KASSERER KURS 1 Lærerveiledning med regnskapsoppgaver - Kassererkurs, april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KASSERER KURS 1 Lærerveiledning med regnskapsoppgaver - Kassererkurs, april 2014"

Transkript

1 KASSERER KURS 1

2 Målsetting Målsettingen med kassererkurset er å sette kassererne i stand til å utføre sitt verv på best mulig måte. Det er viktig at lover og forskrifter følges slik at Fagforbundets omdømme ivaretas. Deltakerne skal i etterkant av kurset være trygg på at de kan utføre kasserervervet i henhold til gjeldende lovverk. Materiell Lærerveiledning Lysark Arbeidshefte Praktisk Kopier opp arbeidsheftet, det som er ulikt fra lærerveiledningen er at det ikke er svar på arbeidsoppgavene i arbeidsheftet. Ha med papir og penn FORSLAG TIL KJØREPLAN: Vedtektene Bilagsbehandling Regnskapsføring Klubbregnskap (nytt av året) Føring av regnskap Det ulikt hvor mye tid som brukes til kurset, men de fleste bruker 3 dager. 2

3 Lederens ansvar og plikter vedrørende fagforeningens økonomi: Lederen har jf. Vedtektenes : Den daglige ledelsen. Det overordnede økonomiansvaret. Lederen må: Ha kjennskap til fagforeningens økonomi. Lederen skal: Anvise på originalbilagene, en annen fra styret attesterer. Påse at kasserer og revisor utfører sine oppgaver i henhold til Fagforbundets vedtekter. Påse at inventarliste føres regelmessig. Påse at resultat, balanse og oversikt over bankkonti fremlegges på styremøtet. Ved årsregnskap skal disse oversiktene være underskrevet av revisorer og kasserer. Lederen er: Ansvarlig i henhold til lover og forskrifter innen skatteloven Dato: sign. revisor sign. revisor Referert dato: sign. leder 3

4 Kassererens ansvar og plikter jf. vedtektenes : Ha det praktiske ansvaret for fagforeningens økonomi. Se til at fagforeningen får de inntekter de skal ha, (kontingent, renter, utbytte, refusjon med mer.) Påse at fagforeningens utgifter er i samsvar med fagforeningens budsjett og vedtak. Føre fagforeningens regnskaper. Sørge for at bokføring skjer på grunnlag av en tilfredsstillende bilagsdokumentasjon (originalbilag) Se til at fagforeningen er à jour med fordringer og forpliktelser. Sørge for en betryggende oppbevaring av regnskapsbøker/program og øvrig regnskapsmateriell. Påse at regnskapsmateriell som har med skatt å gjøre oppbevares i 10 ti år. Det vil komme nye regler, men skattedirektoratet har ikke ferdigbehandlet saken. Revisors ansvar og plikter jf. vedtektenes : Bekrefte riktigheten av de regnskap som blir forelagt medlemmene jr. Vedtektenes Se til at regnskapet er slik utformet, og tilstrekkelig spesifisert, at det gir medlemmene korrekt informasjon om den økonomiske virksomheten i regnskapsperioden, og den økonomiske stillingen ved regnskapsperiodens slutt. Påse at all økonomisk virksomhet blir registrert, og at dette skjer på grunnlag av tilfredsstillende bilag (originalbilag). Påse at den økonomiske virksomheten skjer innenfor de rammer som trekkes opp av lover, vedtekter, instruks for revisjonsarbeid i fagforeningene og vedtak. Påse at fagforeningens verdier er sikret på en forsvarlig måte, blant annet ved at det skal kreves to underskrifter for å kunne disponere disse. 4

5 Påse at kassereren og lederen utviser den nødvendige aktsomhet og at de utfører sine plikter når det gjelder det økonomiske området på en forsvarlig måte. Påse at fagforeningen oppfyller sine forpliktelser overfor det offentlige når det gjelder innberetning, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, herunder korrekt registrering i Brønnøysundregisteret. Påse at det er god orden i fagforeningens regnskapsbøker/program og regnskapsmateriell for øvrig, og at dette oppbevares på en betryggende måte i 10 ti år. Det vil komme nye regler, men skattedirektoratet har ikke ferdigbehandlet saken. Se vedlegg 3: Instruks for revisjonsarbeidet. Registrering som arbeidsgiver: Hvis ikke dette er gjort tidligere så må følgende gjøres: Logg inn via linken til Altinn. For Brønnøysund så klikker du på samordnet registermelding. https://www.altinn.no/no/ Velg registrering av ny enhet/foretak og deretter samordnet registermelding. Fagforeningen registreres som forening/lag/innretning. Som vedlegg må det innsendes vedtekter, utskrift fra årsmøteprotokollen og registreringen av styret må være i henhold til denne. For vedtekter kan det opplyses i eget brev at foreningen følger vedtektene til Fagforbundet, organisasjonsnummer , så slipper man å sende inn disse. Nettsiden til Brønnøysundregisteret er på dette punktet nokså selvforklarende. Betalingsblanketter, lønns- og trekkoppgaver, arbeidsgiverhefte del 1, 2 og 3 og kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver finner du i linken til Brønnøysundregistreret. 5

6 Skatt på naturalytelser og honorar: Eventuelle godtgjøringer, honorarer og naturalytelser (telefon, avis med mer) vedtas på årsmøtet. Alle godtgjøringer/honorarer og andre naturalytelser innberettes til skattemyndighetene i henhold til gjeldende regler. Fri elektronisk kommunikasjonstjeneste (EKOM): Telefon, mobil og bredbånd (hjemmekontor) Arbeidstakere som helt eller delvis får dekket elektroniske kommunikasjonstjenester av arbeidsgiver. Og som har tilgang til privat bruk av disse utenfor son ordinære arbeidssituasjon, fordelsbeskattes for en sjablonmessig fordel. Sjablonbeløpet er på kr. 4392,- per år, uavhengig av antall tjenester som dekkes. Beløpet gjelder både fordel i form av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse. Det er et krav at arbeidstakere har tjenestelig behov for at skatteplikten skal begrenses til kr. 4392,-. Dersom det dekkes EKOM tjenester, som arbeidstaker ikke behov for skal hele beløpet som dekkes skattlegges. EKOM som naturalytelse: De som mottar utgiftsgodtgjørelse, vil likevel ikke bli beskattet for høyere beløp enn det arbeidsgiver dekker. Med utgiftsgodtgjørelse her menes refusjon etter bilag. Arbeidsgiver må trekke skatt av det beløpet som faktisk refunderes, men begrenset til kr per år. Det betyr at man kan oppnå full innberetning før årsslutt. Det betyr også at om man har refusjon kan skatteplikten bli lavere enn kr. 4392,-. Kombinasjon av naturalytelse og utgiftsreduksjon: Det forekommer ofte at en arbeidstaker har en kombinasjon av naturalytelser og refusjon av EKOM tjenester. For eksempel mobiltelefon som naturalytelse og refusjon etter bilag for bredbånd. I slike tilfeller trekkes skatt hver måned av kr. 366,- for mobiltelefonen. De månedene arbeidsgiver refunderer bredbåndet så skal dette også inngå i trekk- og avgiftsgrunnlaget. 6

7 Likevel skal det totale skattepliktige beløpet ikke overstige kr 4392,- på årsbasis. Når dekningen til sammen når grensen på kr. 4392,- på årsbasis, må arbeidsgiver stoppe skattetrekket og avgiftsberegningen. I slike tilfeller vil man med andre ord kunne oppnå full beskatning før året er omme. Flere arbeidsgivere: Sjablonbeløpet på kr. 4392,- gjelder totalt på årsbasis. I tilfeller hvor arbeidstaker får dekket elektronisk kommunikasjon fra flere arbeidsgivere må hver arbeidsgiver forholde seg til grensebeløpet. Det blir foretatt en avregning på selvangivelsen, slik at total skatteplikt for året likevel ikke overstiger kr. 4392,-. Tilleggstjenester og fellesfakturerte varer og tjenester (innholdstjenester). Det er skattefritt bunnbeløp på kr. 1000,- som gjelder for tilleggstjenester og fellesfakturerte varer og tjenester. Dersom du splitter private og yrkesrelaterte innholdstjenester er det inne noe i veien for at fribeløpet i son helhet benyttes til innholdstjenester. Private innholdstjenester ut over kr. 1000,- er skattepliktig og skal innberettes i kode 112 A ved naturalytelse, eller kode 111 A ved refusjon. Yrkesrelaterte innholdstjenester er ikke skattepliktig og skal ikke innberettes. Med tilleggstjenester menes tjenester som inngår i abonnementer. Dette kan typisk være tjenester som Spotify og Wimp og lignende. Fellesfakturerte tjenester kan for eksempel være nummeropplysning, parkering, piggdekkgebyr, kjøp fra automater, givertelefoner, teletorgtjenester, applikasjoner og lignende. Lønnsinnberetning: Fordel av EKOM tjenester skal innberettes i lønns- og trekkode. Honorar: Fagforbundet er en skattefri organisasjon og har derfor begrenset skatteplikt. Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven 2 32 (1), er fritatt for plikten til å sende inn lønnsoppgave når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr. 6000,-. Når slike utbetalinger ikke er 7

8 virksomhetsinntekt vil beløp på kr. 6000,- eller mindre være skattefritt. Overskrides beløpsgrensen skal hele beløpet lønnsinnberettes og blir skattepliktig i sin helhet. Utover denne bestemmelsen er honorar innberetningspliktig, trekkpliktig, avgiftspliktig og skattepliktig. Honorar innberettes i kode 111 A. Avgiftspliktig betyr at man må betale arbeidsgiveravgift av alle utbetalte honorarer. Innberetning og oppgjør for skattetrekk og arbeidsgiveravgift: Innbetalingsfrist og innleveringsfrist for skattetrekk og arbeidsgiveravgift: 15. januar 15. mars 15. mai 15. juli 15. september 15. november UTEN LØPEDAGER! Husk lønns- og trekkoppgaver: Innen 20. januar! Elektronisk 31. januar. A-ordningen trer i kraft fra Oppbevaring av skattetrekkmidler (jf. Skattebetalingsloven 11 nr. 4): Egen bankkonto skal benyttes til trukne skattebeløp. Kontoen skal identifiseres som skattetrekkonto når den opprettes. Innbetaling til denne kontoen må foretas senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Man kan også innbetale skattetrekket til skatteoppkreveren samme dag som honoraret utbetales. Særskilte regler for skattefrie selskap, foreninger og institusjoner: Minstegrensene for forskuddstrekk per oppgjørsperiode er normalt: Kr. 200 for trekkbeløp Kr for trekkpliktige ytelser * Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke 8

9 overstiger kr. 6000,- **. Det er fritak for plikten til å sende inn lønnsoppgave i disse tilfellene. Overskrides grensen skal hele beløpet lønnsinnberettes. *) jf. forskrift av nr 9866 **) jf. forskrift av nr og Lignings-ABC 2013/2014 Link til: Lignings-ABC 2013/2014 om skattefrie selskap. Fagforbundets fagforeninger er definert som skattefrie selskap, foreninger og institusjoner. Men de regnes ikke som veldedige og allmennyttige organisasjoner *, og dermed gjelder ikke de særlige beløpsgrensene for plikten til å svare arbeidsgiveravgift. Det vil si at arbeidsgiveravgift skal beregnes og betales av alle lønnsutbetalinger/utbetalte honorarer. Trekkfrie utgiftsgodtgjøringer inntil kr 10000,- per år er fritatt for innberetning. Dokumentasjonskravene må følges, hvis ikke blir utbetalingene ansett som lønnsutbetalinger. Eksempel på slike godtgjørelser er: Mobiltelefon uten regning,godtgjøring for kjøring i tillegg til kilometergodtgjøring. (jf. forskrift av nr og forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjøringer av , vedlegg nr. 2 og lignings-abc 2013/2014 Forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser. Forskriften finnes alltid oppdatert på følgende adresse: 9

10 Reiseregninger: Ved innlevering av reiseregninger må følgende opplysninger være utfylt: Navn, adresse Personnummer Underskrift Dato for avreise og hjemkomst for hver reise Framstilling av reiseruten, årsak til eventuelle omkjøringer Totalt kjørt distanse Utskriftsbilag må dokumenteres med originalbilag tur/retur, eksempel er taxi og parkering. For de som ikke leverer reiseregning må det føres kjørebok. Ved beregning av diett må reiseregningen i tillegg inneholde følgende opplysninger: Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst Navn og adresse på overnattingssted Navn på passasjer Dersom reiseregningen ikke oppfyller legitimasjonskravene må utbetalingene behandles som lønn. 10

11 Ansvarsoverdragelse Fra og med.../...overtar Dato mnd navn på ny kasserer ansvaret for kassererfunksjonen i. Navn på fagforeningen/ fylket etter tidligere kasserer. navn på tidligere kasserer En kasse-, bankkonto-kontroll foretatt samme dag, viser følgende beholdning: Kasse: Bank : kr. kr... Følgende endringer har funnet sted i fagforeningens balanse siden det angitte De undertegnede kjenner ikke til at det er oppstått forpliktelser for fagforeningen utover det som framgår av årsregnskapets balanse. Dato:../.. Fratredende kasserer Tiltredende kasserer revisor leder revisor 11

12 Revisjonsberetning Til årsmøte i:.. Revisjonsberetning for.. /. Undertegnede revisorer har revidert fagforeningens regnskap for.. (årstall) i samsvar med fagforeningens vedtekter og gitte retningslinjer. Revisjonen har foregått kontinuerlig og det foreligger godkjente bilag. Utbetalinger har bakgrunn i fullmakter og vedtak. Det er påsett at de verdier som er oppført i balanse virkelig er tilstede, og at renter og utbytte er inntektsført i den grad de har gitt avkastning. Det er god orden i fagforeningens bilag og regnskaper. Regnskapet for..viser overskudd/underskudd på kr. som øker/reduserer fagforeningens samlede kapital til kr. Revisorene mener at det framlagte regnskap er tilstrekkelig spesifisert til at det sammen med styrets beretning gir riktig uttrykk for fagforeningens økonomiske aktiviteter i., og den økonomiske stilling pr Revisorene kjenner ikke til at fagforeningen har andre aktiva eller forpliktelser enn de som framgår av balansen. Revisorene innstiller at det framlagte regnskap for godkjennes. Dato: /. Revisor Revisor 12

13 KASSADAGBOK RESULTAT REGNSKAP BALANSE RESULTAT AV VIRKSOMHETEN DEN ØKONOMISKE STILLINGEN, VERDIER OG GJELD 13

14 Årsregnskapet Resultatregnskapet Oversikt over inntekter og utgifter (gjennom året) Balanseregnskapet Eiendeler, gjeld og egenkapital Vedlegg: Legg ved inventarfortegnelse, revisjonsberetning. Overskudd - underskudd Overskudd Overskuddet på resultatregnskapet overføres til neste års regnskap (man øker egenkapitalen). Hvordan dekke underskudd? Underskudd på resultatregnskapet dekkes av egenkapitalen. Legges fram på årsmøtet Etter årsmøtet skal årsregnskapet signeres av leder og kasserer og oversendes fylkeskretsen. Revisor legger fram egen beretning til årsmøtet. 14

15 Resultatregnskap Inntekter: Årets Årets Fjorårets regnskap budsjett regnskap Kontingent Renter Sum inntekter Utgifter: Årets Årets Fjorårets regnskap budsjett regnskap Honorar Møteutgifter Kontorutgifter Arbeidsgiveravgift Kontingenter Bevilgninger Inventar/utstyr Kurs/konf./studieutgifter Diverse utgifter Sum utgifter Resultat Overskudd / underskudd 15

16 Balanse Eiendeler: (aktiva) Kasse / kontanter Bank (inkl. fond) Debitorer (tilgodehavende)... Sum eiendeler Gjeld / egenkapital: (passiva) Lån Skyldig kontingent.. Skyldig skatt. Fond. Egenkapital pr Resultat Egenkapital pr Sum eiendeler Inventarfortegnelse i fagforening.. Avd. nr:.. Dato for kjøpet: Bilagsnr i regnskapet: Navn på inventaret: Kjøpesum: Inventarets plassering: Attestert av 2 personer Avskrevet (dato og signatur) 16

17 Regnskapet skal vise Den økonomiske stillingen Resultatet av virksomheten Dette gjør vi ved å vise størrelsen av: Eiendeler, gjeld Utgifter / og egenkapital inntekter Dette viser vi på konto for: Balanse Resultat Eiendel Gjeld Utgifter Inntekter Egenkapital (aktiva) (passiva) 17

18 Krav til regnskapsbilag Regnskapsbilag (alltid orginalbilag) Til: Fra: Kvittert Datert adressat avsender Utregnet endelig beløp 18

19 Før bokføring Regnskapsbilag Kontroll- Stemples Attestert Anvist summert Påført bilagsnr. Bilag nr: Debet: Kredit: 19

20 Regnskapsbilagene skal: Oppbevares i ringpermer Føres i kronologisk rekkefølge Små bilag stiftes på større ark. Ikke bruk binders som faller av Alle posteringer og summeringer skal foretas med kulepenn. Radering i regnskapsbøkene må ikke forekomme. D Kasse K Ikke slik: 1 000, ,- Kasse D K Men slik: 1 000, ,- 20

21 En grunnregel for all dobbel bokføring, er at vi fører samme sum i debet og kredit. Dette gir oss følgende regler: 1. Når vi har ført én sum til debet over betalingskonto, må vi føre tilsvarende sum til kredit på den konto som skal godskrives. 2. Når vi har ført én sum til kredit over betalingskonto, må vi føre tilsvarende sum til debet på den konto som skal belastes. Debiteringer Krediteringer 21

22 Posteringsregler for utgifter og inntekter Utgifter: Alle utgifter føres til debet på utgiftskontoen, og til kredit på betalingskonto. Eksempel: Vi betaler husleie med kr ,- over bank D Bank K D Husleie K 5 000, ,- Inntekter: Alle inntekter føres til kredit på inntektskontoen, og til debet på bank/postkontoen. Eksempel: Vi mottar kr ,- over bank i kontingent fra kommunen. D Bank K D Kontingent K 1 000, ,- 22

23 Tverrsumkontroll Regel: Alle nedførte summer i kassajournalen skal være like til debet og kredit. Tverrsumkontroll foretar vi alltid når en side er fullskrevet og summen skal overføres til ny side, og når vi avslutter kassajournalen. Eksempel på kontrollsummering: D Kasse K D Bank K D Møter K 1) 1 500,- 5) 1 000,-.. 2) 3 000,- 3) 1 000,- 6) 2 500,- D Kontingent K D Bevilgning K D Tilskudd K 4) 2 500,- 7) 3 000,- 8) 1 500,- Kontrollsummering / Tverrsumkontroll: Debet Kredit Kasse 1 500,- 1) Kasse 1 000,- 5) Bank 3 000,- 2) Bank 2 500,- 6) Møter 1 000,- 3) Møter 3 000,- 7) Bevilgning 2 500,- 4) Bevilgning 1 500,- 8) 8 000, ,- 23

24 Kasse, bank kontroll den / 20.. Kasse: Beholdning pr ifølge balanse Bevegelse i perioden, Uposterte bilag, antall Beholdning pr. dato Dekning: Forskudd, dato Utlegg Sjekker og giroer Kontanter Differanse: Postgiro: Saldo pr ifølge balanse Bevegelse i perioden Uposterte bilag, antall Saldo pr. dato Utdrag nr.: datert: / - 20 Diff.: Bank: Saldo pr ifølge balanse Bevegelse i perioden Uposterte bilag, antall. Saldo pr. dato Dekning: Kontonr.. kr. Kontonr... Kontonr.... kr.. Saldoene er kontrollert i dag Oslo, / diff. kr.. Revisor Revisor 24

25 Eksempel på reell kontingent og premie til Kollektive forsikringer og OUO. Regulær lønn kr ,- Kontingent 1.45 % kr. 290,00 Av dette overføres til fagforeningen 0,3 % kr. 60,00 til forbundet 1,15 % kr. 230,00 Kollektiv Hjemforsikring kr. 69,00 OUO-kontingent kr. 21,00 Stønadskassen kr. 19,00 Gruppelivsforsikring kr. 306,00 25

26 Regnskapsoppgaver Regnskapsoppgave nr. 1: Denne øvelsen går ut på å føre regnskapet for Fagforbundet Lilleby for 1. kvartal. Nærmere spesifisert innebærer dette: Åpne regnskapet i ny regning Føre posteringene Avslutte regnskapet Sette opp resultatregnskap og balanse Vanligvis avsluttes ikke regnskapet før etter Ettersom vi har begrenset tid, avslutter vi regnskapet etter posteringene den 31. mars i oppgaven. Nedenfor følger diverse opplysninger i tillegg til posteringene som vi skal bruke ved løsning. I Fane 2 (medlemsregisteret) finner vi antall medlemmer: Vi finner at det er 234 medlemmer totalt, av disse er 24 medlemmer pensjonister/uføre. I følge årsregnskapet, var balansen pr : Regnskap 20 Regnskap 20. Eiendeler: Kontanter kr ,00 Bankinnskudd ,00 Sum eiendeler kr ,00 Egenkapital: Egenkapital kr ,00 Sum gjeld og egenkapital kr ,00 26

27 I kassajournalen opprettes følgende konti: Kasse, bank, skattetrekk, kontingentinntekt, lønn/honorar, pensjonistgruppa, møteutgifter, kontorutgifter (porto m.m.), kontingent andre, blomster/gaver, arbeidsgiveravgift, andre kostnader/utgifter. (I oppgavene føres renter Fane2, Nei til atomvåpen, reklameartikler og renter bank under andre kostnader) I løpet av 1. kvartal er det foretatt følgende posteringer: 05. januar: Bevertning til styremøte 4. januar, kr. 58,-, betales kontant. 09. januar: Betal over bank kontingentoppgjør til Norsk Folkehjelp for foregående år med kr ,-. (Kontingenten er kr. 65,- pr. medlem, 234 medlemmer.) 13. januar: Sendt kondolanseblomster for kr. 120,-. Beløpet er betalt over bank. 20. januar: Kontingent til LOs lokalorganisasjon kr 0,60 pr medlem pr mnd gireres over bank med kr. 378, januar: Ifølge årsmøtevedtak er det bevilget kr ,- i honorar til kassereren. Det skal trekkes 50 % skatt. Restbeløpet utbetales via bank. NB! Skattetrekk skal oppbevares på egen konto (bank II), hvis ikke beløpet overføres til skatteoppkreveren (kemneren) fortløpende, samtidig som honoraret utbetales. (HUSK at også arbeidsgiveravgift skal betales når man utbetaler honorar, også for honorarbeløp uten skatteplikt) 26. januar: Betal over bank ifølge årsmøtevedtak kr ,- til Nei til atomvåpen. 27. januar: Fordeling for november er kjørt i Fane 2. Kvittering fra bank viser at kr ,00 er godskrevet bankkonto fra forbundet sentralt. Fordelingsliste fra Fane 2 viser følgende: Sum til fordeling: ,00 Forbundets andel: ,00 Avdelingens andel: 8.974,00 Renter til avdelingen: 718,00 Sum for avdelingen for denne fordeling:

28 01. februar: Ifølge faktura har vi kjøpt diverse kontorartikler for kr. 210,-. Beløpet betales over bank. 03. februar: Kjøpt frimerker for kr. 85,-. Er betalt kontant. 06. februar: Overført kr ,- fra bank til kasse.(uttak) 08. februar: Diverse bevertning til årsmøte betales kontant med kr ,- til kantinen. 10. februar: Betal over bank til forbundet kr. 400,- for reklameartikler. 13. februar: Kjøpt diverse kontorartikler for kr. 180,-. Er betalt kontant. 17. februar: Bevertning pensjonistfest med kr ,-, betales bank. 25. februar: Fordeling for desember er kjørt i Fane2. Kvittering bank viser at kr ,64 er godskrevet bankkonto fra forbundet sentralt. Fordelingsliste fra Fane2 viser følgende: Sum til fordeling: ,50 Forbundets andel: ,50 Avdelingens andel: 9.325,00 Renter til avdelingen: 633,64 Sum for avdelingen for denne fordeling: 9.958, mars: Sendt blomster til sekretæren for kr. 85,- i anledning 50 års dagen. Beløpet er betalt kontant. 07. mars: Betalt kr. 200,- kontant i forbindelse med utgifter til pensjonistfesten. Betalt kr. 150,- over bank som betaling for årskalendere. 15. mars: Betalt lokalleie for pensjonistfesten, kr. 500,- over bank. 15. mars: Betal over bank til kommunekassereren, skyldig skatt kr ,-. (fra bank II) 15. mars: Betal over bank til kommunekassereren, skyldig arbeidsgiveravgift (14,1 % - i Oslo), kr ,-. (NB! Sjekk prosentsatsen i skjemaet fra Kommunekassereren der arbeidsgiveravgiftsonene står) 24. mars: Betalt for bevertning til styremøtene 02.februar og 01.mars med kr. 138,- over bank. 28

29 26. mars: Fordeling for januar er kjørt i Fane 2. Kvittering fra bank viser at kr ,00 er godskrevet bankkonto fra forbundet sentralt. Fordelingsliste fra Fane2 viser følgende: Sum til fordeling: ,00 Forbundets andel: ,50 Avdelingens andel: 9.018,00 Renter til avdelingen: 742,00 Sum for avdelingen for denne fordeling: mars: Ifølge bilag fra banken er fagforeningen godskrevet renter med kr ,65 for 1. kvartal. Kassadagbok avsluttes. Sett opp resultatregnskap og balanse. Svar på oppgave nr. 1 Bilag 2: (oppgave nr. 1) Kontingent uvilkårlig organisasjonen forrige år 234 x 65,- = ,- Totalt antall medlemmer. Bilag 4: (oppgave nr. 1) Kontingent LOs lokalorganisasjon 1. kvartal (210 x 0,60) x 3 = 378,- Kun aktive medlemmer. NB! Kontingent til LOs lokalorganisasjon er forskjellig fra distrikt til distrikt. 29

30 Bilag 7: (oppgave nr. 1) Utbetalt honorar Bank Honorar Skattetrekk 23/ , , ,- Bilag 20; (oppgave nr. 1) Betalt skyldig skatt Bank Skattetrekk 15/ , ,- Bilag 21; (oppgave nr. 1) Betalt skyldig arbeidsgiveravgift Bank Arbeidsgiveravgift 15/ , ,- 30

31 Tverrsumkontroll Kontonavn: Debet Kredit Kasse kr ,00 kr ,00 Bank , ,00 Skattetrekk 3.750, ,00 Kontingentinntekt 0, ,00 Lønn/Honorarer 7.500,00 0,00 Pensjonistgruppa 2.400,00 0,00 Møteutgifter 2.072,00 0,00 Kontorutgifter 625,00 0,00 Kontingent andre ,00 0,00 Blomster/gaver 205,00 0,00 Arbeidsgiveravgift 1.275,00 0,00 Andre kostnader/utgifter 1.600, ,29 kr ,29 kr ,29 Avstemming i beholdningskonti Kasse Bank D K D K Tverrsum 2.000, , , ,00 Beholdning 1/ , ,00 Balanse 31/3 766, , , , Beholdning ¼ 766, ,29 31

32 Andre kostnader: D K 1.600,- Spesifikasjon: Bevilgning Nei til atomvåpen 1.200,- Reklameartikler 400,- Sum 1.600,- 0,- Resultatregnskap Inntekter: Kvartalets Årets Forrige Regnskap budsjett Kvartals regnskap Kontingentinntekt ,00 Renter (Fane2 + bank) 3.560,29 Sum inntekter ,29 Utgifter: Årets Årets Fjorårets regnskap regnskap regnskap Honorar 7.500,00 Pensjonistgruppa 2.400,00 Møteutgifter 2.072,00 Kontorutgifter 625,00 Kontingent andre org ,00 Blomster/gaver 205,00 Arbeidsgiveravgift 1.275,00 Bevilgning nei til atomvåpen 1.200,00 Reklameartikler 400,00 Sum utgifter ,00 Resultat (Overskudd / underskudd) - 387,71 32

33 Balanse Eiendeler: (aktiva) Regnskap 20 Kasse 766,00 Bankinnskudd ,29 Sum eiendeler ,29 Gjeld / egenkapital: (passiva) Egenkapital pr ,00 Resultat - 387,71 Egenkapital pr ,29 Sum gjeld og egenkapital ,29 den..31../ Leder Kasserer 33

34 Regnskapsoppgave nr. 2: Fagforeningen åpner sitt regnskap pr på grunnlag av følgende balanse pr : Eiendeler: (aktiva) Regnskap 20 Kontanter 766,00 Bankinnskudd ,29 Sum eiendeler ,29 Gjeld / egenkapital: (passiva) Egenkapital pr ,00 Resultat - 387,71 Egenkapital pr ,29 Sum gjeld og egenkapital ,29 I Fane 2 finner vi antall medlemmer: Vi finner at det er 235 medlemmer totalt, av disse er 23 medlemmer pensjonister/uføre. I kassajournalen opprettes følgende konti: Kasse, bank, skattetrekk, kontingentinntekt, lønn/honorar, pensjonistgruppa, møteutgifter, kontorutgifter (porto m.m.), kontingent andre, blomster/gaver, arbeidsgiveravgift, andre kostnader/utgifter. (I oppgavene føres renter Fane2, 1. mai fest, Dagsavisen 1.mai hilsen, vervebrosjyrer, vervetilskudd og renter bank under andre kostnader) 34

35 I løpet av 2. kvartal er det foretatt følgende posteringer: 06. april: Lederen har fylt 50 år, og i den anledning har fagforeningen sendt blomster for kr. 200,-. Beløpet er betalt via bank. 10. april: I følge årsmøtevedtak, er det bevilget kr ,- i honorarer til sekretæren. I følge sekretæren skal det trekkes 40 % i skatt. Beløpet utbetales via bank. (NB! Det er kun skatten som innberettes på lønnsog trekkoppgaven, på grunn av at honoraret ikke overstiger kr ,-). (Husk innbetaling av arbeidsgiveravgift.) 12. april: Kjøpt frimerker kontant for kr. 80, april: Bevertning på agitasjons- og vervingsmøte med nytilsatte, kr. 450,- Betales via bank til kantinen. 26. april: Fordeling for februar er kjørt i Fane2. Kvittering fra bank viser at kr ,00 er godskrevet bankkonto fra forbundet sentralt. Fordelingsliste fra Fane2 viser følgende: Sum til fordeling: ,00 Forbundets andel: ,00 Avdelingens andel: 9.025,00 Renter til avdelingen: 722,00 Sum for avdelingen for denne fordeling: april: Kjøpt kontorrekvisita for kr. 150,-. Beløpet er betalt via bank. 30. april: Overføres fra bank til kasse, kr ,-. (uttak) 02. mai: Sendt kondolanseblomster for kr. 150,-. Beløpet er betalt kontant. 02. mai: Betalt for 1. mai fest for medlemmene, kr. 870,- kontant. 04. mai: Kjøpt rekvisita til kopieringsmaskinen for kr ,-. Beløpet er betalt via bank. 16. mai: Betalt over bank kr. 400,- til Dagsavisen for 1. mai hilsen i bladet. 15. mai: Betalt over bank til kommunekassereren, skyldig skatt kr. 400, mai: Gireres over bank til kommunekassereren, skyldig arbeidsgiveravgift (14,1 %), kr. 170,-. (NB! Sjekk prosentsatsen i skjemaet fra Kommunekassereren der arbeidsgiveravgiftsonene står). 29. mai: Fordeling for mars er kjørt i Fane2. Kvittering fra bank viser at 35

36 kr ,00 er godskrevet bankkonto fra forbundet sentralt. Fordelingsliste fra Fane2 viser følgende: Sum til fordeling: ,00 Forbundets andel: ,00 Avdelingens andel: 9.020,00 Renter til avdelingen: 721,00 Sum for avdelingen for denne fordeling: mai: Det er innbetalt kontant privatbruk av frimerker. kr 30, juni: Betalt bevertning til styremøte 01. juni, kr. 175,-, kontant. 05. juni: Kjøpt konvolutter for kr. 550,-. Beløpet er betalt over bank. 06. juni: I følge årsmøtevedtak skal lederen ha kr ,- i honorar. Det skal beregnes 50 % skatt. Restbeløpet utbetales via bank. 10. juni: Kjøpt frimerker for kr. 250,- kontant. 15. juni: Betalt serviceavtale på kopieringsmaskinen via bank med kr. 650, juni: I følge faktura fra trykkeriet, koster trykking av vervebrosjyrer i alt kr. 880,-. Beløpet betalt via bank. 18. juni: Betalt over bank, kontingent til LOs lokalorg, for 2. kvartal. Kontingenten utgjør kr. 0,60 pr. aktivt medlem pr mnd. 18. juni: Kjøpt diverse kontorrekvisita kontant for kr. 75, juni: I følge vedtak i fylkesorganisasjonen, har vi fått tilskudd til verving i alt kr ,-. Beløpet er godskrevet vår bankkonto. 27. juni: Betalt for bevertning til fagforeningens sommermøte i alt kr. 694,- via bank. 27. juni: Betalt abonnement til diverse tidsskrifter i alt kr. 575,- via bankgiro. 28. juni: Sendt kondolanseblomster for kr. 170,-. Beløpet er betalt via bank. 29. juni: Fordeling for april er kjørt i Fane2. Kvittering fra bank viser at kr ,00 er godskrevet bankkonto fra forbundet sentralt. Fordelingsliste fra Fane2 viser følgende: Sum til fordeling: ,00 Forbundets andel: ,00 Avdelingens andel: 9.042,00 36

37 Renter til avdelingen: 723,00 Sum for avdelingen for denne fordeling: juni: I følge bilag fra banken er fagforeningen godskrevet renter med kr ,50 for 2. kvartal. Kassadagbok avsluttes. Sett opp resultatregnskap og balanse. Svar på oppgave nr. 2 Bilag 26: (oppgave nr. 2) Utbetalt honorar Bank Honorar Skattetrekk 10/4 600, ,- 400,- Bilag 36: (oppgave nr. 2) Betalt skyldig skatt Bank Skattetrekk 15/5 400,- 400,- 37

38 Bilag 37: (oppgave nr. 2) Betalt skyldig arbeidsgiveravgift Bank Arbeidsgiveravgift 15/ ,- Bilag 42: (oppgave nr. 2) Utbetalt honorar Bank Honorar Skattetrekk 6/ , , ,- Bilag 46: (oppgave nr. 2) Kontingent LOs lokalorg. 2. kvartal (212 x 0,60) x 3 = 381,60 NB: Kun aktive medlemmer 38

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB ØKONOMIHÅNDBOK For Styret, Komiteer og Avdelinger Vedtatt av styret i NBSK 18.08.2011 Gjeldende fra 2011 1 Innhold 0 INNLEDNING... 5 0.1 Formålet med økonomihåndboka... 5 0.2 Målgruppe... 5 0.3 Oppbygging...

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave Lønns-ABC 2006 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006 9. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave Lønns-ABC 2007 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007 10. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer