre kan kort gjennomføringstid få konsekvenser for den enkelte anbudsprosess, da det begrenser tid og ressurser for grundig planlegging. Gjennom intervju med representanter for andre administrasjonsselskap som gjennomfører tilsvarende anbudsprosesser i andre fylker i Norge, har vi erfart at tilstrekkelig tid er en nøkkelfaktor i anbudsprosesser. Spesielt gjelder dette med tanke på å kunne involvere og kommunisere godt med alle interessenter i forkant, for derigjennom å sikre et godt konkurransegrunnlag. Samtidig gjennomføring begrenser dessuten muligheten for å kunne gjennomføre - og dra nytte av erfaringer fra en pilot i forkant av full anbudsutlysning. Etter vår oppfatning burde det vært en samlet risiko- og konsekvensvurdering ved rask gjennomføring av anbudsutsetting av all kollektivtransport med buss i fylket både fra bestiller (STFK) og utførers (AtB) side. Basert på intervjuene er det vår oppfatning at beslutningen om rask gjennomføring har sammenheng med gode erfaringer fra Trondheimsanbudene, som både av STFK og AtB er beskrevet som en suksess Ressurssituasjonen i AtB AtB ble opprettet som selskap i 2009, og måtte bygges opp fra grunnen. Ved inngangen til 2010 hadde selskapet 11 ansatte. Ut fra intervjuer med representanter for andre administrasjonsselskap har vi fått inntrykk av at det tar mange år å bygge den erfaring som det er behov for i et slikt selskap. Andre administrasjonsselskap har i all hovedsak rekruttert fra tidligere fylkeskommunalt ansatte innen samferdselssektoren og/eller tidligere administrativt ansatte i operatørselskap, gjerne med erfaring fra ruteplanlegging. Uten å ta stilling til hva som er riktig kilde til rekruttering konstaterer vi at AtB ikke i like stor grad har lykkes i å tiltrekke seg denne type erfaring. I budsjettforslaget for 2014 foreslår AtB ved nyansettelse å styrke kapasiteten i grensesnittet mellom skoleskyssadministrasjon og ruteplanlegging. Som omtalt i forrige kapittel skulle selskapet i samme perioden driftsette det første Trondheimsanbudet, planlegge og gjennomføre anbud på restproduksjonen i Trondheim og Trondheimsregionen og deretter for det øvrige rutetilbudet i fylket (regionanbudene). Dette samtidig med at AtB skulle bygges opp som et selskap med alt av organisasjon, kompetanse, rutiner og systemer. Siden oppstarten i 2009 har AtB gjennomført fire anbud på rutetransport med buss, ett anbud på hurtigbåt, ett anbud på fergeruter og fire anbud på skoleskyss. AtB hadde kompetanse på offentlige anskaffelser, og erfaring fra ruteplanlegging for båttrafikk og for buss i Trondheimsregionen (fra gamle Team Trafikk). Derimot hadde man ingen erfaring med ruteplanlegging for buss i distriktet i Trøndelag. Det er stor forskjell på ruteplanlegging i by og i distrikter. Ruteplanlegging er en kompetanse som utvikles over tid. Det finnes ingen direkte relevant utdanning (kanskje med unntak av transportøkonomiske fag ved Høgskolen i Molde). Da anbudene for regiontrafikken ble planlagt og utarbeidet hadde AtB etter vår vurdering ikke hatt tilstrekkelig tid til å bygge en robust organisasjon med bred erfaring. Selskapet hadde lite tilgjengelig kapasitet og manglet spisskompetanse på ruteplanlegging i distriktene. Denne utfordringen ble større ved at AtB valgte å langt på vei utvikle nye ruteplaner i stedet for å kopiere eksisterende, som nærmere omtalt i kapittel AtB hadde i denne fasen heller ikke tilstrekkelige rutiner eller kapasitet for vurdering av risiko og intern kvalitetssikring. PwC 20

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg Forslag til vedtak: 1. Det etableres et interimsstyre med 6 medlemmer for å styre prosessen

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS

RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS RAMMEAVTALE MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OG VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS Avtalen fastsetter rammebetingelser og retningslinjer for samarbeidet mellom partene i forbindelse med kjøp av definerte oppgaver

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.09.2016 2015/4174-32586/2016 / G40 Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skoleskyss BAKGRUNN Tilrettelagt skoleskyss Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune () fattet følgende vedtak i sak 23/16 på møte den 14.04.2016: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av tilrettelagt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Mandat Rolle Gjennomføring Erfaringer/læring Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune Saken i korte trekk Prosess i Hamar kommune

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier:

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av behandlingstilbud for rusmiddelavhengige. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde gjennomført reelle forhandlinger fordi klager

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/05055-001 Dato: 06.09.05 KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER INNSTILLING TIL: Eldreomsorgsutvalget/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland. 7. November 2014

Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland. 7. November 2014 Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland 7. November 2014 Visjon Vi skal yte service utover det forventede GOD TUR! Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Tromsø

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Kollektivtrafikk i distriktene

Kollektivtrafikk i distriktene Kollektivtrafikk i distriktene BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i SFTK fattet i sak 31/16, i møte den 26.05.2016, følgende vedtak: 1. ( ) 2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon om kollektivtrafikk

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport TØI-rapport 860/2006 Forfattere: Oddgeir Osland Merethe Dotterud Leiren Oslo 2006, 65 sider Sammendrag: Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport I denne rapporten

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.05.2013 2011/3872-15094/2013 / 151 Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 11.06.2013 Fylkestinget 18.06.2013 BÅTRUTENE

Detaljer

STFKs oppfølging av kollektivtrafikken i 2013 og 2014

STFKs oppfølging av kollektivtrafikken i 2013 og 2014 Rapport fra forvaltningsrevisjon STFKs oppfølging av kollektivtrafikken i 2013 og 2014 Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3

Detaljer

En presentasjon av AtB

En presentasjon av AtB En presentasjon av AtB Forretningsidé AtB skal levere effektive, attraktive og miljøvennlige kollektivtjenester i Sør-Trøndelag slik at mange velger å reise med oss! Vår visjon Når du ikke sykler eller

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Hurtigbåt: Det må innarbeides hurtigbåtforbindelse mellom Alta og Hammerfest med 3 daglige avganger hver vei.

Saksfremlegg. 1. Hurtigbåt: Det må innarbeides hurtigbåtforbindelse mellom Alta og Hammerfest med 3 daglige avganger hver vei. Saksfremlegg Saksnr.: 12/445-1 Arkiv: N02 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: SAMFERDSEL I ALTA INNSPILL TIL ANSKAFFELSESUTVALGET Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Ark.: Lnr.: 9111/12 Arkivsaksnr.: 12/1539-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013-2015 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune 2013-2015 SAMMENDRAG:

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Sammendrag: Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Det har aldri reist flere med kollektivtransport i Norge enn nå. Hvor mye fylkeskommunene må betale for kollektivtransport varierer både

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 03 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 03 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 03 Arkivsaksnr.: 02/02774-035 Dato: 25.04.05 OPPRETTELSE AV DRAMMEN KONKURRANSE KF INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for plan- og økonomisaker/bystyret

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse Konkurransegrunnlag Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke 2015 ref 13/10117 Kontrakt Del C Godtgjørelse Vedlegg 1: Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTRAKTSPRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE... 3 1. TILBUDSGRUNNLAG...

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute

Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Saknr. 12/11816-4 Ark.nr. N11 &18 Saksbehandler: Per Olav Bakken/Grethe Blystad Søknad fra Åmot-Engerdal Bilselskap AS om fornyelse av løyve for persontransport med motorvogn i rute Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR UTKAST TIL RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR Innhold: Mal for rammeavtale Avtalemalen er kun ment som en orientering til tilbyderne, og skal således ikke fylles ut i forbindelse med tilbudsinnleveringen.

Detaljer

(4) Innen tilbudsfristens utløp 4. oktober 2005 hadde det kommet inn tilbud fra alle de tre leverandørene.

(4) Innen tilbudsfristens utløp 4. oktober 2005 hadde det kommet inn tilbud fra alle de tre leverandørene. Innklagede kunngjorde en konkurranse for anskaffelse av reiselivstjenester i kommunen. Innklagede avlyste konkurransen før den ble sluttført. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde saklig grunn for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse»

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» IINR presenterer En veileder i anskaffelsesprosessen «Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» BEHOVSDEFINERING MARKEDSUNDERSØKELSE ANBUDSFASE IMPLEMENTERINGSFASE OPPFØLGING BEHOVSDEFINERING

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 3 Økonomiske betingelser 14.03.2014 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): 201605652-5 Vedtaksdato: 09.02.2017 Arkivkode: 100 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede unnlot å kunngjøre kontrakter om skoleskyss med drosje til tross for at kontraktene oversteg beløpsgrensen for direkte anskaffelser og terskelverdien

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saknr. 12/1518-3 Ark.nr. N00 Saksbehandler: Øystein Sjølie Transportordningen for forflytningshemmede i Hedmark (TT) Endring av tidspunkt for iverksettelse Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede arrangerte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av sanntids PCR-maskiner til sine laboratorier i Trondheim og Oslo. Innklagede avlyste konkurransen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn»

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» Kontrollutvalget Saksbehandler: Even Ediassen, Tom Seljeås, Thomas Benson Deres ref.: Vår ref.: 15/17607/EED Dato: 08.12.2015 NOTAT SAKSNR 34/15 - BRUK AV KONSULENTER, ADVOKATER

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Saker til oppfølging forvaltningsrevisjon og selskapskontroll per

Saker til oppfølging forvaltningsrevisjon og selskapskontroll per er til oppfølging forvaltningsrevisjon og selskapskontroll per 22.11.2016 Miljøpakken snr. FT 99/16 snr. KU 43/16 Kontrollutvalget legger rapporten fram for fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tilbudsevaluering Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

KS/Fylkeskommunenes Samferdselssjefkollegium Kollektivtrafikk i fylkeskommunene Rammebetingelser (10) Utgave: B Dato:

KS/Fylkeskommunenes Samferdselssjefkollegium Kollektivtrafikk i fylkeskommunene Rammebetingelser (10) Utgave: B Dato: KS/Fylkeskommunenes Samferdselssjefkollegium Kollektivtrafikk i fylkeskommunene Rammebetingelser 2005-2009(10) Utgave: B Dato: 2010-04-21 Kollektivtrafikk i fylkeskommunene - Rammebetingelser 2005-2009(10)

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen

Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 05.12.2016... 2 3. Spørsmål mottatt per 16.12.2016... 3 4. Spørsmål mottatt per 09.01.2017...

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Kontroller bussmateriell

Kontroller bussmateriell System for registrering og rapportering av kvalitets- og sikkerhetskontroller Ruter As 2015/1037 Innholdsfortegnelse 1. Orientering om oppdraget... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Krav til oppdraget... 4 3.1 Krav

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR 025-2011 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Tilleggsopplysninger - Rammeavtale om kontroll av lekeplassutstyr, gjerder og porter på Omsorgsbygg Oslo KF sine eiendommer

Tilleggsopplysninger - Rammeavtale om kontroll av lekeplassutstyr, gjerder og porter på Omsorgsbygg Oslo KF sine eiendommer Tilleggsopplysninger - Rammeavtale om kontroll av lekeplassutstyr, gjerder og porter på Omsorgsbygg Oslo KF sine eiendommer Dato 2.9.2016 Revisjon 3 Nr. Spørsmål Svar 1 I konkurransegrunnlagets punkt 3.3.3.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune :

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune : Saknr. 12/11633-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Øivind Nyhus Plan for forvaltningsrevisjon Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av inkontinensprodukter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved sin organisering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

NOTAT. Det er gjennomført 2 møter med Skyss vedrørende prosjektet.

NOTAT. Det er gjennomført 2 møter med Skyss vedrørende prosjektet. NOTAT Til: Skyss Dato: 26.09.2011 Fra: Tema: Leiv Olav Sunde Batteriferjeprosjekt 1. Innledning Vi er av Skyss bedt om å yte bistand ved gjennomføring av konkurranse på batteridriftprosjekt mellom eksisterende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ventilasjonstekniske arbeider i forbindelse med rehabilitering av et hus på Blindern i Oslo.

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Finn Arnesen, Tone Kleven og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Finn Arnesen, Tone Kleven og Jakob Wahl Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om rutebåttjenester. Klagenemnda kom til at kontrakten var en tjenestekonsesjonskontrakt,

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I perioden mellom kunngjøringen av en åpen anbudskonkurranse og beslutningen om valg av leverandør i byrådet, var det kommunevalg som resulterte i politisk skifte.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Fagkonferansen 2012, NKRF Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008 Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Tema Bakgrunn for evalueringen, anbudsprosess, kriterier for valg av utfører

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer