FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02443-9 10725101 31"

Transkript

1 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: Telefaks: E-post: Internet: nbl.sintef.no Foretaksregisteret: NO MVA VANNTÅKE ANVENDT I BYGNINGER Utredning om forsknings- og utviklingsbehov FORFATTER(E) Kjell Schmidt Pedersen, Ragnar Wighus, Bodil Aamnes Mostue og Petter Aune, NBL, Geir Drangsholt, TekØk as OPPDRAGSGIVER(E) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. NBL A04103 Åpen Terje Olav Austerheim GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG Åpen ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) i:\pro\ \rapport\rapport_nbla04103_endelig. doc Kjell Schmidt Pedersen Ragnar Wighus ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) Kjell Schmidt Pedersen SAMMENDRAG Norges branntekniske laboratorium as (NBL) har utført en utredning hvor målsettingen har vært å gi en status for anvendelser av vanntåke i bygninger, en oversikt over de siste års forsknings- og utviklingsaktiviteter, samt anbefale prioriterte forskningsoppgaver som kan dekke kunnskapshullene og gi et solid grunnlag for anvendelse. Inntrykket av den utførte forskning og utvikling er at man i stor grad har testet ut spesielle anlegg og/eller dyser, som ønskes introdusert på markedet. Det har altså blitt utført en rekke ad- hos forsøk, demonstrasjonsforsøk eller utviklingstester for enkelte dyser uten innbyrdes sammenheng. Det har i den forskningen som har foregått til nå ikke vært noen overordnet angrepsvinkling. Det er ikke utviklet noen form for generell kvantitativ beskrivelse av hvordan vanntåke virker på brannutviklingen i bygninger. NBL foreslår derfor et samlet løft i forskningen som dekker behovet for kvantitative beskrivelser STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Brann Fire GRUPPE 2 Forskning Research EGENVALGTE Vanntåke Water mist Bygning Building

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN Innledning Hva er vanntåke? Hvorfor en utredning? MÅLSETTING FOR UTREDNINGEN UTREDNINGENS INNHOLD OG ARBEIDSFORM STATUS FOR ANVENDELSE AV VANNTÅKE Anvendelse av vanntåke generelt Anvendelse av vanntåke i bygninger DE SISTE ÅRS FORSKNING OG UTVIKLING VEDRØRENDE BRUK AV VANNTÅKE Forskning vedrørende vanntåke generelt Forskning vedrørende bruk av vanntåke i bygninger Utvikling av standarder og testmetoder MANGLENDE KUNNSKAP VEDRØRENDE BRUK AV VANNTÅKE I BYGNINGER OG BEHOV FOR VIDERE FORSKNING OG UTVIKLING REFERANSER...31

3 3 1 BAKGRUNN 1.1 Innledning Vanntåkesystemers anvendelse har i løpet av de siste 20 årene hatt en rivende utvikling, spesielt innen transportsektoren, hvor spesielt anvendelse om bord i skip er fremtredende. Norges branntekniske laboratorium as (NBL) har tatt del i uttesting og forskning i anvendelse av vanntåkesystemer i offshoresektoren (eks. turbinrom), maskinrom og passasjerområder i skip, bagasjerom på fly, tunneler, stavkirker og flyhangarer. En mangfoldig anvendelse av et i alle henseende miljøvennlig slokkesystem. Aktiviteten er internasjonal, men de nordiske laboratoriene og forskningsinstitusjonene har markert seg spesielt. Systemene som testes og leveres på markedet er i stor grad utenlandske. NBL er, imidlertid, tungt engasjert i uttestingen av disse. Formannen for International Water Mist Association (IWMA) er Ragnar Wighus ved NBL. Anvendelsen av vanntåkesystemer i bygninger av forskjellige art er, imidlertid, lite utbredt, men ikke desto mindre ønsket. Ønsket om en anvendelse av disse systemene i bygninger, spesielt i helse- og omsorgssektoren har kommet til uttrykk i flere fora. I år utfører NBL en undersøkelse av vanntåkesystemer i forhold til giftighet og trusselen for de som oppholder seg i rommet, spesielt med tanke på anvendelse i eksisterende omsorgsboliger /10/. Det er flere firmaer og instanser som har startet forskning og utvikling av vanntåkesystemer i bygninger i Norge. Norges byggforskningsinstitutt (NBI) og NBL arrangerte i samarbeid med Norges Forskningsråd 28. mai i år en workshop vedrørende Brannsikkerhet i bygninger. På denne workshop en med 25 representanter fra myndigheter, konsulenter, store eiendomsbesittere, forsikringsbransjen, standardisering, forskning og undervisning var det klar konsensus om at forskning på anvendelse av vanntåke i bygninger var blant de prioriterte oppgavene. Det samme kom til uttrykk under et møte i NBLs fagråd 21. mai i år. Dette rådet består av 11 representanter fra NBLs brukere i Norge. Etter nærmere samtale med DSB om omfanget av installerte vanntåkeanlegg i bygninger på land ble man enige om at NBL skulle søke DSB om støtte til en utredning om videre forsknings- og utviklingsbehov. 1.2 Hva er vanntåke? NBL har siden midten av 80-tallet vært engasjert i testing og forskning omkring vanntåke. Dette har resultert i et par utredninger om status, hvor den siste ble levert til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) i desember Denne het Vanntåke slokketeknologi status 2000 /1/. For ordens skyld skal noe av utredningen i forannevnte rapport om hva vanntåke er gjengis her: Det er ikke uten grunn vann er så mye brukt til brannbekjempelse. Sammenliknet med andre stoffer har vann høy varmekapasitet og fordampningsvarme, sett på vektbasis. Dersom en kommer

4 4 til med vann i forbrenningssonen vil vannet varmes opp og øke varmetapet. Dersom vannet fordamper vil det i tillegg kreve enda større varmemengde og dermed redusere temperaturen i forbrenningssonen. Overslagsmessig regner en at vann som varmes opp fra 10 C til kokepunktet opptar 387 kj/kg. Dersom det fordamper tar det opp 2257 kj/kg, det vil si ca. 6 ganger så mye. En ser at det er vesentlig å oppnå at vannet fordamper dersom en skal utnytte potensialet fullt ut. Når vannet fordamper dannes det vanndamp, som er vann i gassform. Gassen opptar mye større volum enn i væskefase, ca 1700 ganger så stort volum. Når denne gassen dannes nær eller i forbrenningssonen vil den fortynne de andre gassene som er til stede. Den vil medføre at konsentrasjonen av oksygen blir lavere. Dette betyr at betingelsene for forbrenning blir dårligere. Konsentrasjonen av brennbare gasser reduseres også. Alt i alt kan tilstrekkelig uttynning av gassene med vanndamp føre til at forbrenningen opphører. Forbrenning er som nevnt en kjedereaksjon. Det er et stort antall kjemiske reaksjoner som foregår samtidig. Fra utgangspunktet med oksygen fra lufta og brensel som består av karbon- og hydrogenforbindelser til forbrenningsreaksjonen ender med de mest vanlige produktene CO 2 og vanndamp, er det hundrevis av reaksjoner. Dersom vanndampkonsentrasjonen økes vil disse reaksjonene kunne påvirkes. Avhengig av konsentrasjonsforhold mellom reaktantene og temperaturen kan vanndampen enten øke eller minske forbrenningshastigheten. Ulike definisjoner har blitt lansert når det gjelder å beskrive hva vanntåke er. En tidlig brukt beskrivelse, tatt fra utkastet til NFPA 750, (1994) er: Vanntåke er en vannspray hvor D V0,99 målt i den groveste delen av sprayen i et plan 1 meter fra dysen, ved minimum operasjonstrykk, er mindre enn 1000 µm. Dråpestørrelsen er definert etter en annen amerikansk standard, ASTM E799. Diameteren som er angitt er den såkalte Volume 99 % diameter. Denne diameteren er definert: Diameteren som deler volumet (eller massen) av vannet i sprayen slik at 99 % av massen har diameter mindre enn angitte diameter. Dette var en nokså grov definisjon av vanntåke, idet mange dyser av normal sprinkler- og delugetype tilfredsstiller dette kravet. I den endelige utgaven av NFPA 750 utgitt i 1996 ble vanntåken definert i tre klasser. Denne definisjonen er forlatt i den siste utgaven av NFPA 750, idet den møtte motstand fra bransjen. Leverandørene av lavtrykks vanntåkesystemer ville ikke at systemene som hadde større dråper skulle ha betegnelse klasse 3 idet dette i markedet kunne oppfattes som en rangering av systemene som dårligere enn klasse 1 og 2. Det er pr i dag ingen omforenet definisjon av vanntåke, men en mulig definisjon av begrepet er en vannspray hvor en stor del av vanndråpene har evne til å følge strømningen i et brannrom og ikke umiddelbart felles ut og falle mot gulvet. I en annen sammenheng kan det være viktig å definere vanndråpene ut ifra hvor stor andel av dråpene som rekker å fordampe når de strømmer ut fra en dyse og inn i et område med brann. Forslaget til europeisk standard for vanntåkeanlegg har tatt inn definisjonen fra den aller første NFPA 750-utgaven, men forandret kriteriet til 90 %: Vanntåke er en vannspray hvor D V0,90 målt i den groveste delen av sprayen i et plan 1 meter fra dysen, ved minimum operasjonstrykk, er mindre enn 1000 µm. Det er i alle fall sikkert at det som defineres som vanntåke har en vid ramme, og kravet til slokkesystemene er til syvende og sist det som avgjør om det kan regnes inn i gruppen av vanntåkesystemer.

5 5 Det er ulike måter å framstille vanntåke på. Det som må til for å oppnå små vanndråper ut ifra en dyse er enten en liten dyseåpning eller en stor hastighetsforskjell mellom omgivelser og vannstrøm idet den kommer ut av dysen. I noen grad vil mekanisk knusing av dråper skje ved kollisjon med hindringer i strømningsbanen til en vannstrøm. En skiller mellom to hovedtyper systemer: En-fluid-systemer, som danner vanndråper ved passasje av vann gjennom en dyse. To-fluid-systemer som skaper stor hastighet i dyseåpningen ved tilførsel av en gass under trykk akkurat i utløpet. En skiller også mellom systemene etter hvilket dysetrykk en opererer ved. I forslaget til europeisk standard deles det inn i tre trykklasser: Lavtrykk: under 12,5 bar, medium trykk: 12,5-35 bar og høyttrykk: over 35 bar. I tillegg har en dyser med og uten bevegelige deler. Vanntåkedyser kan utstyres med et temperaturfølsomt element som åpner for vann ved oppvarming, og virker da som tradisjonelle sprinklerdyser. Det er ellers vanlig å benytte åpne dyser eller utløse alle dyser i en seksjon samtidig for å oppnå full effekt av et vanntåkeanlegg. 1.3 Hvorfor en utredning? Som nevnt foran under kap.1.1 så har NBL blitt enige med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om en utredning om videre forskningsbehov. Dette er basert på blant annet det som kom frem under en workshop i Norges Forskningsråd (NFR) 28. mai i 2003 og hva som ble uttalt på møte i NBLs Fagråd 20. mai Fra møtet i NBLs Fagråd /2/: Under posten Hvilke viktige branntekniske problemstillinger er i dag uløste? Hvilke av disse er utløser et forskningsbehov? Hvilke forskningsoppgaver er det riktig at NBL arbeider med? kom følgende uttalelser frem: Bruk av vanntåkesystemer i bygninger. Boligandelen for forsikringsutbetalinger øker, både andelen av erstatninger, og antallet branner. Vanntåke kan kontrollere eller begrense en brann. Viktige punkter å undersøke er kost-nytte effekt, og forhold rundt etterinstallasjon i eksisterende boliger. Vanntåke og slokking i tunneler (f.eks. Oslo Sporveier). Kommentar: Det pågår et prosjekt for AS Oslo Sporveier hvor dette kan være et tiltak som kan vurderes. Vanntåke i tunneler inngår også i EU-prosjektet UPTUN, der NBL er en sentral deltaker. DBE vil prøve å definere et prosjekt som går på vanntåke og muligheter for å utnytte dette i eksisterende boliger. Bakgrunnen for prosjektet er BE/DBE-arbeidet på omsorgsboliger. DBE har for tiden et internprosjekt på boligsikkerhet (ikke bare brann). Bruke av gass i boliger kan være et element i dette prosjektet.

6 6 Fra workshop hos NFR 28. mai 2003 /3/: Workshop en kom i stand etter initiativ fra Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) og NBL. Hensikten var å diskutere hvilke forskningsbehov de viktigste aktørene så for seg vedrørende brannsikkerhet i bygninger. Fra diskusjonen kan følgende uttalelser om behov for vanntåkeforskning hentes frem: Helge Stamnes, DSB: Bruk av vanntåketeknologi: Det er gjort mye og vi har miljøer til å videreføre dette i Norge. Øystein Meland, Norsk Brannconsult as (NBC): Vanntåke er et eksempel på at ny viten kan benyttes i verneverdige bygninger. Sjur Helseth, Riksantikvaren: Det ligger mange gode patenter på vanntåke som ikke brukes. Vi må forske mer på vanntåke Trond Dilling, DSB: Boligsprinkler er en løsning. Ønsker dokumentasjon på at vanntåke er egnet. Vi må finne frem til billige anlegg som kan installeres i eksisterende leiegårder og blokker hvor gamle personer bor (mobile vanntåkeanlegg). Hvilke ønsker har forsikring i forhold til denne type anlegg? Torgrim Log; Høgskolen Stord/Haugesund (HSH): Vi må få mer påbud om aktiv brannsikring i boliger (vanntåke, sprinkler og lignende). Bilbeltepåbud førte til økt bruk av bilbelte. Workshop en ble avsluttet med en oppsummering av hva forsamlingen anså som viktigste forskningsoppgaver i fremtiden. Disse var: Kartlegging Kartlegge hvorfor det er høyere skadeutbetalinger, flere branner og antall omkomne i brann i Norge i forhold til andre nordiske land. Hvilke kulturelle forskjeller kan forklare forskjellen? Menneskelige faktorer integrert med teknikk Brannforskning har i vesentlig grad fokusert på bygninger, tekniske tiltak og brannfysikk, og i mindre grad fokusert på mennesket som en viktig faktor som skadeforvolder, skadebegrenser og offer. Bakenforliggende faktorer Hvorfor stopper arbeidet etter at granskningsrapporter er levert? Organisering, menneskelige faktorer, hvor er hindringene? Vanntåke i bygninger Hvordan sikre bestående bygninger. Kostnadselement Resultater fra FoU ut i praksis. Bruk av Byggdetaljblad, standardisering, prenormativ FoU som skal lede opp mot standardisering, branntekniske analysemetoder, omsetning av FoU-resultater i praksis.

7 7 Terrorlast Hvordan skal vi beskytte viktige symboler i samfunnet som kan være terrormål? Funksjonsbaserte forskrifter Det er fortsatt mange hull med hensyn til hvordan funksjonsbaserte forskrifter skal brukes. Workshop en hadde følgende deltakerliste: Adolfsen Thor Kr. NBF Berge Olav BE Dilling Trond DBE Evensen Oddbjørn Statsbygg Forsén Nils Multiconsult Helseth Sjur Riksantikvaren Hovde Per Jostein NTNU Korsnes Jonny Husbanken Landfald Lisbeth BE Lindstad Jørn NFR Log Torgrim Høgskolen Stord- Haugesund Lyng Odd NBR Meland Øystein Neas/NBC Pedersen Jonas Vesta Pihl Andreas FNH Richardsen Odd Forsvarsbygg Schmidt Pedersen Kjell NBL Stamnes Helge DBE Stenstad Vidar Byggforsk Sunde Håkon Selmer Skanska Thomassen Rune Magnus DBE Aamnes Mostue Bodil NBL Aarnes Tore If Aas Gaarder Birgitte Selvaagbygg Fordelene med vanntåkeanlegg i forhold til konvensjonelle sprinkleranlegg kan være mange; det bruker langt mindre vann, krever mindre rørdiametre og har lavere samlet vekt. Noen hevder dessuten at vanntåke fjerner betydelige mengder røykpartikler fra røyklaget, Vanntåke kan anvendes i håndbrannslokkere, med brannslangedyser, kanoner, romfyllingssystemer og punktbeskyttelsessystemer. Til nå har altså systemene vært anvendt i områder hvor det kreves lite vann anvendt på grunn av enten ødeleggelsespotensialet for vann eller innen transport. Vanntåkesystemene mangler pr. i dag generelle regler og veiledning i forhold til design og engineering. De er ikke så robuste mht vedlikehold og pålitelighet som konvensjonelle sprinkleranlegg. Systemene krever også mer oppmerksomhet mot detaljene. Det er et behov for utdanning og trening av installatørene.

8 8 Aktivitetene og installasjonene av anlegg har til nå i hovedsak hatt til formål å sikre verdier. Det er et ønske at dette utvides til sikring av liv og helse. Det hersker en del usikkerhet med hensyn til systemenes funksjon og pålitelighet og enkelte påstander er udokumentert framsatt. 2 MÅLSETTING FOR UTREDNINGEN Denne utredningen har ikke til hensikt å utarbeide et forslag til forskningsprogram- eller prosjekter, men belyse hvilke forskningsbehov som eksisterer pr. i dag. Utredningens målsetting er derfor å: gi en status for anvendelser av vanntåke i bygninger, i Norge spesielt gi en oversikt over de siste års og pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter, i Norge spesielt gi en oversikt over hvilke vesentlige kunnskapshull som eksisterer til hinder for anvendelse gi en oversikt over prioriterte forskningsoppgaver som kan dekke kunnskapshullene og gi et solid grunnlag for anvendelse. Oppgavene vil forefinnes så vel innen kost nytte vurderinger av vanntåkesystemer i forhold til andre tiltak i forskjellige typer bygninger som kontroll- og slokkeeffekter i de samme bygningene. 3 UTREDNINGENS INNHOLD OG ARBEIDSFORM Utredningen har for en stor del basert seg på prosjektgruppens samlede erfaring og kunnskap om vanntåkesystemer, ervervet gjennom tidligere forskning, utredning og testing. I tillegg er et gjennomgående søk på Internett blitt utført og en rekke samtaler med fagpersoner /5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18/ i Norge har funnet sted. Intervjuene har vært med representanter for myndigheter, konsulenter, produsenter, eiendomsbesittere, forsikringsbransjen, forskning og undervisning. Prosjektgruppen har bestått av Bodil Aamnes Mostue, Ragnar Wighus, Petter Aune og Kjell Schmidt Pedersen, alle fra NBL og Geir Drangsholt, TekØk as. Utredningen er blitt utført fra 1. september til 31. desember i STATUS FOR ANVENDELSE AV VANNTÅKE 4.1 Anvendelse av vanntåke generelt I praksis kan en se for seg mange anvendelser. I det følgende er det listet opp en del anvendelsesområder hvor vanntåke kan være fordelaktig, i henhold til Ragnar Wighus /1/. Offshore:

9 9 Turbinrom Maskinrom Pumperom, tavlerom, elektriske generatorer Boligkvarter Kjøkken Skip: Maskinrom Pumperom, tavlerom, elektriske generatorer Kabiner, korridorer, publikumsområder Bildekk på ferger Kjøkken Under bakkenivå: Biltunneler T-bane, jernbanetunneller Underjordiske kraftstasjoner Parkeringsanlegg Rømningsveier Gruver Kjøretøyer: Passasjerrom i tog og busser Motorrom i biler, tog og busser Motorrom og kupe i racerbiler Bygninger: Eldre kirker, verneverdige bygninger Samlinger, museer og bibliotek Hoteller Sykehus Spesialbygninger (fengsel, institusjoner, pleie- og omsorgsboliger) Industri: Lagerrom for gass og brennbare væsker Lakkverksteder og rom for overflatebehandling Laboratorier Lokaler innen kjemisk industri og prosessindustri Fly: Motorrom Kabin Bagasjerom I de siste 10 år har anvendelsen av vanntåke vært spesielt stor om bord på skip, spesielt passasjerskip. Anvendelsen er både punkt- og områdebeskyttelse i maskinrom, felles oppholdsrom (så som restauranter, taxfree-butikker), korridorer og lugarer. Tåkespyd er blitt solgt til enkelte brannvesen. IFEX- systemet er et manuelt system som er utviklet for å gi såkalte vanntåke- skudd. Dette er blitt demonstrert blant annet på Sikkerhetssenteret på Starum og vist seg effektivt.

10 10 I industriparken i Mo er kabelkulverter beskyttet med vanntåkeanlegg. Flere av Forsvarets flyhangarer og motorprøvehallene, er beskyttet med slike anlegg, hvor noen av de er dokumentert gjennom en testserie utført av NBL for Forsvarsbygg. Anlegget på Ørlandet og Kjeller er eksempler på dette. En rekke kraftstasjoner, så som Agder Energiverk, har installert vanntåkeanlegg for eksplosjonsundertrykking i transformatorceller. Når det gjelder Agder Energiverk så er dette gjort i 60 rom i fjell. Steinfoss Kraftstasjon og Viken Energiverk er andre eksempler. Sistnevnte har installert anlegg i kabeltermineringsrom. Gexcon, Norge har arbeidet en rekke år med eksplosjonsundertrykkelse bl.a. med vanntåkeanlegg i prosessanlegg. Det hevdes dessuten at vanntåke-skudd fra helikopter og inn i bygninger er tatt i bruk i Europa. 4.2 Anvendelse av vanntåke i bygninger Røros kommune har installert et vanntåkeanlegg med tørr-rørsforgrening, som opererer ved 30 bars trykk i kalde uthusloft i ett kvartal. Dette er anlegg som skal beskytte bygninger mot brannspredning fra etasjene under og fra nabobygninger; såkalt overtenningsbeskyttelse. Leverandøren har også levert pumpe til brannbil, som kan benyttes til vannforsyning til rørene. Det er anvendt rustfrie rør på loftet med påmonterte skipsdyser og hvor systemet er dokumentert i henhold til IMO- maskinromstest. Representanter for NBL og ICG har vært i dialog med Røros kommune vedrørende dette anlegget og funnet dokumentasjonen som god nok. Riksantikvaren igangsatte tidlig på 90-tallet undersøkelser for å finne frem til optimale beskyttelse av landets stavkirker. Bruk av vanntåke dukket raskt opp som egnet middel i og med bruken av lite vann. Dette ville kunne gi tilstrekkelig beskyttelse samtidig som det påførte vannet skadet malerier i kirkene minimalt. ICG som ledet undersøkelsen fikk utført en rekke forsøk ved NBL. Dette har ført til installasjon av anlegg i 12 stavkirker /4/, fordelt på høy- og lavtrykkssystemer. Dysene kommer fram sonevis etter røykdeteksjon. Det er videre installert vanntåkesystemer i 4 middelalderkirker til beskyttelse mot tilfeldig hærverksaksjoner av den typen man hadde flere tilfeller av i Norge på 90-tallet. Polarskipet Fram er dekket av et slikt anlegg. Det rapporteres at enkelte av stavkirkene har delvis vanntåkebeskyttelse utvendig. På Bygdøy Folkemuseum er det installert en vannkanon som beskytter en stavkirke fra utsiden. 30 liter blir skutt ut hvert 30 te sekund. Denne beskyttelsen er ikke dokumentert. Enkelte eksperter er skeptiske til bruk av vanntåke utvendig på bygninger bl.a. på grunn av vindpåvirkning. Enkelte gamle trehoteller er beskyttet med vanntåkeanlegg. Etter hva NBL erfarer og i følge Geir Jensen ved ICG /5/ så er dette gjort ved Bårdshaug i Orkanger, Hotell Kong Karl i Sandefjord, Elveseter Turisthotell, Bøverdalen, Strand Hotell I Aust-Agder og Hotell Gyldenløwe i Oslo. Når det gjelder ett av hotellene så er dokumentasjonen fremskaffet ved IMO- test utført under observasjon av NBL. Man har i ettertid sett at dokumentasjonen har blitt anvendt i andre

11 11 sammenhenger og utover gyldighetsområdet for den opprinnelige dokumentasjon. Dette skjer i mangel på testmetoder og dimensjoneringsregler. Universitetets Gamle Festsal er beskyttet med et vanntåkeanlegg. I loftsrommet over kuppelen i Studentersamfunnet i Trondheim er det benyttet vanntåkeanlegg på grunn av frykt for vekten av vann. Etter hva NBL erfarer er det i enkelte sammenhenger blitt vurdert bruk av vanntåke til beskyttelse av stålkonstruksjoner. Dette er, imidlertid, ikke dokumentert som en god og pålitelig metode. Når det gjelder anvendelsen av vanntåke i bygninger så har dette vært konsentrert på verneverdige bygninger eller kulturminner og kraftstasjoner. I tillegg er enkelte flyhangarer tilhørende Forsvaret dekket. Vanntåkesystemer har med få unntak vært anvendt der det er umulig eller vanskelig med tradisjonelle systemer, så som sprinkleranlegg. Tradisjonelle bygninger med vanntåkesystemer dekket med vanntåkesystemer er bare noen eldre hoteller av tre og Stortingets nybygg (prosjektert). Der hvor spesielt anlagte tester for formålet ikke har vært anvendt som dokumentasjon er eksisterende dokumentasjon fra tester etter IMO- metoder blitt anvendt. IMO- metodene gjelder da for kabiner, korridorer og oppholdsrom på passasjerskip (eks. restauranter). Dette behøver ikke være galt, men det krever god kunnskap om vanntåkesystemer. Det er internasjonalt blitt rapportert om vellykkete tilfeller av brannslokking hvor det er installert anlegg for punktslokking. Det er samtidig rapportert feilutløsninger av vanntåkeanlegg installert i stavkirker. Dette kan ha sammenheng med valgt deteksjonssystem. Spørsmålet er reist om vanntåkesystemer generelt vil være mer følsomme mht. vedlikehold enn tradisjonelle sprinkleranlegg. 5 DE SISTE ÅRS FORSKNING OG UTVIKLING VEDRØRENDE BRUK AV VANNTÅKE 5.1 Forskning vedrørende vanntåke generelt Ragnar Wighus har i sin rapport /1/ fra desember 2000 gitt en oversikt over den generelle forskningen vedrørende vanntåke. Det kan være nyttig å gjengi noe av denne rapporten i dette kapittelet. Han går igjennom forsøk som er gjort i liten, medium og stor skala, samt utviklingen av beregningsmetoder. Liten skala Mye av den grunnleggende forskningen om forbrenning skjer i liten skala. En mye brukt metode for å fastlegge slokkemidlers nødvendige konsentrasjon er den såkalte Cup Burner Test. Apparatet består av et rør med diameter 82 mm med styrt tilførsel av den atmosfæren forbrenningen skal foregå i. Selve forbrenningen skjer i et lite porselenskar med diameter mm. Den ytre delen, også betegnet skorsteinen, er gjennomsiktig. Forbrenningskaret kan varmes med

12 12 glødetråder. Brenselet tilføres i væskeform til brenselskaret (The Cup Burner) slik at væskenivået holdes konstant. Forbrenningsatmosfæren blandes av luft tilsatt slokkemedium i fastlagte konsentrasjoner. For å fastlegge slokkekonsentrasjonen av et medium økes konsentrasjonen gradvis til forbrenningen opphører. Apparaturen er spesielt beregnet på gassformige slokkemedier, men det er også gjort forsøk med vanntåke i dette apparatet. I prinsipp kartlegges her slokkegrensen for et brensel i en forbrenningsatmosfære tilsatt slokkemiddel, i en liten diffusjonsflamme. Slokkemediet strømmer her i samme retning som oppdriften fra flammene. På sin veg opp gjennom flammene blandes luft med brensel og slokkemedium, og totaleffekten kan studeres. For bedre å kunne skille den kjemiske (katalytiske) effekten av slokkemedium og fortynning benyttes en annen type brenner den såkalte motstrømsbrenneren. Her tilføres brenselet i gassform fra en side og luft blandet med slokkemiddel fra motsatt side. I flammesonen som oppstår mellom strømmene kan forbrenningsfenomen studeres i detalj. Ved å endre forholdet mellom luft og brensel kan en her undersøke slokkegrensene ved over- eller underventilerte forbrenningsforhold. Denne brenneren er mer egnet til å studere dråpeformet slokkemiddel, siden det er enklere å tilsette dråper i en strøm som går nedover. Ved laserdiagnostistikk kan en også måle konsentrasjon av enkeltelementer i forbrenningssonen, noe som øker forståelsen av grunnlaget for forbrennings- og slokkereaksjonene. I den seinere tid har det blitt publisert flere forskningsresultater når det gjelder vanntåkens slokkeegenskaper, basert på slike småskala forsøk. Et arbeid som vakte oppsikt ble presentert ved IAFSS konferansen i Poitiers, Frankrike i Her hevdet forskere at vanntilsetning økte forbrenningen vesentlig. Ved nærmere studium viser det seg at denne effekten kun oppstår i helt spesielle tilfeller av forbrenning, med oksygenoverskudd og med små mengder av vann. I de fleste tilfellene av brann reduserte vanntilsetning forbrenningseffektiviteten. I de refererte forsøkene var det lagt til rette for å studere den kjemiske (katalytiske) effekten av vann alene, og endringen i forbrenningseffektivitet og resulterende produksjon av CO og CO 2 var målt. I andre forsøk er det gjort sammenlikning av vanntåke og Halon Ved forsøk med vanndråper i en motstrøms brenner ble det konkludert med at når dråpene har en diameter på 20 µm er vann like effektivt som Halon 1301 på vektbasis. Da ble fordampningsvarmen til vanndråpene maksimalt utnyttet i brennerens flammer. Ved Universitetet i Lund har det blitt utført flere grunnleggende tester med slokkemidler, hvor vanntåke har vært undersøkt. En testmetode som også er brukt til å undersøke slokkemidler i fast form (pulver) har blitt utviklet. Her undersøkes den såkalte REMP-verdien, Required Extinguishing Media Portion. For vanndamp i luft er det kjent fra litteratur og teori at slokkekonsentrasjonen er ca 30 %, det vil si en konsentrasjon av vann på 280 g/m 3. Disse småskala forsøkene gir svar på hvor effektivt et slokkemiddel er når det tilføres på en identisk måte i en flamme. Derfor egner disse forsøkene seg til å sortere kandidater til slokkemidler, blant annet når en søker etter erstatning for Halon. Medium skala I denne kategorien forsøksutrustninger er det lite som blir publisert. De forsøkene som SINTEF NBL utførte i en 31 m 3 testrigg har denne karakteren, selv om det også er mange rom som har en slik størrelse. SINTEF NBL søkte om støtte fra EU-kommisjonen for å gjennomføre forskningsprogrammet FIREDASS Fire Detection and Suppression Simulation og fikk tilslag sammen med et

13 13 konsortium av industri- universitet- og instituttpartnere i Prosjektet gikk ut på å kartlegge virkningen av vanntåke kombinert med et deteksjonssystem til bruk i bagasjerom på fly, samtidig med at det skulle utvikles en beregningsmodell for dette. SINTEF NBL bidro med en serie med forsøk hvor brannutviklingen og slokkeforløpet ble målt slik at det kunne danne grunnlag for verifisering av en matematisk modell. En empirisk modell for når slokking inntrer i et rom, basert på temperatur og oksygenkonsentrasjon i den gassen som trekkes inn i flammen, ble utviklet og verifisert. Denne modellen sier at slokking inntrer dersom aktuell oksygenkonsentrasjon underskrider en kritisk oksygenkonsentrasjon, beregnet etter følgende formel: O 2ext limit = 20, 9 k T n k = 0, n = 2 T = representativ temperatur for gassene som trekkes inn i forbrenningssonen [K] Formelen er gyldig når T>35 C. Denne likningen er vist i figur 1. Den viser at dersom temperaturen i den luften som tilføres flammesonen økes, må en senke oksygenkonsentrasjonen mer for å få til slokking. Dette er i overensstemmelse med kunnskapen om antennelsesgrenser for gasser, jo høyere temperatur en har, dess lavere brenselskonsentrasjon trenger en for antennelse. Som en ser av figur 1 ble det også oppnådd slokking ved oksygenkonsentrasjoner høyere enn den som er angitt ved likningen. Årsaken til at grensen for kritisk oksygenkonsentrasjon er satt lavere er at den skal være på den sikre siden når den brukes i beregninger. I eksperimentene hvor en oppnådde slokking med oksygenkonsentrasjon høyere enn grensen var det i noen grad direkte treff med vanntåkesprayen mot flammesonen. I de øvrige testene var det større avstand mellom vanntåkedysen og brannbasis, og i noen grad var det også hindringer i mellom. Denne formelen er utviklet med bakgrunn i medium skala eksperimenter med en vanntåke av twin-fluid type, og er gyldig for disse betingelsene. Den har imidlertid vist seg å ha en viss gyldighet også for andre vanntåkesystemer. I den lavere del av temperaturområdet er det imidlertid en annen mekanisme som overtar når det gjelder slokkegrense. I figur 1 er dette illustrert med at det er en vertikal linje ved 35 ºC. Den viser at det ikke er mulig å slokke en brann som ikke treffes direkte med en vannspray dersom temperaturen blir for lav i den luften som trekkes inn i flammene. Det er sannsynligvis en effekt av at metningstrykket for vanndamp i luft blir så lavt at vanndamp ikke bidrar vesentlig til slokkeeffekten ved lave lufttemperaturer. Teoretisk sett vil luft kunne inneholde 30 % vanndamp først når temperaturen overstiger ca 70 C. Dette henger sammen med det såkalte metningstrykket for vanndamp i luft. Ved 20 C er metningstrykket for vanndamp om lag 2 %. Dersom en skal kunne tilføre vann til forbrenningssonen ved denne temperaturen må en altså tilføre vann i dråpeform.

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Kommunal og arbeidsdepartementet OPPDRAGSGIVERS REF. 846104.00 PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Kommunal og arbeidsdepartementet OPPDRAGSGIVERS REF. 846104.00 PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN. TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Energi Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefax: 73 59 10 44 Foretaksnr: NO 948 007 029

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

TITTEL FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

TITTEL FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF NBL as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 1 78 Telefaks: 73 59 1 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no Foretaksregisteret:

Detaljer

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen, Jan Hovden OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. Styringskomitéen PROSJEKTNR. 846103.

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen, Jan Hovden OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. Styringskomitéen PROSJEKTNR. 846103. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Energi Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefax: 73 59 10 44 Foretaksnr: NO 948 007 029

Detaljer

Konstant inert luft vs. inergen

Konstant inert luft vs. inergen Konstant inert luft vs. inergen Studieretning: K&HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. Haugesund ingeniørfag Av: Sandra Sofi Haveland Kandidatnr:13 Iselin Jacobsen Kandidatnr: 9 Miriam

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng Åpen Rapport Røykvarslere for bruk i bolig Kartlegging av forskningsfront Forfatter Christian Sesseng SINTEF NBL as Brannutvikling og slokking 01 1 1 Historikk DATO SBESKRIVELSE 1 01 11 30 Første versjon.

Detaljer

FORFATTER(E) Bodil Aamnes Mostue OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Bodil Aamnes Mostue OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Brannkatastrofen i Gøteborg 29. oktober 1998. Muligheter for en tilsvarende brann i Norge. Postadresse: 7034 Trondheim

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Rømning av eldre mennesker i private boliger

Rømning av eldre mennesker i private boliger Rømning av eldre mennesker i private boliger Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord / Haugesund. Avdeling Haugesund ingeniørfag Studieretning brann Våren 2011 Mildrid Arianson Kandidatnummer 68 Hilde

Detaljer

Rapport. Rapport. Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse

Rapport. Rapport. Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Rapport Rapport Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Innhold Forord........................................................................................

Detaljer

Temahefte Brannalarmanlegg

Temahefte Brannalarmanlegg Temahefte Brannalarmanlegg Carsten S. Due Hvordan de fungerer Hvordan velge riktig detektor Hvordan unngå blindalarmer Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med Honeywell

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER...

OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER...4 1 INNLEDNING...8 1.1 Bakgrunn...8 1.2 Målsetting...9 1.3 Rapportens innhold...9 2 STATISTIKK...10 2.1 Utviklingstendensen til elektriske branner i

Detaljer

Boligsprinkling i en eldre murgård

Boligsprinkling i en eldre murgård Vidar Stenstad og Christian Ebbesen Boligsprinkling i en eldre murgård Evaluering av pilotprosjekt 373 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Vidar Stenstad og Christian Ebbesen

Detaljer

Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet

Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet Røykvarslere i norske hjem: status og funksjon Kai Arne Jenssen UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MASTEROPPGAVE 30 STUDIEPOENG

Detaljer

produksjon av bulksprengstoff

produksjon av bulksprengstoff RAPPORT Eksplosjonsulykke ved mobil produksjon av bulksprengstoff Rapport fra prosjektgruppen i DSB som har gjennomgått eksplosjonsulykken i Drevja den 17.12.2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen

Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. for ingeniørfag Studieretning : Brannsikkerhet/HMS Av : Granli, Arild Striby, Gjertrud

Detaljer

EFFEKT AV SPRINKLERANLEGG I SCOTTSDALE VURDERINGER RUNDT BRUK AV SPRINKLERANLEGG SOM BRANNSIKRINGSTILTAK I NORGE

EFFEKT AV SPRINKLERANLEGG I SCOTTSDALE VURDERINGER RUNDT BRUK AV SPRINKLERANLEGG SOM BRANNSIKRINGSTILTAK I NORGE : VURDERINGER RUNDT BRUK AV SPRINKLERANLEGG SOM BRANNSIKRINGSTILTAK I NORGE FORORD Som følge av at NBLF innvilget våre søknader om reisestipend, ble det i september 2005 gjennomført et studie av erfaringer

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl

Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl Smarthus Hi 2006 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Hovedprosjekt

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HOVEDPROSJEKT. Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklagshøyde

HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HOVEDPROSJEKT. Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklagshøyde HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HOVEDPROSJEKT Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklagshøyde Nichlas Lyche Kandidatnummer: 11 Ruben Dobler Strand Kandidatnummer: 19 08.05.2015 Studentenes navn: Linje

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Testing av slokkemidler mot brann i vegetabilsk olje Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks:

Detaljer