band på tvers av landegrenser, er statsråden heller ikkje i tvil om. Både gjennom studentutveksling og gjennom samarbeid om forsking og utdanning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "band på tvers av landegrenser, er statsråden heller ikkje i tvil om. Både gjennom studentutveksling og gjennom samarbeid om forsking og utdanning."

Transkript

1

2

3

4 UniverS har snakka med statsråd Erik Solheim om verdien av utdanning og utveksling av kunnskap på tvers av landegrenser. Han meiner utdanning er avgjerande for at verda skal gå framover. Utan utdanning kan vi ikkje handtere grunnleggjande problem i samfunnet. Vi kan til dømes ikkje løyse helseproblema, seier Solheim og nemner Bangladesh som døme på eit land der det blir satsa sterkt på å få barn og unge inn i skulen. Stadig fleire barn i verda blir no innrullerte i skulen. Dette er på veg opp. Men kvaliteten kan sjølvsagt vere låg sjølv om skulane er mange. Difor må det samtidig satsast meir på høgare utdanning. Det er betre med ein god lærar i ei rønne enn ein dårlig lærar i eit slott. At det er viktig for eit universitet å knyte band på tvers av landegrenser, er statsråden heller ikkje i tvil om. Både gjennom studentutveksling og gjennom samarbeid om forsking og utdanning. Å knyte band på tvers av landegrenser gir gjensidig vinning. Fleire studentar bør ta delar av studia i utlandet og ikkje berre reise til dei mest populære stadene. Fleire burde til dømes dra til India og USA, seier Solheim, før han nemner at talet på studentar som reiser til USA i studietida, har gått ned. Fleire burde òg dra til utdanningsinstitusjonar i den tredje verda, anten som førelesarar, studentar eller forskarar. Og fleire burde kome til Noreg på besøk. Satsing på utveksling og tettare band mellom land er å investere. At forskarar går saman i prosjekt om utveksling av kunnskap på tvers av landegrenser, er av uvurderleg verdi, ifølgje statsråden. Kor viktig det er at forskarar går saman om kunnskapsutveksling, er FNs klimapanel eit svært godt døme på. Med dette fekk ei gruppe forskarar satt klimautfordringa på dagsordenen for ei heil verd. Dette er eit døme på kor viktig det er med samarbeid og utveksling av kunnskap mellom land, seier Solheim og held fram: Saman kan forskarar innanfor ulike fagfelt gi oss betre forståing av klimakrisa og utvikle ny teknologi som kan hjelpe oss til å løyse krisa. Universitetet i Stavanger speler ei viktig rolle i arbeidet med å få fram

5 ny kunnskap og har spelt ei viktig rolle i det at Noreg er blitt ein oljenasjon som går i spissen, seier han. Ifølgje miljø- og utviklingsministeren er det mange utdannings- og forskingsmiljø i verda som set verdien av internasjonale relasjonar høgt, og mange av dei ser til Noreg. Andre land ser til Noreg på grunn av oljeproduksjonen vår. Olja er jo ein av våre største suksessar. Fleire misunner oss det systemet vi har som ikkje er korrupt. Andre ser til Noreg på grunn av dei høge miljøstandardane vi har. Generelt blir vi sett på som ein viktig energinasjon i vid forstand, seier Solheim. Også når det gjeld kvinners plass i samfunnet blir Noreg lagt merke til. Vi blir gjerne sett på som ein kvinnenasjon, der kvinner gjer det betre enn menn i mykje, mellom anna i skulen, der jenter gjer det betre enn gutar i dei fleste fag. Vi står fram som ein nasjon der likestillinga har kome langt, fortel han. I tillegg er det mange som ser til Noreg på grunn av engasjementet vårt i internasjonale fredsprosessar. Noreg har spelt ei viktig rolle som meklar i mange konfliktar, seier Solheim før han ramsar opp shipping og fiskeoppdrett som andre døme der Noreg er føregangsland. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har oppmodinga klar til studentar og forskarar som vurderer å ta delar av studia eller forskingstida i utlandet. Fleire burde som nemnt dra til USA, der det mellom anna er stor aktivitet knytt til klimaspørsmål. Utan USA kan vi heller ikkje løyse verdsproblema. Også land som Kina og India har framifrå universitet. Det same gjeld Brasil og Sør-Afrika, seier han. For å kunne utveksle kunnskap på tvers av landegrenser er språk heilt grunnleggjande. Vi treng folk som kan spansk, kinesisk og all verdas språk. Vi treng breidde både i språk og fagområde, seier han og konkluderer: Det er viktig å engasjere seg i studia og forskinga, men òg utanfor vanleg arbeidstid og studietid. Fleire bør bli med i solidaritetsorganisasjonar og engasjere seg på fritida. Då trur eg du blir ein betre forskar og ein betre student. Jan Egeland, som til dagleg er direktør ved Norsk Utanrikspolitisk Institutt (NUPI), set verdien av utdanning svært høgt. At utdanning er avgjerande for utvikling i verdas land, er han overtydd om. Utdanning og kunnskap er noko av det som heng klarast saman med utvikling og velstandsauke. Men utdanning er ikkje nok i seg sjølv, seier han og gir eit døme: Palestinarane er blant dei mest velutdanna i verda, men på grunn av okkupasjon og uro får dei ikkje brukt dei moglegheitene utdanninga gir. I tillegg til utdanning må det finnast moglegheiter, seier Egeland. Egeland fortel at stadig fleire ungdommar sør for Middelhavet no får seg utdanning. Dei byrjar å forstå kor godt vi har det her i nord. Eg trur folkevandringane vil bli sterkare framover som følgje av at stadig fleire får meir kunnskap om korleis verda er, seier han. Innanfor utdanning og helse har det vore ein revolusjon. I Kina og India er det til dømes grunnlag for økonomisk vekst. Om kort tid vil vi få mange hundre millionar menneske til i verdas middelklasse, seier Egeland. Han fortel at verda har blitt betre for dei fleste av oss, men at det framleis er ein milliard menneske som lever for under ein dollar om dagen. Gjesteprofessoren meiner tilgangen til høgare utdanning må demokratiserast slik at fleire får sjansen til å utdanne seg. I dag er det for mange land i verda som krev betaling eller status i byte mot utdanning, synest han. Også verdien av forsking på tvers av landegrenser er avgjerande for utvikling i verdas land, meiner Egeland. Han nemner FNs klimapanel og nedrustinga etter den kalde krigen som gode døme på samarbeid der forskarar har spelt ei avgjerande rolle. Forskarar kan gjere verda betre, men dei må ikkje vere så verdinøytrale. Det hjelper lite å finne ut at folk døyr, når du ikkje finn svaret på korleis det kan hindrast, seier han.

6 NOMA er et fellesprosjekt mellom NTNU og UiS. NTNU er prosjektleder, mens UiS har rollen som NTNUs partner i nord. Det er første gang at et masterprogram blir gjennomført på denne måten, med ett års opphold i Norge og ett år i hjemlandet. Prosjektet er rettet mot oppbygging og styrking av petroleumsutdanningen ved Bangladesh University of Engineering and Technology og ved University of Mozambique. Prosjektet er tildelt støtte på seks millioner kroner for perioden , og det er planer om å søke om ytterligere støtte til å bygge ut prosjektet til å omfatte doktorgradsutdanning. De tre studentene Ali Ahmed, Shahriar Mahmud og S.M. Ishtiak Hossain fra Bangladesh University of Engineering and Technology oppholder seg et år ved UiS og fullfører deretter studiet i Bangladesh. Bangladesh er i startfasen i utviklingen av petroleumsvirksomhet. Landet har mindre reservoarer av olje, men har til gjengjeld store gassreservoarer, og det er ingen tvil om at det er lyse fremtidsutsikter i olje- og gassindustrien i mitt hjemland i årene som kommer, sier Ali Ahmed, som har en bachelorgrad i mekaniske fag som faglig bakgrunn. Nå har vi kommet til et universitet som har et sterkt utdannings- og forskningsmiljø. Det kommer vi til å dra nytte av når vi kommer tilbake til Bangladesh. Undervisningen er systematisk og godt organisert, og vi føler at vi har kommet til det rette stedet for undervisning, ikke minst fordi det er så nært samarbeid mellom industrien og universitetet, har S.M. Ishtiak Hossain erfart. Jeg har allerede vært i kontakt med ConocoPhillips om sommerjobb etter et bedriftsbesøk på UiS, sier Hossain, som har en bachelorgrad i kjemi som bakgrunn for petroleumsstudiet. Så langt er vi meget godt fornøyd med undervisningen, og vi opplever engasjerte forelesere som er opptatt av å hjelpe oss konstruktivt i studiene, forteller Shahriar Mahmud. Møtet med et annerledes samfunn, ny kultur og nye mennesker er også viktige aspekter ved å studere i et annet land, sier de tre Bangladesh-studentene. Vi møter en annen livsstil, men først og fremst en natur med fjord og fjell som nesten er overveldende. Stavanger er den vakreste byen vi har opplevd. Vi har et godt inntrykk av de tre studentene fra Bangladesh etter det første semesteret. Det er dyktige og motiverte studenter som i utgangspunktet var vurdert som faglig godt kvalifiserte fra universitetet i Bangladesh. De arbeider hardt, og det ser positivt ut på den faglige siden. Det kommer en ny gruppe på tre studenter fra Bangladesh høsten 2008, sier administrativ leder Terje Frøiland ved Institutt for petroleumsteknologi. Kollega og instituttleder Svein M. Skjæveland, setter pris på samarbeidet mellom UiS og NTNU. Dette er et viktig samarbeidsprosjekt fordi vi står sammen som et norsk landslag for å utvikle oljeutdanningen for velferd i sør. Det felles siktemålet for de to universitetene er å etablere en teknologisk rettet mastergrad i Bangladesh, sier han.

7 Dei to studentane reiste til Brasil som del av praksisen det andre året på førskulelærarutdanninga. Opplegget ordna dei sjølve med godkjenning frå UiS. Vi fekk ein avtale med ein barneheim i byen Mogi das Cruzes i nærleiken av Sao Paulo. Der jobba vi både med små og store barn, fortel Ellingsen. Då dei to studentane bestemte seg for å reise til Brasil som del av studiet, hadde dei ikkje klart føre seg korleis opplevinga kunne bli. Mange av barna var blitt mishandla av nære slektningar og kasta på gata. Nokre hadde budd på gata så lenge dei kunne hugse, seier Landro. Møtet med gatebarna på barneheimen og i slummen var overveldande, samstundes som det var lærerikt reint pedagogisk, fortel ho. Vi fekk raskt mykje å tenkje på. Det var sterkt å sjå små gutar gå rundt med hasjpiper og barn som ikkje hugsa sitt eige namn. Då var det fint å kunne gi dei gode opplevingar. I praksisperioden brukte dei to studentane mykje tid på ulike aktivitetar saman med barna. Mellom anna laga dei mat, spelte kort og perla for å bli betre kjende med barna. Vi prøvde å gi dei tid og merksemd. Mange av barna hadde opplevd mykje vold og levt nært inn på rusmisbruk. Fleire sleit med traume, fortel Ellingsen. Det var vanskeleg å ta inn over seg at det ikkje var nokon klar pedagogikk som låg til grunn for opplegget til barna. Vi fekk sjå kor viktige dei ytre rammene er for utviklinga til barn. I Noreg er vi heldige som har eit støtteapparat som kan trø til når det trengst, seier ho. Dei to førskulelærarstudentane observerte at svært mange barn sleit med fleire typar vanskar som ingen tok ansvaret for. Det var vondt å sjå, fortel dei. Det verste er å reise tilbake til Noreg igjen, når du veit at det finst så mange barn som har det vondt, seier Caroline Ellingsen. Dei to studentane anbefaler likevel andre studentar å ta eit utanlandsopphald som del av studia. Du lærer så mykje på så mange plan. Sjølv om vi berre var i praksis seks timar til dagen, var vi til stades på barneheimen døgnet rundt. Slik sett var vi i praksis heile tida, seier Landro og fortset: Gevinstane av å sjå verda er mange. Du lærer deg språk, og du blir kjend med ein annan kultur. Det er nyttig også når du skal jobbe heime i Noreg. Den største utfordringa med eit opphald som vårt er dei kjenslemessige reaksjonane som kjem. Dei kjem du ikkje utanom. Etter opphaldet har dei to tredjeårsstudentane fått lyst til å studere spesialpedagogikk. Ellingsen kunne tenkje seg ei spesialisering i barnevernsarbeid, medan Landro har lyst til å fordjupe seg i dramapedagogikk.

8 Alex Ruegg og Luzian Huerlimann kom til UiS i september og skal frem til jul gjøre ferdig oppgaven som har tema innen Genomisk signalbehandling. Dette samarbeidet startet i forbindelse med min doktoravhandling i Samarbeidet med professor Guido Schuster, HSR, resulterte i en avtale om at jeg ble veileder for to diplomoppgavestudenter fra HSR, opplyser førsteamanuensis Tom Ryen ved IDE. Det er tredje gang at instituttet nå har to sveitsiske studenter for å fullføre diplomoppgaven. Tema er innen genomisk signalbehandling, som i praksis er et verktøy for signalbehandling for å analysere gener og genomer, sier han. Genomer er populært sagt et sett av DNA. Men det er vanskelig å finne gener i et DNA uten å gå veien om et kjemisk laboratorium, forklarer Ryen. IDE samarbeider derfor med professor i biokjemi Peter Ruoff på Institutt for matematikk og naturvitenskap. På IDE er også førsteamanuensis Trygve Eftestøl og stipendiat Thomas Kjosmoen med på prosjektet. Genpredikering skjer i hovedsak ved hjelp av en datamaskin hvor vi bruker smarte algoritmer for å finne gener ut fra gitte egenskaper og mønstre. Samarbeidet om diplomoppgaver med de sveitsiske studentene gir oss nye kunnskaper innen genomisk signalbehandling, sier Ryen. Studentene Alex Ruegg og Luzian Huerlimann har begge en bachelor i elektroteknikk som bakgrunn. De to sveitserne kommer fra et universitet med 900 studenter. Det er større forhold på UiS, men det er likevel korte avstander mellom de faglige miljøene vi har behov for. Vi kommer også i kontakt med andre utenlandske studenter og har funnet oss vel til rette både på UiS og i byen, sier studentene. Dette er for det første en god anledning til å bli kjent med et annet internasjonalt miljø, og for det andre å øke kunnskapene i engelsk, forteller Ruegg og Huerlimann. Vi er mest engasjert i å få til praktiske løsninger innen temaet genomisk signalbehandling og oppholder oss på den bakgrunn mest i datalaben. Så langt har vi fått god faglig oppfølging av både de ansatte på IDE og miljøet i biologisk kjemi, og vi er også med i faglige gruppediskusjoner som er svært nyttige for oss, sier de to. De to sveitsiske studentene er lette å følge opp og er tydeligvis vant til å operere på selvstendig grunnlag, sier Tom Ryen, og legger til at instituttet ønsker å publisere hovedoppgaven til de to sveitserne på konferanser i ettertid. Oppholdet til Alex Ruegg og Luzian Huerlimann er finansiert delvis via Erasmusprogrammet. De drar tilbake til Sveits og Rapperswil med gode jobbmuligheter i sikte. Jeg har allerede fått jobb, sier Luzian Huerlimann. Jeg regner med å få jobb. Akademisk arbeidskraft i IKT er sterkt etterspurt i Sveits, i likhet med Norge, sier Ruegg.

9 Universitetet i Stavanger, UiS, skal i samarbeid med Senter for interkulturell kommunikasjon, SIK, i gang med eit nytt, spennande studium om global forståing og interkulturelt samarbeid. Studiet er eit etter- og vidareutdanningstilbod som startar ved Universitetet i Stavanger 14. januar Det består av tre hovudtema: globaliseringas utfordringar, samarbeid, nettverk og alliansar, og kommunikasjon og kulturelt mangfald. Det blir stadig viktigare å forstå kva som skjer rundt oss i verda. Vi ønskjer med dette studiet særleg å gje eit tilbod til dei som har eigne internasjonale erfaringar som dei ønskjer å få systematisert, men studiet er også ope for dei som til dømes er i starten av ei internasjonal karriere, seier universitetslektor Tone Linge ved UiS. Det nye etter- og vidareutdanningstilbodet er eit betalingsstudium. Senter for interkulturell kommunikasjon, SIK, blei etablert i 1991, og dei fagleg tilsette har lang erfaring med tverrfaglege studiar. Senteret driv med forsking, utgreiingsarbeid, undervising og kursverksemd knytt til samarbeid og kommunikasjon i internasjonale og fleirkulturelle samanhengar. Det er Misjonshøgskolen i Stavanger og Det Norske Misjonsselskap som eig senteret. Det nye studiet global forståing og interkulturelt samarbeid skal vere både eit praktisk og teoretisk studium. Vi trur at auka tverrkulturell forståing er viktig, ikkje minst når det gjeld å analysere samarbeidssituasjonar, seier forskar Sigurd Haus ved SIK. Eit opphald på fire veker i utlandet inngår som ein del av studiet. Under opphaldet får studenten gjere sine eigne erfaringar, samt følgje eit spesialtilpassa undervisningsopplegg. Vi nyttar oss av universitet som vi allereie samarbeider med, og vi har gjort avtalar med tre universitet i Kenya, Kina og Latin-Amerika, seier Haus. Han vonar studiet skal vekkje interesse hos mange. Studiet passar for fleire ulike yrkesgrupper, mellom anna journalistar og tilsette i næringsliv og internasjonale bransjar. Det kan også vere aktuelt for folk som arbeider med å byggje internasjonale nettverk i private bedrifter, eller offentleg tilsette, lærarar, diplomatar samt tilsette i ideelle organisasjonar. Etter planen er det Noreg sin nye «superminister» Erik Solheim som skal opne studiet 14. januar neste år.

10 Flere norske universiteter har brukt mentorprogrammer for å øke andelen kvinnelige ansatte i vitenskapelige stillinger. Ved Universitetet i Stavanger er målet kompetanseheving og å stimulere til et større mangfold blant de vitenskapelig ansatte. Flere ønskes inn i professorstillinger. Professor Linda Stromei er tilknyttet Norsk hotellhøgskole institutt for økonomiog ledelsesfag frem til sommeren 2008 i et Fulbright-professorat. I tillegg til undervisning skal hun sammen med kollega ved UiS og medforfatter til flere bøker om mentorprogrammer, Truls Engstrøm, utforme et nytt mentorprogram for UiS. Stromei kjenner UiS gjennom tidligere opphold som gjesteforeleser i perioden 2003 til 2004, og er første Fulbright-professor ved UiS. En prestisjetung utnevnelse. Alle må selv velge det som passer best for dem. Når det gjelder kvinner, så viser resultater fra ulike undersøkelser at de like gjerne velger en mannlig som en kvinnelig mentor, sier hun. Stromei liker å sammenligne formelle mentorprogram med et arrangert, profesjonelt ekteskap. De mest vellykkede eksemplene finner du gjerne der hvor mentoren og personen som blir veiledet har lik bakgrunn, kunnskap og gjerne også like interesser. Det er svært sjelden at et program hvor partene har svært ulik bakgrunn, fungerer godt. Ofte utvikler også disse forholdene seg til personlige vennskap og sosialisering utenom arbeid, og da er et felles verdigrunnlag viktig, sier Stromei. En undersøkelse gjort i USA i 1998 viste at mentorparene som hadde de beste resultatene også la vekt på de samme verdiene. Verdier som ble trukket frem som viktige, var integritet, arbeidsmoral, familie og lojalitet. Jeg er svært stolt over å ha fått dette Fulbright-professoratet og gleder meg både til å undervise og forske her ved UiS. Det har skjedd mye siden jeg var her sist. Campus bærer preg av mer mangfold og flere nasjonaliteter, men det er fortsatt for få kvinner som velger en akademisk karriere, sier den amerikanske professoren Linda Kyle Stromei. Når det gjelder kjønnsfordeling i vitenskapelige stillinger generelt, er ikke UiS spesielt ille stilt sammenlignet med lignende institusjoner. Over halvparten er kvinner. Andelen kvinner ansatt i professor- og førstestillinger (førsteamanuensis og førstelektor) derimot, er fortsatt langt lavere enn ønsket. Den amerikanske gjesteprofessoren ved UiS har «diversity» som et av sine spesialområder og er opptatt av likestilling og mangfold. Hun mener det er svært viktig at et mentorprogram ikke rettes mot en bestemt gruppe eller type mennesker, som for eksempel kvinner eller minoriteter.

11 Mentorskap sees gjerne på som en ny form for kompetanseutviklingskonsept, men metoden bygger på gamle tradisjoner. Allerede i steinalderen veiledet talentfulle steinhuggere, sjamaner og hulemalere yngre mennesker for å føre kunnskapen videre. I nyere tid kan vi sammenligne metoden med forholdet mellom en lærling og en mester. Mentorskap må ikke forveksles med en annen metode for personlig utvikling, «coaching». En «coach» trenger ikke selv ha fagkompetanse. «Coaching» er en ferdighet, mens mentorskap er en prosess. I «coaching» brukes ofte de samme teknikkene som i idretten for å få frem de beste egenskapene i en person, sier Stromei. Et formelt mentorprogram går vanligvis over en periode på ett til to år, med en begynnelses- og sluttdato. Det lages et strukturert program, og det plukkes ut et likt antall mentorer og personer som skal veiledes (også kalt adepter), og de møtes til jevnlige samtaler. Mentoren er en erfaren person som kjenner organisasjonen og fagområdet godt, og som kan introdusere sin adept til ulike faglige og sosiale nettverk og bidra til at denne personen når sine mål. En av utfordringene i et mentorprogram er ofte å finne nok mentorer. Seniorer og pensjonister som har arbeidet i organisasjonen tidligere, er en stor ressurs, sier Stromei, som ser fram til å sette i gang arbeidet ved UiS. Førsteamanuensis Truls Engstrøm ved NHS institutt for økonomi- og ledelsesfag samarbeider tett med Linda Stromei på dette fagområdet. Ifølge ham er det personlige egenskaper og lærestil som er viktigst i for hold til hva personer får ut av et mentorforhold, uavhengig av alder, kjønn og etnisitet. Mentorprogrammer blir brukt i mange forskjellige settinger, og det er deltakerne som skaper resultatene basert på egen innsats og vilje til å lære, sier Engstrøm. Ved flere av de andre norske universitetene har det vært gjennomført ulike mentorprogram. I motsetning til UiS har de fleste hatt en tilknytning til likestillingsarbeidet ved institusjonene. Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, var det i høst femte gang institusjonen iverksatte et mentorprogram siden ordningen ble etablert for ti år siden. Ansvarlig for prosjektet, Svandis Benediktsdottir, får mange gode tilbakemeldinger og har god erfaring med mentorprogram som et likestillingsvirkemiddel. 75 professorer ved NTNU er tilknyttet programmet som mentorer. Det stilles strenge krav til mentorene, som blant annet må ha gode faglige nettverk. NTNU har forsøkt flere ulike målsetninger for mentorprogrammene for stipendiater, post-docer og førsteamanuenser. Men ifølge Benediktsdottirs erfaringer fungerer de best i forhold til å ivareta kvinner som skal ta en doktorgrad. Menn som tar doktorgrad, har ofte allerede skaffet seg en mentor eller veileder selv. Det ligger i den mannlige kulturen, og de kommuniserer enklere med hverandre. Kvinner får ikke nødvendigvis den drahjelpen de trenger i det akademiske miljøet. En effekt av mentorprogrammet ved NTNU har blant annet vært at flere kvinner har fått spennende forskningsoppdrag og enklere tilgang til utenlandsopphold gjennom sine mentorer.

12 Fantastisk nyhet. Dette er samfunnsbygging av ypperste klasse, sier UiS-rektor Aslaug Mikkelsen, som ikke får takket Gjedebofamilien nok. Gaven er en av de største private gavene gitt i Norge. Den gjør det mulig å utvikle et forskningsmiljø som er unikt i Norge og i internasjonal sammenheng. Senteret skal drive forskning på høyt internasjonalt nivå innen innovasjon og være en bidragsyter for verdiskaping og velferdsutvikling nasjonalt og internasjonalt. Forskningen skal dessuten gi grunnlag for bedre undervisning og utvikling av entreprenørskapsholdninger både i bedrifter, offentlig sektor og blant studenter. Nærheten til student- og forskningsmiljøet skal utvide tilfanget av potensielle entreprenører og løfte Ullandhaug-miljøets teknologiutvikling og inkubatorvirksomhet.

13 Bak gaven står Jon Gjedebo, hans kone Torunn Lange Gjedebo og deres to sønner Tore og Finn. Vi har lenge tenkt på å gi en gave til universitetet, men vi har lett etter riktig formål og anledning. Det hele falt på plass da vi fikk høre om Senter for Innovasjonsforskning. Det passet som hånd i hanske. Det var akkurat dette vi hadde ventet på, så valget ble veldig enkelt, forteller Tore Gjedebo, administrerende direktør i Styrbjørn AS, som er familiens investeringsselskap. Faren Jon Gjedebo er en av Stavangerregionens mest suksessrike og innovative gründere. Hans industriselskap Hitec var i en årrekke en av regionens viktigste bedrifter med sine høyteknologiske og nyskapende produkter knyttet til fjernstyrte boreoperasjoner. Selskapet ble solgt til National Oilwell. De siste årene har Jon Gjedebo blant annet gjort seg bemerket gjennom etableringen av næringssentre i Hinna Park i Stavanger og i Asia, samt store eiendomssatsinger i Norge og utlandet. Han har tidligere gitt fire millioner til UiS, og er dermed blant universitetsbyggerne, som hadde en viktig rolle i etableringen av universitetet. Torunn Lange Gjedebo har vært en ildsjel i oppbyggingen av Nasjonalforeningen i Stavanger og Skipper Worse, som hun ledet i mange år. Gjennom dette har hun bidratt til å fornye eldrepolitikken i Stavanger. Nyskaping i teknologien påvirker forholdet mellom menneske og maskin. Denne problemstillingen har stått sentralt i Hitecs produktutvikling, og den vil være like viktig i utviklingen av det nye forskningssenteret. I vår tid ser vi et stort skille mellom de som har sin plass i arbeidslivet og de som faller utenfor. Skal vi overvinne denne kløften må teknologien og maskinene tilpasses oss, ikke omvendt, sier Jon Gjedebo og legger til at innovasjonsforskning kan bidra til å løse en slik problemstilling. Hans filosofi gjennom utviklingen av Hitec-produktene på 1990-tallet, var å skjerme mennesket fra maskinen og effektivisere produksjonsprosessen. Vi har alltid fokusert på miljø og mennesker for å skape bedre effektivitet og bedre kommunikasjon. Målet er å oppnå best mulig flyt mellom maskin og menneske, for å oppnå maksimal produksjon, sier Tore Gjedebo. Rektor Aslaug Mikkelsen setter stor pris på gaven fra Gjedebo-familien. Hun understreker at senteret vil ha stor betydning for forskning og innovasjon på en rekke områder. Det vil også bidra til å utvikle en kultur for nysgjerrighet og nyskaping i hele Ullandhaug-miljøet og bygge både på vår anvendte forskning og på vår grunnforskning, sier hun. Vi tror ikke nødvendigvis det er en lineær sammenheng mellom grunnforskning og anvendt forskning. Det er ikke slik at vi først må ha grunnforskning og at dette fører til anvendte problemstillinger og forskning, og videre til kommersialisering og bedrifts - utvikling. Slik kan det være i noen tilfeller, men ofte er det heller problemstillinger knyttet til organisering, drift, marked eller kostnader som må løses, og at en deretter setter alle krefter inn på å få det til. Kontakt med brukere er sentralt i slike prosesser og en sentral kilde til innovasjon, sier Mikkelsen. Jon Gjedebo følger opp. Rogaland er en innovativ region og det er mye innovasjon å forske på her. Stavanger har historie som «Fru Fortunas by», med en industriell utvikling som har gått fra hermetikk til trykkeri og olje, og videre til finans. Stavanger er dermed en naturlig plass for innovasjonssenteret, fastslår han. Teknologibasert innovasjon er avgjørende for å skape velferd i samfunnet. Forskningen ved UiS og IRIS er en rik kilde for slike innovasjoner. I tillegg har vi arbeidet som gjøres i hele praksisfeltet for profesjonsutdanningene. Og da inkluderer jeg mange ulike profesjons utdanninger, sier Mikkelsen. Hun forteller at innovasjonssenteret skal ha en tverrfaglig profil og et løsningsfokus på sentrale utfordringer i samfunns- og næringsliv. Å studere betingelsene som må være tilstede for å lykkes, er en sentral innfallsvinkel, mener hun. Vi trenger for eksempel ny teknologi for å redusere utslipp av klimagasser, og vi må utvikle nye alternative energiformer. Vi trenger også nye produkter og tjenester som kan opprettholde velferdssamfunnet, samtidig som vi klarer å håndtere kostnadssidene ved levemåten vår, framholder Mikkelsen, som minner om at de globale utfordringene må løses regionalt og at regionen alltid har vært kjent for innovasjon, gründere, stå-på-vilje og politikere som stiller opp. Den andre store utfordringen handler om velferds-norge. Vi blir stadig eldre og får mer kompliserte sykdommer, samtidig som de ansatte i pleie- og omsorgsyrkene forlater arbeidslivet stadig tidligere. Regjeringen etterlyser dessuten ti tusen nye hender i omsorgssektoren, påpeker hun. Mikkelsen mener at et fokus på teknologidrevet innovasjon er viktig. Hun bruker Hitecs fjernstyrte produkter for offshoreindustrien som eksempel på vellykket omstilling som følge av innovasjon. I industrien har høye kostnader vært en viktig pådriver for teknologisk utvikling, blant annet i petroleumsnæringen. Noe lignende kan bli mulig i andre deler av næringslivet og offentlig sektor, blant annet i helse- og omsorgssektoren. Produktutvikling på et område kan åpne for teknisk nyskaping på et annet område. Nyvinningene innen signalbehandling og medisinsk teknologi er spesielt interessante, sier hun. Mikkelsen tror også at det nye senteret kan bidra til å definere nye kravspesifikasjoner for produkter og tjenester, som igjen kan være triggere for innovasjon. Hun trekker frem samarbeidsprosjektet SAFER som et eksempel på hvordan studenter og forskere samhandler med teknologi for å utvikle nye læringsformer og ny innsikt. Hun håper at den enorme «vitamininnsprøytningen» fra Gjedebo-familien i Senter for Innovasjonsforskning vil utløse ny energi og kreativitet i implementeringen av styrevedtaket om at vitenskapsteori, etikk og innovasjon skal prege alle utdanningene ved UiS. En så stor gave som vi nå har fått, er en etisk utfordring som forplikter oss til samfunnsansvar. Selv synes jeg det blir lettere å forholde seg til dette og spørsmål om retning for utviklingen, med et klart verdigrunnlag knyttet til bærekraftig utvikling, sier Mikkelsen. Senteret skal formulere det ubegripelig og stille spørsmålet ved hvordan det ubegripelige ble mulig og bidra til en slik utvikling. Her har ansatte og studenter en viktig rolle, siden de sitter på kompetanse som kan brukes i innovasjon. Det handler om utløse kreativiteten hos hverandre. Løse utfordringer i samarbeid og bryte ned barrierer.

14 Han håper og trur Senter for Student - entreprenørskap vil vere til god hjelp for studentar som har eigne bedriftsidear som dei ønskjer å setje ut i livet. Vi har allereie fått fleire spørsmål frå interesserte studentar som har lyst til å prøve ut ideane sine. For studentane er det ei god erfaring å starte eiga bedrift og få prøvd ut om ideen er god, seier Stokke, som legg til at ein stor del av dei studentane som startar studentbedrift, gjerne startar eiga bedrift seinare. Det nye senteret er eitt av to nye senter der nye idear skal dyrkast fram. Senter for Studententreprenørskap skal saman med Senter for Innovasjonsforsking styrke det samla miljøet knytt til innovasjon og entreprenørskap på Ullandhaug, representert ved Universitetet i Stavanger, International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Rogaland Kunnskapspark. Målet er å styrke samspelet mellom forskarar og studentar og skape større interesse for entreprenørskap og innovasjon, seier Stokke. Senter for Studententreprenørskap skal også leggje til rette for studentbaserte bedrifter på campus, undervising i studentbedriftsfaget i senteret sine lokale, samt uvikling av idear som kan føre til nye produkt, tenester eller bedrifter, seier han. for Studententreprenørskap sine lokale som kontor, med alt som høyrer med av utstyr. Det vil vi sjølvsagt nytte oss av, seier Bakke. Tilbodet vil vere ein verdifull ressurs for studentar som ønskjer å starte opp. Det å knyte band til rettleiarar og næringsliv vil vere til stor hjelp for dei som har ein god idé. Det nye senteret har lokala sine i det kvite trehuset kalla Gamle Sør-Fogn skulestue, som ligg like ved Arne Rettedals hus på universitetsområdet. Den offisielle opninga var i november. Innovasjon Rogaland har stilt med middel til oppstarten. Vi er i startgropa, men har allereie mange planar for arbeidet. Mellom anna skal vi lage ein eigen nettstad kalt idesøk.no. Der skal studentar kunne knyte band til forskarar, rettleiarar og næringsliv, seier han. Vi har også planar om å opprette ein studentinkubator der alle studentar vil få tilbod om å etablere eiga bedrift i Brønnøysundregisteret, seier Stokke, som både har vore leiar for Venture Cup Noreg og studentgruppa Start i Rogaland, ein organisasjon for fremjing av entreprenørskap blant studentar. Studentorganisasjonen Start UiS var med å arrangere landsfinalen i forretningsplankonkurransen Venture Cup i fjor, eit arrangement som drog over tusen menneske til universitetet. Den første bedrifta som har fått starthjelp frå Senter for Studententreprenørskap, er bedrifta Kokk&Servitør. Dei to studentane Astrid Garberg og Lise Bakke, som går første året på ein bachelor i hotelleiing, er klare til å prøve seg med eiga bedrift som tilbyr sterke matopplevingar heime hjå folk. Vi har fått gode tilbakemeldingar og mykje støtte no i oppstarten. Vi har mellom anna fått hjelp til å registrere oss som studentbedrift, gode kontaktar, hjelp til å sette opp ulike avtalar og hjelp til design av logo og visittkort, fortel dei. Vi har også fått tilbod om å bruke Senter

UniverS. Stavanger-regionen løfter sammen. Slik skapes verdier. Tema verdiskaping side 3-11

UniverS. Stavanger-regionen løfter sammen. Slik skapes verdier. Tema verdiskaping side 3-11 LEDER Side 2 VERDISKAPING Side 3 Regional verdiskaping gjennom samarbeid. Side 4 Samhandling regionens største fortrinn. Side 6 Gir gode ideer luft under vingene. Side 8 Gjennomslag for samfunnsforskinga.

Detaljer

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17 Leder Side 2 Profesjoner Side 3 UiS tek eit nasjonalt ansvar. Side 4 Forskning gir kompetanseløft og vekst i reiselivsnæringen. Side 6 Ingen verdiskaping uten ingeniører. Side 8 Norge trenger forskere

Detaljer

UniverS. Kultur. Stavanger2008 Temaområde ved UiS. Tema side 7 35

UniverS. Kultur. Stavanger2008 Temaområde ved UiS. Tema side 7 35 LEDER Side 2 UNIVERSITETSPOLITIKK Mål finansierer finsk utdanning. Side 3 Budsjett og resultater i Åbo. Side 6 Satser på kultur. Side 7 Norges største kulturarrangement. Side 8 Engasjerer seg i kulturhovudstaden.

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviterkonferanse i TROMSØ - Kva med å lese oss gjennom tenkingas historie? Eg kjenner at eg har så store hull i så mykje grunnleggjande

Detaljer

Forskerforum. Pakka inn i prestisje

Forskerforum. Pakka inn i prestisje Forskerforum FEBRUAR 2014 NUMMER 2 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Pakka inn i prestisje Det er den draumen me ber på, at me skal publisere i eit høgt rangert tidsskrift. Men seier tidsskriftet

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Formaterer framtida Vitenskapelig publisering trenger en fornyelse. Det skal denne mannen sørge for. Side 14 19

Formaterer framtida Vitenskapelig publisering trenger en fornyelse. Det skal denne mannen sørge for. Side 14 19 Forskerforum MARS 2015 NUMMER 3 ÅRGANG 47 tidsskrift for forskerforbundet Formaterer framtida Vitenskapelig publisering trenger en fornyelse. Det skal denne mannen sørge for. Side 14 19 LEDER Realitetsorienteringer

Detaljer

Jeg + privat næringsliv= sant!

Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2012 SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For

Detaljer

Ein pris er utlova. Forskerforum

Ein pris er utlova. Forskerforum Forskerforum SEPTEMBER 2014 NUMMER 7 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Ein pris er utlova John Harrison brukte heile livet på å konkurrere om prisen for å finne lengdegraden til sjøs. No er insentivprisar

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Bulletin FAGFORENINGENE FUSJONER TRUER GIGANTSYKEHUS 4 UNGE LEDERE 16. UTGITT AV NHH, AFF OG SNF Nr. 01-2014

Bulletin FAGFORENINGENE FUSJONER TRUER GIGANTSYKEHUS 4 UNGE LEDERE 16. UTGITT AV NHH, AFF OG SNF Nr. 01-2014 Bulletin UTGITT AV NHH, AFF OG SNF Nr. 01-2014 FUSJONER TRUER FAGFORENINGENE GIGANTSYKEHUS 4 UNGE LEDERE 16 INNHOLD NR.1 2014 LEDER 4 Gigantsykehus verken billigere eller bedre Det på høy tid å dempe fusjonsiveren

Detaljer

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

mai 2013 NUMMER 5 ÅRGANG 45 Kva er U? FoU er meir enn forsking. Kva gøymer seg bak U-en? Side 14 19

mai 2013 NUMMER 5 ÅRGANG 45 Kva er U? FoU er meir enn forsking. Kva gøymer seg bak U-en? Side 14 19 mai 2013 NUMMER 5 ÅRGANG 45 F Kva er U? FoU er meir enn forsking. Kva gøymer seg bak U-en? Side 14 19 [annonse] forskerforum 5 2013 side 2 INNHOLD 14: Uenige om U Begrepet «forskning og utvikling (FoU)»

Detaljer

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv Oslo, 11.-12. oktober 2012 Desember 2012 Utgiver: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Eurotrigger Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Essensen av Tyskland Som ein lang ferie, sjølv om eg jobba hardare enn nokon gong før, seier Tove Ragna Reksten. Våren 08 hadde ho

Detaljer

SIU RAPPORTSERIE. Rapport. Landrapport Kina

SIU RAPPORTSERIE. Rapport. Landrapport Kina SIU RAPPORTSERIE Rapport 02/2012 Landrapport Kina Utgiver/ Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), mai 2012 Ansvarlig redaktør/ Kjell G. Pettersen Redaktør/ Ingebjørg Birkeland Redaksjon/ Ingebjørg

Detaljer

Nytt klima for klimaforsking

Nytt klima for klimaforsking september 2008 NUMMER 7 ÅRGANG 40 F Nytt klima for klimaforsking Noreg trappar opp forskinga på klimatiltak. Millionane frå klimaforliket rullar inn i Forskingsrådet, men kvar blir pengane av? Side 12-17

Detaljer

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 mars 2013 NUMMER 3 ÅRGANG 45 F Utanlandsk forskarkraft Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 [annonse] EN TING ER HVA DU SER, EN ANNEN TING

Detaljer

Nytt skatteforskningssenter ved NHH

Nytt skatteforskningssenter ved NHH NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 2 Nytt skatteforskningssenter ved NHH Historisk i Høyesterett 16 Villa Kulild fra superkullet 40 Nr. 3 2012 NHH Bulletin Leder Innhold

Detaljer

Forskerforum. Forskar gjennom kunsten Dei er forskarar, men driv ikkje med vitskap. Dei er stipendiatar, men får ikkje doktorgrad.

Forskerforum. Forskar gjennom kunsten Dei er forskarar, men driv ikkje med vitskap. Dei er stipendiatar, men får ikkje doktorgrad. Forskerforum OKTOBER 2014 NUMMER 8 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Forskar gjennom kunsten Dei er forskarar, men driv ikkje med vitskap. Dei er stipendiatar, men får ikkje doktorgrad. Side 14

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer

ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005

ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005 ITINERA Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING P3 2005 Konfrontasjon og refleksjon /03/ Se, der surfer bestefar /10/ Øyvind

Detaljer

Dataeksplosjonen. fremmer forskningen. 10 Protein vokter genene våre 12 Fattige skaper ubehag hos rike 19 Norsk rett diskriminerer innvandrerkvinner

Dataeksplosjonen. fremmer forskningen. 10 Protein vokter genene våre 12 Fattige skaper ubehag hos rike 19 Norsk rett diskriminerer innvandrerkvinner Tema Fra arkivskuff til petabyte Dataeksplosjonen fremmer forskningen 0 0 11 11 10 01 11 1 00 11 0 00 11 0 0 11 1 01 1 0 11 00 11 0 11 11 00 0 01 11 10 1 11 11 11 0 11 1 0 0 11 1 11 0 11 00 0 11 1 1 0

Detaljer

Forskerforum FEBRUAR 2015 NUMMER 2 ÅRGANG 47. tidsskrift for forskerforbundet EUREKA! Det finst ei oppskrift for gode idear.

Forskerforum FEBRUAR 2015 NUMMER 2 ÅRGANG 47. tidsskrift for forskerforbundet EUREKA! Det finst ei oppskrift for gode idear. Forskerforum FEBRUAR 2015 NUMMER 2 ÅRGANG 47 tidsskrift for forskerforbundet EUREKA! Det finst ei oppskrift for gode idear. Side 14 19 LEDER En stillferdig professor Det tok ikke lang tid før William Stoner

Detaljer

NR 2 2010 menn og likestilling Ny borrelia-variant liv som reddes skal også leves morgendagens mobilteknologi

NR 2 2010 menn og likestilling Ny borrelia-variant liv som reddes skal også leves morgendagens mobilteknologi Forskingsmagasin frå Universitetet i Agder NR 2 2010 Menn og likestilling side 3 Ny borrelia-variant side 12 Liv som reddes skal også leves side 23 morgendagens mobilteknologi side 32 Sørlandske verdiar

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer