St.meld. nr. 35. ( ) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.meld. nr. 35. (2007 2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk"

Transkript

1 St.meld. nr. 35 ( ) Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

2

3 St.meld. nr. 35 ( ) Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

4

5 Innhald 1 Formål og bakgrunn Overordna språkpolitiske mål Formål Grunnlag for oppfølging av dei Ny, strategisk språkpolitikk språkpolitiske måla Kontekst og grunnlag Tre språkpolitiske innfallsvinklar Hovudinnhaldet i språkpolitikken Haldningar og handlingar Det overordna perspektivet å Makt styrkja norsk språk Nærare om prinsippa for den nye Det norskspråklege mangfalds- og språkpolitikken jamstillingsperspektivet Språkpolitikken skal vera sektor Det mangespråklege og fleir- overgripande språklege perspektivet Språkpolitikken skal vera konsistent Det nordiske perspektivet og einskapleg Det framandspråklege perspektivet Språkpolitikken skal ha klar kultur Ein politikk for å motverka politisk forankring domenetap Språkpolitikk i kulturpolitikken Det sektorovergripande perspektivet Eit permanent språkpolitisk Domenetapsperspektivet oppfølgingsregime Språkpolitiske innfallsvinklar Innleiing Språkopplæring og andre språklege Språkpolitiske høyrings- og rettar konsultasjonsordningar Språkstyrking Det språkpolitiske kunnskaps Språkdyrking grunnlaget Samla kapitteldisposisjon Ein årleg språkpolitisk tilstands Historisk perspektiv på språk- rapport eit språkbarometer politikken Ei fireårig stortingsmelding om 1.2 Bakgrunnen for meldinga språk og språkpolitikk Norsk bakgrunn Språkpolitisk lovgjeving Soria Moria-erklæringa Eksisterande språklover Omdanninga av Språkrådet Frå Norsk språkråd til Språkrådet Strategidokumentet Norsk i hundre! Tidlegare lov om Norsk språkråd Følgjeskrivet frå Språkrådet Spørsmålet om lovforankring av Annan bakgrunnslitteratur Språkrådet Nordisk bakgrunn Oppsummerande vurdering Innleiing Spørsmålet om ei allmenn språklov Sverige Utgangspunkt Danmark Nasjonal språklovgjeving i nokre Finland andre land Nordisk ministerråd Lov- eller grunnlovfesting? Den nordiske språkdeklarasjonen Fråsegn frå Språkrådet om eventuell grunnlovfesting Samandrag Nærare om eit konkret framlegg til 2.1 Mål for språkpolitikken grunnlovfesting Struktur og innhald i meldinga Tilhøvet til mållova Hovudtiltaka i meldinga Spørsmålet om språklov i Danmark Overordna tiltaksområde Spørsmålet om språklov i Sverige Tiltak på ulike område Oppsummerande vurdering Verkeområdet for mållova Ny språkpolitikk - overordna mål Tidlegare vurderingar og verkemiddel Retningslinjer for målbruk i 3.1 Mål og prinsipp for ein ny språk- samferdselsverksemdene politikk Nærare om målbruk i NRK... 39

6 Utgangspunkt for den framtidige Urfolksspråk grensedraginga Språk knytte til nasjonale minoritetar Offentleglova som mønster Historiske regions- eller minoritets Nærare om innhaldet i mållova språk Utgreiingsbehov Nyare innvandrarspråk i Noreg Språkrådet oppgåver og Andre nordiske språk i Noreg organisering Eit mindre brukt språk Innleiing Status for teiknspråk Språkrådet sitt ansvar for norsk språk Kva er eit eige språk? Frå språkdyrking til språkstyrking Kvensk som eige språk Jamføring med andre nordiske land Norsk, dansk og svensk bokmål Nye oppgåver som tidlegare er lagde og nynorsk til Språkrådet Samisk eitt eller fleire språk Språkrådet i dag ressursar og 4.4 Nordisk kontekst oppgåver Språka i Norden Nye og utvida oppgåver foreslått Alle språk i Norden andre stader i denne meldinga Nordens språk Oppsummerande vurdering Samfunnsberande språk Språkrådet ansvar for andre språk Samfunnsberande og komplette i Noreg språk Problemstilling Statsberande språk Språkpolitisk ansvar for andre Dei skandinaviske språka tradisjonelle språk i Noreg enn norsk Om Språkrådet bør ha eit ansvar 5 Språk og makt knytt til nyare innvandrarspråk Innleiing Merknader i Norsk i hundre! Maktperspektivet i språkpolitikken Språkrådets generelle språkpolitiske Språk og makt i historisk perspektiv 61 ansvar i dag Grunnlag Nordisk jamføring Språklege maktmekanismar og Oppsummerande vurdering maktstrukturar Organiseringa av Språkrådet Makt Nytt fagråd for språkopplæring og Språk og makt språklege mindretal Språk i norske maktutgreiingar Konsekvensar for fagrådssystemet Omgrepet «makt» elles Formell og uformell makt Gjennomgang av organisasjons- og Marknadsmakt styringsmodellen Språkleg makt og avmakt Oppsummering av prioriterte, Språk som system overordna tiltak Språk og samfunn Ein språkdelt norsk felleskultur i 4 Det norske og nordiske eit fleirkulturelt samfunn språklandskapet Språkleg makt i kraft av det 4.1 Språk og språkvariantar i Noreg «naturlege» og «nøytrale» Innleiing Språk og identitet Norsk bokmål og nynorsk Språkleg avmakt Samisk nordsamisk, lulesamisk og Skrift og tale sørsamisk Samfunnsendringar som flyttar Kvensk, romani og romanes språkleg makt Norsk teiknspråk Strukturelle prosessar Nyare innvandrarspråk Globalisering Formell status for språka i Noreg Individualisering Hovudspråk og nasjonalspråk Privatisering Offisielt språk Språklege og kulturelle makt Lovforankring av språk mekanismar Språkleg forvaltningsområde Maktmekanismar... 67

7 Dominans Aktiv lovgjeving Hegemoni Målretta støtteordningar Marginalisering Lokale folkerøystingar Ignorering Minoritetar og mindretal Stigmatisering og trakassering «Norsk når du kan, engelsk når Assimilering du må» Motmakt og demokratisk makt over Språklege rollemodellar innanfor språket populærkulturen Motmakt Jamføring med andre land Svar på makt Offentlege informasjonskampanjar Institusjonalisering Frivillig organisering Språklege rettar og interesser Synleggjering og dokumentasjon Språkets funksjon for språkbrukarane Demokratisk makt over språket Innleiing Språk og demokrati Grunnleggjande funksjonar Skiftande fleirtal og mindretal I skule og utdanning, i arbeid og Tilgang på makt gjennom språkleg yrke deltaking Krav til språkmeistring Forståing og definisjonsmakt gjennom Sosiale skilnader i språkmeistringa. 85 språket Særleg om lesekompetanse Språkmakt og massemedia Norsk språkmeistring for fleir Språkpolitisk lokaldemokrati språklege Den demokratiske verdien av usemje Språkleg variasjon, toleranse og Språkleg diskriminering kvalitet Språkleg makt og sosiale skilnader Innleiing Sosiale samanhengar Talespråket Etnisitet Skriftspråket Yrke Språkopplæring Kjønn Språk ein demokratisk rett Sosial status Tre grunnleggjande rettar Regionar Svensk og dansk jamføring Målform Den nordiske språkdeklarasjonen Offentleg maktspråk Ei verdserklæring om språklege Uklart språk er urasjonelt og eit rettar velferds- og demokratiproblem Språklege maktbarrierar Språkstyrking eit komplett og 5.6 Domenetap, språkskifte og målbyte 78 samfunnsberande språk Reell valfridom eller utslag av 7.1 Generelt dominans? Språkmangfald og språkdød Språklege domenetap Verdien av språkleg og kulturelt Frå norsk til engelsk mangfald Privat og offentleg makt over Språk fleire funksjonar språkbruk Språkdød Språkmøte for innvandrarar Engelsk dagens lingua franca Språkskifte frå samisk og kvensk til Framtidsutsikter for norsk språk fleirtalsspråket Norsk språk storleik og styrke Målbyte mellom bokmål og nynorsk Gruppering av meir og mindre Situasjonstilpassa språkskifte utsette språk Strategi for omfordeling av språkleg Vurderingar av trugsmålet for makt norsk språk Rett til å delta Kva trugsmålet består i Språkleg berekraft Verdien av norsk språk Ein reell tospråkspolitikk i eit Språkleg sjølvkjensle kulturelt mangfald Norsk språk mellom det nasjonale Prinsippet nynorsk og internasjonale... 92

8 Usynleggjering av norsk språk Folkeopplysningsargumentet Nasjonalspråkleg mobilisering Demokratiargumentet Presset frå engelsk Identitetsargumentet Innleiing Tryggingsargumentet Engelsk ovanfrå og nedanfrå Lønnsemdsargumentet Fleire former for engelskpåverknad Det kulturelle argumentet Import av lånord Nasjonalt terminologiarbeid i Noreg Kodeveksling Utfordringa i dag Domenetap Ulike former for terminologiarbeid Frå kulturpåverknad til domenetap Datamaskinell termbehandling Konsekvensar av domenetap Terminologiske ordbøker Domenetap to tydingar Nasjonale terminologiorgan Reduserte prestasjonar Norsk terminologiarbeid dei siste åra Negative haldningar til norsk Standard Norge Stengjer for kommunikasjon over Nynorsk terminologi faggrenser Framlagde forslag til tiltak på Skilje mellom høgspråk og lågspråk 95 terminologiområdet Språkkløfter Organisering av framtidig Maktutgreiinga terminologiarbeid Haldningar til språk og språkskifte Andre forslag i Norsk i hundre! Nordiske haldningar Framlegg frå Standard Norge Verdien av engelsk og andre Oppsummerande vurderingar framandspråk Utgangspunkt Nytten av engelsk som eit felles, Prinsipielle føresetnader internasjonalt språk Samordning og initiering av Nytten av andre framandspråk enn framtidig terminologiarbeid engelsk Terminologi og standardisering m.m Sviktande kunnskap i framandspråk Oppsummering av prioriterte tiltak Parallellspråksbruk Språkbruk innanfor høgare Innleiing utdanning og forsking Uttrykket parallellspråksbruk Innleiing Parallellspråksbruk for å motverka Generelt domenetap Internasjonaliseringsbakgrunnen Ein fleksibel strategi Frykt for domenetap Med preferanse for norsk Språkstrategiar tufta på Parallellspråksdugleik parallellspråksbruk Språkdomene definert gjennom Omfanget av engelskbruk i ulike produkt på ein marknad samanhengar Terminologi og fagspråk Generelt Innleiing Nordisk domenetapsrapport Generelt Publiseringsspråk utviklinga fram Nærare om fagterminologi og til fagspråk Publiseringsspråk nyare tal og Kunnskaps- og terminologiimport før vurderingar og no Undervisningsspråket Utgangspunkt Fag- og studielitteratur Vitskapleg basert terminologi Nærare om forskingsspråket Terminologi basert på internasjonale Innleiing standardar Forskinga sin internasjonale karakter Behovet for nasjonalt terminologi Forskingskomponenten i arbeid finansieringssystemet Kvifor ein eigen norsk fag Nærare om undervisningsspråket terminologi? Tidlegare lovregulering av Generelle synspunkt undervisningsspråket Det faglege argumentet

9 Val av undervisningsspråk Språkpolitisk samarbeid med haldningar og strategiar partane i arbeidslivet Undervisningsspråk - læringseffekt Kartlegging av språk og arbeidsog seinare yrkesutøving vilkår Grenseoppgangen mellom norsk og Oppsummering av prioriterte tiltak 128 engelsk Språk og teknologi Nærare om språket i læremiddel og Innleiing faglitteratur Informasjonsmedium Tilgang på norskspråklege bøker Språkdomene som stettar faglege krav Oppsummering av tidlegare Verkemiddel for å sikra norsk- ambisjonar og tiltak språklege fag- og lærebøker «Bit for bit», rapport frå eit Vurderingar og framlegg frå ulike statssekretærutval språkutval ofl Handlingsplan for IT på kultur Overordna strategisk vurdering i området Norsk i hundre! Språk og teknologi i målbruks Framlegg om lovfesting meldinga Organisering av særskilde språk IKT-stillingar i Norsk språkråd i tenester Initiativ frå Språkrådet i april Handlingsplan for norsk språk og Oppsummerande vurderingar IKT frå Utfordringa Utgreiinga om ein norsk Prinsippet om parallellspråksbruk språkbank frå Norsk må vera hovudspråket Tiltak for å fremja nynorsk Institusjonelle språkstrategiar programvare Lovfesting av ansvaret for norsk Nynorsk innhald på Internett fagspråk Parallellsøk Evaluering av finansieringssystemet Tilgang til norsk programvare i Tilgang til norskspråkleg studie- begge målformer litteratur Revisjon av handlingsplanen for Oppsummering av prioriterte tiltak. 124 språk og IKT Nærings- og arbeidslivet Ein norsk språkbank Innleiing Språkteknologi Konsernspråk Døme på språkteknologiske Omfanget av engelskbruk når løysingar i praktisk bruk offisielt konsernspråk er engelsk Teknologiutvikling og språk Noko om omfanget av engelsk versjonar konsernspråk Språkteknologi utan norske Verknader av vedtak om konsern- språkversjonar språk Føresetnader for utvikling av Døme frå eit storkonsern i Noreg norske språkversjonar Språk i stillingsannonsar Røynsler frå forskingsprogrammet Språk i marknadsføring og KUNSTI informasjon Språkteknologiske fagmiljø og Eit språk- og teknologibasert forsking i Noreg arbeidsliv Vidare arbeid med etablering av Spørsmålet om lovregulering av ein norsk språkbank språk i arbeidslivet Behovet for ein norsk språkbank Oppsummerande vurdering Ein norsk språkbank skal etablerast Ein optimal parallellspråkleg strategi Innhaldet i ein norsk språkbank Terminologi og fagspråk Kostnadsspørsmålet Næringslivet eit særleg utsett Oppsummering av prioriterte tiltak 137 domene Kultur- og mediesektoren Eit språkpolitisk samfunnsansvar i Innleiing næringslivet Utgangspunktet

10 Vurderinga i Norsk i hundre! Utfordringa UNESCO-konvensjonen om kulturelt mangfald Språkbruk i mediesektoren Medievanar Ein arena for den offentlege samtalen Ein scene for framvising av språklege uttrykk Engelskspråkleg programmateriale i fjernsynet Kvotereglar for europeisk programmateriale i fjernsyn Situasjonen i den norske fjernsynsmarknaden NRK og TV2 som norskspråkleg motvekt Mangel på framandspråkleg mangfald i kanaltilbodet Teksting eller dubbing Krav til allmennkringkastarane om bruk av norsk språk Generelle krav til bruk av norsk språk Norsk drama Norskspråklege program for barn og unge Norsk og norskspråkleg musikk Generelt om språk, litteratur og bibliotek Språk som estetisk og kunstnarleg uttrykk Kunsten og dei nasjonale språka Norskspråkleg kunst Kunsten som språkleg kontinuitetsberar og fornyande kraft Litteratur- og bibliotekpolitikk i eit språkperspektiv Hovudmål for litteratur- og bibliotekpolitikken Språkpolitisk relevante verkemiddel i litteraturpolitikken Innkjøps-, produksjons- og tilskotsordningar for litteratur Innkjøpsordningane for ny norsk skjønnlitteratur Innkjøpsordninga for omsett skjønnlitteratur Innkjøpsordninga for ny norsk faglitteratur for barn og unge Innkjøpsordninga for ny norsk sakprosa Innkjøpsordninga for fonogram Støtte til tidsskrift og ymse publikasjonar Støtte til nynorsk litteratur Støtte til teikneseriar Støtte til e-bøker og lydfiler Støtte til formidlingstiltak Nllsats for meirverdiavgift på bøker Bokavtalen Bibliotekvederlag Stipend- og kunstnarpolitikk Oppsummerande vurdering Bibliotek som språkpolitisk verkemiddel Nærare om bibliotekpolitikken Bibliotekreform Stortingsmelding om bibliotek Særskilt om leselyst, lesestimulering og litteraturformidling Status og utfordringar Leseopplæring og lesemotivasjon Litteraturformidling i biblioteka Norsk Forfattersentrum Foreningen!les Norsk barnebokinstitutt Leser søker bok Nynorsk kultursentrum Den kulturelle skulesekken Nynorsk i Den kulturelle skulesekken Andre problemstillingar på kultur- og medieområdet Digitalisering av kultur- og kunnskapskjeldene Dataspel Film Presse Norsk språk i utlandet Innleiing Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Ordninga for Noregs-kunnskap ved høgare lærestader i utlandet Omsetjing av norsk litteratur NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet Oppsummering av prioriterte tiltak Språkdyrking eit korrekt og velfungerande språk Språkdyrking og språkpolitikk Språkdyrking Språkdyrking i språkpolitikken Språkutvikling og nye språklege kommunikasjonsformer Språkutvikling

11 Stabilitet og endring Sentrale normeringsinstansar Språkleg identifikasjon Det svenske eksemplet Talemålsendringar Det danske eksemplet Lydverket Grunnlaget for norsk språk Regional og sosial utjamning normering Talestil og dialektfrigjering Norsk normeringspolitikk Nettspråket Målet om større stabilitet i rett Nye rammevilkår for språkbruk skrivinga Oppløysing av språknormer Eit endeleg punktum for Innslag av engelsk tilnærmingspolitikken Krav til språkmeistring Departementets behandling av rett Demokratisering av skriftspråks- skrivingsframlegga frå bruken Nærare om bokmålsrettskrivinga Oppsummerande vurdering av Språkleg dokumentasjon Oppsummerande vurdering Verdien av språkleg dokumentasjon Grunnlaget for eit framtidig Generelt om språksamlingar normeringsregime Innhald og organisatorisk status Utgangspunkt Evaluering av dei universitets- og Noverande vedtekter for Språkrådet 173 høgskulebaserte samlingane Høyringa om det nye Språkrådet Andre vurderingar av samlings- og i digitaliseringssituasjonen Fagrådet for normering og språk Oppsummerande vurdering observasjon Spesielt om innsamling av stadnamn Utgreiingsnotat frå Språkrådet i Å hindra eit omfattande kulturtap Verdien av bevarte stadnamn Oppsummerande vurdering Tidlegare innsamling av stadnamn Rettsgrunnlag og kunnskaps Innsamlingssituasjonen i dag grunnlag for rettskrivinga Oppsummerande vurdering Generelt om rettsgrunnlaget Ordbøker og andre leksikalske Rettskrivinga i statstenesta oppslagsverk Rettskriving i lærebøker til bruk i Ordbøker og leksika skulen Leksika Undervisningsspråket i skulen Tospråklege ordbøker Godkjenning av ordlister til Eittspråklege ordbøker skulebruk Generelt om dokumentasjons Behovet for tilpassa ordbøker til ordbøker skulebruk Langsiktige prosjekt av høg kulturell Allmenne definisjonsordbøker verdi Elektroniske ordboksressursar Ordboksituasjonen i Noreg jamført Fastsetjing og normering av namn med andre land Namnekulturen i språket Spesielt om Norsk Ordbok Reglar og ikkje-reglar om ulike Stutt historisk riss namneobjekt Reorganisering av prosjektet og opp Avvikande språkbruk i namnelaginga 180 trapping av den statlege innsatsen Språkfaglege konsultasjonsrutinar Oppsummerande vurdering Oppsummerande vurderingar Nærare om dokumentasjonen av 8.5 Språkrøkt bokmål Generelt Utgangspunkt og planar Meir enn rettskriving Nærare om Det Norske Akademis Talespråk og talekunst store ordbok Språkrøkt i NRK og andre Oppsummerande vurdering etermedium Språknormering Kvalitet i skriftspråket Grunnlaget for språknormeringa Avisspråket som døme Kva er språknormering? Språkleg kvalitet i lærebøker

12 Innleiing Nynorsk status og korpus Oppheving av tidlegare god- 9.1 Nynorskens status og bruk kjenningsordning Grunnleggjande perspektiv Den tidlegare lærebokgranskinga i Innleiing Norsk språkråd Nynorsk formelt likestilt, reelt Lærebokspråket etter godkjennings- diskriminert ordninga Nynorsk domeneerobring i kampen Oppsummerande vurdering mot norsk domenetap Språket i film og fjernsynsteksting Nynorsk ein sjølvstendig og spesielt og media generelt nødvendig del av norsk språkkultur Innleiing Utjamning av konkurransevilkår Omfanget av film- og fjernsyns Positiv særbehandling og aktiv støtte 196 teksting Nynorsk for nynorskbrukarane Verknader for språkkompetansen nynorsk for alle hos barn og unge Nynorsk bruksfrekvens og Kostnadssparande omsetjingsmåtar bruksområde og arbeidsvilkår Sidemålsundervisning i skulen og Kva som blir gjort språkkrav i staten Oppsummerande vurdering Nynorsk for minoritetsspråklege Det offentlege språket Innvandrar-Noreg og Nynorsk-Noreg Offentleg språk som føredøme Nødvendig lemping av språkkrav Det offentlege særansvaret Språkleg kompetanseplan Verdien av kvalitet i offentleg Rett til nynorsk for alle språkbruk minoritetsspråklege Analyse av forvaltningsspråket før Oppslutninga om nynorsk og no Talet på nynorskbrukarar Mindre kansellistil, men framleis Utviklinga i skulemålsprosenten mykje språkleg ukrut Den nynorske lekkasjen Språkmeistring og språkhaldning Tre spørjeundersøkingar om Språkleg utforming av offentleg målform informasjon Prosent nynorskbrukarar etter Særleg om betre nynorsk region og busetjingsmønster forvaltningsspråk Nynorskkommunar og språknøytrale Klarspråk kommunar Bruken av omgrepet klarspråk Regionalisering og nasjonal Klarspråksarbeid i andre land institusjonalisering særleg i EU Nynorsken si stilling innanfor Sverige utvalde språkdomene Danmark Generelt om næringslivet Tidlegare klarspråksarbeid i Noreg Aviser og vekeblad Språktenesta for statsorgan Krav til nynorsk i NRK og TV Utgangspunkt og føresetnader Nynorske korpusspørsmål Rapport frå arbeidet i språktenesta Nynorsknorma Oppsummerande vurdering Innleiing Generelt Arbeidet med nynorsknorma frå Etablering av ein standard for 1997 til språkleg kvalitet Utgreiing, høyring og vedtak Etablering av eit system for språkleg internkontroll Ulike omsyn i normeringa av Etablering av eit nettverk av språk- nynorsk kontaktar og språkkonsulentar Vedtaket hausten 2007 om ny Etablering av eit system for språkleg gjennomgang av nynorsknorma kvalitet i lover og forskrifter Oppsummerande vurdering Oppsummering av prioriterte tiltak Ordtilfanget i nynorsk Innleiing

13 To hovudsyn Evaluering av språkreglane i Arbeidet med retningslinjer for samelova nynorsk ordtilfang Stadnamnlova Inntak av mykje nytt ordtilfang i Samisk språk og IKT Generelt Nynorsk mellom tilpassing og Bruk av samisk teiknsett samisk identitetsmarkering i offentlege register Premissar for godkjenning av Samisk korrekturprogram ordtilfang i nynorske ordlister Talesyntese Oppsummerande vurdering Samisk terminologiutvikling Politikk for nynorsk Generelt om terminologi Det politiske grunnlaget Spesielt om samisk juridisk Soria Moria-erklæringa og terminologi Kulturløftet Sametinget sitt arbeid for samisk Stortingsbehandlinga av den siste språk kulturmeldinga Innleiing Tiltaksområde Samefolkets fond språkut Prinsipielt utgangspunkt viklingstiltak Haldningsskapande arbeid Tilskot til kommunar og fylkes Større språkleg variasjon i kultur- og kommunar i forvaltningsområdet medieverda Samiske språksenter Meir nynorsk på Internett Andre språktiltak Oppsummering av prioriterte tiltak Samisk språknemnd Oppfølginga av Noregs tredje 10 Det mangespråklege Noreg rapport til Europarådet Innleiing Oppsummerande vurdering Nemningsbruk Kvensk Mangespråkleg og fleirspråkleg Situasjon og status for kvensk Språkleg og kulturelt mangfald språk i dag Mangespråklegheit i eit Innleiing fleirkulturelt samfunn Revitalisering av kvensk Kategoriar av språk i det mange Aktiv språkplanlegging språklege Godkjenninga av kvensk som eige Urfolksspråk og språka til nasjonale språk minoritetar Grunnleggjande tiltak for styrking Meir utsette språk av kvensk Folkerettslege plikter Kvensk institutt Nasjonalt og internasjonalt ansvar Kvensk språkråd Individuelle språkrettar Grunnlaget for standardiserings Verdien av det eigne morsmålet arbeidet Politisk-administrative ansvars Kvensk i barnehagen tilhøve Kvenskundervisning i skulen Samisk Vaksenopplæring i kvensk Situasjonen for samisk språk Høgare utdanning og forsking i Innleiing kvensk Samiske språk er i ulik grad Tiltak innanfor kultur- og medieutsette eller truga språk sektoren Tidlegare fornorskings- og Innsamling og registrering av assimileringspolitikk kvenske stadnamn Den nordiske domenerapporten Trespråkleg kulturbakgrunn frå Merknader til oppfølging av Oppfølging av relevant lov- og Minoritetsspråkpakta regelverk Oppmodingar frå ekspertkomiteen Krav til samisk i allmennkring- i Europarådet kastinga

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009.

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009. SPRÅKRÅDET 2008 Ikkje noko europeisk land med Storbritannia som det opplagde unntaket set i dag si lit til at såkalla «naturleg» språkutvikling skal kunna sikra den framtidige tilstanden til nasjonalspråket

Detaljer

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE DET NORSKE SAMLAGET NYNORSK KULTURSENTRUM NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT ODDMUND LØKENSGARD HOEL JULI 2002 NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT INNHALD Innhald 2 Føreord 3 1 Innleiing

Detaljer

VERKEOMRÅDET FOR MÅLLOVA

VERKEOMRÅDET FOR MÅLLOVA VERKEOMRÅDET FOR MÅLLOVA 1 Samandrag Den 15. januar 1999 vart det oppnemnt ei arbeidsgruppe til å sjå på verkeområdet for lova om målbruk i offentleg teneste. Bakgrunnen var St.meld. nr. 13 (1997 98) og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO 2SSO\VQLQJDU RP DERQQHPHQW ODXVVDO RJ SULV InU HLQ KMn )DJERNIRUODJHW 3RVWERNV 3RVWWHUPLQDOHQ %HUJHQ ( SRVW RIISXE#IDJERNIRUODJHW QR 7HOHIRQ )DNV ZZZ IDJERNIRUODJHW QR RIISXE 0HOG 6W 2IIHQWOHJH LQVWLWXVMRQDU

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN NYNORSKVERSJON

THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN NYNORSKVERSJON White Paper Series Kvitbokserie THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN NYNORSKVERSJON Koenraad De Smedt Gunn Inger Lyse Anje Müller Gjesdal Gyri S. Losnegaard White

Detaljer

Saman om felles mål? Erfaringar med organisering, styring og finansiering av tverrgåande oppgåver. Rapport 2010:18 ISSN 1890-6583

Saman om felles mål? Erfaringar med organisering, styring og finansiering av tverrgåande oppgåver. Rapport 2010:18 ISSN 1890-6583 Saman om felles mål? Erfaringar med organisering, styring og finansiering av tverrgåande oppgåver Rapport 2010:18 ISSN 1890-6583 Føreord Forvaltinga er spesialisert og møter i dag ei rekkje samfunnsmessige

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

NORSK SPRÅKRÅD. Høyringsfråsegn NOU 2003: 16 I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle

NORSK SPRÅKRÅD. Høyringsfråsegn NOU 2003: 16 I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle NORSK SPRÅKRÅD Utdannings- og forskingsdepartementet Opplæringsavdelinga Postboks 8119 Dep 0026 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200300193-1 ER 15.10.03 Høyringsfråsegn NOU 2003: 16 I første rekke. Forsterket kvalitet

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslag frå... 1 Hovudprioriteringar 9...

Detaljer

Språkstatus 2011. Språkpolitisk tilstandsrapport fra Språkrådet

Språkstatus 2011. Språkpolitisk tilstandsrapport fra Språkrådet Språkstatus 2011 Språkpolitisk tilstandsrapport fra Språkrådet Språkstatus 2011 Språkpolitisk tilstandsrapport fra Språkrådet Juni 2011 2 Innhold Innledning... 7 Om rapporten Språkstatus 2011... 7 Utviklingstrekk...

Detaljer

Per Selle og Kristin Strømsnes (red.) Organisasjonene og det offentlige. Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?

Per Selle og Kristin Strømsnes (red.) Organisasjonene og det offentlige. Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Per Selle og Kristin Strømsnes (red.) Organisasjonene og det offentlige Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2012 Senter for forskning

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Klamme former og sær skriving?

Klamme former og sær skriving? Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder Sigfrid Tvitekkja (red.) Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving?

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer