KASSERER KURS 1 Lærerveiledning med regnskapsoppgaver - Kassererkurs, april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KASSERER KURS 1 Lærerveiledning med regnskapsoppgaver - Kassererkurs, april 2014"

Transkript

1 KASSERER KURS 1

2 Målsetting Målsettingen med kassererkurset er å sette kassererne i stand til å utføre sitt verv på best mulig måte. Det er viktig at lover og forskrifter følges slik at Fagforbundets omdømme ivaretas. Deltakerne skal i etterkant av kurset være trygg på at de kan utføre kasserervervet i henhold til gjeldende lovverk. Materiell Lærerveiledning Lysark Arbeidshefte Praktisk Kopier opp arbeidsheftet, det som er ulikt fra lærerveiledningen er at det ikke er svar på arbeidsoppgavene i arbeidsheftet. Ha med papir og penn FORSLAG TIL KJØREPLAN: Vedtektene Bilagsbehandling Regnskapsføring Klubbregnskap (nytt av året) Føring av regnskap Det ulikt hvor mye tid som brukes til kurset, men de fleste bruker 3 dager. 2

3 Lederens ansvar og plikter vedrørende fagforeningens økonomi: Lederen har jf. Vedtektenes : Den daglige ledelsen. Det overordnede økonomiansvaret. Lederen må: Ha kjennskap til fagforeningens økonomi. Lederen skal: Anvise på originalbilagene, en annen fra styret attesterer. Påse at kasserer og revisor utfører sine oppgaver i henhold til Fagforbundets vedtekter. Påse at inventarliste føres regelmessig. Påse at resultat, balanse og oversikt over bankkonti fremlegges på styremøtet. Ved årsregnskap skal disse oversiktene være underskrevet av revisorer og kasserer. Lederen er: Ansvarlig i henhold til lover og forskrifter innen skatteloven Dato: sign. revisor sign. revisor Referert dato: sign. leder 3

4 Kassererens ansvar og plikter jf. vedtektenes : Ha det praktiske ansvaret for fagforeningens økonomi. Se til at fagforeningen får de inntekter de skal ha, (kontingent, renter, utbytte, refusjon med mer.) Påse at fagforeningens utgifter er i samsvar med fagforeningens budsjett og vedtak. Føre fagforeningens regnskaper. Sørge for at bokføring skjer på grunnlag av en tilfredsstillende bilagsdokumentasjon (originalbilag) Se til at fagforeningen er à jour med fordringer og forpliktelser. Sørge for en betryggende oppbevaring av regnskapsbøker/program og øvrig regnskapsmateriell. Påse at regnskapsmateriell som har med skatt å gjøre oppbevares i 10 ti år. Det vil komme nye regler, men skattedirektoratet har ikke ferdigbehandlet saken. Revisors ansvar og plikter jf. vedtektenes : Bekrefte riktigheten av de regnskap som blir forelagt medlemmene jr. Vedtektenes Se til at regnskapet er slik utformet, og tilstrekkelig spesifisert, at det gir medlemmene korrekt informasjon om den økonomiske virksomheten i regnskapsperioden, og den økonomiske stillingen ved regnskapsperiodens slutt. Påse at all økonomisk virksomhet blir registrert, og at dette skjer på grunnlag av tilfredsstillende bilag (originalbilag). Påse at den økonomiske virksomheten skjer innenfor de rammer som trekkes opp av lover, vedtekter, instruks for revisjonsarbeid i fagforeningene og vedtak. Påse at fagforeningens verdier er sikret på en forsvarlig måte, blant annet ved at det skal kreves to underskrifter for å kunne disponere disse. 4

5 Påse at kassereren og lederen utviser den nødvendige aktsomhet og at de utfører sine plikter når det gjelder det økonomiske området på en forsvarlig måte. Påse at fagforeningen oppfyller sine forpliktelser overfor det offentlige når det gjelder innberetning, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, herunder korrekt registrering i Brønnøysundregisteret. Påse at det er god orden i fagforeningens regnskapsbøker/program og regnskapsmateriell for øvrig, og at dette oppbevares på en betryggende måte i 10 ti år. Det vil komme nye regler, men skattedirektoratet har ikke ferdigbehandlet saken. Se vedlegg 3: Instruks for revisjonsarbeidet. Registrering som arbeidsgiver: Hvis ikke dette er gjort tidligere så må følgende gjøres: Logg inn via linken til Altinn. For Brønnøysund så klikker du på samordnet registermelding. Velg registrering av ny enhet/foretak og deretter samordnet registermelding. Fagforeningen registreres som forening/lag/innretning. Som vedlegg må det innsendes vedtekter, utskrift fra årsmøteprotokollen og registreringen av styret må være i henhold til denne. For vedtekter kan det opplyses i eget brev at foreningen følger vedtektene til Fagforbundet, organisasjonsnummer , så slipper man å sende inn disse. Nettsiden til Brønnøysundregisteret er på dette punktet nokså selvforklarende. Betalingsblanketter, lønns- og trekkoppgaver, arbeidsgiverhefte del 1, 2 og 3 og kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver finner du i linken til Brønnøysundregistreret. 5

6 Skatt på naturalytelser og honorar: Eventuelle godtgjøringer, honorarer og naturalytelser (telefon, avis med mer) vedtas på årsmøtet. Alle godtgjøringer/honorarer og andre naturalytelser innberettes til skattemyndighetene i henhold til gjeldende regler. Fri elektronisk kommunikasjonstjeneste (EKOM): Telefon, mobil og bredbånd (hjemmekontor) Arbeidstakere som helt eller delvis får dekket elektroniske kommunikasjonstjenester av arbeidsgiver. Og som har tilgang til privat bruk av disse utenfor son ordinære arbeidssituasjon, fordelsbeskattes for en sjablonmessig fordel. Sjablonbeløpet er på kr. 4392,- per år, uavhengig av antall tjenester som dekkes. Beløpet gjelder både fordel i form av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse. Det er et krav at arbeidstakere har tjenestelig behov for at skatteplikten skal begrenses til kr. 4392,-. Dersom det dekkes EKOM tjenester, som arbeidstaker ikke behov for skal hele beløpet som dekkes skattlegges. EKOM som naturalytelse: De som mottar utgiftsgodtgjørelse, vil likevel ikke bli beskattet for høyere beløp enn det arbeidsgiver dekker. Med utgiftsgodtgjørelse her menes refusjon etter bilag. Arbeidsgiver må trekke skatt av det beløpet som faktisk refunderes, men begrenset til kr per år. Det betyr at man kan oppnå full innberetning før årsslutt. Det betyr også at om man har refusjon kan skatteplikten bli lavere enn kr. 4392,-. Kombinasjon av naturalytelse og utgiftsreduksjon: Det forekommer ofte at en arbeidstaker har en kombinasjon av naturalytelser og refusjon av EKOM tjenester. For eksempel mobiltelefon som naturalytelse og refusjon etter bilag for bredbånd. I slike tilfeller trekkes skatt hver måned av kr. 366,- for mobiltelefonen. De månedene arbeidsgiver refunderer bredbåndet så skal dette også inngå i trekk- og avgiftsgrunnlaget. 6

7 Likevel skal det totale skattepliktige beløpet ikke overstige kr 4392,- på årsbasis. Når dekningen til sammen når grensen på kr. 4392,- på årsbasis, må arbeidsgiver stoppe skattetrekket og avgiftsberegningen. I slike tilfeller vil man med andre ord kunne oppnå full beskatning før året er omme. Flere arbeidsgivere: Sjablonbeløpet på kr. 4392,- gjelder totalt på årsbasis. I tilfeller hvor arbeidstaker får dekket elektronisk kommunikasjon fra flere arbeidsgivere må hver arbeidsgiver forholde seg til grensebeløpet. Det blir foretatt en avregning på selvangivelsen, slik at total skatteplikt for året likevel ikke overstiger kr. 4392,-. Tilleggstjenester og fellesfakturerte varer og tjenester (innholdstjenester). Det er skattefritt bunnbeløp på kr. 1000,- som gjelder for tilleggstjenester og fellesfakturerte varer og tjenester. Dersom du splitter private og yrkesrelaterte innholdstjenester er det inne noe i veien for at fribeløpet i son helhet benyttes til innholdstjenester. Private innholdstjenester ut over kr. 1000,- er skattepliktig og skal innberettes i kode 112 A ved naturalytelse, eller kode 111 A ved refusjon. Yrkesrelaterte innholdstjenester er ikke skattepliktig og skal ikke innberettes. Med tilleggstjenester menes tjenester som inngår i abonnementer. Dette kan typisk være tjenester som Spotify og Wimp og lignende. Fellesfakturerte tjenester kan for eksempel være nummeropplysning, parkering, piggdekkgebyr, kjøp fra automater, givertelefoner, teletorgtjenester, applikasjoner og lignende. Lønnsinnberetning: Fordel av EKOM tjenester skal innberettes i lønns- og trekkode. Honorar: Fagforbundet er en skattefri organisasjon og har derfor begrenset skatteplikt. Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven 2 32 (1), er fritatt for plikten til å sende inn lønnsoppgave når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr. 6000,-. Når slike utbetalinger ikke er 7

8 virksomhetsinntekt vil beløp på kr. 6000,- eller mindre være skattefritt. Overskrides beløpsgrensen skal hele beløpet lønnsinnberettes og blir skattepliktig i sin helhet. Utover denne bestemmelsen er honorar innberetningspliktig, trekkpliktig, avgiftspliktig og skattepliktig. Honorar innberettes i kode 111 A. Avgiftspliktig betyr at man må betale arbeidsgiveravgift av alle utbetalte honorarer. Innberetning og oppgjør for skattetrekk og arbeidsgiveravgift: Innbetalingsfrist og innleveringsfrist for skattetrekk og arbeidsgiveravgift: 15. januar 15. mars 15. mai 15. juli 15. september 15. november UTEN LØPEDAGER! Husk lønns- og trekkoppgaver: Innen 20. januar! Elektronisk 31. januar. A-ordningen trer i kraft fra Oppbevaring av skattetrekkmidler (jf. Skattebetalingsloven 11 nr. 4): Egen bankkonto skal benyttes til trukne skattebeløp. Kontoen skal identifiseres som skattetrekkonto når den opprettes. Innbetaling til denne kontoen må foretas senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Man kan også innbetale skattetrekket til skatteoppkreveren samme dag som honoraret utbetales. Særskilte regler for skattefrie selskap, foreninger og institusjoner: Minstegrensene for forskuddstrekk per oppgjørsperiode er normalt: Kr. 200 for trekkbeløp Kr for trekkpliktige ytelser * Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke 8

9 overstiger kr. 6000,- **. Det er fritak for plikten til å sende inn lønnsoppgave i disse tilfellene. Overskrides grensen skal hele beløpet lønnsinnberettes. *) jf. forskrift av nr 9866 **) jf. forskrift av nr og Lignings-ABC 2013/2014 Link til: Lignings-ABC 2013/2014 om skattefrie selskap. Fagforbundets fagforeninger er definert som skattefrie selskap, foreninger og institusjoner. Men de regnes ikke som veldedige og allmennyttige organisasjoner *, og dermed gjelder ikke de særlige beløpsgrensene for plikten til å svare arbeidsgiveravgift. Det vil si at arbeidsgiveravgift skal beregnes og betales av alle lønnsutbetalinger/utbetalte honorarer. Trekkfrie utgiftsgodtgjøringer inntil kr 10000,- per år er fritatt for innberetning. Dokumentasjonskravene må følges, hvis ikke blir utbetalingene ansett som lønnsutbetalinger. Eksempel på slike godtgjørelser er: Mobiltelefon uten regning,godtgjøring for kjøring i tillegg til kilometergodtgjøring. (jf. forskrift av nr og forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjøringer av , vedlegg nr. 2 og lignings-abc 2013/2014 Forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser. Forskriften finnes alltid oppdatert på følgende adresse: 9

10 Reiseregninger: Ved innlevering av reiseregninger må følgende opplysninger være utfylt: Navn, adresse Personnummer Underskrift Dato for avreise og hjemkomst for hver reise Framstilling av reiseruten, årsak til eventuelle omkjøringer Totalt kjørt distanse Utskriftsbilag må dokumenteres med originalbilag tur/retur, eksempel er taxi og parkering. For de som ikke leverer reiseregning må det føres kjørebok. Ved beregning av diett må reiseregningen i tillegg inneholde følgende opplysninger: Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst Navn og adresse på overnattingssted Navn på passasjer Dersom reiseregningen ikke oppfyller legitimasjonskravene må utbetalingene behandles som lønn. 10

11 Ansvarsoverdragelse Fra og med.../...overtar Dato mnd navn på ny kasserer ansvaret for kassererfunksjonen i. Navn på fagforeningen/ fylket etter tidligere kasserer. navn på tidligere kasserer En kasse-, bankkonto-kontroll foretatt samme dag, viser følgende beholdning: Kasse: Bank : kr. kr... Følgende endringer har funnet sted i fagforeningens balanse siden det angitte De undertegnede kjenner ikke til at det er oppstått forpliktelser for fagforeningen utover det som framgår av årsregnskapets balanse. Dato:../.. Fratredende kasserer Tiltredende kasserer revisor leder revisor 11

12 Revisjonsberetning Til årsmøte i:.. Revisjonsberetning for.. /. Undertegnede revisorer har revidert fagforeningens regnskap for.. (årstall) i samsvar med fagforeningens vedtekter og gitte retningslinjer. Revisjonen har foregått kontinuerlig og det foreligger godkjente bilag. Utbetalinger har bakgrunn i fullmakter og vedtak. Det er påsett at de verdier som er oppført i balanse virkelig er tilstede, og at renter og utbytte er inntektsført i den grad de har gitt avkastning. Det er god orden i fagforeningens bilag og regnskaper. Regnskapet for..viser overskudd/underskudd på kr. som øker/reduserer fagforeningens samlede kapital til kr. Revisorene mener at det framlagte regnskap er tilstrekkelig spesifisert til at det sammen med styrets beretning gir riktig uttrykk for fagforeningens økonomiske aktiviteter i., og den økonomiske stilling pr Revisorene kjenner ikke til at fagforeningen har andre aktiva eller forpliktelser enn de som framgår av balansen. Revisorene innstiller at det framlagte regnskap for godkjennes. Dato: /. Revisor Revisor 12

13 KASSADAGBOK RESULTAT REGNSKAP BALANSE RESULTAT AV VIRKSOMHETEN DEN ØKONOMISKE STILLINGEN, VERDIER OG GJELD 13

14 Årsregnskapet Resultatregnskapet Oversikt over inntekter og utgifter (gjennom året) Balanseregnskapet Eiendeler, gjeld og egenkapital Vedlegg: Legg ved inventarfortegnelse, revisjonsberetning. Overskudd - underskudd Overskudd Overskuddet på resultatregnskapet overføres til neste års regnskap (man øker egenkapitalen). Hvordan dekke underskudd? Underskudd på resultatregnskapet dekkes av egenkapitalen. Legges fram på årsmøtet Etter årsmøtet skal årsregnskapet signeres av leder og kasserer og oversendes fylkeskretsen. Revisor legger fram egen beretning til årsmøtet. 14

15 Resultatregnskap Inntekter: Årets Årets Fjorårets regnskap budsjett regnskap Kontingent Renter Sum inntekter Utgifter: Årets Årets Fjorårets regnskap budsjett regnskap Honorar Møteutgifter Kontorutgifter Arbeidsgiveravgift Kontingenter Bevilgninger Inventar/utstyr Kurs/konf./studieutgifter Diverse utgifter Sum utgifter Resultat Overskudd / underskudd 15

16 Balanse Eiendeler: (aktiva) Kasse / kontanter Bank (inkl. fond) Debitorer (tilgodehavende)... Sum eiendeler Gjeld / egenkapital: (passiva) Lån Skyldig kontingent.. Skyldig skatt. Fond. Egenkapital pr Resultat Egenkapital pr Sum eiendeler Inventarfortegnelse i fagforening.. Avd. nr:.. Dato for kjøpet: Bilagsnr i regnskapet: Navn på inventaret: Kjøpesum: Inventarets plassering: Attestert av 2 personer Avskrevet (dato og signatur) 16

17 Regnskapet skal vise Den økonomiske stillingen Resultatet av virksomheten Dette gjør vi ved å vise størrelsen av: Eiendeler, gjeld Utgifter / og egenkapital inntekter Dette viser vi på konto for: Balanse Resultat Eiendel Gjeld Utgifter Inntekter Egenkapital (aktiva) (passiva) 17

18 Krav til regnskapsbilag Regnskapsbilag (alltid orginalbilag) Til: Fra: Kvittert Datert adressat avsender Utregnet endelig beløp 18

19 Før bokføring Regnskapsbilag Kontroll- Stemples Attestert Anvist summert Påført bilagsnr. Bilag nr: Debet: Kredit: 19

20 Regnskapsbilagene skal: Oppbevares i ringpermer Føres i kronologisk rekkefølge Små bilag stiftes på større ark. Ikke bruk binders som faller av Alle posteringer og summeringer skal foretas med kulepenn. Radering i regnskapsbøkene må ikke forekomme. D Kasse K Ikke slik: 1 000, ,- Kasse D K Men slik: 1 000, ,- 20

21 En grunnregel for all dobbel bokføring, er at vi fører samme sum i debet og kredit. Dette gir oss følgende regler: 1. Når vi har ført én sum til debet over betalingskonto, må vi føre tilsvarende sum til kredit på den konto som skal godskrives. 2. Når vi har ført én sum til kredit over betalingskonto, må vi føre tilsvarende sum til debet på den konto som skal belastes. Debiteringer Krediteringer 21

22 Posteringsregler for utgifter og inntekter Utgifter: Alle utgifter føres til debet på utgiftskontoen, og til kredit på betalingskonto. Eksempel: Vi betaler husleie med kr ,- over bank D Bank K D Husleie K 5 000, ,- Inntekter: Alle inntekter føres til kredit på inntektskontoen, og til debet på bank/postkontoen. Eksempel: Vi mottar kr ,- over bank i kontingent fra kommunen. D Bank K D Kontingent K 1 000, ,- 22

23 Tverrsumkontroll Regel: Alle nedførte summer i kassajournalen skal være like til debet og kredit. Tverrsumkontroll foretar vi alltid når en side er fullskrevet og summen skal overføres til ny side, og når vi avslutter kassajournalen. Eksempel på kontrollsummering: D Kasse K D Bank K D Møter K 1) 1 500,- 5) 1 000,-.. 2) 3 000,- 3) 1 000,- 6) 2 500,- D Kontingent K D Bevilgning K D Tilskudd K 4) 2 500,- 7) 3 000,- 8) 1 500,- Kontrollsummering / Tverrsumkontroll: Debet Kredit Kasse 1 500,- 1) Kasse 1 000,- 5) Bank 3 000,- 2) Bank 2 500,- 6) Møter 1 000,- 3) Møter 3 000,- 7) Bevilgning 2 500,- 4) Bevilgning 1 500,- 8) 8 000, ,- 23

24 Kasse, bank kontroll den / 20.. Kasse: Beholdning pr ifølge balanse Bevegelse i perioden, Uposterte bilag, antall Beholdning pr. dato Dekning: Forskudd, dato Utlegg Sjekker og giroer Kontanter Differanse: Postgiro: Saldo pr ifølge balanse Bevegelse i perioden Uposterte bilag, antall Saldo pr. dato Utdrag nr.: datert: / - 20 Diff.: Bank: Saldo pr ifølge balanse Bevegelse i perioden Uposterte bilag, antall. Saldo pr. dato Dekning: Kontonr.. kr. Kontonr... Kontonr.... kr.. Saldoene er kontrollert i dag Oslo, / diff. kr.. Revisor Revisor 24

25 Eksempel på reell kontingent og premie til Kollektive forsikringer og OUO. Regulær lønn kr ,- Kontingent 1.45 % kr. 290,00 Av dette overføres til fagforeningen 0,3 % kr. 60,00 til forbundet 1,15 % kr. 230,00 Kollektiv Hjemforsikring kr. 69,00 OUO-kontingent kr. 21,00 Stønadskassen kr. 19,00 Gruppelivsforsikring kr. 306,00 25

26 Regnskapsoppgaver Regnskapsoppgave nr. 1: Denne øvelsen går ut på å føre regnskapet for Fagforbundet Lilleby for 1. kvartal. Nærmere spesifisert innebærer dette: Åpne regnskapet i ny regning Føre posteringene Avslutte regnskapet Sette opp resultatregnskap og balanse Vanligvis avsluttes ikke regnskapet før etter Ettersom vi har begrenset tid, avslutter vi regnskapet etter posteringene den 31. mars i oppgaven. Nedenfor følger diverse opplysninger i tillegg til posteringene som vi skal bruke ved løsning. I Fane 2 (medlemsregisteret) finner vi antall medlemmer: Vi finner at det er 234 medlemmer totalt, av disse er 24 medlemmer pensjonister/uføre. I følge årsregnskapet, var balansen pr : Regnskap 20 Regnskap 20. Eiendeler: Kontanter kr ,00 Bankinnskudd ,00 Sum eiendeler kr ,00 Egenkapital: Egenkapital kr ,00 Sum gjeld og egenkapital kr ,00 26

27 I kassajournalen opprettes følgende konti: Kasse, bank, skattetrekk, kontingentinntekt, lønn/honorar, pensjonistgruppa, møteutgifter, kontorutgifter (porto m.m.), kontingent andre, blomster/gaver, arbeidsgiveravgift, andre kostnader/utgifter. (I oppgavene føres renter Fane2, Nei til atomvåpen, reklameartikler og renter bank under andre kostnader) I løpet av 1. kvartal er det foretatt følgende posteringer: 05. januar: Bevertning til styremøte 4. januar, kr. 58,-, betales kontant. 09. januar: Betal over bank kontingentoppgjør til Norsk Folkehjelp for foregående år med kr ,-. (Kontingenten er kr. 65,- pr. medlem, 234 medlemmer.) 13. januar: Sendt kondolanseblomster for kr. 120,-. Beløpet er betalt over bank. 20. januar: Kontingent til LOs lokalorganisasjon kr 0,60 pr medlem pr mnd gireres over bank med kr. 378, januar: Ifølge årsmøtevedtak er det bevilget kr ,- i honorar til kassereren. Det skal trekkes 50 % skatt. Restbeløpet utbetales via bank. NB! Skattetrekk skal oppbevares på egen konto (bank II), hvis ikke beløpet overføres til skatteoppkreveren (kemneren) fortløpende, samtidig som honoraret utbetales. (HUSK at også arbeidsgiveravgift skal betales når man utbetaler honorar, også for honorarbeløp uten skatteplikt) 26. januar: Betal over bank ifølge årsmøtevedtak kr ,- til Nei til atomvåpen. 27. januar: Fordeling for november er kjørt i Fane 2. Kvittering fra bank viser at kr ,00 er godskrevet bankkonto fra forbundet sentralt. Fordelingsliste fra Fane 2 viser følgende: Sum til fordeling: ,00 Forbundets andel: ,00 Avdelingens andel: 8.974,00 Renter til avdelingen: 718,00 Sum for avdelingen for denne fordeling:

28 01. februar: Ifølge faktura har vi kjøpt diverse kontorartikler for kr. 210,-. Beløpet betales over bank. 03. februar: Kjøpt frimerker for kr. 85,-. Er betalt kontant. 06. februar: Overført kr ,- fra bank til kasse.(uttak) 08. februar: Diverse bevertning til årsmøte betales kontant med kr ,- til kantinen. 10. februar: Betal over bank til forbundet kr. 400,- for reklameartikler. 13. februar: Kjøpt diverse kontorartikler for kr. 180,-. Er betalt kontant. 17. februar: Bevertning pensjonistfest med kr ,-, betales bank. 25. februar: Fordeling for desember er kjørt i Fane2. Kvittering bank viser at kr ,64 er godskrevet bankkonto fra forbundet sentralt. Fordelingsliste fra Fane2 viser følgende: Sum til fordeling: ,50 Forbundets andel: ,50 Avdelingens andel: 9.325,00 Renter til avdelingen: 633,64 Sum for avdelingen for denne fordeling: 9.958, mars: Sendt blomster til sekretæren for kr. 85,- i anledning 50 års dagen. Beløpet er betalt kontant. 07. mars: Betalt kr. 200,- kontant i forbindelse med utgifter til pensjonistfesten. Betalt kr. 150,- over bank som betaling for årskalendere. 15. mars: Betalt lokalleie for pensjonistfesten, kr. 500,- over bank. 15. mars: Betal over bank til kommunekassereren, skyldig skatt kr ,-. (fra bank II) 15. mars: Betal over bank til kommunekassereren, skyldig arbeidsgiveravgift (14,1 % - i Oslo), kr ,-. (NB! Sjekk prosentsatsen i skjemaet fra Kommunekassereren der arbeidsgiveravgiftsonene står) 24. mars: Betalt for bevertning til styremøtene 02.februar og 01.mars med kr. 138,- over bank. 28

29 26. mars: Fordeling for januar er kjørt i Fane 2. Kvittering fra bank viser at kr ,00 er godskrevet bankkonto fra forbundet sentralt. Fordelingsliste fra Fane2 viser følgende: Sum til fordeling: ,00 Forbundets andel: ,50 Avdelingens andel: 9.018,00 Renter til avdelingen: 742,00 Sum for avdelingen for denne fordeling: mars: Ifølge bilag fra banken er fagforeningen godskrevet renter med kr ,65 for 1. kvartal. Kassadagbok avsluttes. Sett opp resultatregnskap og balanse. Svar på oppgave nr. 1 Bilag 2: (oppgave nr. 1) Kontingent uvilkårlig organisasjonen forrige år 234 x 65,- = ,- Totalt antall medlemmer. Bilag 4: (oppgave nr. 1) Kontingent LOs lokalorganisasjon 1. kvartal (210 x 0,60) x 3 = 378,- Kun aktive medlemmer. NB! Kontingent til LOs lokalorganisasjon er forskjellig fra distrikt til distrikt. 29

30 Bilag 7: (oppgave nr. 1) Utbetalt honorar Bank Honorar Skattetrekk 23/ , , ,- Bilag 20; (oppgave nr. 1) Betalt skyldig skatt Bank Skattetrekk 15/ , ,- Bilag 21; (oppgave nr. 1) Betalt skyldig arbeidsgiveravgift Bank Arbeidsgiveravgift 15/ , ,- 30

31 Tverrsumkontroll Kontonavn: Debet Kredit Kasse kr ,00 kr ,00 Bank , ,00 Skattetrekk 3.750, ,00 Kontingentinntekt 0, ,00 Lønn/Honorarer 7.500,00 0,00 Pensjonistgruppa 2.400,00 0,00 Møteutgifter 2.072,00 0,00 Kontorutgifter 625,00 0,00 Kontingent andre ,00 0,00 Blomster/gaver 205,00 0,00 Arbeidsgiveravgift 1.275,00 0,00 Andre kostnader/utgifter 1.600, ,29 kr ,29 kr ,29 Avstemming i beholdningskonti Kasse Bank D K D K Tverrsum 2.000, , , ,00 Beholdning 1/ , ,00 Balanse 31/3 766, , , , Beholdning ¼ 766, ,29 31

32 Andre kostnader: D K 1.600,- Spesifikasjon: Bevilgning Nei til atomvåpen 1.200,- Reklameartikler 400,- Sum 1.600,- 0,- Resultatregnskap Inntekter: Kvartalets Årets Forrige Regnskap budsjett Kvartals regnskap Kontingentinntekt ,00 Renter (Fane2 + bank) 3.560,29 Sum inntekter ,29 Utgifter: Årets Årets Fjorårets regnskap regnskap regnskap Honorar 7.500,00 Pensjonistgruppa 2.400,00 Møteutgifter 2.072,00 Kontorutgifter 625,00 Kontingent andre org ,00 Blomster/gaver 205,00 Arbeidsgiveravgift 1.275,00 Bevilgning nei til atomvåpen 1.200,00 Reklameartikler 400,00 Sum utgifter ,00 Resultat (Overskudd / underskudd) - 387,71 32

33 Balanse Eiendeler: (aktiva) Regnskap 20 Kasse 766,00 Bankinnskudd ,29 Sum eiendeler ,29 Gjeld / egenkapital: (passiva) Egenkapital pr ,00 Resultat - 387,71 Egenkapital pr ,29 Sum gjeld og egenkapital ,29 den..31../ Leder Kasserer 33

34 Regnskapsoppgave nr. 2: Fagforeningen åpner sitt regnskap pr på grunnlag av følgende balanse pr : Eiendeler: (aktiva) Regnskap 20 Kontanter 766,00 Bankinnskudd ,29 Sum eiendeler ,29 Gjeld / egenkapital: (passiva) Egenkapital pr ,00 Resultat - 387,71 Egenkapital pr ,29 Sum gjeld og egenkapital ,29 I Fane 2 finner vi antall medlemmer: Vi finner at det er 235 medlemmer totalt, av disse er 23 medlemmer pensjonister/uføre. I kassajournalen opprettes følgende konti: Kasse, bank, skattetrekk, kontingentinntekt, lønn/honorar, pensjonistgruppa, møteutgifter, kontorutgifter (porto m.m.), kontingent andre, blomster/gaver, arbeidsgiveravgift, andre kostnader/utgifter. (I oppgavene føres renter Fane2, 1. mai fest, Dagsavisen 1.mai hilsen, vervebrosjyrer, vervetilskudd og renter bank under andre kostnader) 34

35 I løpet av 2. kvartal er det foretatt følgende posteringer: 06. april: Lederen har fylt 50 år, og i den anledning har fagforeningen sendt blomster for kr. 200,-. Beløpet er betalt via bank. 10. april: I følge årsmøtevedtak, er det bevilget kr ,- i honorarer til sekretæren. I følge sekretæren skal det trekkes 40 % i skatt. Beløpet utbetales via bank. (NB! Det er kun skatten som innberettes på lønnsog trekkoppgaven, på grunn av at honoraret ikke overstiger kr ,-). (Husk innbetaling av arbeidsgiveravgift.) 12. april: Kjøpt frimerker kontant for kr. 80, april: Bevertning på agitasjons- og vervingsmøte med nytilsatte, kr. 450,- Betales via bank til kantinen. 26. april: Fordeling for februar er kjørt i Fane2. Kvittering fra bank viser at kr ,00 er godskrevet bankkonto fra forbundet sentralt. Fordelingsliste fra Fane2 viser følgende: Sum til fordeling: ,00 Forbundets andel: ,00 Avdelingens andel: 9.025,00 Renter til avdelingen: 722,00 Sum for avdelingen for denne fordeling: april: Kjøpt kontorrekvisita for kr. 150,-. Beløpet er betalt via bank. 30. april: Overføres fra bank til kasse, kr ,-. (uttak) 02. mai: Sendt kondolanseblomster for kr. 150,-. Beløpet er betalt kontant. 02. mai: Betalt for 1. mai fest for medlemmene, kr. 870,- kontant. 04. mai: Kjøpt rekvisita til kopieringsmaskinen for kr ,-. Beløpet er betalt via bank. 16. mai: Betalt over bank kr. 400,- til Dagsavisen for 1. mai hilsen i bladet. 15. mai: Betalt over bank til kommunekassereren, skyldig skatt kr. 400, mai: Gireres over bank til kommunekassereren, skyldig arbeidsgiveravgift (14,1 %), kr. 170,-. (NB! Sjekk prosentsatsen i skjemaet fra Kommunekassereren der arbeidsgiveravgiftsonene står). 29. mai: Fordeling for mars er kjørt i Fane2. Kvittering fra bank viser at 35

36 kr ,00 er godskrevet bankkonto fra forbundet sentralt. Fordelingsliste fra Fane2 viser følgende: Sum til fordeling: ,00 Forbundets andel: ,00 Avdelingens andel: 9.020,00 Renter til avdelingen: 721,00 Sum for avdelingen for denne fordeling: mai: Det er innbetalt kontant privatbruk av frimerker. kr 30, juni: Betalt bevertning til styremøte 01. juni, kr. 175,-, kontant. 05. juni: Kjøpt konvolutter for kr. 550,-. Beløpet er betalt over bank. 06. juni: I følge årsmøtevedtak skal lederen ha kr ,- i honorar. Det skal beregnes 50 % skatt. Restbeløpet utbetales via bank. 10. juni: Kjøpt frimerker for kr. 250,- kontant. 15. juni: Betalt serviceavtale på kopieringsmaskinen via bank med kr. 650, juni: I følge faktura fra trykkeriet, koster trykking av vervebrosjyrer i alt kr. 880,-. Beløpet betalt via bank. 18. juni: Betalt over bank, kontingent til LOs lokalorg, for 2. kvartal. Kontingenten utgjør kr. 0,60 pr. aktivt medlem pr mnd. 18. juni: Kjøpt diverse kontorrekvisita kontant for kr. 75, juni: I følge vedtak i fylkesorganisasjonen, har vi fått tilskudd til verving i alt kr ,-. Beløpet er godskrevet vår bankkonto. 27. juni: Betalt for bevertning til fagforeningens sommermøte i alt kr. 694,- via bank. 27. juni: Betalt abonnement til diverse tidsskrifter i alt kr. 575,- via bankgiro. 28. juni: Sendt kondolanseblomster for kr. 170,-. Beløpet er betalt via bank. 29. juni: Fordeling for april er kjørt i Fane2. Kvittering fra bank viser at kr ,00 er godskrevet bankkonto fra forbundet sentralt. Fordelingsliste fra Fane2 viser følgende: Sum til fordeling: ,00 Forbundets andel: ,00 Avdelingens andel: 9.042,00 36

37 Renter til avdelingen: 723,00 Sum for avdelingen for denne fordeling: juni: I følge bilag fra banken er fagforeningen godskrevet renter med kr ,50 for 2. kvartal. Kassadagbok avsluttes. Sett opp resultatregnskap og balanse. Svar på oppgave nr. 2 Bilag 26: (oppgave nr. 2) Utbetalt honorar Bank Honorar Skattetrekk 10/4 600, ,- 400,- Bilag 36: (oppgave nr. 2) Betalt skyldig skatt Bank Skattetrekk 15/5 400,- 400,- 37

38 Bilag 37: (oppgave nr. 2) Betalt skyldig arbeidsgiveravgift Bank Arbeidsgiveravgift 15/ ,- Bilag 42: (oppgave nr. 2) Utbetalt honorar Bank Honorar Skattetrekk 6/ , , ,- Bilag 46: (oppgave nr. 2) Kontingent LOs lokalorg. 2. kvartal (212 x 0,60) x 3 = 381,60 NB: Kun aktive medlemmer 38

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014 1 Innledning... 3 2 Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.)... 3 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12 Kassereropplæring Distriktssamling 2011 Hvorfor et godt regnskap? Rotary er basert på høye etiske normer Aktiviteten i klubben er avhengig ggav god økonomistyring og en sunn økonomi Vervet skal rullere

Detaljer

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Bernt Bigton organisasjonssekretær Agenda Økonomi og regnskap Utdanningsforbundets portal Utdanningsforbundets logo/ Designmanualen Tillitsvalgt-info

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53 Regnskap for DIS Buskerud 2004 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note nr. 2004 Kontingenter 1.1-31.12 1 29 700,00 Andre inntekter 5 300,00 Renteinntekter 1 898,56 Sum driftsinntekter 35 000,00 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode.

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode. OPPSTART AV REGNSKAP BEGREPSFORKLARINGER Man kan kort si at et regnskap er et systematisert oppsett av innbetalinger og utbetalinger, samt hvorfor man har fått innbetalingene, og hvorfor man har foretatt

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets forslag til retningslinjer for regnskap og revisjon Forslag til vedtak: retningslinjene vedtas Retningslinjer for regnskap

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 OTTO R!SANGER Dronningensgt 22 0154 OSLO otto@risanger.no www.risanger.no tlf 22 33 39 27 mob 90 74 62 36 MOBILSKATT SKATT 2006 - MARGINALSKATT A) En personinntekt

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011.

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Til årsmøtet i Tromsø klatreklubb UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Kontrollkomiteen har revidert og kontrollert årsregnskapet for Tromsø Klatreklubb i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR ROTARY KLUBBER. Innholdsfortegnelse

ØKONOMIHÅNDBOK FOR ROTARY KLUBBER. Innholdsfortegnelse ØKONOMIHÅNDBOK FOR ROTARY KLUBBER Innholdsfortegnelse 1. Formålet med Økonomihåndboken 2 2. Bakgrunnen 2 3. Ansvar 2 4. Retningslinjer i forhold til det offentlige 2 Skatteplikt 2 Merverdiavgift 3 Innberetningsplikt,

Detaljer

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB RESULTATREGNSKAP FOR 2014 (periode 01.01.-31.12.) Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Kontingenter hovedmedlem -330 750,00-350 000-19 250-342 125,00 Kontingenter husstandsmedlem

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Registreringsplikt Rapportering og betaling Lønnsoppgaveplikt Skattetrekk Arbeidsgiveravgift

Registreringsplikt Rapportering og betaling Lønnsoppgaveplikt Skattetrekk Arbeidsgiveravgift ARBEIDSGIVERE Arbeidsgivere med kontorkommune Kristiansund skal sende inn terminoppgave for forskuddstrekk og beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift samt betaling av dette til skatteoppkreveren i Kristiansund.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR SOT

ØKONOMIREGLEMENT FOR SOT ØKONOMIREGLEMENT FOR SOT Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 2.0 Ansvarsforhold... 1 3.0 Driftstøtte, økonomiske avtaler og lån... 1 4.0 Behandling av økonomiske saker... 2 5.0 Reisegodtgjørelse...

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Modul 6 - Gangen i et regnskap

Modul 6 - Gangen i et regnskap Modul 6 - Gangen i et regnskap Modulen gir deltakerne en innføring i hvordan gangen i et regnskap foregår. Det legges spesielt vekt på viktige ord og forklaringer på disse. I tillegg er det lagt opp til

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

ARBEIDSGIVARAVGIFT REISEREKNINGAR OG EKOM 2014 / 2015

ARBEIDSGIVARAVGIFT REISEREKNINGAR OG EKOM 2014 / 2015 ARBEIDSGIVARAVGIFT REISEREKNINGAR OG EKOM 2014 / 2015 ENDRINGAR 1. JULI 2014 Melding - SKD 4/14, 1. juli 2014 Endra sone inndeling, men påverkar ikkje S & Fj. Nye næringssektorar Utviding av fribeløpsordning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008 Regnskaps og revisjonsregler i Lillehammer Ro- og kajakklubb Utdrag av regler fastsatt av NiF angående føring av regnskap, revisjon av regnskap, revisors rapportering, kontoplan for klubben og eksempel

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR

ØKONOMIREGLEMENT FOR ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 06.11.2013 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering 1 Hva er regnskap? Redegjørelse for inntekter og kostnader Utfyllende og godkjent dokumentasjon

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring Økonomimanual Forord Denne økonomimanualen skal være ditt redskap og oppslagsverk for å kunne gjøre en god jobb som økonom for gruppa, eller for at du som styremedlem kan få godt innblikk i hvordan gruppas

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB ØKONOMIHÅNDBOK For Styret, Komiteer og Avdelinger Vedtatt av styret i NBSK 18.08.2011 Gjeldende fra 2011 1 Innhold 0 INNLEDNING... 5 0.1 Formålet med økonomihåndboka... 5 0.2 Målgruppe... 5 0.3 Oppbygging...

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Innhold INNLEDNING... 1 OM LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 1 NYTTIG Å

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Økonomirutiner for Sunde Idrettslag

Økonomirutiner for Sunde Idrettslag Økonomirutiner for Sunde Idrettslag Sunde Idrettslag Heiloveien 1 4049 HAFRSFJORD Organisasjonssnummer 982 275 709 Side 1 INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 2. Innledning om utbetaling... 3 3. Betaling fra idrettslagets

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR ROTARY DISTRIKTENE

ØKONOMIHÅNDBOK FOR ROTARY DISTRIKTENE ØKONOMIHÅNDBOK FOR ROTARY DISTRIKTENE Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. RETNINGSLINJER I FORHOLD TIL DET OFFENTLIGE 3 2.1 Registrering i enhetsregisteret 3 2.2 Skatteplikt 3 2.3 Merverdiavgift 3 2.4

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet Instruks for Økonomiansvarlig regnskapsenhet Melhus Fotball er en avdeling innen Melhus Idrettslag. De enkelte avdelingene særidrettene i Melhus idrettslag er økonomisk solidarisk med hverandre. Dette

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28 2008-03-31 1 (5) Versjon 1.5. Build 28 2008-03-31 2 (5) Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 3 1 Oppgradere til versjon 1.5, Build 28... 3 2 Nye regler for nattillegg fra 01.01.08... 3 3 Sette opp

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Bøler seniorsenter. Organisasjonsnummer: 974 162 911

ÅRSREGNSKAP. Bøler seniorsenter. Organisasjonsnummer: 974 162 911 ÅRSREGNSKAP 2011 Bøler seniorsenter Organisasjonsnummer: 974 162 911 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter kafeteria/frossenmat 761 542 770 125 Overføring fra

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Verge - skattemessig enkelt eller litt innviklet. Siv-Karine Brødreskift

Verge - skattemessig enkelt eller litt innviklet. Siv-Karine Brødreskift Verge - skattemessig enkelt eller litt innviklet Siv-Karine Brødreskift Selvangivelsen 2013 Sjekk selvangivelsen til den du er verge for! Er alle inntekter kommet med? Flere arbeidsgivere/pensjonsutbetalere?

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet Dokument ansvarlig(e): Navn Øyvind Tørlen Rolle Økonomiansvarlig styremedlem Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet 3.0 19.11.2015 Øyvind

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD 1 ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD HVORFOR FØRE REGNSKAP? 4 - Ledelsen i bedriften 4 - Eiere 4 - Nye investorer og långivere 5 - Ansatte 5 - Samfunnet (skatt og avgift) 5 REGNSKAP FOR UNGDOMSBEDRIFTER 6 - Balansen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Økonomireglement for BTS Studentersamfundet ved Høgskolen i Bergen

Økonomireglement for BTS Studentersamfundet ved Høgskolen i Bergen Økonomireglement for BTS Studentersamfundet ved Høgskolen i Bergen 1 Virkeområder og definisjoner 1. Dette dokumentet er gjeldende for BTS Studentersamfundet ved Høgskolen i Bergen og dets undergrupper,

Detaljer

Oslostudentenes Idrettsklubb. Økonomimanual

Oslostudentenes Idrettsklubb. Økonomimanual Oslostudentenes Idrettsklubb Økonomimanual Forord Denne økonomimanualen skal være ditt redskap og oppslagsverk for å kunne gjøre en god jobb som økonom for gruppa, eller for at du som styremedlem kan få

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Easy-Regn versjon 19.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2015/2016

Easy-Regn versjon 19.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2015/2016 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer