Orir, ~l \,,- Pt~, ._... ' GOD SOMMER. ( 0l\ i-- J h,''- ;).~." \J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orir, ~l \,,- Pt~, ._... ' GOD SOMMER. ( 0l\ i-- J h,''- ;).~." \J"

Transkript

1

2

3 Foredraget som ble holdt om mial!gheter tok for seg omfang og utvikling av misligheter i bank~ og synapunkter pa Intern revisors ansvar og arbeidsoppgaver. Etter dette foredraget var det en interessant diskusjon, men det var skremmende A konstatere den okning som det ar i antall misligheter. SA her har vi ett omrade som revisor rna gie3 mer oppmerksomhet i tiden som kommer. OgsA i forbindelse med rapportering ble det en interessant diskusjon, og det er helt klart at ernnet som vi har valgt til neste Ars landskonferanser bor og rna engasjere revisor. Siden dette er siste nummer av Bankrevisoren for sommeren, vii jeg onske medlemmer, annonsorer og ovrige lesere en riktig god sommer. Orir, ~l \,,- Pt~, ( 0l\ i-- J h,''- ;).~." \J._... ' GOD SOMMER bankrevisoren 1

4 INNHOlD I DEllE NUMMER Side 1 Presidenten har ordet 5 Smartkort - fremtidens betalingsmiddel v/t orgeir Delbekk og Espen Torvund 17 Internrevisjonskomiteen v/revisjonssjef Gunnar Hoff 22 Internrevisjon i bank Leserinnlegg 24 Kommentar til Gausdalkonferansen 1987 og Fokus 25 Glimt fra landskonferansen i Alesund 26 Landskonferansen i T 0nsberg v/randi Almas 30 Kredittilsynets rundskriv 31 Redakt0ren har ordet 32 Referat fra NBRF's generalforsamling i T0nsberg 26. april bankrevisoren

5 Side 34 Hovedstyret 35 Nytt fra lokalavdelingene Bergensavdel.ingen Rogalandsavdelingen 50rlandsavdelingen Tr0ndelagsavdelingen 0stlandsavdelingen 41 Nye medlemmer 42 The Institute of 116 Internal Auditors e "" EDP Auditors Association ~"."" bankrevisoren 3

6 Retningsmjer for stipend - tilskudd til medlemmer av NBRF 1. Foreningen kan pa grunnlag av begrunnet s0knad yte medlemmer 0konomisk st0tte til studie0yemed som kommer foreningen og standen til gode. 2. For a komme i betraktning ved utdeling av midler, rna vedkommende ha vrert medlem i foreningen i minst 1 fir. S0knad om bidrag, ledsaget av n0dvendige opplysljinger, sen des til styret i foreningen. Nar medlem uttrer av foreningen, OPP0rer aile rettigheter til stipend og tilskudd. 3. Et beslutningsdyktig styre skal behandle s0knaden og gi en begrunnet uttalelse for bevilgning, eventuelt avslag. 4. S0keren rna forplikte seg til a avgi en kortfattet rapport til foreningens styre ved avslutningen av studiene. Vedtatt pa styrem0te bankrevisoren

7 Torgeir Delbekk Revisjonen, BEB Oslo Espen Torvund Revisjonen, IDA Oslo SMA R TKO R T - FREMTIDENS BETALINGSMIDDEL.... JLUTOR'IJG.](" *' ntnu":mke~ (1977) " :l\&ylsiylstasjoner (1902) * 'JefeI)anh.-LlUestnm,, ( ) " :ForstB LllsmUasjon Smartkort-systBlilet (OR-t. 1906) --.' -"".~... :::'A;. " bankrevisoren 5

8 *** ET LITE TILBAKEBLIKK.. I slutten av 70-arene ble minibankene introdusert. Arbeidet ble videref0rt gjennom innf0ringen av elektroniske salgsstedsterrninaler ved bensinstasjonene tidlig i 80-arene. I dag finnes det i overkant av 500 minibanker. Kunder kan handle elektronisk ved over 600 bensinstasjoner ned et aktivisert bankkort/minibankkort. Med det nye smartkortet tar forretningsbankene na sikte pa en ckt utbredelse fordi elektronisk betaling ogsa blir innfcrt i andre bransjer og da spesielt i varehandelen. Det sakalte Telebank/Smartkort-prosjektet i Lillestr m september 1984 til april 1986 var en begynnelse til dagens Smartkort-system, og det foregikk i samarbeide med Televerket, dessuten var Postverket og sparebankene ogsa med i dette prosjektet. Den endelige beslutning om a benytte Smartkortteknologien i fremtidig EFTPOS (Electronic Funds Transfer at the point of Sale), ble fattet omkring arsskiftet 1985/1986. De fprste Smartkort-betalingsterminalene ble installert i Lillestr0m oktober/november *** HVA ER SMARTKORTET, OG HVOR KAN DET BRUKES... Smartkortet, forretningsbankenes Elektroniske Bankkort, ligner et vanlig betalingskort, men er egentlig en liten "datamaskin". ei'"... \11 IoIllmounlp. Det lille runde merke pa kortet er "datamaskinenll, pa fagspraket kalles den for CHIP. 6 bankrevisoren

9 smartkortet benyttes i spesielle betalingsterminaler plassert i forretningene. Disse betalingsterminalene er na installert i en del byer over store deler av landet. Betalingsterminalene tar initiativ til a ringe opp datasentralen. Deretter overf res transaksjonene via telenettet og bel aster kundenes konti samt godskriver kj pmennenes konti. Nar man skaffer seg et Smartkort, far man utdelt en hemmelig personlig kode, sakalt PIN-koder denne koden tastes hver gang man betaler en Yare. Kortet vii blokkere seg selv hvis det blir tastet feil kode tre ganger. I slike til feller rna kortet tas med til banken for a klareres pa nytt. *** GENERELT OH SMARTKORT-SYSTEMET Det nye elektroniske betalingssystem forretningsbankene na har introdusert, er et komplett betalingssystem. Systemet er i utgangspunktet apent for alle typer kort, fra aile kortselskaper, forutsatt at kortet inneholder denne sakalte chip'n eller en kodet magnetstripe. Systemet er lagt opp slik at dersom et kart godtas av betalingsterminalen og n0dvendige kontroller er foretatt, vii kjopmannen all tid v~re garantert oppgj0r. Dersom betalingsterminalen skulle v~re i ustand, vii man fortsatt kunne ta imot betalinger med aile typer kort, enten ved hjelp av delvis utfylte bankgiroer eller avtrykksmaskiner. Forretningsbankenes Smartkort-system er derfor et komplett system for beta ling med kart. Forretningsbankenes nye betalingssystem bygger pa prinsippet om h0y sikkerhet til lay pris. Dette er gjort mulig ved at chip'n selv holder rede pa om det er riktig person Som bruker kortet. Dette i sin tur gjor at forretningene slipper a v~re tilkoblet datasentralen kontinuerlig, noe som ville 0kt kommunikasjonskostnadene vesentlig. Betalingsterminalene ute i forretningene samler opp transaksjonene i lopet av dagen og sender disse samlet til datasentralen etter forretningenes stengetid, dvs. vanligvis en gang pro dogn. Normalt vii derfor kommunikasjonskostnadene v~re ett tellerskritt pro dag. bankrevisoren 7

10 *** SPESIELT OM SMARTKORTET... smartkortet, ( Offisielt: DET ELEKTRONISKE BANKKORTET ), er et kombinert kort. Dette inneb~rer at kortet er utstyrt med chip og magnetstripe. I tillegg har kortet opph yet skrift (embossing) for bruk i avtrykksmaskiner. Med hensyn til magnetstripe og embossing, sa folger Smartkortet disse standarder. Chip'n i kortet brukes bl.a. til a lagre betalingstransaksjoner. Disse dataene kan ikke slettes eller endres. Magnetstripen pa kortet brukes i de allerede eksisterende systemene, dvs. minibanker og bensinstasjoner. I chip'n er det ogsa lagret en viss kjopekraft. Kjopekraften er satt til kr ,- pro mnd., og denne reduseres for hver transaksjon som utfores med kortet og den oppdaterer seg selv ved f rste handel i ny periode. Det er mulighet for kundeindividuelle grenser og perioder. Det er viktig a vrere klar over at kortets kjopekraft er adskilt fra kundens sal do pa bankkonto. Kortet oppdateres ikke med aktuell saldo pa konto via betalingsterminalen i butikken. I og med at Smartkort-systemet er et sakalt offline system vil oppdateringen av saldo forst skje pafolgende dag etter at transaksjonene er oversendt datasentralen og gjennomgatt produksjon. *** CHIP'N I SMARTKORTET... Chip'n (den lille IIdatamaskinen li i kortet) kan som nevnt lagre informasjon om betalingstransaksjoner. Dette innebrerer at kunden kan ga til sin bank og fa listet ut disse transaksjonene. Hvilke andre opplysninger kunden kan fa listet ut av chip'n vil vi komme tilbake til. Selve betalingstransaksjonene vil ogsa fremkomme pa kundens kontoutskrift. Chip'n har kapasitet til a lagre ca. 165 betalingstransaksjoner, dette tilsvarer nesten 7 sjekkhefter. Nytt kort bestilles autornatisk nar 80 % av lagringskapasiteten er oppbrukt. Runden far melding nar det bare er plass til 10 betalingstransaksjoner til i chip'n. Meldingen "bytt kort" vil da vises i tekstvinduet pa kundetastaturet som er tilknyttet selve betalingsterminalen i forretningen. Runden far derigjennom en grei melding om at kortet snart er fullt og at nytt kort er bestilt. En annen begrensning er antall tastede PIN-koder som ikke kan overstige ca. 760 ganger, da rna kortet byttes i et nytt. *** SMARTKORTETS BESTANDDELER... For a bringe all tvil ut av verden, vil vi her redegjore for hvilke komponenter Srnartkortet bestar av: Nar man omtaler Srnartkortet, tenker vi som of test kun pa chip'n i kortet og selvsagt derav ordet Srnartkort. Smartkortet er av sarnme storrelse som et vanlig bankkort, og det har innebygget tre separate muligheter for betalingstransaksjoner. 8 bankrevisoren

11 Chip'n er for bruk i betalingsterminaler som kan lese og oppdatere denne. Det er i chip'n alle opplysninger om kj pekraft m.v. ligger og PIN-koden kontrolleres her. Magnetstripen er for bruk i bankautomater og pa bensinstasjoner, samt i betalingsterminaler ute i butikker som ikke har chip-leser. Opph yet skrift er for bruk i situasjoner der ovennevnte 2 l sninger ikke er tilgjengelig, f.eks. ved systemfeil eller str mbrudd. Smartkortet gir da mulighet for bruk av avtrykksmaskin (backup). *** BETALINGSTERMINALEN I SMARTKORT-SYSTEMET Betalingsterminalen er den enheten som betjenes av kasseoperat ren i forretningen, og som man setter Smartkortet inn i. Betalingsterminal en kan lagre inntil 250 betalingstransaksjoner og 4000 kontonummer pa en sperreliste. Til denne enheten er kundetastaturet tilknyttet hvor man taster sin PIN-kode og hvor man samtidig far opplysning om gjenvrerende kjopekraft. *** SMARTKORT-TRANSAKSJONENE... Som tidligere nevnt sendes betalingstransaksjonene fra forretningen via telenettet til datasentralen, der de nddvendige konteringer kan finne sted. Systemet s rger for at kortholders konto blir belastet og forretningens konto godskrives med riktig bel p. Datasentralen vii i tillegg avregne mot eventuelle kortselskaper. samtidig med at betalingstransaksjonene overf res innsamlingssenteret skrives det ut en kvittering til butikken, samt returnering av en ajourfort sperreliste. *** MAGNETSTRIPEKORT.. I dag kan aile bankutstedte bankkort som er aktiviserte for bruk i minibanker ogsa brukes pa forretningensbankenes betalingsterminaler, dvs. i Smartkort-systemet, kunden vii da i stedet for a taste sin PIN-kode signere pa den kvittering som betalingsterminal en skriver ut. *** BANKENS ROLLE Bankterminalen er en serviceenhet for chip'n i Smartkortet. Denne er plassert i banklokalene og betjenes av kunden og bankfunksjon~ren i fellesskap. Bankterminalen brukes til a lese en del av opplysningene som ligger i chip'n, f.eks. de betalingstransaksjonene kunden har foretatt med smartkortet. For a kunne betjene bankterminalen trenger bankfunksjon~ren funksjon~rkort med tilhorende PIN-kode. Dette kortet er et spesielt "smartkortll som kun kan brukes i bankterminalens kortleser, og er derfor ikke gyldig i betalingsterminalene. Hvert bankkonsern har sin type funksjon~rkort. et bankrevisoren 9

12 Andre funksjoner som utfores med bankterminalen kan v~re: * Foresporsler Kunden kan fa utskrift over de transaksjoner som er foretatt med chip'n. Man kan ogsa fa vite hvor stor kjopekraft det er, og hvor mye som er brukt. * Endring av kj opekraft.. Dersom kunden onsker det kan han i samrad med banken endre kjopekraft. Belopet kan endres fra standard kr ,- til et hoyere eller lavere belop. Perioden for oppdatering av kjopekraften kan ogsa endres fra standardlengde pro mnd. til Leks. hver 10. da'g eller ved hvert enkelt kjop.,1: Blokkeringjdeblokkering Denne funksjonen brukes dersorn banken av en eller annen grunn onsker a blokkere kundens kort for videre bruk. Dersom kunden taster feil kode tre ganger i rekkefolge, vii kortet ogsa bli blokkert for videre bruk. Kunden rna da fa kortet deblokkert i sin egen bank. Det er viktig a v~re helt sikker dersorn et kort eventuelt skal deblokkeres, dette pga. sperreliste etc. * Kortanalyse.. Ved a foreta kortanalyse kan man se om kundens kart er blokkert, eller om kunden har endret sin PIN-kade. * Endring av PIN-kode.. Dersom kunden onsker en annen PIN-kode enn den som er blitt uti evert av banken, kan han endre den. PIN-koden kan endres kun 1 gang. Det er viktig a huske at kunden da ogsa bor endre koden i magnetstripen, dette ma gjores i en minibank, slik at det er overensstemrnelse med kodene. * Permanent sperring Denne funksjonen sperrer chip'n i kortet for all videre bruk, men magnetstripen kan fortsatt brukes. Hvis denne sperringen blir utfort kan chip'n aldri brukes igjen I! Eksempler her kan vrere nar kortholder har glemt sin endrede PIN-kode eller nar tasting av PIN-koder ikke lenger er mulig. Man ma henvende seg til banken som har utstedt Smartkortet for a foreta disse funksjonene, ellers blir kortet avvist. -- CI~ i p.~t")l<w"lm J- D"'~,","'V_"""'1"" }-w.._"" 4,::_... = ~-""""'...,",'" ""'-"'--"''''''''''' "-.t<j.'it ~- t4'1l"""""'>\ 10 bankrevisoren

13 *** HVORDAN BRUKE SMARTKORTET I PRAKSIS... Nar en kunde 0nsker a betale med et Smartkort, gir han dette til kasseoperatoren som setter kortet inn i betalingsterminalens kortleser. Betalingsterminalen kontrollerer seiv om det er chip i kortet, hvis ikke ma magnetstripen brukes. Deretter utfdres det en del gyldighetskontroller i kortet, bl.a. om kortet star pa sperrelisten. Hvis kortet blir godkjent kan kasseoperateren dermed registrere kjopets totalbel p pa betalingsterminalen. Bade kasseoperat r og kunde kontrollerer bel pet, og transaksjonene godkjennes ved bruk av en funksjonstast. Dersom det er chip'n i kortet som brukes, rna kunden deretter taste inn sin PIN-kode pa kundetastaturet. Koden blir na kontrollert, og dersorn den er riktig er handelen avsluttet og transaksjonen registreres bade i betalingsterminalen og i kundens kort. Som tidligere nevnt er det ogsa mulig a bruke et vanlig bankutstedt rnagnetstripekort i betalingsterminalen. Det vil da ikke bli foretatt kontroll av den personlige koden. Kunden rna derfor alltid signere pa kvitteringen som bekreftelse pa at han har brukt sitt kort i betalingsterminalen samt fremlegge gyldig legitimasjon for identifikasjon av seg selv. * * * AUTORISASJON... Sakalt autorisasjonsoppkall gj0r det mulig for kunden a kunne handle for et be10p som overstiger kjopekraften i chip'n. Betalingsterminalen ringer automatisk opp datasentralen for a foreta dekningskontroll mot kundens konto. Dersom det er dekning for bel0pet vii kj0pet bli godtatt. Autorisasjonsoppkall pavirker ikke kj0pekraften i Smartkortet *** FORDELER VED DET NYE ELEKTRONISKE SYSTEMET. Allerede i dag kan Smartkortet brukes over hele landet i minibanker og pa de bensinstasjoner som har kortpumper. Her bruker man forel pig magnetstripen pa baksiden av kortet. Etterhvert vii flere og flere forretninger og andre brukersteder fa installert de nye Smartkort/betalingsterminalene. Dette vii ke bruksmulighetene betraktelig samtidig som modningsprosessen blant kundemassene na er i full gang. Generelt tror jeg man kan sammenfatte fordelen med Smartkort i 3 punkter : * Hurtigere betaling * Mindre penger og papir * ST0RRE S I K K E R H E T Uf'J f/ekfl'onisk 6efa/i'!9SoVf!l~fdl'il19' f'1 ealqssteq'e'f. bankrevisoren 11

14 *** OMRADER I SMARTKORT-RUTINEN SOM B0R UNDERLEGGES KONTROLL... AVTALER Bankforeningens juridiske avdeling har utarbeidet forslag til avtaler. - 1 Avtale rnellorn kunde og bank. - 2 Avtale mellom salgssted og bank. Begge avtaler ma VRre undertegnet av partene f~r rutinen kan igangsettes. 1- AVTALE MELLOM KUNDE OG BANK Denne avtale inneholder generelle regler for kortholder og banken, regler om kortholders og bankens ansvar og bestemmelser om opphor av avtalen. For a forvisse seg om at kunden har gjort seg kjent med kontrakten, ber rutinen gjennorngas med flere av bankens representanter for a kunne trekke en konklusjon pa kontraktinngaelsen. Revisors oppgave her rna vrere a forvisse seg om at kunden er kjent med sitt ansvar i henhold til kontrakten og a pase at denne er undertegnet av kunden og bankens autoriserte representant. Avtalen som ogsa kan vrere et punchegrunnlag, rna pases riktig utfylt i alle felter. Kj~pekraft ut over standard verdi b~r vrere en bevilgningsrutine i banken. Etter punching skal punchegrunnlaget kontrolleres mot liste REGISTERENDRINGER. Bankens kontraktseksemplar er regnskapsdokumentasjon og pases oppbevart ved kontoforende avdeling i minst 10 ar etter at forholdet som kontokunde har opph~rt. * utlevering av kart og PIN-konvolutt Det bor pases at PIN-konvolutter og kort holdes adskilt i banken og oppbevares forsvarlig. Ved utlevering bor det pases at banken har valgt en rutine sam holder PIN-konvolutt og kort adskilt. Et eksempel kan vrere a sende PIN-konvolutt til kunden hvorpa kunden henter kortet i banken. Begrunnelsen for dette er at banken lett kan komme i et ansvarsforhold ved en "slett" rutine. * Uavhentede kort og PIN-konvollltter.. Dersom banken har valgt a utlevere bade PIN og kart hor konvolutter eldre enn 3 maneder makuleres. Kundeforholdet pases slettet i KORTREGISTERET hvorpa kontrakten slettes i oppgjortarkivet. Kortet pases behandlet i henhold til bankens rutine for uavhentede kort. 12 bankrevisoren'

15 * Kontroll av innmeldt sperreregister.. Innmeldte sperremeldinger pases kontrollert mot liste DIVERSE MELDINGER BANKAUTOMAT. Det pases at sperremeldingen er innlest og at det forefinnes sperreme1dinger for aile data pa listen. * Opphor av sperrer.. Liste SPERREDE KORT SOM UTG!R b r pases kontrollert av autorisert person. * Funksjonrerkort.. Det pases at banken har etablert rutine for funksjonrerkort og at denne folges. Adgangen til disse kort b r begrenses. 2. AVTALE MELLOM BANK OG SALGSSTED " Det ber kontrolleres at det forefinnes avtaler med innmeldte salgssteder. Avta1en ber pases a 1I1igge ll innenfor den m nsteravtale som er inngatt mellom Bankforeningen og Marges Hande1sstands forbund. I tillegg til selve avtalen ber det ogsa vrere utarbeidet en avtale mellom partene nar det gjelder kostnadsfordelingen vedr rende installasjon og drift. Avtalen pases datert og underskrevet av partene. * Utplassering av betalingsterminaler Fortegnelse over utplasserte betalingsterminaler pases fort av ansvarlig person i banken. * Alternativ betaling i en avbruddssituasjon.. Det bor pases at en slik rutine er opprettet, og denne b r vurderes. * Registrering pa TSO (terminal i bank) AIle innmeldinger og endringer pases underlagt autorisasjon og kontroll. Bankens bruk av rutine 166 AUTORISASJON bor sorge for at rette vedkommende i bank har tilgang til KORTREGISTERET pa IDA. Dette gjores i en sakalt UID-streng sam sjekkes nar man logger seg pa TSO, hvor en viss parameter styrer tilgangen for den spesielle brukeridenten. * Endringjopphor av tjenesten.. Denne rutinen bor gjennomgas med bankens representant for a forvisse seg om at banken far utstyret i retur, eventuellt oppgjor fra den nye bankforbindelsen til forretningen. bankrevi'ioren 13

16 * sperreregister Det er bankens oppgave a ajourholde sperreregisteret over tapte og misbrukte kort og l~pende oppdatere dette. Sperreregisteret ajourf~res i dag sam nevnt i forbindelse med at datasentralen kvitterer for mottatte transaksjoner fra salgsstedene. Banken garanterer salgsstedet fullt oppgjor for transaksjoner utfort med elektronisk betalingskort sam er godkjent av betalingsterminalen. Banken har et start ansvar vedrorende denne betalingstjenesten. Det er derfor viktig at partene utforer en god internkontroll, varsler hverandre ved feil og iverksetter nodvendige tiltak for a utbedre feil og mangler. * Avstemming i bank.. Banken har ingen kontroll med hva sam belopsmessig skjer i betalingsterminalene ute pa salgsstedene og frem til innsamlingssenteret pa IDA (datasentralen), ettersom man i IDA-dokumentasjonen (liste JOURNAL) kun dokumenterer mottatte debettransaksjoner og derav skaper balanseposter frem til kj0pmannens kredit. Dette er ogsa den informasjon sam fremkommer i 039 innlesningsdokumentasjonen, da rapporten lages med bakgrunn i samme grunnlag. Banken kan saledes kun dokumentere eventuelle differanser fra og med liste og innover i IDA-systemet, mens det er opp til kjopmannen a aksjonere og dokumentere eventuelle differanser fra betalingsterminalen og frem til liste Det anbefales a pase at slik kontroll er kontraktsfestet. Det er derfor av stor betydning at kjopmannen kontrollerer sine kvitteringer for avsendte transaksjoner mot kontoutskriften fra banken. Oet bor foresporres am slik kontrollrutine er innfort i forretningene. * Avsternrning i forretningene. 1. Ved sending av transaksjoner fra betalingsterminal til innsamlingssenter (IDA), skrives surnmen av sendte transaksjoner ut pa betalingsterminalslippen. 2. IDA's innsamlingssenter gir melding tilbake til forretningen om hvor meget sam er mottatt. Nar 1 og 2 er like, er dette en bekreftelse pa riktig sending og mottak av data. * Bilag.. Banken er i henhold til regnskapsloven og losbladforskriftene palagt 10 ars bilagsoppbevaring for transaksjoner sam banken har foretatt pa en kanta. Idette tilfellet er transaksjonen foretatt i en forretning uavhengig av hanken. 14 bankrevisoren

17 Det b0r her unders~kes om banken har vurdert forholdet og tatt hensyn til 10 ars bilagsoppbevaring i sitt kontraktsforhold overfor forretningen. * Transaksjonsgangen Flowet i en transaksjonsgang fra forretning til IDA's H. Bullmaskin med bekreftelse tilbake til forretning og oppdatering til hovedmaskin pa IDA : H. BuM masldn SpelT6- register Det b0r pases at det er etablert kontroll fra bank mot salgssted over registrerte betalingsterminaler som ikke leverer daglige summer til innlesning. Begrunnelse her er manglende oppdatert sperreregister, samt alle problemer som oppstar ved for sen bokf~ring. bankrevisoren 15

18 bank revlsoren DET ER MUUG FOR IKKE-MEDlEMMER A ABONNERE pa BANKREVISOREN Utkommer 4 ganger ariig. Abonnementspris: Kr. 100,- pro are Henvendelse til lokalforeningens formann. (Se fortegnelse i bladet) eller til hovedforeningens kasserer, Helge foss Hansen, Spareskillingsbanken Tr0ndelag Postboks T rondheim SAMlEPERM b1 Bankrevisoren kan besb11es hos revisor i<jeil Brastad Dne Oslo tit. (02) Pm pro stk. kr. 25, ink!. porto. 16 bankrevisoren ""

19 INTERN REVISJONS KOMITEEN v/revisjonssjef Gunnar Hoff Bergen Bank, Bergen HovedformAlet med deane artikkelen er a gi en presentasjon av Internrevisjonskomiteen, med vekt pa dens tilblivelse, sammensetning og arbeidsoppgaver. G1ennom A "synliggjore" komiteen p& denne m&ten haper vi a oppn! bedre kontakt med bredden i norsk bankrevisjon. BAKGRUNN Det har over en arrekke skjedd en okende rekruttering av statsautoriserte revisorer til revisjonsavdelingene i de starste norske bankene. Bakgrunnen til dette er sammensatt, og skyldes trolig forhold S~: Endring av revisjonsordning i storre forretnings- og sparebanker. Krav til storre grad av markedsmessig tilpasning reed utvidelse av bankenes produktspekter I og et 0ket krav til kompetanse og kontrollsystemer. Endringer og akte krav til bankrevisjon bade med hensyn til oppgaver oq revisjonsmetodikk. 0kt overgang til ny revis jonsordning basert pa valgt ekstern revisor og en egen intern revisjonsavdeling i bankene har medf0rt et betydelig eket behov for samarbeid mellom de interne og eksterne revisorer. bankrevisoren 17

20 Dette var noe av bakgrunnen for at Iedelsen i den interne revisjonen i Dne i et brev til Horges Statsautoriserte Revisorers Foreninq (NSRF) tok initiativ til etablerinq av et intern revisor utvalg i regi av NSRF. Man 0nsket egs! A fa avklart hvorvidt NSRP skulle ~e en paraplyorganisasjon for aile statsautoriserte revisorer, ogsa de sam arbeidet i intern revisjon. NSRP 0nsket A ivareta aile medlemmenes interesser og var meget positiv til dette initiativet og uttalte at de sag frem til et utvidet og organisert samarbeid mad de interne revisorer og at de 0nsket A styrke sitt engasjement pa denne sektoren. Foreningens formal slik dette er nedfelt i vedtektenes paragraf 2 er: "Foreningens fol:l1la1 er A fremme medlemmenes felles interesser, bl.a. ved: a. A voere bindeledd mellom medlemmene b. A styrke medlemmenes faglige standard c. A vaks over at de statsautoriserte revisorer opptrer i overensstemmelse med god revisjonsskikk d. A vareta de statsautoriserte revisorers interesser overfar myndigheter og almenhet, herundr ogsa avgi uttalelser i aq- 1ige sparsmal e. A arbeide for at det stilles sterke krav til revisjonsyrket f. A arbeide for utdannelsen av vordende revisorer. Mye av det arbeidet som foreningen utferer har hatt begrenset verdi for medlemmer som arbeider i interne revisjonsavdelinger. Sam et viktig skritt for A bedre dette forholdet ble det besluttet A etahlere en egen komite direkte underlagt NSRF's styre, pa linje med foreningens evrige komiteer. SAMMENSTNING OG MANDAT ved sammensetning av komiteen er det forsekt a ta hensyn til spredning i ~ingslivsbransjer og bredden i interne revisjonsavdelinger hva angar st0rrelse, mandat, arganisasjonsmessig plassering og metodikk. Som medlemmer til Internrevisjonskomiteen bie oppnevnt: Statsautorisert revisor Roger SkjeIsvik, Gunnar Hoff I Reidar Kvale I Ketil Fjerdingen, Norske Skogindustrier Bergen Bank Statoil DnC, NSRF's representant i komiteen er fagsekretrer, 5tat5autorisert revisor Nils Farstad. 18 bankrevisoren

21 Konstituerende m0te ble holdt hvor mandatet og gruppens arbeidsoppgaver fremover ble behandlet. Komiteens rnandat er omfattende og lyder: 1. Bidra med mer informasjon am den interne revisjonen, herunder: utarbeide et dokument som viser likheter og ulikheter mel lam den interne og den eksterne revisjonen, - eventuelt bidra med artikler i tidsskriftet Revisjon og Regnskap i denne forbindelse. 2. Gjennomga og etter behov avgi supplerende uttalelser til NSRF's normer og anbefalinger til god revisjonsskikk for a tilpasse disse til den interne revisjonens arbeid. 3. Vaxe et kontaktledd mel 10m styret og andre organisasjoner som arbeider med sporsmal som ber0rer intern revisor. 4. stl! i mer kontakt med de 0vrige utvalg i NSRF. Spesielt gjelder dette Normkamiteen og Etterutdanningskomiteen. 5. Avgi uttalelser til styret i Iovsaker som ber0rer den interne revisjonen. 6. Ta opp andre saker av betydning for den interne revisor. KOlUTEENS ARBEIDSQPPGAVER Med utgangspunkt i mandatet sag komiteen det sam en prioritert oppgave a fa utarbeidet et dokument som viser Iikheter og uiikheter mellom den interne og den eksterne revisjonen. Dokumentet er na ferdigbehandlet i Internrevisjonskomiteen, og er gjennomgatt med representanter for Styret og NOrmkomiteen. Jeg vi! derfor kort referere hovedlinjene i dokumentet: 1. Grunnleggende forutsetninger for revisjonsarbeidet. Herunder lovhjemier, formal, uavhengighet, og ansvar overfor tredjemann. 2. Revisjonens utferelse. Herunder de ulike elementer av rev~sjonsprosessen, f.eks. planlegging, dokumentasjon og kvalitetskontroll. 3. samarbeid mellom den interne og eksterne revisjonen. Herunder god revisjonsskikk og samarbeid i praksis. bankrevisoren 19

22 _fur hvert av pu:nlct<lne 1 oq 2 bar v.l. beskrevet grunnleggende likheter oq ulikheter mellom den interne og eksterne revisjon. Et eksempel hentet fra dokumentet vedr0rende revisors kvalifikasjoner vil belyse dette: YLove,n stiller konkrete krav til kvalifikasjonene for den eksterne revisor, jfr. AI. paragraf 10-2 og RL paragraf 3. Grunnen til dette er at den eksterne revisor skal rapportere utad og rna ha den nzdvendige kompetanse for A utf0re sitt arbeid. Tilsvarende formelle krav ekslsterer ikke for den interne revisor. Praksis har imidlertid vist at st0rre virksomheter ved ansettelse av leder for den interne revisjonen bar lagt vekt pa A fa tak i personer som er statsautoriserte eller registrerte revisorer. I de st0rre interne revisjonsavdelinger firmer man i dag sv~ cfte personer rued sllk bakgrunn. Utviklingen de senere Arene har vist at savel intern- sam eksternrevisjonen bar sett det foxmalstjenlig a bringe inn annen kompetanse enn den vanlige :I:evisjons~. Dette gjelder spesielt innenfor EDBI selv om ogsa andre faggrupper blir mer og mer vanlig. Denne utviklingen er sterkere innenfor den interne revisjonen, noe sam har sammenheng med det utvidede krav foretaksledelsen har for oppfolging av internkontrollen i forhold til hva sorn gjelder for den eksterne revisjonen. Medarbeidere til den eksterne revisor m& i olge revisorforskriftenes paragraf 3.1 ha en grunnutdannelse som kvalifiserer til opptak ved utdanningsinstitusjoner som forer frem til revisoreksamen. En slik begrensning eksisterer ikke for den interne revisjonen, selv om tilsvarende bakgrunn blir foretrukket ogsa her. Under punkt 3 har vi utdypet samarbeidet mellom den interne og eksterne revisjonen ut fra NSRF's anbefaling til god revisjonsskikk vedr0rende ekstern revisors bruk av den interne revisjonens arbeid." Dokumentet vii trolig bli distribuert som eget sirkulrere i NSRF's regi sam et policynotat fra foreningen vedr0rende forholdet malloro den interne og den eksterne revisor. 20 bankrevisoren

23 NORMllR OG ANBEFALINGER En annen arbeidsoppgave som komiteen n& har tatt fatt pa er en gjennomgang av NSRF's normer og anbefalinger til god revisjonsskikk. Vi tar sikte pa A avgi supplerende uttalelser for tilpasning av normene til den interne revisjonens arbeid. I f0rste omgang har vi valgt A konsentrere ass om 01gende normer: * Norm for dokurnentasjon. * Norm om planlegging. * Norm om intern kvalitetskontroll. * Norm om risikovurderinger. Det er meningen a distribuere normene med vare supplerende uttalelser/tilpasninger etter hvert som de blir ferdige. AVSLUTNING Internrevisjonskomiteen har na vrert i arbeid i vel 1 1/2 Ar. }lye tid har gatt med til a utarbeide dokumentet om likheter og ulikheter mellom den interne og den eksterne revisjonen. Vi synes selv at dette har vrert en riktig prioritering og haper at flere vil dele den oppfatningen nar de far dokumentet i hende. Flere oppgaver star imidlertid foran oss. Scm det fremgar av mandatet har komiteen blant annet et spesielt ansvar for A ta opp saker av betydning for den interne revisor. For at vi skal kunne lase denne oppgaven tilfredsstillende er vi avhengige av god kontak-t med dere som arbeider i de interne revisjonsavdelinger. Vi vil sette pris pa alle henvendelser qg oppfordrer dere til A ta kontakt dersom det er synspunkter og/eller forslag til saker som det kan ~e naturlig A ta opp i Internrevisjonskomiteen. Jeg tror vi gjennom denne komiteen ken ~ med A pavirke, forme og profilere den interne revisjonen pa en god og effektiv mate, til nytte for alle scm arbeider med intern revisjon. Jeg cnsk.er at aile bidrar med sitt til A realisere dette. bankrevisoren 21

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Forretningsorden for TTs årsmøte 1. Møteleder Årsmøtet ledes av en person, valgt av og fra Rådet

ÅRSMØTEINNKALLING. Forretningsorden for TTs årsmøte 1. Møteleder Årsmøtet ledes av en person, valgt av og fra Rådet Tid/ sted: Sandgata 30, 29. mars 2017 klokka 1900 SAKSLISTE: Trondhjems Turistforening Sandgata 30 7012 TRONDHEIM ÅRSMØTEINNKALLING Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag»

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Vedtekter for Econa Trøndelag (Sist revidert 02.06.15) 1 Navn Lokalavdelingens

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING:

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED Tirsdag 19.3. 2013 klokken 19.00 Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: Leder ønsket vel møtt. Det var ingen merknader til innkalling og avholdelse av møtet.

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i vedkommende klubb. 2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre. 3. Medlem: Et medlem, unntatt æresmedlem, av klubben. 4. RI:

Detaljer

Alesund Motorbatforening. ARSM0TE, 19.Mars 2014 IGASEIDVIKA. Motet ble salt Kl. 1900,

Alesund Motorbatforening. ARSM0TE, 19.Mars 2014 IGASEIDVIKA. Motet ble salt Kl. 1900, Alesund Motorbatforening ARSM0TE, 19.Mars 2014 IGASEIDVIKA. Motet ble salt Kl. 1900, 19.03.14. Det var ingen innvendinger mot innkallingen for motet, og arsmotet lovlig satt. Vare medlemmer som har gatt

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

Når kunden betaler med kort

Når kunden betaler med kort 5201749. 2010.011. Kampen Grafi sk. 3.000 Når kunden betaler med kort Nordea Bank Norge ASA Middelthunsgate 17 Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Dette er en kort veiledning for deg som tar i mot kort som

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen.

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. 1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF),

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 14/12-14 Mandag 23.september 2013 på Idrettens Hus i Drammen

Regionstyremøte Nr. 14/12-14 Mandag 23.september 2013 på Idrettens Hus i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 14/12-14 Mandag 23.september 2013 på Idrettens Hus i Drammen Tilstede: Geir Floen Morten Bredo Egge Gro Gulliksen Henning Nygaard Per

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Sak 1 Godkjenning av innkalling til årsmøtet Innkallingen er godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll. Ordstyrer Oskar Feed

Detaljer

FRA REGNSKAPSMØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR SPAREBANKEN ROGALAND

FRA REGNSKAPSMØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR SPAREBANKEN ROGALAND PROTOKOLL FRA REGNSKAPSMØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR SPAREBANKEN ROGALAND TORSDAG 27. MARS 2003 KL. 13.00 Møtet fant sted i Bjergsted Terrasse 1. Tilstede var: 75 medlemmer av representantskapet 10 varamedlemmer

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013 Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013 I henhold til NORAKs lover skal generalforsamlingen for å være beslutningsdyktig bestå av

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/12 Møtedato: 30.05.2012 Tid: kl 10.00 kl 12.45 Møtested: Grupperom 1, Grand Hotel Bellevue Sak nr: 18/12 24/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Odd

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 2. juni 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Lover og vedtekter for NBJF

Lover og vedtekter for NBJF Rev.:2012 NORWEGIAN BOWHUNTERS ASSOCIATION Lover og vedtekter for NBJF 1. NAVN OG HJEMSTED. Forbundets navn er, som forkortes til NBJF. Forbundets adresse er den til enhver tid sittende formannens adresse.

Detaljer

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr )

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr ) SLUTTSEDDEL Kjøperne: Drammen kommune (org. nr 939 214 895) og Ticon Eiendom AS (org. nr 987 238 674) Selger: Ticon Utvikling AS (org. nr 993 229 970) Selskap: Antall aksjer: Marienlyst Utvikling AS (org.

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Vedtatt 4. oktober 2010

Vedtatt 4. oktober 2010 Vedtatt 4. oktober 2010 Endret i styremøte 1. februar 2016 Innhold 1. Formålet med styrets arbeid 2. Generelle regler for alle tillitsvalgte 3. Reglene om styrets sammensetning 4. Organiseringen av styret

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen?

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? Prosesslinja fra plan til matrikkelenhet (v. 3.0) Sentral matrikkelmyndighet, september 2012 Innhold 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 2.Prosesslinja 3.Kontroll av krav om matrikkelføring 4.Div

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Lover for Haugesund og Omegn Hundeklubb. Gjeldende frå 01.01.2007. 3. Formål Klubbens formål er å: a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet. b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund. c) Bidra til

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET I NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE 2014

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET I NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE 2014 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET I NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE 2014 Tid og sted: Rica Victoria Hotel, Rosenkrantzgate 13, Oslo, den 25, januar 2014 kl 18.00. 1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av de stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Side 1 av 8 Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Velkommen og åpning av årsmøte ved leder i idrettslaget Olav Hafstad. Årsmøtet startet møtet med 1.minutts stillhet for å hedre

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/13 Finansieringsmodellen endring psykisk helsevern Saksbehandler Kjell Solstad Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2012/560 Dato for styremøte 14.05.14 Forslag

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN:

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKERØY VEL TORSDAG 27. JULI 2017 kl. 18.00 PÅ SKOLEN ENDELIG DAGSORDEN: 1. Velkommen til årsmøtet. 2. Valg av møteleder og referent, forslag møteleder: styrets formann, forslag

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt om i hele landet, og din

Detaljer

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem Årsberetning 2012 Foreningen Salten Akevittlag (SAL), også kalt NAV Salten, ble stiftet 10.12.2011 med formål å fremme og nyte Norsk Akevitt og tilhørende mattradisjoner i hyggelig og dannede vennelag.

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer