nr 33/ NO årgang 105 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33/15-2015.08.10 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 33/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 33/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KYGO Kygo AS, Marmorneset 15, 5232 PARADIS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, nemlig billetter, plakater og platecovere; trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BORDØL Vossabrygg AS, Bordalsvegen 213, 5708 VOSS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DYRVEDØL Vossabrygg AS, Bordalsvegen 213, 5708 VOSS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VINJEDØL Vossabrygg AS, Bordalsvegen 213, 5708 VOSS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 3

4 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EKSINGEDØL Vossabrygg AS, Bordalsvegen 213, 5708 VOSS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHEEZ TORTILLAZ Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB, Box 77, SE FILIPSTAD, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Chips og snacks hovedsakelig basert på frukt, poteter eller ost; behandlede nøtter. Klasse 30 Snacks og chips av korn eller maismel, ostesnacks hovedsakelig bestående av korn eller mais; popcorn; pastasnacks, tacos, tortillas; krydder og krydderblandinger; sauser (smakstilsetninger). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYRKDØL Vossabrygg AS, Bordalsvegen 213, 5708 VOSS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHEEZ RINGZ Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB, Box 77, SE FILIPSTAD, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Chips og snacks hovedsakelig basert på frukt, poteter eller ost; behandlede nøtter. Klasse 30 Snacks og chips av korn eller maismel, ostesnacks hovedsakelig bestående av korn eller mais; popcorn; pastasnacks, tacos, tortillas. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAUNDØL Vossabrygg AS, Bordalsvegen 213, 5708 VOSS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVERYCARE AS, Nord Torpaveien 4, 2881 AUST- TORPA, Klasse 42 Installasjon av dataprogrammer; teknologiske rådgivningstjenester. 4

5 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/542,605 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ISG BRm ISG Information Services Group Americas, Inc., Grogan's Mill Road, Suite 200, US-TX77380 THE WOODLANDS, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 16 Trykte rapporter innen området forretningsbenchmarking informasjon. Klasse 35 Tilveiebringe benchmarking informasjon til forretningsforetak, innen området kunde-persepsjon; analyse av forretningsdata, og bedriftsrådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/542,610 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ISG Satisfaction Benchmarking ISG Information Services Group Americas, Inc., Grogan's Mill Road, Suite 200, US-TX77380 THE WOODLANDS, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 16 Trykte rapporter innen området forretningsbenchmarking informasjon. Klasse 35 Tilveiebringe benchmarking informasjon til forretningsforetak, innen området kunde-persepsjon; analyse av forretningsdata, og bedriftsrådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , AZ, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aja Bryggeri AS, Dølasletta 7, 3408 TRANBY, Klasse 32 Alkoholfrie drikker. Fruktjus. Humleekstrakter for fremstilling av øl. Vørter. Øl. Ugjæret druesaft. Klasse 33 Alkoholholdige drikker [unntatt øl]. Brennevin. Mjød. Viner. Klasse 35 Import av vin og andre alkoholholdige drikker samt videresalg av vin og andre alkoholholdige drikker. Import- og eksportagenturer. British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Klasse 34 Sigartter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. 5

6 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROEL AS, Industrivegen 40, 2680 VÅGÅ, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Salg av elektromateriell og apparater for belysning og oppvarming. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjon av elektriske anlegg; elektroinstallasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYLANTA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Klasse 5 Næringstilskudd for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIKE HYPERFUSE Nike Innovate C.V., One Bowerman Drive, US- OR BEAVERTON, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 25 Fottøy, klær, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/573,428 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POLARMESH D B Industries, LLC DBA Capital Safety USA, 3833 Sala Way, US-MN55066 RED WING, USA Klasse 9 Fallbeskyttelses-, fallsikrings- og redningsutstyr, nemlig justerbar polstring (mesh padding) for sikkerhetsseler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HALVARD VIGGO AAGAARD, Klostergata 61 J, 7030 TRONDHEIM, Klasse 45 Online sosiale nettverkstjenester. VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Steinplatz 1, DE BERLIN, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser; bøker, aviser, brosjyrer, prospekter, regninger, plakater, pamfletter og andre trykte produkter og publikasjoner innenfor forskningsutvikling, teknologiutvikling, teknologioverdragelse og innovasjonsledelse/håndtering; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell 6

7 registrerte varemerker nr 33/15 (ikke apparater). Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet og nyhetssending; formidling av informasjon via internett og annen nettverk; tilveiebringelse av tilgang til informasjon på internett-portaler; tilveiebringelse av portaler på Internett; tilveiebringelse av tilgang til databaser i datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til informasjon og data på Internett, elektronisk overføring av data og informasjon via Internett eller annen nettverk; utleie av tilgangstid til databaser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; utgivelse og redigering av undervisningsmateriell, magasiner/tidsskrifter, bøker; redigering av teknisk-vitenskapelige publikasjoner og andre publikasjoner, særlig i skriftlig form, maskinlesbare databærere og tilbakekallende databankinnlegg; planlegging og utførelse av undervisnings- og opplærings-arrangementer; organisering, tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs, seminarer, konferanser, kongresser og utstillinger og andre informasjonsarrangementer samt konkurranser, særlig for videre teknisk-vitenskapelig utdanning, til teknisk og innovasjonsforfremmelse for teknologi-overdragelse, til forfremmelse av forskning for innovasjonsledelse og for undervisningsformål; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare) via internett eller annen nettverk; rådgivningstjenester i forbindelse med ytterligere opplæringsnettverk og organisasjoner innen en ny generasjon av akademier, kommersiell/teknisk opplæring, instruksjons- og undervisningsmateriell og ytterligere akademisk opplæring. Klasse 42 Vitenskapelige og tekniske tjenester og forskningsarbeid og designtjenester innenfor videre teknologisk-vitenskapelig opplæring, for teknologi og innovasjonsforfremmelse, for teknologioverdragelse, for forskningsforfremmelse, for innovasjonsledelse og undervisningsformål; industrialanalysetjenester og undersøkelsestjenester; teknisk forskning og rådgivningstjenester; teknisk-vitenskapelig, forfremmelse, overvåkning og koordinering av forskning og utvikling av nøkkelteknologier, elektroteknikk, elektronikk, energistyring, it, kommunikasjonsteknologi, bioteknologi og nanoteknologi, multimedia, mikrosystemteknologi, mikroelektronisk- og miljøteknologi; teknisk og vitenskapelig støtte i grunnleggende forskning, utforming og utvikling av nye produkter og forbedring av produkter som er allerede på markedet, spesilt med hensyn til sikkerhet, medgjørlighet/administrerbarhet, livstid og effektivitet samt kvalitetsstyring, ergonomi og programvaresikkerhet, informasjons- og komunikasjons-teknikk; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; oppdatering, installasjon og/eller vedlikehold av databaseprogramvare; databaser for datalagring; oppdatering av databaseprogramvare; teknisk prosjektledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FROGNER HOUSE APARTMENTS AS, Inkognitogaten 26, 0256 OSLO, Klasse 36 Boligformidling [leiligheter]. Utleie av leiligheter. Klasse 43 Formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]. Hoteller. Hotellreservering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BERG-SPLITT ÅNENSEN IMPORT & UTLEIE, Vestre Karmøyveg 630, 4274 STOL, Klasse 19 Ekspanderende mørtel for sprekking av berg og betong. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/573,398 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIFTECH D B Industries, LLC DBA Capital Safety USA, 3833 Sala Way, US-MN55066 RED WING, USA Klasse 9 Fallbeskyttelses-, fallsikrings- og redningsutstyr, nemlig vektfordelingssystem for sikkerhetsseler. 7

8 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen V-CARE SCA Hygiene Products AB, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 3 Hudpleieprodukter, nemlig vaskekrem, vaskeskum, perineal vaskekrem og skum; balsam, rensekrem, såper, parfymevarer, eteriske olje og geleer, fuktighetskremer, lotions; engangs forhåndsfuktet vaskeklut impregnert med rensekjemikalier eller komponenter for personlig bruk (ikke medisinsk). Klasse 5 Absorberende sanitetspreparater, sanitære servietter, bleier, tamponger, håndklær, sanitetstruser, sanitetsunderbukser, truseinnlegg for menstruasjon eller inkontinensbeskyttelse; pads til hygienisk bruk; sanitetsbind; preparater til bruk for vaginal hygiene (for medisinske formål); våtservietter (for medisinske formål). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vegma Madelen Berg Granum, Nordahl Bruns gate 22C, 0165 OSLO, Klasse 18 Vesker, bager, lommebøker. Klasse 25 Klær. Klasse 35 Salg av klær, vesker, bager, lommebøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/519,301 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dun & Bradstreet International Ltd, 103 JFK Parkway, US-NJ07078 SHORT HILLS, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 35 Tilveiebringelse av salg og markedsføringsrapporter etter bestilling og/eller spesifikasjoner til andre; tilveiebringelse av generell forretningsinformasjon vedrørende salg, størrelse og stillingen til forretninger; utførelse av markedsstudier og undersøkelser; tilveiebringelse av forretningsinformasjons-tjenester knyttet til markedsføring, demografi og statistikkområder; levering av salg og markedsføringsinformasjon i forbindelse med næringslivet i henhold til kundenes behov; datastyrt markedsføringsrådgivnings- tjenester for næringsdrivende, nemlig, fremskaffelse av informasjon som identifiserer felles næringslivslinjer og relasjoner mellom nasjonale og internasjonale selskaper; tilveiebringelse av demografisk informasjon om ulike virksomheter i bestemte geografiske områder, utarbeidelse av lister over bedrifter for andre; evaluering av leverandører av varer og tjenester med hensyn til overordnet finansielt og operasjonelt risikonivå; bedriftsrådgivningstjenester; reklamevirksomhet; analyse av krysspriser; forretningsevaluering; bistand ved forretningsledelse; etterforskning av forretninger; forretnings- og kommersialiseringsinformasjonstjenester; datastyrt lagring og gjenopprettelse av forretningsinformasjon; markedsføringstjenester; informasjons- og datautarbeidelse og analysering i forbindelse med bedriftsledelse; distribusjon av reklamematerialer, nemlig, pamfletter, prospekter og brosjyrer; bedriftsrådgivningstjenester innenfor kundeservice for å forbedre effektiviteten hos salgspersoner; tilveiebringelse av forretningsinformasjon innenfor generelle selskapsprofiler herunder finansiell informasjon, forretningsbetalinger, år i næringslivet, bedriftsstørrelse, samt informasjon om salg og ansatte; tilveiebringelse av forutsigende forretningsinformasjon i forbindelse med bedriftens fremtid; risikovurderingstjenester for bedrifter, nemlig, tilveiebringelse av et nettbasert bedriftsevalueringsverktøy i form av en online bedriftsprofil for å gi innsikt i selskaper; tildeling og 8

9 registrerte varemerker nr 33/15 forsyning av identifikasjonsnumre til bruk i næringslivet med hensikt å tilrettelegge for automatisering av betaling av leverandørgjeld og andre forretningsformål og anskaffelse av forretningsstatistikk og informasjon; tjenester i forbindelse med forberedelse av postlister; tjenester i forbindelse med forretningssamsvarsregler, herunder å sørge for at bedrifter oppfyller regulatoriske krav for eksempel å kjenne deres kundeforpliktelser, identifisering av aktører som fører til høyere risiko innenfor kunde- og leverandør-systemet, tredjeparts kontroll og overvåkningstjenester for anti-korrupsjon og anti-bestikkelser, og andre skatte- og regulatoriske samsvarstjenester; innsamling og spredning av informasjon til enkeltpersoner for generelle nærings-, salgs- og markedsføringsformål; tilveiebringelse av forretningsinformasjon i forbindelse med forretningsleverandører i form av forretningsprofiler og analyser av leverandør, leverandørevalueringer, administrasjon om leverandørinformasjon, informasjon om produkttilgjengelighet og tilbud, og driftsinformasjon om leverandører; administrasjon av leverandørtjenester, nemlig, administrasjon av anskaffelser og innkjøp knyttet til leverandører, produktforsyninger og løpende forsyninger basert på optimalisering for andre; forretningstjenester, nemlig, forretningsinformasjon, råd og rådgivning innenfor administrasjon av livssyklusprosesser for leverandører, og funksjonelle behov innenfor leverandørrisiko-, samsvars-, mangfolds-, og informasjonsforvaltning; finansiell markedsføring. Klasse 36 Fremskaffelse av finansiell informasjon om kreditt og samlinger av bedrifter; levering av kredittvurderingsrapporter; forberedelse av finansrapporter for andre inkludert innsamling og rapportering av kreditt-, salgs-, økonomi- og kreditt- og finansielle-analyser; inkassobyråtjenester; tilveiebringelse av kredittinndrivelses- og inkassotjenester; tilveiebringelse av kredittvurderingsog finansrapporter og analyser; tilveiebringelse av informasjonstjenester i forbindelse med finansiell kreditthistorie; vurdering av kredittrisiko; online kredittjenester, nemlig fremskaffelse av online kredittrapporter; forretningsinformasjon i forbindelse med kredittrisiko; finansiell forskningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MK HIGH INTENSITY OCEAN Mary Kay Inc., Dallas Parkway, US-TX75001 ADDISON, USA Klasse 3 Kosmetikk, ikke-medisinske hudpleiepreparater, ikkemedisinske toalettartikler, og dufter for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CRYSTAL New Merrick Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, VG- ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 43 Hoteller; feriehotelltjenester; restauranter; catering; bartjenester og cocktailbartjenester; tilveiebringelse av møte-, konferanse-, og utstillingsfasiliteter til generelle formål; tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for spesielle anledninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UPBEAT Mary Kay Inc., Dallas Parkway, US-TX75001 ADDISON, USA Klasse 3 Kosmetikk; eau de cologne; eau de toilette; parfymer; dufter for personlig bruk; aftershave balsamer (balms); aftershave lotions; badesåper i flytende, fast eller geléform; hårpleiepreparater; ikke-medisinske rense- og rengjøringsmidler for personlig bruk, nemlig rense- og rengjøringsmidler for kropp, hud og ansikt; eteriske oljer for personlig bruk; ikke-medisinske hudpleiepreparater; ikke-medisinske solpleiepreparater; ikke-medisinske toalettartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordic Garden AS, Borgeskogen 4, 3160 STOKKE, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 9

10 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen New Merrick Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, VG- ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 43 Hoteller; feriehotelltjenester; restauranter; catering; bartjenester og cocktailbartjenester; tilveiebringelse av møte-, konferanse-, og utstillingsfasiliteter til generelle formål; tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for spesielle anledninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordic Garden AS, Borgeskogen 4, 3160 STOKKE, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. New Merrick Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, VG- ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 43 Hoteller; feriehotelltjenester; restauranter; catering; bartjenester og cocktailbartjenester; tilveiebringelse av møte-, konferanse-, og utstillingsfasiliteter til generelle formål; tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for spesielle anledninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mud Shot ARCTIC WINE IMPORTS AS, Postboks 238, 1326 LYSAKER, Klasse 33 Vin og brennevin. 10

11 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare; databaser; elektroniske publikasjoner; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); brosjyrer; nyhetsbrev; bøker; håndbøker, alle forannevnte varer vedrørende immaterielle verdier og rettigheter. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; rådgivning vedrørende immaterielle verdier; innsamling av informasjon til bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; forretningsinformasjoner, alle forannevnte tjenester knyttet til immaterielle verdier og -rettigheter; undersøkelser, analyser og vurderinger knyttet til immaterielle verdier og -rettigheter; teknisk konsulentvirksomhet og ingeniørtjenester relatert til immaterielle verdier og rettigheter. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet innen immaterielle verdier og rettigheter; opplæringsvirksomhet innen immaterielle verdier og rettigheter; arrangering av kurs og seminarer om immaterielle verdier og -rettigheter; oversettelser i saker vedrørende immaterielle verdier og rettigheter. Klasse 45 Overvåking av immaterielle verdier og -rettigheter; strategiplanlegging vedrørende etablering, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og -rettigheter; juridiske tjenester; juridisk rådgivning; rådgivning vedrørende immaterielle verdier og -rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COWEDO COWEDO AS, Drammensveien 50 D, 0271 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; organisering, drift og overvåkning av insentivordninger; annonse- og reklamevirksomhet over Internett; regnskapsføring; auksjoner; meningsmålinger; databehandling; salgsfremmende tjenester for tredjemann på Internett. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; programvareutvikling; installasjon, utvikling og forvaltning av programvare; IT konsulenttjenester; design, utvikling, forvaltning og drift av web tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OneSubsea IP UK Ltd, 100 New Bridge Street, GB- EC4V6JA LONDON, Storbritannia Klasse 6 Undervannsbrønnhoder; undervannsgreinrør for rørledninger og kabler; undervannskabler; undervannsmetallrørkoplinger; metallrør til undervannsrørledninger. Klasse 7 Undersjøisk produksjonsutstyr og styringsenheter hertil; utstyr for styring, håndtering, levering, pumping, kompresjon og prosessering av hydrokarboner og brønnfluider mellom havbunnen og nedsenkete prosesserings og produksjonsprosesserings-fasciliteter; undervannspumper og kompressorer og elektroniske styringsenheter hertil; undervannstrær til bruk i olje og gassindustrien; koblingsenheter til gjennomstrømningslinjer (flow lines); intervensjonsutstyr for undervannsbruk; tårnsystemer (turret systems) til bruk i olje og gassektoren; overføringssystemer for flytende naturgass; undervanns lastesystemer; styringsenheter for fartøyer i olje og gassektoren swivel stack lastestystemer til bruk på flytende produksjons, lagrings og lastefartøyer; multiportgreinrør (multiport selector manifolds) som kombinerer produksjon og testing av multiple produksjonsmanifolder; juletrær (Christmas trees) til bruk i oljeproduksjon; multifaseseparatorer for å separere olje, gass og vann til bruk i oljeindustrien; pumper, nemlig multifasepumper og singelfasepumper; gasskompressorer for pumping av prosessfluider, olje, gass og vann for oljeindustrien; ventiler som deler til bor og pumper i oljeindustrien. Klasse 9 Kommunikasjonssystemer for overføring av data for undersjøiske olje og gassnettverk, bestående av datamaskinvare, programvare, modemer og kommunikasjonskabler; elektriske strømtilkoplinger; undervanns kommunikasjonskoplinger til olje og gass 11

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 40 2001.10.01 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 46/09-2009.11.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.23-13/04 nr 13/04-2004.03.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 39-2013.09.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer