Administrativt utviklingsarbeid ved MN-fakultetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrativt utviklingsarbeid ved MN-fakultetet"

Transkript

1 Administrativt utviklingsarbeid ved MN-fakultetet Undergruppe for økonomi Rapport av 28.januar 2005 Appendiks 1

2 Økonomisk styringskalender for MN-fakultetet Revidert av budsjettseksjonen i forbindelse med rapportarbeidet. Styringskalenderen er ikke styrebehandlet Måned Institutt Fakultet Oppfølging Oppfølging Januar årsavslutning årsavslutning Intern budsjettfordeling Rådgivning budsjettering/innlegging Personal- og økonomiavdelingen Spesielle milepæler Frist for verdifastsettelse eiendeler (I/F) 26. Frist årsmeldingstabeller 31. Frist budsjettinnleggelse Oraclehovedgrupper 31. Kommentar årsregnskap Oppfølging rammefordeling Ferdigstille årsmeldingstabeller 15. Kommentar månedsregnskap Uke 3. Oppstart BasWare Februar 12. Kommentar månedsregnskap 1. Frist årsmeldingstabeller 1. Frist årsmelding Interne tildelingsbrev 15. Intern månedsrapportering Uke 5. Kommentar årsregnskap til PØA 15. Årsregnskap til UFD 28. Budsjett i Oracle - periodisert og detaljer 15. Kommentar månedsregnskap 15. Rapporteringsfrist Database for statistikk om høyere utdanning Mars 12. Kommentar månedsregnskap Tilbakemeldinger til fakultetet vedrørende utløsning av satsningsmidler 15. Intern månedsrapportering Fakultetsstyret: Regnskap og revidert budsjett Tilbakeføring av husleie for 2004 Fordeling strategiske midler 15. Kommentar månedsregnskap 31. Rapportfrist strategiske avsetninger til forskning 1. Budsjettforslag til UFD 31. Rapport vedrørende krav om 4-5% innsparing for avsetning til strategiske forskningsmidler (I/F) 2

3 April 12. Kommentarer til kvartalsregnskap 15. Kommentar kvartalsregnskap 15. Intern månedsrapportering Styringssamtaler med instituttene Styringsdialog med universitetsledelsen Mai 12. Kommentar månedsregnskap 15. Kommentar månedsregnskap Juni 15. Intern månedsrapportering 12. Kommentar månedsregnskap 15. Intern månedsrapportering 15. Kommentar månedsregnskap Til fakultetsstyret: Gjennomgang/analyse vedr. kostnader knyttet til undervisning Juli 15. Årsmelding UiB August 12. Kommentarer halvårsregnskap 15. Intern månedsrapportering 10. Budsjettforslag bygg til UFD 20. Innlevering av budsjettinnspill -BFV -EFV -Strategiske forskningsmidler -Bygg 15. Kommentar halvtårssregnskap Forskningsmelding 20. Innlevering langtidsbudsjett Styringsdialogmøter institutter Styringsdialog univ.ledelsen 3

4 September 12. Kommentarer månedsregnskap Fakultetsstyret: Behandling av Budsjett 2006 Fordeling av husleiemidler 1. halvår 1. Frist budsjettforslag bygg 15. Intern månedsrapportering 15. Frist Budsjett Frist forskningsmelding 15. Kommentar månedsregnskap 15. Budsjettforslag fra fakultetene Oktober 12. Kommentar kvartalsregnskap 15. Kommentar månedsregnskap 8. Statsbudsjettet 15. Intern månedsrapportering Fakultetsstyret: Gjennomgang av prognose for årsresultat Vedtak vedrørende overføringsadgang November 12. Kommentar månedsregnskap 15. Kommentar månedsregnskap Universitetsstyret: Budsjettfordeling 15. Intern månedsrapportering Desember 12. Kommentar månedsregnskap Fakultetsstyret: Rammetildeling til institutter og enheter 15. Intern månedsrapportering 15. Kommentar månedsregnskap 4

5 Instituttfokus: Oversikt over arbeidsfordeling transaksjoner og personal 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Fakultetsfokus: Oversikt over økonomioppgaver som utføres på fakultetssekretariatet Fordeling: Lage overordnede fordelingsmodeller Utarbeide rammer til lavere nivå Styrebehandle rammetildeling Lyse ut midler til fordeling Saksbehandle søknader om støtte Omposteringer Budsjettering: Utarbeide avdelings/prosjektbudsjett Styrebehandle avdelingsbudsjett Utarbeide prognoser og budsjettrevisjoner Forberede styringsdialog med høyere og lavere nivå Veiledning og opplæring av økonomimedarbeidere Lividitetsbudsjettering Koordinere og sammenfatte fakultetets budsjettforslag Bruk av økonomisystemet OA: Registrere hovedtildeling (B1) Registrere/endre/viderefordele budsjetter på lavere nivå (B3) Registrere/endre hjelpebudsjetter på instituttnivå (B4) Bistand, kontroll og oppfølging av lavere nivås budsjetter Vedlikeholde budsjettstruktur med ADI Vedlikehold av andre nødvendige støttesystemer: Lokalt anleggsregister Lokal personaldatabase Lokal bygnings- og romdatabase Lkoale statistikker DBH LYDIA FRIDA Regnskapsrapportering: Perioderapportering til overordnet nivå Perioderapportering til styre, prosjekter og enheter Adhoc-rapporter Lokalt økonomiarbeid fakultetssekretariatet Rådgivning: Budsjettering Regnskapsrapportering Være ressurspersoner innen alle sider av økonomiforvaltningen Målstyring Areal Nøkkeldata 11

12 Personal-og økonomiavdelingens nettsider inneholder en omfangsrik dokumentasjon på økonomifeltet. Her finnes regelverk og rutinebeskrivelser, lister som viser hvem som svarer på hva, samt nyttig informasjon om aktuelle tema. Særlig sentralt i det daglige økonomiarbeidet er retningslinjene for bruk av økonomisystemet Oracle Financials, og all utlagt informasjon det nye systemet for fakturabehandling (scanningprosjektet). Hovedsiden for budsjett : Retningslinjer for budsjettarbeidet (fra Regelsamlingen) Planprosess og rapportering Utarbeidelse av budsjettforslag, virksomhetsrapportering og årsplan Plandokumenter og resultatinformasjon Tabellsamlinger Hovedfordeling av UiBs budsjett for 2003 UiBs budsjettforslag for 2004 til departementet Plan- og styringskalender Aktuelle tema Forslag til statsbudsjett Rundskriv fra UFD Presentasjon av statsbudsjettet for 2005 Budsjettforslag 2005 fra fakulteter og avdelinger Rundskriv nr Utarbeiding av budsjettforslag for 2005 Tabellvedlegg Forslag til statsbudsjett Rundskriv fra UFD Budsjettforslag 2004 fra fakulteter og avdelinger Rundskriv nr Utarbeiding av budsjettforslag for 2004 Tabellvedlegg Opptaksrammer og opptakstall 2003/2004 Bruk av økonomisystemet Oracle Financials (OF) Budsjettering i Oracle Financials Rutinebeskrivelser og systemdialoger Rapporter fra OF Kursdokumentasjon Veiledning vedr. dokumentasjonskrav Hvordan få tilgang til OF Brukerstøtte 12

13 Hovedsiden for innkjøp: Retningslinjer for innkjøpsarbeidet (fra Regelsamlingen) - Innkjøp av varer og tjenester, Kjøp av konsulenttjenester, Fortolling Innkjøpsguiden - Leverandør- og Avtaleguide, produktgrupper, leverandørregister, rekvisisjoner, bestillingsformular, innkjøpsskjema Prosedyre for behovsspesifisering (GRIP) Tildeling av bestillingsrett "Fakturascanning" Midlertidig avgiftsfri inn- og utførsel Regelverk - offentlige anskaffelser (fra Odin) Hovedsiden for regnskap: Hvordan komme i kontakt med Regnskapskontoret Rutiner for brukerkontakt Rutiner for post Hvem svarer på Hva? Retningslinjer for regnskapsarbeidet Regnskapsrutiner (fra Regelsamlingen) Rutinebeskrivelser og systemdialoger Rapporter fra OF Anleggs- og utstyrsregistrering Inngående fakturabehandling Universitetets kontoplan Kontoplan Konteringsveiledning (fra Regelsamlingen) Bruk av økonomisystemet Oracle Financials (OF) Kursdokumentasjon Veiledning vedr. dokumentasjonskrav Hvordan få tilgang til OF Brukerstøtte Akuelle tema LØPende informasjon - Nyhetsbrev Valutakurser Kollegiesaker 13

14 Fra Reglementsamlingen 1. Hovedregler for økonomiforvaltningen 1.1 Økonomireglement 1.2 Bevilgningsreglement Instruks om bevilgningsreglement Bevilgningsreglementet Veiledning i statlig budsjettarbeid Hovedinstruks fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet ved Universitetet i Bergen Reglement for egenbetaling (Om adgang for institusjoner under universitets- og høgskoleloven til å ta egenandeler av kursdeltakere for studier) Retningslinjer for samarbeid mellom universiteter og vitenskapelige høgskoler og offentlige og private stiftelser eller selskap Retningslinjer for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskaper der staten eier samtlige aksjer (statsaksjeselskap) eller står som deleier 1.3 Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen 2. Myndighets-, oppgave- og ansvarsfordeling 2.1 Generelle bestemmelser (HI pkt. 2.2) Direktøren kan delegere myndighet i den utstrekning lov eller andre bestemmelser ikke er til hinder for det. Direktøren skal sørge for at Universitetsstyret er kjent med de økonomiske forpliktelser universitetet har påtatt seg. Direktøren skal påse at økonomiregelverket med tilhørende interne regler og retningslinjer er lett tilgjengelig for tjenestemennene ved universitetet, og at alle tjenestemenn har kjennskap til og blir informert om de bestemmelser som gjelder for deres arbeid. De enkelte tjenestemenn har plikt til å gjøre seg kjent med de bestemmelser som gjelder for deres arbeid. 2.2 Sentralt samordningsansvar (FK pkt. 2-5, HI pkt. 2.3) Direktøren har ansvaret for at økonomiforvaltningen ved universitetet er samordnet og arbeider rasjonelt. Dette ansvaret omfatter bl.a.: å samordne budsjettarbeidet ved universitetet og påse at det baseres på de rammer Universitetsstyret fastsetter og utføres etter gjeldende regler og retningslinjer fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. å samordne kommunikasjonen med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og med Riksrevisjonen i saker som gjelder økonomiforvaltningen ved institusjonen. å sørge for hensiktsmessig oppgave- og arbeidsfordeling mellom ulike nivå i 14

15 organisasjonen i saker som angår økonomiforvaltningen ansvar for at universitetet har et godkjent økonomisystem som tilfredsstiller de funksjonelle krav og den generelle kravspesifikasjon for statlige økonomisystem. å påse at økonomiregelverket følges ved avdelinger og grunnenheter. sørge for nødvendig opplæring i økonomiforvaltning og økonomisystem. å vurdere behov for endringer i hovedregler, supplerende retningslinjer og delinstrukser. å sørge for forsvarlig oppbevaring av universitetets økonomiregelverk. Direktøren fastsetter nærmere regler for økonomienhetens løpende oppgaver og interne samordningsoppgaver. 2.3 Organisering av utviklings- og effektiviseringsarbeidet Direktøren er ansvarlig for at utviklings- og effektiviseringsarbeid ved universitetet blir utført på en forsvarlig måte med sikte på en best mulig utnyttelse av de samlede ressurser. Prosjektkatalogen er universitetets system for prosjektstyring. Her inngår bl.a. prosjekter knyttet til utviklings- og effektiviseringstiltak. Prosjektkatalogen skal hvert år legges frem for Universitetsstyret til orientering. 2.4 Organisering av budsjett- og planarbeidet Direktøren er ansvarlig for at budsjett- og planarbeidet ved universitetet baseres på de rammene Universitetsstyret fastsetter og utføres etter gjeldende regler og retningslinjer fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Direktøren skal sørge for at budsjett- og planarbeidet legges opp slik at det gir grunnlag for tilfredsstillende prioritering mellom de oppgaver som faller inn under universitetets arbeidsområde, sikrer nødvendig samordning av arbeidet og bidrar til at virksomheten på de forskjellige områdene gjennomføres på en forsvarlig og kostnadseffektiv måte. Direktøren fastsetter nærmere retningslinjer for universitetets budsjett- og planarbeid Organisering av regnskapsarbeidet (HI 5.1) Universitetet skal ha ett felles regnskapssystem og systemet skal dekke alle deler av regnskapsarbeidet. Direktøren er ansvarlig for at regnskapsarbeidet ved universitetet foregår rasjonelt og i samsvar med gjeldende regler for institusjoner som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet. Direktøren fastsetter nærmere retningslinjer for universitetets regnskapsarbeid. 2.6 Organisering av lønnsarbeidet Universitetet skal ha ett felles lønns- og personalsystem og systemet skal dekke alle deler av arbeidet med lønn og personalkostnader. Direktøren er ansvarlig for at lønnsarbeidet ved universitetet foregår rasjonelt og i samsvar med gjeldende regler. Direktøren fastsetter nærmere retningslinjer for universitetets lønnsarbeid. 15

16 2.7 Ansvar ved fakulteter, grunnenheter og administrative avdelinger Grunnenhetene, fakultetene og de administrative avdelingene skal utarbeide budsjettforslag for den del av virksomheten ved universitetet de er tillagt ansvaret for innen den fristen og etter de retningslinjene direktøren fastsetter. Grunnenhetene, fakultetene og de administrative avdelingene har for sin del av virksomheten bl.a. ansvaret for: - at resultatkravene oppfylles - at det utarbeides internbudsjett (disposisjonsplan) for de tildelinger enhetene disponerer - at det regelmessig utarbeides rapporter for oppfølging og kontroll på det aktuelle styringsnivå - at eventuelle vesentlige avvik i forhold til tildelingen umiddelbart blir rapportert til overordnet nivå. 3. Intern delegering av budsjettdisponeringsmyndighet og planlegging 3.1 Disponeringsskriv (HI 3.1) Bevilgninger, herunder ekstra midler og tilleggsbevilgninger, som etter vedtak i Universitetsstyret skal disponeres av avdelinger og tilsvarende enheter, skal direktøren stille til rådighet ved et disponeringsskriv som delegerer budsjettdisponeringsmyndighet til de enheter som omfattes av vedtaket. Dersom Universitetsstyret ikke bestemmer at grunnenheten, fakultetet eller den administrative avdelingen selv skal disponere tildelt bevilgning, kan disponeringsmyndigheten delegeres videre til underliggende enheter. Fakultetet eller den administrative avdelingen skal i så fall utforme et disponeringsskriv som for hver grunnenhet fastsetter følgende: - tildelt bevilgning i henhold til universitetets kontoplan med spesifikasjoner etter behov - hva disponeringsmyndigheten innebærer av ansvar og myndighet - hvilke resultat som skal oppnås og ansvaret for å oppnå de angitte resultater - hvilke rapporter som skal sendes inn til hvilke tidspunkter Tilsvarende skal fakultetet eller den administrative avdelingen utforme et internt disponeringsskriv for de tildelinger den selv skal disponere. 3.2 Langsiktig plan (HI 3.2) Det skal utarbeides en langsiktig plan ved grunnenheter, fakulteter og administrative avdelinger for universitetet. Planarbeidet sentralt ved universitetet skal ledes og samordnes av direktøren. Direktøren fastsetter hvordan planarbeidet skal organiseres og de praktiske retningslinjene for arbeidet. Innenfor sine ansvarsområder bestemmer avdelingene selv hvordan planarbeidet skal organiseres og gjennomføres. Universitetets langsiktige plan skal bygge på innspill fra fakultetene og de administrative avdelingene. Planen skal være retningsgivende for grunnenhetenes, fakultetenes og de administrative avdelingenes langsiktige planer. 16

17 Direktøren fastsetter frister for innspill fra avdelingene i særskilt skriv eller i de praktiske retningslinjene for planarbeidet. Den langsiktige planen skal dekke en periode på 3 til 5 år og gjøre rede for hovedprioriteringer og mål for virksomheten ved institusjonen i planperioden, hvordan målene skal oppnås og behovet for strukturendringer. Tilsvarende gjelder for grunnenhetenes, fakultetenes og de administrative avdelingenes langsiktige planer. Universitetets langsiktige plan skal legges frem til behandling i Universitetsstyret før planperioden tar til og innen den fristen direktøren fastsetter. 3.3 Årsplan (HI 3.3) Med utgangspunkt i Universitetsstyrets vedtak om disponering av inntektene fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og de budsjetterte inntektene fra eksternt finansiert virksomhet, skal universitetet, fakultetene, de administrative avdelingene og grunnenhetene hvert år utarbeide en plan for virksomheten. Direktøren leder og samordner planarbeidet sentralt ved universitetet. Direktøren fastsetter hvordan planarbeidet skal organiseres og fastsetter de praktiske retningslinjene for arbeidet. Innenfor sine ansvarsområder bestemmer fakultetene og de administrative avdelingene selv hvordan planarbeidet skal organiseres og gjennomføres. Universitetets årsplan skal bygge på innspill fra fakultetene og de administrative avdelingene. Planen skal være retningsgivende for grunnenhetenes, fakultetenes og de administrative avdelingenes årsplaner. Direktøren fastsetter frister for innspill fra fakultetene og de administrative avdelingene i særskilt skriv eller i de praktiske retningslinjene for planarbeidet. Årsplanen skal identifisere hovedprioriteringer og områder der det er behov for særskilte tiltak. Årsplanene skal angi prioriterte tiltak og i tillegg angi: - mål og resultater som skal nås i løpet av året i henhold til departementets tildelingsbrev og andre styringssignaler - virkemidler som skal nyttes - resultatansvar - oppfølging, rapportering og kontroll av ressursbruk og resultater Universitetets årsplan skal legges frem til behandling i Universitetsstyret innen den frist direktøren fastsetter i særskilt skriv eller i de praktiske retningslinjene for planarbeidet. 3.4 Årsrapport Det skal utarbeides årsrapport for grunnenheter, fakulteter og administrative avdelinger, samt for universitetet. Årsrapporten skal redegjøre for de resultater som er oppnådd innenfor de ressursrammer som ble stilt til rådighet i budsjetterminen. Årsrapporten skal sammenfatte og dokumentere universitetets virksomhet og resultater, vurdere disse i forhold til planlagte mål og tiltak og gi grunnlag for videre planlegging. Direktøren leder og samordner arbeidet mer årsrapporten ved universitetet. Direktøren fastsetter hvordan arbeidet skal organiseres, samt praktiske retningslinjer. Direktøren fastsetter også frister for arbeidet med årsrapporten. 3.5 Styringsdialog (FK 2-2) 17

18 Rektor skal påse at universitetet har prosedyrer som sikrer dialog med avdelingene om mål og resultater, og påse at avdelingene slutter opp om de avtalte rammer og forutsetninger. Tilsvarende skal dekanus/avdelingsleder påse at fakultetet/avdelingen har prosedyrer som sikrer dialog med grunnenhetene. (FK1-2.2) (HI 3.5) Styringsdialogen mellom universitetsledelsen og fakultetene og de administrative avdelingene skal formaliseres i en møtekalender som universitetsledelsen fastsetter. Det skal holdes minst ett møte hvert år mellom universitetsledelsen og hvert fakultet eller administrative avdeling ved universitetet. De momenter som skal drøftes i styringsdialogmøtet fastsettes av universitetsledelsen etter at fakultetet eller den administrative avdelingen har uttalt seg. Tilsvarende gjelder for styringsdialogen mellom fakultetene og de administrative avdelingene og grunnenhetene. 4. Lønns- og personalutgifter 4.1 Lønnsenhet (HI 4.3.1) Direktøren har ansvaret for at universitetet har tilgang til godkjente elektroniske systemer som har tilfredsstillende funksjonalitet og oppfyller den generelle kravspesifikasjonen for statlige lønns- og personaldatasystemer. Direktøren skal utarbeide retningslinjer og rutiner for utbetaling av lønn og andre inn- og utbetalinger som vedrører de ansatte ved universitetet. Direktøren har ansvaret for at alle data som nyttes ved lønnsberegning er korrekt registrert og dokumentert. Direktøren fastsetter nærmere regler for lønnsenhetens løpende oppgaver. 5. Regnskapsføring og rapportering 5.1 Eksternregnskap Direktøren skal avgi eksternregnskap innenfor rammene av Norsk standard kontoplan og etter et tilpasset regnskapsprinsipp (bl.a. uten aktivering av eiendeler). Direktøren skal rapportere til det sentrale statsregnskapet etter de regler som gjelder for institusjoner som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet. 5.2 Internregnskap (FK 4-4) (HI 5.5) Direktøren skal innrette internregnskapet etter gjeldende regler for institusjoner som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet. Direktøren skal innrette internregnskapet slik at kostnadene kan fordeles på enheter med budsjettdisponeringsmyndighet (sted), på ulike prosjekt (internt og eksternt finansierte) og kostnadsarter. Direktøren bestemmer om internregnskapet skal innrettes slik at investeringskostnader 18

19 følges opp og fordeles gjennom aktivering og avskrivning av driftsmidler/eiendeler. Kostnadene ved avskrivning fordeles over eiendelens økonomiske levetid. Direktøren avgjør om internregnskapet skal settes opp med funksjonalitet for beholdningsføring av varelager mv. og kostnadsføring i takt med salg eller forbruk. 5.3 Hjelpesystemer (HI 5.1) Direktøren bestemmer om økonomisystemet skal bygges ut med funksjonalitet som dekker: - bestilling av varer og tjenester - fakturering av oppdrag - innkreving av utestående fordringer - tildeling til avdelinger og grunnenheter - listeføring av driftsmidler av varig verdi 5.4 Rapportering (HI 5.6) Direktøren skal holde Universitetsstyret orientert om eksternregnskapets stilling gjennom regnskapsrapporter. Vesentlige avvik skal omtales. Tilsvarende skal direktøren holde Universitetsstyret orientert som internregnskapets stilling. Direktøren skal legge frem fullstendig årsregnskap (eksternregnskap) med forklaringer for Universitetsstyret før det oversendes Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet. 6. Kontroll, resultatoppfølging og evaluering 6.1 Resultatoppfølging og evaluering Fakultetene, de administrative avdelingene og grunnenhetene skal innenfor sine ansvarsområder etablere rutiner som sikrer kontroll med at resultatene som oppnås står i et tilfredsstillende forhold til de oppsatte mål og ressursinnsats. 6.2 Kontroll Direktøren skal føre kontroll med at disponeringen innenfor budsjettrammene gjøres formålstjenlig og i samsvar med forutsetningene. Direktøren skal etablere kontrollrutiner som sikrer at alle enheter med budsjettdisponeringsmyndighet disponerer slik at bevilgningene strekker til for hele budsjetterminen og at bevilgningene ikke blir overskredet. Direktøren skal sørge for at det regelmessig gjennomføres kontrolltiltak, både sentralt ved universitetet og ved fakultetene, de administrative avdelingene og grunnenhetene. 6.3 Rapportering Direktøren skal med mellomrom legge frem en rapport for Universitetsstyret om alle deler av kontrollvirksomheten. 19

20 2. Retningslinjer for budsjettarbeidet 2.1 Organisering av budsjettarbeidet i staten 2.2 Budsjettprosessen ved Universitetet i Bergen 2.3 Budsjettbehandling 2.4 Budsjetter i økonomisystemet Oracle Financial 2.5 Årsplan 2.6 Prosjektkatalog 2.7 Virksomhetsrapportering 3. Retningslinjer for regnskapsarbeidet 3.1 Organisering av regnskapsarbeidet 3.2 Regnskapsføring og rapportering 3.3 Anvisningsmyndighet og signaturprøver 3.4 Ansvar ved attestasjon og anvisning 3.5 Utgiftsbilag 3.6 Inntektsbilag 3.7 Kontanthåndtering 3.8 Føring / refusjon av lønnsutgifter 3.9 Automatiske posteringer 3.10 Kopieringavgift - Kopinor 4. Retningslinjer for innkjøpsarbeidet 4.1 Innkjøp av varer og tjenester 4.2 Kjøp konsulenttjenester 4.3 Fortolling 5. Utstyrshåndtering 5.1 Utstyrsregistrering ved UiB 5.2 Utlån av utstyr 5.3 Utrangering / kassasjon / salg av materiell / utstyr 20

21 Oracle Financial: Rutinebeskrivelser og systemdialoger Som en veiledning til PC-operatøren er det utarbeidet rutinebeskrivelser og systemdialoger. Beskrivelsene gir svar på de spørsmål som er mest aktuelle. Systemdialogene tar for seg det enkelte skjermbilde og viser hvordan en går frem i et slikt bilde. Budsjettrutinene viser hvorledes en registrerer budsjett-tall ved den enkelte avdeling. Leverandørrutinene beskriver registrering av inngående faktura og kreditnota. Også fremgangsmåten ved purringer er vist. Kunderutinene beskriver arbeidsprosessen rundt utgående fakturering. Hovedboksrutiner (omposteringsbilag m.v.) beskriver hvordan behandle omposteringsbilag. Moduler Rutinebeskrivelser Systemdialoger Budsjett Overføring av saldi fra foregående år - Logge på Registrere hovedtildeling (B1) budsjettveiviser Viderefordele/endre budsjetter for eksternt fin. virksomhet (B2) - Registrere budsjett med Reg./endre/viderefordele budsjetter på sentralt nivå (B2) budsjettveiviser Reg./endre/viderefordele budsjetter på fakultetsnivå (B3) Reg./endre budsjetter på instituttnivå (B4) Låse (opp) et budsjett Vedlikeholde budsjettstruktur Bruk av ADI (regnearkintegrasjon) Budsj.av lønn og sos. kostnader Eksempel Mal for budsjettering av fastlønn Mal for periodisering Likviditetsbudsjettering Hovedbok Elektroniske omposteringer Forespørre på: - Bilag - Konto - Tilgj. midler - Konto (hovedbok og kontanthovedbok) Kjøre ut regnskapsrapporter (FSG) Leverandør Reg. leverandøropplysninger Reg. leverandøropplysninger - ank.reg. Reg. inngående faktura Reg. inngående faktura - ank.reg. Endelig behandling av inng. faktura Endelig behandling av inng. faktura - ank.reg. Behandle Kreditnota Gjennomgå og fjerne sperrer på faktura Behandle Rentenota Purring fra leverandør Korrigering/ompostering av bilag i AP Konkurs - Søke fakturaer - Søke leverandør - Vise fakt.oversikt - Vise betal.oversikt 21

22 Kunde Felles systemdialoger for alle moduler Reg. kundeopplysninger Produsere fakturagrunnlag Utarbeide kreditnotagrunnlag Utarbeide faktura Registrere kreditnota Ompost. av bilag ført i kundemodulen Utbet. av kundens tilgodehavende Opprette faktura for gjentagende innbetalinger Gjøre ferdig ufullstendige transaksjoner Kopiere faktura Korrigere kontokombinasjoner av inntekt Behandle innbetaling fra kunde (manuell) Behandle elektronisk innbetaling Endre innbetaling fra kunde Purre på fakturaer Tvisting av fakturaer Foreta inkasso ved ubetalt faktura Avskrive uerholdelige beløp Se på prosesser Kjøre standardrapporter Se rapport på skjerm Skriver ut rapport som vist på skjerm - Retningslinjer for oppretting av nye kunder 22

23 Inngående faktura -Informasjonssidene vedrørende Scanningprosjektet Fakturabehandlingsprosessen (overordnet beskrivelse) Regnskap Skanning og tolking av papirfaktura Import av faktura til BasWare Sluttbruker Preprosessering Automatisk Manuell i BasWare Fakturakontroll og distribusjon Suttkontroll og Overføring til OF Kontering og attestasjon Anvisning Bokføring og remittering i OF Universitetet i Bergen og Unifob har innført elektronisk behandling av alle inngående fakturaer fra og med 1. januar Ilab, NSD og Univisjon vil kobles på så snart vi har fått UiB og Unifob på plass. Programvaren heter BasWare. Nedenfor finner du informasjon om følgende: Sentral fakturaadresse Brev til våre største leverandører Inngående faktura skal merkes med bestillers stedkode Feiladresserte fakturaer Nye skjema Innmelding av brukere i BasWare Pålogging til BasWare Opplæring i BasWare - kurstilbud Opplæring i BasWare - foiler fra kurset Hvordan gjør vi hva i BasWare Kreditnota Brukerstøtte - kontakt oss 23

24 En felles fakturaadresse for alle firma fom : Alle enheter ved Universitetet i Bergen, Unifob, Ilab, NSD og Univisjon har fom en og samme fakturaadresse, uavhengig av leveringsadresse, hvor faktura nå skal sendes til: Universitetet i Bergen Unifob as Regnskapskontoret c/o Universitetet i Bergen Postboks 7800 Regnskapskontoret 5020 BERGEN Postboks BERGEN Dette gjelder inngående faktura, kreditnota og eventuelle rentenota. All annen post skal fortsatt sendes den enkelte enhet. Alle fakturaer skal merkes med en 6-sifret kode som refererer til bestiller/første fakturamottaker: Ved bestilling skal denne koden oppgis til leverandør av våre bestillere ved all bestilling av varer eller tjenester. Hvis denne koden må dele felt med annen referanse, må bestillers kode settes først. Denne er viktig for at vårt faktureringssystem skal kunne distribuere fakturaene til riktige personer, dvs. de som er første fakturamottakere i BasWare. Får dere tilsendt periodiske faktura (ut fra abonnementer eller lignende), ber vi om at dere melder til leverandør hvilke koder dere vil de skal merke fakturaene med. Vi har utarbeidet et standardbrev dere kan bruke når dere skal melde inn fast referanse (betillerens 6-siffrete kode) til leverandør: Norsk brev til bruk for enhetene v/ UiB. Engelsk brev til bruk for enhetene v/uib Norsk brev til bruk for enhetene v/unifob AS. Engelsk brev til bruk for enhetene v/unifob AS Brev til våre største leverandører om endret fakturaadresse ble sendt (UiB) og (Unifob as): Universitetet i Bergen sendte dette brevet (engelsk versjon) til disse leverandørene Unifob AS sendte dette brevet til disse leverandørene I tillegg har vi satt inn annonse i BT og BA. Feiladresserte fakturaer Fra 1. januar 2005 skal i prinsippet alle inngående fakturaer ha sentral fakturaadresse fordi de skal skannes av det sentrale regnskapskontoret og behandles elektronisk i BasWare. Men slik vil det ikke være en stund fremover siden leverandørene har fått brev om adresseforandring først på nyåret. Fakturaene vil i en tid fremover fortsatt komme til enhetenes adresser. Disse fakturaene må dere sende til regnskapskontoret for skanning: 1. påfør første fakturamottakers/bestillers 6-siffrede kode på fakturaens første side 2. bruk binders dersom det er flere sider - ikke stifter 3. send fakturaen i internposten til "Regnskap-skanning" NB: la være å ta kopi av fakturaen du sender i fra deg! 4. OG på sikt - i tillegg: Send kopi av standardbrev til leverandør med melding om at UiB har fått ny fakturaadresse Når fakturaen er skannet blir den sendt til den/de som er første fakturamottaker/e for den 6- siffrete koden dere har oppgitt. E-post melding vil bli gitt kl med link til BasWare. 24

25 Innmelding av brukere i faktureringssystemet vårt BasWare skal skje ihht dette notatet. Ledere/kontorsjefer bes merke seg at vi ønsker en samlet innsendelse over enhetens brukere: Samlet oversikt over innmeldte i BasWare Pålogging til BasWare Kommer du ikke inn i BasWare? Oppskrift fra IT-avdelingen på hvordan du finner/endrer Unix-passordet ditt. Hvordan gjør vi hva i BasWare? Foilene fra 1 1/2- timers kurset "Teknisk opplæring i BasWare": Hvordan anvise, attestere og sendealternativer i BasWare Elektronisk fakturabehandling - generelt Tips vedrørende utskrift: Dersom du skriver foilene ut som "støtteark" i stedet for som "lysark" kan du velge om du vil ha 2, 3, 4, 6 eller 9 ark pr. side. Brukerstøtte: E-postadresser: Vi oppfordrer våre brukere til å kontakte oss på våre e-postadresser. Henvendelser blir besvart fortløpende og blir betjent i tidsrommet fra kl. 09:00-14:30: Systemgruppen tar seg av spm. vedrørende: - innmelding av brukere - fast stedfortreder - rettigheter - tekniske problemer Dvs. alle teknisk relaterte spm. vedr. programvaren BasWare telefon: Ingeborg Fredheim Betzy Louis Lyder Jensen Saksbehandlerne av inngående fakturaer tar seg av spm. vedrørende: - skannede bilag - returnerte bilag - feilsendte bilag - annullerte bilag - kvittering av betalte fakturaer epost: telefon: Berit Johnsen Renie Bottolfsen Liv Olsen Dvs. alle konkrete spm. knyttet til inngående fakturaer som nå behandles elektronisk i BasWare 25

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Fastsatt av universitetsstyret 02.12.2014 1. Innledning Hovedreglene er fastsatt av Universitetsstyret i henhold til pkt. 2.1 i Hovedinstruks

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Fastsatt av høgskolestyret 22.02.2006. Gjelder fra 22.02.2006. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 29-05 Fastsatt dato: 19. mai 2005 Endret: Universitetsstyret i sak S 65-05 den 24. november 2005 Hjemmel:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra 1. januar 2017 Side 2 av 12

INNHOLDSFORTEGNELSE. Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra 1. januar 2017 Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE ØKONOMIREGELVERKET... 3 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING... 3 2.1 Økonomiforvaltningsansvar... 3 3 DELEGERING AV BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.2014 Til: høgskolestyret Fra: rektor Sak: Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST HS-V-32/14 Saksbehandler/-sted Tidligere

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet

INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet Fastsatt av: Universitetsstyret Dato: 11.12.2014 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: UiT. ØA.øko.ins01 Sist endret av: Dato: Erstatter:

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING Økonomiavdelingen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

ÅRSAVSLUTNING Økonomiavdelingen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Alle enheter ved NTNU Ledere, kontorsjefer og prosjektledere Alle med økonomioppgaver Controllere Personalkonsulenter (Lønnsroller)

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Hvilke maler har vi, og hvilke vi må utvikle (med frist)?

Hvilke maler har vi, og hvilke vi må utvikle (med frist)? Rutiner og maler Økonomiforum fikk i uke 43 forespørsel fra arbeidsgruppen for økonomi- og forskningsstøtte i sammenheng med det administrative utviklingsprosjektet som er igangsatt ved fakultetet. Arbeidsgruppen

Detaljer

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring Kapittel 2 Virksomhetens interne styring 2.1 Innledning Kapitlet omhandler virksomhetens interne styring, herunder krav til myndighets- og ansvarsstrukturer, styringsprosesser, intern kontroll og kontroll

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro Fastsatt av Olje- og energidepartementet 01.10.02 HOVEDINSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN AV SDØE I PETORO... 3 1. INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 7/2014

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING Økonomiavdelingen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

ÅRSAVSLUTNING Økonomiavdelingen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Alle enheter ved NTNU Ledere, kontorsjefer og prosjektledere Alle med økonomioppgaver Controllere Personalkonsulenter (Lønnsroller)

Detaljer

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET U-Vett Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tromsø museum - Universitetsmuseet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Vedlegg til S-sak 82/05 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA (oppdatert 11.05.16) Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Vedlegg til S-sak 82/05 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av

Detaljer

Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø

Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 30. januar 2007 Hjemmel: Gjelder fra: 30. januar 2007 Arkivreferanse

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Introduksjon til E-ompostering

Introduksjon til E-ompostering U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen Introduksjon til E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet - Økonomi

UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet - Økonomi UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet - Økonomi SERVICEAVTALE FOR BIDRAGS - OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED MOF Mål for oppgaven Hva avtalen omfatter Hvem avtalen omfatter

Detaljer

Vedlegg A: Liste over leveranser fra økonomifunksjonen

Vedlegg A: Liste over leveranser fra økonomifunksjonen Økonomifunksjonen ved Område I: Økonomistyring av totaløkonomien (basis + prosjekter) Dekan og fakultetsdirektør Instituttleder og kontorsjef eller tilsvarende 1. Fordeling i samsvar med vedtatt fordelingsmodell

Detaljer

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks LYSAKER

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks LYSAKER Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks 578 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 15/2261-16.12.2015 Årsregnskapet 2015 Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-08/2015 av 11. november

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 227 post 62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til Fjellheimen leirskole under statsbudsjettets kap. 227 post 62. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått Rundskriv Til Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/2005 05/1325 C EAa/MaC 31.3.2005 Innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR FOSEN REGNSKAP Vår dato: Vår ref: 29.12.2015 IH Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Ingjerd Harøy, 72 51 95 00/68 Til kommunene v/økonomiansvarlig TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP Samtlige departementer Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP 21.12.2005 Justerte rundskriv, reglement og bestemmelser om statlig økonomistyring fastsatt med virkning fra 1. januar

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Økonomiregelverket og DFØs rolle Reglement om økonomistyring fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon (kgl res).

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I NORSK KULTURMINNEFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Riktig regnskap til rett tid Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Agenda Kvalitet i regnskapet er avhengig av samspill mellom kunde og DFØ, og riktig bruk av DFØs systemer Viktige områder:

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-26.08.2015 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Vedlegg A: Liste over leveranser fra økonomifunksjonen

Vedlegg A: Liste over leveranser fra økonomifunksjonen Økonomifunksjonen ved Område I: Økonomistyring av totaløkonomien (basis + prosjekter) Dekan og fakultetsdirektør Instituttleder og kontorsjef eller tilsvarende 1. Fordeling i samsvar med vedtatt fordelingsmodell

Detaljer

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet Instruks for Økonomiansvarlig regnskapsenhet Melhus Fotball er en avdeling innen Melhus Idrettslag. De enkelte avdelingene særidrettene i Melhus idrettslag er økonomisk solidarisk med hverandre. Dette

Detaljer

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1863 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst.

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Refusjon av utlegg ikke-ansatt

Refusjon av utlegg ikke-ansatt Prosessdokument - NTNU 03-03-02 - Refusjon av utlegg ikke-ansatt Formål: Sikre at ikke-ansatte får refusjon for de utlegg de har krav på fra NTNU, i henhold til gjeldende retningslinjer og regelverk. Spesielle

Detaljer

Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso

Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso Hvilke MVA-koder skal benyttes på ulike bilag? Oversikt over MVA Koder ved UiT Linker til ulike veiledere for bruk av MVA koder Avdeling for Økonomi

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET

TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET Datatilsynet Pb 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5280-2 20.12.2016 TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP)

Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP) 1 Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP) 02.10.2008 2 Agenda 1. Utvikling av ny økonomihåndbok ved NTNU 2. Revidering av økonomiinstruks/hovedregler 3. Innføring av nye arkivrutiner 4. Rutiner for

Detaljer

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole under statsbudsjettets kap. 227 post 71. Fastsatt

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 15.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen.

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen. Rutine 1.0 Innledning ord og utrykk Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen fra: av: Godkjent av: Arkivrefe ranse Avdelingsdirektør regnskap

Detaljer

ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND

ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft straks. Oslo 30.3.2009 Erik Solheim (sign)

Detaljer

Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring:

Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring: Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring: Område Tjeneste/Oppg Nivå Endringer Verktøy/digital Gevinster Org/lokalisering Innkjøp og

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER -

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 17/191-2 11.01.2017 TILDELINGSBREV 2017 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet. Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5793-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev 2015 til Gáldu - Kompetansesenter for

Detaljer

Inn o 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING INTERN PLANLEGGING ØKONOMIFORVALTNING... 5

Inn o 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING INTERN PLANLEGGING ØKONOMIFORVALTNING... 5 Inn o 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE ØKONOMIREGELVERK...3 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING...3 2.1 VIRKSOMHETENS LEDELSE... 3 2.2 INTERN INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNING...

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering 4. november 2009 Innkjøp og registrering av anlegg/utstyr med verdi over kr 30.000,- Departementet har bestemt at fra 1. januar 2007 skal nytt anlegg/utstyr

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 03/3419 ErH/sin 15.4.2004 Forberedelser til innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer