Månedsrapport for juli 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for juli 2016"

Transkript

1 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene om Brexit avstemmingen i Storbritannia. Like fullt har mange analytikere nedjustert sine vekstanslag, ikke bare for den britiske økonomien, men også noe for mange andre ledende økonomier. Sentralbanker er stort sett på hold og vil se an utviklingen i økonomiene før de handler. For Norges del synes den seneste måneds makrodata å ligge på den positive siden Nyhetsstrøm makroindikatorer for økonomien var redusert. Økonomiske data var totalt sett positive, men kedene priser inn mindre enn 50 prosent sannsynlighet for en renteøkning i inneværende år. FED er fremdeles i en avventende modus, og vil se an de kommende nøkkeltall for aktiviteten i økonomien og arbeidskedet. Kjerneinflasjonen kom inn som ventet på 0,2 prosent på månedsbasis og med en årstakt på 2,3 prosent. Sysselsettingen steg med , noe som var høyere enn forventningene og en forbedring i forhold til de skuffende tallene for års rente i % Norge Europa USA Japan Norge Eurosonen USA USA På sitt i-møte holdt som ventet FED (den amerikanske sentralbanken) renten uendret. De gav ingen klare signaler om når renten kan bli justert opp, men kommuniserte at nedsiderisikoen Europa Den 21. i holdt ECB (den europeiske sentralbanken) rentene uendret; reporenten på 0 prosent og innskuddsrenten på minus 0,40 prosent. Nye tiltak ble heller ikke diskutert på dette møtet og sentralbanken vurderte at kedene taklet usikkerheten i forbindelse med Brexit på en god måte. De eksisterende likviditetstiltakene som ECB allerede har iverksatt ble ansett for å være

2 tilstrekkelige slik situasjonen er nå, men sentralbanksjef Draghi ønsket å kommunisere at alle tilgjengelige tiltak kan benyttes hvis situasjonen tilsier det. Prisveksten for Eurosonen i i viste en årsvekst på 0,2 prosent. Dette var en oppgang på 0,1 prosentpoeng, mens kjerneinflasjonen holdt seg stabil på 0,9 prosent. I kjølvannet av Brexit har sentimentindikatorer i eurolandene kommet noe tilbake. Det tyske IFO barometeret som måler nåværende og fremtidsutsikter for bedrifter falt fra 108,7 til 108,3. Endringen var dog mindre enn mange fryktet og indikerer ginal Brexit effekt. Noe større utslag var det naturlig nok på indikatorene fra Storbritannia der særlig nye ordrer fra innenlandske kunder falt kert. Bank of England sitt første møte etter avstemmingen medførte ingen endringer i rente eller andre stimulanser. En mer ekspansiv pengepolitikk kan komme dersom investeringer og forbruk svekker seg i kommende tid mnd rente i % Norge Europa USA Japan Norge Samlet sett har kedet vurdert makroøkonomiske data for i til å ligge på den positive siden og uten noen store overraskelser. Mange mener økonomien har stabilisert seg etter fallet i oljeprisen. Registrert ledighet kom inn på 3,2 prosent. Dette var i tråd med forventninger og samtidig har vi sett greie tall for forbruk, og en industriproduksjon som har flatet ut etter tidligere fall. Veksten i konsumprisindeksen var i i på 3,7 prosent på årsbasis, opp fra 3,4 prosent i. Kjerneinflasjonen falt videre til 3,0 prosent, men var noe høyere enn forventningene. Prisen på importerte varer presser totalinflasjon opp, mens den innenlandske inflasjonen faller. Inflasjonen vil sannsynligvis holde seg høy i enda noen måneder før effekten av den svake kronen avtar. Norges Bank har tidligere kommunisert en stor sannsynlighet for et 0,25 prosent kutt i styringsrenten på rentemøtet i tember, og det skal da normalt store endringer til før en rentesenkning blir utsatt eller tatt av bordet. Aktable makrodata, økte boligpriser og en svekket krone er faktorer som trekker i retning av en utsettelse. Rentekedene Internasjonalt og Norge Etter Brexit har rentene falt kraftig i Norge og internasjonalt. Mye tyder på at det kan komme flere rentekutt og ytterligere kvantitative lettelser fra sentralbankene. For de sentralbankene som vurderte renteøkninger er nok disse skjøvet ut i tid. Fall i rentene har delvis blitt oppveid av utgang i kredittspreadene. De fleste av våre norske fond har gitt en god avkastning som følge av fall i rentene. De fondene som har gjort det dårligere enn sine respektive referanseindekser har fått utgangen i kredittspreadene mot seg. For det lange statsobligasjonsfondet skyl mindreavkastningen noe kortere løpetid i forhold til referanseindeksen. Kreditt I i sank kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid med 0,15 prosentpoeng. Etter flere år med fall i risikopremiene for globale kredittobligasjoner, har vi siden sommeren 2014 bare hatt tre måneder med positiv utvikling i kredittpåslag (s, il og i). Juli endte med et kredittpåslag på 1,39 prosent for Barclays Global Aggregate Corporate Index.

3 Obligasjoner denominert i GBP gjorde det aller best denne måneden, noe som skyl kedets forventninger til at også Bank of England vil sette i gang et oppkjøpsprogram av selskapsobligasjoner i etterkant av Brexit. Obligasjoner utstedt i EUR og USD hadde alle også en god måned med positiv utvikling i kredittpåslag, hvor EUR-denominerte obligasjoner gjorde det noe bedre enn USD-denominerte. BBB segmentet opplevde størst spreadinngang Kredittpremie CDX USA Europa Brexit var det store temaet i finanskedene i i og førte til større risikoaversjon blant investorene i de fleste finanskedet. I i kom mye av risikoappetitten tilbake. Juni dette år startet den Europeiske Sentralbanken (ECB) oppkjøpsprogrammet sitt av europeiske selskapsobligasjoner. Fersk statistikk viser at ECB per 15 i hadde kjøpt selskapsobligasjoner for 10,4 milliarder euro. 93 prosent av beløpet er gjort i andrehåndskedet fordelt på 175 forskjellige utstedere og med ganske god fordeling på ulike kedsektorer. På sektornivå ser vi at finanssektoren hadde den tøffeste måneden i utvikling av rentedifferanse. Industrisektorene er fortsatt årets vinnere. Mange av disse selskapene ligger i BBB-segmentet, som også er det ratingsegmentet som har gjort det best i år. Både volum og antall nyutstedelser har variert veldig i løpet av året og etter en travel måned for nye emisjoner i, var det roligere tempo i i og i. Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) steg med 4,1 prosent i i. Aksjekedene har tydeligvis ikke latt seg skremme av Brexit. Hittil i år er MSCI World opp 3,4 prosent. Både den amerikanske S&P 500 indeksen og Europa (STOXX 600) steg med 3,6 prosent i i. Det brasilianske kedet var opp med 11,2 prosent. Brasiliansk økonomi er inne i en dyp resesjon, men aksjekedet tror åpenbart at det verste er over. På bransjenivå gjorde informasjonsteknologi, materialer og syklisk det best, med oppgang på henholdsvis 8,1, 6,7 og 6,4 prosent. Energi falt med 2,1 prosent Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Brexit førte til at statsrentene falt ytterligere. Renten på tyske, sveitsiske og japanske tiårige statsobligasjoner er negativ. Usikkerheten Brexit har skapt kan føre til rentekutt i Storbritannia, og til at renteoppgangen i USA utsettes. Dette gjør at aksjer blir relativt attraktive i forhold til obligasjoner. For at aksjekedene skal falle mye, må det skje noe svært negativt i verdensøkonomien, eller rentene må stige brått (høyst usannsynlig for øyeblikket). Utfra mediebildet kunne man kanskje tro at verden er i en dyp krise, men den globale veksten ligger tross alt på brukbare tre prosent. Dette betyr imidlertid ikke at man bør budsjettere med høy avkastning fra aksjer. Avkastningen på aksjer fremover kommer ganske sikkert til å bli lav fordi verdsettelsen er ganske høy i utgangspunktet.

4 Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 5,0 prosent i i i norske kroner. I lokal valuta gjorde det finske kedet det best, mens det norske kedet var svakest. På sektornivå var materialer og industri de to sterkeste sektorene, mens energi og telekommunikasjon var de svakeste. På makrosiden så vi fallende oljepriser og lavere renter gjennom måneden. Begge deler indikerer frykt for fallende vekst fremover. Mange selskaper i Norden rapporterte tall for andre kvartal i måneden, og tallene har i stor grad kommet inn som forventet Norge og Norden Norden VINX Norge Etter Brexit-sjokket i i har kedene tatt seg raskt opp igjen og i i var verdens børser opp mellom 3-6 prosent. Oslo Børs havnet i den lavere enden, preget av et fall i oljeprisen fra knappe USD 50 per fat i starten av måneden til USD 42 ved utgangen. Energiindeksen var den svakeste av Morgan Stanley sine verdensindekser i i. De sterkeste sektorene i i var teknologi og råvarer. Forklaringen på disse bevegelsene ligger i gode makroøkonomiske indikatorer som støtter et generelt vekstsyn. Oljeprisfallet kom tidlig i måneden som en følge av større tilbud av olje enn ventet, heller enn svakere etterspørsel. I det siste har etterspørselen etter bensin i verdens største forbruksked, USA, vært skuffende og dermed forventes lavere oljeetterspørsel fra raffineriene fremover. Norge OSEFX har jobbet hardt med å redusere kostnader. For eksempel innenfor offshoresektoren har vi sett kraftige kutt som har gitt effekt på bunnlinjen. Positive omsetningsoverraskelser er mer sjeldne. Av selskaper hvor analytikerne har nedjustert sine estimater kan nevnes DnB, Statoil og Yara. Verdivurderingen av mange selskaper på Oslo Børs ligger godt over historiske gjennomsnittsnivåer. For olje- og offshoresektorene skyl det lav inntjening på grunn av lav oljepris. Pris/bok forholdet for disse aksjene er i mange tilfeller under historiske nivåer. Mens for andre, for eksempel såkalte defensive aksjer og vekstaksjer, er inntjeningsmultiplene nå vel høye. Dette kan nok best forklares av at investorer er villige til å betale mye for selskaper som viser stabil vekst, spesielt i dagens renteverden. KLP AksjeNorge gikk opp med 3,6 prosent i i og ligger dermed 2,9 prosent over nivået ved årsskiftet. Avkastningen i i var 0,5 prosent bedre enn Fondsindeksen. De største positive bidragene fikk vi fra våre overvekter i Norsk Hydro og Aker og vår undervekt i Statoil. De største negative bidragene til den relative avkastningen i i kom fra vår overvekt i Opera Software, hvor det opprinnelig budet på selskapet ble endret til kun å omfatte deler av det, hvorpå aksjen falt kraftig. Videre bidro våre undervekter i Entra og Orkla negativt. Aktiv andel i fondet var 38 prosent ved utgangen av måneden. Aktiv andel måler avvik fra indeks (summen av alle over og undervekter delt på 2). Kvartalsrapportene for annet kvartal i Norge har gitt et blandet bilde. På den positive siden har vi sett oppgang i giner i mange selskaper som

5 Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.6 % S&P 500 Index % 2.1 % MSCI Europa % 3.7 % DAX Index (Frankfurt) % 3.1 % FTSE 100 Index (London) % 4.0 % CAC 40 Index (Paris) % 3.8 % MSCI Japan % 2.4 % MSCI AC Asia Pacific % 2.7 % Oslo Børs Hovedindeks % 4.1 % Oslo Børs Fondindeks % 3.8 % VINX 30 Index (Norden) % 3.8 % Stockholm 30 Index % 4.2 % Copenhagen 20 Index % 2.2 % Helsinki 25 Index % 4.2 % MSCI Emerging Markets % 2.6 % MSCI Brazil % 2.9 % MSCI Russia % 4.5 % MSCI India % 1.5 % MSCI China % 2.4 % Kilde: Bloomberg

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.14% 0.05% 0.09% 1.09% 0.32% 0.77% 0.44% ST1X KLP FRN 0.37% 0.07% 0.30% 2.43% 0.57% 1.86% 1.55% OB Money Market 3m KLP Obligasjon 1 år 0.19% 0.05% 0.13% 1.56% 0.45% 1.11% 0.83% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0.16% 0.11% 0.05% 2.51% 1.29% 1.22% 1.18% ST4X KLP Obligasjon 5 år 0.19% 0.33% -0.14% 3.67% 2.87% 0.80% 1.48% ST5X KLP Kort Stat 0.04% 0.05% -0.01% 0.30% 0.32% -0.03% 0.06% ST1X KLP Statsobligasjon 0.23% 0.28% -0.06% 2.89% 3.27% -0.38% 0.27% OB Govt Bonds All KLP Kredittobligasjon 0.22% 0.00% 0.22% 2.89% 1.41% 1.48% 1.36% OB Money Market 3y KLP Obligasjon Global I 1.26% 1.36% -0.10% 7.41% 7.72% -0.30% 0.38% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 1.25% 1.36% -0.11% 7.35% 7.72% -0.36% 0.38% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 3.63% 3.13% 0.49% 2.91% 1.06% 1.85% 2.68% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks 4.95% 5.02% -0.07% -2.93% -3.26% 0.33% 0.27% VINXBNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I 4.41% 5.05% -0.65% 4.68% -0.42% 5.10% 4.90% KLP World**** KLP AksjeGlobal LavBeta II 3.61% 4.33% -0.72% 8.21% 3.30% 4.91% 5.15% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks I 5.03% 5.05% -0.02% -0.46% -0.42% -0.04% 0.11% KLP World**** KLP AksjeGlobal Indeks II 4.30% 4.33% -0.03% 3.25% 3.30% -0.05% 0.14% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks III 4.29% 4.33% -0.04% 3.18% 3.30% -0.12% 0.14% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks IV 4.29% 4.33% -0.04% 3.16% 3.30% -0.14% 0.14% KLP World valutasikret**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I 5.61% 5.72% -0.11% 5.72% 6.02% -0.30% 0.26% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 5.59% 5.72% -0.12% 5.65% 6.02% -0.37% 0.27% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeVerden Indeks 5.08% 5.12% -0.05% 0.04% 0.23% -0.19% 0.09% KLP All Country World**** KLP AksjeNorge Indeks 1.40% 1.62% -0.22% 0.20% 0.39% -0.18% 0.25% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 1.38% 1.62% -0.24% 0.15% 0.39% -0.24% 0.25% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 4.98% 4.97% 0.01% -5.64% -6.04% 0.39% 0.20% KLP Europe**** KLP AksjeEuropa Indeks II 4.19% 4.20% -0.01% 0.94% 0.48% 0.45% 0.26% KLP Europe valutasikret**** KLP AksjeEuropa Indeks III 4.97% 4.97% 0.00% -5.69% -6.04% 0.35% KLP Europe**** KLP AksjeEuropa Indeks IV 4.18% 4.20% -0.02% 0.88% 0.48% 0.40% KLP Europe valutasikret**** KLP AksjeUSA Indeks USD*** 3.87% 3.88% -0.01% 6.56% 6.75% -0.18% 0.15% KLP USA**** KLP AksjeUSA Indeks II 3.91% 3.92% -0.01% 6.71% 6.82% -0.11% 0.22% KLP USA valutasikret**** KLP AksjeAsia Indeks I 7.41% 7.46% -0.05% -1.76% -1.39% -0.37% 0.21% KLP Pacific**** KLP AksjeAsia Indeks II 6.34% 6.36% -0.03% -8.44% -8.15% -0.29% 0.28% KLP Pacific valutasikret**** KLP AksjeAsia Indeks III*** 7.40% 7.46% -0.06% 8.16% 8.19% -0.04% KLP Pacific**** KLP AksjeAsia Indeks IV*** 6.32% 6.36% -0.04% 1.24% 1.23% 0.01% KLP Pacific valutasikret**** Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 1.92% 2.14% -0.22% 2.77% 3.61% -0.83% 0.37% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 1.93% 2.14% -0.21% 2.81% 3.61% -0.80% 0.37% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 0.31% 0.06% 0.25% 6.37% 0.49% 5.87% 6.74% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente -0.06% 0.06% -0.12% 2.25% 0.49% 1.75% 4.34% 1 uke Nibor Lokal MV-vektet eff. Lokal dur.vektet eff. Rentefond MVvektet eff. rente* rente* rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II

7 * Ved kedsverdivektet effektiv rente vektes de enkelte papirene i fondet på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Durasjonsvektet effektiv rente for en portefølje beregnes ved å vekte verdipapirenes effektive rente med dollardurasjon. Ved beregning av lokal effektiv rente er valutasikringskontrakter ekskludert fra beregningen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. ** Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. *** Avkastning for KLP AksjeUSA Indeks USD er oppgitt i amerikanske dollar.. Avkastning hittil i år for KLP AksjeAsia III og IV gjelder fra oppstart **** The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLP mutual funds ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

8 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M ,25 0,00/0, KLP Pengeked ,132 0,10 0,00/0, KLP FRN ,279 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år ,310 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år ,033 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år ,490 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat ,307 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon ,595 0,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon ,690 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I ,790 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,919 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks ,279 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I ,537 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I ,704 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,649 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV ,939 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,938 0,18 0,80/0,50 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks ,197 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,278 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II ,108 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks III ,20 0,25/0,05* KLP AksjeEuropa Indeks IV ,25/0,05* KLP AksjeUSA Indeks USD ,513 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II ,046 0,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks III ,20 0,05/0, KLP AksjeAsia Indeks IV ,23 0,05/0, Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 1 052,2838 1,220 0,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1 012,0985 1,199 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum 156,221 * Det er gratis å kjøpe og selge fond for 1 mill. kr. eller lavere beløp. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at betalingen er identifiserbar på fondets konto innen kl. 15 og at kunden har sendt inn nødvendig dokumentasjon og informasjon. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP-fondene er gjort ihht KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Månedsrapport for august 2011

Månedsrapport for august 2011 Månedsrapport for ust 2011 Markedskommentar Svake makroøkonomiske indikatorer gir lite håp om videre sykeloppgang. Resesjonscenariet prises inn på aksjebørser rundt i verden. Få tegn til konstruktive løsninger

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer