nr 33/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33/15-2015.08.10 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 33/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 33/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KYGO Kygo AS, Marmorneset 15, 5232 PARADIS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, nemlig billetter, plakater og platecovere; trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BORDØL Vossabrygg AS, Bordalsvegen 213, 5708 VOSS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DYRVEDØL Vossabrygg AS, Bordalsvegen 213, 5708 VOSS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VINJEDØL Vossabrygg AS, Bordalsvegen 213, 5708 VOSS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 3

4 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EKSINGEDØL Vossabrygg AS, Bordalsvegen 213, 5708 VOSS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHEEZ TORTILLAZ Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB, Box 77, SE FILIPSTAD, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Chips og snacks hovedsakelig basert på frukt, poteter eller ost; behandlede nøtter. Klasse 30 Snacks og chips av korn eller maismel, ostesnacks hovedsakelig bestående av korn eller mais; popcorn; pastasnacks, tacos, tortillas; krydder og krydderblandinger; sauser (smakstilsetninger). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYRKDØL Vossabrygg AS, Bordalsvegen 213, 5708 VOSS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHEEZ RINGZ Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB, Box 77, SE FILIPSTAD, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Chips og snacks hovedsakelig basert på frukt, poteter eller ost; behandlede nøtter. Klasse 30 Snacks og chips av korn eller maismel, ostesnacks hovedsakelig bestående av korn eller mais; popcorn; pastasnacks, tacos, tortillas. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAUNDØL Vossabrygg AS, Bordalsvegen 213, 5708 VOSS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVERYCARE AS, Nord Torpaveien 4, 2881 AUST- TORPA, Klasse 42 Installasjon av dataprogrammer; teknologiske rådgivningstjenester. 4

5 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/542,605 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ISG BRm ISG Information Services Group Americas, Inc., Grogan's Mill Road, Suite 200, US-TX77380 THE WOODLANDS, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 16 Trykte rapporter innen området forretningsbenchmarking informasjon. Klasse 35 Tilveiebringe benchmarking informasjon til forretningsforetak, innen området kunde-persepsjon; analyse av forretningsdata, og bedriftsrådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/542,610 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ISG Satisfaction Benchmarking ISG Information Services Group Americas, Inc., Grogan's Mill Road, Suite 200, US-TX77380 THE WOODLANDS, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 16 Trykte rapporter innen området forretningsbenchmarking informasjon. Klasse 35 Tilveiebringe benchmarking informasjon til forretningsforetak, innen området kunde-persepsjon; analyse av forretningsdata, og bedriftsrådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , AZ, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aja Bryggeri AS, Dølasletta 7, 3408 TRANBY, Klasse 32 Alkoholfrie drikker. Fruktjus. Humleekstrakter for fremstilling av øl. Vørter. Øl. Ugjæret druesaft. Klasse 33 Alkoholholdige drikker [unntatt øl]. Brennevin. Mjød. Viner. Klasse 35 Import av vin og andre alkoholholdige drikker samt videresalg av vin og andre alkoholholdige drikker. Import- og eksportagenturer. British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Klasse 34 Sigartter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. 5

6 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROEL AS, Industrivegen 40, 2680 VÅGÅ, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Salg av elektromateriell og apparater for belysning og oppvarming. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjon av elektriske anlegg; elektroinstallasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYLANTA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Klasse 5 Næringstilskudd for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIKE HYPERFUSE Nike Innovate C.V., One Bowerman Drive, US- OR BEAVERTON, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 25 Fottøy, klær, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/573,428 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POLARMESH D B Industries, LLC DBA Capital Safety USA, 3833 Sala Way, US-MN55066 RED WING, USA Klasse 9 Fallbeskyttelses-, fallsikrings- og redningsutstyr, nemlig justerbar polstring (mesh padding) for sikkerhetsseler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HALVARD VIGGO AAGAARD, Klostergata 61 J, 7030 TRONDHEIM, Klasse 45 Online sosiale nettverkstjenester. VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Steinplatz 1, DE BERLIN, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser; bøker, aviser, brosjyrer, prospekter, regninger, plakater, pamfletter og andre trykte produkter og publikasjoner innenfor forskningsutvikling, teknologiutvikling, teknologioverdragelse og innovasjonsledelse/håndtering; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell 6

7 registrerte varemerker nr 33/15 (ikke apparater). Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet og nyhetssending; formidling av informasjon via internett og annen nettverk; tilveiebringelse av tilgang til informasjon på internett-portaler; tilveiebringelse av portaler på Internett; tilveiebringelse av tilgang til databaser i datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til informasjon og data på Internett, elektronisk overføring av data og informasjon via Internett eller annen nettverk; utleie av tilgangstid til databaser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; utgivelse og redigering av undervisningsmateriell, magasiner/tidsskrifter, bøker; redigering av teknisk-vitenskapelige publikasjoner og andre publikasjoner, særlig i skriftlig form, maskinlesbare databærere og tilbakekallende databankinnlegg; planlegging og utførelse av undervisnings- og opplærings-arrangementer; organisering, tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs, seminarer, konferanser, kongresser og utstillinger og andre informasjonsarrangementer samt konkurranser, særlig for videre teknisk-vitenskapelig utdanning, til teknisk og innovasjonsforfremmelse for teknologi-overdragelse, til forfremmelse av forskning for innovasjonsledelse og for undervisningsformål; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare) via internett eller annen nettverk; rådgivningstjenester i forbindelse med ytterligere opplæringsnettverk og organisasjoner innen en ny generasjon av akademier, kommersiell/teknisk opplæring, instruksjons- og undervisningsmateriell og ytterligere akademisk opplæring. Klasse 42 Vitenskapelige og tekniske tjenester og forskningsarbeid og designtjenester innenfor videre teknologisk-vitenskapelig opplæring, for teknologi og innovasjonsforfremmelse, for teknologioverdragelse, for forskningsforfremmelse, for innovasjonsledelse og undervisningsformål; industrialanalysetjenester og undersøkelsestjenester; teknisk forskning og rådgivningstjenester; teknisk-vitenskapelig, forfremmelse, overvåkning og koordinering av forskning og utvikling av nøkkelteknologier, elektroteknikk, elektronikk, energistyring, it, kommunikasjonsteknologi, bioteknologi og nanoteknologi, multimedia, mikrosystemteknologi, mikroelektronisk- og miljøteknologi; teknisk og vitenskapelig støtte i grunnleggende forskning, utforming og utvikling av nye produkter og forbedring av produkter som er allerede på markedet, spesilt med hensyn til sikkerhet, medgjørlighet/administrerbarhet, livstid og effektivitet samt kvalitetsstyring, ergonomi og programvaresikkerhet, informasjons- og komunikasjons-teknikk; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; oppdatering, installasjon og/eller vedlikehold av databaseprogramvare; databaser for datalagring; oppdatering av databaseprogramvare; teknisk prosjektledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FROGNER HOUSE APARTMENTS AS, Inkognitogaten 26, 0256 OSLO, Klasse 36 Boligformidling [leiligheter]. Utleie av leiligheter. Klasse 43 Formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]. Hoteller. Hotellreservering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BERG-SPLITT ÅNENSEN IMPORT & UTLEIE, Vestre Karmøyveg 630, 4274 STOL, Klasse 19 Ekspanderende mørtel for sprekking av berg og betong. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/573,398 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIFTECH D B Industries, LLC DBA Capital Safety USA, 3833 Sala Way, US-MN55066 RED WING, USA Klasse 9 Fallbeskyttelses-, fallsikrings- og redningsutstyr, nemlig vektfordelingssystem for sikkerhetsseler. 7

8 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen V-CARE SCA Hygiene Products AB, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 3 Hudpleieprodukter, nemlig vaskekrem, vaskeskum, perineal vaskekrem og skum; balsam, rensekrem, såper, parfymevarer, eteriske olje og geleer, fuktighetskremer, lotions; engangs forhåndsfuktet vaskeklut impregnert med rensekjemikalier eller komponenter for personlig bruk (ikke medisinsk). Klasse 5 Absorberende sanitetspreparater, sanitære servietter, bleier, tamponger, håndklær, sanitetstruser, sanitetsunderbukser, truseinnlegg for menstruasjon eller inkontinensbeskyttelse; pads til hygienisk bruk; sanitetsbind; preparater til bruk for vaginal hygiene (for medisinske formål); våtservietter (for medisinske formål). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vegma Madelen Berg Granum, Nordahl Bruns gate 22C, 0165 OSLO, Klasse 18 Vesker, bager, lommebøker. Klasse 25 Klær. Klasse 35 Salg av klær, vesker, bager, lommebøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/519,301 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dun & Bradstreet International Ltd, 103 JFK Parkway, US-NJ07078 SHORT HILLS, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 35 Tilveiebringelse av salg og markedsføringsrapporter etter bestilling og/eller spesifikasjoner til andre; tilveiebringelse av generell forretningsinformasjon vedrørende salg, størrelse og stillingen til forretninger; utførelse av markedsstudier og undersøkelser; tilveiebringelse av forretningsinformasjons-tjenester knyttet til markedsføring, demografi og statistikkområder; levering av salg og markedsføringsinformasjon i forbindelse med næringslivet i henhold til kundenes behov; datastyrt markedsføringsrådgivnings- tjenester for næringsdrivende, nemlig, fremskaffelse av informasjon som identifiserer felles næringslivslinjer og relasjoner mellom nasjonale og internasjonale selskaper; tilveiebringelse av demografisk informasjon om ulike virksomheter i bestemte geografiske områder, utarbeidelse av lister over bedrifter for andre; evaluering av leverandører av varer og tjenester med hensyn til overordnet finansielt og operasjonelt risikonivå; bedriftsrådgivningstjenester; reklamevirksomhet; analyse av krysspriser; forretningsevaluering; bistand ved forretningsledelse; etterforskning av forretninger; forretnings- og kommersialiseringsinformasjonstjenester; datastyrt lagring og gjenopprettelse av forretningsinformasjon; markedsføringstjenester; informasjons- og datautarbeidelse og analysering i forbindelse med bedriftsledelse; distribusjon av reklamematerialer, nemlig, pamfletter, prospekter og brosjyrer; bedriftsrådgivningstjenester innenfor kundeservice for å forbedre effektiviteten hos salgspersoner; tilveiebringelse av forretningsinformasjon innenfor generelle selskapsprofiler herunder finansiell informasjon, forretningsbetalinger, år i næringslivet, bedriftsstørrelse, samt informasjon om salg og ansatte; tilveiebringelse av forutsigende forretningsinformasjon i forbindelse med bedriftens fremtid; risikovurderingstjenester for bedrifter, nemlig, tilveiebringelse av et nettbasert bedriftsevalueringsverktøy i form av en online bedriftsprofil for å gi innsikt i selskaper; tildeling og 8

9 registrerte varemerker nr 33/15 forsyning av identifikasjonsnumre til bruk i næringslivet med hensikt å tilrettelegge for automatisering av betaling av leverandørgjeld og andre forretningsformål og anskaffelse av forretningsstatistikk og informasjon; tjenester i forbindelse med forberedelse av postlister; tjenester i forbindelse med forretningssamsvarsregler, herunder å sørge for at bedrifter oppfyller regulatoriske krav for eksempel å kjenne deres kundeforpliktelser, identifisering av aktører som fører til høyere risiko innenfor kunde- og leverandør-systemet, tredjeparts kontroll og overvåkningstjenester for anti-korrupsjon og anti-bestikkelser, og andre skatte- og regulatoriske samsvarstjenester; innsamling og spredning av informasjon til enkeltpersoner for generelle nærings-, salgs- og markedsføringsformål; tilveiebringelse av forretningsinformasjon i forbindelse med forretningsleverandører i form av forretningsprofiler og analyser av leverandør, leverandørevalueringer, administrasjon om leverandørinformasjon, informasjon om produkttilgjengelighet og tilbud, og driftsinformasjon om leverandører; administrasjon av leverandørtjenester, nemlig, administrasjon av anskaffelser og innkjøp knyttet til leverandører, produktforsyninger og løpende forsyninger basert på optimalisering for andre; forretningstjenester, nemlig, forretningsinformasjon, råd og rådgivning innenfor administrasjon av livssyklusprosesser for leverandører, og funksjonelle behov innenfor leverandørrisiko-, samsvars-, mangfolds-, og informasjonsforvaltning; finansiell markedsføring. Klasse 36 Fremskaffelse av finansiell informasjon om kreditt og samlinger av bedrifter; levering av kredittvurderingsrapporter; forberedelse av finansrapporter for andre inkludert innsamling og rapportering av kreditt-, salgs-, økonomi- og kreditt- og finansielle-analyser; inkassobyråtjenester; tilveiebringelse av kredittinndrivelses- og inkassotjenester; tilveiebringelse av kredittvurderingsog finansrapporter og analyser; tilveiebringelse av informasjonstjenester i forbindelse med finansiell kreditthistorie; vurdering av kredittrisiko; online kredittjenester, nemlig fremskaffelse av online kredittrapporter; forretningsinformasjon i forbindelse med kredittrisiko; finansiell forskningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MK HIGH INTENSITY OCEAN Mary Kay Inc., Dallas Parkway, US-TX75001 ADDISON, USA Klasse 3 Kosmetikk, ikke-medisinske hudpleiepreparater, ikkemedisinske toalettartikler, og dufter for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CRYSTAL New Merrick Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, VG- ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 43 Hoteller; feriehotelltjenester; restauranter; catering; bartjenester og cocktailbartjenester; tilveiebringelse av møte-, konferanse-, og utstillingsfasiliteter til generelle formål; tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for spesielle anledninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UPBEAT Mary Kay Inc., Dallas Parkway, US-TX75001 ADDISON, USA Klasse 3 Kosmetikk; eau de cologne; eau de toilette; parfymer; dufter for personlig bruk; aftershave balsamer (balms); aftershave lotions; badesåper i flytende, fast eller geléform; hårpleiepreparater; ikke-medisinske rense- og rengjøringsmidler for personlig bruk, nemlig rense- og rengjøringsmidler for kropp, hud og ansikt; eteriske oljer for personlig bruk; ikke-medisinske hudpleiepreparater; ikke-medisinske solpleiepreparater; ikke-medisinske toalettartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordic Garden AS, Borgeskogen 4, 3160 STOKKE, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 9

10 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen New Merrick Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, VG- ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 43 Hoteller; feriehotelltjenester; restauranter; catering; bartjenester og cocktailbartjenester; tilveiebringelse av møte-, konferanse-, og utstillingsfasiliteter til generelle formål; tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for spesielle anledninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordic Garden AS, Borgeskogen 4, 3160 STOKKE, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. New Merrick Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, VG- ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 43 Hoteller; feriehotelltjenester; restauranter; catering; bartjenester og cocktailbartjenester; tilveiebringelse av møte-, konferanse-, og utstillingsfasiliteter til generelle formål; tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for spesielle anledninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mud Shot ARCTIC WINE IMPORTS AS, Postboks 238, 1326 LYSAKER, Klasse 33 Vin og brennevin. 10

11 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare; databaser; elektroniske publikasjoner; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); brosjyrer; nyhetsbrev; bøker; håndbøker, alle forannevnte varer vedrørende immaterielle verdier og rettigheter. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; rådgivning vedrørende immaterielle verdier; innsamling av informasjon til bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; forretningsinformasjoner, alle forannevnte tjenester knyttet til immaterielle verdier og -rettigheter; undersøkelser, analyser og vurderinger knyttet til immaterielle verdier og -rettigheter; teknisk konsulentvirksomhet og ingeniørtjenester relatert til immaterielle verdier og rettigheter. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet innen immaterielle verdier og rettigheter; opplæringsvirksomhet innen immaterielle verdier og rettigheter; arrangering av kurs og seminarer om immaterielle verdier og -rettigheter; oversettelser i saker vedrørende immaterielle verdier og rettigheter. Klasse 45 Overvåking av immaterielle verdier og -rettigheter; strategiplanlegging vedrørende etablering, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og -rettigheter; juridiske tjenester; juridisk rådgivning; rådgivning vedrørende immaterielle verdier og -rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COWEDO COWEDO AS, Drammensveien 50 D, 0271 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; organisering, drift og overvåkning av insentivordninger; annonse- og reklamevirksomhet over Internett; regnskapsføring; auksjoner; meningsmålinger; databehandling; salgsfremmende tjenester for tredjemann på Internett. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; programvareutvikling; installasjon, utvikling og forvaltning av programvare; IT konsulenttjenester; design, utvikling, forvaltning og drift av web tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OneSubsea IP UK Ltd, 100 New Bridge Street, GB- EC4V6JA LONDON, Storbritannia Klasse 6 Undervannsbrønnhoder; undervannsgreinrør for rørledninger og kabler; undervannskabler; undervannsmetallrørkoplinger; metallrør til undervannsrørledninger. Klasse 7 Undersjøisk produksjonsutstyr og styringsenheter hertil; utstyr for styring, håndtering, levering, pumping, kompresjon og prosessering av hydrokarboner og brønnfluider mellom havbunnen og nedsenkete prosesserings og produksjonsprosesserings-fasciliteter; undervannspumper og kompressorer og elektroniske styringsenheter hertil; undervannstrær til bruk i olje og gassindustrien; koblingsenheter til gjennomstrømningslinjer (flow lines); intervensjonsutstyr for undervannsbruk; tårnsystemer (turret systems) til bruk i olje og gassektoren; overføringssystemer for flytende naturgass; undervanns lastesystemer; styringsenheter for fartøyer i olje og gassektoren swivel stack lastestystemer til bruk på flytende produksjons, lagrings og lastefartøyer; multiportgreinrør (multiport selector manifolds) som kombinerer produksjon og testing av multiple produksjonsmanifolder; juletrær (Christmas trees) til bruk i oljeproduksjon; multifaseseparatorer for å separere olje, gass og vann til bruk i oljeindustrien; pumper, nemlig multifasepumper og singelfasepumper; gasskompressorer for pumping av prosessfluider, olje, gass og vann for oljeindustrien; ventiler som deler til bor og pumper i oljeindustrien. Klasse 9 Kommunikasjonssystemer for overføring av data for undersjøiske olje og gassnettverk, bestående av datamaskinvare, programvare, modemer og kommunikasjonskabler; elektriske strømtilkoplinger; undervanns kommunikasjonskoplinger til olje og gass 11

12 registrerte varemerker nr 33/15 produksjon; undervanns gassmålere; undervanns multifasemålere; undervanns separeringsutstyr; undervanns måleseparatorer (metering separators); undervanns prøvetakingsutstyr; geodetiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling og overvåkning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; databehandlingsutstyr for applikasjoner, måleinstrumenter til raffineringsbransjen, og marine applikasjoner; simulatorer for opplæring av personell i oljeproduksjonsbransjen; dataprogrammer for overvåkning av datasystemer innenfor oljeproduksjonsbransjen; apparater for overvåking og kontroll, nemlig fjernstyrte forholdsmålesystemer (condition monitoring systems) for å overvåke forhold ved produksjonssystemer i olje og gassindustrien. Klasse 35 Administrasjon og/eller overvåking av undersjøisk olje og gassproduksjon for andre; administrasjon av undersjøiske reserver og AIM-tjenester (asset integrity management); administrasjonstjenester knyttet til konstruksjon, vedlikehold, utvikling og konstruksjonsprosjekter for undervanns oljeinstallasjoner og fasciliteter. Klasse 37 Reparasjon av utstyr til undersjøisk olje og gass utvikling og produksjon; styring og håndtering av hydrokarboner og brønnfluider mellom havbunn og nedsenkede prosesserings og produksjonsprosesseringsfasciliteter; tekniske konsulenttjenester knyttet til installasjon av undervanns olje og gassutstyr og maskineri. Klasse 38 Online kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av meldinger via elektroniske medier. Klasse 39 Levering av hydrokarboner og brønnfluider mellom havbunn og nedsenkede prosesserings- og produksjonsprosesseringsfasciliteter. Klasse 40 Teknisk konsultasjon knyttet til produksjon av undervanns olje og gassutstyr, styringssystemer og maskineri; konsulenttjenester innenfor individuell produksjon maskineri til bruk i olje og gassindustrien for undervannsinstallasjoner; produksjon av utstyr til undersjøisk olje og gass utvikling og produksjon; pumping, komprimering og produksjon av hydrokarboner og brønnfluider mellom havbunn og nedsenkede prosesserings og produksjonsprosesseringsfasciliteter. Klasse 41 Tilveiebringelse av opplæring av personer i offshore og undervanns oljeindustri i form av kurser og seminarer eller nettbaserte applikasjoner. Klasse 42 Tilveiebringelse av teknologisk informasjon knyttet til undervanns olje og gassproduksjon og operasjoner; tilveiebringelse av undervanns måle- og nedihullstelemetri, herunder ikke inkludert brønnboremål; forsknings og utviklingstjenester knyttet til undervanns olje og gassutvikling og produksjon, design og produksjon av undervannsutstyr, konsulenttjenester i form av overvåkning og sikring av strømning, overvåkning av undervanns olje og gassinstallasjoner; konsulenttjenester knyttet til minimalisering av hindringer Page 3 of 3 forbundet med undervanns strømningsrør (flow lines), undervanns navlestrenger (umbilicals) og annet undervannsutstyr knyttet til utvikling og produksjon av olje og gass; kartlegging av brønnboring for undervanns utvikling og produksjon av olje og gass; testing av undersjøiske oljebrønner og fasciliteter; analysetjenester knyttet til utnyttelse av undersjøiske oljefelter; administrasjon og analyse av undersjøiske måledata; undersjøiske overvåkningstjenester i form av måling og overvåkning av undervanns brønnfluider og undervannsbrønner; konsulenttjenester knyttet til undervanns olje og gassfelter; forskning, design og utvikling av utstyr til undersjøisk olje og gass utvikling og produksjon; konsulenttjenester knyttet til bedret utnyttelsesgrad av undersjøiske reservoarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BØRNING Filmkameratene AS, Postboks 629, Sentrum, 0106 OSLO, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 6 Små gjenstander av metall; nøkkelringer, merker i Klasse 9 form av pins i metall. CDer; dataspillprogrammer; DVDer og andre digitale opptaksmedier; kinematografiske filmer (eksponerte); nedlastbare filmer; videokassetter; videospillkassetter. Klasse 16 Brosjyrer; bøker; kalendere; klistremerker og etiketter; plakater. Klasse 24 Bannere; etiketter av tekstiler; sengeklær; tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser. Klasse 25 Klær; hodeplagg; bukser; gensere; jerseyklær; klær for bilister; sportssingleter; t-skjorter; undertøy. Klasse 26 Emblemer i tekstil; jakkemerker (buttons). Klasse 28 Spill og leketøy; brettspill, dukker, lekekjøretøy, radiostyrte lekebiler. Klasse 41 Distribusjon av film; filmfremvisning; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; filmstudioer; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTEGRATOR ANDRE AHMAD ALANDER, Hovseterveien 34 A, 0768 OSLO, Klasse 42 Analysering av datasystemer, applikasjonstjenester [ASP]; arkitekttjenester; arkitekturkonsultasjoner; design av computersystemer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; rådgivningstjenester innen datateknologi; utarbeidelse av dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 12

13 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OTTO OTER Nordic Outdoor AS, Tromøyveien 18, 4841 ARENDAL, Klasse 18 Fiskevesker; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer. Klasse 25 Fiskevester; fiskejakker; klær, fottøy og hodeplagg. Klasse 28 Fiskeredskaper; fiskekroker; kunstig fiskeagn; pilker; fiskehåver; fiskeruser; fiskesneller; fiskestenger; sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; spill og leketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/519,290 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dun & Bradstreet International Ltd, 103 JFK Parkway, US-NJ07078 SHORT HILLS, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 35 Tilveiebringelse av salg og markedsføringsrapporter etter bestilling og/eller spesifikasjoner til andre; tilveiebringelse av generell forretningsinformasjon vedrørende salg, størrelse og stillingen til forretninger; utførelse av markedsstudier og undersøkelser; tilveiebringelse av forretningsinformasjons-tjenester knyttet til markedsføring, demografi og statistikkområder; levering av salg og markedsføringsinformasjon i forbindelse med næringslivet i henhold til kundenes behov; datastyrt markedsføringsrådgivnings- tjenester for næringsdrivende, nemlig, fremskaffelse av informasjon som identifiserer felles næringslivslinjer og relasjoner mellom nasjonale og internasjonale selskaper; tilveiebringelse av demografisk informasjon om ulike virksomheter i bestemte geografiske områder, utarbeidelse av lister over bedrifter for andre; evaluering av leverandører av varer og tjenester med hensyn til overordnet finansielt og operasjonelt risikonivå; bedriftsrådgivningstjenester; reklamevirksomhet; analyse av krysspriser; forretningsevaluering; bistand ved forretningsledelse; etterforskning av forretninger; forretnings- og kommersialiseringsinformasjonstjenester; datastyrt lagring og gjenopprettelse av forretningsinformasjon; markedsføringstjenester; informasjons- og datautarbeidelse og analysering i forbindelse med bedriftsledelse; distribusjon av reklamematerialer, nemlig, pamfletter, prospekter og brosjyrer; bedriftsrådgivningstjenester innenfor kundeservice for å forbedre effektiviteten hos salgspersoner; tilveiebringelse av forretningsinformasjon innenfor generelle selskapsprofiler herunder finansiell informasjon, forretningsbetalinger, år i næringslivet, bedriftsstørrelse, samt informasjon om salg og ansatte; tilveiebringelse av forutsigende forretningsinformasjon i forbindelse med bedriftens fremtid; risikovurderingstjenester for bedrifter, nemlig, tilveiebringelse av et nettbasert bedriftsevalueringsverktøy i form av en online bedriftsprofil for å gi innsikt i selskaper; tildeling og forsyning av identifikasjonsnumre til bruk i næringslivet med hensikt å tilrettelegge for automatisering av betaling av leverandørgjeld og andre forretningsformål og anskaffelse av forretningsstatistikk og informasjon; tjenester i forbindelse med forberedelse av postlister; tjenester i forbindelse med forretningssamsvarsregler, herunder å sørge for at bedrifter oppfyller regulatoriske krav for eksempel å kjenne deres kundeforpliktelser, identifisering av aktører som fører til høyere risiko innenfor kunde- og leverandør-systemet, tredjeparts kontroll og overvåkningstjenester for anti-korrupsjon og anti-bestikkelser, og andre skatte- og regulatoriske samsvarstjenester; innsamling og spredning av informasjon til enkeltpersoner for generelle nærings-, salgs- og markedsføringsformål; tilveiebringelse av forretningsinformasjon i forbindelse med forretningsleverandører i form av forretningsprofiler og analyser av leverandør, leverandørevalueringer, administrasjon om leverandørinformasjon, informasjon om produkttilgjengelighet og tilbud, og driftsinformasjon om leverandører; administrasjon av leverandørtjenester, nemlig, administrasjon av anskaffelser og innkjøp knyttet til leverandører, produktforsyninger og løpende forsyninger basert på optimalisering for andre; forretningstjenester, nemlig, forretningsinformasjon, råd og rådgivning innenfor administrasjon av livssyklusprosesser for leverandører, og funksjonelle behov innenfor leverandørrisiko-, samsvars-, mangfolds-, og informasjonsforvaltning; finansiell markedsføring. Klasse 36 Fremskaffelse av finansiell informasjon om kreditt og samlinger av bedrifter; levering av kredittvurderingsrapporter; forberedelse av finansrapporter for andre inkludert innsamling og rapportering av kreditt-, salgs-, økonomi- og kreditt- og finansielle-analyser; inkassobyråtjenester; tilveiebringelse av kredittinndrivelses- og inkassotjenester; tilveiebringelse av kredittvurderingsog finansrapporter og analyser; tilveiebringelse av informasjonstjenester i forbindelse med finansiell kreditthistorie; vurdering av kredittrisiko; online kredittjenester, nemlig fremskaffelse av online kredittrapporter; forretningsinformasjon i forbindelse med kredittrisiko; finansiell forskningstjenester. 13

14 registrerte varemerker nr 33/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Christopher Matheson, Holmengrenda 23, 0771 OSLO, Klasse 3 Rengjøringsmidler; rengjøringsoljer. Klasse 37 Bilvask; rengjøring av kjøretøyer; vedlikehold og reparasjon av biler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JVB TUR AS, Postboks 123, 2901 FAGERNES, Klasse 25 Klær; hodeplagg. Klasse 39 Organisering av reiser; båttransport; passasjertransport; busstransport. Klasse 41 Opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Midlertidig innlosjering. 14

15 Internasjonale varemerkeregistreringer internasjonale varemerkeregistreringer nr 33/15 Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 71. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 72 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i : internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i, jf. varemerkeloven 70. (111) Int.reg.nr: A (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: FRUSION Klasse 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for medical use, medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs, oils for medical use, medicinal herbal teas, sugar for medical purposes; salts for mineral water baths, mineral water salts, medicated bath preparations; veterinary products; nutritive substances for microorganisms for medical use; vitamin preparations; food for babies, namely lacteal flour, soups, soups in dried form, milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices, baby's cereals. Klasse 29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes, jams, fruit coulis, jellies; soups; canned foodstuffs essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes, essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or game; savoury or sweet snack foods made with fruits or vegetables such as potatoes, flavoured or plain; potato crisps, mixed nuts, all nuts, particularly prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made with charcuterie; milk, powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk products; dairy products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh creams, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and pickled cheeses, soft white cheese, fresh cheeses sold in paste or liquid form, plain or flavoured; beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages, mainly of milk, milk beverages containing fruits; fermented dairy products, plain or flavoured; edible oils, olive oils, edible fats. Klasse 32 Beers; still or sparkling water (mineral or not); fruit or vegetable juices, beverages made with fruits or vegetables; lemonades, soft drinks, ginger beers, sorbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic starters. Besluttet gjeldende dato i : Overdratt fra int. reg. nr (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Organic Flavour Company BV, Turbinestraat 12, NL- 3903LW VEENENDAAL, Nederland Klasse 5 Medicinal herbs, herbal tea, herb mixtures, liquorice without sugar, flavored black tea mixtures and herbal teas, all for medical use. Klasse 30 Tea, spices. Besluttet gjeldende dato i :

16 internasjonale varemerkeregistreringer nr 33/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: PUMA Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG, Krauss- Maffei-Strasse 11, DE MÜNCHEN, Tyskland Klasse 12 Tracked vehicles; combat vehicles, other than for locomotion by air, included in this class; parts for the aforesaid vehicles, included in this class; all the aforesaid goods other than products manufa Klasse 13 Tanks (vehicles), in particular armoured tracked vehicles and armoured fighting vehicles; weapons; weapons systems, in particular mobile weapons systems; ammunition; parts of the aforesaid goods, included in this class. Klasse 37 Servicing, maintenance and repair of weapons systems and weapons system components. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ESSENZA Van Es Home BV, Industrieweg Noord 12, NL-3958VT AMERONGEN, Nederland Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; brushmaking materials; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes. Klasse 24 Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, HERAKLES Safran, 2 boulevard du Général Martial Valin, FR PARIS, Frankrike Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Chemical products for industrial and scientific purposes; artificial and synthetic resins, unprocessed; unprocessed artificial and synthetic mineral resins; plastics, unprocessed, adhesives for industrial purposes; fire extinguishing compositions. Klasse 4 Fuels (propellants), combustibles, propulsive compositions for rockets, missiles or small rockets. Klasse 6 Structured composite materials, mainly with a metal matrix; carbonaceous composite materials, mainly with a metal matrix; laminated materials made up of successive layers of elastomers and metallic or composite reinforcements; metals coated by explosives; except for goods and services relating directly to the maritime sector, the ship building industry or technical installations for water craft. Klasse 7 Engines (except for land vehicles), aeronautical motors and especially motors for rockets, for ballistic missiles and for missiles; any systems and mechanisms for propulsion and parts thereof for vehicles (except for land vehicles); turbines other than for land vehicles, turbocompressors; aeronautical pipes; mixers for aerospace propulsion; blowers for compression, suction and transport of gas; machines and machine tools for producing components parts for systems and mechanisms for aerospace propulsion; machines and machine tools for decommissioning of equipment and apparatus containing energetic materials and/or explosives for defence or civilian applications such as propulsion stages for missiles, conventional weapons for example bombs and shells, propellant loads; except for goods and services relating directly to the maritime sector, the ship building industry or technical installations for water craft. Klasse 9 Scientific (other than medical), measuring, monitoring, detecting apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission, reproduction or processing of sound or images; electric, electronic and magnetic sensors for pressure, speed, displacement, temperature, position, vibration, apparatus and instruments for measuring the mechanical properties of materials; apparatus and instruments for measuring and monitoring the ageing of materials; apparatus and instruments for detecting and measuring to enable monitoring and tracking of the ageing of materials; data processing equipment and computers; computer software, recorded; computer software featuring launch calculation codes for systems and mechanisms for aerospace propulsion; computer software for designing, testing, planning and tracking installations for decommissioning of equipment and apparatus containing energetic materials and/or explosives for defence or civilian Applications; except for goods and services relating directly to the maritime sector, the ship building industry or technical installations for water craft. Klasse 11 Gas generators; autonomous power generators using oxygen, oxygen tapers; heat accumulators and regenerators; heat exchangers, heat exchangers intended for space propulsion; heat-treatment furnaces and furnace bottoms; intermediate trays and end blocks for use in furnaces, all made of composite materials; heating resistances, thermal protection in the form of 16

17 internasjonale varemerkeregistreringer nr 33/15 kiln linings and fittings excluding filters. Klasse 12 Vehicles for locomotion by air, land and rail; aircraft, space vehicles, satellites; launch vehicles; parts and constituent elements of all these goods, other than tires; couplings, friction, shock absorbing, clutch and/or braking devices for land, motor or rail vehicles; braking devices for aircraft; airbags (automobile passenger protection devices), protection devices using safety belts; except for goods and services relating directly to the maritime sector, the ship building industry or technical installations for water craft. Klasse 13 Pyrotechnic formulations; solid pyrotechnic products for engines for rockets; ammunition, projectiles (weapons), propellant powders for ammunition, propellant powders and solid propellants; missiles; explosives, signal rockets; firing pins, initiators and impulse starters; arming assemblies and safety assemblies; pyrotechnic detonating fuses and detonation cord; pyrotechnic charges; pyrotechnic devices. Klasse 17 Structured composite materials, mainly with a plastic matrix; carbonaceous composite materials, mainly with a plastic matrix; refractory materials; heat protection systems and devices for protection against heat in the form of superstructures and coatings, particularly heat shields; packing and insulating materials; compositions to prevent the radiation of heat; insulation materials and equipment; thermal protection resistant to erosion, namely semi-processed goods made from mineral or organic, artificial or synthetic resins, resistant to thermal or thermomechanical erosion, intended for the covering and thermal (high temperature) protection of different structures such as doors, partition walls, conduits, pipes of thrusters. Klasse 19 Structured composite materials, mainly with a ceramic matrix, carbonaceous composite materials, mainly with a ceramic matrix; composite materials with a ceramic matrix; refractory materials. Klasse 22 Raw fibrous textile; carbon fibers [fibres] for textile use; glass fibers [fibres] for textile use; plastic fibers [fibres] for textile use; raw fibrous textile materials with high mechanical, thermal or frictional resistance, used for motors and more generally for air and space craft construction, for biomaterials, and for friction parts such as brakes and clutches; three dimensional multilayered deformable textiles woven from threads dressed in carbon or ceramics; textiles with fibrous architectures, composite material reinforcements, made by needlepunching multidirectional carbon fibre mats, made by cross lapping large ribbons of discrete parallel fibers or continuous threads, of carbon, of ceramic, or of precursors of carbon or ceramics. Klasse 40 Treatment of materials, particularly treatment of metals and their alloys, chemicals, fuels and carburants, composite materials, fibrous textile materials; thermal treatment of composite materials; physicochemical treatment or operations for oxydation or corrosion protection of composite materials metallic or otherwise; recycling of materials issuing from the decommissioning of equipment and apparatus containing energetic materials and/or explosives for defence or civilian applications. Klasse 42 Engineers' services and office services (engineers' services), expertise and analysis services (engineers' services), scientific and industrial research in the fields of aerospace, defence, automotive safety, composite materials, energy equipment; technical project studies; machine testing; material testing; flight testing for aeroplanes, helicopters, missiles; testing of systems, equipment and components for aerospace vehicles; inspection of systems, equipment and components of aerospace vehicles; analysis, appraisals and processing of the acquisition of data recorded during testing programs on systems, equipment and components for aerospace vehicles; design (development), installation, maintenance, updating and rental of computer software and computer programming; design, and maintenance of databases; research and development of new products;except for goods and services relating directly to the maritime sector, the ship building industry or technical installations for water craft. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DK, VA DESIRES CNS Group A/S, Trianglen 24, Bramdrup, DK-6000 KOLDING, Danmark Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BLACK DIAMOND FUNDS Carlson Capital, L.P., 2100 McKinney Avenue, Suite 1800, US-TX75201 DALLAS, USA Klasse 36 Investment advisory and management services; management and sponsorship of investment funds. Besluttet gjeldende dato i :

18 internasjonale varemerkeregistreringer nr 33/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Climate Invest BV, 33, St. Barbara Bastion, MT- VLT1961 VALLETTA, Malta Klasse 27 Wallpaper, wall hangings (non-textile); wall coverings; floor coverings of plastic. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /28 Fischer Transalp Fischer Sports GmbH, Fischerstrasse 8, AT-4910 RIED IM INNKREIS, Østerrike Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 25 Skiing boots. Klasse 28 Skis. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /28 Fischer Superlite Fischer Sports GmbH, Fischerstrasse 8, AT-4910 RIED IM INNKREIS, Østerrike Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 28 Skis. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /28 Fischer Climate Comfort Fischer Sports GmbH, Fischerstrasse 8, AT-4910 RIED IM INNKREIS, Østerrike Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 25 Skiing boots. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Kawasaki Jukogyo KK (trading as Kawasaki Heavy Industries Ltd), 1-1 Higashi Kawasaki-Cho, 3-Chome Chuo-ku, JP KOBE-SHI, HYOGO, Japan Klasse 12 Couplings and transmission components for motorcycles, scooters and mopeds; two-wheeled motor vehicles and their parts and fittings; motorcycles; scooters; mopeds; two-wheeled vehicles; handle bars for two-wheeled vehicles; handle pads for two-wheeled vehicles; front forks for two-wheeled vehicles; wheel rims for two-wheeled vehicles; wheel hubs for twowheeled vehicles; spokes for two-wheeled vehicles; tires for two-wheeled vehicles; frames for two-wheeled vehicles; saddle for two-wheeled vehicles; stands for two-wheeled vehicles; drive chains for two-wheeled vehicles; drive belts for two-wheeled vehicles; fairings for two-wheeled vehicles; mudguards for two-wheeled vehicles; side covers for two-wheeled vehicles; tail covers for two-wheeled vehicles; pedals for twowheeled vehicles; brake pads for two-wheeled vehicles; luggage racks for two-wheeled vehicles; warning horns for two-wheeled vehicles; steering damper for twowheeled vehicles; engines for motorcycles, scooters and mopeds; vehicle wheels for motorcycles, scooters, mopeds; crankcases for motorcycles, scooters, mopeds; hubs for motorcycles, scooters, mopeds; vehicle wheel spokes being motorcycles, scooters, mopeds; rims for motorcycles, scooters, mopeds; brake linings for motorcycles, scooters, mopeds; brake shoes 18

19 internasjonale varemerkeregistreringer nr 33/15 for motorcycles, scooters, mopeds; gear boxes for motorcycles, scooters, mopeds; shaped vehicle covers for motorcycles, scooters, mopeds; couplings for motorcycles, scooters and mopeds; non-skid devices for vehicle tires being motorcycles, scooters and mopeds; anti-skid chains being motorcycles, scooters and mopeds; seat covers for motorcycles, scooters and mopeds; horns for motorcycles, scooters and mopeds; direction signals for motorcycles, scooters and mopeds; turn signals for motorcycles, scooters and mopeds; caps for vehicle petrol tanks being motorcycles, scooters and mopeds; windshields for motorcycles, scooters and mopeds; rearview mirrors for motorcycles, scooters and mopeds; anti-theft devices for motorcycles, scooters and mopeds; anti-dazzle devices for motorcycles, scooters and mopeds; anti-glare devices for motorcycles, scooters and mopeds; motorcycle wheels; motorcycle wheel axis holders; mudguards for motorcycles, scooters and mopeds; dress guards for motorcycles; saddles for motorcycles; saddle covers for motorcycles; inner tubes for motorcycles; tubeless tires for motorcycles; spare tire covers for motorcycles and mopeds. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a stylized eagle with one blue wing and one red wing separated by a white and gray eagle head. American Airlines Inc, 4333 Amon Carter Boulevard, US-TX76155 FORT WORTH, USA Klasse 35 Promoting the goods and services of others by means of a discount rewards program and an incentive awards program whereby purchase points are awarded for purchases made by vendor subscribers and travel conducted by member subscribers which can then be redeemed for merchandise and travel; online retail services featuring toys, jewelry, books, office supplies, consumer electronics, music, sporting equipment, gifts, travel related goods and services, apparel, home and garden-related items, gift cards, and private club membership. Klasse 39 Air transportation of passengers, cargo, and freight; providing travel agency services, namely, providing transportation reservation services for others, air transportation reservation services for others, vehicle reservation services for others, cruise reservation services for others and vacation transportation reservation services by means of a global computer network; providing information in the field of travel by means of a global computer network. Klasse 43 Providing travel agency services, namely, providing temporary lodging reservation services for others. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, BLUE SCORE Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE WOLFSBURG, Tyskland Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, electric weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, included in this class; contact lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying glasses, sunglasses; simulators for steering and controlling vehicles; voltage regulators for vehicles; vehicle breakdown warning triangles, vehicle breakdown warning lamps [other than parts of vehicles] and their parts; electric batteries and their parts, electric accumulators and their parts, fuel cells and their parts, chargers for electric batteries, solar batteries; burglar alarms, anti-theft alarms, fire alarms, smoke alarms, gas alarms; measuring apparatus and measuring instruments, speed indicators, rulers (measuring instruments), revolution counters, acid hydrometers; electronic control mechanisms and power and voltage supply units for vehicle headlights and their parts, control mechanisms and power and voltage supply units for vehicle lights and their parts, lightemitting diodes [LED], life saving apparatus and equipment, namely life-saving rafts, fire escapes, safety nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets; fuses, electric relays; lasers not for medical purposes, laser pointers; remote controlling apparatus; compasses, navigation systems, navigational instruments; spirit levels, balancing apparatus; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and controlling electricity; apparatus for recording, transmission and/or reproduction of sound and images, magnetic, electronic and optical data carriers, phonograph records, compact discs [audio-video], DVDs and other digital recording apparatus, sound carriers, coin-operated juke-boxes, compact discs (CD-ROMs), downloadable music files, audio headphones, loudspeakers and cabinets for loudspeakers, illuminated signs, aerials, radios, compact disc players, DVD players, television apparatus, telephone apparatus, video telephones, mobile phones, projection apparatus, cinematographic cameras, cameras (photography), photocopiers, electronic translation apparatus (computer), pocket translators, electronic, exposed films; encoded magnetic cards, integrated circuit cards (smart cards), encoded telephone cards; mechanisms for coin operated apparatus; automatic banking machines; cash 19

20 internasjonale varemerkeregistreringer nr 33/15 registers, calculators; data processing apparatus, computers, electronic calendars and organizers, facsimile apparatus, monitors (computer hardware and computer programs), computer periphery devices, pocket calculators; recorded and downloadable computer programs and software, especially collected data recorded on data carriers; fire extinguishers; downloadable electronic publications; downloadable image files; crash test dummies. Klasse 12 Motorized land vehicles; motors and engines for land vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles; clutches for land vehicles; couplings for land vehicles; vehicle chassis for vehicles; vehicle bodies for vehicles; pneumatic tires, inner tubes for pneumatic tires, nonskid devices for vehicle tires, repair outfits for inner tubes, adhesive rubber patches for repairing inner tubes, tires for vehicle wheels, spikes for tires, anti-skid chains for vehicles, rims for vehicle wheels, solid tires for vehicle wheels, vehicle wheels, hubs for vehicle wheels; suspension shock absorbers for vehicles, shock absorbing springs for vehicles; head-rests for vehicle seats; vehicle seats; rearview mirrors; anti-theft alarms for vehicles, anti-theft devices for vehicles; cigar lighters for automobiles; motor cars, cars, automobiles; motor buses; trucks; caravans; trailers and semi-trailers for vehicles, trailer hitches for vehicles; tractors; motorcycles, mopeds; omnibuses. Klasse 38 Telecommunication; collecting and providing news [news agencies], services of news agencies, telecommunication via platforms and portals on the Internet, provision of access to information on the Internet, electronical exchange of news via chatlines, chatrooms and electronic bulletin boards, services, rental of telecommunication equipment, radio and television broadcasting; electronic mail. Besluttet gjeldende dato i : Innsigelsesfrist fra gjelder kun for «downloadable electronic publications; downloadable image files; crash test dummies» i klasse 9. Resten av vare-/tjenestefortegnelsen ble kunngjort (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, MI2013C (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists of the wording ALPINA in yellow color in special characters placed inside an elliptical frame having black background and double yellow profile. Global Garden Products Italy SpA In Breve "GGP Italy SpA", Via del Lavoro N. 6, IT CASTELFRANCO VENETO, Italia Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 4 Lubricants oils. Klasse 7 Small motorized machine tools for agriculture, namely, mowers, chainsaws and lawnmowers; electrically operated, motorized or pneumatically operated tools for gardening, parts and fittings thereof, namely, chains and bars for chainsaws; parts and fittings for hedgecutters and brushcutters, namely, blades for hedgecutters; spark plugs and air filters for motors for motorized gardening tools; parts and fittings for lawnmowers and robotized lawnmowers, namely, blades for lawnmowers, blade adapters and belts for lawnmowers, protective covers for lawnmowers; perimeter cables for robotized lawnmowers; oil and fuel tank plugs and caps for lawnmowers and other motorized machine tools for gardening; starter ropes for lawnmowers and other motorized machine tools for gardening. Klasse 9 Ignition encoded keys for gardening lawn tractors. Klasse 12 Lawn tractors for gardening, agriculture and horticulture; parts and fittings for gardening lawn tractors, namely, spark plugs and air filters for motors for gardening lawn tractors; oil and fuel tank plugs and caps for gardening lawn tractors, protective covers for gardening lawn tractors. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , HU, M NanGenex Nanotechnology Inc, Madarász Viktor u , HU-1138 BUDAPEST, Ungarn DANUBIA Patent & Law Office LLC, Bajcsy-Zsilinsky út 16, HU-1051 BUDAPEST, Ungarn Klasse 42 Pharmaceutical research-development in connection with API (active pharmaceutical ingredients); scientific laboratory services in connection with API (active pharmaceutical ingredients); research and development of new products based on API (active pharmaceutical ingredients), for others. Besluttet gjeldende dato i :

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8161 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00097 Int. reg. nr. 0920077 Nasj. ref. nr. 200705484 Int. reg. dato: 2006.09.29 Prioritet 2006.03.31 (004990362 EM) Registreringshaver:

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015 Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien 26. mars 2015 Innhold Hva er ferdigvareindustrien? - Produkter og bransjer - Størrelse og kjennetegn - Utfordringer og behov Forslag til en nasjonal ferdigvarestrategi

Detaljer

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG 19th of April 2016

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Miscellaneous food products and dried goods

Miscellaneous food products and dried goods Miscellaneous food products and dried goods Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40202355.aspx Ekstern anbuds ID 235712-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7992 Int. reg. nr. 0934193 Nasj. ref. nr. 200711030 Int. reg. dato: 2007.06.28 Prioritet: 2007.02.08 Innehaver: Audi AG, 85045 Ingolstadt, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 09/05-2005.02.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/10-2010.03.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 09/10-2010.03.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 09/10-2010.03.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/04-2004.12.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 51/04-2004.12.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.13-51/04 nr 51/04-2004.12.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer