Hemsedal kommunehus - opnings der:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opnings der:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune Februar 2015 Magisk familiemusikal l Trøimshallen! Hemsedal kommune og Brageteatret samarbeider om å gje profesjonelle teateropplevingar!l folket. No kan heile familien gleda seg! «Gu0en og Stjerna» vert framført torsdag 19. mars kl. 18:30 Teaterstykket Gu0en og Stjerna har bakgrunn i Barbro Lindgrens bok, og er ei rørande og varm historie om ekte vennskap, mot og kjærligleik. Det er ei s!lle mørk na, med himmelen full av stjerner. Sirkusteltet er tomt, men ein stad lyser det. Der vert det fødd eit barn. Samstundes vert det fødd ein hest li, bortanfor. To små stjerner vert tent på himmelen over sirkuset. Slik starter fortellinga om guten Pepe og hesten Stjerna. Dei to veks opp saman, men ein dag avgjer sirkusdirektøren at Stjerna skal vekk. Ei spennande sirkusteaterfores lling full av musikk, dans og song som passer for alle frå 5 år. Kjøp bille0ar på førehand, vinn påskeegg! Alle som kjøper bille, på førehand (på ne,, eller i tenestetorget) er med i trekninga av eit påskeegg! Påskeegget vert overrekt den heldige vinnar, på sjølve fores!llingsdagen. For meir informasjon og!nging av bille,ar sjå / tlf Bille0sal òg i Tenestetorget. Voksen kr 250,Barn kr 200,Gruppebille0* per pers kr 200,- * minimum 4 bille,ar Hemsedal kommunehus - opnings der: Opnings d: kl. 9-15, tlf Send epost l: postmo Hemsedal folkebibliotek: Ope tysdag og laurdag kl.11-14, tysdag, onsdag og torsdag kl tlf , Bygdearkivet: Ope kvar tysdag kl , frå 7. oktober 2014 l 1. mai 2015 NAV Hemsedal og Gol: Kontoret i Hemsedal er ope måndag og onsdag kl. 9-15, tlf Kontoret på Gol er ope måndag!l fredag kl Ska0ekontoret / Ska0 Sør (Folkeregister): Kontoret på Gol er ope måndag!l fredag, eller ring landsdekkande nummer Frist for innlegg l neste Kommuneposten: 22.4., 3.6., ein tek a0erhald om endringar. Kommuneposten kan du òg lesa på våre ne0sider:

2 * Ordføraren sitt hjørne * Me blir stadig fleire hemsedøler. Ved årsski:et var folketalet 2345, ein vekst på 50 siste året. Det er mange unge som vel å busetja seg i bygda. Tilbakemelding frå nokre er at dei valde Hemsedal fordi det er moglegheiter for eit rikt frilu:sliv og mange ak!vitetar ute i naturen. At det er eit ungt og friskt miljø er også eit pluss. Tilboda i bygda elles er gode. Det går an å bu i Hemsedal og pendle!l arbeid andre stadar, seier også nokre. Det er moro å registrere at me veks, men det er også krevjande. Det er opna mange barnehageavdelingar dei siste 10 åra, og det er lagt ned mykje pengar i bustadfelt og infrastruktur. Eit anna tal eg fekk er at det er bygd 175 nye hus og leilegheiter sidan 2001, desidert mest i Hallingdal. SSB sine prognosar er at me skal vera rundt 3500 innbyggjarar om 20 år. Tida vil syne om det slår!l. Det er mange tankar ein må gjera seg for fram!da. Kvar skal nye innbyggjarar bu, og vil det vera arbeidsplassar i bygda og i Hallingdal som gjer det mogleg å buse,e seg her. Nyare forsking syner at bustadkvalitet betyr meir enn nærleik!l arbeidsplassen, men arbeids!lbod og buse=ng heng nok mykje saman likevel. Næringsutvikling er derfor veldig vik!g. Kommunen har i eit par års!d arbeidd med framlegg!l ny strategisk næringsplan. Den er no lagt ut på høyring, med frist!l 20. mars med å koma med innspel. Det har vore deltaking frå grunneigarar og næringsliv undervegs, men det er no eit ferdig framlegg er lagt ut. Reiselivet er den største næringa, og det er her største grunnlaget for vekst er. Heldigvis har me ikkje eit heilt einsidig næringsliv. Landbruket står sterkt i Hemsedal. Me er den største mjølkekommunen i fylket. Hemsedalsbonden har vore flink!l å!lpasse seg nye!der, og det er enno eit sterkt fagmiljø. Det er færre ak!ve bønder enn for 30 år sidan, men samdri:er og større einingar gjer at all dyrka mark er i bruk. Beitebruken er mykje mindre enn før, og problemet med a,groing ser me år for år. I planframlegget er det målse=ng om ein årleg produksjonsvekst på 1% som er lik dei nasjonale føringane, det er lagt vekt på jordvern og!ltak som kan auke beitebruken. Her er småskala- og nisjeproduksjonar med kortreist mat aktuelle satsingar, som passar fint i ei reiselivsbygd. Hemsedal har mange småskala matprodusentar. Desse er det vik!g å ta vare på og legge!l re,e for vidare utvikling. Hemsedal veksthus er ein vik!g samlingsplass for fleire aktørar, og det er vik!g å kunne vera i forkant for ein vekst her. Godt breiband og godt vegne, inn i bygda er meir nødvendig enn den vesle hjelpa kommunen greier å gje gjennom næringsfondet vårt, men det er i mange høve eit godt bidrag i ei vanskeleg starcase. Me må også bli flinkare!l å sjå kulturen vår som ein styrke for næringsutvikling. Næringsplanen har ein eigen bolk for «Arealpoli!kk for kjerneområdet i Hemsedal». Kjerneområdet er frå Trøym!l Røggelia med Skarsnuten og Tinden området. Hemsedal er i dag ein stor kommersiell des!nasjon med stor del utanlandske gjester. Det er ca 6300 senger i bookingen i dag. I næringsplanen er det lagt opp!l å sikre a,rak!vt næringsareal, såkalla A-areal, for inn!l senger. De,e er i tråd med innspel frå Turis,rafikklaget og Skistar. Det er nødvendig å tenke langsik!g, for areal utny,a!l anna enn næring kan ikkje reverserast. Ski inn / ski ut er vik!gaste faktor for kva som er a,rak!vt areal, men også nærleik!l andre ak!vitets!lbod teller. Hemsedal kommune ynskjer også å vera ei a,rak!v hy,ekommune. Det er mykje areal for kalde senger også innafor nemnde regulerte områder, og i Hemsedal elles er det ikkje lagt opp!l varme senger i det heile ta,. Her vil utny=nga vera vanlege privathy,er. Framlegget!l næringsplan ligg ute!l høyring!l 20. mars. Kom med innspel og synspunkt. Det gjeld å finne dei beste løysingane for Hemsedal framover. Helsing Oddvar Grøthe ordførar (sign.) * Infomasjon * Hemsedal kommunhus Opningsder - Påska 2015 Måndag 30. mars og tysdag 31. mars kl Onsdag 1. april kl God påske! 2

3 * Kultur og oppvekst * Hemsedal musikk og kulturskule Jubileumskonsert! Takk!l alle som var med og hjelpte!l slik at jubileumskonserten vår kunne gjennomførast på beste måte! Foreldrehjelpa er uvurderleg! **************** Ny Fjellklang-konsert Kulturskulane i Hallingdal har saman med Hallingdal ungdomsråd, Hallingdal musikkforum og kulturkoordinatoren i Hallingdal se, opp ei konsertrekke i Hallingdal. Her presenterer me ulike unge talent frå kvar kommune. No er det!d for ein ny konsert i Hemsedal. Denne gongen er me så heldige at me får eit gjenhør med Krisn Andresen. Det er ein god del år sidan ho fly,a frå Hemsedal, men ho var alt ein lovande saxofonist då ho reiste her i frå. Ho har med seg eige band. Tema er jazz. Me vil også møte kulturskule-elevar her, m.a. Linnea Sagabråten frå Hemsedal. Stad: Hemsedal Cafè Tid: torsdag 9.april kl Gra!s inngang. Alle velkomne! POLITI og trøll Korleis er det eigentleg å vera poli!? Og korleis løyser ein saker og mysterium? Er det slik som i bøkene? Poli!betjent Guro M. Wright les frå bøker og fortel frå det verkelege poli!livet. Teikning. Musikk ved elevar frå musikkskulen. Hemsedal bibliotek laurdag 7. mars kl Gra!s inngang. Open lesesirkel i Hemsedal bibliotek Kva får deg!l å sluke ei bok, og lengte e,er fortsetjinga? Kva får deg!l å kaste ei bok vegg-imellom? Kvifor er akkurat den boka bli, ein lesefarso, over heile verda?! Kven i boka elskar vi å hate? Kva for forfa,ar ville vi for alt i verda ikkje sitje ved sidan av i eit middagsselskap? Kvifor er det nokre bøker vi aldri kjem!l å orke å lese? Møt fram i biblioteket ein torsdagskveld i månaden for å snakke med andre om ei utvald bok. Du treng ikkje melde deg på, men bør helst ha lese boka på førehand. S!kk innom og lån boka, om du ikkje har ho sjølv. Vi legg opp!l samtalar om det som fengslar oss ved det vi les, ikkje li,erære analysar eller forfa,arstudier. Dessutan vert det sjølvsagt kaffe/te og noko å bite i. Fyrste opne lesesirkel: torsdag 26. mars kl Fyrste bok: Hestekre er av Lars My=ng UKM SHOW 2015 Ungdommens kulturmønstring Laurdag 14. mars i Trøimshallen kl Kom å sjå årets ungdommar som lagar show i Trøimshallen - song, band, dans, kunst, film m.m Inngang: kr 100 for vaksne, kr 50 for barn og ungdommar (u.16 år) Arrangørgruppe: Unge arrangørar, kulturskulen, fri!dsleiaren og kulturkonsulenten VELKOMEN! 3

4 4

5 FRISKLIV HEMSEDAL Frisklivstrening i Trøimshallen: Frisklivstrimmen på tysdagar har vore eit opent lågterskel!lbod!l alle innbyggjarane i Hemsedal. Det opne!lbodet utgår frå Det finns eit!lpassa gruppe!lbod for brukarar av kommunale helsetenester. Ei brosjyre fortel meir om!lbodet, ta gjerne kontakt om du vil vite meir om kva!lbodet går ut på. Frisklivsspinning på klubbhuset ved Idre0sbanen: Tilbodet er for dei med Frisklivsresept og for dei som deltek på det!lpassa gruppe!lbodet. Torsdagar: kl Instruktør Ellen Wakefield, tlf Generell informasjon: Ta gjerne kontakt for å høyre meir om dei ulike!lboda!l Friskliv, eller snakk med legen din eller andre kommunale helsetenester om frisklivsresept. Ein frisklivsresept er for ein periode på 3 månadar. Det er ein eigendel på kr 325,- som inkluderer deltaking på gruppetrening med Friskliv. Det blir sendt ut faktura for eigendelen. Informasjon om dei ulike!lboda finn du og på ne,sida: Helsing Friskliv Hemsedal Tordis Neteland tlf eller Tilhaldsstad: I kjellaren på Bygdaheimen VARMTVANNSBASSENG Vi leiger bassenget på Elverhøy i Nesbyen kvar måndag frå kl Det er plass!l 12 personar i bassenget. Påmeldingslista for vinteren er fullteikna, men det er mogleg å stå på ein reserveliste. Transport: tur-retur Hemsedal Nesbyen. Avreise frå Helselagshuset ca. kl med minibuss. Eigendel er på kr 50,- pr. gong. Påmelding for vinter/vår 2015: Hemsedal Frivilligsentral, tlf.: eller send e- post: Har du spørsmål tek du kontakt med Frivilligsentralen, tlf eller Friskliv tlf Helsing LHL, Helselaget, Revma!kar foreininga, Frivilligsentralen og Friskliv 5 Trening ledet av fysioterapeuter: Slyngetrening, fysiopilates, knegruppe og artrosegruppe: Mandager: kl : Slyngetrening kl : FysioPilates/Mensendieck Onsdager: kl : Knegruppe Kl : Artrosegruppe Torsdager: kl : Slyngetrening Nye og gamle deltakere velkomne! Henvisning!l fysioterapi fra lege kan beny,es, men er ingen forutsetning for å være med. Vi følger takster iht takstplakaten for fysioterapi i: refusjon og egenandel. Det er bindende på- og avmelding!l gruppene. Slyngetrening: Effek!v trening av styrke og stabilitet i slynger. FysioPilates/Mensendieck: Vi varierer og kombinerer mellom FysioPilates og Mensendieck trening. Trening for hele kroppen hvor vi jobber med å styrke den dype, stabiliserende muskulaturen og fokuserer på ergonomi og bevegelsesmønstre. «Det beste fra to verdener» Knegruppe: Opptrening av et skadet kne. Vi jobber med styrke, stabilitet og balanse e,er skade og/eller operasjon. Passer for alle med et trøblete kne. Artrosegruppe: Trening på treningssalen i Helsesenteret e,er individuelt oppsa, treningsprogram. For deg med artrose i kne eller ho:e, eller som skal eller har bli, operert for artrose i kne eller ho:e. Ansvarlig for gruppene er fysioterapeut Anna E. Pedersen og Mensendieck fysioterapeut Kris!n Carlsen. Artrosegruppen holdes på treningsalen på Helsesenteret, alle de andre gruppene holdes i det hvite trehuset bak Expert. For spørsmål og/eller påmelding kontakt fysioterapeut Anna E. Pedersen tlf / eller Velkommen!l trening! Hilsen Anna og Kris!n

6 Foreldreførebuande kurs i Hemsedal Stad: Helsesenteret, spiserommet. Tid: kl Måndag 2. mars v/ fysioterapeut Helene Presentasjon av kvarandre på kurset. Kroppslege endringar, ergonomi og trening Pust og avspenning (NB! Denne samlinga er i kjelleren på Hemsedal Bygdaheim. Ta med pute.) Måndag 9. mars v/ helsesøster Hilde Foreldrerolla / samliv og samspel med barnet Amming - fyrste!da heime Barn og sikkerhetsutstyr Torsdag 12. mars v/ jordmor Rine Film om svangerskap og fødsel Tegn på at fødselen er i gang, kva skjer i kroppen når du føder, når reise på sjukehuset, smertelindring, kva skjer om det oppstår komplikasjoner, fyrste!da e,er fødsel Forventning paret har!l fødsel/ ledsagers rolle Evaluering av kurset Enkel servering! Påmelding!l Hilde B. Jensen tlf eller Rine Flatland tlf innan fredag Velkomne! Hilde Bakke Jensen, helsesøster Rine Flatland, jordmor Helene Juliebø, fysioterapeut Gla dans ringdans linedance = Seniordans Sosialt, god form for rørsle båe for kropp og hovud Møt opp og sjå om de,e kan vere noko for deg! Vi møtast l dans annankvar onsdag. Neste gong er den 11. mars, dere0er 25.3, 8.4 og Stad og d: I kjellaren på Bygdaheimen frå kl Vi dansar ein!me før vi tek li, mat, og så dansar vi ein!me!l. Ein treng ikkje vere med heile!da, og det er lov å ta pause! Ein treng ikkje dansepartner for å vere med. Ein skil dansarane ved å ny,a blå og raude band og dansar ulike ringdansar. Ta med mat sjølv, kaffi og te ordnar vi. Seniordans er normalt ikkje eit kommunalt!lbod, men ei sjølvstendig lag. Det er vanleg å betale ein eigenandel pr. gong på kr 20,- pr. person!l dri: av dansen. Vi fortset samarbeidet med Seniordans på Gol. Det vert nokon dansetreff med dei både på Gol og i Hemsedal. Vi er velkomen!l å delta på dans hjå dei kvar tysdag frå kl på klubbhuset ved Idre,sbanen. Har du spørsmål ta kontakt med: Friskliv v/tordis Neteland på telefon: eller Velkomen l seniordans! Helsing frå Den kulturelle spaserstokk og Friskliv Senior-danse-kafé Hemsedal seniordans og Gol seniordans arrangerer felles danseøving, tysdag 3. mars kl på Klubbhuset, Gol Idre,slag Lurer du på kva seniordans er? Ny, høvet no, kom og sjå denne glade danse-gjengen! Kan hende får du hug!l å slå fylgje. Me ynskjer oss fleire medlemer! I pausa byr me på kaffe / te og heimelaga bakst. Hemsedal: Samkøyring og nærare opplysingar, ring Tordis, tlf Gol: Nærare opplysing og / eller skyss, ring Nils, tlf Alle hjarteleg velkomne! 6

7 TRIM FOR GODT VAKSNE OVER 65 ÅR! Om du ynskjer å vere med ta kontakt med Friskliv for å høyre kva gruppe du kan vere med i. Tilbodet er gra!s. Vi oppfordrar alle!l å vere med kvar torsdag! Jo fleire gonger du deltek jo betre utby,e! Målet er at ein skal bli fysisk sterkare, forbetre balansen og bli meir uthalden, samt å ha det morosamt i lag! Du treng ikkje vere i god form, men ver villig!l å bli andpusten og varm! Stad: Tid: Kjelleren på Bygdaheimen Kvar torsdag Gruppe 1: kl Gruppe 2: kl Gruppe 3: kl Transport: Viss du har behov for transport, rekvirerer vi drosje. For spørsmål ta kontakt på tlf Hjertelig velkommen! Helsing Tordis Neteland, Frisklivskoordinator * Teknisk * Fagmøte for entreprenørar og handverkarar 18. mars kl på Kommunehuset Teknisk etat inviterer!l eit fagmøte for entreprenørar, handverkarar, og for dei som har utbyggingsplanar i Hemsedal. Føremålet med møte er å kaste lys over sentrale tema i skjeringspunktet næring og forvaltning slik som; byggjesak og teknisk forskri: miljø- og forureining status for kommunale planer og investeringar kommunen si rolle som!lsynsorgan Me håpar kvelden vert ein møteplass der ein treff kollegaer, samt delar erfaringar i høve utvikling av bygda framover. Kom gjerne med innspel om det er noko dykk ynskjer som tema på møtet, epost!l: innan 10. mars. Har du få0 ny vegadresse? Hugs å melde adressendring! I Hemsedal har mange no få, ny offisiell adresse vegadresse. Målet er at alle fastbuande skal ha få, vegadresse innan utgangen av år Alle bustadhus, hy,er og næringsbygg skal e,er kvart få veg-adresse. Korleis melde adresseendring: Når ny vegadresse er!ldelt, vil oppdatering i Folkeregister skje automa!sk. Alle bedri:er og etatar som ny,ar oppdatering av adresse via Folkeregisteret vil fange opp nye adresser. Men det er vik!g at du melder frå om ny adresse!l alle andre du korresponderer med pr post. Posten har utvikla ei løysing der den som har få, ny adresse kan legge inn sine opplysningar og søke fram dei ein!l vanleg får post frå. Dere,er sender Posten postkort om ny adresse!l aktuelle mo,akarar. Føretak, lag og organisasjonar må melde adresseendring!l Brønnøysundregistra. Montering av husnummerskilt: Alle som er!ldelt ny offisiell vegadresse skal også ha få,!lsendt husnummerskilt frå kommunen. Det er vikg at du som huseigar monterer opp husnummerskiltet. Set husnummerskiltet på husveggen, godt synleg frå!lkomstveg. Er du i tvil om kvar du bør montere husnummerskiltet di,, ta kontakt med kommunen. Eit godt ps: Merk postkassa di med ny vegadresse. «Strategisk næringsplan for Hemsedal kommune » vart lagt ut på høyring den 23.februar med 3 vekers høyringsfrist. Ei papirutgåve ligg i tenestetorget i Hemsedal kommunehus og på ne,sidene våre Innspel må sendast skri:leg!l Hemsedal kommune, 3560 Hemsedal eller elektronisk!l: innan 16. mars. Spørsmål re,ast!l næringskonsulent Gunn Eliassen., tlf eller 7

8 * Kyrkja * Gudstenester 1. mars kl : Sundag for alle på Kyrkjestugo i Hemsedal 8. mars kl : Gudsteneste i Hemsedal Kyrkje Sprell Levande! Skinnemoen og Bri, M. Hafsås Onsdag 11.mars kl : Salmekveld i Hemsedal kyrkje. Kontakt organist Mikael Christensen for meir informasjon 22. mars kl : Gudsteneste i Hemsedal kyrkje, vikarprest Maria Bjørdal Re, e,er messa ca. kl er det menighetens årsfest på Kyrkjestugo. Alle er velkommen. 2. april kl : Gudsteneste i Lykkja kapell Skinnemoen 3. april kl.11.00: Pasjonsgudsteneste i Hemsedal kyrkje Vikarprest Maria Bjørdal 5. april kl : Høgdsgudsteneste i Lykkja kapell Vikarprest Maria Bjørdal 5. april kl : Sundag for alle på Kyrkjestugo i Hemsedal 18. april kl : Menighetskonferanse på Kyrkjestugo i Hemsedal Samling med tema: Kva er ein menighet? Opent for alle 19. april kl : Gudsteneste i Hemsedal kyrkje Skinnemoen Ledertrening - kristent arbeid Er du konfirmant eller eldre, og er interessert i å være leder for yngre i forskjellig kristent arbeid. Vi har ledertrening mars på Bedehuset, Ulsåk. Hilsen Bri, Marie H. Hafsås, menighetspedagog og Hanna S. Smørvik For mer info ta kontakt med Hanna: BASAR Basar!l inntekt for barne og ungdomsarbeidet i Kyrkjelyden fredag 24 april kl på Kyrkjestugo i Hemsedal Det blir loddsal, sal av årer og andakt Gevinstar kan leverast på kyrkjekontoret. Folk i alle aldrar er velkomen Helsing Einar og Helge * Kva skjer * Busstur l Telemark Bussturen i vår vil gå!l Telemark med Gaustadblikk juni 2015 I år blir det en 4 dagers tur (3 ne,er). Kanaltur Akkarhaugen - Lunde en dag Besøk på Vemork m/ lunch og guida tur en dag Vi sender ut et eget "flygeblad" om turen i mars. *************** PÅSKE Frivilligsentralen har stengt i påsken, men vi har telefonvakt følgende dager: mandag 30. mars,!rsdag 31.mars og onsdag 1.april fra kl , tlf *************** Vi starter opp igjen med det vanlige i uke 15: Strikkecafe:!rsdag 7. april Torsdagstreffen: 9. april Syng m/oss rsdag: 14. april *************** Datakurset blir utsa, noe fremover i!d. Dere som er på meldt har få, beskjed om de,e. Det fortsa, noen ledige plasser, ta kontakt: tlf Hemsedal Turlag Årsmøte onsdag 18. mars Hemsegarden kl Velkomen! 8

9 STEMNINGSFULL KONSERT Hemsedal folkebibliotek laurdag 21. mars kl Medverkande: Svein Erik Sagbråten (tenor) og Nanna Maria Cortes (sopran), Hemsedalskoret, lærarar og elevar frå kulturskulen m.fl. Inngang: kr 100 vaksne / kr 50 u. 18 år Arr: Hemsedalskoret KOR-SEMINAR - framleis ledige plassar! Er du glad i å syngja? Kor-seminaret er ope for alle over 16 år. Instruktørar: Svein Erik Sagbråten (tenor) og Nanna Maria Cortes (sopran). Tid/stad: Fredag 20. mars (19-22) og laurdag 21. mars (11-17), på Kyrkjestugo. Pris kr 600.,- Er du interessert, kontakt dirigent Tori Snerte: / tlf Arr. Hemsedalskoret KORPROSJEKT - våren 2015 Hemsedalskoret inviterer!l korprosjekt, 20. mars mai. Vi startar med korseminar fredag og laurdag Dere,er blir det 8 onsdagsøvingar (kl kl ) + generalprøve Konserten/festkvelden vi jobbar fram mot er fredag 29. mai (Låven på Fausko) Pris: kr 600,- med korseminar kr 400,- utan korseminar For meir info/påmelding, kontakt Ola Eikre (leiar): / tlf eller Tori Snerte (dirigent): / tlf Hemsedal Helselag Markering av Hjerteuka åpent møte på Helselagshuset torsdag 30. april. kl Dr. Per Egil Hesla kåserer om hjerte og karsykdommer m.m. Bevertning. Alle hjertelig velkommen! Merk av dato på kalenderen Styret Korpsmusikk 17. mai? Kan du traktere eit blåseinstrument? Skal det vera korpsmusikk på grunnlovsdagen, så må fleire s!lle opp! Gamal eller ung? Det er ingen opptaksprøve, det held at du har vore med i skulemusikk eller liknande. Marsjane er enkle å spela, og instrument kan me skaffe! Øvingane er måndagar kl. 20 l 21 på Hemsedal b/u-skule. Inngang ved biblioteket. Kryss av fylgjande øvingsdatoar: 9.3., 16.3., 23.3., 6.4., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5., Sei ifrå!l alle de veit om som kan vera interesserte. Det er berre å møta opp! Helsing Hemsedal Hornmusikklag Årsmøte i Hemsedal Elveeigarlag torsdag 26. mars kl i kan!na på kommunehuset. Vanlege årsmøtesaker. Mat e,erpå frå Tamt og vilt. Helsing styret 9

10 ÅRSMØTE måndag 9.mars kl på Helselagshuset Hemsedal Program: Årsmøtesaker Enkel servering Velkommen! Styret Velkomen l OPE HUS på Kyrkjestugo tysdag 3. mars 2015 kl Vi får besøk av lektor Kåre Sørum, som i mange år var!lse, ved Hallingdal vid.g.skule. Han vil fortelja om: «Minner fra et kateter!» Det blir andakt med Jan-Fredrik Raastad og som vanleg god bevertning. Den som ynskjer skyss, kan ringe tlf i!da kl Søndag for alle for alle aldrar - 1. søndag i månaden Kyrkjestugu Hemsedal Søndag 1. mars Kl : Salg av middag Kl : Programmet starter * Felleshalv!me * Eige barneopplegg * Trøimshallen for klasse * Tema: Godhet" v/ Miriam Irene Cou,s Miriam har vokse opp i IMI kirken i Stavanger. Ho jobbar i dag saman med sin mann, Ma,hew, på KRIK Høy\ellssenter. MIriam er vel verdt å få med seg! Kl.18.30: Kaffi og drøs Arr: Kyrkja, Normisjon og KRIK Høy\ellssenter Sundagsskuleskirenn Sundag 1. mars vert det sundagsskuleskirenn på Gravset. Påmelding frå kl , og fyrste start er kl Born og vaksne kan velje ulike løyper og om dei vil gå på!d eller ikkje. Klassisk s!l. Premier!l alle som deltek, og bollar og drikke!l alle! Det kostar ikkje noko å vere med. Uhøg!deleg moro for born og vaksne i alle aldrar. Velkomen! Kl er det middag på «Søndag for alle» på Kyrkjestugo. Gol og Hemsedal Røde Kors Hjelpekorps inviterer!l femte runde av Quiz på T-Kroken torsdag 12. mars kl Samle et lag på maks 6 personer og bli med! Uhøy!delig og sosial konkurranse. Koster kr 50,- per person, og de,e er!l inntekt for hjelpekorpset. Alle på vinnerlaget får en gra!s middag med deilige elgkarbonader på Kjøkkenkroken eller hamburgertallerken på T-Kroken. Hjertelig velkommen! STUPULBAKJIN - TRENINGSRENN Det blir trening saman med hopparar frå Torpo, Gol og andre. Laurdag 28. februar frå kl Dei som har lyst!l å prøve/evt berre vera!lskodarar, må møta fram. Me treng heia-gjeng. Liten høppbakji!l dei minste. Helsing Bjarne, tlf Vidar, tlf John og Olav 10

11 Hemsedal Pensjonistlag har medlemsmøte onsdag 18. mars kl på Helselagshuset. Denne gongen vert ordførar Oddvar Grøthe med oss og vil bl.a. prate om aktuelle saker for dei eldre. Ellers vanleg program. Matstund og utlodning! Alle hjarteleg velkomne! Har du bilete frå Hugnadheim frå før 1985? Historia om Hugnadheim blir no skrive ned, men me har for få bilete. Ta kontakt med Olav Dokk, tlf Helsing styret i Hemsedal Pensjonistlag Som!dligere annonsert vil Hemsedal Husflidslag arrangere sommerskole på Bjøberg Fjellgard juni. Her skal vi drive med ulike former for husflid og håndverk. Mange ak!viteter er fine å gjøre ute, bl.a. spikking, tegning og røyking av fisk. Hvis vi klarer å få noen fisk, da. Andre ak!viteter vil foregå inne, f.eks. dreiing i tre og skinntrykk. Foreløpig har vi noen lærere/instruktører på plass, bl.a. innen dreiing i tre, spikking, frilu:sliv, skinnfell/-trykk, strikking, tegning/maling, baking på takke, røyking av fisk. Høres ikke de,e moro ut?? Vi begynner å jobbe med plan for sommerskolen e,er vinterferien. Da skal vi lage en detaljert plan for uka. Vi tenker oss at alle skal være med på 3-5 ak!viteter i løpet av disse dagene. Det er lov å melde seg på allerede nå. Aldersgruppe er 5.-8.trinn. Her kan vi sjølsagt være li, fleksible. Vi skal bo på Bjøberg disse dagene. Maks antall er 21 deltakere. Alle vil være med på å lage!l mål!dene og ha li, kjøkkentjeneste. Prisen prøver vi å holde så lav som mulig, ca kr 1700,- Da er alt, opphold, mat og alle materialer, inkludert. Dersom vi klarer å få noen!l å sponse li,, kan det bli billigere. Info blir lagt ut på husflidslaget sine hjemmesider og på Facebook. Info og påmelding!l Mia T. Syversbråten, tlf mail: eller Hemsedal Bygdekvinnelag held årsmøte på Tuv Grendastugo tysdag 17.mars kl Vanlege årsmøtesaker. Styret Hemsedal SV holder årsmøte og nominasjonsmøte fredag 6. mars kl på Gravsetstugu Saker 'l årsmøtet: - regnskap - årsberetning - innkomne saker - valg Frist for å sende inn saker 1. mars, sendes!l styrets leder Arnt Skansen mail: Saker nominasjonsmøte: - valgkomiteens forslag!l liste!l høstens kommunestyrevalg Velkommen! Styret i Hemsedal SV * Hemsedal IL * Årsmøtet 2014 i O-gruppa Tysdag 3. mars 2015 kl på Klubbhuset. Vanlege årsmøtesaker. for styret i O-gruppa Knut Terje Venås, leiar 11

12 Ny0 fra Hemsedal Idre0slag: Vi har nå fakturert alle for medlemskon!ngenten i Hemsedal Idre,slag i Din faktura ligger i din "handlekurv" på Min Idre+. Så logg deg inn og betal online på Idre,ens datasystem er under omlegging, og HIL har derfor fly,et medlemsregister og alle data over!l Min Idre+ for å bruke KlubbAdmin som felles administrasjonsverktøy for idre,sregistrering, medlemmer, undergrupper og hovedlag. By,e av system byr all!d på ekstra ucordringer, så vi håper dere alle vil hjelpe oss og gå inn og oppdatere egen profil med telefonnr, adresse, e-post, familie!lhørighet og undergruppe!lhørighet. Noen av dere kan under omleggingen ha få, ny ektefelle/samboer eller barn under familie!lhørighet, og vi ønsker jo ikke å se,e ut løse rykter ;-) Familiekon!ngenten på kr gjelder nå for foreldre og barn inn!l fylte 19 år. Det betyr at når du passerer 20 har du eget medlemskap (kr 300,-). Ikke medlem i Hemsedal Idre,slag? Meld deg inn på vi har plass!l flere! Årsmøtet i Hemsedal Idre0slag er på klubbhuset rsdag 24. mars kl Agenda blir lagt ut på Velkommen! Hemsedal IL alpingruppa har få0 ldelt Norgesmesterskapet i alpint i år igjen! Løperne var så fornøyde med den store folkefesten bygda skapte i \or, og ønsker å oppleve det samme i år! Vi håper DERE vil være med å skape stemning. Velkommen som publikum og velkommen som frivillig hjelper! Program: Tirsdag kl ucorgjennomkjøring Onsdag kl ucorgjennomkjøring Torsdag kl UTFOR Fredag kl SUPER G og kl Super kombi slalåm Lørdag kl SLALÅM (tv-sending) Søndag kl STORSLALÅM Frivillig mannskap? Registrer deg med mail og tlf.nr. på Turistkontoret, eller!l mars blir det generalprøve Da arrangerer vi Hovedlandsrenn i fart (Uoff. NM for åringer) Mandag-!rsdag : UCor gjennomkjøring Onsdag: UTFOR Torsdag: SUPER G og Super kombi slalåm Velkommen og heie frem våre unge løpere! Trenger også her frivillig mannskap! Og så blir vi glade hvis dere som er på Facebook kan følge siden vår: - her kan dere følge med på hva som skjer i HIL, og her roper vi hurra for mange flo,e idre,spresentasjoner blant medlemmene. Sammen med Posten er HIL med på en stor nasjonal dugnad for oppre,else av digitale postkasser for alle over 15 år. I løpet av 2015 skal nesten all konfidensiell post fra statlige organ sendes digitalt. Registrer deg på nå, og HIL mo,ar 25 kr i stø,e. Til slu, et stort HURRA og takk l SparebanksTelsen Hallingdal som akkurat har gi, oss kr !l bygging av treningsløype i sentrum. Vi ønsker å få den klar!l sommeren som en stor jubileumsgave!l alle i anledning HIL si, 125 årsjubileum nå i Sportslig hilsen Hemsedal Idre,slag Gunn Eidhamar Leder 12

13 Program for uteliv, sjå og V. 13

14 Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: torsdag 5. mars Tid: kl Før møte: Folkets spørjetime Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast!l møtesekretær Ann Elisabeth Nes, tlf eller Tenestetorget på tlf Varamedlemmer møter kun e,er nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut!l ålment gjennomsyn i Tenestetorget i kommunehuset, biblioteket og Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKLISTE 8/15 15/ Meldingar!l kommunestyret /15 12/ Områdeplan Ulsåk, slu,handsaming og eigengodkjenning av områd F1 og H, eigedomen Fossheim. 10/15 15/ Kommunereforma 11/15 13/ Årsmelding frå kontrollutvalet /15 15/ Tilbud om å overta forvaltningsansvaret for Hydalen landskapsvernområde 13/15 15/ Godkjenning av protokoll frå møte i kommunestyret Hemsedal, Oddvar Grøthe, ordførar sign.

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Hemsedal musikk- og kulturskule 30 år!

Hemsedal musikk- og kulturskule 30 år! Informasjonsavis for Hemsedal kommune Januar 2015 Hemsedal musikk- og kulturskule 30 år! Søndag 15. februar kl. 14.00 i Trøimshallen feirar me 30 år med musikk- og kulturskule i Hemsedal! Mange born og

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 4 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Pensjonistlaget Misjonshuset Sentralen Møte/arrangement

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningsder:

Hemsedal kommunehus - opningsder: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Januar 2016 Hemsedal kommunehus - opningsder: Opningsd: kl. 9-15, tlf. 31 40 88 00 Send epost l: postmoak@hemsedal.kommune.no Hemsedal folkebibliotek: Ope tysdag og

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningsder:

Hemsedal kommunehus - opningsder: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Desember - 2015 Hemsedal musikk og kulturskule LUCIAKONSERT! Stemningsfull familiekonsert i Hemsedal bibliotek sundag 13.desember kl. 17.00 Lusseka&er og varm drikke

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningsder:

Hemsedal kommunehus - opningsder: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Oktober 2015 ALADDIN - MUSIKAL I HEMSEDAL! Laurdag 21. november kl. 18.00 Sundag 22. november kl. 17.00 i den nyrenoverte kultursalen (kinosalen) 50 medverkande songarar

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen /Frivilligsentralen. Hipp Hipp Hipp, Hurra for 17 mai

Bygdeblad. Bygdesentralen /Frivilligsentralen. Hipp Hipp Hipp, Hurra for 17 mai Bygdeblad Bygdesentralen /Frivilligsentralen Nr 4 2011 Tlf. 35024868 mob 48237791 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Turistinfo Skyttarlag Kulturlandskapss. 17 mai Slåttefestivalen

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl. 11.30 Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune November 2014 Troll i Norden Frå 10.-16.november arrangerast Nordisk bibliotekveke over heile Norden med høgtlesing i skumrings men og ved morgongry, med konsertar

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune November 2015 HemsedalHemsedal-kalenderen 2016 Speidereventyret i 1971 er eit av mange historiske bilete i Hemsedal-kalenderen 2016. Sjå meir på side 9 Hemsedal kommunehus

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer