Hemsedal kommunehus - opnings der:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opnings der:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune Februar 2015 Magisk familiemusikal l Trøimshallen! Hemsedal kommune og Brageteatret samarbeider om å gje profesjonelle teateropplevingar!l folket. No kan heile familien gleda seg! «Gu0en og Stjerna» vert framført torsdag 19. mars kl. 18:30 Teaterstykket Gu0en og Stjerna har bakgrunn i Barbro Lindgrens bok, og er ei rørande og varm historie om ekte vennskap, mot og kjærligleik. Det er ei s!lle mørk na, med himmelen full av stjerner. Sirkusteltet er tomt, men ein stad lyser det. Der vert det fødd eit barn. Samstundes vert det fødd ein hest li, bortanfor. To små stjerner vert tent på himmelen over sirkuset. Slik starter fortellinga om guten Pepe og hesten Stjerna. Dei to veks opp saman, men ein dag avgjer sirkusdirektøren at Stjerna skal vekk. Ei spennande sirkusteaterfores lling full av musikk, dans og song som passer for alle frå 5 år. Kjøp bille0ar på førehand, vinn påskeegg! Alle som kjøper bille, på førehand (på ne,, eller i tenestetorget) er med i trekninga av eit påskeegg! Påskeegget vert overrekt den heldige vinnar, på sjølve fores!llingsdagen. For meir informasjon og!nging av bille,ar sjå / tlf Bille0sal òg i Tenestetorget. Voksen kr 250,Barn kr 200,Gruppebille0* per pers kr 200,- * minimum 4 bille,ar Hemsedal kommunehus - opnings der: Opnings d: kl. 9-15, tlf Send epost l: postmo Hemsedal folkebibliotek: Ope tysdag og laurdag kl.11-14, tysdag, onsdag og torsdag kl tlf , Bygdearkivet: Ope kvar tysdag kl , frå 7. oktober 2014 l 1. mai 2015 NAV Hemsedal og Gol: Kontoret i Hemsedal er ope måndag og onsdag kl. 9-15, tlf Kontoret på Gol er ope måndag!l fredag kl Ska0ekontoret / Ska0 Sør (Folkeregister): Kontoret på Gol er ope måndag!l fredag, eller ring landsdekkande nummer Frist for innlegg l neste Kommuneposten: 22.4., 3.6., ein tek a0erhald om endringar. Kommuneposten kan du òg lesa på våre ne0sider:

2 * Ordføraren sitt hjørne * Me blir stadig fleire hemsedøler. Ved årsski:et var folketalet 2345, ein vekst på 50 siste året. Det er mange unge som vel å busetja seg i bygda. Tilbakemelding frå nokre er at dei valde Hemsedal fordi det er moglegheiter for eit rikt frilu:sliv og mange ak!vitetar ute i naturen. At det er eit ungt og friskt miljø er også eit pluss. Tilboda i bygda elles er gode. Det går an å bu i Hemsedal og pendle!l arbeid andre stadar, seier også nokre. Det er moro å registrere at me veks, men det er også krevjande. Det er opna mange barnehageavdelingar dei siste 10 åra, og det er lagt ned mykje pengar i bustadfelt og infrastruktur. Eit anna tal eg fekk er at det er bygd 175 nye hus og leilegheiter sidan 2001, desidert mest i Hallingdal. SSB sine prognosar er at me skal vera rundt 3500 innbyggjarar om 20 år. Tida vil syne om det slår!l. Det er mange tankar ein må gjera seg for fram!da. Kvar skal nye innbyggjarar bu, og vil det vera arbeidsplassar i bygda og i Hallingdal som gjer det mogleg å buse,e seg her. Nyare forsking syner at bustadkvalitet betyr meir enn nærleik!l arbeidsplassen, men arbeids!lbod og buse=ng heng nok mykje saman likevel. Næringsutvikling er derfor veldig vik!g. Kommunen har i eit par års!d arbeidd med framlegg!l ny strategisk næringsplan. Den er no lagt ut på høyring, med frist!l 20. mars med å koma med innspel. Det har vore deltaking frå grunneigarar og næringsliv undervegs, men det er no eit ferdig framlegg er lagt ut. Reiselivet er den største næringa, og det er her største grunnlaget for vekst er. Heldigvis har me ikkje eit heilt einsidig næringsliv. Landbruket står sterkt i Hemsedal. Me er den største mjølkekommunen i fylket. Hemsedalsbonden har vore flink!l å!lpasse seg nye!der, og det er enno eit sterkt fagmiljø. Det er færre ak!ve bønder enn for 30 år sidan, men samdri:er og større einingar gjer at all dyrka mark er i bruk. Beitebruken er mykje mindre enn før, og problemet med a,groing ser me år for år. I planframlegget er det målse=ng om ein årleg produksjonsvekst på 1% som er lik dei nasjonale føringane, det er lagt vekt på jordvern og!ltak som kan auke beitebruken. Her er småskala- og nisjeproduksjonar med kortreist mat aktuelle satsingar, som passar fint i ei reiselivsbygd. Hemsedal har mange småskala matprodusentar. Desse er det vik!g å ta vare på og legge!l re,e for vidare utvikling. Hemsedal veksthus er ein vik!g samlingsplass for fleire aktørar, og det er vik!g å kunne vera i forkant for ein vekst her. Godt breiband og godt vegne, inn i bygda er meir nødvendig enn den vesle hjelpa kommunen greier å gje gjennom næringsfondet vårt, men det er i mange høve eit godt bidrag i ei vanskeleg starcase. Me må også bli flinkare!l å sjå kulturen vår som ein styrke for næringsutvikling. Næringsplanen har ein eigen bolk for «Arealpoli!kk for kjerneområdet i Hemsedal». Kjerneområdet er frå Trøym!l Røggelia med Skarsnuten og Tinden området. Hemsedal er i dag ein stor kommersiell des!nasjon med stor del utanlandske gjester. Det er ca 6300 senger i bookingen i dag. I næringsplanen er det lagt opp!l å sikre a,rak!vt næringsareal, såkalla A-areal, for inn!l senger. De,e er i tråd med innspel frå Turis,rafikklaget og Skistar. Det er nødvendig å tenke langsik!g, for areal utny,a!l anna enn næring kan ikkje reverserast. Ski inn / ski ut er vik!gaste faktor for kva som er a,rak!vt areal, men også nærleik!l andre ak!vitets!lbod teller. Hemsedal kommune ynskjer også å vera ei a,rak!v hy,ekommune. Det er mykje areal for kalde senger også innafor nemnde regulerte områder, og i Hemsedal elles er det ikkje lagt opp!l varme senger i det heile ta,. Her vil utny=nga vera vanlege privathy,er. Framlegget!l næringsplan ligg ute!l høyring!l 20. mars. Kom med innspel og synspunkt. Det gjeld å finne dei beste løysingane for Hemsedal framover. Helsing Oddvar Grøthe ordførar (sign.) * Infomasjon * Hemsedal kommunhus Opningsder - Påska 2015 Måndag 30. mars og tysdag 31. mars kl Onsdag 1. april kl God påske! 2

3 * Kultur og oppvekst * Hemsedal musikk og kulturskule Jubileumskonsert! Takk!l alle som var med og hjelpte!l slik at jubileumskonserten vår kunne gjennomførast på beste måte! Foreldrehjelpa er uvurderleg! **************** Ny Fjellklang-konsert Kulturskulane i Hallingdal har saman med Hallingdal ungdomsråd, Hallingdal musikkforum og kulturkoordinatoren i Hallingdal se, opp ei konsertrekke i Hallingdal. Her presenterer me ulike unge talent frå kvar kommune. No er det!d for ein ny konsert i Hemsedal. Denne gongen er me så heldige at me får eit gjenhør med Krisn Andresen. Det er ein god del år sidan ho fly,a frå Hemsedal, men ho var alt ein lovande saxofonist då ho reiste her i frå. Ho har med seg eige band. Tema er jazz. Me vil også møte kulturskule-elevar her, m.a. Linnea Sagabråten frå Hemsedal. Stad: Hemsedal Cafè Tid: torsdag 9.april kl Gra!s inngang. Alle velkomne! POLITI og trøll Korleis er det eigentleg å vera poli!? Og korleis løyser ein saker og mysterium? Er det slik som i bøkene? Poli!betjent Guro M. Wright les frå bøker og fortel frå det verkelege poli!livet. Teikning. Musikk ved elevar frå musikkskulen. Hemsedal bibliotek laurdag 7. mars kl Gra!s inngang. Open lesesirkel i Hemsedal bibliotek Kva får deg!l å sluke ei bok, og lengte e,er fortsetjinga? Kva får deg!l å kaste ei bok vegg-imellom? Kvifor er akkurat den boka bli, ein lesefarso, over heile verda?! Kven i boka elskar vi å hate? Kva for forfa,ar ville vi for alt i verda ikkje sitje ved sidan av i eit middagsselskap? Kvifor er det nokre bøker vi aldri kjem!l å orke å lese? Møt fram i biblioteket ein torsdagskveld i månaden for å snakke med andre om ei utvald bok. Du treng ikkje melde deg på, men bør helst ha lese boka på førehand. S!kk innom og lån boka, om du ikkje har ho sjølv. Vi legg opp!l samtalar om det som fengslar oss ved det vi les, ikkje li,erære analysar eller forfa,arstudier. Dessutan vert det sjølvsagt kaffe/te og noko å bite i. Fyrste opne lesesirkel: torsdag 26. mars kl Fyrste bok: Hestekre er av Lars My=ng UKM SHOW 2015 Ungdommens kulturmønstring Laurdag 14. mars i Trøimshallen kl Kom å sjå årets ungdommar som lagar show i Trøimshallen - song, band, dans, kunst, film m.m Inngang: kr 100 for vaksne, kr 50 for barn og ungdommar (u.16 år) Arrangørgruppe: Unge arrangørar, kulturskulen, fri!dsleiaren og kulturkonsulenten VELKOMEN! 3

4 4

5 FRISKLIV HEMSEDAL Frisklivstrening i Trøimshallen: Frisklivstrimmen på tysdagar har vore eit opent lågterskel!lbod!l alle innbyggjarane i Hemsedal. Det opne!lbodet utgår frå Det finns eit!lpassa gruppe!lbod for brukarar av kommunale helsetenester. Ei brosjyre fortel meir om!lbodet, ta gjerne kontakt om du vil vite meir om kva!lbodet går ut på. Frisklivsspinning på klubbhuset ved Idre0sbanen: Tilbodet er for dei med Frisklivsresept og for dei som deltek på det!lpassa gruppe!lbodet. Torsdagar: kl Instruktør Ellen Wakefield, tlf Generell informasjon: Ta gjerne kontakt for å høyre meir om dei ulike!lboda!l Friskliv, eller snakk med legen din eller andre kommunale helsetenester om frisklivsresept. Ein frisklivsresept er for ein periode på 3 månadar. Det er ein eigendel på kr 325,- som inkluderer deltaking på gruppetrening med Friskliv. Det blir sendt ut faktura for eigendelen. Informasjon om dei ulike!lboda finn du og på ne,sida: Helsing Friskliv Hemsedal Tordis Neteland tlf eller Tilhaldsstad: I kjellaren på Bygdaheimen VARMTVANNSBASSENG Vi leiger bassenget på Elverhøy i Nesbyen kvar måndag frå kl Det er plass!l 12 personar i bassenget. Påmeldingslista for vinteren er fullteikna, men det er mogleg å stå på ein reserveliste. Transport: tur-retur Hemsedal Nesbyen. Avreise frå Helselagshuset ca. kl med minibuss. Eigendel er på kr 50,- pr. gong. Påmelding for vinter/vår 2015: Hemsedal Frivilligsentral, tlf.: eller send e- post: Har du spørsmål tek du kontakt med Frivilligsentralen, tlf eller Friskliv tlf Helsing LHL, Helselaget, Revma!kar foreininga, Frivilligsentralen og Friskliv 5 Trening ledet av fysioterapeuter: Slyngetrening, fysiopilates, knegruppe og artrosegruppe: Mandager: kl : Slyngetrening kl : FysioPilates/Mensendieck Onsdager: kl : Knegruppe Kl : Artrosegruppe Torsdager: kl : Slyngetrening Nye og gamle deltakere velkomne! Henvisning!l fysioterapi fra lege kan beny,es, men er ingen forutsetning for å være med. Vi følger takster iht takstplakaten for fysioterapi i: refusjon og egenandel. Det er bindende på- og avmelding!l gruppene. Slyngetrening: Effek!v trening av styrke og stabilitet i slynger. FysioPilates/Mensendieck: Vi varierer og kombinerer mellom FysioPilates og Mensendieck trening. Trening for hele kroppen hvor vi jobber med å styrke den dype, stabiliserende muskulaturen og fokuserer på ergonomi og bevegelsesmønstre. «Det beste fra to verdener» Knegruppe: Opptrening av et skadet kne. Vi jobber med styrke, stabilitet og balanse e,er skade og/eller operasjon. Passer for alle med et trøblete kne. Artrosegruppe: Trening på treningssalen i Helsesenteret e,er individuelt oppsa, treningsprogram. For deg med artrose i kne eller ho:e, eller som skal eller har bli, operert for artrose i kne eller ho:e. Ansvarlig for gruppene er fysioterapeut Anna E. Pedersen og Mensendieck fysioterapeut Kris!n Carlsen. Artrosegruppen holdes på treningsalen på Helsesenteret, alle de andre gruppene holdes i det hvite trehuset bak Expert. For spørsmål og/eller påmelding kontakt fysioterapeut Anna E. Pedersen tlf / eller Velkommen!l trening! Hilsen Anna og Kris!n

6 Foreldreførebuande kurs i Hemsedal Stad: Helsesenteret, spiserommet. Tid: kl Måndag 2. mars v/ fysioterapeut Helene Presentasjon av kvarandre på kurset. Kroppslege endringar, ergonomi og trening Pust og avspenning (NB! Denne samlinga er i kjelleren på Hemsedal Bygdaheim. Ta med pute.) Måndag 9. mars v/ helsesøster Hilde Foreldrerolla / samliv og samspel med barnet Amming - fyrste!da heime Barn og sikkerhetsutstyr Torsdag 12. mars v/ jordmor Rine Film om svangerskap og fødsel Tegn på at fødselen er i gang, kva skjer i kroppen når du føder, når reise på sjukehuset, smertelindring, kva skjer om det oppstår komplikasjoner, fyrste!da e,er fødsel Forventning paret har!l fødsel/ ledsagers rolle Evaluering av kurset Enkel servering! Påmelding!l Hilde B. Jensen tlf eller Rine Flatland tlf innan fredag Velkomne! Hilde Bakke Jensen, helsesøster Rine Flatland, jordmor Helene Juliebø, fysioterapeut Gla dans ringdans linedance = Seniordans Sosialt, god form for rørsle båe for kropp og hovud Møt opp og sjå om de,e kan vere noko for deg! Vi møtast l dans annankvar onsdag. Neste gong er den 11. mars, dere0er 25.3, 8.4 og Stad og d: I kjellaren på Bygdaheimen frå kl Vi dansar ein!me før vi tek li, mat, og så dansar vi ein!me!l. Ein treng ikkje vere med heile!da, og det er lov å ta pause! Ein treng ikkje dansepartner for å vere med. Ein skil dansarane ved å ny,a blå og raude band og dansar ulike ringdansar. Ta med mat sjølv, kaffi og te ordnar vi. Seniordans er normalt ikkje eit kommunalt!lbod, men ei sjølvstendig lag. Det er vanleg å betale ein eigenandel pr. gong på kr 20,- pr. person!l dri: av dansen. Vi fortset samarbeidet med Seniordans på Gol. Det vert nokon dansetreff med dei både på Gol og i Hemsedal. Vi er velkomen!l å delta på dans hjå dei kvar tysdag frå kl på klubbhuset ved Idre,sbanen. Har du spørsmål ta kontakt med: Friskliv v/tordis Neteland på telefon: eller Velkomen l seniordans! Helsing frå Den kulturelle spaserstokk og Friskliv Senior-danse-kafé Hemsedal seniordans og Gol seniordans arrangerer felles danseøving, tysdag 3. mars kl på Klubbhuset, Gol Idre,slag Lurer du på kva seniordans er? Ny, høvet no, kom og sjå denne glade danse-gjengen! Kan hende får du hug!l å slå fylgje. Me ynskjer oss fleire medlemer! I pausa byr me på kaffe / te og heimelaga bakst. Hemsedal: Samkøyring og nærare opplysingar, ring Tordis, tlf Gol: Nærare opplysing og / eller skyss, ring Nils, tlf Alle hjarteleg velkomne! 6

7 TRIM FOR GODT VAKSNE OVER 65 ÅR! Om du ynskjer å vere med ta kontakt med Friskliv for å høyre kva gruppe du kan vere med i. Tilbodet er gra!s. Vi oppfordrar alle!l å vere med kvar torsdag! Jo fleire gonger du deltek jo betre utby,e! Målet er at ein skal bli fysisk sterkare, forbetre balansen og bli meir uthalden, samt å ha det morosamt i lag! Du treng ikkje vere i god form, men ver villig!l å bli andpusten og varm! Stad: Tid: Kjelleren på Bygdaheimen Kvar torsdag Gruppe 1: kl Gruppe 2: kl Gruppe 3: kl Transport: Viss du har behov for transport, rekvirerer vi drosje. For spørsmål ta kontakt på tlf Hjertelig velkommen! Helsing Tordis Neteland, Frisklivskoordinator * Teknisk * Fagmøte for entreprenørar og handverkarar 18. mars kl på Kommunehuset Teknisk etat inviterer!l eit fagmøte for entreprenørar, handverkarar, og for dei som har utbyggingsplanar i Hemsedal. Føremålet med møte er å kaste lys over sentrale tema i skjeringspunktet næring og forvaltning slik som; byggjesak og teknisk forskri: miljø- og forureining status for kommunale planer og investeringar kommunen si rolle som!lsynsorgan Me håpar kvelden vert ein møteplass der ein treff kollegaer, samt delar erfaringar i høve utvikling av bygda framover. Kom gjerne med innspel om det er noko dykk ynskjer som tema på møtet, epost!l: innan 10. mars. Har du få0 ny vegadresse? Hugs å melde adressendring! I Hemsedal har mange no få, ny offisiell adresse vegadresse. Målet er at alle fastbuande skal ha få, vegadresse innan utgangen av år Alle bustadhus, hy,er og næringsbygg skal e,er kvart få veg-adresse. Korleis melde adresseendring: Når ny vegadresse er!ldelt, vil oppdatering i Folkeregister skje automa!sk. Alle bedri:er og etatar som ny,ar oppdatering av adresse via Folkeregisteret vil fange opp nye adresser. Men det er vik!g at du melder frå om ny adresse!l alle andre du korresponderer med pr post. Posten har utvikla ei løysing der den som har få, ny adresse kan legge inn sine opplysningar og søke fram dei ein!l vanleg får post frå. Dere,er sender Posten postkort om ny adresse!l aktuelle mo,akarar. Føretak, lag og organisasjonar må melde adresseendring!l Brønnøysundregistra. Montering av husnummerskilt: Alle som er!ldelt ny offisiell vegadresse skal også ha få,!lsendt husnummerskilt frå kommunen. Det er vikg at du som huseigar monterer opp husnummerskiltet. Set husnummerskiltet på husveggen, godt synleg frå!lkomstveg. Er du i tvil om kvar du bør montere husnummerskiltet di,, ta kontakt med kommunen. Eit godt ps: Merk postkassa di med ny vegadresse. «Strategisk næringsplan for Hemsedal kommune » vart lagt ut på høyring den 23.februar med 3 vekers høyringsfrist. Ei papirutgåve ligg i tenestetorget i Hemsedal kommunehus og på ne,sidene våre Innspel må sendast skri:leg!l Hemsedal kommune, 3560 Hemsedal eller elektronisk!l: innan 16. mars. Spørsmål re,ast!l næringskonsulent Gunn Eliassen., tlf eller 7

8 * Kyrkja * Gudstenester 1. mars kl : Sundag for alle på Kyrkjestugo i Hemsedal 8. mars kl : Gudsteneste i Hemsedal Kyrkje Sprell Levande! Skinnemoen og Bri, M. Hafsås Onsdag 11.mars kl : Salmekveld i Hemsedal kyrkje. Kontakt organist Mikael Christensen for meir informasjon 22. mars kl : Gudsteneste i Hemsedal kyrkje, vikarprest Maria Bjørdal Re, e,er messa ca. kl er det menighetens årsfest på Kyrkjestugo. Alle er velkommen. 2. april kl : Gudsteneste i Lykkja kapell Skinnemoen 3. april kl.11.00: Pasjonsgudsteneste i Hemsedal kyrkje Vikarprest Maria Bjørdal 5. april kl : Høgdsgudsteneste i Lykkja kapell Vikarprest Maria Bjørdal 5. april kl : Sundag for alle på Kyrkjestugo i Hemsedal 18. april kl : Menighetskonferanse på Kyrkjestugo i Hemsedal Samling med tema: Kva er ein menighet? Opent for alle 19. april kl : Gudsteneste i Hemsedal kyrkje Skinnemoen Ledertrening - kristent arbeid Er du konfirmant eller eldre, og er interessert i å være leder for yngre i forskjellig kristent arbeid. Vi har ledertrening mars på Bedehuset, Ulsåk. Hilsen Bri, Marie H. Hafsås, menighetspedagog og Hanna S. Smørvik For mer info ta kontakt med Hanna: BASAR Basar!l inntekt for barne og ungdomsarbeidet i Kyrkjelyden fredag 24 april kl på Kyrkjestugo i Hemsedal Det blir loddsal, sal av årer og andakt Gevinstar kan leverast på kyrkjekontoret. Folk i alle aldrar er velkomen Helsing Einar og Helge * Kva skjer * Busstur l Telemark Bussturen i vår vil gå!l Telemark med Gaustadblikk juni 2015 I år blir det en 4 dagers tur (3 ne,er). Kanaltur Akkarhaugen - Lunde en dag Besøk på Vemork m/ lunch og guida tur en dag Vi sender ut et eget "flygeblad" om turen i mars. *************** PÅSKE Frivilligsentralen har stengt i påsken, men vi har telefonvakt følgende dager: mandag 30. mars,!rsdag 31.mars og onsdag 1.april fra kl , tlf *************** Vi starter opp igjen med det vanlige i uke 15: Strikkecafe:!rsdag 7. april Torsdagstreffen: 9. april Syng m/oss rsdag: 14. april *************** Datakurset blir utsa, noe fremover i!d. Dere som er på meldt har få, beskjed om de,e. Det fortsa, noen ledige plasser, ta kontakt: tlf Hemsedal Turlag Årsmøte onsdag 18. mars Hemsegarden kl Velkomen! 8

9 STEMNINGSFULL KONSERT Hemsedal folkebibliotek laurdag 21. mars kl Medverkande: Svein Erik Sagbråten (tenor) og Nanna Maria Cortes (sopran), Hemsedalskoret, lærarar og elevar frå kulturskulen m.fl. Inngang: kr 100 vaksne / kr 50 u. 18 år Arr: Hemsedalskoret KOR-SEMINAR - framleis ledige plassar! Er du glad i å syngja? Kor-seminaret er ope for alle over 16 år. Instruktørar: Svein Erik Sagbråten (tenor) og Nanna Maria Cortes (sopran). Tid/stad: Fredag 20. mars (19-22) og laurdag 21. mars (11-17), på Kyrkjestugo. Pris kr 600.,- Er du interessert, kontakt dirigent Tori Snerte: / tlf Arr. Hemsedalskoret KORPROSJEKT - våren 2015 Hemsedalskoret inviterer!l korprosjekt, 20. mars mai. Vi startar med korseminar fredag og laurdag Dere,er blir det 8 onsdagsøvingar (kl kl ) + generalprøve Konserten/festkvelden vi jobbar fram mot er fredag 29. mai (Låven på Fausko) Pris: kr 600,- med korseminar kr 400,- utan korseminar For meir info/påmelding, kontakt Ola Eikre (leiar): / tlf eller Tori Snerte (dirigent): / tlf Hemsedal Helselag Markering av Hjerteuka åpent møte på Helselagshuset torsdag 30. april. kl Dr. Per Egil Hesla kåserer om hjerte og karsykdommer m.m. Bevertning. Alle hjertelig velkommen! Merk av dato på kalenderen Styret Korpsmusikk 17. mai? Kan du traktere eit blåseinstrument? Skal det vera korpsmusikk på grunnlovsdagen, så må fleire s!lle opp! Gamal eller ung? Det er ingen opptaksprøve, det held at du har vore med i skulemusikk eller liknande. Marsjane er enkle å spela, og instrument kan me skaffe! Øvingane er måndagar kl. 20 l 21 på Hemsedal b/u-skule. Inngang ved biblioteket. Kryss av fylgjande øvingsdatoar: 9.3., 16.3., 23.3., 6.4., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5., Sei ifrå!l alle de veit om som kan vera interesserte. Det er berre å møta opp! Helsing Hemsedal Hornmusikklag Årsmøte i Hemsedal Elveeigarlag torsdag 26. mars kl i kan!na på kommunehuset. Vanlege årsmøtesaker. Mat e,erpå frå Tamt og vilt. Helsing styret 9

10 ÅRSMØTE måndag 9.mars kl på Helselagshuset Hemsedal Program: Årsmøtesaker Enkel servering Velkommen! Styret Velkomen l OPE HUS på Kyrkjestugo tysdag 3. mars 2015 kl Vi får besøk av lektor Kåre Sørum, som i mange år var!lse, ved Hallingdal vid.g.skule. Han vil fortelja om: «Minner fra et kateter!» Det blir andakt med Jan-Fredrik Raastad og som vanleg god bevertning. Den som ynskjer skyss, kan ringe tlf i!da kl Søndag for alle for alle aldrar - 1. søndag i månaden Kyrkjestugu Hemsedal Søndag 1. mars Kl : Salg av middag Kl : Programmet starter * Felleshalv!me * Eige barneopplegg * Trøimshallen for klasse * Tema: Godhet" v/ Miriam Irene Cou,s Miriam har vokse opp i IMI kirken i Stavanger. Ho jobbar i dag saman med sin mann, Ma,hew, på KRIK Høy\ellssenter. MIriam er vel verdt å få med seg! Kl.18.30: Kaffi og drøs Arr: Kyrkja, Normisjon og KRIK Høy\ellssenter Sundagsskuleskirenn Sundag 1. mars vert det sundagsskuleskirenn på Gravset. Påmelding frå kl , og fyrste start er kl Born og vaksne kan velje ulike løyper og om dei vil gå på!d eller ikkje. Klassisk s!l. Premier!l alle som deltek, og bollar og drikke!l alle! Det kostar ikkje noko å vere med. Uhøg!deleg moro for born og vaksne i alle aldrar. Velkomen! Kl er det middag på «Søndag for alle» på Kyrkjestugo. Gol og Hemsedal Røde Kors Hjelpekorps inviterer!l femte runde av Quiz på T-Kroken torsdag 12. mars kl Samle et lag på maks 6 personer og bli med! Uhøy!delig og sosial konkurranse. Koster kr 50,- per person, og de,e er!l inntekt for hjelpekorpset. Alle på vinnerlaget får en gra!s middag med deilige elgkarbonader på Kjøkkenkroken eller hamburgertallerken på T-Kroken. Hjertelig velkommen! STUPULBAKJIN - TRENINGSRENN Det blir trening saman med hopparar frå Torpo, Gol og andre. Laurdag 28. februar frå kl Dei som har lyst!l å prøve/evt berre vera!lskodarar, må møta fram. Me treng heia-gjeng. Liten høppbakji!l dei minste. Helsing Bjarne, tlf Vidar, tlf John og Olav 10

11 Hemsedal Pensjonistlag har medlemsmøte onsdag 18. mars kl på Helselagshuset. Denne gongen vert ordførar Oddvar Grøthe med oss og vil bl.a. prate om aktuelle saker for dei eldre. Ellers vanleg program. Matstund og utlodning! Alle hjarteleg velkomne! Har du bilete frå Hugnadheim frå før 1985? Historia om Hugnadheim blir no skrive ned, men me har for få bilete. Ta kontakt med Olav Dokk, tlf Helsing styret i Hemsedal Pensjonistlag Som!dligere annonsert vil Hemsedal Husflidslag arrangere sommerskole på Bjøberg Fjellgard juni. Her skal vi drive med ulike former for husflid og håndverk. Mange ak!viteter er fine å gjøre ute, bl.a. spikking, tegning og røyking av fisk. Hvis vi klarer å få noen fisk, da. Andre ak!viteter vil foregå inne, f.eks. dreiing i tre og skinntrykk. Foreløpig har vi noen lærere/instruktører på plass, bl.a. innen dreiing i tre, spikking, frilu:sliv, skinnfell/-trykk, strikking, tegning/maling, baking på takke, røyking av fisk. Høres ikke de,e moro ut?? Vi begynner å jobbe med plan for sommerskolen e,er vinterferien. Da skal vi lage en detaljert plan for uka. Vi tenker oss at alle skal være med på 3-5 ak!viteter i løpet av disse dagene. Det er lov å melde seg på allerede nå. Aldersgruppe er 5.-8.trinn. Her kan vi sjølsagt være li, fleksible. Vi skal bo på Bjøberg disse dagene. Maks antall er 21 deltakere. Alle vil være med på å lage!l mål!dene og ha li, kjøkkentjeneste. Prisen prøver vi å holde så lav som mulig, ca kr 1700,- Da er alt, opphold, mat og alle materialer, inkludert. Dersom vi klarer å få noen!l å sponse li,, kan det bli billigere. Info blir lagt ut på husflidslaget sine hjemmesider og på Facebook. Info og påmelding!l Mia T. Syversbråten, tlf mail: eller Hemsedal Bygdekvinnelag held årsmøte på Tuv Grendastugo tysdag 17.mars kl Vanlege årsmøtesaker. Styret Hemsedal SV holder årsmøte og nominasjonsmøte fredag 6. mars kl på Gravsetstugu Saker 'l årsmøtet: - regnskap - årsberetning - innkomne saker - valg Frist for å sende inn saker 1. mars, sendes!l styrets leder Arnt Skansen mail: Saker nominasjonsmøte: - valgkomiteens forslag!l liste!l høstens kommunestyrevalg Velkommen! Styret i Hemsedal SV * Hemsedal IL * Årsmøtet 2014 i O-gruppa Tysdag 3. mars 2015 kl på Klubbhuset. Vanlege årsmøtesaker. for styret i O-gruppa Knut Terje Venås, leiar 11

12 Ny0 fra Hemsedal Idre0slag: Vi har nå fakturert alle for medlemskon!ngenten i Hemsedal Idre,slag i Din faktura ligger i din "handlekurv" på Min Idre+. Så logg deg inn og betal online på Idre,ens datasystem er under omlegging, og HIL har derfor fly,et medlemsregister og alle data over!l Min Idre+ for å bruke KlubbAdmin som felles administrasjonsverktøy for idre,sregistrering, medlemmer, undergrupper og hovedlag. By,e av system byr all!d på ekstra ucordringer, så vi håper dere alle vil hjelpe oss og gå inn og oppdatere egen profil med telefonnr, adresse, e-post, familie!lhørighet og undergruppe!lhørighet. Noen av dere kan under omleggingen ha få, ny ektefelle/samboer eller barn under familie!lhørighet, og vi ønsker jo ikke å se,e ut løse rykter ;-) Familiekon!ngenten på kr gjelder nå for foreldre og barn inn!l fylte 19 år. Det betyr at når du passerer 20 har du eget medlemskap (kr 300,-). Ikke medlem i Hemsedal Idre,slag? Meld deg inn på vi har plass!l flere! Årsmøtet i Hemsedal Idre0slag er på klubbhuset rsdag 24. mars kl Agenda blir lagt ut på Velkommen! Hemsedal IL alpingruppa har få0 ldelt Norgesmesterskapet i alpint i år igjen! Løperne var så fornøyde med den store folkefesten bygda skapte i \or, og ønsker å oppleve det samme i år! Vi håper DERE vil være med å skape stemning. Velkommen som publikum og velkommen som frivillig hjelper! Program: Tirsdag kl ucorgjennomkjøring Onsdag kl ucorgjennomkjøring Torsdag kl UTFOR Fredag kl SUPER G og kl Super kombi slalåm Lørdag kl SLALÅM (tv-sending) Søndag kl STORSLALÅM Frivillig mannskap? Registrer deg med mail og tlf.nr. på Turistkontoret, eller!l mars blir det generalprøve Da arrangerer vi Hovedlandsrenn i fart (Uoff. NM for åringer) Mandag-!rsdag : UCor gjennomkjøring Onsdag: UTFOR Torsdag: SUPER G og Super kombi slalåm Velkommen og heie frem våre unge løpere! Trenger også her frivillig mannskap! Og så blir vi glade hvis dere som er på Facebook kan følge siden vår: - her kan dere følge med på hva som skjer i HIL, og her roper vi hurra for mange flo,e idre,spresentasjoner blant medlemmene. Sammen med Posten er HIL med på en stor nasjonal dugnad for oppre,else av digitale postkasser for alle over 15 år. I løpet av 2015 skal nesten all konfidensiell post fra statlige organ sendes digitalt. Registrer deg på nå, og HIL mo,ar 25 kr i stø,e. Til slu, et stort HURRA og takk l SparebanksTelsen Hallingdal som akkurat har gi, oss kr !l bygging av treningsløype i sentrum. Vi ønsker å få den klar!l sommeren som en stor jubileumsgave!l alle i anledning HIL si, 125 årsjubileum nå i Sportslig hilsen Hemsedal Idre,slag Gunn Eidhamar Leder 12

13 Program for uteliv, sjå og V. 13

14 Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: torsdag 5. mars Tid: kl Før møte: Folkets spørjetime Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast!l møtesekretær Ann Elisabeth Nes, tlf eller Tenestetorget på tlf Varamedlemmer møter kun e,er nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut!l ålment gjennomsyn i Tenestetorget i kommunehuset, biblioteket og Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKLISTE 8/15 15/ Meldingar!l kommunestyret /15 12/ Områdeplan Ulsåk, slu,handsaming og eigengodkjenning av områd F1 og H, eigedomen Fossheim. 10/15 15/ Kommunereforma 11/15 13/ Årsmelding frå kontrollutvalet /15 15/ Tilbud om å overta forvaltningsansvaret for Hydalen landskapsvernområde 13/15 15/ Godkjenning av protokoll frå møte i kommunestyret Hemsedal, Oddvar Grøthe, ordførar sign.

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune November 2014 Troll i Norden Frå 10.-16.november arrangerast Nordisk bibliotekveke over heile Norden med høgtlesing i skumrings men og ved morgongry, med konsertar

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl. 18.00 på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl. 11.30 Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene...

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene... GOL OG HEMSEDAL Nr. 1 Februar 2010 62. årgang Innh ald Min Salme... 2 Andakt... 3 Kunngjeringar... 4 Velkomen til kyrkje!... 5 Rekneskap... 5 Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb...

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Varhaugbuen. Det vårast! Krigseglaren. Brigt Skrettingland. Fotoklubb. Ungdomsklubben. Side 6. Side 10-11. Side 12. Side 16-17.

Varhaugbuen. Det vårast! Krigseglaren. Brigt Skrettingland. Fotoklubb. Ungdomsklubben. Side 6. Side 10-11. Side 12. Side 16-17. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 1 2015 Krigseglaren Side 6 Rekneskapslaget 50 år Side 10-11 Brigt Skrettingland Side 12 Fotoklubb Side 16-17 Ungdomsklubben Side 31 Det vårast! Adelen på Jæren - Du

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

varhaugbuen Hå Skulesjakk side 28 Steinhoggar i Leksaren Vennelaget for Lensmannsgarden Varhaug Sykkelklubb Karen Roed Side 2-3 Side 6-7 Side 11

varhaugbuen Hå Skulesjakk side 28 Steinhoggar i Leksaren Vennelaget for Lensmannsgarden Varhaug Sykkelklubb Karen Roed Side 2-3 Side 6-7 Side 11 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 1 2013 Steinhoggar i Leksaren Side 2-3 Vennelaget for Lensmannsgarden Side 6-7 Varhaug Sykkelklubb Side 11 Karen Roed Side 12 Hå Skulesjakk side 28 Arnstein Skretting

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 1 2010 15. årgang God påske! Ordføraren har ordet Me har hatt ein litt merkeleg vinter. Ein av det gode, gamle slaget når det gjeld temperatur, men

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 Solveig Bertine Tangen 100 år! ordførar Bernhard Riksfjord var blant dei mange gratulantane side 14 Aukra er avhengig av utanlandsk arbeidskraft

Detaljer

LTILSYNE EMSETH MASKIN AS

LTILSYNE EMSETH MASKIN AS Lokalavis for indre Sunnmøre Torsdag 26. april 2012 Nr. 17 Årgang 33 Laussal kr 20 Mykje for pengane Fekk mange tips På det opne møtet om rassikring av Reinshammaren i Norddalsstranda, ønskte kommunen

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer